Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014"

Transkript

1 Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen

2 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa Allestadhaugens foreløpige pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Danning gjennom omsorg, lek og læring Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Overgang mellom barnehage og skole Barnas fysiske miljø 4. Kidsa barnehagers læringsmål I forhold til våre fagområder 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 6. Kallender og lokale begivenheter Viktige datoer i barnehagen 2

3 1. Årsplanarbeid Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkommer hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Kidsa barnehagers årsplaner har en varighet på 1 år, gjeldende fra den 1. august hvert år. Daglig leder har det faglige ansvar for årsplanen, og skal i samarbeid med barnehagens pedagoger og ansatte utarbeide barnehagens planer Årsplanens tiltak skal konkretiseres av barnehagen øvrige planer. I Rammeplan for barnehagen står dette om årsplanenes innhold: Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Årsplanen med læringsmål skal sammen med barnehagens øvrige planer gi foreldrene god innsikt i barnehagens pedagogiske arbeid og danne grunnlag for innspill fra foreldrene. Årsplanen skal også si noe om barnehagens lokale begivenheter og barnas medvirkning. Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. Kidsa barnehagers årsplaner skal gi mulighet for dem som leser den til å ta fatt i egne erfaringer og eller faglighet og kunnskap, og inspirere til å komme med innspill til utvidelser. Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei. (tekst: Bjarte Leithaug) 3

4 Organisasjonens overordnede oppdrag er å drive barnehager På barnas premisser Kidsa barnehagers verdier er Anerkjennende Raus - Tilstede 4

5 Kidsa Allestadhaugen pedagogiske grunnsyn Vi anerkjenner barndommens egenverdi og gir mening til det barna gjør og opplever Vi vektlegger: Læring av sosiale ferdigheter Lek og fysisk aktivitet Et godt språkmiljø God omsorg og nære voksne legger grunnlag for barnets trygghet, trivsel og utvikling. Den første tiden i barnehagen er det dette som har fokus. Etter hvert vil tilhørighet til gruppen og det å være en del av et større fellesskap få større betydning. Det enkelte barn skal ha innflytelse på egen dag ut fra alder og modenhet. Vi ser på leken som den viktigste aktiviteten i førskolealder. I lek oppstår vennskap, gjennom lek lærer barna seg sosiale ferdigheter. Gjennom leken får barna erfaringer og kunnskap. De voksne skal veilede, støtte og legge til rette for en god utvikling. Vi ønsker at humor og glede skal prege dagen vår og positive handlinger løftes frem og deles. Å forstå og bli forstått er grunnleggende for barnas selvfølelse. Vi vektlegger et godt språkmiljø med gode språkmodeller og et mangfold av språklige aktiviteter. Vårt samvær med barn, foreldre, kollegaer og samarbeidspartnere skal preges av anerkjennelse, raushet og tilstedeværelse. Alle skal bli sett og hørt og være likeverdige parter i et fellesskap. Vi ønsker et inkluderende miljø der alle viser respekt og omsorg for hverandre, omgivelsene, nærmiljøet og naturen. Vi er en lærende organisasjon 5

6 Læring av sosiale ferdigheter: Vi gir barn omsorg i trygge omgivelser Vi har fokus på samarbeid og lærer å lytte til hverandre Vi setter av tilstrekkelig tid til barnas valgfrie lek Vi sikrer at hvert barn blir sett og hørt Vi gir barna støtte og veiledning i lek og aktiviteter ved å være tilstede og bekrefte dem i deres handlinger Vi møter barna på deres nivå i deres individuelle prosesser Lek og fysisk aktivitet: Vi har fokus på fysisk aktivitet og tilrettelegger for sykling, klatring, ballspill aking m.m. De voksne deltar aktivt sammen med barna i fysiske aktiviteter Vi legger til rette for grovmotorisk lek for de yngste innendørs Vi har Minirøris og sansemotorisk trening Tiltak Et godt språkmiljø: De voksne setter ord på det som skjer og bruker språket bevisst i alle hverdagssituasjoner Vi bruker språkposer som inneholder bilder, konkreter, eventyr,m,m for alle aldersgrupper Vi bruker språksprell med 4 og 5-åringene Vi bruker observasjonsverktøyet TRAS ved behov 6

7 2. Om barnehagen På barnas premisser Barnehagens mål for Kidsa Allestadhaugen skal sikre en god tilvenning for sine 1 åringer alle som arbeider med 1 åringer skal vite betydningen av en trygg tilknytning for barna alle som jobber med 1 åringer skal vite at stabilitet i omsorgen er den viktigste faktoren for at den trygge tilknytningen etableres alle nye barn skal møtes av en kontaktperson som tar et stort ansvar for at barnets stressnivå reduseres og prøver å skape en trygg tilknytning til barnet de har ansvaret for alle som jobber med 1 åringen skal kunne lese 1 åringens leke og samhandlingskultur Meg selv og fagområdene Videreføre påbegynt arbeid - i år med fokus på Være en venn felles for alle grupper Videreføre arbeidet med å få på plass gode rammer for foreldresamarbeid med flerkulturelle barn Større andel aldersinndelte grupper og aktiviteter med faste ansvarspersoner ute og inne Fortsette med kulturreiser Prosjekt om Edvard Munch basen oppe våren 2014 Norske eventyr basen nede våren 2014 Delta i FORUT S solidartetsaksjon vår 2014 Ha barnehagebibliotek som tilbyr utlån av barnebøker til barn og foreldre Krydder I tillegg til det som er planlagt, vil vi benytte oss av interessante kulturtilbud som dukker opp gjennom året. Bergen Kommune har de siste par årene støttet flotte kulturtilbud, teater, konserter og tilrettelagte museumsbesøk - alle av god kvalitet. 7

8 Barnehagens egenart KIDSA Allestadhaugen ligger i et rolig boligområde nær Varden idrettspark i Fyllingsdalen. Barnehagen har et stort uteområde med grønne arealer i sommerhalvåret. Nærmiljøet byr på flotte lekeområder og turterreng for alle aldersgrupper. Vi har gangavstand til skole, fotballbaner, bibliotek og kulturarenaer samt busstopp like utenfor porten når vi skal på lengre turer. KIDSA Allestadhaugen har til sammen ca 60 barn fordelt på 4 søskengrupper. Hver gruppe har ca 15 barn i alderen 1-5 år. De tre ansatte på gruppen følger barnet gjennom hele barnehagetiden. Barnehagen har en delvis åpen planløsning der to grupper deler leke og oppholdsareal og personalet samarbeider om tilbudet til barna. Barna har tilhørighet i egen gruppe og tilbud om aktiviteter og fellesskap på tvers av gruppene. Gruppene på basen oppe heter Tyrihans og Askeladden Gruppene på basen nede heter Veslefrikk og Tommeliten. Personalgruppen Personalgruppen består av 6 pedagoger inklusiv daglig leder og 7 assistenter/barne-og ungdomsarbeidere. De fleste har lang erfaring fra arbeid i barnehagen. Støttepedagog og spesialpedagogisk ressurs varierer fra år til år. Annet KIDSA Allestadhaugen er øvingsbarnehage for Høgskolen i Bergen og tar imot studenter 2-3 ganger pr. år. Vi samarbeider også med Fyllingsdalen videregående skole og tar imot elever som skal ha barnehagepraksis. Vi ønsker å være praksisplass for personer som trenger arbeidserfaring eller vi prøve ut hvordan det er å jobbe i en barnehage. 8

9 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning I Kidsa barnehager skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Barn skal gis tid og rom til innspill som bidrar til at de opplever å påvirke sin egen hverdag. Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven 1 Formål, 2 ledd) Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Barna er aktivt med og påvirker sin hverdag gjennom kommunikasjon med personalet(verbal og nonverbal) De voksne lytter og er observant for det barn uttrykker for så å ivareta barnets innspill De voksne gir barn mulighet for å besøke og å etablere vennskap på tvers av grupper og baser Tiltak De voksne tilrettelegger for individuelle behov når det gjelder aktiviteter De eldste deltar i vurderingsarbeid gjennom samtaler og intervjuer de yngste gjennom engasjement og sansing 9

10 Samarbeid med barnas hjem og hjemmets medvirkning Foreldre skal være trygge på at barna i Kidsa barnehager blir sett, respektert og at de får delta i et felleskap som er positivt for deres utvikling. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 4 Formål, 1 ledd) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Vi legger til rette for god daglig kontakt ved levering og henting Vi jobber for bedre informasjonsrutiner i forhold til foreldre og ønsker å være lydhøre for innspill og meninger Foreldresamtaler 1-2 ganger pr. år Oppfølgingssamtaler med nye foreldre Tilbud om samtale ved overgang til skole Tiltak Foreldredeltakelse i årlig vurderingsarbeid Vi bruker tolketjenesten ved behov Foreldre og barn har tilbud om lån av barnebøker barnehagen Foreldre velger representanter til foreldreutvalg(fau) og Samarbeidsutvalg(SU) ved oppstart av barnehageåret disse er med i prosessen med utarbeidelse av årsplan Fellesarrangement for foreldre og barn i barnehagens regi og i samarbeid med foreldrene 10

11 Danning gjennom omsorg, lek og læring I Kidsa barnehager står både enkeltbarnet og barnegruppen i fokus. Barna skal få opplevelser, erfaringer og utfordringer som fremmer barns læring. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) Vi fremmer danning gjennom at: Barna skal oppleve seg selv som verdifulle medlemmer av et fellesskapet Barna skal være trygge og bli møtt med omsorg og respekt Barna skal få utvikle selvtillit De voksne er gode rollemodeller som konkretiserer hva vi gjør og hvordan vi gjør det i hverdagen Voksne tar ansvar, setter grenser, er konsekvente og følger opp inngåtte avtaler Voksne kan si unnskyld og ta imot unnskyldning og slik gi begynnende erfaringer med tilgivelse Vi belyser kristne og humanistiske verdier gjennom markering av høytider og tradisjoner Vi gjør oss kjent med ulike lands kultur, tradisjoner og religion Vi har fokus på miljø og kildesortering Tiltak Vi ivaretar barnas behov for omsorg og lek gjennom: Barna møter omsorgsfulle voksne Barnas omsorg for hverandre løftes frem og oppmuntres Det fysiske miljøet er tilrettelagt for allsidig lek Å ivareta ulike typer lek - ute og inne Å skape gode rammer for lek og vennskap gjennom å legge til rette de fysiske lekemiljøet og dele barna i mindre grupper Å ta ansvar for at barna får være med i lek som oppleves som meningsfull for barna Å gi barna mulighet til å knytte gode relasjoner Vi fremmer læring gjennom: Å ivareta barns medfødte nysgjerrighet og lærelyst Å undre oss over omgivelsene våre, gjenstander og fenomener Å bruke øyeblikkene, se og følge barnas interesse og initiativ Å ta i bruk ulike hjelpemidler som pc, bøker, aviser, magasiner og bibliotek Temaarbeid og prosjekter 11

12 Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap I Kidsa barnehager skal barn utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å komme inn og bli værende i et positivt fellesskap. Alle barn skal oppleve at de er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barnedommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 4. ledd) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 3. ledd) Sosial kompetanse Inkluderende felleskap Vi gir barna felles opplevelser som kan bidra til samhold og inspirere til lek og aktiviteter(turer, teater, lesing, besøk på brannstasjon m.m) Vi tilrettelegger for lek som fremmer samarbeid - i mindre grupper Vi setter av tid til valgfri lek hver dag Vi lærer barna å inkludere hverandre i lek slik at alle finner sin plass i gruppen Vi har fellessamlinger og felles arrangement knyttet til tradisjoner Tiltak Vi støtter og veileder barna i samspill Vi tilbyr aktiviteter som er tilpasset det enkelte barn Vi deler inn barnegruppene etter alder og modenhet Vi er åpen for at barna kan leke på tvers av basene Vi vektlegger mangfold og vide rammer for identifikasjon i lek og materiell Vi synliggjør de forskjellige kulturer og nasjonaliteter i barnehagen Tilrettelegge tilbud for barn med spesielle behov Nært samarbeid med barnas hjem og eventuelt støtteapparat 12

13 Overgang mellom barnehage og skole Kidsa barnehager skal bidra til å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole. Vi skal legge til rette for et helhetlig læringsløp som ivaretar alle som går fra Kidsa barnehager og over i skolen. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan side 59) Førskolegruppe hver 14. dag Heldagstur for førskolebarna hver 14. dag Førskolebarna får tildelt ansvarsoppgaver, deltar i praktisk arbeid og hjelper til med ulike oppgaver og deltar i praktisk arbeid og hjelper til Samarbeidsmøter med skolen Tiltak Vi besøker skoler i nærmiljøet Tilbud om foreldresamtaler ved skolestart Overføring av informasjon mellom barnehage og skole ved behov og alltid etter avtale med foreldre 13

14 Barnas fysiske miljø Det fysiske miljøet i Kidsa barnehager skal medvirke til gode opplevelser, god helse, trivsel og utvikling. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd, annet punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 2. ledd) Inne: Ute: Vi tilpasser det fysiske rom ut fra barnas interesser og behov, temaarbeid eller prosjekter Barna deles i grupper etter alder og utvikling Tilgjengelige og gode leker Vi tilrettelegger for ulike fysiske aktiviteter utendørs valgfri lek og organiserte leker Vi inspirerer til regellek, sangleker, aktivitetesløyper, skattejakt m.m. Barnehagen bruker nærområder som inviterer til fysisk utfoldelse Tiltak Lek ute i naturen Turer for alle barn en gang i uken Førskoletur hver 2. uke Tur for 4-åringene hver 2 uke 14

15 4. Kidsa barnehagers Læringsmål Læringsmål for Kidsa barnehager Kidsa barnehagers læringsmål skal vise progresjon i opplevelser, aktiviteter og utfordringer i takt med modning og alder. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål. 2 og 3 ledd) Mini Midi Maxi Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Kommunikasjon, språk og tekst Peke og billedbøker er tilgjengelige Billedbøker og faktabøker er tilgjengelige Billedbøker og faktabøker tilgjengelige Leser i gruppe eller en til en bruke språkposer i samling Bruker rim, regler og sanger med bevegelse Vi setter ord på handlingene våre sammen med barna Leser i grupper eller en til en Bruke Språksprel l og språkposer i samling Bruker rim og regler Samtaler og gjenfortelling Spiller spill Lytter Leser og gjenforteller Bruke Språksprell og språkposer i samling Bruker rim og regler, gåter m.m. Samtaler Spiller spill Lytter Førskolegruppe med egen plan Kropp, bevegelse og helse Vi er ute hver dag Vi gir barna mulighet til å teste sin egen kropp og hva de mestrer ute og inne (krype, rulle, klatre, hoppe m.m.) Vi går på tur i nærmiljøet på steder der barna kan gå selv Vi er ute hver dag Organiserte aktiviteter ute Turer i ulendt terreng Lengre turer for 4- åringene Minirøris Sansemotorisk trening Vi er ute hver dag Organiserte aktiviteter ute Heldagsturer ut i naturen Trening med styrke/kamp Minirøris Sansemotorisk trening Bevegelser til musikk og sangleker med bevegelse Løpe,klatre,sykle Sansemotorisk stimulering Vi øver på god hygiene rundt måltider Vi øver på god hygiene rundt måltid og matlaging 15

16 Kunst, kultur og kreativitet Musikkstund med rytmeinstrumenter, lytting bevegelse, sang og dans Musikkstund med rytmeinstrumenter, lytting, bevegelse og sang Kor for 4+5 åringene Bli kjent med fargestifter, maling og modelerkitt Vi snakker om fargene Vi lager utstilling med barnas arbeider Bruker tilbud fra biblioteket aktivt Bli kjent med å bruke forskjellig formingsmateriell Vi blander primærfarger Bruker tilbud fra biblioteket aktivt Bruke forskjellig formingsmateriell og prøve ulike teknikker Formingsmateriell er tilgjengelig på verkstedet Bruker tilbud fra biblioteket aktivt Mini Midi Maxi Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Natur, miljø og teknikk Vi undrer oss sammen med barna over hva som skjer de ulike årstidene Vi går turer i naturen i nærmiljøet og er i naturen Vi begynner med kildesortering Vi følger med været Vi undrer oss sammen med barna over endringer i naturen de ulike årstidene Vi bruker naturbøker Vi kildesorterer og snakker om hva verdien av boss, lærer enkle naturvettregler Vi følger med været Følge årstidene, undrer og samtaler om årstidene Vi bruker naturbøker Vi kildesorterer, snakker om hvorfor vi kildesorterer, plukker boss og lærer enkle naturvettregler Vi følger med været Vi besøker VILVITE Vi eksperimenterer Vi besøker akvariet Vi besøker akvariet Etikk, religion og filosofi Undring Vi gir barna innblikk i høgtider som jul og påske og innblikk i andre kulturers merkedager Vi jobber med normer, holdninger og verdier Vi lærer barna hva som er rett og galt Vi lærer barna å vise omsorg for hverandre Undring Vi markerer kristne høytider og andre kulturers merkedager Vi jobber med normer, holdninger og verdier Vi hjelper barna å finne gode løsninger ved konflikter Sosial læring gjennom lek, samtaler i daglige situasjoner Undring Vi markerer kristne høytider og andre kulturers merkedager, Lucia Vi jobber med normer, holdninger og verdier Vi hjelper barna å finne gode løsninger ved konflikter Sosial læring gjennom lek, samtaler i daglige sit. 16

17 Nærmiljø og samfunn Blir kjent med basen og barnehagen inne og ute Vi besøker den andre basen Turer og aktiviteter i nærmiljøet Blir kjent med navn på steder i nærmiljøet Turer i nærmiljøet Vi gjør oss kjent med møteplasser i Fyllingsdalen, bibliotek Går turer i nærmiljøet Blir kjent med offentlig transport Vi øver på forståelse for trafikkregler og farer i trafikken Er med på innkjøp i butikken Vi besøker det gule huset gamle dager Barna skal erfare at deres valg og handlinger kan ha påvirkning Vi gir barna begynnende forståelse for sammenhenger i samfunnet Vi deltar i FORUTprosjekt og lærer om hvordan barn i andre land lever vi snakker om barns rettigheter Vi kildesorterer avfall Vi kildesorterer avfall Vi kildesorterer avfall Vi snakker omkring likestilling og likeverd Antall, form og rom Barna utforsker barnehagens lokaler Vi teller antall barn i samlingstund Vi bruker hverdagsaktiviteter til snakke om antall, rom og form(spill, bøker, klosser) Vi undrer oss sammen med barna om likheter og ulikheter Vi lærer barna tall og begreper gjennom hverdagsaktiviteter og lek Vi lar barna utforske barnehagen på jakt etter ulike former og størrelser Vi bruker matematiske begreper i hverdagen Vi legger til rette for at barna kan resonnere og reflektere omkring matematiske fenomener Vi bruker spill som fordrer telling og viser tallsymboler Vi oppmuntrer barna til å reflektere og argumentere 17

18 6. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanenes innhold skal beskrives nærmere i barnehagens periodeplaner. Periodeplaner skal lages for å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenters og vurderes. Det skal legges til rette for at barn, foreldre, barnehagens personale og eiere kan delta i planlegging, dokumentasjon og i vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. Barnegruppens og enkeltbarnets behov skal observeres og vurderes fortløpende. Barnehagens særlige vurderingsområde for året som kommer er: Hvordan ivaretar vi de aller yngste barnas behov for omsorg i barnehagen og spesielt i tilvenningstiden? Vurderingsperioden foregår i august og september og vurderes i oktober I Kidsa Allestadhaugen har vi valgt å lage periodeplaner som varer i 1-2 måneder. Tiltak Barnehagens arbeid skal dokumenteres av barnegruppenes leder med tilbakeblikk på den perioden som er over, hver måned. Barnehagens planverk skal evalueres og vurderes 2 ganger per år. 18

19 7. Kalender og markering av lokale begivenheter Lokale begivenheter Viktige datoer August Vi tar imot nye barn og foreldre fra uke 32 Vi starter gradvis opp med aktiviteter i følge ukeplanen Starte vurderingsarbeid September Meg selv og familien min 09 sept: Planleggingsdag 16. sept Foreldremøte uke 38 brukerundersøkelse Oktober uke 43 uteuke basen nede uke 44 uteuke oppe/nede 7-11 okt: skolens høstferie 11. planleggingsdag Studenter uke Høstfest skoleelever uke 43 Avslutte vurderingsarbeid November Prosjektet Vær en venn 8 nov: Planleggingsdag Delta i pepperkakebyenførskolebarnas prosjekt Desember Førjulsaktiviteter 12. Lucia-arrangement i Sælen kirke 19

20 Januar Prosjekt fortsetter 2 jan: Planleggingsdag Kulturreiser Februar Prosjekt fortsetter Karneval 20. feb. karneval studenter i uke feb: Skolens vinterferie: feb Vinterferie Mars prosjekt fortsetter Markere barnehagedagen m/foreldresuppe April prosjekt avsluttes Forberede solidaritetsaksjon Mai Solidaritetsaksjon i regi av FORUT 30 mai: Planleggingsdag avslutning med førskolebarna Juni Sommerfest med basar Stolzen opp for førskolebarna Dessertfest Juli Sommerstengte uker: Ikke avklart 20

21 Hjemmets egne notater: 21

22 Kontaktinformasjon Daglig leder Navn: Kristin Kanstad pedagogisk ledere: Anne Pallesen Kristin Eriksen Gro Schrøen Olaug Finne Telefon E-post 22

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE INNHOLD SANDEFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 4 3. Rammeplan for barnehager - Danning

Detaljer