Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde"

Transkript

1 Pensjonsutfordringer i ikke-statlige virksomheter i NTLs organisasjonsområde Forsvar offentlig pensjon konferanse 8. september 2014 Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTL

2

3

4 Pensjon Den nye regjeringens løsninger: vil levealdersjustere uføres alderspensjon på lik linje med øvrige pensjonister vil sammen med partene i arbeidslivet finne løsninger som reduserer forskjellene mellom pensjonssystemene i privat og offentlig sektor. vil styrke Individuell pensjonssparing-ordningen for å gjøre det mer attraktivt å spare til pensjon.

5

6

7 Vil fjerne særaldersgrensene Arbeidslivet har endret seg dramatisk de siste årene med ny teknologi og nye arbeidsmåter. Derfor er det ingen grunn lenger til at enkelte grupper skal ha særfordeler på dette området. Jeg vil at alle i arbeidslivet skal ha samme aldersgrense for å gå av pensjon. Det må være likt for alle.. Statsråd Robert Eriksson, Adresseavisa, 14. januar 2014

8

9 Forvirrende om pensjon Offentlig sektor er ikke unntatt pensjonsreformen Kan vi forvente at vanlige folk kan skille mellom feil og fakta når ikke journalister og næringslivsledere kan det? Finn Melbø administrerende direktør i Statens pensjonskasse

10

11

12

13

14

15

16 Spekters råd til Produktivtetskommisjonen «Spekter mener at Produktivitetskommisjonen bør dokumentere hvor viktig det er at den ytelsesbaserte pensjonsordningen i offentlig sektor avvikles i sin nåværende form og erstattes med en ordning som både bidrar til gode pensjonsordninger for de ansatte samtidig som den gir forutsigbarhet for virksomhetene.» «Spekter har en rekke medlemsvirksomheter som tidligere var en del av den statlige forvaltningen og som derfor har videreført offentlig tjenestepensjon. Kostnadene knyttet til dette kan true viktige velferdstilbud, da store deler av virksomhetenes økonomi blir låst opp til pensjon.»

17 LOs innspill til produktivitetskommisjonen

18 TJENESTEPENSJON: Forskjell i Norden Bedrift Enkeltordninger, bedriftsvist Bred felles «Industriens pensjon» 6 6

19 NTLs tariffpolitiske uttalelse 2014 NTL vil også sikre pensjonsrettighetene i tariffområdene utenfor staten. Endringer i eksisterende ordninger skal bare gjøres etter avtale. Ytelsesordningene i privat sektor er under strekt press. En avtale om etablering av tariffestede pensjonsordninger i privat sektor vil være viktig for å få til gode og samlende løsninger, med kjønnsnøytrale premier, livslang utbetaling og overføring av pensjonsrettigheter på tvers av virksomhetene.

20

21 Tariffoppgjøret 2014

22

23

24 Utfordringsbildet Offentlig - privat Sluttlønn Gunstig for «korte» karrierer og god lønnsvekst mot slutten av yrkeslivet Ikke like gunstig for lange karrierer og relativt jevn livsinntekt Mobilitet God mellom stat og kommune Ikke fullt så god offentlig/privat

25 Fordeling innskuddsgrenser Innskuddsgrensene går noe opp Men 2% er dominerende 2012 ordninger etter premiesatser 50% har 2% 15% har 2,5% 10% mellom 5 og 8 25% har 8%

26 Hva med uføre? Innskudd Kun 37% har uføredekning for sine ansatte Ytelse 95% har uføredekning for sine ansatte Har bedriften ikke uføredekning er maks 66% av 6 G ( = )

27 Abelias «råd» Lag en realistisk tidsplan for prosessen Vær forberedt på støy Tillitsvalgte blir aldri fornøyd God kommunikasjon og fasthet Når tiden går normaliserer situasjonen seg og støyen forsvinner Bruk uavhengige aktuarer til hjelp Ikke gå med på tariffesting av pensjon

28

29 Hva tilbyr PBL? Avkastning i perioden: 7,3 prosent Avtrapning avkastning siste antall år: 25 Avkastning ved nådd pensjonsalder: 6,0 % Avkastning i utbetalingsperioden: 6,0 prosent Utbetalingstid: 19 år Lønnsvekst: 3,5 prosent

30 Hva tilbyr PBL? «En av tre ansatte vil komme bedre ut med PBLs foreslåtte innskuddsordning enn dagens ytelsesordning. Dette gjelder hovedsakelig yngre arbeidstakere, de som i dag er inntil 30 til 35 år.» «To av tre ansatte vil få en alderspensjon på nivå med det det de vil få med dagens ytelsesordning. Med den personlige kompensasjonsordningen som PBL foreslår skal ansatte ikke komme dårligere ut med innskuddsordning enn med dagens ordning.»

31 Hva tilbyr PBL? Innskuddspensjonsordning: det spares 5 prosent av lønn over 1 G ( kr.), og ytterligere 10 prosent for lønn over 7,1 G ( kr.). Maksimumsgrensen er på 12 G. Hver enkelt ansatt trekkes 2 prosent i lønn. Det tilbys videreføring av uføredekning og etterlattepensjon. «I tillegg tilbyr PBL videreføring av dagens gunstige AFP-ordning for ansatte i PBLbarnehager.»

32 Hva sier PBL? Om innskuddsordning: «I slik ordning flyttes risikoen fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Men historiske tall for avkastingen på innbetalte pensjonspremier viser at innskuddspensjon i de aller fleste tilfeller gir bedre avkastning, selv i perioder med store aksjefall.» Om ytelsesordning: «Et av hovedmålene med pensjonsreformen er derfor å motivere arbeidstakere til å jobbe lenger. Ytelsespensjon som produkt stimulerer ikke til denne arbeidslinjen og bør derfor avvikles.» «Fordi vi lever lenger og rentenivået er fallende vil ytelsesordningene i fremtiden dessuten bli svært kostbare for arbeidsgiver.»

33

34 Momenter ved drøfting av innskuddsordning Hvilken avkastningsprosent brukes? Uavhengige aktuarer 5 5,4 %. Norges Bank 5-5,5% Storebrand 6,8% - 7,3 % Høyrisikoprofil? Hva er mulighetsområdet? Hva hvis det velges en lavere risiko? Reguleres fripolisen? Med hva? 2 %, G-regulert, eller ingen regulering? Oppsatte rettigheter fra 30-deler til 40-deler Kostnad for arbeidsgiver Endret opptjeningstid fra 30 år til livslang Hvor lang utbetalingstid? Kompensering Hvilket anslag på lønnsvekst? Sluttlønna teller ikke.

35 Momenter ved drøfting av innskuddsordning AFP Har de offentlig AFP? Hva med de på 55+ som ikke får privat AFP? Uføredekning Pensjon til barn / etterlatte Permisjonsavtalen i SPK Omsorg, utdannelse, ektefelles beordringsplikt Sørg for nok tid Til utregning for den enkelte Vurdering av ulike ordninger Drøfting med fagforeningen sentralt Har vi streikerett kan vi si nei?

36

37

38

39

40

41

42 Fra et internt notat «Målet med å etablere en ny pensjonsordning er: Å få en akseptabel og forutsigbar kostnad for stiftelsen En moderne og fleksibel ordning der de ansatte selv kan på virke størrelsen på sin pensjon.» «Jeg beklager nå i ettertid at prosessen kunne vært bedre med en tydeligere «forhandlingspreget» tilnærming.» «(..) ber om at alle setter ønsket om at (virksomhetens navn) skal ha en trygg framtid høyere enn tryggheten for egen pensjonsordning i framtiden.»

43

44

45

46 Samordningsfordelene

47 Individuell garanti De som er født i 1958 eller tidligere er garantert 66% av pensjonsgrunnlaget ved fylte 67 år Gitt uttak av folketrygd ved 67 år Mister garantien ved uttak av folketrygd før 67 år Etter 1958-årgangen?

48 Omstilling i SSB Av Hans Henrik Scheel fra Byrånettet (intranett) Publisert: 26. august 2014 Vi i SSB kan gå en krevende tid i møte. Budsjettforutsetningene våre for 2015 tilsier 50 færre årsverk enn i dag. DM har derfor satt som mål at vi i løpet av ca. ett år skal redusere med om lag 100 årsverk for å skaffe oss handlingsrom til å ansette rundt 50 nye medarbeidere med den kompetansen vi trenger. Vi planlegger å starte med følgende tre kartlegginger: 2. Forventet avgang Vi skal sette i gang en kartlegging av den enkeltes planer for egen pensjonering, helt eller delvis.