Prosjektrapport. Prosjekt ambulant team Utvikling av palliative tjenester i samhandling med kommunene i Telemark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport. Prosjekt ambulant team Utvikling av palliative tjenester i samhandling med kommunene i Telemark."

Transkript

1 Prosjktrapport Prosjkt ambulant tam Utvikling av palliativ tjnstr i samhandling md kommunn i Tlmark. Et samhandlingsprosjkt mllom Palliativ nht, Sykhust Tlmark og kommunn i Tlmark. Skin, mai 2017 Torunn Haugstøl Prosjktldr/krftsykplir Palliativ nht Ronny Daln Ovrlg Palliativ nht 1

2 Innhold 1. Innldning.. sid 3 2. Prosjktpriod. sid 4 3. Målstning for prosjktt...sid 4 4. Ambulant tam.. sid 4 5. Lindrnd nhtr sid Sykhjm... sid Lokalsykhus sid Systmarbid sid Undrvisning... sid Finansiring.. sid Evaluring.sid Konklusjon... sid Vidr arbid. sid 25 2

3 1. Innldning Palliativ nht vd Sykhust Tlmark har vært i drift fra Enhtn var dn først i landt på sntralsykhusnivå og r organisrt ttr anbfaling fra Nasjonalt handlingsprogram md rtningslinjr for palliasjon i krftomsorgn. Palliativ nht r n komptansbas innn palliasjon i fylkt og r godkjnt som utdanningsstd for lgr som ønskr vidrutdanning innn palliasjon. Enhtn bstår av n sngnht, palliativt tam intrnt på sykhust og ambulant tam ut mot pasintns hjm og sykhjm. Palliativ nht har ansvar for kontaktsykplirnttvrkt i Tlmark, fagutvikling og initiring av prosjktr innn palliasjon som kan vær gjldnd for fagfltt båd i og utnfor sykhust. Kontaktsykplirnttvrkt i Tlmark har vært tablrt i 20 år. D flst sykplirn har opparbidt sg komptans og rfaring fra undrvisning, kurs og klinisk samarbid md Palliativ nht. Non r spsialutdannt og har ørmrkd stillingr i kommunn. D flst har oppfølging av krftpasintr i tillgg til andr oppgavr i hjmmtjnstn/sykhjm. Mang r ngasjrt og intrssrt i palliasjon og har i mang år hatt ttt og dirkt dialog md Palliativ nht/tam. D flst pasintr ønskr å tilbring mst mulig tid hjmm i løpt av sykdomspriodn. Pasintr md alvorlig og langt kommn krftsykdom har mang plagsomm symptomr. Symptomn r sammnsatt og symptombildt kan ndrs raskt. Samtidig har familin i kortr llr lngr tid opplvd stor blastning md å ha n alvorlig syk i familin. D ramms i mang tilfllr båd sosialt og økonomisk. Palliativ nht har utvidt sin virksomht vd å styrk dt ambulant tilbudt i pasintns hjm og på sykhjm, og vi vil i dnn rapportn prsntr d målbar ffktn av dtt. 3

4 2. Prosjktpriod Prosjktt har vart fra 1.sptmbr 2013 til 31.dsmbr Vd oppstart av prosjktt bl dt ansatt lg i 100 % stilling og krftsykplir i 100 % stilling, bgg stillingr ddikrt til ambulant virksomht. 3. Målstning for prosjktt Bdr oppfølging og bhandling av palliativ pasintr i hjmkommunn i Tlmark, uavhngig av avstand til sykhust Øk komptans og trygght hos fastlgr, sykhjmslgr og prsonll i kommunhlstjnstn i forhold til bhandling av palliativ pasintr i hjm/sykhjm Bdr ivartaglsn av pårørnd Bdr samhandling mllom sykhus og kommunhlstjnstn, samt mllom d ulik aktørr i kommunhlstjnstn Øk hjmmtidn til palliativ pasintr Lgg til rtt for økt andl hjmmdød Gjnnomfør praktisk prosdyrr utnfor sykhust som sparr sykhusinnlggls(ascits- og pluratapping) 4. Ambulant tam Ambulant tam har bstått av lg i 100 % stilling og krftsykplir i 100 % stilling. Tamt har hatt ansvar for oppfølging/bhandling av pasintr som r utnfor sykhust. Vi får hnvist aktull pasintr fra sykhuslgr, fastlgr og sykhjmslgr. På sykhust har vi særlig systmatisrt samarbid md onkologr og hmatologr. Vi har hatt fokus på å bruk d allrd tablrt samhandlingslinjn mllom spsialist- og kommunhlstjnstn, samt å inkludr fastlgn tidlig slik at d får n sntral roll i oppfølging av pasintn. Viktig momntr for å nå målstningn har vært at lg i ambulant tam har hatt høy grad av tilgjnglight og flksibilitt. Dtt for på kort varsl å kunn utfør hjmmbsøk md fastlg til std. 4

5 Tamt har hatt f lls hjmmbsøk md fastlg, kontaktsykpli r / hjmmsykplir til palliativ pasintr md tydlig ansvarsfordling og utarbidls av konkrt bhandling splan. Vi brukr individull plan aktivt i samhandlingn. Hjmmbsøk innbærr også spsialisrt mdisinsk bhan d ling av lg i ambulant tam, som for ksmpl a scits - og pluratapping. Dt r tablrt kontakt md fastlgr i 17 av 18 kommunr i Tlmark. Tamt har ikk hatt kontakt md fas tlgr i Nissdal. Sistnvnt kommun forhold r sg stort stt til Sørlandt sykhus Arndal når d t gjldr palliativ pasintr. Av totalt 1 62 fastlgr i Tlm a rk har vi hatt samarbid md 143. Flr av lgn har vi samarbidt md om flr pasintr. I løpt av prosjktpriodn har vi gjnnomført 933 hjmmbsøk og 154 sykhjmsbsøk i hl fylkt. Vi har systmatisrt bsøkn i følgnd ovrsikt. Dnn bskrivr antall hjmmbsøk / sykhjmsbsøk i hvr kommun i 2013, 2014, 2015 og I tillgg samlt ovrsikt for hl prosjktpriodn og antall hjmmbsøk/sykhjmsbsøk pr innbyggr pr. kommun. Antall bsøk av ambulant palliativt tam i 2013(4mnd.) l b a m B B ø a l d g n ra D a l sd F y r a l rtd ja H 3 rø g ra K s id v it K a l d s is N m o N 4 2 n d to o N 19 9 n ru rsg o P d ra h S a u rd ljo S 1 n ilja S 15 4 n S k i 4 n in T 2 3 k T o j in V Hjmmbsøk Sykhjmsbsøk / lindrnd nht 5

6 Totalt antall bsøk pr innbyggr av ambulant palliativt tam i 2013(4 mnd.) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 1,0 0,0 0,2 0,7 0,0 0,3 0,4 0,0 0,2 0,5 0,8 0,0 0,0 0,8 0,4 0,7 0,9 0,8 Antall Antall bsøk av ambulant palliativt tam i l b a m B B ø a l d g n ra D a l sd F y r a l rtd ja H 11 rø g ra K 1 0 id s v it K a l d is N 6 m o N 17 n d to o N n g ru rs o P d ra h S a u rd ljo S n S ilja n S k i 9 n in T 3 6 k o T j in V Hjmmbsøk Sykhjmsbsøk / lindrnd nht 6

7 Totalt antall bsøk pr innbyggr i ,5 3,4 3,0 2,5 2,0 1,5 1,2 2,2 1,1 1,4 1,5 2,4 2,1 2,0 1,2 1,4 1,7 1,8 2,1 1,0 0,5 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 Antall bsøk i Hjmmbsøk Sykhjmsbsøk / lindrnd nht 7

8 Totalt antall bsøk pr 1000 innb. i ,0 7,5 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,1 2,2 1,0 1,5 0,6 2,8 1,2 0,0 1,8 1,7 1,9 2,1 3,3 0,4 2,4 0,5 3,8 Antall bsøk i Hjmmbsøk Sykhjmsbsøk / lindrnd nht 8

9 Totalt antall bsøk pr kommun i Antall Totalt antall bsøk av palliativt tam fra spt 2013 til (1147 bsøk)

10 Bsøk pr.1000 innb av palliativt tam i priodn sptmbr 2013 til ,0 16,9 16,0 14,0 12,0 10,8 10,0 8,0 6,0 4,6 4,4 6,2 6,1 5,5 6,4 7,0 7,4 6,4 5,1 6,0 6,7 7,5 4,0 2,0 0,0 2,3 1,2 0,0 Dt r u tført s psialisrt bhandling i hjm/sykhjm for å unngå innlgglsr i sykhus og unngå blastnd transport for pasintr som bor langt fra sykhust. Dt r utført følgnd bhandling/prosdyrr: 154 ascitstappingr til pasintr i hl fylkt fra Vinj til Kragrø 23 pluratapping r Oppstart av subcutan smrtbhandling. O ppfølging og valuring av invasiv smrtbha ndling md pidural - og intratkalkattr O ppfølging av parnt ral rnæring hos hjmmbond pasintr Ambulant tam tar oft ansvar for u tarbidls av bhandlingsplan for dønd pasintr, som kan b idra til mr forutsigbar ht i livts sluttfas. Vi rfarr at dtt bidrar til trygght for pasint og pårørnd, slik at dn pall iativ bhandlingn i hjmmt blir av lik god kvalitt som vd sykhusinnlggls. Vi har hatt fokus på å tablr tydligr a vtalr mllom kontaktsykplir / hjmmsykplin, fastlg og ambulant tam. Dtt for også å sikr bdr kontak t mllom fastlg og kontaktsykplir. Ambulant tam skal fungr som konsulntr md ttt samarbid mllom fastlg og lg i ambulant tam. 10

11 Palliativ pasintr har bhov for ulik oppfølging og bhandling. Ambulant tam ønskr å vær igangsttr/formidlr/katalysator for å skrddrsy n plan som passr for dn nklt pasint/famili. Non pasintr har lit plagr av sin sykdom, mn trngr å tablr nttvrk md forutsigbar og tydlig avklart bhandlingsansvar mllom sykhust og fastlg/kontaktsykplir/hjmmsykplin. Andr pasintr trngr avansrt bhandling og oppfølging i hjmmt, som innbærr ttt oppfølging av ambulant tam i samarbid md fastlg/kontaktsykplir. Dt r viktig at tilbudt r flksiblt og individult tilpasst dn nklt pasint. Ansvarsfordling mllom ambulant tam og fastlg kan drfor varir alt ttr bhandlingns komplksitt og bhov for justring av symptombhandlingn. Lg og sykplir i ambulant tam har mobiltlfon som innbærr høy grad av tilgjnglight og dirkt kommunikasjonslinjr. Samhandling - rfaringr Dt r avgjørnd at lgstillingn r 100 % og ddikrt til utadrttt virksomht som sikrr kontinuitt og flksibilitt. Lg og sykplir i ambulant tam risr sammn i hjmmbsøk i møt md fastlg og kontaktsykplir/hjmmsykplin. Lg og sykplir har ulik rollr og utfyllr hvrandr i konkrt oppgavr/råd/vildning og r rollmodllr ovrfor dn nklt kollga. Dt gir t strkt signal ovrfor samarbidspartnr i kommunhlstjnstn at ambulant tam prioritrr å ris sammn. Dtt synliggjør at samhandling om palliativ krftpasintr krvr flr yrksgruppr. Flls hjmmbsøk avklarr vidr ansvarslinjr og rollfordling. Vi rfarr at kontaktsykplir i øknd grad forholdr sg til fastlg. Dt rsultrr i færr kontaktr til ambulant tam for spørsmål som kan avklars utn spsialistvildning. Vi har rfart viktightn av å spr komptans og få implmntrt god faglig rtningslinjr i dn nklt kommun. Ett godt samarbid md fastlg initirr samarbid om flr pasintr og god rfaringr sprs til kollgar på samm lgsntr. Ambulant tam får hnvist pasintr via samarbidsmøtr på krftpoliklinikkn. I tillgg r sykhusavdlingr i Skin og på Notoddn mr oppmrksomm på å kontakt ambulant tam når pasintr skrivs ut fra sykhust. Dtt innbærr at fastlgn blir inkludrt og får n tydligr roll i t lngr palliativt forløp, ikk bar når pasintn r dønd. 11

12 Vi rfarr at dt kan vær nødvndig md flr hjmmbsøk når dt r tydlig forvrring av pasintns tilstand, vansklig håndtrbar symptomr og bhov for planlgging av dn dønd fas i hjmmt. Erfaring visr at å møts i pasintns hjm r n unik arna for vidr samhandling, hvor spsialisthlstjnstn får inkludrt fastlgn på n mningsfull måt. Jfr. spørrundrsøklsn 5. Lindrnd nhtr Tlmark har lindrnd nhtr i tr kommunr. Skin lindrnd nht tablrt i 2003, Frdns lindrnd nht i Porsgrunn tablrt i 2007 og Bambl lindrnd nht tablrt i All nhtn r organisrt og driftt i samsvar md Nasjonalt handlingsprogram md rtningslinjr for palliasjon i krftomsorgn. Diss lindrnd nhtn utgjør drfor t tilbud til av totalt innbyggr i Tlmark Ambulant tam har rglmssig møtr md d tr nhtn. I tillgg har Palliativ nht ansvar for å innkall til årlig ldr/fagutviklingsmøtr mllom Palliativ nht på sykhust og d lindrnd nhtn. Flls fagkvldr r også n konkrt møtplass for faglig påfyll og utvikling av flls prosdyrr. Livts sist dagr r implmntrt i Skin og Porsgrunn. Bambl lindrnd nht har søkt om midlr fra Hlsdirktoratt for implmntring av tiltaksplann i hl sykhjmmt md lindrnd nht som rssursavdling. Ambulant tam bidrar md undrvisning til lgr og pliprsonll på sykhjmmt. Lindrnd nhtr - rfaringr D tr lindrnd nhtn i Tlmark har all ønskt rglmssig samarbidsmøtr md ambulant tam. Bambl Dt først årt i prosjktpriodn har ambulant tam prioritrt ttt samarbid md Bambl lindrnd nht. Dt har vært bhov for mdisinsk råd og vildning til lg på nhtn og my fokus på drøfting av tvrrfaglig tilnærming til pasintgruppn. Ukntlig møt har vært bnyttt til faglig diskusjonr og oppbygging av komptans til all faggruppr lg, sykplir, fysiotraput og prst. Krftsykplir i kommunn dltar på møtn og gir n god ovrsikt ovr hjmmbond krftpasintr. Dt innbærr at ambulant tam får n samlt ovrsikt ovr 12

13 krftpasintn i kommunn, gir råd/vildning i møtt og risr på hjmmbsøk md fastlg/krftsykplir vd bhov. Sist årt i prosjktpriodn har ambulant tam dltatt på møtr hvr 14.dag. Lgn på lindrnd nht har hatt praksis på Palliativ nht på sykhust og har opparbidt sg god komptans i palliasjon. Porsgrunn Ambulant tam har i hl prosjktpriodn dltatt på tvrrfaglig møt hvr 14.dag. Lindrnd nht har hlt fra tablring for ti år sidn, bygd opp n god modll for tvrrfaglig møt og samhandling md Palliativ nht på sykhust. I tillgg til lg og pliprsonalt på nhtn dltar fysiotraput, krftkoordinator fra tjnstkontort og krftsykplir fra hjmmsykplin på møtn. Møtt r n samhandlings og læringsarna for all som følgr opp palliativ pasintr i og utnfor institusjon. Dt har vært forskjllig lgr tilknyttt nhtn. Porsgrunn har ansatt sykhjmsovrlg i 100 % stilling som også r lg på lindrnd nht. Lgn har tilgnt sg god komptans i palliasjon i løpt av t års tjnsttid på Palliativ nht på sykhust og vidrutdanning i palliasjon for lgr. I tillgg har flr fastlgr hatt sin kommunal tjnst på lindrnd nht. Skin Ambulant tam dltar på tvrrfaglig møt n gang pr. månd. Skin lindrnd nht har vært i drift sidn 2003 og var n av d først lindrnd nhtn på sykhjm i vår rgion. Lgtjnstn r fordlt på 2 lgr. En av lgn har hatt tjnsttid på Palliativ nht på sykhust og har tatt vidrutdanning innn palliasjon. Han r n rfarn lg som har god komptans innn fagfltt. Kontaktsykplirn i hjmmsykplin dltar ikk på møtn, mn nttvrksmøt på lindrnd nht før utskrivlsn ivartar god oppfølging av fastlg/kontaktsykplir. Hvis ønsklig følgr ambulant tam opp pasintr ttr utskrivlsn fra nhtn i samarbid md fastlg/kontaktsykplir. Dtt gjldr pasintr som har bhov for avansrt bhandling/oppfølging i hjmmt, f.ks. intratkalkattr, parntral rnæring llr ascits/pluratapping. Dt kan også vær pasintr som har vært my på institusjon og som nå ønskr hjm. Målt r da å tablr t tryggr og tttr nttvrk rundt pasint og pårørnd. 13

14 6. Sykhjm D flst pasintr r hnvist fra sykhust for oppfølging av symptomlindrnd bhandling ttr utskrivls. Aktull problmstillingr har også vært å bidra md råd/vildning og konkrt bhandlingsplan for dønd pasintr. Sykhjmsbsøk innbærr møt md sykhjmslg, pliprsonll, pasint/pårørnd og ambulant tam md tydlig ansvarsfordling og konkrt bhandlingplan. Notoddn kommun har to ørmrkd sngr på Notoddn Omsorgssntr. Kommunn byggr nytt sykhjm som skal stå frdig vårn Dt planlggs to til tr ørmrkd sngr innn palliasjon på dt ny sykhjmmt. Kommunn planlggr økt lgbmanning vd å anstt sykhjmslg i 100 % stilling. Porsgrunn kommun har i mang år arbidt systmatisk md å implmntr faglig rtningslinjr innn palliasjon båd for lgr og pliprsonll. Dt r tablrt sykhjmslgforum og sykplitjnstn har hatt strkt fokus på kvalitt og fagutvikling. Lg og krftsykplir på lindrnd nht har implmntrt «Livts sist dagr» på all sykhjm i kommunn. I tillgg har midlr fra Hlsdirktoratt vært bnyttt til oppbygging og vidrutvikling av komptans i palliasjon hos fastlgr og pliprsonll i hjmmsykplin. Ambulant tam har dltatt i rfransgrupp for bgg prosjktn. Sauhrad bygdhim har fått midlr fra Hlsdirktoratt for implmntring av Livts sist dagr på sykhjmmt. Ambulant tam har hatt ansvar for undrvisning til lgr og pliprsonll. Sykhjmmt har n ngasjrt sykhjmslg som r opptatt av god rutinr og systmr for palliativ bhandling på sykhjmmt. Ambulant tam har hatt my samarbid md sykhjmmt, båd i konkrt pasintsituasjonr og råd/vildning innn fag/systmarbid. Sykhjm - rfaringr Sykhjmsbsøkn r n fin læringsarna for å styrk komptansn i palliasjon. Dt innbærr å drøft dn nklt pasint md fokus på god symptomlindring og kommunikasjon md pasint og pårørnd, mn også å lag n bhandlingsplan for forvntd symptomr. 14

15 Målt r å unngå unødvndig innlgglsr i sykhus, mn hllr trygg prsonalt og pasint/pårørnd på at dn bhandlingn som blir gitt på sykhjmmt ikk r annrlds nn dn pasintn vill fått på sykhust. Dt r få sykhjmslgr som tar kontakt md ambulant tam. D allr flst hnvndlsr kommr fra sykplir llr fra sykhust. D møtn vi har hatt r ubtingt positiv. Vi rfarr at sykhjmslgn ønskr å samarbid på dnn måtn, mn r ovrraskt ovr at tamt har mulight til å ris til sykhjmmn i hl fylkt. Læringsffktn r my størr nn vd tlfonisk vildning. Prosjktt Bhandling, pli og omsorg av dønd pasintr som bl avsluttt i 2012 r kjnt på flr av sykhjmmn vi har samarbidt md. Sykplirn r oft d som mldr bhovt for å start md bhandlingsplann for dønd pasintr Vi rfarr at dt r stor utskiftls i sykhjmslggruppn i Tlmark. Dt r usikkrht om hvordan og når d 4 mdikamntn for dønd skal bruks. Rutin for bruk av pårørndsamtaln r også vldig varirnd, fra n godt implmntrt prosdyr til hlt tilfldig bruk. På tross av systmatisk undrvisning til lgr og sykplir i hl Tlmark for non år sidn, rfarr vi i løpt av prosjktpriodn at dt r få kommunr som har god rutinr for implmntring av faglig prosdyrr i kvalittssystmt i kommunn. Dt r fortsatt for prsonavhngig og ngasjmntt/intrssn for fagfltt kan rdusrs my når ildsjlr og dyktig fagprsonr sluttr. Dt r drfor bhov for å drøft md kommunovrlgr og ldr i dn nklt kommun, hvordan anbfalt faglig rtningslinjr kan bli implmntrt og ikk minst vidrført og prsntrt for nyansatt i kommunn. 7. Lokalsykhus Ambulant tam har i løpt av prosjktpriodn hatt ønsk om å vidrutvikl og systmatisr samarbidt md lokalsykhust på Notoddn og Rjukan i bhandling og oppfølging av palliativ krftpasintr. Ambulant tam har hatt møt md lgr og ldr på Notoddn sykhus for å bli nig om n plan for palliativt samarbid. Undrvisning på morgnmøt for lgr på Notoddn sykhus md vidokonfrans til Rjukan sykhus. 15

16 Undrvisning for sykplir og hjlpplir i smrt/symptomlindring på Notoddn sykhus. Møt md lgn på Rjukan sykhus og fastlgn i Tinn, Vinj og Tokk for å prsntr prosjktt. Dssutn å tablr t konstruktivt samarbid og kartlgg bhovt for komptans innn palliasjon. Tilsyn til pasintr på sngpostn vd bhov for symptområdgivning og plan for oppfølging ttr utskrivlsn Hjmmbsøk til utskrvn pasintr fra sykhust, slik at samhandlingn mllom fastlg og lg i ambulant tam tablrs tidligr i dn palliativ fasn. Lokalsykhus - rfaringr Notoddn sykhus Dt r tablrt t godt samarbid mllom lgn på sykhust og lg i ambulant tam. Ettr gjnnomført undrvisning på fir morgnmøtr høstn 2013, rfart vi at dt bl tablrt t godt utgangspunkt for samarbid. Dirkt kommunikasjonslinjr via mobiltlfon til lg og sykplir i ambulant tam gjør at tamt r ltt tilgjnglig. Vi har fortsatt forholdsvis få hnvndlsr fra lgr/sykplir når pasintr utskrivs til hjmmt/sykhjm. D flst pasintr vi tilsr på sykhust llr i kommunn som tilhørr Notoddn sykhus, hnviss fra krftpoliklinikkn på STHF. Krftkoordinator på sykhust hnvisr mang pasintr og ønskr å kobl inn ambulant tam. Vd tilsyn til pasintr på sykhust, rfarr vi god kommunikasjon og nyttig faglig diskusjonr. Dt r bhov for råd/vildning til pliprsonal om hvordan ambulant tam kan konsultrs og trkks inn i planlgging og samhandling md kommunn når pasintr utskrivs fra sykhust. Rjukan sykhus Akuttfunksjonn og sngpostn vd sykhust bl ndlagt høstn Pr. dags dato r dt kun poliklinisk virksomht. 16

17 Lokaln som var sngpostr r nå bnyttt av kommunn til korttids/rhabilitringsplassr og lgvakt. Ambulant tam tablrt først årt i prosjktt god kontakt md lgn på sykhust. Vd utskrivning av pasintr til kommunn, bl vi kontaktt for oppfølging av pasintn båd i hjmmt og på sykhjm. Samarbidt som vi tablrt md sykhust har også mdvirkt til at fastlgn har blitt mr oppmrksom på vårt tilbud til hjmmbond pasintr. Vi har hatt mang hnvndlsr og flr pasintr har fått avansrt bhandling i hjmmt. 8. Systmarbid Ambulant tam har i hl prosjktpriodn arbidt systmatisk md å informr om prosjktt til samhandlingspartnr i hl fylkt. Prosjktt r også ttrspurt i rgionn for øvrig, på konfransr og møtr i rgi av Hls og Omsorgsdpartmntt. Vi har: Prsntrt prosjktt for fastlgfora i Skin, Porsgrunn, Midt-Tlmark, Vinj/ Tinn, Kragrø, Drangdal, Bambl, Notoddn/Hjartdal og Vst-Tlmark. Hatt møtr md samhandlingsgruppn i Tlmark og har hatt kontakt/samarbid md samhandlingskoordinatorn Hg Holmrn, Johanns Haukaas og Sissl Bitustøyl. Hatt møt md lgr og sykplir på Notoddn sykhus. Dltatt i STHF sitt årlig møt md kommunalsjfr/virksomhtsldr i kommunn i Tlmark. Prsntrt prosjktt for ldr på Rjukan sykhus og Tinn kommun. Prsntrt prosjktt for ldr i Notoddn kommun. Prsntrt prosjktt for ldr i Krftforningn i Vstfold, Buskrud, Østfold og Tlmark Prsntrt prosjktt for Hls- og omsorgskomitn (bsøk på Sykhust av Olaug Bollstad og Gir Jørgn Bkkvold) Prsntrt prosjktt på Krftkonfrans i rgi av Hlsministr Bnt Høi Prsntrt prosjktt i ldrforum i rgi av Hls- Sør/Øst Prsntrt prosjktt på dn 13. Landskonfransn om Utfordringr vd livts slutt i Trondhim Prsntrt prosjktt på dn 15 Landskonfransn i krftsykpli i Stavangr

18 8. Undrvisning Ambulant tam har undrvist i ulik tma innn palliasjon båd på sykhus og i kommunhlstjnstn i Tlmark. Vi har også undrvist på Oslo Univrsittssykhus, Høgskoln i Oslo andr fylkr i Hls Sør- Øst, Brgn og Nordfjordid. Vi har hatt undrvisning for 2863 prsonr. Målgruppn har vært lgr, sykplir og tvrrfaglig prsonll i sykhus og kommunr. Tman har vært bhandlingsavklaring, pårørndsamtaln, smrtbhandling, obsrvasjonr og kartlgging av symptomr hos palliativ pasintr og mdikamntll bhandling til dønd pasintr. Vi har informrt om prosjktt på d ulik stdn vi har hatt undrvisning. 10. Finansiring Samhandlingsmidlr fra Hls-Sør/Øst til Sykhust Tlmark og midlr fra Hlsdirktoratt har gjort dt mulig å gjnnomfør prosjktt fra Vi rfarr at lg i 100 % stilling r hlt avgjørnd for at tilbudt skal vær forutsigbart, flksiblt og ltt tilgjnglig. Sykhust Tlmark dkkr lønn til krftsykplir. I tillgg har kommunn i Tlmark bidratt md dlfinansiring av lglønnn i ambulant tam vd å dkk 60% av lønnn fra Fra har prosjkt ambulant tam gått ovr i fast drift. Kommunn fortsttr md å dkk 60 % av kostnadn til lglønn. 11. Evaluring Vi har utført målingr på følgnd pasintpopulasjonr; Pasintr hnvist til palliativ nht i prosjktpriodn Pasintr hnvist til palliativ nht d sist 12 mnd. før prosjktts start, , som sammnligningsgrunnlag Innnfor prosjktpriodn diffrnsirr vi mllom hl populasjonn og d pasintn som har hatt hjmmbsøk fra ambulant tam Pasintr hnvist r ikk bskrvt, ttrsom 15% av diss fortsatt lvr. 18

19 Følgnd målingr har blitt gjnnomført: Lvtid. o I dnn sammnhng har vi dfinrt lvtid som antall dagr pasintn lvr fra hnvisningstidspunkt til død. Tlling av antall innlgglsr i sykhus o Innlgglsr innnfor lvtid(som dfinrt ovnfor) Prosntvis andl av lvtid tilbragt på sykhus Prosntvis andl av lvtid tilbragt hjmm Prosntvis fordling av dødsstd o Hjmm, sykhjm, lindrnd nht, sykhus Sndt spørrskjma til fastlgr, sykhjmslgr og kontaktsykplir Tabll 1. Lvtid og hjmmtid Hnvisningspriod Pasintpopulasjon Lvtid Mdian Hjmmtid Gjnnomsnitt Sp12-aug13 53 dagr 44,0 % All = 173 Sp13-aug14 53 dagr 41,5 % All = 230 Sp13-aug dagr 68,2 % Hjmmbsøk= 99/230 Sp14-aug15 45 dagr 37,5 % All = 259 Sp14-aug dagr 71,8 % Hjmmbsøk= 117/259 19

20 Kommntarr Ift mdian lvtid så har dn vært stabil for hl populasjonn båd før og undr prosjktpriodn. Dt r dog n btydlig høyr mdian lvtid i hjmmbsøkspopulasjonn. Dt r også n btydlig høyr andl av hjmmtid i hjmmbsøkspopulasjonn. Antall hnvist har økt fra 173/år før prosjktt til 259/år i prosjktpriodn Tabll 2. Innlgglsr og andl lvtid på sykhus Hnvisningspriod Pasintpopulasjon Antall innlgglsr Gjnnomsnitt Andl lvtid innlagt sykhus Gjnnomsnitt Sp12- aug 13 3,0 33,3 % All = 173 Sp13-aug14 2,3 30,1 % All = 230 Sp13-Aug14 3,2 19,4 % Hjmmbsøk= 99/230 Sp14-aug15 2,3 32,9 % All = 259 Sp14-aug15 3,2 17,1 % Hjmmbsøk=117/259 20

21 Kommntarr Slv om antall innlgglsr r lit påvirkt, båd i hl populasjonn samt i hjmmbsøkspopulasjonn, så sr vi i hjmmbsøkspopulasjonn n tydlig rduksjon i andln av lvtidn pasintn tilbringr på sykhus. Tabll 3. Dødsstd Hnvisningspriod Pasintpopulasjon Hjmm Sykhjm Lindrnd nht Sykhus Sp12-aug13 12,7 % 22,5 % 29,0 % 35,8 % All = 173 Sp13-aug14 15,2 % 32,6 % 15,2 % 37,0 % All = 230 Sp13-aug14 27,3 % 25,2 % 11,1 % 36,4 % Hjmmbsøk= 99/230 Sp14-aug15 16,2 % 27,0 % 26,3 % 30,5 % All = 259 Sp14-aug15 32,5 % 19,7 % 21,4 % 26,4 % Hjmmbsøk= 117/259 Kommntarr I hl populasjonn ss n rlativ økning i hjmmdød på 27,6 % i løpt av prosjktpriodn(16,2 % vrsus 12.7 %) Dn mst påfallnd økningn i andl hjmmdød sr vi dog i hjmmbsøkspopulasjonn md 32,5 % i sist hnvisningspriod.andln dødsfall i sykhus, sykhjm og lindrnd nhtr r også lavr i hjmmbsøkspopulasjonn nn i hl populasjonn for d rspktiv hnvisningspriodn. 21

22 Spørrskjma Vi bnyttt Survymonky spørrskjma som bl sndt pr. -post. Svarprosnt fra fastlgr/sykhjmslgr var 50 % og fra kontaktsykplirn 72 % Prosnttall angir andl av d spurt som svart «Ja» på følgnd spørsmål; Har samarbid md ambulant tam mdført Økt intrss for palliasjon? Fastlgr / sykhjmslgr: 81 % Kontaktsykplir: 94 % Økt komptans ift palliasjon? Fastlgr/sykhjmslgr: 83 % Kontaktsykplir: 94 % Økt trygght ift å håndtr palliativ pasintr? Fastlgr / sykhjmslgr:90 % Kontaktsykplir: 93 % Bdrt samhandling md kontaktsykplir? Fastlgr:71 % Sykhjmslgr: 59 % Bdrt samhandling md fastlgr? Kontaktsykplir i hjmmsykplin: 72 % Bdrt samhandling md sykhjmslgr? Kontaktsykplir i sykhjm: 70 % Økt trygght ift å ivarta palliativ pasintr og pårørnd hjmm? Fastlgr: 95 % Kontaktsykplir: 96 % Økt hjmmtid for palliativ pasintr? Fastlgr: 95 % Kontaktsykplir: 95 % 22

23 I spørrundrsøklsn hadd man også mulightn til å gi n kommntar i fritkst. Et utdrag av diss lød som følgr; Fra fastlgr og sykhjmslgr «Vldig fornøyd md samarbidt md palliativt tam. Opplvr at båd pasintn, pårørnd og u.t. som fastlg følr sg tryggr i situasjonn og at pasintn kan vær hjmm lngr, v. dø hjmm, nn d vill kunnt utn oppfølging fra palliativt tam. Viktig tilbud fra sykhusts sid. Håpr virklig ordningn vidrførs.» «Amb. tam r t særdls vllykkt tiltak. Gir økt trygght til pasint, pårørnd, hjmmtjnstn og fastlg. Stor tilgjnglight og svært srvicorintrt» «Tamt har økt min trygght md palliasjon. Slik at nå tør jg stå i litt mr aln, mn tar fortsatt hyppig tlfonr. Godt å vit at d kan komm n tur på kort varsl. Et hlt fantastisk tilbud til båd pasint og fastlg.» «Palliativ bhandling r viktig å gj dr pasintn r, slik at pasintn slpp lang risvg når han r alvorlg sjuk. Når d frå spsialisthlstnsta kjm ut til pasintn og fastlgn, vrt dt mykj nklar for fastlgn å handtra dnn pasintgruppa. Dt bidrg båd til trygghit for pasintn og fastlgn. Ikkj minst gir dt flott læringsutbyt for fastlgn, som kan få umiddlbar og dirkt tilbakmlding på sin ign vurdringar. Dtt ligg midt i kjrnn av samhandlingsrforma md auka vkt på at mir bhandling skal skj i kommunn llr nær pasintn. Eg vil drfor strkt oppfordra til å halda fram md dnn måtn å jobba på. Eg minr dtt burd vra in naturlg måt å jobba på for å i palliativ avdling uavhngig av prosjktmiddl llr ikkj, mn r sjølvsagt klar ovr at økonomin gir viss føringar. : Mang takk for godt og hygglg samarbid!» Fra kontaktsykplir «Dt ambulant tam gjør n forskjll til dt bdr - r md på å trygg hjmmsituasjonn for pasint/pårørnd samt hjmmspl. D r alltid villig til å hjlp til tross for mang som trngr drs kunnskap. Fortstt md dn god jobbn dr gjør. Hilsn n takknmlig krftsykplir ut i fltn.» «Tamt har n rask rsponstid som skapr trygght. Er vldig tilgjnglig for oss ««Ambulant tam gir mg trygght til å vær krftkontakt.» 23

24 12. Konklusjon Rsultatn visr at tidlig intrvnsjon fra ambulant tam md mulight for hjmmbsøk gir økt andl hjmmtid og hjmmdød samt mindr andl tid på sykhus. Dt r drfor viktig at vi får hnvist flr pasintr i n tidligr fas av sykdommn. Drsom vi først blir kjnt md pasintn i n fas hvor dt opplvs utrygt at pasintn r hjmm, r dt my vanskligr for oss å skap nødvndig trygght for at pasintn kan få god palliativ bhandling i hjmmt. Slv i Tlmark md dt langvarig fokust vi har hatt på palliativ bhandling, r dt fortsatt kun 45% av d hnvist pasintn som r i n fas hvor hjmmbsøk r mulig. Vi har i prosjktpriodn tablrt kontakt md 143 av 162 fastlgr i Tlmark. Gjnnom flls hjmmbsøk og god tlfontilgjnglight har samhandlingn mllom fastlg og ambulant tam vært svært god, og læringsffktn likså(jfr. spørrundrsøklsn). Fastlgr og sykhjmslgr bskrivr n tydlig positiv ffkt av samarbidt ift komptanshvning, trygght og samhandling md båd ambulant tam og kontaktsykplir. Dtt synliggjørs også gjnnom t økt antall hnvisningr fra fastlgr og sykhjmslgr i prosjktpriodn. Dt har vært n viss utskiftning av fastlgr i Tlmark i løpt av prosjktpriodn, hvilkt gjør dt viktig å kontinurlig vær offnsiv ovrfor ny lgr slik at d blir kjnt md dt palliativ tilbudt i Tlmark I hjmmbsøkn r dt også tydlig for oss at plipngordningn r lit kjnt i kommunhlstjnstn, slik at vi oft må ta ansvar for å få dtt på plass. Pårørnds mulight for å kunn vær til std utn at dtt kommr i konflikt md gn arbidssituasjon, r oft hlt avgjørnd for å kunn skap nødvndig trygght i n hjmmsituasjon. Kontaktsykplirgruppn har vært stabil gjnnom mang år i Tlmark, også i prosjktpriodn. D r drfor sammn md hjmmsykplin fundamntt i dn palliativ oppfølgningn i hl Tlmark. Vi har i prosjktt også bhandlt palliativ pasintr som ikk har krftsykdom, og har god rfaringr md dt. Vi mnr drfor at samhandlingsmodlln har n ovrføringsvrdi til andr palliativ pasintgruppr nn krftpasintr. Ettrsom dnn samhandlingsmodlln rspktrr d føringr, rtningslinjr og tjnstvir som allrd r ndflt i fastlgordningn, Lov om kommunhlstjnst og samhandlingsrformn, mnr vi at dn har ovrføringsvrdi til andr fylkr i Norg. 24

25 13. Vidr arbid Prosjktt har avdkkt t bhov for n mr sømløs kommunikasjon mllom Palliativ nht, fastlgr og hjmmtjnstn ift bhandlingsplanr. Dtt løsr vi vd at all skriftlig kommunikasjon mllom ambulant tam og fastlg snds paralllt til hjmmtjnstn i form av lktronisk mldingr. Prosjktt har også avdkkt t bhov for å hv kvalittn på kartlgging og obsrvasjonr av symptomr hos palliativ pasintr. Vi har drfor utarbidt t kartlggingsvrktøy som supplmnt til ESAS. Dtt blir tilgjnglig for hl kommunhlstjnstn innn sommrn

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Sak Mål 2013 Kommentar

Sak Mål 2013 Kommentar Matris for trtialvis rapportring til Hls Vst RHF på utvalt mål i styringsdokumntt 2013 Rfrans 3.2.1 Tilgjnglghit og brukarorintring Sak Mål 2013 Kommntar Gjnnomsnittlg vnttid i spsialisthlstnsta r undr

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi

Muligheter og løsninger i norske innovasjonsmiljø: Hvordan møte den demografiske utviklingen med ny teknologi Mulightr og løsningr i norsk innovasjonsmiljø: Hvordan møt dn dmografisk utviklingn md ny tknologi Pr Hasvold Administrativ ldr Tromsø Tlmdicin Laboratory SFI P H a s v o d A d m n s a v d T o m s ø T

Detaljer

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal

Sentral FKB (SFKB) FDV-årsmøter, Sunndal 21.3 og Skodje Konseptet Innføring Økonomi Status Møre og Romsdal Sntral FKB (SFKB) FDV-årsmøtr, Sunndal 21.3 og Skodj 23.3.2017. Konsptt Innføring Økonomi Status Mør og Romsdal Mn først, snurr film. http://vido.kartvrkt.no/sntral-lagring-av-fkb-data NGIS-API Gosynkronisring

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Møtinnkalling Utvalg: Møtstd: Kommunstyrt Dato: 18.03.2013 Tidspunkt: 09:00 Indrøy Rådhus, møtrom: 1. tg. Skarnsundt Evntult forfall må mlds snarst på tlf. 74124210. Vararprsntantr møtr ttr nærmr bskjd.

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland

Innføring av Sentral felles kartdatabase. Norge Digitalt-årsmøter Hedmark og Oppland Innføring av Sntral flls kartdatabas Norg Digitalt-årsmøtr Hdmark og Oppland Innhold Konsptt Status prosjktt FDV arbid ttr innføring av Sntral FKB Erfaringr på Hdmarkn NGIS-API Gosynkronisring Gosynkronisring

Detaljer

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF

Olje- og energidepartementet Vurdering av forslag til utvidelse av foretakskapital og låne- og garantirammer for Statkraft SF Olj- og nrgidpartmntt Vurdring av forslag til utvidls av fortakskapital og lån- og garantirammr for Statkraft SF Vurdringn r bygd på slskapts søknad om utvidls av gnkapital og lån- og garantirammr og offntlig

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Planlegging, prosjektering og bygging av Nye sauherad barne- og ungdomsskole

Planlegging, prosjektering og bygging av Nye sauherad barne- og ungdomsskole Sauhrad kommun Arkiv: FE - 614, FA - A20 Saksmapp: 16/552 -

Detaljer

Oppdraget - Bakgrunn. Litt om meg. Oppdraget: Mål i dag. - Utarbeide modell for etablering av samarbeid i Vinje, Tokke og Kviteseid

Oppdraget - Bakgrunn. Litt om meg. Oppdraget: Mål i dag. - Utarbeide modell for etablering av samarbeid i Vinje, Tokke og Kviteseid Litt om mg Oppdragt: Oppdragt - Bakgrunn - 58 år, bgynt i -81, rfaring fra tknologi, prosjkt, konsulntroll, ldls, innovasjon, nytnking. 16 år i utlandt. It md mang navn: Databhandling, IT, Informatikk,

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier...

Del 1 GENERELT... 2 1.1 Om planen... 2 1.2 Hva er beredskap?... 2 1.3 Organisering av beredskapen ved AHO... 2 1.4 Krisecenarier... BEREDSKAPSPLAN Arkitktur- og dsignhøgskoln i Oslo Dl 1 GENERELT... 2 1.1 Om plann... 2 1.2 Hva r brdskap?... 2 1.3 Organisring av brdskapn vd AHO... 2 1.4 Kriscnarir... 3 Dl 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du

«hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!» Sitat fra en av gutta på Hudøy. Har du «hudøy r nok vrdns bst std man får ny vnnr og minnr for livt» 2018 Sitat fra n av gutta på Hudøy Har du h ø r t om.. Dau Kjærligh mannsbukta, S y g i l d En r m m so i fr d Øy, Lag tsstin, Brattfj spissn,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden

Plan og journal over informasjons og høringstiltak. for vannregion Vannregion Nordland. Gjelder for Vannområde Ranfjorden Plan og journal ovr informasjons og høringstiltak for vannrgion Vannrgion Nordland Gjldr for Vannområd Ranfjordn Dnn journaln gir n ovrsikt ovr prosssn for offntlig høring, informasjon og dltakls som r

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11

- Barnefamilier føler at støtteapparatet. Anne Breivik i ny rapport: side 4-6. magasin. Stinn brakke på LTNs advokatkurs s. 8-11 magasin t organ for trafikk-, yrks- og fritidsskadd nr. 5-10. årgang 2011 Ann Brivik i ny rapport: - Barnfamilir følr at støttapparatt sviktr sid 4-6 Stinn brakk på LTNs advokatkurs s. 8-11 Tar doktorgrad

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Syntel Unified Communication

Syntel Unified Communication Syntl Unifid Communication Tnk om du hadd all informasjon om dn som ringr klar før du bsvarr samtaln. Ikk bar r dt god kundhåndtring, mn du vil opplv at du virklig r ffktiv og profsjonll! Dtt r vårt hovdfokus,

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsangerkommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførerskontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsangrkommun Møtinnkalling Utvalg: Formannskapt Møtstd: Ordførrskontor, Rådhust Dato: 02.03.20 T: 09:00 Forfall mldstil offntlig srvickontorovrtlfon78 46 00 00 llr ovr-post postmottak@porsangr.kommun.no

Detaljer

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015

Demensplan Nedre Eiker Kommune 2009-2015 Dmsplan Ndr Eikr Kommun 2009 - Uarbidls av dmsplan for kommun r omal i Kommunlplan Hls og Sosial. Plan ar ugangspunk i Dmsplan fra hlsdirkora og r kny il ufordringr Ndr Eikr kommun sår ovrfor i år frmovr.

Detaljer

Effektivitet og fordeling

Effektivitet og fordeling Samfunnsøkonomisk tilnærming (vlfrdsøkonomi): vlfrdstormr, markdssvikt og fordling (Kapittl 3 arr; Kapittl 3 Rosn & Gayr) Maksimr sosial vlfrd gnrlt likvktsproblm Maks: W W(U,U ) Sosial vlfrdsfunksjon

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder

Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Kommunn Fylksmnnn Nasjonalpark- og vrnområdstyrn Frivillig Organisasjonrs Rdningsfaglig Forum Hovdrdningssntraln Politidistriktn DERES REF VÅR REF DATO 13/120 31.01.2013 Rtningslinjr om rdningstjnstns

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5

NYTT. God vinter! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2011/34. årgang. Utviklingssamtalen. Side 5 NYTT Nr. 1-2011/34. årgang Utviklingssamtaln Sid 5 Fakta og mytr og SFU om SU Sid 7 Hl prosssn md ndlggls av småkontor r i gang Stins vintrquis Sid 10 Sid 16 God vintr! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon.

KONSESJON: Kjøpet krever ikke konsesjon. KJØPSINFORMASJON KJØPSINFORMASJON SECRET GARDEN BYGGETRINN 2 KJØITA 41-51 (BROBYGGET) MEGLER: Sørmglrn AS, org.nr.: 944 121 331 v/rolf R. Elison (Ansvarlig mglr) P.B. 377, 4664 Kriiansand Dag Thomassn

Detaljer

utpostens dobbelttime

utpostens dobbelttime utpostns dobblttim s n t s o Utp lttim dobb Wium r P g m o og m. søndnå i S d l a r Har sunda t. jut av intrv Dt r tidlig på årt 1972: Kvld ttr kvld samls tr ung mnn i distriktslgbolign på Aukra på Mørkystn.

Detaljer

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Nytt Dobbeltspor Oslo Ski Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl 25.04.2013 Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan 17.04.2013 AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre 2015 Innbyggrundrsøkls om kommunstruktur på Sunnmør Hovdrapport SntioRsarchorgAS ovmbr2015 1 Innhold Innldning...............2 Mtod,utvalgoggjnnomføring............2 Bskrivlsavutvalgt............3 Filmarginr...............4

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Har du ørt om.. hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet!

Har du ørt om.. hudøy er nok verdens beste sted! man får nye venner og minner for livet! hudøy r nok vrdns bst std! man får ny vnnr og minnr for livt! Sitat fra n av Jntn på Har du h ørt om.. Dau jærligh mannsbukta, S ydspis tssti Dr gjør n FANTASTIS jobb - og vi fikk hjm t barn som hadd vokst

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

*** MEDLEMSUNDERSØKELSE UTDANNINGSFORBUNDET 12. - 23. MARS 2012 ***

*** MEDLEMSUNDERSØKELSE UTDANNINGSFORBUNDET 12. - 23. MARS 2012 *** *** MEDLEMSUNDERSØKELSE UTDANNINGSFORBUNDET 12. - 23. MARS 2012 *** ========================================================== ====== Frkvnstabll for spørsmål 6 Hvor d r du md gt yrksvalg? d d Mindr d

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen -

Deres ref Vår ref Dato. Oppdragsbrev - etterbruk og salg av statens eiendom på Adamstuen - Statbygg Potbok 8106 Dp 0032 OSLO Dr rf Vår rf Dato 16/1416-1 18.03.2016 Oppdragbrv - ttrbruk og alg av tatn indom på Adamtun - Statbygg gi md dtt i oppdrag å tart arbidt md ttrbruk og vntult alg og/llr

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fylksmannn i Sør-Trøndlag Miljøvrnavdlingn Statns Hus 7468 Trondhim Tlf. 73 19 90 00 Tlfaks 73 19 91 01 Rapport Nr. 4-2009 Tittl: Forvaltningsplan for Lira og Lauglolia naturrsrvatr 2010-2020 Forfattr/saksbhandlr:

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer