NFF Pensjonsseminar - Usikkerhet og Risiko Hvor stor er usikkerheten i anslagene på gjeld og kostnader?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFF Pensjonsseminar - Usikkerhet og Risiko Hvor stor er usikkerheten i anslagene på gjeld og kostnader?"

Transkript

1 NFF Pensjonsseminar - Usikkerhet og Risiko Hvor stor er usikkerheten i anslagene på gjeld og kostnader? Kristin Tosseviken Mercer Oslo

2 Hvor stor er usikkerheten i pensjonsgjelden og pensjonskostnaden? Hva er usikkerhet? Usikkerhet i forhold hva? Pensjon er langsiktig Opptjener pensjonsrettigheter når man jobber Mottar pensjon ved nådd pensjonsalder Pensjonsgjeld Pensjonskostnad Estimere fremtidig opptjening Estimere fremtidig pensjonsutbetaling 18 June

3 Beregning av forpliktelser og kostnader Prinsippene nåverdi betraktning Illustrasjon Eksempel beregnet per Mann født 1970 ansatt 2000 Pensjonsytelsen = TBO TBO DBO SC Total benefit obligation Defined benefit obligation Service Cost NRS sine forutsetninger DBO SC Ansatt år

4 Beregning av forpliktelser og kostnader Usikkerhet om pensjonsytelsen Illustrasjon Lønnsvekst Pensjonsregulering Pensjon Lønn Opptjening til pensjonsalder DBO SC TBO G Pensjonsregulering Estimering av folketrygden Oppskrivning av ytelsen når man er pensjonist DBO SC G regulering 10 % endring i pensjon gir 10% endring i forpliktelsen og kostnadene Ansatt år

5 Beregning av forpliktelser og kostnader Usikkerhet om diskonteringsrente - nåverdi Illustrasjon 10 år statsobligasjonsrente Rente 2,1% 2,6% 3,1% Lav rente 5,0 DBO % % , ,41% SC % % TBO 3,0 2,0 DBO SC Høy rente 1, ,88% Ansatt år

6 Beregning av forpliktelser og kostnader Usikkerhet om utbetalingstid Illustrasjon Langt liv K2005 K FT tillegg (M 15% / K 10%) Langt liv Økt uførhet DBO % Levealder Dødelighetstariff SC % TBO Uførhet Uføretariff Ufør KU KU + 50% DBO % SC % DBO SC Høy turnover Obs. Medfører lavere disk.rente Turnover Antall år som ansatt Turnover Standard 3 * Standard DBO % SC % Ansatt år

7 Usikkerhet pensjonsgjeld og pensjonskostnad? JA Pensjonsytelsen 10 % økt ytelse 10% høyere forpliktelse Diskonteringsrenten - 50 bp rente 16% høyere forpliktelse Utbetalingstid Korrekt levealder minst 5% høyere forpliktelse Men... Anta at diskonteringsrenten, lønnsveksten og G-reguleringen alle reduseres med 50 bp NRS NRS bp DBO % SC % og med antagelse om at vi lever lengre er forpliktelsen minst 10% for lav. 18 June

8 Andre usikkerhetsmomenter Pensjonsavtalen Har aktuaren den siste pensjonsavtalen? Det blir gjort endringer uten at aktuaren blir informert Eks. Uførepensjon med og uten oppsparing (fripolise) Slår sammen datterselskap med ulike pensjonsplaner Er beregningen av ytelsen i aktuarberegningen lik beskrivelsen i pensjonsavtalen? Antagelse om folketrygden, antar at alle er gift eller ugift Ektefelle- eller barnepensjon kan avvike fra normalen 18 June

9 Hvilken forpliktelse står ikke i regnskapet og kan det komme nye forpliktelser?

10 Hvilke forpliktelser står ikke i regnskapet? AFP fortsatt under behandling i Finansdepartmentet Fellesordningen har ikke offentliggjort informasjon Kan vi estimere forpliktelsen? Lederpensjoner spesialavtaler for enkelt personer Forpliktelsen bokført som en pensjon som skal utbetales fra f.eks. 60 år og livsvarig Ofte blir selskapet og den ansatte enige om å utbetale en engangssum ved fratreden. - DBO i regnskapet - Avtaler TBO?? Utløsning av avtalen + kompensasjon i andre avtaler Uførepensjon Tilknyttet innskuddspensjon Endring 18 June

11 AFP-ytelsene før og etter Grafisk Før % L ø n n AFP Tjenestepensjon Folketrygd Illustrasjon Alder Fra % L ø n n Gift Pension Tjenestepensjon AFP Folketrygd Alder 18 June

12 Regnskapsføring av AFP Ny AFP Ytelsesbasert flerforetaksordning som skal regnskapsføres hvis man har tilstrekkelig data - Foretaket skal bokføre sin andel av den finansielle forpliktelsen i ordningen - Forutsetninger bør samsvare med de forutsetninger som AFPordningen benytter i premieberegningen Forpliktelse som ble aktuell 1. januar 2011 (årsrapporten 2010) Alle som var 62 år og eldre 1. januar 2011 har rett til å ta ut AFPpensjonen sin og opptjener ikke nye rettigheter - Estimert forpliktelse mill NOK (årsrapporten 2010) - Ca pensjonister - DBO per pensjonist er lik January

13 Har man tilstrekkelig med informasjon? Finansdep. nedsatte et utvalget som avla rapport september 2011 Konklusjon: Ingen revisor eller aktuar var med i utvalget Arbeidsgruppen finner ut fra dette at det kan være rimelig at forståelsen av unntaksbestemmelsen trekker i retning av at det ikke finnes et konsekvent og pålitelig grunnlag for allokering og at AFP-ordningen kan regnskapsføres som en innskuddsordning. Administrator av ordningen vil ikke gi finansielle opplysninger om ordningen før årsrapporten blir offentliggjort Økonomiske og aktuarielle forutsetninger for beregningene - Premieberegning - Regnskapsavsetninger Forventede korrekte premienivå 18 June

14 Hva er den totale forpliktelsen i AFP-ordningen? Estimat fra AFP-utvalget AFP-ordningen har ca medlemsbedrifter og ca forsikrede Innhenter opplysninger fra ligningsdatene for premieberegning AFP-utvalgets rapport Premieinntektene for 2011 estimert til 2,4 mrd. NOK Forpliktelsen er beregnet og effeketer er vist i eksempler Forpliktelsen varierer fra til per person i rapporten fra utvalget Total forpliktelse i intervallet: mrd NOK (for alle medlemmene) 100 ansatte har en forpliktelse lik: mill NOK Hvorfor skal ikke AFP-forpliktelsen regnskapsføres? 17 January

15 Underdekning i gammel og ny AFP-ordning Underdekningen i gammel AFP-ordning er redusert da færre enn antatt har tatt ut gammel AFP-pensjon Ferdig betalt i 2015 Underdekning i ny AFP-ordning Premien i 2011 var 1,40% * (Min (lønn, 7.1*G) G) Premien i 2012 er 1,75% * (Min (lønn, 7.1*G) G) Hva er riktig premienivå? 2-3% optimistiske antagelser 4-5% pessimistiske antagelser 17 January

16 Appendix

17 Lederpensjon effekten av at den ikke regnskapsføres Et senario som ofte skjer... Forpliktelse og kostnad etter Service Cost og DBO Betaler ut TBO ved fratredelse TBO DBO SC Ansatt 45 år år 18 June

18 Regnskapsstandardene Uførepensjon - norsk veiledning til IAS 19 Uførepensjon i tilknytning til innskuddspensjon Uføreytelsen er i en egen kontrakt /avtale uten alderspensjon Med fripolise opptjening (med sparedel): - Det skal beregnes kostnader og forpliktelse - Estimatavvik må resultatføres hvert år Uten fripolise opptjening (uten sparedel) -? - Praksis hittil har vært at man ikke regnskapsfører ordningen på lik linje med tradisjonelle personalforsikringer - Skal regnskapsføres når uføretilfellet inntreffer 17

19 Regnskapsføring av uførepensjon Valg av type uførepensjonsdekning påvirker regnskapet Uførepensjon med fripoliseopptjening - Regnskapsføres - Estimatavvik må resultatføres hvert år Uførepensjon uten fripoliseopptjening - Regnskapsføres ikke (praksis i dag). Fremtiden? - IAS sier at ved et uføretilfelle skal forpliktelsen inn i balansen - Har enda ikke observert noen som fører denne forpliktelsen i balansen Uføredekninger via Personalforsikringen - Regnskapsføres ikke 18

20

Pensjonsløftet. Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn)

Pensjonsløftet. Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn) Pensjonsløftet Alders- og uførepensjon: Bruttosystem (66 %) Barnetillegg (10 % per barn) Ektefellepensjon: Nettosystem (9 %) for noen Bruttosystem (39,6 %) for andre Barnepensjon Nettosystem (15 %) For

Detaljer

Pensjoner - hvordan lese regnskapene. NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg

Pensjoner - hvordan lese regnskapene. NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg Pensjoner - hvordan lese regnskapene NFF Seminar, juni 2012 Finn Espen Sellæg Regnskapsføring av pensjonsforpliktelser grunnleggende prinsipp Et pensjonsløfte vil alltid innebære en betydelig risiko Hvor

Detaljer

Notat Om 13 Regnskapsføring av pensjon

Notat Om 13 Regnskapsføring av pensjon Notat Om 13 Regnskapsføring av pensjon Dette notatet er ment til å øke forståelsen for sammenhengene og begrepene som knytter seg til regnskapsføring av pensjoner i kommunene, jf. 13 i regnskapsforskriften.

Detaljer

Veiledning. Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon

Veiledning. Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon Veiledning Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon (Uttalelse juni 2007, omgjort til veiledning oktober 2009) Det har den siste tiden vært en debatt om dagens regnskapspraksis

Detaljer

AFP-arbeidsgruppen Rapport om AFP og regnskapsføring. Pensjonsforum 18. november 2011 Jon M. Hippe

AFP-arbeidsgruppen Rapport om AFP og regnskapsføring. Pensjonsforum 18. november 2011 Jon M. Hippe AFP-arbeidsgruppen Rapport om AFP og regnskapsføring Pensjonsforum 18. november 2011 Jon M. Hippe Kort om ny AFP AFP utmåles med 0,314 prosent av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i årene fra fylte

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader Høringsutkast Endringer i NRS 6 (Oktober 2012) Formål og omfang 1. Denne standarden omhandler regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de ansatte en

Detaljer

IAS 19 Ytelser til ansatte

IAS 19 Ytelser til ansatte Veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte (Oktober 2004, revidert januar 2005, august 2005, november 2007, desember 2010 og november 2012) Innledning 1. Pensjonsordningers organisering, omfang og innhold varierer

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper -

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Eksamenskode og navn: GRA 19203 Endelig masteroppgave Innleveringsdato: 1.09.2010 Veileder:

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 212:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Rapport 212 4 26.9.212 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Veiledning Pensjonsforutsetninger (Januar 2015) Fastsettelse av forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6

Veiledning Pensjonsforutsetninger (Januar 2015) Fastsettelse av forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 Veiledning Pensjonsforutsetninger (Januar 2015) Fastsettelse av forutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 og NRS 6 1. OPPSUMMERING AV VEILEDENDE FORUTSETNINGER PR. 31. DESEMBER 2014...

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Økonomisk vurdering av ytelsesordninger kontra innskuddsordninger

Økonomisk vurdering av ytelsesordninger kontra innskuddsordninger Økonomisk vurdering av ytelsesordninger kontra innskuddsordninger Pål S. Lillevold PÅL S. LILLEVOLD er aktuar og daglig leder i Aktuarfirmaet Lillevold & Partners AS med aktuar embetseksamen fra 1976.

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring

Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring Agenda Innledning v/ Svein Marfi Hvilke utfordringer ser vi relatert til bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Målet med seminaret Kost/Nytte

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Notat 2:2010 Stein Stugu Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Om notatet: Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer