Møteprotokoll for Eldrerådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Eldrerådet"

Transkript

1 Hbøl kmmune Møtedat: Møtested: Møterm 1, Kmmunehuset Møtetid: 09:00-10:00 Møteprtkll fr Eldrerådet Til stede Medlemmer: Eivind Mjærum, Signe Øye, Turid Larsen, Øivind Jarl Pedersen Varamedlemmer: Frfall Jhn Egil Pettersen Administrasjnen Saksliste Saks nr 14/23 14/24 14/25 14/26 14/27 Tittel Gdkjenning av innkalling g saksliste Gdkjenning av prtkll fra frrige møte Årshjul 2015 Kmmunedelplan fr idrett g friluftsliv Budsjett Øknmiplan

2 14/23: Gdkjenning av innkalling g saksliste Rådmannens innstilling: Innkalling g saksliste gdkjennes. Behandling: Enstemmig. Vedtak: Innkalling g saksliste gdkjennes. 14/24: Gdkjenning av prtkll fra frrige møte Rådmannens innstilling: Prtkll fra møtet gdkjennes. Behandling: Møte var ikke vedtaksdyktige. På bakgrunn av dette ble det innkalt til møte med de samme sakene på agendaen. Vedtak: Prtkll fra møtet gdkjennes. 14/25: Årshjul 2015 Rådmannens innstilling: Årshjulet fr 2015 gdkjennes. Behandling: Enstemmig. Vedtak: Årshjulet fr 2015 gdkjennes. 2

3 14/26: Kmmunedelplan fr idrett g friluftsliv Rådmannens innstilling: Kmmunal plan fr idrett g friluftsliv gdkjennes. Behandling: Enstemmig. Eldrerådet vil påpeke at det i de kmmende årene blir flere eldre. Aktivitet fr denne gruppen er viktig. l dag er aktiviteter sm stavgang, hesteskkasting, senirdans g Bwls aktiviteter sm drives i regi av Pensjnistfreningen g Frivillighetsentralen. Eldrerådet har behv fr flere turstier g støtter et slikt tiltak i kmmunen. Eldrerådet vil støtte at det bygges Flerbrukshall i tilknytning til sklene på Knapstad. Det vil kunne gi mange muligheter gså fr de eldre til å drive med aktiviteter gså i høy alder. Vedtak: Kmmunal plan fr idrett g friluftsliv gdkjennes. 14/27: Budsjett Øknmiplan Rådmannens innstilling: 1 Rammer fr ansvarsmrådene vedtas i henhld til frmannskapets frslag til budsjett øknmiplan jfr.vedlegg 1. 2 Finansiering av investeringer i 2015 vedtas slik: Opptak av lån kr Bruk av ubrukte lånemidler kr Statstilskudd kr. Mva.kmp. investering kr Eiendmsskattesatsen økes ikke i Den generelle skattesatsen sm skal gjelde fr de skattepliktige eiendmmer i Hbøl kmmune fr 2015 hldes på 4 prmille g satsen fr bliger g fritidseiendmmer hldes på 2 prmille. {jfr. vedlegg 2) 4 VAR- Gebyrer fr saksbehandling sanitæranlegg g andre VVS-installasjner økes med 3,0%, iht. vedlegg 3. 5 VAR- Feiegebyr økes fra kr.253,- per pipeløp til kr 271,- eks. mva. Tilsynsavgift hldes på kr 142,- eks. mva. per benhet iht. vedlegg 3. 6 VAR- Gebyr på renvasjn økes fra kr.1.750,- til kr 1.859,- pr. stativ eks.mva. Renvasjn fr fritidsblig fastsettes til 50% av rdinært renvasjnsgebyr til kr. 930,- eks. mva. pr. stativ. iht. vedlegg 3. 3

4 7 VAR- Gebyr på vann økes fra kr.l7,00 pr. m3 til kr.24,20 pr. m3. eks.mva. Fast avgift på kr.l.ooo,- eks. mva. økes til kr 1.363,- eks mva. iht. vedlegg 3. 8 VAR- Gebyr på avløp reduseres fra kr.20,00 til kr 18,53 pr. m3.eks mva. Fast avgift på kr.852,- eks. mva. reduseres, iht. vedlegg 3. 9 FDV- Gebyrer fr arbeider etter Matrikkellven (lvens 32, frskriftene 16) økes med 3% iht. vedlegg FDV- Gebyrer fr plan- g byggesaksbehandling 2015 eks. mva. økes med 3% iht. vedlegg 5. Det gis 50% rabatt i byggesaksgebyr fr tiltak sm ppfyller kriteriene fr passivhusnivå i henhld til Nrsk Standard Kmmunale barnehager- Sats freldrebetaling settes til makspris, jfr Statsbudsjettet. Med frbehld m endelig vedtatt Statsbudsjett økes freldrebetalingen fra kr 2.405,- til kr.2.580,- pr. mnd. Med frbehld m endelig vedtatt Statsbudsjett innføres redusert freldrebetaling fr familier med samlet inntekt under kr fra g med Satsen fr mat hldes på kr.265,- pr. mnd. Dagplass ved ledig kapasitet hldes med kr 350,- pr. dag. Gebyr ved henting av barn etter kl17:00 fasthldes med kr.300,- pr. påbegynt halvtime. 12 PLOR- Satser fr praktisk bistand Satser fr makspris pr. mnd. økes tilsvarende prsentvis økning i Flketrygdens grunnbeløp (G) hvert år. (økning avg pr. 1.mai med 3,67%} Nye satser fra Under 2G kr.l70,- pr. mnd Uusteres når Helse-/ms.dept. fastsetter beløpet jfr. Statsbudsjett 2014) - 2-3G økes fra kr.796,- til maks. kr.825,- pr. mnd G økes fra kr.l.200,- til maks. kr.l.244,- pr. mnd. - 4-SG økes fra kr.l.625,- til maks. kr.l.685,- pr. mnd. -Over SG økes fra kr.2.053,- til maks. kr.2.128,- pr. mnd. Timesatsene økes fra kr.240,- til maks. kr.249,- pr. time. 13 PLOR- Husleie øker med 2% Månedlig husleie msrgsleiligheter i fellesskap (OBF - 40m2) økes fra kr.7.551,- til kr.7.702,- pr. mnd. Månedlig husleie msrgsleiligheter HBBS (54,7 m2) økes fra kr.7.794,- til kr.7.950,- pr. mnd. Månedlig husleie ved Knapstadtunet økes fra kr.7.340,- til kr.7.487,- pr. mnd. Månedlig leie av carprt på Knapstadunet økes fra kr.211,- til kr.215,- pr. mnd. Husleie fr hårpleier, ftpleier g fysiterapeut økes med 2% per mnd. 14 PLOR- Betaling fr følgende tjenester innenfr PLO R-m rådet økes med 3,0%: Kjøkken: Varm middag g fullkst i msrgsbligene HBBS. Middagen økes fra kr.68,- til kr.70,- 3 måltider pr. dag= fullkst økes fra kr.117,- til kr.l21,- pr dag. Dagsenter inkl. måltider g transprt fra økes fra kr.lss,- til kr.l60,- pr dag. Dagsenter inkl. middag økes fra kr.124,- til kr.l28,- pr. dag. Kun dagsenter økes fra kr.58,- til kr.60,- pr. dag. Leie av trygghetsalarm økes fra kr.233,- til kr.240,- pr. mnd. Vask av tøy fr hjemmebende økes fra kr.41,- til kr 42,- pr. kg tørt, rent returnert tøy. Leie av sengetøy økes fra kr.351,- til kr.361,- pr. mnd. 15 Skle- Opphldssatser i SFO økes med 3,0 %. Freldrebetaling pr. måned i SFO fra l. januar 2015 utgjør (selvkst): 6-14 t/u fra kr.2.109,- til kr.2.172, t/u fra kr.2.414,- til kr.2.486, t/u fra kr.2.721,- til kr.2.803, Dagplasser ved ledig kapasitet hldes på kr.252,- pr. dag Betaling fr mat hldes til kr.los,- pr. mnd. g inngår i freldrebetalingen. 4

5 Gebyr ved henting av barn etter kl17:00 hldes på kr.300,- pr. påbegynt halvtime. 16 NAV- Satser fr øknmisk ssialhjelp skal følge Statens satser. 17 Skle- Det avsettes ikke kmmunale midler til leirsklepphld fr skleelever. 18 Skle- Kjøp av skleplasser fr elever med særskilte behv i andre kmmuner i merutgift kr ,-. 19 PLOR- Overføringer til Helsehuset i Askim økes med 1,2 milliner sm følge av utvidelser knyttet til samarbeidavtale mellm Indre Østfldkmmunene i frbindelse med Samhandlingsrefrmen. 20 Hbøl kmmune har ikke ressurser/kapasitet til å bsette nyankmne flyktninger i 2015 i tillegg til ppgavene kmmunen har i frhld til frsterket mttak. (jfr Kstr.-sak 14/56) 21 Kirken- Gravfesteavgift kirken hldes til kr.140,- pr. grav. 22 Kirken- Driftsbudsjettet til kirken tildeles samme budsjettramme sm i 2014 (vedlegg 6) 23 PLOR/Rus g psykisk helse- Det pprettes 1 årsverk rettet mt barn g unge. Kr ,-. 24 PLOR/Rus g psykisk helse- Det pprettes 0,25 årsverk til SLT krdinatr. Kr ,-. 25 F rebyggende enhet- Øker med 0,5 årsverk helsesøsterstilling til skle helsetjenesten. Kr ,-. (jfr Kstr.-sak 14/24) 26 Knapstadtunet- Øker rammen fr tjenester til barn g unge funksjnshemmede med kr Teknisk- øke husleie i 4 kmmunale utleieleiligheter med 2%. 2 leiligheter a kr til kr g 2 leiligheter a kr til kr NAV- Det avsettes kr til arbeidslederfunksjn fr aktivitetstiltak fr mttakere av øknmiske stønadsytelser. 29 Bekkeblmen barnehage, avd Haugenveien 1- Det avsettes kr. 2 mill til pprettelse av stillinger g drift av ny avdeling. 30 Utvidelse av privat barnehage kapasitet- Det avsettes kr til økning i tilskudd til private barnehager. 31 Startlån- Hbøl kmmune søker Husbanken m lån på inntil kr 5 milliner fr viderefrmidling til Startlån. 32 Næringsutvikling- Det avsettes kr sm tilskudd til etablering av næringslivskrdinatr i samarbeid med Hbøl Næringsfrum. INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN : Investeringsplan vedtak endringer 1 Løpende klakksanering Vann/Avløp- Hlt næringsmråde 3 Ringvll renseanlegg -tekn Vann- verføringsledning E-18 5 Klakkledning ny E Elvestad- Hlt 6!Kl-investeringer, Infrastruktur blig- g næringsmråder, 8 Skilt ing kmmunale g private veier, 5

6 9 Gulvbelegg HBBS 10 Idrettshall- prsjektering, Ny barnehage (Haugenvn), Enøk tiltak, Omsrgsbliger Knapstad, Kmmunale utleiebliger, 15 Gravemaskin Gang- sykkelvei Knapstad Hlt, 17 Rehabilitering Tmter kaptell 18 Sanering vann- g avløpsledning Lyngfeltet 19 Ombygging servicetrg, 20 Investering kmmunale veier,. 21 Overbygg pumpeanlegg Elvestad SUM Sum 2015 Lånepptak Husbanken viderefrmidling Startlån Finansiering i 2015: Finansiering Nye lånepptak fr 2015 Bruk av ubundet kapitalfnd Bruk av ubrukte lånemidler Mva kmp. Investering {ny frskrift) Statstilskudd Ttalt 2015 {i kr.) Behandling: Enstemmig. 6

7 Vedtak: 1 Rammer fr ansvarsmrådene vedtas i henhld til frmannskapets frslag til budsjett øknmiplan jfr.vedlegg 1. 2 Finansiering av investeringer i 2015 vedtas slik: Opptak av lån kr Bruk av ubrukte lånemidler kr Statstilskudd kr. Mva.kmp. investering kr Eiendmsskattesatsen økes ikke i Den generelle skattesatsen sm skal gjelde fr de skattepliktige eiendmmer i Hbøl kmmune fr 2015 hldes på 4 prmille g satsen fr bliger g fritidseiendmmer hldes på 2 prmille. (jfr. vedlegg 2) 4 VAR- Gebyrer fr saksbehandling sanitæranlegg g andre VVS-installasjner økes med 3,0%, iht. vedlegg 3. 5 VAR- Feiegebyr økes fra kr.253,- per pipeløp til kr 271,- eks. mva. Tilsynsavgift hldes på kr 142,- eks. mva. per benhet iht. vedlegg 3. 6 VAR- Gebyr på renvasjn økes fra kr.1.750,- til kr 1.859,- pr. stativ eks.mva. Renvasjn fr fritidsblig fastsettes til 50% av rdinært renvasjnsgebyr til kr. 930,- eks. mva. pr. stativ. iht. vedlegg 3. 7 VAR - Gebyr på vann økes fra kr.17,00 pr. m3 til kr.24,20 pr. m3. eks.mva. Fast avgift på kr.l.ooo,- eks. mva. økes til kr 1.363,- eks mva. iht. vedlegg 3. 8 VAR- Gebyr på avløp reduseres fra kr.20,00 til kr 18,53 pr. m3.eks mva. Fast avgift på kr.852,- eks. mva. reduseres, iht. vedlegg 3. 9 FDV- Gebyrer fr arbeider etter Matrikkellven {lvens 32, frskriftene 16) økes med 3% iht. vedlegg FDV- Gebyrer fr plan- g byggesaksbehandling 2015 eks. mva. økes med 3% iht. vedlegg 5. Det gis 50% rabatt i byggesaksgebyr fr tiltak sm ppfyller kriteriene fr passivhusnivå i henhld til Nrsk Standard Kmmunale barnehager- Sats freldrebetaling settes til makspris, jfr Statsbudsjettet. Med frbehld m endelig vedtatt Statsbudsjett økes freldrebetalingen fra kr 2.405,- til kr.2.580,- pr. mnd. Med frbehld m endelig vedtatt Statsbudsjett innføres redusert freldrebetaling fr familier med samlet inntekt under kr fra g med Satsen fr mat hldes på kr.265,- pr. mnd. Dagplass ved ledig kapasitet hldes med kr 350,- pr. dag. Gebyr ved henting av barn etter kl17:00 fasthldes med kr.300,- pr. påbegynt halvtime. 12 PLOR- Satser fr praktisk bistand Satser fr makspris pr. mnd. økes tilsvarende prsentvis økning i Flketrygdens grunnbeløp {G) hvert år. (økning avg pr. 1.mai med 3,67%} N~e satser fra Under 2G kr.170,- pr. mnd Uusteres når Helse-/ms.dept. fastsetter beløpet jfr. Statsbudsjett 2014) - 2-3G økes fra kr.796,- til maks. kr.825,- pr. mnd G økes fra kr.1.200,- til maks. kr.1.244,- pr. mnd. - 4-SG økes fra kr.1.625,- til maks. kr.1.685,- pr. mnd. -Over SG økes fra kr.2.053,- til maks. kr.2.128,- pr. mnd. Timesatsene økes fra kr.240,- til maks. kr.249,- pr. time. 13 PLOR- Husleie øker med 2% Månedlig husleie msrgsleiligheter i fellesskap {OBF- 40m2) økes fra kr.7.551,- til kr.7.702,- pr. mnd. Månedlig husleie msrgsleiligheter HBBS {54,7 m2) økes fra kr.7.794,- til kr.7.950,- pr. mnd. 7

8 Månedlig husleie ved Knapstadtunet økes fra kr.7.340,- til kr.7.487,- pr. mnd. Månedlig leie av carprt på Knapstadunet økes fra kr.211,- til kr.215,- pr. mnd. Husleie fr hårpleier, ftpleier g fysiterapeut økes med 2% per mnd. 14 PLOR- Betaling fr følgende tjenester innenfr PLOR-mrådet økes med 3,0%: Kjøkken: Varm middag g fullkst i msrgsbligene HBBS. Middagen økes fra kr.68,- til kr.70,- 3 måltider pr. dag= fullkst økes fra kr.117,- til kr.121,- pr dag. Dagsenter inkl. måltider g transprt fra økes fra kr.155,- til kr.160,- pr dag. Dagsenter inkl. middag økes fra kr.124,- til kr.128,- pr. dag. Kun dagsenter økes fra kr.58,- til kr.60,- pr. dag. Leie av trygghetsalarm økes fra kr.233,- til kr.240,- pr. mnd. Vask av tøy fr hjemmebende økes fra kr.41,- til kr 42,- pr. kg tørt, rent returnert tøy. Leie av sengetøy økes fra kr.351,- til kr.361,- pr. mnd. 15 Skle- Opphldssatser i SFO økes med 3,0 %. Freldrebetaling pr. måned i SFO fra 1. januar 2015 utgjør (selvkst): 6-14 t/u fra kr.2.109,- til kr.2.172, t/u fra kr.2.414,- til kr.2.486, t/u fra kr.2.721,- til kr.2.803,- Dagplasser ved ledig kapasitet hldes på kr.252,- pr. dag Betaling fr mat hldes til kr.105,- pr. mnd. g inngår i freldrebetalingen. Gebyr ved henting av barn etter kl17:00 hldes på kr.300,- pr. påbegynt halvtime. 16 NAV- Satser fr øknmisk ssialhjelp skal følge Statens satser. 17 Skle- Det avsettes ikke kmmunale midler til leirsklepphld fr skleelever. 18 Skle- Kjøp av skle plasser fr elever med særskilte behv i andre kmmuner i merutgift kr ,-. 19 PLOR- Overføringer til Helsehuset i Askim økes med 1,2 milliner sm følge av utvidelser knyttet til samarbeidavtale mellm Indre Østfldkmmunene i frbindelse med Samhandlingsrefrmen. 20 Hbøl kmmune har ikke ressurser/kapasitet til å bsette nyankmne flyktninger i 2015 i tillegg til ppgavene kmmunen har i frhld til frsterket mttak. (jfr Kstr.-sak 14/56) 21 Kirken- Gravfesteavgift kirken hldes til kr.140,- pr. grav. 22 Kirken- Driftsbudsjettet til kirken tildeles samme budsjettramme sm i 2014 (vedlegg 6) 23 PLOR/Rus g psykisk helse- Det pprettes 1 årsverk rettet mt barn g unge. Kr ,-. 24 PLOR/Rus g psykisk helse- Det pprettes 0)5 årsverk til SLT krdinatr. Kr ,-. 25 Frebyggende enhet- Øker med 0,5 årsverk helsesøsterstilling til sklehelsetjenesten. Kr ,-. (jfr Kstr.-sak 14/24) 26 Knapstadtunet- Øker rammen fr tjenester til barn g unge funksjnshemmede med kr Teknisk- øke husleie i 4 kmmunale utleieleiligheter med 2%. 2 leiligheter a kr til kr g 2 leiligheter a kr til kr NAV- Det avsettes kr til arbeidslederfunksjn fr aktivitetstiltak fr mttakere av øknmiske stønadsytelser. 29 Bekkeblmen barnehage, avd Haugenveien 1- Det avsettes kr. 2 mill til pprettelse av stillinger g drift av ny avdeling. 30 Utvidelse av privat barnehage kapasitet- Det avsettes kr til økning i tilskudd til private barnehager. 31 Startlån- Hbøl kmmune søker Husbanken m lån på inntil kr 5 milliner fr viderefrmidling til Startlån. 32 Næringsutvikling- Det avsettes kr sm tilskudd til etablering av næringslivskrdinatr i samarbeid med Hbøl Næringsfrum. 8

9 INVESTERINGSBUDSJETI ØKONOMIPLAN : Investeringsplan vedtak endringer 1 Løpende klakksanering Vann/Avløp- Hlt næringsmråde 3 Ringvll renseanlegg -tekn Vann- verføringsledning E-18 5 Klakkledning ny E Elvestad -Hlt 6 IKT-investeringer, Infrastruktur blig- g næringsmråder, 8 Skilting kmmunale g private veier, 9 Gulvbelegg HBBS 10 Idrettshall- prsjektering, Ny barnehage (Haugenvn), Enøk tiltak, Omsrgsbliger Knapstad, Kmmunale utleiebliger, Gravemaskin Gang- sykkelvei Knapstad Hlt, 17 Rehabilitering Tmter kaptell 18 Sanering vann- g avløpsledning Lyngfeltet 19 Ombygging servicetrg, Investering kmmunale veier,. 21 Overbygg pumpeanlegg Elvestad SUM Lånepptak Husbanken viderefrmidling Startlån Sum

10 Finansiering i 2015: Finansiering Nye lånepptak fr 2015 Bruk av ubundet kapitalfnd Bruk av ubrukte lånemidler Mva kmp. Investering (ny frskrift) Statstilskudd Ttalt 2015 (i kr.)

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49 Foreliggende forslag til budsjett for 2011 for Meløy kommune vedtas. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4, videreføres i 2011 utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, Høyre og KrF 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Videreutdanning

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 50/13 13/638 REGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Juletallerken på Lensvik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rådmannens innstilling og innspill fra politiske partier i møtet ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens innstilling og innspill fra politiske partier i møtet ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Rådmannens innstilling og innspill fra politiske partier i møtet ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og Siv-Anita Steel Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 09.12.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ordfører Marius Nilsen, Kai Brox og Inger Roren. Frank Broks og

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012

Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6 Dato: 01.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Årsplan og budsjett 2012 Innstilling til: Formannskapet/Bystyret 1. Bystyret godkjenner

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Frmannskapet har møte den 28.11.2007 kl. 11.00 i Frmannskapssalen Eventuelle frfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr.

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

Gjeldende økonomiplan - drift

Gjeldende økonomiplan - drift Gjeldende økonomiplan - drift Vedtatte plandokumenter legger premissene det betyr videre satsing på spesielt: - Barn og unge - Forebygging - Vedlikehold av kommunale bygninger og veger Forebygging Til

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer