Årsplan med læringsmål KIDSA Allestadhaugen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan med læringsmål KIDSA Allestadhaugen 2014-2015"

Transkript

1 Årsplan med læringsmål KIDSA Allestadhaugen

2 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa Allestadhaugens pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Danning gjennom omsorg, lek og læring Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Overgang mellom barnehage og skole Barnas fysiske miljø 4. Kidsa barnehagers læringsmål I forhold til våre fagområder 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 6. Kalender og lokale begivenheter Viktige datoer i barnehagen

3 1. Årsplanarbeid Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkommer hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Kidsa barnehagers årsplaner har en varighet på 1 år, gjeldende fra den 1. august hvert år. Daglig leder har det faglige ansvar for årsplanen, og skal i samarbeid med barnehagens pedagoger og ansatte utarbeide barnehagens planer Årsplanens tiltak skal konkretiseres av barnehagen øvrige planer. I Rammeplan for barnehagen står dette om årsplanenes innhold: «Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.» Årsplanen med læringsmål skal sammen med barnehagens øvrige planer gi foreldrene god innsikt i barnehagens pedagogiske arbeid og danne grunnlag for innspill fra foreldrene. Årsplanen skal også si noe om barnehagens lokale begivenheter og barnas medvirkning. Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. Kidsa barnehagers årsplaner skal gi mulighet for dem som leser den til å ta fatt i egne erfaringer og eller faglighet og kunnskap, og inspirere til å komme med innspill til utvidelser. «Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei.» (Tekst: Bjarte Leithaug)

4 Kidsa Barnehagers Pedagogisk plattform Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser

5 Kidsa Allestadhaugen`s pedagogiske grunnsyn Vi anerkjenner barndommens egenverdi og gir mening til det barna opplever og gjør. Barn er selvstendige og sosiale. Omsorg, utvikling og læring skjer i samspill med andre mennesker. Omsorg er å ha tillit og trygghet til de vi har rundt oss Omsorg er å bli møtt som vi er ikke på det vi gjør Omsorg er å være et verdifullt medlem av en gruppe Utvikling er å være i bevegelse - fysisk og psykisk - når vi blir sett- hørt og får støtte og veiledning settes vi i bevegelse Mye av læringen og kanskje den viktigste skjer i uformelle situasjoner i garderoben i lek o.l. Lek er barnets viktigste aktivitet. Lek skaper trygghet og gir mestring og utfoldelse. Leken skal ha gode vilkår i Kidsa Allestadhaugen For å lykkes må personalet i Kidsa Allestadhaugen: Være aktive og tydelige voksne som tar ansvar og skaper trygghet Tiltak Møte barna med respekt og skape glede og humor Være aktiv - tilstede og ydmyk for hva barnet formidler Vurdere og utvikle vår egen praksis gjennom refleksjon og bruk av praksisfortellinger Inspirere og utvikle lekemiljøet ute og inne

6 2. Om barnehagen Barnehagens mål for Barna i Kidsa Allestadhaugen skal oppleve aktive og tilstedeværende voksne Barna i Kidsa Allestadhaugen skal oppleve et godt lekemiljø Barna i Kidsa Allestadhaugen skal oppleve et godt språkmiljø «Å leke er å leve livet», sitat av Astrid Lindgren Barnehagens egenart Kidsa Allestadhaugen ligger i fine omgivelser nær Varden idrettspark. Barnehagen har en stor hage, flotte naturområder like utenfor porten med turterreng tilpasset alle aldersgrupper og som gir gode vilkår for lek. Vi har gangavstand til skole, fotballbaner, bibliotek og kulturarenaer samt busstopp like utenfor døren når vi skal på lengre turer. Kidsa Allestadhaugen har ca. 60 barn fordelt på 4 barnegrupper. Hver gruppe har ca. 15 barn i alderen 1-5 år. De ansatte på gruppen følger barna gjennom hele barnehagetiden. Barnehagen har en delvis åpen planløsning der to og to grupper deler leke og oppholdsareal og der personalet samarbeider om tilbudet til barna. Barna har tilhørighet i egen gruppe og tilbud om aktiviteter og fellesskap på tvers av gruppene. Vi er en barnehage med kulturelt mangfold- noe vi ser på som spennende og positivt for barnehagen vår. Personalgruppen Personalet består av 6 pedagoger inklusiv daglig leder og 7 assistenter/barne -og ungdomsarbeidere, de fleste med lang erfaring fra arbeid i barnehagen. ANERKJENNENDE - RAUS TILSTEDE Dette er verdiene til organisasjonen vår. Vårt samvær med barn, foreldre og kollegaer og samarbeidspartnere skal preges av anerkjennelse, raushet og tilstedeværelse. Alle skal bli sett, hørt og være likeverdige parter i et fellesskap.

7 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven 1 Formål, 2 ledd) Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) I Kidsa Barnehager skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Barn skal gis tid og rom til innspill som bidrar til at de opplever å påvirke sin egen hverdag. Tiltak Den voksne følger opp barnas interesser og tar barnets initiativ med alvor og undring Barnas meninger skal løftes frem av de voksne og tas på alvor Barna samarbeider med den voksne i det praktiske arbeidet Barnas valg av aktiviteter og venner vektlegges

8 Samarbeid med barnas hjem og hjemmets medvirkning Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldre skal være trygge på at barna i Kidsa Barnehager blir sett, respektert og at de får delta i et felleskap som er positivt for deres utvikling. Om foreldresamarbeid Vi ønsker en god dialog i det daglige og er lydhøre for innspill og meninger. Daglig kontakt Den daglige kontakten er bærebjelken i samarbeidet. Vi ønsker å møte dere i garderoben om morgenen og fortelle litt fra dagen når dere henter. Foreldresamtaler Tiltak Alle nye foreldre får tilbud om startsamtale og oppfølging av denne senere på høsten. Alle får tilbud om samtale i januar. Vi tilbyr samtale ved overgang barnehage - skole. Dersom dere har behov for samtale utover dette avtales det med pedagogisk leder. Foreldremøter Om høsten innkalles alle foreldre til et informasjonsmøte. Vi prøver å få til et temamøte i vårhalvåret. Annet Vi jobber for gode informasjonsrutiner fra basen eller fra daglig leder Barnehagen tilbyr utlån av billedbøker Felles arrangement i barnehagens regi eller i samarbeid med foreldre

9 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) I Kidsa Barnehager står både enkeltbarnet og barnegruppen i fokus. Barna skal få opplevelser, erfaringer og utfordringer som fremmer barnas læring. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning er mer en utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Vi kan beskrive danning som forming av et menneske. Danning kan ses på som resultat av alle faktorer som påvirker en persons liv. Omsorg Tiltak Lek Personalet er trygge voksne som ser barnas behov og anerkjenner barnets emosjonelle uttrykk. Dette er noe av det viktigste for at barn skal ha det godt, trives og utvikle seg. Vi jobber for at barna skal være gode rollemodeller for hverandre og gi hverandre omsorg Vi legger til rette for lekegrupper og smågrupper for å gi gode lekeerfaringer Læring Barn lærer gjennom erfaringer og i samspill med barn og engasjerte voksne. Vi gir barna utfordringer og opplevelser tilpasset barnets alder og utviklingsnivå

10 Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 4. ledd) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 3. ledd) I Kidsa Barnehager skal barn utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å komme inn og bli værende i et positivt fellesskap. Alle barn skal oppleve at de er viktige for fellesskapet. Sosial kompetanse Inkluderende felleskap Tiltak Lekegrupper der personalet er tilgjengelige og kan støtte, veilede og inkludere Vi tilrettelegger for lek som fremmer samarbeid Vi gir barna veiledning og tid til refleksjon ved konflikter Vi gir tid og rom for lek Vi gir barna felles opplevelser som kan bidra til samhold og inspirere til lek Vi snakker om likheter og ulikheter og verdsetter at vi alle er forskjellige Vi synliggjør forskjellige kulturer og nasjonaliteter gjennom kulturreiser Barna blir oppfordret til å ha sine egne meninger og ta dem på alvor Enkeltbarn får fokus i gruppesammenheng, f. eks. under måltidet, samling, m.m. Vi markerer FN-dagen Vi gjennomfører en solidaritetsaksjon i løpet av året

11 Overgang mellom barnehage og skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan side 59) Kidsa Barnehager skal bidra til å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole. Vi skal legge til rette for et helhetlig læringsløp som ivaretar alle som går fra Kidsa Barnehager og over i skolen. Heldagstur hver 14. dag Førskolegruppe Fysisk aktivitet Tiltak Vi besøker og gjør oss kjent med skolen i nærmiljøet Tilbud om foreldresamtaler før skolestart Samarbeidsmøter med skolen Skolebarn i 4. klasse besøker barnehagen og leser for barna Overføring av informasjon mellom barnehage og skole etter behov og alltid etter avtale med foreldre

12 Barnas fysiske miljø Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd, annet punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 2. ledd) Det fysiske miljøet i Kidsa Barnehager skal medvirke til gode opplevelser, god helse, trivsel og utvikling. Inne: Vi organiserer huset og barnegruppene slik at det gir gode muligheter til lek og aktiviteter Vi er bevisst på hvordan vi innreder rom for lek og hva slags lek rommene innbyr til Vi skaper hverdager som er forutsigbare og oversiktlige for barna Tiltak Ute: Vi tilrettelegger for fysisk aktivitet Uteområdet og nærmiljøet gir gode muligheter for fysiske utfordringer for barn i alle aldre Personalet støtter barna i å nå nye mestringsområder Turer i nærmiljøet for alle barn og lengre turer for de eldste barna

13 4. Kidsa Barnehagers Læringsmål Læringsmål for Kidsa Barnehager Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Kidsa Allestadhaugens læringsmål skal vise progresjon i opplevelser, aktiviteter og utfordringer i takt med modning og alder. Mini Mellom Stor Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Kommunikasjon, språk og tekst Barn opplever samhold og glede i kommunikasjon og lek med de andre barna Vi støtter og oppmuntrer barnets nonverbale språk og gir dem respons Vi setter ord på handlinger og opplevelser sammen med barna Barna kan selv hente peke -og billedbøker som vi leser sammen Samling med bruk av sang, rim, regler og bruk av konkreter. Vi leser for barna i smågrupper, billedbøker og faktabøker er tilgjengelige Barn møter skriftspråket og blir nysgjerrige på bokstaver m.m. Vi bruker spill Barna deltar i språksamlinger der vi bruker språkposer og ulike konkreter når vi forteller historier og eventyr Billedbøker og faktabøker tilgjengelige Barna øver seg på å ta imot og utføre beskjeder som inneholder flere handlinger Barna arbeider systematisk med språk, som grunnleggende lese og skriveforberedende aktiviteter Øve opp konsentrasjon og evnen til å lytte gjennom høytlesning og gjenfortelling Barna klarer å skrive navnet sitt Kropp, bevegelse og helse Turer på uteområdet og i ulendt terreng Barna synger, danser til musikk og har mange grovmotoriske aktiviteter Vi øver på å bli selvstendige, å spise selv og klare selv Bli kjent med ulike smaker og konsistenser gjennom Faste turdager i nærmiljøet Barna utfordres til å bruke kroppen inne og ute med veiledning og støtte fra de voksne Etablere gode hygieniske vaner og bli mer selvstendig ved måltid, toalettbesøk og i av -og påkledning Faste turdager der barna er med på å bestemme hvor turen skal gå og større variasjon i hvor turene går Vi tilrettelegger for stor grad av selvstendighet i rutinesituasjoner, toalettbesøk, avpåkledning, være ute på egenhånd m.m

14 et variert og sunt kosthold Voksne stimulerer og tilrettelegger for allsidig aktivitet og hvile Vennskap gir god trivsel og helse, vi arbeider for at alle barn skal etablere gode vennskap Kroppslige utfordringer som gir barna mestringsfølelse Finmotoriske aktiviteter som å klippe, lime, mm Kunst, kultur og kreativitet Barna bruker sansene sine til å bli kjent med verden rundt seg, kjenne, ta, føle, smake, se Barna blir kjent med primærfagene og bruker fargestifter, maling og modellerkitt Vi bruker sang, musikk, og rytmeinstrumenter og lytter Vi dramatiserer enkle eventyr og leker de etterpå Barna får oppleve magiske samlinger Kor for 4+5åringene Barna får utforske ulike formingsmaterialer gjennom å lage ting ut fra tema det jobbes med Barna får begynnende innsikt i hvorfor vi feirer og markerer ulike kulturelle tradisjoner og høytider Barna deltar i kulturreiser Kor for 4+5åringene De eldste barna blir kjent med nær historie i Fyllingsdalen gjennom å besøke «det gule huset» Barna opplever skaperglede, alene og sammen med andre Barna bruker forskjellig formingsmateriell, bruker ulike teknikker og kan bruke tilgjengelig materiell på verkstedet Barna deltar i kulturreiser Vi bruker tilbud fra biblioteket Vi bruker tilbud fra biblioteket Vi bruker tilbud fra biblioteket

15 Mini Mellom Stor Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Natur, miljø og teknikk Voksne er undrende og utforskende sammen med barna i naturen Oppleve og leke med sand, jord, stein og vann Gå korte turer i nærmiljøet Oppleve, samse og bli kjent med naturen Begynnende kildesortering Voksne undrer seg sammen med barna over endringer i naturen gjennom årstidene Barna lærer seg å ta vare på naturen. Vi snakker om boss i naturen og prøver ut nedbrytningstid av avfall 4-åringene er barnehagens «miljøpirater» og leverer glass og metall til returpunkt Barna begynner å se sammenhenger i naturen og kretsløpet Barna får mer innsikt i naturen, studerer og kategoriserer dyr og arter Vi eksperimenterer Vi besøker VILVITE Barna bruker internett sammen med voksne når de skal finne informasjon Erfaring med digitale medier gjennom å finne informasjon om det vi lurer på

16 Etikk, religion og filosofi Undring Barna lærer forskjell på rett og galt og viser følelser gjennom kroppspråk Voksne hjelper barna å sette ord på følelser Voksne snakker om barna, inkludere alle på en positiv måte slik at barna blir oppmerksom på hverandre Vi markerer norske tradisjoner rundt jul og påske Vi snakker om følelser og om hvordan vi skal være mot hverandre VI har fokus på vennskap, empati og høflighet Voksne hjelper barna å finne løsninger ved konflikter Barna lærer seg å stille spørsmål og finne ut av ting. Vi undrer oss og filosoferer sammen med barna, vi gir ikke alle de ferdige svarene Barna møter andre kulturer med respekt og undring og vi kan markere andre kulturers merkedager Voksne hjelper barna å finne løsninger ved konflikter Vi snakke om bakgrunn for høytider og ulike kulturers høytider Vi tar del i barns undring og deltar i samtaler der vi reflekterer over ulike erfaringer Filosofere sammen med barna rundt eksistensielle spørsmål når det er naturlig Nærmiljø og samfunn Barna skal føle tilhørighet gjennom felles opplevelser som måltider turer m.m. Vi går turer i nærmiljøet Vi besøker biblioteket Barna skal oppleve at det de sier blir lyttet til og har betydning Vi gjør oss kjent i nærmiljøet Vi øver på trafikkregler og på hvordan vi skal oppføre oss i trafikken Barna skal erfare at deres valg og handlinger kan være med å påvirke Voksne gir barna begynnende forståelse for sammenhenger i samfunnet Vi øver på trafikkregler og på hvordan vi skal oppføre os i trafikken

17 Antall, form og rom Barna utforsker barnehagen inne og ute Vi bruker matematiske begreper Vi bruker matematiske begreper Voksne benevner tall og mengder i alle hverdagssituasjoner slik at barna får en begynnende forståelse, 1-3 Barna legger puslespill og spiller enkle spill Barna blir kjent med flere tall og får erfare at hvert tall og siffer står for en bestemt mengde. Teller 1-10 og skiller mellom en og mange Vi undrer oss sammen over likheter og ulikheter Vi visualiserer tall og dato i hverdagen Barna spiller ulike spill og peketeller på terninger Vi samtaler rundt geometriske former Barna lærer seg å telle langt Barna blir kjent med flere geometriske former Vi legger til rette for at barna kan resonere og reflektere omkring matematiske fenomener Vi bruker spill som fordrer telling og viser tallsymboler Barna får erfaringer med ulike størrelser og måleenheter De utforsker og erfarer avstand, retning og tempo med kroppen

18 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanenes innhold skal beskrives nærmere i barnehagens periodeplaner. Periodeplaner skal lages for å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenters og vurderes. Det skal legges til rette for at barn, foreldre, barnehagens personale og eiere kan delta i planlegging, dokumentasjon og i vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. Barnegruppens og enkeltbarnets behov skal observeres og vurderes fortløpende. Alle barna har «min bok» med bilder og annet fra barnehagedagen. Den brukes ofte av barna og gir foreldre innsikt i noen av barnas opplevelser i barnehagen. Den hjelper oss voksne med å bli bedre kjent med barnas familie. Barnehagens særlige vurderingsområde for året som kommer er: «LEKELYST» - tilrettelegge og stimulere for gode lekeopplevelser inne og ute Vurderingsperiodene foregår i februar-mars 2015 og vurderes i mars Tiltak I Kidsa Allestadhaugen har vi valgt å lage planer som varer i 2-3 måneder. Barnehagens arbeid skal dokumenteres av barnegruppenes leder med tilbakeblikk på den perioden som er over. Barnehagens planverk skal evalueres og vurderes 2 ganger per år.

19 6. Kalender og markering av lokale begivenheter Lokale begivenheter Viktige datoer August Velkommen til «gamle» og nye barn! 20.aug. Bergensskolene starter. September Vi starter opp med fast ukerytme og prosjektet «Lekelyst» som vil jobbes med gjennom hele året. Uke 38 brannvernuke med brannøvelser og barna lærer om brannvern 15.sept. Planleggingsdag 30.sept Foreldremøte Studenter Oktober Studenter uke Vi markerer FN-dagen 24. oktober 6-10.okt. Skolens høstferie 10.okt. Planleggingsdag 31.okt. Planleggingsdag November Desember Juleforberedelser og adventsstunder 11. des. luciafeiring i Sælen kirke kl. sammen med Kidsa Varden Januar Vinteraktiviteter været avgjør 2.jan: Planleggingsdag Februar feb: Skolens vinterferie: Mars Karneval! den 12. mars - barna kommer ferdig utkledd til barnehagen April 1-6.apr: Påske Mai 15.mai: Planleggingsdag

20 Juni 09.jun: Stoltzen opp/5 åringene Velkommen til sommerfest! kl ! 11. jun: Sommerfest 22. jun: Skolens ferie starter Juli Sommerstengte uker: Hjemmets egne notater:

21 Kontaktinformasjon Kidsa Allestadhaugen Daglig leder: Kristin Kanstad Askeladden Tyrihans Tommeliten Veslefrikk Telefon E-post Pedagogiske ledere Kristin Eriksen Anne Pallesen Gro Schrøen Olaug Finne

22

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa Allestadhaugens foreløpige pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

Fagerborg Menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg Menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg Menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 Jeg driver og prøver å få mamma til å tro at jeg ikke liker skorper, skjønner du. JENTE, 4,5 ÅR f.mbhg@online.no

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Liabakken barnehage Liabakken barnehage eva.bohn@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23 47 63 62 / 958 96 584 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/liabakken-barnehage/

Detaljer

Akersbakken barnehage

Akersbakken barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Akersbakken barnehage Akersbakken barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Stovnerhøgda barnehage

Stovnerhøgda barnehage Oslo kommune Bydel Stovner Stovnerhøgda barnehage Stovnerhøgda barnehage tone.blix@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22102995 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer