FISKERI- UN DERVISN l NG EN. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Nr. 8. A.s John Grieg Boktrykkeri, Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1961-1962. FISKERI- UN DERVISN l NG EN. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1962- Nr. 8. A.s John Grieg Boktrykkeri, Bergen"

Transkript

1 Årsberetning vedkmmende Nrges Fiskerier Nr. 8 FISKERI- UN DERVISN l NG EN Utgitt av FISKE RI Dl RE KTØ REN A.s Jhn Grieg Bktrykkeri, Bergen 1962

2 Årsberetning vedkmmende Nrges Fiskerier 1962-Nr. 8 FISKER 1- UN DERVISN l NG EN Utgitt av Fl S K E R l Dl RE K TØR EN A.s Jhn Grieg Bktrykkeri, Bergen 1962

3 \...:. :-.(,, ltl l

4 INNHOLD side Alminnelige bemerkninger Skler: Statens Fiskerfagskule, Laksevåg Statens Fiskerfagskule, Flrø Statens Fiskerfagskle, Aukra Statens Fiskerfagskle, Bdø Statens Fiskerfagskle, Hnningsvåg Eksamener ved fiskarfagsklene Statens Kjølemaskinistskle, Trndheim Yrkessklen fr fiskere i Sør-Trøndelag l 7 L~rebruk : Statens Lærebruk, Vardø Diverse kurser Statistikk Oversikt ver den fylkesvise frdeling av søkere g elever ved de frskellige linjer ved statens fiskarfagskler fr skleåret 1962/

5

6 ALMINNELIGE BEMERKNINGER Sm i det frrige beretningsår har det gså i 1961/62 under Fiskeridirektratets administrasjn vært i gang 5 fiskarfagskler, ett lærebruk g en kjølemaskinistskle. De bygningsmessige arbeider i frbindelse med reisingen av Statens Fiskarfagskle, Gravdal, ble satt i gang høsten Bygningene beregnes tatt i bruk fra skleårets begynnelse 1963/64. Igangsettelsen av byggearbeidene på nybygget fr Statens Kjølemaskinistskle, Trndheim, ble en del frsinket bl. a. frdi det ble reist spørsmål m å anbringe svømmehall under bygget. Grunnarbeidene ble imidlertid satt i gang ut på smmeren 1962, g en regner med at sklen kan ta nybygget i bruk ved skleårets begynnelse 1963/64. Arbeidet på 2. byggetrinn av det maritime skleanlegg på Ladehammeren i Trndheim ble satt i gang i ktber Dette byggetrinn mfatter gså fiskarfagsklen. Sklen ventes å kunne kmme i gang fra høsten Sensmmers eller kanskje først til høsten 1962 vil arbeidet på lærebrukets nye filetaveling m. v. bli satt i gang. Samtidig vil det bli fretatt utbedring av lærebrukets kai bl. a. v.ed sprenging utfr kaifrnten. Fiskeridepartementet har samtykket i en ny plan fr utnyttelse av de nåværende bygninger ved lærebruket. Planen inkluderer gså reising av et nytt internat- g undervisningsbygg. Rmprgram fr dette bygg er utarbeidet g gdkjent. Det freligger ennå ikke nen bevilgning til disse byggearbeider. Fra Sjøfrsvarets verkmmand har en fått tilsagn m å få verlatt en del materiell fra utrangerte fartøyer til bruk ved fiskarfagsklene. Det dreier seg m 5 gyrkmpasser, 6 kmpasser g en elektrisk lgg. Mesteparten av materiellet er levert til sklene. 2 gyrkmpasser vil imidlerti først bli levert i kmmende skleår. Lven m fiskebåtstuerter ble vedtatt 8. juni Den krever sertifikat av den sm skal fungere sm kkk eller stuert på fiskefartøy ver

7 br.tnn. En tar derfr sikte på å mrganisere kkkelinjen ved fiskarfagsklene, slik at den allerede fra neste skleårs begynnelse fører fram til fiskebåtstuerteksamen. Når det gjelder mtrpasserlinj en, kan nevnes at Fiskeridepartementet har samtykket i at Fiskeridirektratet utreder spørsmålet m å få etablert en utdannelse ved sklene sm gir grunnlag fr å løse et sertifikat fr fiskebåtmaskinister. Det er utarbeidd g gdkjent nytt reglement fr fiskeskipperlinjen. Frandringen i reglementet gjelder i første rekke eksamenrdningen g karaktersystemet. Den viktigste frandring i eksamensrdningen et at en sløyfer muntlig eksamen i fiskerifagene g erstatter den med en skriftlig/muntlig prøve i de samme fag. Samtlige eksamensppgaver til fiskeskippereksamen blir nå ekspedert fra Fiskeridirektratet. Det tidligere frivillige 2 ukers frkurs er nå gjrt bligatrisk slik at fiskeskipperlinj.en begynner undervisningen!'5. august samtidig med mtrpasserlinjen g kkkelinjen. Fr kkkelinjen er det gjrt den frandring i eksamensrdningen at gså ppgavene til de praktiske prøver i kking g baking gis av Fiskeridirektratet. Karaktersystemet er endret slik at det er i verensstemmelse med det ved de maritime skler g ved fiskeskipperlinjen. Arbeidet med å skaffe sklene lysbilder g fredrag på lydbånd har frtsatt. Antall filmutlån har i beretningsåret vært ca. 60. Det er ikke anskaffet nye filmer til arkivet. Spørsmålet m reising av en fiskarhøyskle har igjen vært vurdert av Fiskeridirektratet. En fant imidlertid at saken hadde så mange sider g reiste så mange g vanskelige spørsmål at en verfr Fiskeridepartementet anbefalte å verveie å nedsette en allsidig sammensatt kmite~ til å utrede saken. Av bevilgningen til stipend g kurser fr lærere er det i beretningsåret ytt følgende stipendier: Styrer. Nils J hans en til deltaking i kj øleteknisk møte i Helsingfrs g nrsk kjøleteknisk møte i Bergen. Kst. styr.er Ottar Nrd li til deltaking i smmerkurs i engelsk ved universitetet i Cambridge. Lektr Ola Breen til dekning av utgifter i frbindelse med Nrges Lærerlags avsluttende smmerkurs i engelsk i Osl. Instruktør Rlf Sætherhaug til deltakelse i sveisekurs ved Statens Teknlgiske Institutt, Osl. Navigasjns- g fiskerilærer Arun Rørvik til besøk ved 1:edskapsfabrikken på Finnsnes g til dekning av utgifter i frbindelse med deltaking i «Jhan Hjrt»s sildetkt i Nrskehavet i januar 1962.

8 Navigasjns- g fiskerilærer Sverre Remøy til radarkurs g til besøk ved den internasjnale fiskerimesse i København. Avdelingsfrmann Arthur Jørgensen til studierejse til fabrikker, tranprdusenter m. v. i Danmark g Nrge. Navigasjnslærer Peder Ågtnes til deltaking i asdickurs i Bergen. Statens Fiskarfagskule, Laksevåg. SKOLER Sklens råd, det faste persnalet g timelærere har vært de samme sm før. Et av rådsmedlemmene, Karl Mæland, Bremnes, ba seg i desember 1961 fritatt fr sitt verv på grunn av sin høye alder. Sm nytt rådsmedlem er ppnevnt Ole M. Nakken. Styrer Eivind Ottes.en har vært permittert fra sin stilling fra nvember 1961 fr å lede Sjøguttsklen på Melkeplass.en. Lektr Ola Breen har fungert sm styrer i hans sted. Sklen har nyttet timelærere i raditelefni, nrsk, praktisk sjømannsarbeid, hygiene g lvkunnskap. Lektr Ola Breen har vertatt engelskundervisningen fr kkkene g fiskeskipperelevene fra skleårets begynnels.e. Til kurset på fiskeskipperlinjen meldte det seg i alt 37 søkere, hvrav ble pptatt 17 elever. En elev måtte slutte til jul, således at det har vært 16 elever på denne linjen sm har gjennmført eksamen. Gjennmsnittsalderen var 22 år. Til mtrpasserkurset høsten 1961 meldte det seg 25 søkere. Det ble pptatt det faste antall 10 elever. Gjennmsnittsalderen var 19 år. Til vårkurset 1962 meldte det seg 24 søkere, hvrav ble pptatt 10 elever. Gjennmsnittsalderen var 20 år. Kkkekurset høsten 1961 hadde 12 søkere, hvrav møtte fram 5 elever. Gjennmsnittsalderen var 19 år. Vårkurset hadde 20 søkere,, hvrav møtte fram 9 elever. En elev sluttet i februar 1962 uten grum1. Gjennmsnittsalder var 24 år. Fiskeskipperelevene har i februar g mars 1962 gjennmgått et 50 timers teretisk g praktisk kurs i raditelefni under ledelse av radi- lærer Odd Martin Jhansen fra Bergens Sjømannskles radiavdeling. Samtlige kursdeltakere avla eksamen g fikk sertifikat. Det er hldt følgende spesialfredrag ved sklen: Inspektør Gerg Jensen: Om treskipsbygging. Avdelingsleder Finn Devld: Om s-ild. Havfrsker dr. phil. Kr. Fr. Wibrg: Om skjell. Dessuten har det vært nyttet spesialfredrag på lydbånd g undervisningsfilmer mfattende fagkretser fr samtlige 3 linjer.

9 Sklens elever har deltatt i følgende ekskursjner: Stabelavløpning B.M.V., Slheimsviken. Fiskerimuseet i Bergen. «Unin» g Nrsk Mtr. Havfrskningsinstituttet med Akvariet. Fleischers Kjem. Fabrikker. Demnstrasjn ved Nrsk Phillips - radisender. Ombrd i «]Havkvern». 2 dager mbrd i K.N.M. «Pingvin» instrumentskip, med demnstrasjnsturer i farvannet rundt Bergen. Ombrd i «Jhan Hjrt». Sj økrigs-sklen. Laksevåg Indremisjn har besøkt sklen med andakt g musikkunderhldning. Elevene har deltatt i en skitur til Vss. De har vært medlemmer av Skleteateret i Bergen g vervært en rekke frestil linger. Tre av elevene sm ikke kunne svømme har deltatt i et svømmekursus sammen med elever fra Sjøguttsklen. Et lag fra sklen deltk ved den årlige kappring på Vågen g ppnådde en 3. premie. Dessuten fikk hver av deltakerne diplm. Det har vært utført vanlige vedlikehldsarbeider i skleåret. Dessuten har en skiftet den kullfyrte bysse ut med ljefyrt bysse. Ved fiskeskippereksamen best samtlige elever eksamen, 2 dever strøk til mtrpassereksamen i desember 1961 g l elev til mtrpassereksamen i juni Samtlige elever på kkkelinjen på høst- g vårkurset best eksamen. Helbredstilstanden ved sklen har vært gd, brtsett fra enkelte tilfeller av frkjølelsessykdmmer. Sklen har hatt besøk av en rekke representanter g stipendiater fra inn- g utland. Statens Fiskarfagshule, Flrø. Rådet fr skulen, lærarane, timelærarane g funksjnærane ved skulen har vre dei same sm førre skuleåret. Undervisninga i helselære g sjørett blir gjeven av timelærarar, g då skulen har berre t faste terilæ rarar, har det vre naudsynt å ha timelærar i rekning fr.kkkeklassa. Også i år har lærar Per Svardal hatt desse timane. Det hadde meldt seg 11 søkjarar til kkkekurset, g då undervisninga tk til 15. august 1961, var alle 10 sm var tatt pp, møtt fram. Fiskeskipperkurset hadde 12 elevar då undervisninga tk til l. september, g til kkkekurset sm tk til 5. januar 1962 hadde det meldt seg l O elev ar sm alle var tatt pp g sm møtte fram til kurset tk til. Tilsaman har skulen hatt 32 elevar i skuleåret. Det var få søkjarar til fis keskipperlina frå Sgn g Fjrdane, på kkkelina var litt under halvparten av elevane frå fylket her. Gjennmsnittsalderen hs elevane på fiskeskipperlina var 22,5 år, g på kkkelina 18,5 år, då kvart kurs byrja.

10 -9- Alle elevane vart undersøkte av skulelækjaren då skulen tk til, g helsetilstandet har vre gdt. Skulelækjaren har ført helsetilsyn med skulen. Elevane på fiskeskipperlina har vre på vitjing på Ankerløkkens Mek. Verksted g Slipp, g dei har der fått høve til å sjå seg m i nybygde båtar. Dei har vre med på ein krtare tur med havfrskningsskipet «Peder Rønnestad» då denne båten var på pigghåmerking i fjrdane på Vestlandet. Elevane fekk demnstrert fiskemerking g praktisk bruk av vasshentar med vendetermmeter. 9. g 10. april var fiskeskipperelevane ute på øving med asdic, gyrkmpass, radar g raditelefni mbrd i øvingsskipet KNM «Pingvin». Idrttsknsulent Grunde Selås heldt frelesning i arbeidsfysilgi, g han heldt gså nkre praktiske øvingar i lyfting med vidare. Eksamen i raditelefni vart halden l. desember 1961, g alle elevane greidde denne eksamen. Fiskeskippereksamen vart halden til vanleg tid, men ein elev kunne ikkj e møta pp til fiskeri eksamen på grunn av sjukdm. Han fekk høve til å gå pp til utsett prøve før navigasjnseksamen. Ein elev greidde ikkje eksamen i havlære, g han g t til greidde ikkje eksamen i navigasjn. Desse tre fekk prøva seg til kystskippereksamen av andre klasse, t greidde prøva, men den tredje fekk ingen navigasjnseksamen. Ein av dei sm fekk kystskippereksamen av 2. klasse har høve til å kntinuera til fiskeskippereksamen. Radareksamen ved skulen her vart halden etter fiskeskippereksamen. Elevane med fiskeskippereksamen greidde radareksamen, men dei t sm hadde kystskippereksamen av 2. klasse, greidde ikkje prøva i radar. Skulen nyttar både lysbilete, lydband g film i undervisninga. Det blir lagt vekt på å visa tilhøva etter dei stre skifte sm har gått fr seg i silde- g trskefisket. Utanm utgifter til læremiddel sm går med til den daglege undervisninga, har løyvinga til undervisningsmiddel vre nytta til innkjøp av ny sekstant. Skulen har ikkje i år hatt til rådvelde nk løyving ekstrardinært til å setj a skulen i betre stand. Den rdinære løyvinga har gått med til naudsynte vølingar g til vanleg vedlikehald sm lakking av glv m. v. Statens Fiskarfagskle, Aukra. Sklens råd har vært det samme sm tidligere. En av rådets medlemmer, Ragnvald Rasmussen døde i mai Sm nytt rådsmedlem er ppnevnt Jhan P. Sandøy. Peder Ågtnes ble i august 1961 tilsatt sm ny navigasjnslærer ved sklen. De øvrige lærere g funksjnæ'rer har vært de samme sm tidligere.

11 - 10.,_ Timelærerne i helselære, redskapsarbeid, raditelefni g praktisk elektrisitetslære har gså vært de samme sm frrige år. Til fiskeskipperkurset meldte det seg 41 søkere. 30 ble pptatt sm elever. 5 søkere ble verført til sklen i Flrø. Til frkurset hadde det meldt seg 20 elever, 19 møtte fram. Det rdinære kurs tk til l. september med 30 elever. Alle elever fikk eksamen i raditelefni. Tre elever ble frarådet å gå pp til navigasjnseksamen, en av disse strøk i havlære. De øvrige 27 elever fikk fiskeskippereksamen g eksamen i radar. Gjennmsnittsalder fr elevene på fiskeskipperlinjen var 22 år. På mtrpasserlinjen var det til høstkurset 11 søkere. Det ble tatt pp 10 elever, sm alle møtte. Til vårkurset hadde en 14 søkere. 10 ble pptatt g møtte fram. Alle elever på mtrpasserlinjen best eksamen. Gjennmsnittsalder på elevene på høstkurset var 19 1 /2 år, på vårkurset 19 år. Sunnhetstilstanden blant elevene har vært gd. V ed skleårets begynnelse ble alle lærere, funksjnærer g elever gjennmlyst ved Diagnsestasjnen i Mlde. Elevlaget har i år arbeidet bra. Det har vært hldt flere elevmøter g hyggekvelder med underhldning. Elevene har vist gd ppførsel. Det har vært gde frhld ved sklen. I august fikk sklen besøk av t representanter fra det Canadiske fiskeriministerium, sm beså sklen g sklens utstyr. Varabrannsjef Kåre Kvalheim fra Mlde hldt t fredrag m brann g brannslkning. Ole A. Vasdal, representant fr «Møretrygd» har hldt t fredrag m frsikring av fiskefartøy g fiskeredskaper. Flk fra Rmsdal Fiskevegnfabrikk demnstrerte en ppblåselig redningsflåte samt et brannslukningsapparat fr lærere g elever. Marinens asdicskip «Pingvin», besøkte sklen i t dager. Elevene fikk demnstrert de frskjellige elektrniske instrumenter g fikk høve til å bruke disse. Lærere g elever ble innbudt til å være med på et pplysningsmøte med fredrag g film m bruk g misbruk av alkhlhldige drikker: Sm tidligere år deltk sklens lærere g elever i årsmøtet i Rmsdals Fiskarlag. Sklen har hatt besøk av en klasse fra «Heimeyrkessklen» på B j ørset ved Mlde. Alle sklens lærere g elever var med på ekskursjnstur til A/S Nrlaks i Sykkylven g fikk se brødrene Vik's damanlegg fr ppdrett av regnbueørret. Samtidig besøkte en «Spilkevigs garn, snøre g nt. fabrikk» i Spjelkavik. Elevene på mtrpasserlinjen har vært på ekskursjnstur til Brun-. vll g Heimdal mtrfabrikker i Mlde.

12 -11~ Undervisningen har sm tidligere vært supplert med film, lysbilder g lydbåndpptak. En har i år fått arbeidet g plasert en dreieskive med ratt i instrumentrmmet. Sklen har fått tilsendt l magnetkmpass g l gyrkmpass med datterkmpass fra marinen. Gyrkmpasset er ennå ikke mntert. Nødvendig vedlikehldsarbeid et utført. En del av utstyret på elevrmmene er frnyet. Statens Fiskarftagskle, Bdø. Fr skleåret 1961/62 har sklens råd vært det samme sm tidligere. Samtlige faste funksjnærer g fast ansatte lærere har i dette skleåret gså vært de samme sm året før. Fr øvrig har timelærerne g betjen ingen strt sett ikke undergått nen særlige frandringer. Til frkurset sm begynte 18. august, møtte det pp 13 elever. Undervisningen mfattet nrsk, regning g ne engelsk. Sm tidligere hadde lærer Smnmernes undervisningen i nrsk g lektr Hbæk i regning g engelsk. Timefrdelingen ved kurset var 2 timer nrsk, 3 timer regning g l time engelsk pr. dagj Til det nye skleåret hadde det meldt seg 24 søkere med papirene i rden. Dessverre meldte 2 av disse frfall i aller siste liten g ytterligere 2 møtte ilde pp. Fr de t sistes vedkmmende var alvrlig sykdm kmmet i veien. Eksamen i raditelefni ble sm vanlig avviklet like før juleferien. Ved den skriftlige eksamen i fiskerifagene best alle sklens elever prøvene g sklen er gdt frnøydd med resultatene. Det samme kan sies m eksamen g resultatene i navigasjnsfagene. Fruten de rdinære elever har sklen hatt en elev sm har utvidet sitt sertifikat. Det gjelder skipper Eilefsen på «Hekktind». Han har tidligere eksamen fra fiskarfagsklen. Ved eksamen i radar best alle prøven g har fått sine sertifikater utdelt i likhet med raditelefni. Årets kull må betegnes sm alminnelig bra g ligger i hvert fall ikke under middels. Frhldet mellm elevene har vært særdeles gdt g det samme kan sies når det gjelder elevenes frhld til sklen g sklens l~ eglement. Den alminnelige sunnhetstilstanden har vært tilfredsstillende g elever g ansatte har gjennmgått den vanlige legekntrll.' Når det gjelder eleven e.s gegrafiske frdeling, har vi i dette skleåret hatt 2 fra Finnmark, 3 fra.trms g resten fra Nrdland. Når det gjelder elevenes aldersfrdeling har den vært mtrent sm før. Det har vært et,gdt kull å arbeide- med, g elevene har vært strevsmme g flinke hele året.

13 - 12- Sm tidligere pekt på er sklens bevilgning fr liten når det gjdder undervisningsmidler, men vi har etter evne supplert hjelpemidlene så langt pengene har rukket. I likhet med tidligere har fredrag g ekskursjner støttet undervisningen. Fruten en rekke fagfilmer har det gså vært vist en gd del undervisningsfilmer i frbindelse med elevlaget. Lysbilder er meget benyttet i undervisningen, g vi har gså etter hvert fått en gd del faglige fredrag på lydbånd. De viktigste frelesninger. l. sm har vært hldt i skleåret er: Herr Pedersen fra Redskapsfabrikken i Kristiansund freleste m flytetrål g andre tråltyper. Herr Abrahamsen kåserte m Indiaprsjektet. Avdelingsleder dr. Eggvin hldt fredrag med lysbilder m Nrskehavet. Skipper Eilefsen hldt fredrag m tråling. Av ekskursjner har elevene vært med på følgende: Elevene var mbrd på «Hessatrål». Lfttur i 2 dager. Besett meterlgisk flytårn. Sm vanlig har sklen hatt besøk fra andre skler g enkeltpersner. Vår erfaring er at rdningen med fiskeskippereksamen er vesentlig bedre enn det tidligere pplegget. I sklens rientering fr frrige skleår ble det pekt på at eksamensrdningen krever lang tid. I g med det nye reglement sm trer i kraft l. juli får man en frenkling når det gjelder fiskerifagene, g vi håper det blir en frsvarlig vinning. I likhet med i fjr ble gså i år strt sett praktisert den daglige undervisning med 7 sammenhengende skletimer. Det er frtsatt vår erfaring at denne rdningen er gunstig av flere grunner. Ettermiddagsundervisningen er ikke ppulær hverken fr elever eller lærere. Det ser ikke ut til at den ne uvanlige rdningen når det gjelder undervisningen i en del ~y. fiskerifagene i dette skleåret har hatt nen ugunstig virkning. Det tenkes her på det frhld at sklens styrer har vært fraværende i 3 perider hver p~ 2 1 /2 til 3 uker, idet han underviste i de bilgiske fiskerifagene ved fisl~arfag-sklen i Hnningsvåg der det var uråd å skaffe lærer. Sklens bygninger g utstyr har vi etter evne hldt i alminnelig frsvarlig stand, men bevilgningene til vedlikehld av bygningene er fr små. Det rdinære skleåret avsluttet med utdeling av vitnemålene den 28. juni. Den 29. juni ble satt i gang et kurs i asdic med ca. 12 deltakere. Trss utlysing meldte det seg bare en deltaker utenfra. Kurset arrangeres i samarbeid med Fiskeridirektratet g Simnsen Radi A/S. Lærere ved dette kurset er -kntrllsjef Hagen fra Simrad g lærer Rørvik fra sklen. Til de praktiske øvelsene har man fått «Randøy» fra Narvik festning.

14 - 13- Sm i alle år før har frhldene fr øvrig ved sklen vært tilfredsstillende på alle måter. Statens Fiskarfagskle, Hnningsvåg. Sklens råd har i skleåret 1961/62 hatt samme sammensetning sm i fregående skleår. Styrer Odd Kristensen har hatt permisjn ett år, g lærer Armand Bjerke har vært knstituert sm styrer i samme tidsrm. Sklen har i skleåret ikke hatt fast lektr i naturfagene, men det har vært drevet epkelesing med styrer Jørgen Langen, Bdø, sm faglærer. Fr øvrig har sklen hatt følgende timelærere: Lærerne A. Isaksen, T. Krnstad _g rektr]. Kammersten i nrsk, lærerne G. Davidsen, H. Stenma.rk g S. Andersen i regning. Inger Rugland i helselære g førstehjelp, lærerinne R. Stenmark i engelsk, banksjef O. Aas i lvkunnskap, mntør Førde-Olsen g tekniker O. Øyen i praktisk elektrisitetslære, tekniker R. Aase i radarlære, telegrafbestyrer R. Killi i raditelefni, sekr. E. Eidesen i rganisasjn'steknikk. I alt har sklen nyttet 15 leide lærere. Helsetilstanden ved sklen har vært gd, g alle lærere g elever er pirquetprøvd. Høstkullene har gså vært til gjennmlysing. Sklen har i løpet av skleåret hatt 16 elever på fiskeskipperlinjen. Av de 17 frammøtte måtte l slutte medi. ktber på grunn av familievansker. Av 16 'elever fullførte 14 på vanlig måte. l strøk til fiskerieksamen g møtte ikke til navigasjnseksamen. l strøk til navigasjnseksamen. Mtrlin j en har hatt 19 elever, l O på høstkurset g 9 på vår kurset. Herav har 14 bestått eksamen, 5 på høstkurset g 9 på vårkurset. l elev sluttet etter l måned på grunn av sykdm. Maksimalt kan tas pp 20 elever. Kkkelinjen har hatt 15 elever, 7 på høstkurset g 8 på vårkurset. Herav har 12 bestått eksamen, 4 på høstkurset g 8 på vårkurset. Gjennmsnittsalderen fr elevene på fiskeskipperlinjen har vært 23 år, mtrlinjen 20,5 g kkkelinjen 20 år. Av samtlige elever var 21 fra Finnmark, 17 fra Trms, 8 fra Nrdland, 3 fra Trøndelag g 1 fra Mø.re g Rmsdal fylke. Skl en har hatt frelesninger av frsøksleder Per Hgnestad m sild g av havfrsker Steinar Olsen m ldda. Salgssjef Hans Nrdheim fra Fiskernes Redskapsfabrikk har frelest m syntetiske stffer i fiskeredskaper. " Elevene har hatt høve _til å vervære Flkeakademiets tilstelninger, Riksteateret g Riksgalleriets frestillinger. d

15 - 14- Det er fretatt ekskursjner til.anleggene til Fi-NO-TRO g Findus A/S, besøkt Finnmark Fylkesrederis båter g «Skmvær Il», g det har vært ekkldd- g asdicøvelser med snurpefartøyet «Sigerfjrd». Likeens har NSSR stilt redningskrysseren «Therese Klavenes» til rådighet fr redningsøvelser. Sklen.har fra A/S Nrske Ess fått en gave på kr til innkjøp av fiskebåtmdeller. I skleåret har sklen hatt et. l O ukers ekstrardinært redskapskurs fr fiskere med 7 deltakere. Samtlige elever ble etter endt kurs engasjert av Findus A/S. Sklen avhldt i desember 1961 kntinuasjnseksamen i navigasjn fr 3 av fjrårets elever.. Sklen har huset g frpleiet elever på følgende ekstrardinære kurs: l. Regnskapskurs fr fiskersamvirkelag med 21 deltakere i 6 dager. 2.. Regnskapskurs fr fiskeribedrifter med støtte fra Utbyggingsfndet, 18 deltakere i 5 dager. 3. Kurs fr arbeidsfrmenn ved Fi-N-Tr, 18 deltakere i 3 dager. Sklen har vært besøkt av delegasjner g representanter fr fiskerinæringen i inn- g. utland. Mange flkeskleldasser fra distriktene i Midt-Finnmark har_ besøkt sklen i frbindelse med yrkesrientering. Av større utbedrings- g vedlikehldsarbeider kan nevnes full ppussing av sklens kjøkken, maling av tak i peisestue g spisesal, maling av naust g kaihus, ppussing av styrerleilighet etter vannskade, mdernisering av kjøkken g bad i lærerleilighetene, utskifting til termpanvinduer i stuer, g utvendig maling av lærerbligen. Av innkjøpte læremidler kan nevnes libellesekstant g utskifting av handredskap i kjøkken. Sm gave har sklen fått et kmpass med natthus fra Marinen. Ehsamener v ed fisharfagslwlene. Til fiskeskippereksamen gikk det pp 92 elever (16 i Laksevåg, 12 i Flrø, 28 på Aukra, 20 i Bdø g 16 i Hnningsvåg). 6 elever best ikke eksamen (3 i Flrø, l på Aukra g 2 i Hnningsvåg). 2 av disse avla senere prøve fr kystskippereksamen av 2. klasse. Dessuten avla en kandidat med tidligere eksamen fra fiskarfagsklens høvedsmannslinje eksamen i navigasj'nsfagene til fiskeskippereksamen fr å få adgang til fiskeskippersertifikat. På grunn av ~ndervisningsrdningen i fiskerifagene ved Statens Fiskarfagskle, Hnningsvåg, ble eksamen i fiskerifagene her avhldt i begynnelsen av april. Til den rdinære eksamen i disse fag i begynnelsen av mai ble det gitt disse skriftlige ppgaver:

16 - 15- Praktisk fiskerilæ1~ e : Det nrske sildefisket ved Island. En skal gså gjøre rede fr knservering g tilvirkning av fangsten mbrd. Havlære: Om gassq.rtene i sjøvannet g den betydning de har fr planter g dyr i sjøen. Fiskeribilgi: Om den nrsk-arktiske trskestammen. Besvarelsene i praktisk fiskerilære ble underkastet nrsksensur. Sm sensrer i de skriftlige fiskerifag fungerte avdelingsleder dr. Jens Eggvin, avdelingsleder Finn Devld g fiskeriknsulent Kaare Halmø. Sensrer i nrsk var verlærerne Peder Haaland g Jhannes Knag. Sensrer i fiskerifagene muntlig g i navigasjnsfagene var: I Laksevåg: Havfrsker Kr. Fr. Wibrg g bestyrer Sigurd Gabrielsen. I Flrø: Havfrsker Arvid Hylen g kaptein Olaf Batalden. På Aukra: Und.ervisningsknsulent Bjørn Myklebust, havne/fgd H. Natvig g havneassistent A. Einang. I Bdø: Amanuensis Åge Jnsgård, havnefgd Thrleif Hallin, havnebetjent Agnar Nilsen g skipsinspektør Gunnar Kufaas. I Hnningsvåg: Cand.real. Per Hgnestad g havnefgd Erling Haft. Mtrpassereksamen ble i skleåret avlagt av i alt 79 (20 i Laksevåg, 20 på Aukra, 19 i Hnningsvåg g 20 på Kyrksæterøra). 8 elever best ikke eksamen (3 i Laksevåg g 5 i Hnningsvåg).. Sensrer var verlærer Anders Søy]and g verlærer Eva Børnes i Laksevåg, kntrsjef O. M. Blsønes g sklestyrer Paul Breivik på Aukra, maskin tekniker Øivind Olsen g rektr J han J. Kammers ten i Hnningsvåg g driftsassistent Ingv. Helland g lærerinne Jhanne K j ønsvik på Kyrksæterøra. Kkkeeksamen ble avlagt av i alt 48 elever (13 i Laksevåg, 20 i Flrø g 15 i Hnningsvåg). 7 elever best ikke eksamen ( 4 i Flrø g 3 i Hnningsvåg). Sensrer var stuert Nils Høie g verlærer Eva Børnes i Laksevåg, stuert Hjalmar Lthe (høstkurset) g stuert Peder Olsen (vårkurset) g lektr Arne Bndhus i Flrø, direktør Sverre V ærnø g rektr J han ]. Kammersten i Hnningsvåg. Statens Kjølemaskinistskle, Trndheim. Rådet fr sklen, de faste funksjnærer g timelærerne har vært de samme sm fregående år. I elektrteknikk g nrsk frtsatte de t lærere sm avsluttet frrige skleår, henhldsvis ingeniør Kjell Alstad

17 - 16- g lærer Jn B. Drøpping. På kjemikurset freleste siv.ing. Olav Skjeggedal, g førstehjelpskurset ble hldt av lege Sverre Nrdli. Det meldte seg 88 søkere til kurset før utløpet av fristen. Det ble tatt pp det faste antall på 20 elever, g varamann til g med nr. 3 km med på kurset. - I løpet av skleåret sluttet en av elevene på grunn av sykdm. Alle øvrige 19 fullførte sklegangen. Undervisningen i skleåret har gått greitt både frdi klassen var usedvanlig jevn, g frdi alle lærerne hadde undervist et år før. Den vesentlig mangel i undervisningen er stadig mangelen på passende lærebøker. Fag g timetall fr den rdinære undervisningen har vært ufrandret, g sm i fregående år ble det arrangert et 42 timers sveisekurs fr elevene. 11 av elevene gjennmgikk kurset sm ble ledet av instruktør Rlf Sætherhaug. Av fredrag har vi bare hatt de faste serier av ingeniør Jhs. Ftland, Fiskeridirektratet, m autmatikk g elektrisk utstyr ved kjøleanlegg, g av direktør C. M. Hillesun, Trndheim Slaktehus, m behandling av kjøttvarer. Delvis sm resultat av anstrengelser fra elevlagets side ble årets ekskursjnstur utvidet til å mfatte besøk ved bedrifter i Danmark g Sverige. - I tiden 24. april til 4. mai besøkte elever, instruktør g styrer følgende bedrifter: Ski Mek. Verksted, A/S Kværner Brugs Kjøleavdeling, A/S Drammens Jernstøberi g Mek. Værksted, Thmas Sabre AlS, Aarhus, J ernstøberiet Dania, Aarhus, Vestjydske Isværk, Hug M6gelberg filetfryseri, Det danske landbruks Eksprtlager, Agric:ld, Esbjerg, Danfss Nrbrg A/S, A/S Atlas København, A/B Stal Refrigeratin, Nrrkøping g Helsingbrg Fryshus' lager i Stckhlm. Elevlaget hadde ppnådd å få øknmisk støtte til turen fra flere nrske rederier g danske firmaer, så med den samme stønad fra sklen sm tidligere, kstet turen det samme fr elevene sm tidligere turer. Alle bedriftene la str vekt på teknisk infrmasjn g rientering m bruken av det utstyr sm de laget, så frhåpentlig hadde elevene gså strt faglig utbytte av turen. l Trndheim har sklen besøkt de samme bedrifter sm før. - I januar/februar hadde instruktør Sætherhaug permisjn g stipend fr å gjennmgå videregående sveisekurs ved Statens Teknlgiske Institutt i Osl. - Styrer Jhansen deltk i Nrsk kjøleteknisk årsmøte Bergen i januar. Skleåret ble avsluttet med eksamen i tiden 21. til 28. juni Sensrer var de samme 'sm fregående 'år brtsett fra kjøleteknikk, hvr labratrieingeniør Einar Brerideng fungerte i muntlig, g instituttirigeniør Trstein Nygaard i skriftlig.

18 - 17- Yrkessklen fr fiskere i Sør-Trøndelag. Sklens styre har vært det samme sm frrige år. De faste lærere g timelærere har gså vært de samme. Antall søkere, pptatte g fremmøtte elever frdelte seg slik på de frskjellige kurs: Søkere Opptatt FremmØH Mtrpasserkurs fra 15. august Kkk-kurs fra 15. august Mtrpasserkurs fra 8. januar Kkk-kurs fra 8. januar Navigasjnskurs fra 15. januar Sum En elev på navigasjnskurset best ikke eksamen. De øvrige elever fullførte undervisningen g best eksamen. Gjennmsnittsalderen fr elevene på mtr kursene var 20 år, ved navigasjnskurset 24 år g ved kkk-kursene 17 år. Av elevene var 25 hjemmehørende i Sør-Trøndelag, 2 fra Møre g Rmsdal g 2 fra Nrd-Trøndelag. Sunnhetstilstanden ved sklen var i løpet av året gd. Det frekm bare ubetydelig fravær fra undervisningen på grunn av frkjølelse g lignende sykdmmer. Sklens lkaler gjennmgikk vanlig ettersyn med lakkering av gulv m. m. Det ble lagt nytt gulv i en sklesal sm fr øvrig ble helt ppusset. Nye blendingsgardiner ble anskaffet til undervisningssalen fr mtrpasserne. Undervisningen i de enkelte fag ved frskjellige l urs ble avviklet etter gjeldende undervisningsplaner g reglementer. Elevene hadde sm vanlig i løpet av året flere ekskursjnsturer til skipsverftene på Kyrksæterøra. De var til stede ved sjøsetting g prøvekjøring av fartøyer g fikk sette seg gdt inn i fartøyenes maskineri g øvrige tekniske utstyr. Elevene ved mtrpasserkursene hadde turer til Trndheim, hvr de besøkte Nrges Tekniske Høyskle, Skipsmdelltanken g frskjellige tekniske bedrifter. Sklens utstyr av verktøy, undervisningsmidler g læremidler ble kmplettert etter hvert i løpet av skleåret. Sør-Trøndelag fylke bevilget midler til anskaffelse av en brukt men gd dreibenk til mtrverkstedet. Sklen fikk i løpet av året utlånt: flere mtrer fra private. Mtrene ble reparert g verhalt, g elevene: fikk med dette et gdt tilskudd til praktisk øvelse i' mtrlære g metallsløyd.

19 Av filmer g billedbånd av frskjellig art, ble det vist i alt ~~l i løpet av skleåret. I epidiaskpet ble fruten lærebøkene nyttet plansjer g tegninger g en rekke billedbånd av teknisk art. Elevene ble sm vanlig innkvartert hs private i sklens nærhet. Sør Trøndelag fylke dekket utgiftene ved innkvarteringen. Elevene fikk stipend ved Statens lånekasse fr studerende ungdm. En del elever ved mtrpassetkursene fikk stipend fra Arbeidsløysetrygden. Det ble gså gitt tilskudd til dekning av kstutgiftene fra Sør-Trøndelag fylke. Skleåret ble avsluttet den 14. juni Statens Lærebruh, Vardø. LÆREBRUK Lærebrukets råd har vært det samme sm før, med unntak av medlem Gunnar Olsen sm er flyttet fra stedet. Sm nytt medlem i hans sted er ppnevnt bestyrer Cæsar Nicdemussen med varamann regnskapssjef Willy Wilhelmsen. Husmr Ruth Martinsen km tilbake g vertk stillingen sm hus Inr etter endt permisjn l. ktber Fra l. jan u ar 1962 ble det pprettet en ny midlertidig stilling sm sesng-frmann. I stillingen ble ansatt Reidar Olsen, Vardø, sm begynte medi januar. Vikar i ferskfisk-frmannstillingen Albert Steffensen, sluttet 15. desember, g fra januar 1962 har sesng-frmann Reidar Olsen fungert sm vikar i ferskfisk-frmannstillingen. I skleåret er avhldt et høstkurs med 16 elever, et vinter/vårkurs med 20 elever, g et trankurs med 4 elever. Videre har det under høstkurset deltatt l hspitant fra Sandnessjøen Fryse- g Kjøleanlegg l måned fr praktisk pplæring i filetframstilling g frysing av filet. Gjennmsnittsalderen fr elevene ved høstkurset var m lag 25 år, fr vinterlvårkurset 25 år g fr trankurset 38 år. Elevene ved de rdinære kursene har sm tidligere fått elementær instruksjn i apparatur g tranutvinning ved sklens trananlegg. All undervisning har fregått i brukets lkaler, unntatt instruksjn i fryse- apparatur, sm mest har fregått på Fi-N-Tr's anlegg. Råstfftilgangen var under høstkurset meget tilfredsstillende. Under vinter/vårkurset derimt sviktet tilgangen på råstff ne på grunn av feilslått vårfiske sm igjen fikk innvirkning på den praktiske pplæring, særlig på avd. Ill hvr det ble liten praksis i flekking g rtskjæring. I nært samarbeid med Fi-N-Tr, her, fikk en imidlertid en rdning på dette så sluttresultatet gså ble tilfredsstillende fr denne avdeling. Brtsett fra at en 11nder trankurset måtte gå til innkjøp av en del

20 - 19 ~ - lever fra Vadsø Trananlegg fr å. få: den nødvendige praksis, er det i. terminen kjøpt inn ubetydelig råstff fra andre tilvirkere. I løpet av terminen har det ikke vært nen nybyggingsvirksmhet. Vi håper imidlertid at de planlagte utdypingsarbeider fran kaien g' påbygging av kjøleblkken kan settes i gang i disse dager g være fullført innen l. september '1963. I terminen har en fått varmtvannsbereder i trananlegget, samt pppusset leilighetene fr styrer g undervisningsassistent. Det er gså fretatt utvendig maling av trananlegget, røkeriet g industribygget sm har stått umalt siden de ble ppsatt i Ellers er utført vanlige vedlikehldsarbeider på utstyr, bygninger g anlegg. Alle elever har bdd g fått full frpleining ved brukets internat. Frpleiningen har vært gd, g det har ikke frekmmet nevneverdige klager av nen art. Tvert imt uttrykker elevene tilfredshet med bligg frpleiningsfrhldene ved sklen. Elevene ved samtlige kurs har vært greie g vist gd interesse både fr den praktiske g teretiske undervisning. Ingen uhell har funnet sted, g sunnhetstilstanden ' har vært gjennmgående gd gjennm hele terminen. Legekntrll av elever g lærere er fretatt etter gjeldende bestemmelser. Elevlaget har arbeidet gdt både under høst- g vinter/vårkurset:, g det har vært arrangert regelmessige ksekvelder med film g annen under hldning. Både den praktiske g den teretiske undervisning er lagt pp etter samme retningslinjer sm tidligere. Under hele terminen har det vært benyttet 45 timers bligatrisk arbeidsuke, unntatt vintermånedene av vinter/vårkurset, da en benyttet spesielle teridager a 6 timer. Arbeidet med utbedring av undervisningsstffet har fm~tsatt. I påvente av innføring av eksamen ved Lærebruket ble det ved avslutningen av vinter!vårkurset fretatt prøveeksamen i fagene yrkeslære, kvalitetsbedømmelse, filetframstilling g flekking g rtskjæring, hvr arbeidet ble utført under sensur. Den praktiske pplæring utgjrde fr høstkurset ca. 58 / g f1~ vinter/vårkurset ca. 62 / av skletiden, det vil si henhldsvis 369 g 542 timer pr. elev, eksklusive eventuelt vertidsarbeid på fiskebruket.

21 Tiden frdeler seg på de enkelte avdelinger prsentvis slik: Høstkurs Vinter/vår kurs Avd. I. Fiskekai, mttak etc... 18,5 21,0» Il. Ferskfisk, filet,is etc. 39,9 29,2» III.A. Saltfisk, røkt fisk etc. 22,0 21,0» III.b. Rundfisk etc ,2 18,6» IV. Tran ,4 10,2 Timefrdeling ved de rdinære kurs: 100 O/ 100 Of Høstkurs Teretisk undervisning (yrkeslære, naturfag, fysikk, kjemi, regnskap m. v.) Praktisk instruksjn g demnstrasjner, øvelser på bryggekntr g kjøleanlegg.. 15 Praktisk demnstrasjn Driftskntrll i kj emilabratriet O Vinterlvårkurs Praktisk instruksjn, øvelser g arbeid under veiledning g kntrll Tallene fr teretisk undervisning g driftskntrll viser gitte timer. De øvrige tall er gjennmsnitt pr. elev. Under både høst- g vinterlvårkurset ble det arrangert bedriftsbesøk her på stedet, i Hammerfest g Vadsø. Følgende bedrifter ble besøkt: Vardø!slager, Vardø Trananlegg, A/S Vega, Fi-N-Tr, Vardø Prduksjnslag, Brødr. Aarsæther, A/S Findus, Vadsø Sildljefabrikk, Vadsø Hermetikkfabrikk. Under vinter/vårkurset ble det i frbindelse med avslutning g hjemreise, fretatt bedriftsbesøk på A/S Findus, Hammerfest i 5 dager. Prgammet fr besøket var pplagt av Findus g Lærebruket, g mfattet grundig rientering på de frskjellige avdelinger, samt l time teretisk rientering hver dag. Elevene ble under besøket ppdelt i grupper, g fikk l dags pphld på hver avdeling. Besøket var meget interessant g lærerikt g bør gjentas ved senere kurs. Generelt kan vel sies m bedriftsbesøkene at de mfattes med str interesse g at de er lærerike

22 -21- Gjennmsnittlig antall timer pr. elev til de viktigste arbeidsarter ved de enkelte avdelinger på høst- g vinter/vårkurset Avd. I: l. Mttak, veiing g srtering Vedlikehld, redskaper g apparater Kvalitetsbedømmelse, bløgging Pakking ferskfisk Sperring av fisk Avd. 11: l. Skjæring, skinning filet m.v Pakking, ising filet m.v Frysing filet, kldlagring Emballasje m.v Betjening av kjølemaskiner Demnstrasjn (behandling av ferskfisk)).... Avd. 11I: l. Flekking g rtskjæring Vasking g salting Omlegging Srtering av saltfisk Tilberedning av røkt fisk Henging g pass av hjell Srtering av tørrfisk Pressing, rensing g stabling av tørrfisk Tilberedning av klippfisk Avd. IV: l. Mttak, måling g rensing av lever Fyring g pass av damp g srneltekjel Stiming g pass av dampkar, avfløting av tran Press ing av varm gr akse Instruksjn, øvelser g separering med Titananlegg Renhld av apparater, presseduker, lkaler g emball.. 7. Avtrekk av fat, etterfylling, srtering g levering av tran 8. Slam prøver.... Kurs Høstkurs l l lo 4 8 l 2 Vinter/ vår kurs Il l

23 ., Antall timer pr. elev ved trankuset høsten l. Driftskntrll med demnstrasjner g øvelser i det kjemiske labratrium Teretisk undervisning Praktiske instruksjner, øvelser g arbeid på trananlegget under veiledning g kntrll timer 143» 324» 540 timer Elevene har besøkt Vardø Trananlegg g AlS Vega, Vardø, g har hatt et 4 dagers studiepphld ved Vadsø Sildljefabrikk. Avd. l. Fiskekai- g ekspedisjn m.v. Mttatt antall kg råstff (l liter lever regnes her kg). Råstff Høstkurs Vinter/ vår kurs Utenm kursene Ttal - l Innkjøps- K van turn verdi Trsk... Hyse... Kveite Flyndre... Steinbit... Sei Brsme... Blåkveite Uer Il ,: , ~ : ) ~ l. Sum fisk l l l l Trskelever Hyselever Fiskehder Il. Sum biprdukter l l Sum tilsammen BO l Leveren er prdusert til tran ved brukets trananlegg. Det øvrige råstff er frdelt på avdeling Il g Ill sm etterfølgende tabeller viser. 99. ~

24 Avdeling Il - Ferskfisk. Råstff Ttal kg kg ialt l Høstkurs Vinterjvårkurs U ten m kursene Iset Filet l Kg ialt J Iset Filet Kg ialt l Iset Filet l Trsk Hyse Kveite Fly~dre " Steinbit... : Sei... : Blåkveite Uer l Tilsammen l l l l ' \ l l l l N:l 00 Avdeling III - Saltfisk, tørrfisk, røket fisk. ', Ttal. Råstff kg Høstkurs Vinterjvårkurs U ten m kursene kg ialt l Saltet l Hengt l Røkt kg ialt l Saltet l Hengt l Røkt kg ialt l Saltet l Hengt l Røkt Trsk Hyse Brsme Tilsam~en... -IJ J J J J l l l l l 770J 726J OJ 44

25 -24- DIVERSE KURSER N avigasjnskurser (kystsl?-ipperkurser av 2. kl.). Det har vært avhldt 5 kurser med stønad ver fiskeribudsjettet. De frdeler seg fylkesvis slik: Trms kurs 26 elever Møre g Rmsdal l» 12 ;>> Sgn g Fjrdane l» 12 )) Rgaland » Il : > 5 kurs 61 elever Kursene i Trms ble avhldt ved Harstad Festning i tidsrmmet desember 1961-mai 1962 med Kristian Kristiansen sm lærer. En elev best ikke eksamen. Kurset i Møre g Rmsdal ble avhldt på Lepsøy 12. septembe:r- 14. desember Lærer var Nils Eilerts en. Elevene ved kurset fikk gså rientering m førstehåndsbehandling av fisk. Kursene i Sgn g Fjrdane ble avhldt i Kalvåg 18. september- 16. desember 1961 med Odd Igland sm lærer. En privatist avla eksamen sammen med elevene ved dette kurs. Kurset i Rgaland ble avhldt i Åkrehamn 25. september- 21. desember 1961 med Nrvald Wilhelmsen sm lærer. Elevene ved kurset fikk gså rientering m førstehåndsbehandling av fisk. Raditelefnikurs. Det ble avhldt 2 raditelefnikurser, ett ved Harstad Festning med 15 elever g ett i Åkrehamn med 13 elever. Ekklddhurs. Det ble i beretningsåret avhldt ett ekklddkurs i Selje. 10 elever deltk. Regnshapskurs. Det ble avhldt ett regnskapskurs i Nrdkjella Fiskarlag (Nrdland) med 13 deltakere. KuTs i frysemashineri. I Ålesund ble det arrangert t kurser i frysemaskineri. Kursene ble drevet sm kveldskurser med en undervisningstid på 20 timer pr. kurs, vekslende teretisk undervisning g praktiske demnstrasjner. Tilsammen deltk 19 elever.

26 -25- Asdic- g ekklddku-rs. I Bergen ble det i samarbeid med Simnsen Radi A/S, Osl, avhldt et asdic- g ekklddkurs. Leder fr kurset var instrumentsjef Gudmund Vestnes. Det deltk 12 mann. Fø-rstehjelpshu-rse-r. Det ble ytet kr i stønad til Nrsk Flkehjelps kurser i førstehjelp fr fisker e, Ku-rs f-r -revisrer g f-rtetningsførete ved fiskersamvi-rkelag. Det er avhldt 2 kurser fr revisrer g frretningsførere ved fiskersamvirkelag. Det første ble hldt ved fiskarfagsklen i Hnningsvåg i tiden ktber 1961 med 20 deltakere g det andre i tiden juni 1962 ved Nrdland Landbruksskle, Kleiva i Vesterålen, med 16 deltakere. Hvert kurs varte 4 dager g det ble frelest bl. a. m revisjn, driftskreditt i frbindelse med de statsgaranterte lånemidler srn administreres av Nregs Bank, skattebestemmelser, bedriftsrganisasjn g kalkulasjn. Frelesere ved kursene var: Direktør Kaare Bye, Nrges Bank, Vardø, direktør Einar Dyvik, Nrges Bank, Bdø, kntrsjef Kamsvåg v/ skatteinspektørens kntr, Vadsø, kntrsjef Rlv Selnes v/skatteinspektørens kntr, Bdø, revisr Odd ]. Masvik, Finnsnes, bestyrer Kåre Pettersen vi Statens Lærebruk, Vardø, fung. samvikeknsulent Kåre N ess, Trmsø g fiskeriinspektør Reidar Dybs, Trndheim sm gså fungerte sm leder av kursene.

27 -26- STATISTIKK Tabell sm viser samlet elevtall frdelt på linjer fr årene 1939/ /62. - I det følgende gis en del statistiske pplysninger m fiskarfagsklene fra den første skle ble satt i gang i 1939 g til g med skleåret 1961/62. Ved vurdering av pplysningene bør en være ppmerksm på følgende: Statens Fiskarfagskle, Aukra, ble satt i gang i 1939 g hadde til å begynne med bare høvedmannslinje. Mtrpasserlinje fikk sklen fra g med skleåret 1950/51. Statens Fiskarfagskle, Bdø, startet i Den har bare hatt en linje, høvedsmannslinje (fiskeskipperlinje). Fiskarfagsklen på Vestlandet ble satt i gang i 1946 mbrd i skleskipet «Statsråd Lehmkuhl». Sklen hadde 3 linjer: Høvedmannslinje, mtrpasserlinje g kkkelinje. I 1952 flyttet sklen i land g ble samtidig helt vertatt av staten. Den fikk da navnet Statens Fiskarfagskule, Laksevåg. Den frtsatte med alle tre linjer. Statens Fiskarfagskule, Flrø, ble satt i gang i med høvedsmannslinje g kkkelinje. Statens Fiskarfagskle, Hnningsvåg, begynte undervisningen i Den har hatt alle tre linjer. Fra g med skleåret 1959/60 gikk høvedmannslinjen ver til fiskeskipperlinje. Hn- Aukra Bdø Laksevåg Flrø nings- Sum våg Høvedsmenn (fiskeskippere) Mtrpassere Kkker Sum..... l 976 l 440 l 819 l 471 l

28 -27- c? --- Sv/17 a//e Ire /;i-{16>r /løy~a/smo'nn.j'//n;'en- Fi:S/f~skip,d'r/lnj~" #lr,a.sserhnj<w Kk/æ/;i-{len ISO 100, _""...,,, 400 /f//a-es/?!essi!? /arde#ng are/ere/?e u:"d ji:skar/aqsk:>/ene / /O-år-1Sper/ade n /9Sc?/s.:r-/9tSYfr h'øyea'st77tz'71'1se/erer r / :Sk es/p p<'re/e ver #lrpa-s sere/e ver l(kkee/erer c? 100

29 E/e v/a/1 vea' /;:Skar/aq sk/e/'71!? /93'9/M-/.96-/'.:.>. /T<rredsl77anns/ln/<>n-Fiskeskt;p9r/l n/,:-n t8j ;<tlrpasserllnjen Q kkkelinjen 60 // : St alens F / sk arj-gsk/e, //vkrty. B: St alens r / skar/-gskle, Bdø. L: Ft:Skarj-gsk/en på f/est/a,-,der 1 <><'#>-' 95(/.f.? Slar'«-n.s /'/sk-r/agtrkv/e, Lakseråg /ra- / 9.52/ s.'j. F: Statens f'";:skarfas<>kv/e, Flrø. h': Statens 1'/skar/ags..Yl<>, h'a/7/ag:sråg..50 ~ ~ ::". Q, ~ lo l l l l Fl El ~ Fl l E3 A A A A A A A ABL 19~ ~~/ ~~/%"""Afl-% 1~ ~~T l l l EEEEl ABLF ABL F ABLF ABL F A BLF EErn f:::l=l=t=l ?'7-f~ /9<'e/fg /91'.9/60 t<>s;s 1 19S//s.? l l ABLF l A BLF /9.5~~- 1953/S-1' l l l l l l l ABLFH A BLF H A BLF H A BL F H ABLFH A BLFH A BLFH llblfh' ;gs-1'/ss 19SSfs6 1.9S"l&T IS'SY.stl 19.58/.59 ;gsg/6 15'6')1;; 19tS'i'6-c>

30 -29- Oversikt ver den fylkesvise frdeling av søkere g elever på de frskjellige linjer ved statens fiskerfagskler fr skleåret 1961 /62. F iskeski ppere Mtrpassere Kkker l Søkere Elever Kkker Søkere Elever Søkere Elever l Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår l l 5 l 2 l l l 12 l l 3 5 l 7 l 9 1 ~r:_~;~ '-----~ :_l------'---1, l,_l---' '----- l i,_ 8 i! ~U I_ II g) + Søkere Elever Høst Vår ::Høst Vår 1 ~!:~;~ l l l ~ 1 l l l _Fis-kes-kip-pe-re ----'-~- ---~-----~---~-~-~~-~~-~~~- -. Fiskeskippere Mtrpassere Søkere Elever ~ l Fiskeskippere \ Søkere ~ Elever Fiskeskippere l Søkere Elever b/) (';$ Søkere Høst :> Mtrpassere Vår -~ s:: Elever Høst s Vår s:: :I: Søkere Høst Kkker Vår Elever Høst Vår s ;:l Søkere l Høst Vår Høst Vår Fiskeskippere Mtrpassere Kkker Tilsammen r/2 Fiskeskippere Mtrpassere Elever Kkker 1 1 l i ~1 l 2 l l 5 l l l l 2 l l 5 l l 7 ~tl l l T-1~ Tilsammen l 23\ 24\ 32\ sl Ij szj 18\ 33\ 7\ 1jzsj + 5 av søkerne er verført fra Statens Fiskarfagskle, Aukra lo lo l ~l il ~~ l l l l l l l l ~gl l ~l ~ l il l l l l l l l ~~l l / l 191 lo lo l 3 l l l lo l 3 l l l d zlml ,. l 1.6, 5 3'3 5 Ill l l l 73 l 33\ 39j sl sl 11j 64\23\ 71 \ lsj 3j314j l gl l l l l l 9 l l l 50

31

32

33

34

35

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEN 1963-1964

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEN 1963-1964 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1964- Nr. 8 FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEN 1963-1964 Utgitt av FISKE RI Dl RE KTØ REN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1964 Årsberetning vedkommende Norges

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Protokoll. Årsmøtet i Biblioteksentralen AL (BS) fant sted mandag 16. april 2013 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo. KORD ALA^N^D FYLKESKOMMUNE Saknr.22>\3 P Dk.nr.3" Prtkll 0 6 JUN 2013 Arkivnr. 0\'?)^C=(^ Saksh. *^ liksp. U.li. fr årsmøte i Bibliteksentralen AL a-d-pi-vidi^^i-a^ Årsmøtet i Bibliteksentralen AL (BS)

Detaljer

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE

BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh BRUKERMAL REISEREGNINGER FOR SENSORER VISMA EXPENSE I OPPLAND FYLKESEKOMMUNE Vedtak er fremkmmet etter frhandlinger mellm fylkespplæringssjefen g de fylkestillitsvalgte 6. september 2012.

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Intern toktrapport. Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S "Karmøybas", R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland og A. Revheim

Intern toktrapport. Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S Karmøybas, R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland og A. Revheim Intern tktrapprt Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S "Karmøybas", R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland g A. Revheim Opplegget fr undersøkelsene kan skisseres i fire punkter: I: Merking av makrell

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 03-2013 NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebk NANSET KIRKE Møtedat: Tirsdag 17. april 2013 Møtested: Nanset kirke Tid: Kl 19.00-22.00 SAKSLISTE NR: 03-2013 SAKSNUMMER...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 1 MANDAT Det fylkeskmmunale eldrerådet skal være et rådgivende rgan fr fylkeskmmunen, g skal ha til behandling alle saker sm gjelder levekårene fr eldre

Detaljer

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold

Norsk Retrieverklubb Avdeling Østfold Nrsk Retrieverklubb Avdeling Østfld Møtereferat Referent: Reidun Nrstrand Møtedat: 09.11.2011 Tilstede: Lise Gr Andersen Hans Ole Stenbr Reidun Nrdstrand Åse Nilsen Terje Håkenstad Laila Jhannessen Janne

Detaljer

Styremøte tirsdag 15. September 2015

Styremøte tirsdag 15. September 2015 Styremøte tirsdag 15. September 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Kjell Flkestad, Arild Fssøy, Ivar Husum, Eivind Ytti Frfall: Inge Yttri, Leif Bjarne Sæle Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Gdkjenning av

Detaljer

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Olav Reiersen E-pst: lav.reiersen@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 12.02.2015 Vår referanse: 2015/90 Deres dat: Deres referanse: Referat møte 1-2015 i Faglig ra d fr teknikk g industriell

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS

ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS ÅRSBERETNING 2014 BÆRUM RØDE KORS 1 Medlemmer Antall registrerte medlemmer per 31.12.2014 er 2.870. Antall aktive frivillige frdeler seg slik: -Omsrg 220 -Hjelpekrpset 30 -Ungdm 12 Styrets sammensetning

Detaljer

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015

Kyrkjebygdheia Løypelag. Årsrapport 2015 Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 2015 Årsrapprt 2015 - Kyrkjebygdheia Løypelag Årsrapprt 1. Generelt g Styrets sammensetning Sesngen 2014/2015 markerte det tredje driftsåret fr Kyrkjebygdheia Løypelag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvm Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dk. ffentlig: Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Arkivsaksnr.: 14/2217 Klageadgang: Etter FVL: Nei

Detaljer

Karriereundersøkelsen 2011

Karriereundersøkelsen 2011 Karriereundersøkelsen 2011 En undersøkelse av masterkandidater ferdige ved Fysisk institutt studieårene 2007/2008, 2008/2009 g 2009/2010 Bearbeidet av Espen Murtnes espen.murtnes(at)fys.ui.n Mekanikkundervisning

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2009

Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr energi, industri g miljø Innkalling til Årsmøte 2009 Faggruppe fr Energi, Industri g Miljø (FEIM) Tekna Osl avdeling Onsdag 7. januar 2009 kl. 1730 i Klubben, Ing.Hus ( i frkant av Årsmøte

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt.

Steigen kommune. o KS KONSULENT. KOSTRA-tall for barnehage og skole. Seniorrådgiver Chnss Madsen, KS-Konsulent as. http ://www. ksko ns u le nt. Steigen kmmune KOSTRA-tall fr barnehage g skle Senirrådgiver Chnss Madsen, KS-Knsulent as http ://www. ksk ns u le nt. n / Barnehage Utgangspunkt: Steigen har et beregnet utgiftsbehv på 66 % av landsgjennms

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Lederkonferanse i tiden juni 2017

Lederkonferanse i tiden juni 2017 Møtested: Scandic Ambassadeur Htell Drammen Lederknferanse i tiden 8. 9. juni 2017 Til stede: 22 representanter fra avdelingene (Harstad hadde meldt frfall) 12 representanter fra Landsstyret (4 av Landsstyrets

Detaljer

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prosjekter for implementering av FoU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd lyser ut inntil 7,4 mill. kr til prsjekter fr implementering av FU i bedrifter Fiskeri- g havbruksnæringens frskningsfnd, (FHF) lyser ut inntil 7,4 mill. kr til

Detaljer

Brukermal reiseregninger (Visma.Net.Expense) for sensorer i Oppland fylkeskommune

Brukermal reiseregninger (Visma.Net.Expense) for sensorer i Oppland fylkeskommune jhjhjhhjhjhjhjh Brukermal reiseregninger (Visma.Net.Expense) fr sensrer i Oppland fylkeskmmune Vedtak er fremkmmet etter frhandlinger mellm fylkespplæringssjefen g de fylkestillitsvalgte 6. september 2012.

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

2. Arbeide for å heve kvaliteten av norsk fisk og fiskeprodukter.

2. Arbeide for å heve kvaliteten av norsk fisk og fiskeprodukter. Generelle opplysninger. Skolen har følgende målsetting: 1. Gi faglig opplæring til personer som vil søke sin levevei innen tilvirkningssektoren i norsk fiskerinæring. I 2. Arbeide for å heve kvaliteten

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg: Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

CRUISE NEWS fra Cruise Norway AS

CRUISE NEWS fra Cruise Norway AS CRUISE NEWS fra Cruise Nrway AS NR. 3-2010 29.4.2010 Cruise News nr 3 innehlder følgende: Aktiviteter 2010 Hld dagene Nytt fra Cruise Nrway : Internasjnalt nyhetsbrev Husk å sende inn dine nyheter innen

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT. Bunnfiskundersøkelser, merking og prøvetaking av torsk, sei og hyse

INTERN TOKTRAPPORT. Bunnfiskundersøkelser, merking og prøvetaking av torsk, sei og hyse FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FartØy: Avgang: Ankmst: Område: Frmål: Persnell:.M/S "Trell" M72H Ales.und 7. 6. 82 Ålesund 18.6.82 Bankene utenfr MØre-kysten, Eggakanten

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Videreutdanningsbehov blant lærere i grunnopplæringen Læreres og rektorers vurdering av behovet

Videreutdanningsbehov blant lærere i grunnopplæringen Læreres og rektorers vurdering av behovet Videreutdanningsbehv blant lærere i grunnpplæringen Læreres g rektrers vurdering av behvet Oxfrd Research er et skandinavisk analyseselskap sm dkumenterer g utvikler kunnskap i analyser, evalueringer g

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprtkll Utvalg: Kmmunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Paul Henriksen medlem A Rlf Strand varamedlem A Anne May

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG

KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG KOMMUNEREFORMEN ENDELIG TILRÅDING FOSEN PR. 01.02.2017 FRA FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 2 1. Ytre Fsen (Ørland, Bjugn, Åfjrd, Ran g Osen) 1,1 Fylkesmannens tilråding pr 16. desember Fylkesmannen har tidligere

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEIN 1965-1966

FISKE RI-UN DE RV IS N l N GEIN 1965-1966 ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1966- NR. FISKE RI-UN DE RV IS N N GEIN 196-1966 FISKERI D REKTØREN BERGEN 1966 ÅRSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1966 - NR. FISKE RI-UN DE RV IS N N

Detaljer

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon

St. Olavs hospital HF (1902 bygget Møterom 02M15 (1 etg)) + telefon Versjn 1.0 Dat 12.12.2012 Referat Møte: Krdineringsmøte Helse Midt-Nrge g KmUt Møtedat: 22.01.2012 Sted: Møteleder: Referent: Til stede: Frfall: Neste møte: Vedlegg: St. Olavs hspital HF (1902 bygget Møterm

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer