FISKERI- UN DERVISN l NG EN. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Nr. 8. A.s John Grieg Boktrykkeri, Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1961-1962. FISKERI- UN DERVISN l NG EN. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1962- Nr. 8. A.s John Grieg Boktrykkeri, Bergen"

Transkript

1 Årsberetning vedkmmende Nrges Fiskerier Nr. 8 FISKERI- UN DERVISN l NG EN Utgitt av FISKE RI Dl RE KTØ REN A.s Jhn Grieg Bktrykkeri, Bergen 1962

2 Årsberetning vedkmmende Nrges Fiskerier 1962-Nr. 8 FISKER 1- UN DERVISN l NG EN Utgitt av Fl S K E R l Dl RE K TØR EN A.s Jhn Grieg Bktrykkeri, Bergen 1962

3 \...:. :-.(,, ltl l

4 INNHOLD side Alminnelige bemerkninger Skler: Statens Fiskerfagskule, Laksevåg Statens Fiskerfagskule, Flrø Statens Fiskerfagskle, Aukra Statens Fiskerfagskle, Bdø Statens Fiskerfagskle, Hnningsvåg Eksamener ved fiskarfagsklene Statens Kjølemaskinistskle, Trndheim Yrkessklen fr fiskere i Sør-Trøndelag l 7 L~rebruk : Statens Lærebruk, Vardø Diverse kurser Statistikk Oversikt ver den fylkesvise frdeling av søkere g elever ved de frskellige linjer ved statens fiskarfagskler fr skleåret 1962/

5

6 ALMINNELIGE BEMERKNINGER Sm i det frrige beretningsår har det gså i 1961/62 under Fiskeridirektratets administrasjn vært i gang 5 fiskarfagskler, ett lærebruk g en kjølemaskinistskle. De bygningsmessige arbeider i frbindelse med reisingen av Statens Fiskarfagskle, Gravdal, ble satt i gang høsten Bygningene beregnes tatt i bruk fra skleårets begynnelse 1963/64. Igangsettelsen av byggearbeidene på nybygget fr Statens Kjølemaskinistskle, Trndheim, ble en del frsinket bl. a. frdi det ble reist spørsmål m å anbringe svømmehall under bygget. Grunnarbeidene ble imidlertid satt i gang ut på smmeren 1962, g en regner med at sklen kan ta nybygget i bruk ved skleårets begynnelse 1963/64. Arbeidet på 2. byggetrinn av det maritime skleanlegg på Ladehammeren i Trndheim ble satt i gang i ktber Dette byggetrinn mfatter gså fiskarfagsklen. Sklen ventes å kunne kmme i gang fra høsten Sensmmers eller kanskje først til høsten 1962 vil arbeidet på lærebrukets nye filetaveling m. v. bli satt i gang. Samtidig vil det bli fretatt utbedring av lærebrukets kai bl. a. v.ed sprenging utfr kaifrnten. Fiskeridepartementet har samtykket i en ny plan fr utnyttelse av de nåværende bygninger ved lærebruket. Planen inkluderer gså reising av et nytt internat- g undervisningsbygg. Rmprgram fr dette bygg er utarbeidet g gdkjent. Det freligger ennå ikke nen bevilgning til disse byggearbeider. Fra Sjøfrsvarets verkmmand har en fått tilsagn m å få verlatt en del materiell fra utrangerte fartøyer til bruk ved fiskarfagsklene. Det dreier seg m 5 gyrkmpasser, 6 kmpasser g en elektrisk lgg. Mesteparten av materiellet er levert til sklene. 2 gyrkmpasser vil imidlerti først bli levert i kmmende skleår. Lven m fiskebåtstuerter ble vedtatt 8. juni Den krever sertifikat av den sm skal fungere sm kkk eller stuert på fiskefartøy ver

7 br.tnn. En tar derfr sikte på å mrganisere kkkelinjen ved fiskarfagsklene, slik at den allerede fra neste skleårs begynnelse fører fram til fiskebåtstuerteksamen. Når det gjelder mtrpasserlinj en, kan nevnes at Fiskeridepartementet har samtykket i at Fiskeridirektratet utreder spørsmålet m å få etablert en utdannelse ved sklene sm gir grunnlag fr å løse et sertifikat fr fiskebåtmaskinister. Det er utarbeidd g gdkjent nytt reglement fr fiskeskipperlinjen. Frandringen i reglementet gjelder i første rekke eksamenrdningen g karaktersystemet. Den viktigste frandring i eksamensrdningen et at en sløyfer muntlig eksamen i fiskerifagene g erstatter den med en skriftlig/muntlig prøve i de samme fag. Samtlige eksamensppgaver til fiskeskippereksamen blir nå ekspedert fra Fiskeridirektratet. Det tidligere frivillige 2 ukers frkurs er nå gjrt bligatrisk slik at fiskeskipperlinj.en begynner undervisningen!'5. august samtidig med mtrpasserlinjen g kkkelinjen. Fr kkkelinjen er det gjrt den frandring i eksamensrdningen at gså ppgavene til de praktiske prøver i kking g baking gis av Fiskeridirektratet. Karaktersystemet er endret slik at det er i verensstemmelse med det ved de maritime skler g ved fiskeskipperlinjen. Arbeidet med å skaffe sklene lysbilder g fredrag på lydbånd har frtsatt. Antall filmutlån har i beretningsåret vært ca. 60. Det er ikke anskaffet nye filmer til arkivet. Spørsmålet m reising av en fiskarhøyskle har igjen vært vurdert av Fiskeridirektratet. En fant imidlertid at saken hadde så mange sider g reiste så mange g vanskelige spørsmål at en verfr Fiskeridepartementet anbefalte å verveie å nedsette en allsidig sammensatt kmite~ til å utrede saken. Av bevilgningen til stipend g kurser fr lærere er det i beretningsåret ytt følgende stipendier: Styrer. Nils J hans en til deltaking i kj øleteknisk møte i Helsingfrs g nrsk kjøleteknisk møte i Bergen. Kst. styr.er Ottar Nrd li til deltaking i smmerkurs i engelsk ved universitetet i Cambridge. Lektr Ola Breen til dekning av utgifter i frbindelse med Nrges Lærerlags avsluttende smmerkurs i engelsk i Osl. Instruktør Rlf Sætherhaug til deltakelse i sveisekurs ved Statens Teknlgiske Institutt, Osl. Navigasjns- g fiskerilærer Arun Rørvik til besøk ved 1:edskapsfabrikken på Finnsnes g til dekning av utgifter i frbindelse med deltaking i «Jhan Hjrt»s sildetkt i Nrskehavet i januar 1962.

8 Navigasjns- g fiskerilærer Sverre Remøy til radarkurs g til besøk ved den internasjnale fiskerimesse i København. Avdelingsfrmann Arthur Jørgensen til studierejse til fabrikker, tranprdusenter m. v. i Danmark g Nrge. Navigasjnslærer Peder Ågtnes til deltaking i asdickurs i Bergen. Statens Fiskarfagskule, Laksevåg. SKOLER Sklens råd, det faste persnalet g timelærere har vært de samme sm før. Et av rådsmedlemmene, Karl Mæland, Bremnes, ba seg i desember 1961 fritatt fr sitt verv på grunn av sin høye alder. Sm nytt rådsmedlem er ppnevnt Ole M. Nakken. Styrer Eivind Ottes.en har vært permittert fra sin stilling fra nvember 1961 fr å lede Sjøguttsklen på Melkeplass.en. Lektr Ola Breen har fungert sm styrer i hans sted. Sklen har nyttet timelærere i raditelefni, nrsk, praktisk sjømannsarbeid, hygiene g lvkunnskap. Lektr Ola Breen har vertatt engelskundervisningen fr kkkene g fiskeskipperelevene fra skleårets begynnels.e. Til kurset på fiskeskipperlinjen meldte det seg i alt 37 søkere, hvrav ble pptatt 17 elever. En elev måtte slutte til jul, således at det har vært 16 elever på denne linjen sm har gjennmført eksamen. Gjennmsnittsalderen var 22 år. Til mtrpasserkurset høsten 1961 meldte det seg 25 søkere. Det ble pptatt det faste antall 10 elever. Gjennmsnittsalderen var 19 år. Til vårkurset 1962 meldte det seg 24 søkere, hvrav ble pptatt 10 elever. Gjennmsnittsalderen var 20 år. Kkkekurset høsten 1961 hadde 12 søkere, hvrav møtte fram 5 elever. Gjennmsnittsalderen var 19 år. Vårkurset hadde 20 søkere,, hvrav møtte fram 9 elever. En elev sluttet i februar 1962 uten grum1. Gjennmsnittsalder var 24 år. Fiskeskipperelevene har i februar g mars 1962 gjennmgått et 50 timers teretisk g praktisk kurs i raditelefni under ledelse av radi- lærer Odd Martin Jhansen fra Bergens Sjømannskles radiavdeling. Samtlige kursdeltakere avla eksamen g fikk sertifikat. Det er hldt følgende spesialfredrag ved sklen: Inspektør Gerg Jensen: Om treskipsbygging. Avdelingsleder Finn Devld: Om s-ild. Havfrsker dr. phil. Kr. Fr. Wibrg: Om skjell. Dessuten har det vært nyttet spesialfredrag på lydbånd g undervisningsfilmer mfattende fagkretser fr samtlige 3 linjer.

9 Sklens elever har deltatt i følgende ekskursjner: Stabelavløpning B.M.V., Slheimsviken. Fiskerimuseet i Bergen. «Unin» g Nrsk Mtr. Havfrskningsinstituttet med Akvariet. Fleischers Kjem. Fabrikker. Demnstrasjn ved Nrsk Phillips - radisender. Ombrd i «]Havkvern». 2 dager mbrd i K.N.M. «Pingvin» instrumentskip, med demnstrasjnsturer i farvannet rundt Bergen. Ombrd i «Jhan Hjrt». Sj økrigs-sklen. Laksevåg Indremisjn har besøkt sklen med andakt g musikkunderhldning. Elevene har deltatt i en skitur til Vss. De har vært medlemmer av Skleteateret i Bergen g vervært en rekke frestil linger. Tre av elevene sm ikke kunne svømme har deltatt i et svømmekursus sammen med elever fra Sjøguttsklen. Et lag fra sklen deltk ved den årlige kappring på Vågen g ppnådde en 3. premie. Dessuten fikk hver av deltakerne diplm. Det har vært utført vanlige vedlikehldsarbeider i skleåret. Dessuten har en skiftet den kullfyrte bysse ut med ljefyrt bysse. Ved fiskeskippereksamen best samtlige elever eksamen, 2 dever strøk til mtrpassereksamen i desember 1961 g l elev til mtrpassereksamen i juni Samtlige elever på kkkelinjen på høst- g vårkurset best eksamen. Helbredstilstanden ved sklen har vært gd, brtsett fra enkelte tilfeller av frkjølelsessykdmmer. Sklen har hatt besøk av en rekke representanter g stipendiater fra inn- g utland. Statens Fiskarfagshule, Flrø. Rådet fr skulen, lærarane, timelærarane g funksjnærane ved skulen har vre dei same sm førre skuleåret. Undervisninga i helselære g sjørett blir gjeven av timelærarar, g då skulen har berre t faste terilæ rarar, har det vre naudsynt å ha timelærar i rekning fr.kkkeklassa. Også i år har lærar Per Svardal hatt desse timane. Det hadde meldt seg 11 søkjarar til kkkekurset, g då undervisninga tk til 15. august 1961, var alle 10 sm var tatt pp, møtt fram. Fiskeskipperkurset hadde 12 elevar då undervisninga tk til l. september, g til kkkekurset sm tk til 5. januar 1962 hadde det meldt seg l O elev ar sm alle var tatt pp g sm møtte fram til kurset tk til. Tilsaman har skulen hatt 32 elevar i skuleåret. Det var få søkjarar til fis keskipperlina frå Sgn g Fjrdane, på kkkelina var litt under halvparten av elevane frå fylket her. Gjennmsnittsalderen hs elevane på fiskeskipperlina var 22,5 år, g på kkkelina 18,5 år, då kvart kurs byrja.

10 -9- Alle elevane vart undersøkte av skulelækjaren då skulen tk til, g helsetilstandet har vre gdt. Skulelækjaren har ført helsetilsyn med skulen. Elevane på fiskeskipperlina har vre på vitjing på Ankerløkkens Mek. Verksted g Slipp, g dei har der fått høve til å sjå seg m i nybygde båtar. Dei har vre med på ein krtare tur med havfrskningsskipet «Peder Rønnestad» då denne båten var på pigghåmerking i fjrdane på Vestlandet. Elevane fekk demnstrert fiskemerking g praktisk bruk av vasshentar med vendetermmeter. 9. g 10. april var fiskeskipperelevane ute på øving med asdic, gyrkmpass, radar g raditelefni mbrd i øvingsskipet KNM «Pingvin». Idrttsknsulent Grunde Selås heldt frelesning i arbeidsfysilgi, g han heldt gså nkre praktiske øvingar i lyfting med vidare. Eksamen i raditelefni vart halden l. desember 1961, g alle elevane greidde denne eksamen. Fiskeskippereksamen vart halden til vanleg tid, men ein elev kunne ikkj e møta pp til fiskeri eksamen på grunn av sjukdm. Han fekk høve til å gå pp til utsett prøve før navigasjnseksamen. Ein elev greidde ikkje eksamen i havlære, g han g t til greidde ikkje eksamen i navigasjn. Desse tre fekk prøva seg til kystskippereksamen av andre klasse, t greidde prøva, men den tredje fekk ingen navigasjnseksamen. Ein av dei sm fekk kystskippereksamen av 2. klasse har høve til å kntinuera til fiskeskippereksamen. Radareksamen ved skulen her vart halden etter fiskeskippereksamen. Elevane med fiskeskippereksamen greidde radareksamen, men dei t sm hadde kystskippereksamen av 2. klasse, greidde ikkje prøva i radar. Skulen nyttar både lysbilete, lydband g film i undervisninga. Det blir lagt vekt på å visa tilhøva etter dei stre skifte sm har gått fr seg i silde- g trskefisket. Utanm utgifter til læremiddel sm går med til den daglege undervisninga, har løyvinga til undervisningsmiddel vre nytta til innkjøp av ny sekstant. Skulen har ikkje i år hatt til rådvelde nk løyving ekstrardinært til å setj a skulen i betre stand. Den rdinære løyvinga har gått med til naudsynte vølingar g til vanleg vedlikehald sm lakking av glv m. v. Statens Fiskarfagskle, Aukra. Sklens råd har vært det samme sm tidligere. En av rådets medlemmer, Ragnvald Rasmussen døde i mai Sm nytt rådsmedlem er ppnevnt Jhan P. Sandøy. Peder Ågtnes ble i august 1961 tilsatt sm ny navigasjnslærer ved sklen. De øvrige lærere g funksjnæ'rer har vært de samme sm tidligere.

11 - 10.,_ Timelærerne i helselære, redskapsarbeid, raditelefni g praktisk elektrisitetslære har gså vært de samme sm frrige år. Til fiskeskipperkurset meldte det seg 41 søkere. 30 ble pptatt sm elever. 5 søkere ble verført til sklen i Flrø. Til frkurset hadde det meldt seg 20 elever, 19 møtte fram. Det rdinære kurs tk til l. september med 30 elever. Alle elever fikk eksamen i raditelefni. Tre elever ble frarådet å gå pp til navigasjnseksamen, en av disse strøk i havlære. De øvrige 27 elever fikk fiskeskippereksamen g eksamen i radar. Gjennmsnittsalder fr elevene på fiskeskipperlinjen var 22 år. På mtrpasserlinjen var det til høstkurset 11 søkere. Det ble tatt pp 10 elever, sm alle møtte. Til vårkurset hadde en 14 søkere. 10 ble pptatt g møtte fram. Alle elever på mtrpasserlinjen best eksamen. Gjennmsnittsalder på elevene på høstkurset var 19 1 /2 år, på vårkurset 19 år. Sunnhetstilstanden blant elevene har vært gd. V ed skleårets begynnelse ble alle lærere, funksjnærer g elever gjennmlyst ved Diagnsestasjnen i Mlde. Elevlaget har i år arbeidet bra. Det har vært hldt flere elevmøter g hyggekvelder med underhldning. Elevene har vist gd ppførsel. Det har vært gde frhld ved sklen. I august fikk sklen besøk av t representanter fra det Canadiske fiskeriministerium, sm beså sklen g sklens utstyr. Varabrannsjef Kåre Kvalheim fra Mlde hldt t fredrag m brann g brannslkning. Ole A. Vasdal, representant fr «Møretrygd» har hldt t fredrag m frsikring av fiskefartøy g fiskeredskaper. Flk fra Rmsdal Fiskevegnfabrikk demnstrerte en ppblåselig redningsflåte samt et brannslukningsapparat fr lærere g elever. Marinens asdicskip «Pingvin», besøkte sklen i t dager. Elevene fikk demnstrert de frskjellige elektrniske instrumenter g fikk høve til å bruke disse. Lærere g elever ble innbudt til å være med på et pplysningsmøte med fredrag g film m bruk g misbruk av alkhlhldige drikker: Sm tidligere år deltk sklens lærere g elever i årsmøtet i Rmsdals Fiskarlag. Sklen har hatt besøk av en klasse fra «Heimeyrkessklen» på B j ørset ved Mlde. Alle sklens lærere g elever var med på ekskursjnstur til A/S Nrlaks i Sykkylven g fikk se brødrene Vik's damanlegg fr ppdrett av regnbueørret. Samtidig besøkte en «Spilkevigs garn, snøre g nt. fabrikk» i Spjelkavik. Elevene på mtrpasserlinjen har vært på ekskursjnstur til Brun-. vll g Heimdal mtrfabrikker i Mlde.

12 -11~ Undervisningen har sm tidligere vært supplert med film, lysbilder g lydbåndpptak. En har i år fått arbeidet g plasert en dreieskive med ratt i instrumentrmmet. Sklen har fått tilsendt l magnetkmpass g l gyrkmpass med datterkmpass fra marinen. Gyrkmpasset er ennå ikke mntert. Nødvendig vedlikehldsarbeid et utført. En del av utstyret på elevrmmene er frnyet. Statens Fiskarftagskle, Bdø. Fr skleåret 1961/62 har sklens råd vært det samme sm tidligere. Samtlige faste funksjnærer g fast ansatte lærere har i dette skleåret gså vært de samme sm året før. Fr øvrig har timelærerne g betjen ingen strt sett ikke undergått nen særlige frandringer. Til frkurset sm begynte 18. august, møtte det pp 13 elever. Undervisningen mfattet nrsk, regning g ne engelsk. Sm tidligere hadde lærer Smnmernes undervisningen i nrsk g lektr Hbæk i regning g engelsk. Timefrdelingen ved kurset var 2 timer nrsk, 3 timer regning g l time engelsk pr. dagj Til det nye skleåret hadde det meldt seg 24 søkere med papirene i rden. Dessverre meldte 2 av disse frfall i aller siste liten g ytterligere 2 møtte ilde pp. Fr de t sistes vedkmmende var alvrlig sykdm kmmet i veien. Eksamen i raditelefni ble sm vanlig avviklet like før juleferien. Ved den skriftlige eksamen i fiskerifagene best alle sklens elever prøvene g sklen er gdt frnøydd med resultatene. Det samme kan sies m eksamen g resultatene i navigasjnsfagene. Fruten de rdinære elever har sklen hatt en elev sm har utvidet sitt sertifikat. Det gjelder skipper Eilefsen på «Hekktind». Han har tidligere eksamen fra fiskarfagsklen. Ved eksamen i radar best alle prøven g har fått sine sertifikater utdelt i likhet med raditelefni. Årets kull må betegnes sm alminnelig bra g ligger i hvert fall ikke under middels. Frhldet mellm elevene har vært særdeles gdt g det samme kan sies når det gjelder elevenes frhld til sklen g sklens l~ eglement. Den alminnelige sunnhetstilstanden har vært tilfredsstillende g elever g ansatte har gjennmgått den vanlige legekntrll.' Når det gjelder eleven e.s gegrafiske frdeling, har vi i dette skleåret hatt 2 fra Finnmark, 3 fra.trms g resten fra Nrdland. Når det gjelder elevenes aldersfrdeling har den vært mtrent sm før. Det har vært et,gdt kull å arbeide- med, g elevene har vært strevsmme g flinke hele året.

13 - 12- Sm tidligere pekt på er sklens bevilgning fr liten når det gjdder undervisningsmidler, men vi har etter evne supplert hjelpemidlene så langt pengene har rukket. I likhet med tidligere har fredrag g ekskursjner støttet undervisningen. Fruten en rekke fagfilmer har det gså vært vist en gd del undervisningsfilmer i frbindelse med elevlaget. Lysbilder er meget benyttet i undervisningen, g vi har gså etter hvert fått en gd del faglige fredrag på lydbånd. De viktigste frelesninger. l. sm har vært hldt i skleåret er: Herr Pedersen fra Redskapsfabrikken i Kristiansund freleste m flytetrål g andre tråltyper. Herr Abrahamsen kåserte m Indiaprsjektet. Avdelingsleder dr. Eggvin hldt fredrag med lysbilder m Nrskehavet. Skipper Eilefsen hldt fredrag m tråling. Av ekskursjner har elevene vært med på følgende: Elevene var mbrd på «Hessatrål». Lfttur i 2 dager. Besett meterlgisk flytårn. Sm vanlig har sklen hatt besøk fra andre skler g enkeltpersner. Vår erfaring er at rdningen med fiskeskippereksamen er vesentlig bedre enn det tidligere pplegget. I sklens rientering fr frrige skleår ble det pekt på at eksamensrdningen krever lang tid. I g med det nye reglement sm trer i kraft l. juli får man en frenkling når det gjelder fiskerifagene, g vi håper det blir en frsvarlig vinning. I likhet med i fjr ble gså i år strt sett praktisert den daglige undervisning med 7 sammenhengende skletimer. Det er frtsatt vår erfaring at denne rdningen er gunstig av flere grunner. Ettermiddagsundervisningen er ikke ppulær hverken fr elever eller lærere. Det ser ikke ut til at den ne uvanlige rdningen når det gjelder undervisningen i en del ~y. fiskerifagene i dette skleåret har hatt nen ugunstig virkning. Det tenkes her på det frhld at sklens styrer har vært fraværende i 3 perider hver p~ 2 1 /2 til 3 uker, idet han underviste i de bilgiske fiskerifagene ved fisl~arfag-sklen i Hnningsvåg der det var uråd å skaffe lærer. Sklens bygninger g utstyr har vi etter evne hldt i alminnelig frsvarlig stand, men bevilgningene til vedlikehld av bygningene er fr små. Det rdinære skleåret avsluttet med utdeling av vitnemålene den 28. juni. Den 29. juni ble satt i gang et kurs i asdic med ca. 12 deltakere. Trss utlysing meldte det seg bare en deltaker utenfra. Kurset arrangeres i samarbeid med Fiskeridirektratet g Simnsen Radi A/S. Lærere ved dette kurset er -kntrllsjef Hagen fra Simrad g lærer Rørvik fra sklen. Til de praktiske øvelsene har man fått «Randøy» fra Narvik festning.

14 - 13- Sm i alle år før har frhldene fr øvrig ved sklen vært tilfredsstillende på alle måter. Statens Fiskarfagskle, Hnningsvåg. Sklens råd har i skleåret 1961/62 hatt samme sammensetning sm i fregående skleår. Styrer Odd Kristensen har hatt permisjn ett år, g lærer Armand Bjerke har vært knstituert sm styrer i samme tidsrm. Sklen har i skleåret ikke hatt fast lektr i naturfagene, men det har vært drevet epkelesing med styrer Jørgen Langen, Bdø, sm faglærer. Fr øvrig har sklen hatt følgende timelærere: Lærerne A. Isaksen, T. Krnstad _g rektr]. Kammersten i nrsk, lærerne G. Davidsen, H. Stenma.rk g S. Andersen i regning. Inger Rugland i helselære g førstehjelp, lærerinne R. Stenmark i engelsk, banksjef O. Aas i lvkunnskap, mntør Førde-Olsen g tekniker O. Øyen i praktisk elektrisitetslære, tekniker R. Aase i radarlære, telegrafbestyrer R. Killi i raditelefni, sekr. E. Eidesen i rganisasjn'steknikk. I alt har sklen nyttet 15 leide lærere. Helsetilstanden ved sklen har vært gd, g alle lærere g elever er pirquetprøvd. Høstkullene har gså vært til gjennmlysing. Sklen har i løpet av skleåret hatt 16 elever på fiskeskipperlinjen. Av de 17 frammøtte måtte l slutte medi. ktber på grunn av familievansker. Av 16 'elever fullførte 14 på vanlig måte. l strøk til fiskerieksamen g møtte ikke til navigasjnseksamen. l strøk til navigasjnseksamen. Mtrlin j en har hatt 19 elever, l O på høstkurset g 9 på vår kurset. Herav har 14 bestått eksamen, 5 på høstkurset g 9 på vårkurset. l elev sluttet etter l måned på grunn av sykdm. Maksimalt kan tas pp 20 elever. Kkkelinjen har hatt 15 elever, 7 på høstkurset g 8 på vårkurset. Herav har 12 bestått eksamen, 4 på høstkurset g 8 på vårkurset. Gjennmsnittsalderen fr elevene på fiskeskipperlinjen har vært 23 år, mtrlinjen 20,5 g kkkelinjen 20 år. Av samtlige elever var 21 fra Finnmark, 17 fra Trms, 8 fra Nrdland, 3 fra Trøndelag g 1 fra Mø.re g Rmsdal fylke. Skl en har hatt frelesninger av frsøksleder Per Hgnestad m sild g av havfrsker Steinar Olsen m ldda. Salgssjef Hans Nrdheim fra Fiskernes Redskapsfabrikk har frelest m syntetiske stffer i fiskeredskaper. " Elevene har hatt høve _til å vervære Flkeakademiets tilstelninger, Riksteateret g Riksgalleriets frestillinger. d

15 - 14- Det er fretatt ekskursjner til.anleggene til Fi-NO-TRO g Findus A/S, besøkt Finnmark Fylkesrederis båter g «Skmvær Il», g det har vært ekkldd- g asdicøvelser med snurpefartøyet «Sigerfjrd». Likeens har NSSR stilt redningskrysseren «Therese Klavenes» til rådighet fr redningsøvelser. Sklen.har fra A/S Nrske Ess fått en gave på kr til innkjøp av fiskebåtmdeller. I skleåret har sklen hatt et. l O ukers ekstrardinært redskapskurs fr fiskere med 7 deltakere. Samtlige elever ble etter endt kurs engasjert av Findus A/S. Sklen avhldt i desember 1961 kntinuasjnseksamen i navigasjn fr 3 av fjrårets elever.. Sklen har huset g frpleiet elever på følgende ekstrardinære kurs: l. Regnskapskurs fr fiskersamvirkelag med 21 deltakere i 6 dager. 2.. Regnskapskurs fr fiskeribedrifter med støtte fra Utbyggingsfndet, 18 deltakere i 5 dager. 3. Kurs fr arbeidsfrmenn ved Fi-N-Tr, 18 deltakere i 3 dager. Sklen har vært besøkt av delegasjner g representanter fr fiskerinæringen i inn- g. utland. Mange flkeskleldasser fra distriktene i Midt-Finnmark har_ besøkt sklen i frbindelse med yrkesrientering. Av større utbedrings- g vedlikehldsarbeider kan nevnes full ppussing av sklens kjøkken, maling av tak i peisestue g spisesal, maling av naust g kaihus, ppussing av styrerleilighet etter vannskade, mdernisering av kjøkken g bad i lærerleilighetene, utskifting til termpanvinduer i stuer, g utvendig maling av lærerbligen. Av innkjøpte læremidler kan nevnes libellesekstant g utskifting av handredskap i kjøkken. Sm gave har sklen fått et kmpass med natthus fra Marinen. Ehsamener v ed fisharfagslwlene. Til fiskeskippereksamen gikk det pp 92 elever (16 i Laksevåg, 12 i Flrø, 28 på Aukra, 20 i Bdø g 16 i Hnningsvåg). 6 elever best ikke eksamen (3 i Flrø, l på Aukra g 2 i Hnningsvåg). 2 av disse avla senere prøve fr kystskippereksamen av 2. klasse. Dessuten avla en kandidat med tidligere eksamen fra fiskarfagsklens høvedsmannslinje eksamen i navigasj'nsfagene til fiskeskippereksamen fr å få adgang til fiskeskippersertifikat. På grunn av ~ndervisningsrdningen i fiskerifagene ved Statens Fiskarfagskle, Hnningsvåg, ble eksamen i fiskerifagene her avhldt i begynnelsen av april. Til den rdinære eksamen i disse fag i begynnelsen av mai ble det gitt disse skriftlige ppgaver:

16 - 15- Praktisk fiskerilæ1~ e : Det nrske sildefisket ved Island. En skal gså gjøre rede fr knservering g tilvirkning av fangsten mbrd. Havlære: Om gassq.rtene i sjøvannet g den betydning de har fr planter g dyr i sjøen. Fiskeribilgi: Om den nrsk-arktiske trskestammen. Besvarelsene i praktisk fiskerilære ble underkastet nrsksensur. Sm sensrer i de skriftlige fiskerifag fungerte avdelingsleder dr. Jens Eggvin, avdelingsleder Finn Devld g fiskeriknsulent Kaare Halmø. Sensrer i nrsk var verlærerne Peder Haaland g Jhannes Knag. Sensrer i fiskerifagene muntlig g i navigasjnsfagene var: I Laksevåg: Havfrsker Kr. Fr. Wibrg g bestyrer Sigurd Gabrielsen. I Flrø: Havfrsker Arvid Hylen g kaptein Olaf Batalden. På Aukra: Und.ervisningsknsulent Bjørn Myklebust, havne/fgd H. Natvig g havneassistent A. Einang. I Bdø: Amanuensis Åge Jnsgård, havnefgd Thrleif Hallin, havnebetjent Agnar Nilsen g skipsinspektør Gunnar Kufaas. I Hnningsvåg: Cand.real. Per Hgnestad g havnefgd Erling Haft. Mtrpassereksamen ble i skleåret avlagt av i alt 79 (20 i Laksevåg, 20 på Aukra, 19 i Hnningsvåg g 20 på Kyrksæterøra). 8 elever best ikke eksamen (3 i Laksevåg g 5 i Hnningsvåg).. Sensrer var verlærer Anders Søy]and g verlærer Eva Børnes i Laksevåg, kntrsjef O. M. Blsønes g sklestyrer Paul Breivik på Aukra, maskin tekniker Øivind Olsen g rektr J han J. Kammers ten i Hnningsvåg g driftsassistent Ingv. Helland g lærerinne Jhanne K j ønsvik på Kyrksæterøra. Kkkeeksamen ble avlagt av i alt 48 elever (13 i Laksevåg, 20 i Flrø g 15 i Hnningsvåg). 7 elever best ikke eksamen ( 4 i Flrø g 3 i Hnningsvåg). Sensrer var stuert Nils Høie g verlærer Eva Børnes i Laksevåg, stuert Hjalmar Lthe (høstkurset) g stuert Peder Olsen (vårkurset) g lektr Arne Bndhus i Flrø, direktør Sverre V ærnø g rektr J han ]. Kammersten i Hnningsvåg. Statens Kjølemaskinistskle, Trndheim. Rådet fr sklen, de faste funksjnærer g timelærerne har vært de samme sm fregående år. I elektrteknikk g nrsk frtsatte de t lærere sm avsluttet frrige skleår, henhldsvis ingeniør Kjell Alstad

17 - 16- g lærer Jn B. Drøpping. På kjemikurset freleste siv.ing. Olav Skjeggedal, g førstehjelpskurset ble hldt av lege Sverre Nrdli. Det meldte seg 88 søkere til kurset før utløpet av fristen. Det ble tatt pp det faste antall på 20 elever, g varamann til g med nr. 3 km med på kurset. - I løpet av skleåret sluttet en av elevene på grunn av sykdm. Alle øvrige 19 fullførte sklegangen. Undervisningen i skleåret har gått greitt både frdi klassen var usedvanlig jevn, g frdi alle lærerne hadde undervist et år før. Den vesentlig mangel i undervisningen er stadig mangelen på passende lærebøker. Fag g timetall fr den rdinære undervisningen har vært ufrandret, g sm i fregående år ble det arrangert et 42 timers sveisekurs fr elevene. 11 av elevene gjennmgikk kurset sm ble ledet av instruktør Rlf Sætherhaug. Av fredrag har vi bare hatt de faste serier av ingeniør Jhs. Ftland, Fiskeridirektratet, m autmatikk g elektrisk utstyr ved kjøleanlegg, g av direktør C. M. Hillesun, Trndheim Slaktehus, m behandling av kjøttvarer. Delvis sm resultat av anstrengelser fra elevlagets side ble årets ekskursjnstur utvidet til å mfatte besøk ved bedrifter i Danmark g Sverige. - I tiden 24. april til 4. mai besøkte elever, instruktør g styrer følgende bedrifter: Ski Mek. Verksted, A/S Kværner Brugs Kjøleavdeling, A/S Drammens Jernstøberi g Mek. Værksted, Thmas Sabre AlS, Aarhus, J ernstøberiet Dania, Aarhus, Vestjydske Isværk, Hug M6gelberg filetfryseri, Det danske landbruks Eksprtlager, Agric:ld, Esbjerg, Danfss Nrbrg A/S, A/S Atlas København, A/B Stal Refrigeratin, Nrrkøping g Helsingbrg Fryshus' lager i Stckhlm. Elevlaget hadde ppnådd å få øknmisk støtte til turen fra flere nrske rederier g danske firmaer, så med den samme stønad fra sklen sm tidligere, kstet turen det samme fr elevene sm tidligere turer. Alle bedriftene la str vekt på teknisk infrmasjn g rientering m bruken av det utstyr sm de laget, så frhåpentlig hadde elevene gså strt faglig utbytte av turen. l Trndheim har sklen besøkt de samme bedrifter sm før. - I januar/februar hadde instruktør Sætherhaug permisjn g stipend fr å gjennmgå videregående sveisekurs ved Statens Teknlgiske Institutt i Osl. - Styrer Jhansen deltk i Nrsk kjøleteknisk årsmøte Bergen i januar. Skleåret ble avsluttet med eksamen i tiden 21. til 28. juni Sensrer var de samme 'sm fregående 'år brtsett fra kjøleteknikk, hvr labratrieingeniør Einar Brerideng fungerte i muntlig, g instituttirigeniør Trstein Nygaard i skriftlig.

18 - 17- Yrkessklen fr fiskere i Sør-Trøndelag. Sklens styre har vært det samme sm frrige år. De faste lærere g timelærere har gså vært de samme. Antall søkere, pptatte g fremmøtte elever frdelte seg slik på de frskjellige kurs: Søkere Opptatt FremmØH Mtrpasserkurs fra 15. august Kkk-kurs fra 15. august Mtrpasserkurs fra 8. januar Kkk-kurs fra 8. januar Navigasjnskurs fra 15. januar Sum En elev på navigasjnskurset best ikke eksamen. De øvrige elever fullførte undervisningen g best eksamen. Gjennmsnittsalderen fr elevene på mtr kursene var 20 år, ved navigasjnskurset 24 år g ved kkk-kursene 17 år. Av elevene var 25 hjemmehørende i Sør-Trøndelag, 2 fra Møre g Rmsdal g 2 fra Nrd-Trøndelag. Sunnhetstilstanden ved sklen var i løpet av året gd. Det frekm bare ubetydelig fravær fra undervisningen på grunn av frkjølelse g lignende sykdmmer. Sklens lkaler gjennmgikk vanlig ettersyn med lakkering av gulv m. m. Det ble lagt nytt gulv i en sklesal sm fr øvrig ble helt ppusset. Nye blendingsgardiner ble anskaffet til undervisningssalen fr mtrpasserne. Undervisningen i de enkelte fag ved frskjellige l urs ble avviklet etter gjeldende undervisningsplaner g reglementer. Elevene hadde sm vanlig i løpet av året flere ekskursjnsturer til skipsverftene på Kyrksæterøra. De var til stede ved sjøsetting g prøvekjøring av fartøyer g fikk sette seg gdt inn i fartøyenes maskineri g øvrige tekniske utstyr. Elevene ved mtrpasserkursene hadde turer til Trndheim, hvr de besøkte Nrges Tekniske Høyskle, Skipsmdelltanken g frskjellige tekniske bedrifter. Sklens utstyr av verktøy, undervisningsmidler g læremidler ble kmplettert etter hvert i løpet av skleåret. Sør-Trøndelag fylke bevilget midler til anskaffelse av en brukt men gd dreibenk til mtrverkstedet. Sklen fikk i løpet av året utlånt: flere mtrer fra private. Mtrene ble reparert g verhalt, g elevene: fikk med dette et gdt tilskudd til praktisk øvelse i' mtrlære g metallsløyd.

19 Av filmer g billedbånd av frskjellig art, ble det vist i alt ~~l i løpet av skleåret. I epidiaskpet ble fruten lærebøkene nyttet plansjer g tegninger g en rekke billedbånd av teknisk art. Elevene ble sm vanlig innkvartert hs private i sklens nærhet. Sør Trøndelag fylke dekket utgiftene ved innkvarteringen. Elevene fikk stipend ved Statens lånekasse fr studerende ungdm. En del elever ved mtrpassetkursene fikk stipend fra Arbeidsløysetrygden. Det ble gså gitt tilskudd til dekning av kstutgiftene fra Sør-Trøndelag fylke. Skleåret ble avsluttet den 14. juni Statens Lærebruh, Vardø. LÆREBRUK Lærebrukets råd har vært det samme sm før, med unntak av medlem Gunnar Olsen sm er flyttet fra stedet. Sm nytt medlem i hans sted er ppnevnt bestyrer Cæsar Nicdemussen med varamann regnskapssjef Willy Wilhelmsen. Husmr Ruth Martinsen km tilbake g vertk stillingen sm hus Inr etter endt permisjn l. ktber Fra l. jan u ar 1962 ble det pprettet en ny midlertidig stilling sm sesng-frmann. I stillingen ble ansatt Reidar Olsen, Vardø, sm begynte medi januar. Vikar i ferskfisk-frmannstillingen Albert Steffensen, sluttet 15. desember, g fra januar 1962 har sesng-frmann Reidar Olsen fungert sm vikar i ferskfisk-frmannstillingen. I skleåret er avhldt et høstkurs med 16 elever, et vinter/vårkurs med 20 elever, g et trankurs med 4 elever. Videre har det under høstkurset deltatt l hspitant fra Sandnessjøen Fryse- g Kjøleanlegg l måned fr praktisk pplæring i filetframstilling g frysing av filet. Gjennmsnittsalderen fr elevene ved høstkurset var m lag 25 år, fr vinterlvårkurset 25 år g fr trankurset 38 år. Elevene ved de rdinære kursene har sm tidligere fått elementær instruksjn i apparatur g tranutvinning ved sklens trananlegg. All undervisning har fregått i brukets lkaler, unntatt instruksjn i fryse- apparatur, sm mest har fregått på Fi-N-Tr's anlegg. Råstfftilgangen var under høstkurset meget tilfredsstillende. Under vinter/vårkurset derimt sviktet tilgangen på råstff ne på grunn av feilslått vårfiske sm igjen fikk innvirkning på den praktiske pplæring, særlig på avd. Ill hvr det ble liten praksis i flekking g rtskjæring. I nært samarbeid med Fi-N-Tr, her, fikk en imidlertid en rdning på dette så sluttresultatet gså ble tilfredsstillende fr denne avdeling. Brtsett fra at en 11nder trankurset måtte gå til innkjøp av en del

20 - 19 ~ - lever fra Vadsø Trananlegg fr å. få: den nødvendige praksis, er det i. terminen kjøpt inn ubetydelig råstff fra andre tilvirkere. I løpet av terminen har det ikke vært nen nybyggingsvirksmhet. Vi håper imidlertid at de planlagte utdypingsarbeider fran kaien g' påbygging av kjøleblkken kan settes i gang i disse dager g være fullført innen l. september '1963. I terminen har en fått varmtvannsbereder i trananlegget, samt pppusset leilighetene fr styrer g undervisningsassistent. Det er gså fretatt utvendig maling av trananlegget, røkeriet g industribygget sm har stått umalt siden de ble ppsatt i Ellers er utført vanlige vedlikehldsarbeider på utstyr, bygninger g anlegg. Alle elever har bdd g fått full frpleining ved brukets internat. Frpleiningen har vært gd, g det har ikke frekmmet nevneverdige klager av nen art. Tvert imt uttrykker elevene tilfredshet med bligg frpleiningsfrhldene ved sklen. Elevene ved samtlige kurs har vært greie g vist gd interesse både fr den praktiske g teretiske undervisning. Ingen uhell har funnet sted, g sunnhetstilstanden ' har vært gjennmgående gd gjennm hele terminen. Legekntrll av elever g lærere er fretatt etter gjeldende bestemmelser. Elevlaget har arbeidet gdt både under høst- g vinter/vårkurset:, g det har vært arrangert regelmessige ksekvelder med film g annen under hldning. Både den praktiske g den teretiske undervisning er lagt pp etter samme retningslinjer sm tidligere. Under hele terminen har det vært benyttet 45 timers bligatrisk arbeidsuke, unntatt vintermånedene av vinter/vårkurset, da en benyttet spesielle teridager a 6 timer. Arbeidet med utbedring av undervisningsstffet har fm~tsatt. I påvente av innføring av eksamen ved Lærebruket ble det ved avslutningen av vinter!vårkurset fretatt prøveeksamen i fagene yrkeslære, kvalitetsbedømmelse, filetframstilling g flekking g rtskjæring, hvr arbeidet ble utført under sensur. Den praktiske pplæring utgjrde fr høstkurset ca. 58 / g f1~ vinter/vårkurset ca. 62 / av skletiden, det vil si henhldsvis 369 g 542 timer pr. elev, eksklusive eventuelt vertidsarbeid på fiskebruket.

21 Tiden frdeler seg på de enkelte avdelinger prsentvis slik: Høstkurs Vinter/vår kurs Avd. I. Fiskekai, mttak etc... 18,5 21,0» Il. Ferskfisk, filet,is etc. 39,9 29,2» III.A. Saltfisk, røkt fisk etc. 22,0 21,0» III.b. Rundfisk etc ,2 18,6» IV. Tran ,4 10,2 Timefrdeling ved de rdinære kurs: 100 O/ 100 Of Høstkurs Teretisk undervisning (yrkeslære, naturfag, fysikk, kjemi, regnskap m. v.) Praktisk instruksjn g demnstrasjner, øvelser på bryggekntr g kjøleanlegg.. 15 Praktisk demnstrasjn Driftskntrll i kj emilabratriet O Vinterlvårkurs Praktisk instruksjn, øvelser g arbeid under veiledning g kntrll Tallene fr teretisk undervisning g driftskntrll viser gitte timer. De øvrige tall er gjennmsnitt pr. elev. Under både høst- g vinterlvårkurset ble det arrangert bedriftsbesøk her på stedet, i Hammerfest g Vadsø. Følgende bedrifter ble besøkt: Vardø!slager, Vardø Trananlegg, A/S Vega, Fi-N-Tr, Vardø Prduksjnslag, Brødr. Aarsæther, A/S Findus, Vadsø Sildljefabrikk, Vadsø Hermetikkfabrikk. Under vinter/vårkurset ble det i frbindelse med avslutning g hjemreise, fretatt bedriftsbesøk på A/S Findus, Hammerfest i 5 dager. Prgammet fr besøket var pplagt av Findus g Lærebruket, g mfattet grundig rientering på de frskjellige avdelinger, samt l time teretisk rientering hver dag. Elevene ble under besøket ppdelt i grupper, g fikk l dags pphld på hver avdeling. Besøket var meget interessant g lærerikt g bør gjentas ved senere kurs. Generelt kan vel sies m bedriftsbesøkene at de mfattes med str interesse g at de er lærerike

22 -21- Gjennmsnittlig antall timer pr. elev til de viktigste arbeidsarter ved de enkelte avdelinger på høst- g vinter/vårkurset Avd. I: l. Mttak, veiing g srtering Vedlikehld, redskaper g apparater Kvalitetsbedømmelse, bløgging Pakking ferskfisk Sperring av fisk Avd. 11: l. Skjæring, skinning filet m.v Pakking, ising filet m.v Frysing filet, kldlagring Emballasje m.v Betjening av kjølemaskiner Demnstrasjn (behandling av ferskfisk)).... Avd. 11I: l. Flekking g rtskjæring Vasking g salting Omlegging Srtering av saltfisk Tilberedning av røkt fisk Henging g pass av hjell Srtering av tørrfisk Pressing, rensing g stabling av tørrfisk Tilberedning av klippfisk Avd. IV: l. Mttak, måling g rensing av lever Fyring g pass av damp g srneltekjel Stiming g pass av dampkar, avfløting av tran Press ing av varm gr akse Instruksjn, øvelser g separering med Titananlegg Renhld av apparater, presseduker, lkaler g emball.. 7. Avtrekk av fat, etterfylling, srtering g levering av tran 8. Slam prøver.... Kurs Høstkurs l l lo 4 8 l 2 Vinter/ vår kurs Il l

23 ., Antall timer pr. elev ved trankuset høsten l. Driftskntrll med demnstrasjner g øvelser i det kjemiske labratrium Teretisk undervisning Praktiske instruksjner, øvelser g arbeid på trananlegget under veiledning g kntrll timer 143» 324» 540 timer Elevene har besøkt Vardø Trananlegg g AlS Vega, Vardø, g har hatt et 4 dagers studiepphld ved Vadsø Sildljefabrikk. Avd. l. Fiskekai- g ekspedisjn m.v. Mttatt antall kg råstff (l liter lever regnes her kg). Råstff Høstkurs Vinter/ vår kurs Utenm kursene Ttal - l Innkjøps- K van turn verdi Trsk... Hyse... Kveite Flyndre... Steinbit... Sei Brsme... Blåkveite Uer Il ,: , ~ : ) ~ l. Sum fisk l l l l Trskelever Hyselever Fiskehder Il. Sum biprdukter l l Sum tilsammen BO l Leveren er prdusert til tran ved brukets trananlegg. Det øvrige råstff er frdelt på avdeling Il g Ill sm etterfølgende tabeller viser. 99. ~

24 Avdeling Il - Ferskfisk. Råstff Ttal kg kg ialt l Høstkurs Vinterjvårkurs U ten m kursene Iset Filet l Kg ialt J Iset Filet Kg ialt l Iset Filet l Trsk Hyse Kveite Fly~dre " Steinbit... : Sei... : Blåkveite Uer l Tilsammen l l l l ' \ l l l l N:l 00 Avdeling III - Saltfisk, tørrfisk, røket fisk. ', Ttal. Råstff kg Høstkurs Vinterjvårkurs U ten m kursene kg ialt l Saltet l Hengt l Røkt kg ialt l Saltet l Hengt l Røkt kg ialt l Saltet l Hengt l Røkt Trsk Hyse Brsme Tilsam~en... -IJ J J J J l l l l l 770J 726J OJ 44

25 -24- DIVERSE KURSER N avigasjnskurser (kystsl?-ipperkurser av 2. kl.). Det har vært avhldt 5 kurser med stønad ver fiskeribudsjettet. De frdeler seg fylkesvis slik: Trms kurs 26 elever Møre g Rmsdal l» 12 ;>> Sgn g Fjrdane l» 12 )) Rgaland » Il : > 5 kurs 61 elever Kursene i Trms ble avhldt ved Harstad Festning i tidsrmmet desember 1961-mai 1962 med Kristian Kristiansen sm lærer. En elev best ikke eksamen. Kurset i Møre g Rmsdal ble avhldt på Lepsøy 12. septembe:r- 14. desember Lærer var Nils Eilerts en. Elevene ved kurset fikk gså rientering m førstehåndsbehandling av fisk. Kursene i Sgn g Fjrdane ble avhldt i Kalvåg 18. september- 16. desember 1961 med Odd Igland sm lærer. En privatist avla eksamen sammen med elevene ved dette kurs. Kurset i Rgaland ble avhldt i Åkrehamn 25. september- 21. desember 1961 med Nrvald Wilhelmsen sm lærer. Elevene ved kurset fikk gså rientering m førstehåndsbehandling av fisk. Raditelefnikurs. Det ble avhldt 2 raditelefnikurser, ett ved Harstad Festning med 15 elever g ett i Åkrehamn med 13 elever. Ekklddhurs. Det ble i beretningsåret avhldt ett ekklddkurs i Selje. 10 elever deltk. Regnshapskurs. Det ble avhldt ett regnskapskurs i Nrdkjella Fiskarlag (Nrdland) med 13 deltakere. KuTs i frysemashineri. I Ålesund ble det arrangert t kurser i frysemaskineri. Kursene ble drevet sm kveldskurser med en undervisningstid på 20 timer pr. kurs, vekslende teretisk undervisning g praktiske demnstrasjner. Tilsammen deltk 19 elever.

26 -25- Asdic- g ekklddku-rs. I Bergen ble det i samarbeid med Simnsen Radi A/S, Osl, avhldt et asdic- g ekklddkurs. Leder fr kurset var instrumentsjef Gudmund Vestnes. Det deltk 12 mann. Fø-rstehjelpshu-rse-r. Det ble ytet kr i stønad til Nrsk Flkehjelps kurser i førstehjelp fr fisker e, Ku-rs f-r -revisrer g f-rtetningsførete ved fiskersamvi-rkelag. Det er avhldt 2 kurser fr revisrer g frretningsførere ved fiskersamvirkelag. Det første ble hldt ved fiskarfagsklen i Hnningsvåg i tiden ktber 1961 med 20 deltakere g det andre i tiden juni 1962 ved Nrdland Landbruksskle, Kleiva i Vesterålen, med 16 deltakere. Hvert kurs varte 4 dager g det ble frelest bl. a. m revisjn, driftskreditt i frbindelse med de statsgaranterte lånemidler srn administreres av Nregs Bank, skattebestemmelser, bedriftsrganisasjn g kalkulasjn. Frelesere ved kursene var: Direktør Kaare Bye, Nrges Bank, Vardø, direktør Einar Dyvik, Nrges Bank, Bdø, kntrsjef Kamsvåg v/ skatteinspektørens kntr, Vadsø, kntrsjef Rlv Selnes v/skatteinspektørens kntr, Bdø, revisr Odd ]. Masvik, Finnsnes, bestyrer Kåre Pettersen vi Statens Lærebruk, Vardø, fung. samvikeknsulent Kåre N ess, Trmsø g fiskeriinspektør Reidar Dybs, Trndheim sm gså fungerte sm leder av kursene.

27 -26- STATISTIKK Tabell sm viser samlet elevtall frdelt på linjer fr årene 1939/ /62. - I det følgende gis en del statistiske pplysninger m fiskarfagsklene fra den første skle ble satt i gang i 1939 g til g med skleåret 1961/62. Ved vurdering av pplysningene bør en være ppmerksm på følgende: Statens Fiskarfagskle, Aukra, ble satt i gang i 1939 g hadde til å begynne med bare høvedmannslinje. Mtrpasserlinje fikk sklen fra g med skleåret 1950/51. Statens Fiskarfagskle, Bdø, startet i Den har bare hatt en linje, høvedsmannslinje (fiskeskipperlinje). Fiskarfagsklen på Vestlandet ble satt i gang i 1946 mbrd i skleskipet «Statsråd Lehmkuhl». Sklen hadde 3 linjer: Høvedmannslinje, mtrpasserlinje g kkkelinje. I 1952 flyttet sklen i land g ble samtidig helt vertatt av staten. Den fikk da navnet Statens Fiskarfagskule, Laksevåg. Den frtsatte med alle tre linjer. Statens Fiskarfagskule, Flrø, ble satt i gang i med høvedsmannslinje g kkkelinje. Statens Fiskarfagskle, Hnningsvåg, begynte undervisningen i Den har hatt alle tre linjer. Fra g med skleåret 1959/60 gikk høvedmannslinjen ver til fiskeskipperlinje. Hn- Aukra Bdø Laksevåg Flrø nings- Sum våg Høvedsmenn (fiskeskippere) Mtrpassere Kkker Sum..... l 976 l 440 l 819 l 471 l

28 -27- c? --- Sv/17 a//e Ire /;i-{16>r /løy~a/smo'nn.j'//n;'en- Fi:S/f~skip,d'r/lnj~" #lr,a.sserhnj<w Kk/æ/;i-{len ISO 100, _""...,,, 400 /f//a-es/?!essi!? /arde#ng are/ere/?e u:"d ji:skar/aqsk:>/ene / /O-år-1Sper/ade n /9Sc?/s.:r-/9tSYfr h'øyea'st77tz'71'1se/erer r / :Sk es/p p<'re/e ver #lrpa-s sere/e ver l(kkee/erer c? 100

29 E/e v/a/1 vea' /;:Skar/aq sk/e/'71!? /93'9/M-/.96-/'.:.>. /T<rredsl77anns/ln/<>n-Fiskeskt;p9r/l n/,:-n t8j ;<tlrpasserllnjen Q kkkelinjen 60 // : St alens F / sk arj-gsk/e, //vkrty. B: St alens r / skar/-gskle, Bdø. L: Ft:Skarj-gsk/en på f/est/a,-,der 1 <><'#>-' 95(/.f.? Slar'«-n.s /'/sk-r/agtrkv/e, Lakseråg /ra- / 9.52/ s.'j. F: Statens f'";:skarfas<>kv/e, Flrø. h': Statens 1'/skar/ags..Yl<>, h'a/7/ag:sråg..50 ~ ~ ::". Q, ~ lo l l l l Fl El ~ Fl l E3 A A A A A A A ABL 19~ ~~/ ~~/%"""Afl-% 1~ ~~T l l l EEEEl ABLF ABL F ABLF ABL F A BLF EErn f:::l=l=t=l ?'7-f~ /9<'e/fg /91'.9/60 t<>s;s 1 19S//s.? l l ABLF l A BLF /9.5~~- 1953/S-1' l l l l l l l ABLFH A BLF H A BLF H A BL F H ABLFH A BLFH A BLFH llblfh' ;gs-1'/ss 19SSfs6 1.9S"l&T IS'SY.stl 19.58/.59 ;gsg/6 15'6')1;; 19tS'i'6-c>

30 -29- Oversikt ver den fylkesvise frdeling av søkere g elever på de frskjellige linjer ved statens fiskerfagskler fr skleåret 1961 /62. F iskeski ppere Mtrpassere Kkker l Søkere Elever Kkker Søkere Elever Søkere Elever l Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår l l 5 l 2 l l l 12 l l 3 5 l 7 l 9 1 ~r:_~;~ '-----~ :_l------'---1, l,_l---' '----- l i,_ 8 i! ~U I_ II g) + Søkere Elever Høst Vår ::Høst Vår 1 ~!:~;~ l l l ~ 1 l l l _Fis-kes-kip-pe-re ----'-~- ---~-----~---~-~-~~-~~-~~~- -. Fiskeskippere Mtrpassere Søkere Elever ~ l Fiskeskippere \ Søkere ~ Elever Fiskeskippere l Søkere Elever b/) (';$ Søkere Høst :> Mtrpassere Vår -~ s:: Elever Høst s Vår s:: :I: Søkere Høst Kkker Vår Elever Høst Vår s ;:l Søkere l Høst Vår Høst Vår Fiskeskippere Mtrpassere Kkker Tilsammen r/2 Fiskeskippere Mtrpassere Elever Kkker 1 1 l i ~1 l 2 l l 5 l l l l 2 l l 5 l l 7 ~tl l l T-1~ Tilsammen l 23\ 24\ 32\ sl Ij szj 18\ 33\ 7\ 1jzsj + 5 av søkerne er verført fra Statens Fiskarfagskle, Aukra lo lo l ~l il ~~ l l l l l l l l ~gl l ~l ~ l il l l l l l l l ~~l l / l 191 lo lo l 3 l l l lo l 3 l l l d zlml ,. l 1.6, 5 3'3 5 Ill l l l 73 l 33\ 39j sl sl 11j 64\23\ 71 \ lsj 3j314j l gl l l l l l 9 l l l 50

31

32

33

34

35

FISKERI-UNDERVISNINGEN

FISKERI-UNDERVISNINGEN Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 7 2 - NR. 8 FISKERI-UNDERVISNINGEN 19711972 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1972 \ Å R S B E R E T N l N G V E D K O M M E N D E

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1954- Nr. 8. FISKERI-UNDERVISNIN.GEN 1953-1954. Utgitt av. FISKE RI Dl RE KTØ REN

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1954- Nr. 8. FISKERI-UNDERVISNIN.GEN 1953-1954. Utgitt av. FISKE RI Dl RE KTØ REN Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1954- Nr. 8. FISKERI-UNDERVISNIN.GEN 1953-1954 Utgitt av FISKE RI Dl RE KTØ REN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1955 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS. Bestandsundersøkelse for hval - vitenskapen lagt til side S:~,W"ce has been put aside in investigations on tt1e stock of whales

INNHOLD- CONTENTS. Bestandsundersøkelse for hval - vitenskapen lagt til side S:~,Wce has been put aside in investigations on tt1e stock of whales INNHOLD- CONTENTS Utgitt av Fiskeridirektøren 68. ARGAN.G Nr. 25 - Uke 52-1982 tilgis hver 14. dag Ansv. redaktør: ISSN 0015-3133 Sigbjørn Lmelde Kntrsjef Redaksjn: Vidar Høviske/and Kari Østervld Tft

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 28. september 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 28. september 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kilde ppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. 43. årg. Bergen, Trsdag 3. ktber 957 Nr. 40 A bnn em en~ kr. 20.00 pr. år tegnes ved alle pstanstalter

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO

Sluttrapport for Kvalitetskommuneprogrammet i Alta kommune. Nærvær gir kvalitet. 3 kk (3.klasseklubben) ved Komsa SFO Sluttrapprt fr Kvalitetskmmuneprgrammet i Alta kmmune September 2007 - august 2010 Prsjektnavn: Nærvær gir kvalitet 3 kk (3.klasseklubben) ved Kmsa SFO Virksmheter sm har deltatt i prsjektet: Barn g unge

Detaljer

Årsmøtet 12. november

Årsmøtet 12. november Nefrlgisk Årgang 5, n 2 Nvember 1999 Årsmøtet 12. nvember Internett, adressen til freningen er: Daten fr årsmøtet- 12 nvembe~ ble allerede bestemt ved årsskiftet. Det ble da gjrt frberedelser g bestilling

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER

INNHOLD ÅRSBERETNING ÅRSREGNSKAP SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER KOMMENTARER ÅRSBERETNING INNHOLD ÅRSBERETNING SAMMENDRAG MJREGNSKAPSOPPSTILLINGER Side: l KOMMENTARER Orientering m kmmentarene 10 Sentraladministrasjnen 11 Skle- g bamehageetaten 27 Helse- g ssialetaten 35 Kultur-

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr.

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr. Kmbinasjn bade- & ffellferie i Gfevilvassdalen fr Jn fra Bergen (Frde Rlvsfrd) medlemmer innen denne dat skal ha sine medlemskrt i rden, slik at de allerede smmeren 1983 kan ta en tur i fjellet g nyte

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Til deltakere NJFFs landsmøte 2015 100/HN 10. sept. 2015 NORGES JEGER- OG FISKERFORBUNDS 21. ORDINÆRE LANDSMØTE 13. 15. NOVEMBER 2015 Sm øvrige vedlegg i denne e-pstfrsendelsen følger innkalling g saksdkumenter

Detaljer

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke

Årsrapport 2011 fra Finnmark fylkeskommune - pilotfylke Finnmark Årsrapprt 2011 fra Finnmark fylkeskmmune - piltfylke 1. Innledning Miljøverndepartementet (MD) gjennmførte i periden 2005 2008 et piltprsjekt fr kmmunene innen universell utfrming (uu). I regjeringens

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 01/08. Forandring, fellesskap og framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame og praksis - Distriktsbibelskole

Fjelltunglimt Årgang 01/08. Forandring, fellesskap og framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame og praksis - Distriktsbibelskole Fjelltunglimt Årgang 33 01/08 Frandring, fellesskap g framtid - Lys til hjerte i Japan - Fjelltunreklame g praksis - Distriktsbibelskle rektrspalten av Odd Geir Nrland 3 Rektrspalten 4 Glimtandakt 5 Frandring,

Detaljer

I AV INNHOLDET T ~ ~~~st~p~~s ~ o~so~d~i~g~~ i SAS_

I AV INNHOLDET T ~ ~~~st~p~~s ~ o~so~d~i~g~~ i SAS_ ( ), '\, MEpLEMSBLAD FOR NFO, ORGANISASJONEN FOR DEN SERTIFISERTE FLYTEKNIKER. I AV INNHOLDET T ~ ~~~st~p~~s ~ ~s~d~i~g~~ i SAS_ Nytt f~a flys~lskap~~~_ Ska~di~a~isk k~f~~a~s~ på Sla f lyplass i 989_ S~~i~

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann NAVIGARE Sjøfartsdirektratet The Nrwegian Maritime Directrate 2-2010 20 28 Pirater på jakt i nye farvann Nrdsjøcupen Nå er det krav m bligatrisk båtførerbevis 16 Hvalfangstmuseet vil frtelle førstereisenes

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr.. Bureising med statsstøtte 9-6. Telling pr. 0. juni 98. (Clnisatin en Nrvège subventinnée par

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksmhet 90. (Statistique des hspices d'aliénés.) 5. De spedalske i Nrge

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer