FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2"

Transkript

1 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig versikt fr ØKONOMISKE MÅL OG RESULTATER...2 Øknmisk mål EVENTUELLE KONSEKVENSER AV FORHOLD I ÅRSREGNSKAPET FOR Frhld fra årsregnskapet 2010 sm kan gi negative knsekvenser fr Frhld fra årsregnskapet 2010 sm kan gi psitive knsekvenser fr REGNSKAPSMESSIG DRIFTSRESULTAT DE SISTE ÅRENE...2 Nett driftsresultat fr det enkelte år...2 Regnskapsmessig mer/mindrefrbruk, fr det enkelte år OVERSIKT OVER AVSETNINGER, BRUK AV FOND OG FONDSOVERSIKT...2 DEL 2 AVDELINGENE SIN ØKONOMISKEVIRKSOMHET I ØKONOMISK GJENNOMGANG OG VURDERING AV DRIFTSÅRET FOR AVDELINGENE ØKONOMISK OVERSIKT FOR DEN ENKELTE AVDELING FORHOLD RELATERT TIL EIGERSUND HAVNEVESEN KF...2 DEL 3 REGNSKAPSMESSIG ENDRINGER I UTGIFTER OG INNTEKTER FORDELING AV INNTEKTENE TIL EIGERSUND KOMMUNE DET ENKELT ÅR PROSENTVIS FORDELING AV KOSTNADENE FOR DET ENKELTE ÅR UTVIKLINGEN INNENFOR LØNN OG SOSIALE KOSTNADER...2 Utvikling av pensjnskstnadene...2 Kmmentar knyttet til utvikling av pensjnskstnadene...2 Kmmentar knyttet til balansepstene pensjnsmidler/-frpliktelser...2 DEL 4 GJELD, FINANSREGLEMENT OG LIKVIDITETSMESSIGE FORHOLD VURDERING AV LIKVIDITETEN KOMMENTARER KNYTTET FINANSREGLEMENTET...2 Eventuelle fndsplasseringer fr Eigersund kmmune...2 Samlet gjeld (lånegjeld) fr Eigersund kmmune...2 Gjeldens frdeling mellm lånegivere...2 Frdeling av gjelden på antall lån...2 Gjennmsnittlig lånerente...2 Lånegjeld pr innbygger...2 DEL 5 - INVESTERINGER FINANSIERING OG SAMLET OVERSIKT AV INVESTERINGENE FOR OVERSIKT OVER ÅRLIGE INVESTERINGER FORETATT AV EIGERSUND KOMMUNE UDISPONERT BELØP INNENFOR INVESTERINGENE I DEL 6 UTVIKLING LANGSIKTIG GJELD / LÅN UTVIKLING FINANSKOSTNADER UTVIKLING SAMLET LÅNEGJELD...2 DEL 7 - ORGANISASJON ADM. OG STYRING, OPPFØLGING AV ARBEIDSGIVERPOLITIKK ANTALL ANSATTE I EIGERSUND KOMMUNE...2 Generell infrmasjn m antall ansatte...2 Infrmasjn m stillingsmessige ressurser i rganisasjnen pr : ALDERSFORDELING ANSATTE I EIGERSUND KOMMUNE UTVIKLING SYKEFRAVÆR I EIGERSUND KOMMUNE TILSETTINGER I EIGERSUND KOMMUNE ANTALL FRIVILLIGE OPPSIGELSER LIKESTILLING/ MANGFOLD ANNET KNYTTET OPP MOT PERSONALMESSIGE FORHOLD...2 1

2 Eigersund kmmune Årsmelding fr UTVIKLING ANTALL ANSATTE...2 DEL 8 - FORHOLD KNYTTET TIL SATTE MÅL I ORGANISASJONEN...2 DEL 9 - SPESIELLE DRIFTSMESSIGE FORHOLD FOR 2010 SOM KOMMENTERES...2 Selvkstberegninger...2 DEL 10 INFORMASJON KNYTTET OPP MOT NOE TJENESTEDATA...2 Sentraladministrasjn...2 Levekårsavdelingen HO...2 Levekårsavdelingen kultur...2 Miljøavdelingen...2 DEL 11 - REGNSKAP FOR

3 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 Frrd rådmannens vurderinger g kmmentarer Årsregnskapet 2010 viser at Eigersund kmmune hadde en samlet inntekt på 1,02 milliarder krner (regnskapsmessig g inkludert bruk av fnd) g et nett driftsresultat på 2,9 milliner krner. Nett driftsresultat fremkmmer før bruk av fnd (ppsparte penger), avsetninger til fnd g verføring til investeringer. Årsregnskapet viser videre et regnskapsmessig mindre-/merfrbruk på 0 krner. En viser videre til at det ikke har vært mulig å freta de vedtatte avsetninger (en viser til nter). En ønsker å kmmentere at beskrivelsen av den øknmiske situasjnen / status fr kmmunene kan virke frvirrende fr både den enkelte innbygger g persner sm jbber med budsjett/regnskap. Dette henger sammen med at avsetninger g bruk av fndsmidler fremkmmer etter nett driftsresultat. Slik sett har en tidligere hatt fkus på hva en hatt i merinntekt/mindreinntekt etter dispneringer (avsetninger g bruk av fnd). Fr 2010 er dette et viktig frhld fr Eigersund kmmune. KS anbefaler at en kmmune bør ha et nett driftsverskudd på 3% av samlede driftsinntekter. I 2010 ville 3% vært milliner krner. Eigersund kmmune sitt driftsverskudd (nett driftsresultat) var på 0,3% av samlede driftsinntekter, mens det i 2009 var på 1,2% i 2008 var på 3,3%, i 2007 på 3,75% g i 2006 var på 4%. Nk en gang peker vi på at nett driftsbudsjett blir blåst pp av inntektsføring av premieavvik g mms-refusjn knyttet pp mt investeringer. Dette er både iht. regnskapsfrskriftene g på lik linje med samtlige kmmuner. Prblemet med disse føringene er: Premieavviket er en regnskapsmessig føring sm ikke påvirker likviditeten. Det er en beregnet størrelse sm regnskapsmessig reduserer pensjnsutgiftene. Mttatt mmsredusjn på investeringer blir (frnuftig nk) fr Eigersund kmmune verført sm egenkapital i investeringsregnskapet. På denne måten blir både Eigersund kmmune sitt regnskap g regnskapene til samtlige av landets kmmuner betydelig bedre enn de reelt sett er. Videre må en ta hensyn til avsetninger g bruk av tidligere avsatte midler. Basert på dette er det grunn til å påpeke at nett driftsresultat gir et fr gdt bilde av den øknmiske situasjnen fr Eigersund kmmune! En viser her spesielt til Rgaland Revisjn sitt årsregnskapsntat sm trekker inn ulike frhld rundt dette med reelt resultat. Det sm vi har gjrt er både lvlig g iht. regnskapsfrskriften, men det revisjnen peker på er interessant lesing g et tankekrs. Samtidig er dette (sagt med andre rd) det samme sm vi har pekt på i flere år. Kmmunene sine regnskap blir frbedret sm følge av regnskapsreglene sm vi skal følge. Basert på andre arbeidsppgaver er ppbyggingen av denne årsmelding frenklet fra tidligere år med mindre infrmasjn m ulike frhld (både øknmisk g tjenestemessig). Dette henger sammen med ulike frhld g viser at vi innenfr flere mråder har fr liten bemanning knyttet pp mt fr eksempel saksbehandling. Samtidig viser en til hveddkumentet knyttet pp mt regnskap. Når dette er sagt påpekes det at regnskapet er et meget viktig dkument fr å måle hvrdan året gikk g hvilke knsekvenser det har fr Dvs. at regnskapet må brukes aktivt intern gså pp mt øknmirapprter g budsjettet fr

4 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 Del 1 - Øknmiske hvedtall fr 2010 i driften 1.1 Øknmiske hvedtall Samlet driftsmessig versikt fr 2010 Eigersund kmmune hadde et nett driftsresultat på ,92 krner. Det er ikke ne udispnert verskudd fr Øknmiske mål g resultater Øknmisk mål Fr å videreutvikle vår innsats i frhld til målsettinger i eksisterende kmmuneplan, må Eigersund kmmune ha øknmisk handlefrihet. Dette fr å kunne møte ufrutsette svingninger i inntekter g utgifter, slik at en kan ppretthlde en jevn drift. Iht. kmmunelven har vi ikke lv til å legge frem et kmmunebudsjett (eller øknmiplan) sm ikke er i balanse. Hvis et år ikke er i balanse må dette dekkes inn i øknmiplanperiden. Dvs. at det må være balanse i hele øknmiplanperiden. I frbindelse med utarbeidelsen av budsjettet fr 2002 vedtk kmmunestyret følgende punkter: Fra 2004 skal det settes av 2% av brutt driftsutgifter til fnd. Fndene skal danne buffer fr ufrutsette frhld samt egenkapital på investeringer (punkt 21). Fr 2007 utgjør dette 14,6 milliner krner. Basert på de vedtatte g freslåtte avsetninger er dette mål nådd i Øknmisk verskudd sett i frhld til KS sine anbefalinger: KS pererer med 3% verskudd i sine anbefalinger. KS mener at 3% tilsvarer et nullresultat i privat sektr frdi avskrivninger, i mtsetning til private bedrifter ikke ligger inne i kmmunale regnskap. Basert på nett driftsresultat har Eigersund kmmune nådd denne målsetting g beregning i Fra 2005 er det en målsetting at det skal være minst 50% egenfinansiering i investeringsprsjektene (punkt 22). Dette er ikke nådd i I øknmiplanen fr har det ikke vært mulig å realisere dette mål. 1.3 Eventuelle knsekvenser av frhld i årsregnskapet fr 2010 Frhld fra årsregnskapet 2010 sm kan gi negative knsekvenser fr 2011 I frbindelse med årsregnskapet fr 2010 ser vi at det er gitte frhld sm kan bli dyrere/slå negativt ut i 2011 dvs. mer enn det sm det er avsatt i budsjettet fr Dette er spesielt rettet mt følgende frhld: Lønnskstnadene øker. I 2010 var det et hvedppgjør ne sm fte resulterer i at lønnsøkningen blir større enn de frutsetninger staten har lagt til grunn i budsjettet g verføringene til kmmunene. En økning i antall ressurskrevende tjenester g økte kstnader pr bruker innenfr både: 4

5 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 Helse- g msrgssektren Grunnsklene Barnehagene. Barnevernet. Vi ser nå klarere trender fr at flere instanser må inn på gitte brukere. Flere brukere innenfr barnevernet. Generelt en økning i antall brukere ved Helse- g msrg bla. sm følge av raskere utskrivning fra sykehusene. Dette kan gi økt verbelegg samt økt press på åpen msrg. Miljøavdelingen sm helhet har hatt øknmisk merfrbruk en peride. Dette mfatter frhld sm avdelingen ikke styrer (fr eksempel strømprisene g snømengde) g tjenester sm avdelingen styrer (fr eksempel vedlikehld vei), men hvr Vedlikehldspstene fr bygg g vei innenfr Miljøavdelingen fikk et merfrbruk i 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 g Beregninger av premieavviket (en teknisk beregning sm svinger). Vi har lagt pp til høy inntekt samt bruk av fnd. Regnskapet fr 2010 viser en betydelig endring. Mindrefrbruket ved Levekårsavdelingen HO er bla. knyttet pp mt at vi ikke hadde full årsdrift ved gitte enheter. Skatteinngangen fr 2011 kan være budsjettert fr høyt. En vil kmme tilbake til dette i egen øknmirapprt. Avdragsutgiftene må økes sm følge av minimusavdragsberegninger. Frhld fra årsregnskapet 2010 sm kan gi psitive knsekvenser fr 2011 Det er vedtatt at Eigersund kmmune skal freta driftsmessige reduksjner sm skal ha effekt alt fra Regnskapsmessig driftsresultat de siste årene I det kmmunale regnskapet har vi brutt driftsresultat (før finanspster), nett driftsresultat (etter finanspster, men før interne avsetninger til fnd g bruk av fnd) samt regnskapsmessig mer/mindrefrbruk. Sistnevnte frhld er etter at samtlige avsetninger eller bruk av fnd er fretatt. regnskapsmessig mer/mindrefrbruk er sluttlinjen hvr et eventuelt underskudd kmmer frem eller et udispnert verskudd. Fr å kunne sammenlikne de siste år best har vi i tabellen valgt å benytte: Nett driftsresultat (markert med rød stlpe) Regnskapsmessig mer/mindrefrbruk, dvs. etter budsjettert avsetning til driftsfnd eller budsjettert bruk av driftsfnd (markert med lilla stlpe). 5

6 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 Nett driftsresultat fr det enkelte år Nett driftsresultat fr 1995: kr Nett driftsresultat fr 1996: kr Nett driftsresultat fr 1997: kr Nett driftsresultat fr 1998: kr Nett driftsresultat fr 1999: kr Nett driftsresultat fr 2000: kr (underskudd) Nett driftsresultat fr 2001: kr Nett driftsresultat fr 2002: kr (underskudd) Nett driftsresultat fr 2003: kr (underskudd) Nett driftsresultat fr 2004: kr Nett driftsresultat fr 2005: kr Nett driftsresultat fr 2006: kr Nett driftsresultat fr 2007: kr Nett driftsresultat fr 2008: kr Nett driftsresultat fr 2009: kr Nett driftsresultat fr 2010: kr Regnskapsmessig mer/mindrefrbruk, fr det enkelte år Regnskapsmessig mindrefrbruk i 1995: kr Regnskapsmessig mindrefrbruk i 1996: kr Regnskapsmessig mindrefrbruk i 1997: kr Regnskapsmessig mindrefrbruk i 1998: kr Regnskapsmessig mindrefrbruk i 1999: kr Regnskapsmessig mindrefrbruk i 2000: 0 kr (Vi hadde mindre avsetning til driftsfnd enn budsjettert. Merfrbruket ble dekket ved bruk av driftsfnd) Regnskapsmessig merfrbruk i 2001: kr (Underskudd. Merfrbruket ble dekket ved bruk av driftsfnd.) Regnskapsmessig merfrbruk i 2002: kr (underskudd) Regnskapsmessig merfrbruk i 2003: kr (underskudd) Regnskapsmessig mindrefrbruk i 2004: kr Regnskapsmessig mindrefrbruk i 2005: kr Regnskapsmessig mindrefrbruk i 2006: kr Regnskapsmessig mindrefrbruk i 2007: kr Regnskapsmessig mindrefrbruk i 2008: kr Regnskapsmessig merfrbruk i 2009: kr (underskudd) Regnskapsmessig mindre-/merfrbruk 2010: 0 kr I 2002 g 2003 var de akkumulerte underskuddene samlet på 26,5 milliner krner. Disse underskudd hadde vi ikke driftsfnd til å dekke. Underskuddet ble dekket inn i løpet av 2004 g Opprinnelig plan var å dekke inn akkumulert underskudd på fire år. Tabellen g versiktene viser stre svingninger. Det er derfr viktig at Eigersund kmmune setter av penger på ulike fnd når øknmien tillater det. Ved at midler er avsatt på fnd kan en lettere utjevne svingninger i øknmien g på den måten gi et frutsigbart tjenestenivå. 1.5 Oversikt ver avsetninger, bruk av fnd g fndsversikt En viser til regnskap

7 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 Del 2 Avdelingene sin øknmiskevirksmhet i Øknmisk gjennmgang g vurdering av driftsåret fr avdelingene Drift ved avdelingene (nett rammer) Sentraladministrasjn Levekårsavdelingen - Skle g ppvekst Levekårsavdelingen - Helse g msrg (HO) Levekårsavdelingen - Kultur Miljøavdelingen Sum avdelingene - drift Regnskap Budsjett Avvik R10 - B Regnskap Kmmentarer knyttet til den enkelte avdeling Ttalt sett har avdelingene ett merfrbruk på krner (av et samlet budsjett på 627 milliner krner). Rådmannen peker på at det er gjrt mye gdt arbeid fr å hld de øknmiske rammene. En vil da særlig trekke frem de enhetene sm har hatt mindrefrbruk i Videre er en ikke frnøyd med at avdelingene samlet g enkeltvis fremlegger et øknmisk merfrbruk (underskudd), selv m gitte eksterne faktrer kan frklare disse frhld. Det blir en viktig ppgave i 2011 å hlde budsjettene g ha fkus på betydningen av dette i den enkelte enhet. Når det er sagt er det en viktig jbb i å se på de øknmiske rammene sett pp mt at det er gitte faktrer en ikke styrer selv (fr eksempel strømprisene etc.). Sentraladministrasjn Avdelingen har et merfrbruk på krner. Dette er knyttet pp mt flere frhld/enheter. En trekker her spesielt frem: Kntrllutvalget. Har et merfrbruk på ca krner i Fr 2011 er det vedtatt en ytterligere reduksjn. Kntrllutvalget har satt budsjettet pp på sitt møte g har varslet at de vil kmme tilbake til dette frhld i kmmunestyret. Bakkebø gård. Har et samlet underskudd på driften på krner i Fr 2010 var det spesielt mindre inntekt knyttet pp mt tjenesteprduksjnen sm ble lavere enn budsjettet i tillegg til at en på utgiftssiden hadde ekstrardinære utgifter på krner (sm en ikke frventer i 2011). Rådmannen har internt freslått mlegging av betaling fr tjenestene. Dette er et frhld sm rådmannen vil kmme tilbake til både med tanke på tjenesteprduksjn g frpaktning. Årsaken til at avdelingen ikke har ett større merfrbruk henger sammen med at en kunne økte inntektene knyttet til tjenester verfr vann- g avløpssektren. Avdelingens rammer er stramme. Levekårsavdelingen Skle g ppvekst Har ett mindrefrbruk på 1,1 millin krner i

8 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 Årsaken til mindrefrbruket henger sammen med at barnevernet ttalt sett hadde et mindrefrbruk på krner. Uten dette hadde avdelingen gått i balanse. Dette viser at øknmien er sterkt presset i avdelingen g hvr nye tjenester presser utgiftene g de øknmiske rammer. Vi har alt fått meldinger m nye brukere ved barnevernet fr 2011 slik at en ikke kan anbefale en budsjettmessig reduksjn ved avdelingen. Avdelingen har sm følge av gd øknmistyring klart å balansere tiltakene i løpet av Levekårsavdelingen Helse g msrg (HO) Nk ett år leverer HO et mindrefrbruk (verskudd). Fr 2010 var mindrefrbruket på 3,7 milliner krner. Det har vært meget gd g stram øknmistyring i avdelingen hvr enkelt persner har gjrt en meget gd jbb! Årsaken til mindrefrbruket i 2010 henger sammen med flere frhld herunder at tiltak ikke har hatt helårsvirkning g helt knkrete øknmiske grep/beregninger. En kan ikke basere seg på at dette er nen sm vil vedvare i 2011 da situasjnen da er annerledes både mht. tiltak g budsjettmessige frhld. Levekårsavdelingen Kultur Avdelingen har et merfrbruk på krner. Dette er knyttet pp mt: Kulturadministrasjn Bibliteket i Egersund Kin Årsakene til merfrbruket henger sammen med at det tk lengre tid til å gjennmføre vedtatte reduksjner enn budsjettert. Dvs. at den øknmiske effekten av tiltakene km ne senere. Samtidig er det grunn til å peke på at det vil være en utfrdring å hlde budsjettene ved kindriften. Dette basert på priser g knkurrerende tilbud (til lavere priser). Miljøavdelingen Avdelingen har et merfrbruk på 4,6 milliner krner. Den øknmiske situasjnen er at avdelingen har hatt merfrbruk de siste år. Resultat tidligere år har vært slik: Fr 2009 hadde Miljøavdelingen et merfrbruk på krner. Fr 2008 hadde Miljøavdelingen et merfrbruk på krner. Fr 2007 hadde Miljøavdelingen et merfrbruk på krner. Fr 2006 hadde Miljøavdelingen et merfrbruk på krner. Fr 2005 hadde Miljøavdelingen et mindrefrbruk på krner. Fr 2004 hadde Miljøavdelingen et merfrbruk på krner. Merfrbruket ved avdelingen er knyttet pp mt hvedsakelig enhetene Eiendmsfrvaltning g Vei g utemiljø. Hvedfrklaringen til merfrbruket ved Eiendmsfrvaltning er knyttet pp mt 1,2 milliner krner mer i energikstnader enn budsjettert. Dette henger gså sammen. Hvedfrklaringen til merfrbruket ved Vei g utemiljø ligger på vedlikehld av veier (herunder vintervedlikehld) sm gir utslag i flere pster. Herunder lønn g kjøp av varer / tjenester. Dette er videre frhld sm vi ikke har gitt eller fått gd nk tilbakemelding på tidligere. Dette er et frhld sm må frbedres i 2011 fr å unngå 8

9 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 merfrbruk. En må her gjennmgå hele vintervedlikehldet. Videre må en effektivisere timeføringen knyttet pp mt investeringsprsjekt. En påpeker viktigheten av stram øknmisk styring ved avdelingen. Dette er videre frhld en kmmer til å kmme tilbake til i løpet av Avdelingen har igangsatt fkus på flere frhld, men avdelingen står verfr stre utfrdringer knyttet pp mt budsjettmessige rammer i Øknmisk versikt fr den enkelte avdeling Fr en nærmere beskrivelse av regnskapsmessig resultat fr den enkelte avdeling viser vi gså til Regnskap 2010 g arkfanen Resultat (dr). En vil her finne detaljert infrmasjn m resultatet fr den enkelte avdeling g fr den enkelte resultatenhet. I den videre versikt vil en se på den enkelte avdeling ttalt sett g ikke de enkelte ansvar / resultateenhetene ved den enkelte avdeling. Fr en nærmere beskrivelse av regnskapsmessig resultat fr den enkelte avdeling viser vi gså til Regnskap 2010 g skillearket Drift pr avdeling. En vil her finne detaljert infrmasjn m resultatet fr den enkelte avdeling g fr den enkelte resultatenhet. 2.3 Frhld relatert til Eigersund Havnevesen KF Eigersund Havnevesen er et kmmunalt fretak (eid av Eigersund kmmune) g avlegger eget årsregnskap g egen årsberetning. Denne vil bli behandlet i kmmunestyret. Kmmunestyre er havnevesenets øverste rgan. Del 3 Regnskapsmessig endringer i utgifter g inntekter 3.1 Frdeling av inntektene til Eigersund kmmune det enkelt år Tabellen viser tydelig at de største inntektene våre (på lik linje med andre kmmuner) er statlige rammeverføringer (rammetilskudd, vertskmmunetilskudd sv) samt skatt. En viser til at tabellen 9

10 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 viser den prsentvise frdelingen av inntektene det enkelte år. Tabellen nedenfr (neste side) viser utviklingen i skatteinngangen fr Eigersund kmmune (i krner). Selv m skatteinngangen ttalt sett har steget betydelig ver hele periden viser tabellen nedenfr at det er stre svingninger i skatteinngangen. Oversikten viser en prsentvis nedgang fra Fr 2010 hadde Eigersund kmmune en vekst i skatteinngangen på 4,62% i frhld til I statens anslag lå skatteinngangen fr landet på 7%, mens den faktisk ble 6,9%. Dette vil si at skatteveksten i Eigersund kmmune var lavere enn fr landet g må sees i sammenheng med den aktivitet en har hatt tidligere år knyttet bla. pp mt Aker Slutins. 10

11 Eigersund kmmune Årsmelding fr Prsentvis frdeling av kstnadene fr det enkelte år Tabellen viser at lønn g ssiale utgifter er den desidert største kstnadspsten vår. Dette er en naturlig sak da vi er en tjenesteprduserende virksmhet 3.3 Utviklingen innenfr lønn g ssiale kstnader Det tabellen ver viser er at lønnskstnadene har økt ver periden. Dette henger sammen med følgende frhld: Lønnsøkninger Økt antall ansatte (sm følge av realisering av refrmer, økt tjenestetilbud g ressurskrevende brukere) Økte pensjnskstnader Økt tjenesteprduksjn. Nye beregningningsmåter knyttet pp mt pensjnspremie (med vekt på premieavvik) 11

12 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 På mange vis vil stigningen i samlede lønnskstnader være lik den vi vil finne i andre kmmuner. Fr Eigersund kmmune er det spesielt følgende frhld sm markerer seg: I periden 2002 til 2005 stpper økningen i lønnskstnadene. Fr 2004 har vi en reell lønnsreduksjn i frhld til Begge disse frhldene kan tilskrives hvedsakelig Sparepakke 1 g Sparepakke 2 hvr vi fretk stillingsreduksjner tilsvarende 58 årsverk. Utvikling av pensjnskstnadene Tabellen nedenfr (neste side) viser utviklingen i pensjnskstnadene fr Eigersund kmmune i periden 1994 til Kmmentar knyttet til utvikling av pensjnskstnadene Tabellen viser en stigning fra 1996 pp mt Videre at vi har en økning fra 2005 til Fr å frklare disse frhldene må vi se på ulike tidsperider g frhld: Felles faktr fr økningene generelt: I løpet av periden har vi fått økt antall ansatte. Kmmunen er tilført nye ppgaver sm igjen har ført til flere ansatte. Tjenestetilbudet har økt (ne sm gir økte lønnskstnader). Lønnsøkning gir høyere pensjnskstnad (pensjnen utgjør en prsentvis andel). Fr periden 1994 til 2000: Livselskapene (fr vår del var dette knyttet til KLP) hadde stre verskudd. Tidligere års verskudd ble benyttet til å redusere pensjnspremiene. Livselskapene hadde lave premiesatser. Periden 2000 til 2002: Livselskapene tapte betydelige summer. Dette knyttet pp mt både pengeplasseringer på ulike børser g at premiesatsene hadde vært fr lave. Knsekvensene var at premiesatsene økte samtidig sm vi fikk betydelige ekstrardinære faktura/tilleggsfaktura (knyttet pp mt at selskapene ikke tjente penger). Periden 2003 til 2005 Livselskapene begynte å tjene penger igjen. Kmmunene fikk tilbakeført en andel av selskapene sine verskudd (sm ble brukt til å redusere pensjnspremiene). 12

13 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 Eigersund kmmune gjennmførte Sparepakke 1 g 2 (sm førte til stillingsreduksjner tilsvarende 58 årsverk fra 2003) Det har i 2002 g 2003 vært nye regnskapsregler knyttet til beregning av pensjnskstnader i løpet av et år. I fra 2004 gikk vi ver til Vital med rdførerrdningen, kmmunal pensjnsrdning g AFP. Sykepleierne ble igjen i KLP, mens lærerne ble igjen i SPK (begge iht. tariffavtale). Vital hadde lavere pensjnspremie enn KLP. Periden 2005 til 2010: Frem til 2006 (dvs. tm 2005) førte vi pensjnsfakturane etter nettmetden (fretk redusering av faktura med mttatt andel av selskapets verskudd), mens vi fra g med 2006 gikk ver til bruttføring. Summen fr kmmunen blir den samme, men innenfr pensjnskstnadene betyr dette endringer. Nedgang i 2010 sm følge av reduksjner g endringer i pensjnsinnkrevingen. Dette får endringer innenfr både utgifter g inntekter i årene sm kmmer. Dette er et frhld sm en må kmme tilbake til i 2011 g budsjettet fr Kmmentar knyttet til balansepstene pensjnsmidler/-frpliktelser Fr 2010 er balansepstene pensjnsmidler ført pp med krner, mens pensjnsfrpliktelsene våre er ført pp med krner. Pensjnsmidler er summen av innbetalinger til den enkeltes spareknt fr fremtidige pensjnsutbetalinger ut ifra dagens lønnsnivå. Pensjnsfrpliktelser er regnskapsmessige avsetninger/gjeld fr fremtidige pensjnsutbetalinger ut i fra estimering av fremtidig lønnsvekst, rentenivå sv (øknmiske parametere). Frpliktelsene øker fr hvert år med årets pensjnspptjening g disknteringsrente. Pensjnsfrpliktelsene økes i terien med tilnærmet like andeler/kstnader hvert år dersm frutsetningene frhlder seg stabile. Midlene økes mer g mer fr hvert år med stadig høyere premie etter sm den enkelte nærmer se pensjnsalder. Summen av de ttale kstnadsførte pensjnskstnader g summen av de ttale innbetalte pensjnspremier inklusive renter g avkastning fr den enkelte ved livets slutt vil terietisk utgjøre det de samme beløp. Frskjellen underveis er en annen peridisering. Iht. til tilbakemeldinger fra livselskapene betyr ikke differansen på pstene at vi har en pensjnsbmbe, men at det pga. peridisering g ulik føring vil være differanse. Del 4 Gjeld, finansreglement g likviditetsmessige frhld 4.1 Vurdering av likviditeten Iht. kmmunestyrets vedtak kunne vi ta pp økte trekkrettigheter på 40 milliner krner i Denne ble ikke brukt i Det er dg grunn til å påpeke selv m likviditeten har bedret seg i løpet av de siste årene at fr fremtiden vil likviditeten bli presset. Dette henger sammen med følgende frhld: Ekstra pensjnsregninger i både 2001, 2002 g 2003 g generelt øktende pensjnskstnader. Fndsmidlene har blitt redusert. Dette knyttet til tidligere års underskudd g bruk av fndsmidler sm egenkapital i investeringsprsjekt. 13

14 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 Driftskstnadene har økt. Dette er gså frhld sm staten har sett fr flere kmmuner. Basert på dette har staten endret gitte utbetalingstidspunkt fr statlige tilskudd. I løpet av året ser vi at likviditeten blir kraftig presset. Bruk av premieaaviksfnd i rdinær drift. 4.2 Kmmentarer knyttet finansreglementet I K-sak 135/03, den , ble finansreglementet vedtatt. Dette skulle ha vært revidert innen ne det ikke har blitt av arbeidsmessige frhld. I løpet av 2011 vil det bli lagt frem frslag til revidert finansreglement fr Eigersund kmmune. Eventuelle fndsplasseringer fr Eigersund kmmune Eigersund kmmune har ingen andre direkte finansplasseringen enn rene bankinnskudd i Sparebank 1 SR-Bank (vår bankfrbindelse). Samlet gjeld (lånegjeld) fr Eigersund kmmune Eigersund kmmune har en samlet lånegjeld på krner pr Gjeldens frdeling mellm lånegivere Frdelingen mellm långiverne pr er følgende: Oversikt långivere Lånebeløp Pst. Pst. Pst. Pst Kmmunalbanken ,21 % 51,54 % 51,20 % 44,28 % Kmmunekreditt ,50 % 41,33 % 41,47 % 47,09 % Husbanken ,36 % 2,97 % 3,12 % 3,67 % Husbanken - videre utlån ,93 % 4,16 % 4,21 % 4,96 % Andre 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum lån ,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Pr hadde Eigersund kmmune en samlet langsiktig gjeld på krner. Pr hadde Eigersund kmmune en samlet langsiktig gjeld på krner. Pr hadde Eigersund kmmune en samlet langsiktig gjeld på krner. Pr hadde Eigersund kmmune en samlet langsiktig gjeld på krner. Pr hadde Eigersund kmmune en samlet langsiktig gjeld på krner. Pr hadde Eigersund kmmune en samlet langsiktig gjeld på krner. Pst ,97 % 57,46 % 4,60 % 4,97 % 0,00 % 100,00 % En påpeker at lånet fr 2009 ble avtalt i 2009, men utbetalt i januar g mars Lånet fr 2009 var på krner. Lånet ble tatt pp i Kmmunalbanken. Frdeling av gjelden på antall lån Aktør Kmmunalbanken Kmmunekreditt Husbanken Husbanken - videre utlån Sum antall lån Antall lån Eventuelle kmmentarer Hvedlånene i er tatt pp i Kmmunalbanken (flytende lån) Ufrandret fra Behldt pga. at dette er enkeltlån med helt spesielle/gunstige betingelser. Start-lån. 14

15 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 Frdeling av lån mellm flytende rente g fast rente Aktør Kmmunalbanken Kmmunekreditt Husbanken Husbanken - videre utlån Sum lån Beløp Prsentvis frdeling 2010 Prsentvis frdeling 2009 Prsentvis frdeling 2008 Prsentvis frdeling 2007 Prsentvis frdeling 2006 Prsentvis frdeling 2005 Prsentvis frdeling 2004 Fast rente Flytende rente , , , , , ,56 % 54,08 % 55,43 % 63,09 % 77,17 % 55,34 % 76,05 % 44,44 % 44,57 % 44,57 % 36,91 % 22,83 % 44,66 % 23,95 % Gjennmsnittlig lånerente Fr 2010 har gjennmsnittlige lånerente fr Eigersund kmmune vært på 3,37% (i ,19%, ,99%, ,35%, ,17%, ,29% g ,55%). Den renten sm våre lån best kan sammenlikne ss med er gjennmsnittlig effektiv NIBOR 12 mnd sm var 3,02% i Sett i frhld til at staten kan ta pp rimeligere lån enn en kmmune er vi frnøyd med gjennmsnittlig rente i Lånegjeld pr innbygger Lånegjelden pr. innbygger er på krner. Del 5 - Investeringer 5.1 Finansiering g samlet versikt av investeringene fr 2010 Samlet investering i 2010 var på krner av et budsjett på krner. Differansen er knyttet pp mt investeringsprsjekt sm går ver flere år g hvr finansieringen er fretatt. Fr en nærmere beskrivelse av inntekter g utgifter i frbindelse 2010 viser vi til Årsregnskap Basert på at Eigersund kmmune har ett etterslep på investeringene innenfr flere prsjekt g mråder vil dette bli vurdert spesielt i frbindelse med budsjettet fr Det vi snakker m er at gitte prsjekt må skyves i tid da de øknmiske versikter viser at vi ikke klarer å realisere prsjektene etter de midler sm er satt av i budsjettet. Revisjnen peker videre på regelverket knyttet pp mt finansiering sm gså vil være en viktig faktr i disse vurderinger, sm på finansieringssiden må ivaretas fra

16 Eigersund kmmune Årsmelding fr Oversikt ver årlige investeringer fretatt av Eigersund kmmune Utviklingen i lånegjelden henger sammen med investeringskstnadene, sm diagrammet nedenfr viser. Diagrammet viser de årlige utgifter knyttet til reelle investeringene til Eigersund kmmune i nevnte peride. I denne tabellen har vi trukket ut nedbetalingen av lån, Start-lån, avsetninger til fnd g salg av eiendmmer. 5.3 Udekket beløp innenfr investeringene i 2010 Iht. regnskapsfrskriften finansieres det enkelte investeringsprsjekt g avsluttes ved slutten av året i frbindelse med årsregnskapet. Fr investeringsprsjekt sm går ver flere år verfører vi ubrukte midler. Fr prsjekter sm er ferdige gjøres disse pp med et merfrbruk eller et mindrefrbruk. Kmmunestyret må ta stilling til hvrdan et merfrbruk skal finansieres eller hvrdan et mindrefrbruk skal dispneres. En viser til at revisjn g administrasjn diskuterer hvrdan avslutningen av investeringsregnskapet bør føres (regnskapsteknisk). Sluttresultatet vil bli det samme, men hvr det fr ss er viktig å synliggjøre hvr merfrbruket er g hvrdan nettpp dette merfrbruket freslås dekket. Ttalt udekket beløp i 2010 (investeringsregnskapet) er krner. En viser her til Nte 10 i regnskapsdkumentet. Kmmunestyret må ta stilling til hvrdan disse midlene skal dispneres. Merfrbruket er bla. relatert til følgende investeringsprsjekt: 1140 Utbygging av Rundevll/Hestnes kr 1720 Sletteveien Hellvik kr Ventilasjnsanlegg Egersundshallen kr 1888 Tuå bligfelt kr En freslår at prsjektene 1140, 1720 g 1888 dekkes via Tmteutviklingsfndet (hvr der er satt av midler på i 2010). Det resterende vil bli freslått dekket via Investeringsfndet. 16

17 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 På de tre øverste prsjektene burde det vært fremlagt avviksmelding g hvr det i løpet av året burde vært fremlagt budsjettendringer. Så har ikke skjedd. En peker videre på at når det gjelder prsjekt 1140 skal disse utgiftene innarbeides i tmteprisen på bligfeltet g på den måten blir tilbakebetalt til ss. Del 6 Utvikling langsiktig gjeld / lån 6.1 Utvikling finanskstnader Faktrer sm spiller inn i denne tabellen er renten, vedtatt minimumsavdragsbetaling g samlet lånegjeld. Uansett faktrer sm legges inn så har samlede finanskstnader fr Eigersund kmmune steget i periden sm er vist. Deler av gjelden er realisert til frhld knyttet pp mt handlingsplan fr eldremsrg, sklebygg g selvfinansierende tjenester (herunder vann- g avløpssektren) dg så er det kmmunen sm har den øknmiske frpliktelsen. I tabellen har vi gså lagt inn renteutgiftene g avdragene fr øknmiplanperiden. I frhld til versikten fra bla. årsmeldingen fr 2009 ser en at budsjetterte renteutgifter fr periden går ned. Dette henger sammen med budsjettert lavere rente enn tidligere år. Vi er nå i en heldig situasjn med lav markedsrente. Dg så er det ikke gitt at dagens lave markedsrente vil vedvare i denne periden. Ved økt rente vil gitte inntekter (herunder refusjn knyttet til statlige rdninger g kalkulatriske inntekter) øke, men det vil gså renteutgiftene våre. Ttalt sett må en regne med høyere økning i utgiftene våre vs. inntektene ved økt markedsrente. Dette er en prblemstilling fr hele sektren, men det er en mager trøst. Fr å gi et mer detaljert bilde på gjeldssiden vår viser gså rådmannen samlet lånegjeld pr i periden

18 Eigersund kmmune Årsmelding fr Utvikling samlet lånegjeld I løpet av periden vil den langsiktige gjelden øke betydelig. Økningen i gjelden henger sammen med vedtatte statlige refrmer (herunder handlingsplan fr eldremsrg, psykiatriplan, grunnsklerefrm), krav (fr eksempel avløpsrensing), samt mbygging/nybygg av skler. I løpet av desember 2003 betalte vi ekstrardinært ned 71 milliner krner på lån. Dette skjedde ved at vi fikk tilbakebetalt ansvarlige lån fra Dalane energi g Lyse energi. Gjelden fr Eigersund kmmune er fr høy. Ideelt sett burde gjelden vært på ca. 300 milliner krner. Nedgangen i lånesummen fra 2008 til 2009 henger sammen med at lån fr 2009 ikke blir utbetalt før i januar g mars Dette av øknmiske årsaker. I 2014 er det nå budsjettert at Eigersund kmmune har en samlet lånegjeld på krner. Mttatte tilbakebetalinger knyttet pp mt tidligere frskuddteringer er avsatt på nypprettet fnd Frprsjektmidler veier m/m. Fndet er nå på krner. En vil kmme tilbake til tilbakebetaling (av lån) iht. regnskapsfrskriften. 18

19 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 Del 7 - Organisasjn adm. g styring, ppfølging av arbeidsgiverplitikk 7.1 Antall ansatte i Eigersund kmmune Generell infrmasjn m antall ansatte I Eigersund kmmune har 1.003,55 årsverk pr frdelt på ca ansatte. Det er 82 % kvinner g 18 % menn tilsatt i kmmunen, g i lederstillinger er frdelingen 53 % kvinner g 47 % menn. Infrmasjn m stillingsmessige ressurser i rganisasjnen pr : Avd. Enhet Sentraladm. skle/barnehage helse/msrg kultur Levekårsavd. ttalt Miljøavdelingen Ttalt Ttalt årsverk 60,25 380,66 432,58 11,89 825,13 118,17 Årsverk, Prsjekt 1,00 37,97 9,80 0,00 47,77 0, ,55 48,89 Lærlinger 15,51 Faste, årsverk 43,74 342,69 422,78 11,89 777,36 118,05 Diff faste still. 1,00-4,04-6,68-2,00-12,72 0,00 15,51 939,15-11,72 * Tall sammenlignet med hjemler pr Aldersfrdeling ansatte i Eigersund kmmune Aldersfrdelingen i Eigersund kmmune er sm følger: Aldersgruppe Under 30 år år år år Over 60 år Pr * 12 % 23 % 25 % 27 % 13 % Frdeling kvinner 88 % 82 % 82 % 82 % 76 % Frdeling menn 12 % 18 % 18 % 18 % 24 % * Tall fr 2009 Det er vedtatt en verrdnet Persnalplitisk plan hvr mål, satsningsmråder g tiltak er vedtatt. Satsningsmrådene er trivsel, tilhørighet g kmpetente medarbeidere. 19

20 Eigersund kmmune Årsmelding fr Utvikling sykefravær i Eigersund kmmune Oversiktene viser følgende endringer i sykefraværet i periden frdelt på 1. g 2 halvår: 1. halvår 2. halvår Ttalt ,0 % 5.4 % 6,7 % % 5.6 % 5,65 % ,0 % 6.2 % 6,6 % % 6.4 % 6,7 % % 6.8 % 7,55 % % 6.1 % 6,8 % ,05 % 6,2 % 6,1 % * I 2005 ble det innført endringer i lv g rutiner innen trygdefrvaltningen sm medførte betydelige reduksjner i sykefraværet både nasjnalt g lkalt. Dette gikk bl.a på innskjerping i bruk av aktiv sykemelding g mer fkus på gradert sykemelding. I 2009 var Eigersund kmmune med i kvalitetskmmuneprsjektet hvr et av satsningsmrådene var å arbeide måltrettet fr å redusere sykefraværet. Målsetningen var at kmmunen skulle ha minimum 94 % nærvær hs sine ansatte til enhver tid, g det er gledelig å se at en har nådd denne målsetningen i Tilsettinger i Eigersund kmmune Antall utlysninger i 2010: 15 stillinger internt (41 stillinger i 2009) 206 stillinger eksternt (324 stillinger i 2009) 221 stillinger ttalt (365 stillinger i 2009) Tall viser at det ttalt er lyst ut 144 stillinger mindre i 2010 enn i Dette skyldes at det fr deler av året har vært ansettelsesstpp pga vedtatte driftstilpasninger. Ledige stillinger har blitt vurdert g tilbudt vertallige persnale fremfr å bli lyst ut. Det er gjennmført mfattende driftstilpasninger uten ppsigelser av ansatte. En ser gså at det er mer stabilitet blant de ansatte. Stillinger blir lyst ut internt dersm kmmunen har grunn til å tr at en har kvalifiserte ansatte med rett til utvidelse av stillingsstørrelse. Ut ver dette lyses stillinger sm hvedregel ut eksternt. 7.5 Antall frivillige ppsigelser I 2010 var det 114 ppsigelser fra de ansatte av stillinger i kmmunen mt 104 i Det er følgende frdeling i frhld til hvr lenge de har arbeidet i kmmunen før de sier pp: 43 % sluttet før 5 år (43 % i 2009) 25 % slutter etter 5 år g før 25 år (22 % i 2009) 18 % slutter eter 25 år (13 % i 2009) 3% slutter i del av sin stilling (2 % i 2009) 11 % slutter fr å gå ver til annen stilling i kmmunen (20 % i 2009) Ansatte sm går av med AFP/ alderspensjn inngår i disse tallene. 20

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger

Høgskolen i Hedmark. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena. Kommunerevisors håndbok. Offisielle utgaver av lovsamiinger Høgsklen i Hedmark Eksamenssted: Studiesenteret.n / Campus Rena Eksamensdat: 1. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulatr Kmpendium «Regnskap g budsjettering

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Øknmiplan 2018-2021 Status i arbeidet v/trnd Julin 19.09.2017 1 Felles handlingsregler fr Drammen, Svelvik g Nedre Eiker kmmuner i 2018-2019 Fellesnemda har freslått følgende handlingsregler fr de tre

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker

Nye Asker kommune. Handlingsprogram og budsjett for Røyken, Hurum og Asker Nye Asker kmmune Handlingsprgram g budsjett fr Røyken, Hurum g Asker Beflkningsutvikling Beflkningsutvikling Frie inntekter Nett driftsresultat Lånegjeld Dispsisjnsfnd Tjenestemrådene Pensjn Asker Hurum

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret Trysil kmmune Saksframlegg Dat: 20.09.2016 Referanse: 20927/2016 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Bjørn Myhre/Ståle Elgshøen Mulighetsstudie fr nytt svømmebasseng Saksnr Utvalg Møtedat Hvedutvalg fr frvaltning

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ) Årsberetning 2010 fr Sykehuset Østfld HF (SØ) Nytt sykehus i Østfld Styret fr Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtk 17. juni 2009 iverksetting av frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Arbeidet har ført fram

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014 Saknr. 14/2828-1 Saksbehandler: Claes Næsheim Tannhelsetjenesten - behv fr justering av takstnivået i 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN

SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN SAKSPROTOKOLL - TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Frmannskapet behandlet saken den 12.05.2015, saksnr. 60/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesfrslag fra KrF, H, Ap g Frp til

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656. Formannskapet 12.05.2015 Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/1656 Sign: Dat: Utvalg: Frmannskapet 12.05.2015 Kmmunestyret 12.05.2015 TILTAK FOR Å BEDRE DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hvedutvalg fr barn g unge har møte Trsdag 27. nvember 2008 kl. 10.00 i møterm v/barn- g unge sektr i Markveien 26. Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Vedlegg 1

Handlingsprogram 2014-2017. Vedlegg 1 Sande kmmune - Handlingsprgram 2014-2017 Vedlegg 1 1 Handlingsprgram 2014-2017 Vedlegg 1 Knsekvensjusteringer g nye tiltak detaljer per sektr Sande kmmune - Handlingsprgram 2014-2017 Vedlegg 1 2 Innhldsfrtegnelse

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet Hbøl kmmune Møtedat: 08.12.2014 Møtested: Møterm 1, Kmmunehuset Møtetid: 09:00-10:00 Møteprtkll fr Eldrerådet Til stede Medlemmer: Eivind Mjærum, Signe Øye, Turid Larsen, Øivind Jarl Pedersen Varamedlemmer:

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

2 ØKONOMISKE VURDERING/KOMMENTARER... 4 2.1 REGNSKAP... 4. 2.1.1 Generelt... 4. 2.1.2 Resultatvurderinger... 4. 2.1.3 Driftsregnskap...

2 ØKONOMISKE VURDERING/KOMMENTARER... 4 2.1 REGNSKAP... 4. 2.1.1 Generelt... 4. 2.1.2 Resultatvurderinger... 4. 2.1.3 Driftsregnskap... ÅRSBERETNING 2014 2 ØKONOMISKE VURDERING/KOMMENTARER... 4 2.1 REGNSKAP... 4 2.1.1 Generelt... 4 2.1.2 Resultatvurderinger... 4 2.1.3 Driftsregnskap... 5 2.1.4 Investeringer... 9 2.1.5 Balanse... 11 2.1.6

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekmmunale barnehager Pensjnskstnad, kapitalkstnad, åpne barnehager Lars Håknsen, Knut Løyland g Ailin Aastvedt TF-rapprt nr. 333 2014 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Overrdnede premisser

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

HMS-plattform Kongsvinger kommune Hovedarbeidsmiljøutvalget

HMS-plattform Kongsvinger kommune Hovedarbeidsmiljøutvalget HMS-plattfrm 2010 Kngsvinger kmmune Hvedarbeidsmiljøutvalget 04 02 10 Fra: Persnalkntret Til: Ledere, tillitsvalgte, vernembud Dat: 08 02 2010 AKTUELL SITUASJON Ntatet er en ppfølging av Hvedarbeidsmiljøutvalgets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

VEDTATT BUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2011-2014. Lillesand kommune

VEDTATT BUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2011-2014. Lillesand kommune VEDTATT BUDSJETT g ØKONOMIPLAN 2011-2014 Lillesand kmmune Ft: Finn Jhansen Visjn: Lillesand unik, trygg g skapende! Hvedmål: Sikre en bærekraftig utvikling g ressursfrvaltning Sikre trygghet, livskvalitet

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE. Fredag den 24. oktober 2014 klokken 09.30 10.00 i Spydeberg, Kommunestyresalen. Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 24. ktber 2014 klkken 09.30 10.00 i Spydeberg,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009

Samfunnsviternes fagforening (Samfunnsviterne) Strategi- og måldokument for perioden 2006-2009 Samfunnsviternes fagfrening (Samfunnsviterne) Strategi- g måldkument fr periden 2006-2009 Samfunnsviterne er en medlemsbasert rganisasjn av g fr medlemmene. Samfunnsviterne skal være den ledende fagfreningen

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet.

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 19/08. Andre utvalg, styrer og råd kan på eget initiativ gi uttalelse til budsjettet. Sak 19/08 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 19/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 08/4087 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kde: 151 Saksnummer

Detaljer

Sauherad kommune. Rådmannens forslag Budsjett- og økonomiplan 2016-2019

Sauherad kommune. Rådmannens forslag Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Sauherad kmmune Rådmannens frslag Budsjett- g øknmiplan 2016-2019 Øknmiplan 2016 2019 Innhld 1. Innledning... 5 2. Øknmiske veivalg g strategier.... 9 3. Frutsetninger g øknmiske rammer... 13 3.1 INNTEKTSFORUTSETNINGER...

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond

Tjeldsund kommunes retningslinjer for kommunalt næringsfond Tjeldsund kmmunes retningslinjer fr kmmunalt næringsfnd Innhld 1. Målsetting... 3 2. Søknadsprsess... 3 2.1 Søknad... 3 2.2 Søknadsfrist... 3 2.3 Hvem kan søke m støtte... 4 2.4 Hva kan det søkes støtte

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd

Drifts- og ressursanalyse av tjenestene i helse og velferd Nes kmmune Drifts- g ressursanalyse av tjenestene i helse g velferd Rapprt. februar 2015 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: Nes kmmune R8704 Drifts- g ressursanalyse

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer