Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015"

Transkript

1 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal

2 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Danning gjennom omsorg, lek og læring Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Overgang mellom barnehage og skole Barnas fysiske miljø 4. Kidsa barnehagers læringsmål I forhold til våre fagområder 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 6. Kalender og lokale begivenheter Viktige datoer i barnehagen

3 1. Årsplanarbeid Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkommer hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Kidsa barnehagers årsplaner har en varighet på 1 år, gjeldende fra den 1. august hvert år. Daglig leder har det faglige ansvar for årsplanen, og skal i samarbeid med barnehagens pedagoger og ansatte utarbeide barnehagens planer Årsplanens tiltak skal konkretiseres av barnehagen øvrige planer. I Rammeplan for barnehagen står dette om årsplanenes innhold: «Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.» Årsplanen med læringsmål skal sammen med barnehagens øvrige planer gi foreldrene god innsikt i barnehagens pedagogiske arbeid og danne grunnlag for innspill fra foreldrene. Årsplanen skal også si noe om barnehagens lokale begivenheter og barnas medvirkning. Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. Kidsa barnehagers årsplaner skal gi mulighet for dem som leser den til å ta fatt i egne erfaringer og eller faglighet og kunnskap, og inspirere til å komme med innspill til utvidelser. «Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei.» (Tekst: Bjarte Leithaug)

4 Kidsa Barnehagers Pedagogiske plattform Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser

5 Kidsa Myrdal sitt pedagogiske grunnsyn Pedagogisk grunnsyn blir definert som den virkelighetsoppfatning, de verdier og holdninger som ligger til grunn for pedagogisk virksomhet. Dette vil være en kontinuerlig prosess som påvirkes av idealer, menneskesyn og etikk, religion og livserfaringer og som derfor jevnlig drøftes. Personalet i barnehagen er påvirket av ulike pedagogiske teorier om barn og oppdragelse. Sammen med våre holdninger og erfaringer i arbeid med barn, danner dette vårt pedagogiske grunnsyn. Oppsummert kan vi si at pedagogisk grunnsyn er det felles synet personalet har på barns læring og utvikling. Vårt utgangspunkt er at barna er i sentrum, deres interesser, undring og oppdaging. Den voksnes rolle blir da som tilrettelegger, veileder og motivator. - Vi lytter til det barna sier og møter dem på deres nivå. - Vi viser interesse for barns utvikling. - Vi holder oss faglig oppdatert. - Vi roser og veileder barna. Tiltak - Vi prioriterer tid til samtaler og undring. - Vi legger til rette for opplevelser og læring. - Personalet deltar aktivt i barnas lek og aktivitet.

6 2. Om barnehagen Barnehagens mål for Dette barnehageåret har vi valgt lek som fokusområde. Lek er barnas hovedaktivitet. Ved å leke lærer barna. Vi ser på barn som nysgjerrige og kompetente mennesker på jakt etter ny kunnskap. Vi ønsker å være voksne som legger til rette for barns utvikling og gi dem mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Fra barna er små kan de gi uttrykke for sine ønsker og behov. Vi må bare være kloke nok til å forstå det de uttrykker. Når barna leker bearbeider de inntrykk og opplevelser. Personalet i barnehagen må legge til rette for god og allsidig lek og gi barna opplevelser som styrker og utvikler leken. Vi vil vektlegge barnas lek både ute, inne og på tur. Mål: Legge til rette for allsidig lek ute og inne. Å lese for barn er spesielt viktig fra de er helt små. Ved å lese bøker får barna møte mange spennende fortellinger. Barnas ordforråd styrkes ved at vi leser bøker. Forskning viser at barn som blir lest for fra tidlig alder har lettere for å lære å lese og skrive når de kommer i skolealder. Våren 2014 hadde personalet opplæring i bruk av språkkofferter. Bruk av språkkofferter er en metode som vi benytter i arbeid med å stimulere til leselyst hos barnegruppen. Mål: Alle basene arbeider systematisk med språkkoffert.

7 Barnehagens egenart Kidsa Myrdal ligger tett på flotte turområder som vi benytter jevnlig. Alle gruppene har faste turdager. Barnegruppen er delt inn etter alder, 1-3 års gruppe og 3-5 års grupper. Det siste året i barnehagen samles alle 5 åringene på en base. De utgjør barnehagens førskolegruppe. Denne gruppen har ansvar for en del felles arrangement i barnehagen. På førskolegruppen forbereder barna seg til skolestart. Kidsa Myrdal er delt inn i 6 baser. Hver av basene består av to grupper. Basene har navn etter kjente fjell og områder i nærmiljøet. Hver base har egen inngang til garderobe og sine egne oppholdsrom. På fellesarealet i barnehagen finner vi et spennende allrom med mye utstyr og fokus på fysisk aktivitet. Vi vektlegger et sunt kosthold og det serveres friske grønnsaker til lunsj hver dag. I tillegg serverer vi varmlunsj en dag per uke. Hver ettermiddag ca kl får alle barna tilbud om et mellom måltid hvor vi serverer frukt, knekkebrød og smøreost. Kidsa Myrdal samarbeider på tvers av gruppene i barnehagen når det gjelder tradisjoner. Noen baser samarbeider også i forhold til turer. På denne måten blir barn og ansatte kjent med barn fra andre baser enn de går på selv. Kidsa Myrdal har et stort fagmiljø og det er mye kompetanse i personalgruppen. Flere i personalgruppen har blant annet høy kompetanse i forhold til friluftsliv.

8 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven 1 Formål, 2 ledd) Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) I Kidsa Barnehager skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Barn skal gis tid og rom til innspill som bidrar til at de opplever å påvirke sin egen hverdag. - Barn bestemmer mål for turen. - Barns innspill blir lyttet til og tatt til etterretning. - Følelsesuttrykk blir tatt på alvor. - Barn får oppleve tilknytning til felleskapet. - Personalet oppmuntrer barna til å gi utrykk for sine tanker og meninger. Tiltak - Barna oppmuntres til å ta hensyn til andre barn og deres meninger.

9 Samarbeid med barnas hjem og hjemmets medvirkning Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldre skal være trygge på at barna i Kidsa Barnehager blir sett, respektert og at de får delta i et felleskap som er positivt for deres utvikling. Hovedsamarbeidet mellom hjem og barnehage skjer i den daglige kontakten når barnet hentes og leveres i barnehagen. Det er mye som skal fortelles på kort tid. Noen ganger har personalet god tid til å prate, andre ganger mindre tid. Dette er fordi personalet skal være tilstede for barna. Å balansere dette på en god måte er viktig for personalet. I tillegg til den daglige kontakten ved levering og henting inviteres foreldrene til følgende møter: - Foreldrene inviteres til foreldremøte om høsten. Tiltak - Oppstartssamtale når barnet begynner i barnehagen. - Foreldresamtaler gjennomføres 1-2 ganger per år, og ved behov. - Barnehagens samarbeidsutvalg som består av både foreldre og personalet møtes 2 ganger per barnehageår. - Sommerfest for alle barn og deres familie. - Basene inviterer til julegløgg og påskefrokost for barn og foreldre.

10 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) I Kidsa Barnehager står både enkeltbarnet og barnegruppen i fokus. Barna skal få opplevelser, erfaringer og utfordringer som fremmer barns læring. Danning er et resultat av en prosess. En prosess som varer livet ut. Den sier noe om hvordan vi er og hvorfor vi er blitt sånn. På denne måten kan vi kalle danning for tilblivelse, eller forming av et menneske. Danning kan ses på som et resultat av alle faktorene som spiller inn i en persons liv, en utvikling som forløper hele livet. Det er viktig at vi forstår at danning er ulik fra individ til individ, faktorene som spiller inn er ofte de samme bare på ulik måte. Tiltak Barnehagen skal: - Legge til rette for lek og aktiviteter. - Skape trygge omgivelser hvor barna får mulighet til å utfolde seg. - Legge til rette for lek på tvers av aldrer, språklig og kulturell ulikhet. - Støtte opp om vennskapsrelasjoner.

11 Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 4. ledd) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 3. ledd) I Kidsa Barnehager skal barn utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å komme inn og bli værende i et positivt fellesskap. Alle barn skal oppleve at de er viktige for fellesskapet. Sosial kompetanse Inkluderende felleskap - Gode rollemodeller. - Vise omsorg for andre. - Støttende kommunikasjon. - Sette ord på følelse. - Møte barna med respekt og tillit. - Øve på å vente på tur. - Forebygge mobbing. - Gi like muligheter for gutter og jenter. - Møte barn og familier med respekt og anerkjennelse uavhengig av bakgrunn. - Velge aktiviteter og materiell som synliggjør mangfold. - Turer. Tiltak - Tydelige grenser. - Støtte barn i å sette grenser for seg selv. - Smågrupper. - Aldersinndelte grupper. - Fellesopplevelser i hele barnehagen som f.eks sommerfest, piratfest, trollfest med mer. - Ulike fellesarrangement som skaper fellesskap og gode opplevelser som styrker felleskapet. Dette gjelder i relasjoner - Barnehagen er det første møtet med demokratiet og retten til å bli sett og hørt. Barn- barn Voksen- barn Voksen voksen

12 Overgang mellom barnehage og skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan side 59) Kidsa Barnehager skal bidra til å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole. Vi skal legge til rette for et helhetlig læringsløp som ivaretar alle som går fra Kidsa barnehager og over i skolen. -Barnehagen deltar på samarbeidsmøter som skolen kaller inn til. -Besøke skoler i nærmiljøet som barna hører til. - Barnehagen kan dersom foreldre samtykker levere fra seg informasjon om enkeltbarn til skolen. -Foreldre og barnehage får kjennskap til hva skolen forventer av barna ved oppstart. - Alle barn som skal begynne på skolen er samlet på en egen førskolebase. I løpet av året har de en rekke skoleforberedende aktiviteter tilpasset deres alder og funksjonsnivå. Tiltak - Barnehagen kan i samarbeid med foreldre utarbeide et informasjonsskriv med relevant informasjon fra barnehagen. Dette lages på siste foreldresamtale før skolestart.

13 Barnas fysiske miljø Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd, annet punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 2. ledd) Det fysiske miljøet i Kidsa Barnehager skal medvirke til gode opplevelser, god helse, trivsel og utvikling. Inne: Kidsa Myrdal har det siste året hatt spesielt fokus på å innrede barnehagen slik at vi har et miljø som stimulerer til lek og aktivitet uavhengig av barnas funksjonsnivå. Basene og rommene har et rikt utvalg av leker tilpasset barnas funkjsonsnivå. Vi innreder med fokus på bevegelse, lek og aktivitet. Vi skjermer lek og legger til rette for ulike aktiviteter. Vi har et stort allrom som innbyr til allsidig lek og fysisk aktivitet. På allrommet har vi mye motorisk utstyr. Rommet er også egnet til å samle alle barn i barnehagen til fellessamlinger. Allrommet brukes også når foreldre er på ulike inne arrangement i barnehagen. Tiltak Ute: Kidsa Myrdal har et stort uteområde med mange lekeapparater som innbyr til fysisk lek. Lekeplassen er flat og er perfekt til bruk av sykkel. I umiddelbar nærhet ligger flotte turområder hvor barna får trene seg fra de er små til å gå i ulendt terreng. Lek i skogen uten egne medbrakte leker gir barna mulighet til å ta i bruk kreativitet og fantasi. Vi skjermer de yngste barna på et inngjerdet område egnet for 1-2 åringer. Når de er klar for det får de bruke hele barnehagens uteområde sammen med voksne de kjenner.

14 4. Kidsa Barnehagers Læringsmål Læringsmål for Kidsa Barnehager Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål. 2 og 3 ledd) Kidsa Myrdals læringsmål skal vise progresjon i opplevelser, aktiviteter og utfordringer i takt med modning og alder. Fagområdene Steingarden, Ulsetvarden og Mjølkeråen 1-2 år Bjørkhaug og Geitanuken 3-4 år Nordgardsleitet 5 åringene Kommunikasjon, språk og tekst - Ha bøker tilgjengelig - Lese bøker - Synge sanger, rim og regler - Bruke hverdags situasjoner til å benevne - Bruke språkkoffertene - Bokorm, barna har etter tur med seg bok hjemmefra. - Ha bøker tilgjengelig - Alfabetet synlig på veggene - Rim og regler - Bokorm, barn tar med egne bøker etter tur. - Språkkoffert - Lage et eventyr/ bok - Språkgrupper - Bruke språkkoffertene Kropp, bevegelse og helse - Turer i ulendt terreng - Faste turdager - Bli kjent med kroppen gjennom sang, rim og regler - Fokus på sunt kosthold - En fast turdag i uken. - Bruke allrommet til ulike fysiske aktiviteter som rulle, kaste, gripe, - Turdager - Lære om kroppens funksjoner - Fokus på god helse

15 Kropp, bevegelse og helse - Fokus på hygiene, vaske hender. - Bruke allrommet til fysisk utfoldelse hoppe og balansere. - Fokus på sunt kosthold. Lage varmmat en dag per uke. - Lage mat ute på tur - Delta i ren hånd kampanje - Organisert fysisk lek og aktivitet i allrommet - Fokus på hygiene. Delta i ren hånd prosjekt. Kunst, kultur og kreativitet - Formingsaktiviteter med ulike materialer knyttet til tema - Formidle tradisjoner - Bli kjent med litteratur og barnekultur - Bli kjent i nærmiljøet - Teaterforestillinger tilpasset alder - Fokus på primærfargene, lære å blande farger - Bruke naturmaterial er i lek. - Bli kjent med ulike materialer - De eldste har hver sin vev - Tur på kunst museum - Lage egen kunst - Veve, collage, med mer - Dramatisere et eventyr, en historie eller en sang. - Bruke drama i ulike situasjoner ute som inne. - Bruke ulike formingsaktiviteter

16 Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5 åringene Natur, miljø og teknikk - Ha fokus på årstidene og ha dette som tema - Fast tursted hvor en kan se på endringer i naturen - Utforske - Gjennomføre enkle eksperimenter - Barna kjenner nærmiljøet godt og har flere faste tursteder - Eksperimentere - Bruke spikkekniver - Opparbeide grønnsakhage - Kildesortering, barna vet hva som skal kastes hvor - Fysikk og kjemi - Følge med utviklingen av fuglekassen fra egg til fugl - Opparbeide grønnsaks- hage - Bruke nærmiljøet som biblioteket, tur til Liavannet Etikk, religion og filosofi - Øve på forskjell mellom mitt og ditt - Vise omsorg for hverandre - Markere høytider - Skape tid og rom for undring - Vennskap - Gjøre mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg - Skape tid og rom for undring - Få kjennskap til kristne høytider og tradisjoner - Stimulere barna til undring - Få høre om ulike religioner som er representert i barnegruppen - Fokus på å forebygge mobbing - Vennskap - Høre om ulike kulturer som er representert i barnegruppen Nærmiljø og samfunn - Forut prosjekt, barn hjelper barn (FN dagen) - Bruke nærmiljøet aktivt, turområdet, biblioteket. Topptur til Geitanuken for de eldste - Turer i nærmiljøet - Bytur Tur opp Stoltzkleiven for alle de eldste barna i alle Kidsa Barnehager. - Tur til Geitanuken - Toppturer i Åsane

17 Antall, form og rom - Eventyr - Telleregler - Sang - Leker - Oppmuntre til legolek - Barna deltar i å bygge opp et utemiljø - Lage fuglekasser - Konstruksjonslek - Matematikk - Lage mat

18 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanenes innhold skal beskrives nærmere i barnehagens periodeplaner. Periodeplaner skal lages for å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenters og vurderes. Det skal legges til rette for at barn, foreldre, barnehagens personale og eiere kan delta i planlegging, dokumentasjon og i vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. Barnegruppens og enkeltbarnets behov skal observeres og vurderes fortløpende. Barnehagens særlige vurderingsområde for året som kommer er: Voksnes deltakelse i barns lek ute og inne. Det vil bli utarbeidet en egen plan for vurderingsarbeidet. I Kidsa Myrdal har vi valgt å lage planer som varer i 1-2 måneder. Tiltak Barnehagens arbeid skal dokumenteres av barnegruppenes leder med tilbakeblikk på den perioden som er over. Barnehagens planverk skal evalueres og vurderes 2 ganger per år.

19 6. Kalender og markering av lokale begivenheter Lokale begivenheter Viktige datoer August 31. august barnehagens bursdag (7 år.) 18.aug: Bergens skolene starter. Tilvenning og oppstartssamtaler for nye foreldre September I løpet av september gjennomfører vi brannvern uke, med flere brannøvelser og fokus på brannvern 15.sep: Planleggingsdag Tilvenning og oppstartssamtaler for nye foreldre. 24. september foreldremøte for de små barna sine foreldre 25. september foreldremøte for de store barna sine foreldre Oktober 24. oktober FORUT MARKED med utstilling av noe barna har laget. Vi serverer mat okt: Skolens høstferie 31.okt: Planleggingsdag Foreldresamtaler November 14. november Trollfest Foreldresamtaler Desember Juleforberedende aktiviteter i barnehagen. Åpne barnehagens pepperkakeby i allrommet 12. desember Luciafeiring i

20 Desember forts. barnehagen Nissefest Uke 50 julegløgg Januar Vinteraktiviteter 2.jan: Planleggingsdag Februar 20. februar karneval feb: Skolens vinterferie: Mars Foreldresamtaler 13. mars: Planleggingsdag mars (uke13) påskefrokost i barnehagen på de ulike basene mars April Foreldresamtaler 1-6.apr: Påske Mai 13.mai markerer vi 17. mai med å gå i tog til aldershjemmet 15.mai: Planleggingsdag Juni 4. juni sommerfest 10.jun: Stoltzen opp/5 åringene 24.jun: Start skolens ferie Juli 3. juli Piratfest Sommerstengte uker:

21 Kontaktinformasjon Telefon E-post Daglig leder Ragnhild E. Fosse Assisterende daglig leder Marit Buen Eidsnes

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa Allestadhaugens foreløpige pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Stovnerhøgda barnehage

Stovnerhøgda barnehage Oslo kommune Bydel Stovner Stovnerhøgda barnehage Stovnerhøgda barnehage tone.blix@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22102995 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

Sisiktoppen barnehage

Sisiktoppen barnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Sisiktoppen barnehage Sisiktoppen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 sisiktoppen-barnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439640 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Hellerudtoppen barnehage

Hellerudtoppen barnehage Hellerudtoppen barnehage hellerudtoppenbarnehage@live.no Telefon: 48367081 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/hellerudtoppen-barnehage/ Private barnehagers webadresse: http://www.hellerudtoppen.barnehageside.no/

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer