Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015"

Transkript

1 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken

2 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Danning gjennom omsorg, lek og læring Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Overgang mellom barnehage og skole Barnas fysiske miljø 4. Kidsa barnehagers læringsmål I forhold til våre fagområder 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 6. Kalender og lokale begivenheter Viktige datoer i barnehagen

3 1. Årsplanarbeid Barnehagenes planer finner sitt grunnlag i lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkommer hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Kidsa barnehagers årsplaner har en varighet på 1 år, gjeldende fra den 1. august hvert år. Daglig leder har det faglige ansvar for årsplanen, og skal i samarbeid med barnehagens pedagoger og ansatte utarbeide barnehagens planer Årsplanens tiltak skal konkretiseres av barnehagen øvrige planer. I Rammeplan for barnehagen står dette om årsplanenes innhold: «Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.» Årsplanen med læringsmål skal sammen med barnehagens øvrige planer gi foreldrene god innsikt i barnehagens pedagogiske arbeid og danne grunnlag for innspill fra foreldrene. Årsplanen skal også si noe om barnehagens lokale begivenheter og barnas medvirkning. Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. Kidsa barnehagers årsplaner skal gi mulighet for dem som leser den til å ta fatt i egne erfaringer og eller faglighet og kunnskap, og inspirere til å komme med innspill til utvidelser. «Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei.» (Tekst: Bjarte Leithaug)

4 Kidsa Barnehagers Pedagogisk plattform Kjernen i vår relasjon til KIDSA er å være anerkjennende, raus og tilstede på barnas premisser

5 Kidsa Løvåsbakken pedagogiske grunnsyn I Kidsa Løvåsbakken har vi et helhetlig læringssyn. Barna lærer i alle situasjoner gjennom dagen, i både formelle og uformelle læringssituasjoner. I Kidsa Løvåsbakken gir vi god plass til leken. Leken har en egenverdi og vi ser på leken som en av barnas viktigste læringsarenaer. Gjennom leken utvikles sosiale ferdigheter, språk og motorikk. I leken oppstår også barnas vitelyst. Det er spennende å gå på oppdagelser og oppdage at alt har en sammenheng. Kidsa Løvåsbakken skal være en barnehage hvor barn og voksne trives. Vi legger vekt på respekt, toleranse og likeverd i møtet mellom mennesker. Allerede som liten opplever barn at andre barn setter pris på en. Små barn bryr seg om hverandre og over tid utvikler barn vennskapsbånd seg imellom. En vennskapsrelasjon er preget av gjensidighet og respekt, og sosiale ferdigheter øves og utvikles i en slik relasjon. Dette vil gi barna en god start og trygghet som de tar med seg videre i livet. Vi skal prioritere og respektere vennskap. De voksne er tilstedeværende og reflekterte. Tiltak De voksne er en inspirator i forhold til barns undring og vitelyst. Vi tør å la oss overraske, være nysgjerrige, filosoferende og åpen for å finne ut av ting sammen. Vennskap får tid og rom til å utvikle seg. Leken får god plass i hverdagen.

6 2. Om barnehagen SPRÅK: Barnehagens mål for Mål: I Kidsa Løvåsbakken skal barna møte et språkstimulerende miljø, både verbalt, nonverbalt og visuelt. Å lære språket tar tid. Det er ikke bare nok å høre det. Skal barnets språk utvikles må de føle at det er nyttig for dem. Barna må ha lyst til å bruke språket, og for å få denne lysten må de være i språklig samspill med andre barn og voksne. Barna må erfare at de forstår, og at andre ser på dem som samtalepartnere. Å få et ordforråd er ikke bare evnen til å si ordene. Barna må også lære hva ordene betyr og hva de står for. MATEMATIKK: Mål: Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter skal barna utvikle sin matematiske kompetanse. Matematikk inngår som en nødvendig del av livet, også for barn i barnehagealder. De er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Matematikk finnes i det meste, og tidlig stimulering er viktig. Det som skjer i barnehagen danner grunnlag for matematikkforståelsen senere i livet.

7 Barnehagens egenart Kidsa Løvåsbakken ligger sentralt i Fyllingsdalen. Med natur, skog og fjell i vårt nærmiljø trenger vi ikke å gå langt for naturopplevelser og utfordringer tilpasset enhver alder. Uteområdet vårt er stort, variert og kupert. Vi har også vår egen lille skog med grillhytte innenfor barnehagens gjerde. Vi legger vekt på at barna skal være ute hver dag og at barna skal få positive opplevelser ute. Vi skal legge til rette for kreativ utelek, samarbeid og undring. På turer i smågrupper, ut av porten, ønsker vi å gi barna gode turminner med naturopplevelser som de tar med seg videre. Det siste barnehageåret før skolestart bestiger våre Storetroll våre 7 flotte fjell. I Kidsa Løvåsbakken vil du møte et lekende og levende miljø med en positiv atmosfære, og ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vi legger vekt på at barn og voksne skal få en positiv start hos oss, og at humor og glede er virkemidler for å oppnå dette. Våre verdier er: Anerkjennende Vi skal ta barn, foreldre, kollegaer og andre på alvor ved å respektere at alle er ulike og unike. Raus Vi skal være inkluderende og samarbeidsvillig, og både store og små skal oppleve varme og godhet i et fargerikt miljø. Tilstede Vi skal være et engasjert personale som ser og viser omsorg for alle. Både voksne og barn skal føle seg sett og forstått, og vi skal være der barna er. Tradisjonene våre er noe vi eier sammen, både små og store i Kidsa Løvåsbakken. Disse gir oss tilhørighet og er noe godt og felles vi skaper sammen. Barna er med på å gjøre disse dagene til flotte, minnerike opplevelser.

8 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven 1 Formål, 2 ledd) Barna i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) I Kidsa Barnehager skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Barn skal gis tid og rom til innspill som bidrar til at de opplever å påvirke sin egen hverdag. De voksne er lydhøre og lyttende. Tiltak Vi legger til rette for barnas initiativ og spontanitet i hverdagen. Innholdet i barnehagen gjenspeiler seg i barns idéer og interesser. Vi er spontane sammen med barna. Vi oppmuntrer barna til undring og refleksjon. Samarbeid med barnas hjem og hjemmets medvirkning Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldre skal være trygge på at barna i Kidsa Barnehager blir sett, respektert og at de får delta i et felleskap som er positivt for deres utvikling. Daglig kontakt med et åpent samarbeid. Foreldresamtaler 1-2 ganger i året, eller etter behov. Tiltak Foreldremøter. Foreldreinformasjonsskriv. Samarbeidsutvalgmøter og FAU møter. Fellesarrangementer; høstfest, Lucia, påskefrokost og sommerfest.

9 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) I Kidsa Barnehager står både enkeltbarnet og barnegruppen i fokus. Barna skal få opplevelser, erfaringer og utfordringer som fremmer barns læring. Tiltak Barna opplever den gode barndom gjennom omsorg, trygghet og mennesker som tar dem på alvor. Omsorg er et gjensidig samspill mellom mennesker. Barn som får mye omsorg i hverdagen har større forutsetninger for å bli trygge på seg selv og andre, og de har lettere for å oppnå gode relasjoner med andre. De voksne behandler hvert barn individuelt og respektere hver enkelt for den de er. Vi har samlingsstunder og samtaler med fokus på verdier, handlinger og væremåter. Gjennom samlinger, dramatisering, sang og lek får barna erfare og øve seg på å bli sett og hørt, og få oppleve en egenverdi.

10 Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 4. ledd) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 3. ledd) I Kidsa Barnehager skal barn utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å komme inn og bli værende i et positivt fellesskap. Alle barn skal oppleve at de er viktige for fellesskapet. Sosial kompetanse Inkluderende felleskap Noe av det viktigste vi jobber med i barnehagen er hvordan vi er i samspill med hverandre. Å mestre samspill er ikke en medfødt egenskap, eller bare noe barn lærer ved å være sammen. Vi vektlegger fellesskap, samarbeid og vennskap på tvers av gruppene. Vi legger til rette for lekemiljø og leker uavhengig av kjønn. Tiltak For å lære det sosiale samspillet: bruker vi bevisst her-og-nå situasjonene som oppstår. Vi veileder, støtter, oppmuntrer og hjelper barna til å oppfatte, vurdere og handle på en positiv måte. Gi spesielt tilrettelagt tilbud til barn med særskilte behov. Vi snakker om likheter og ulikheter, og verdsetter at alle er forskjellig. Vi deltar i FORUT s barneaksjon. bruker vi verktøyet Steg-forsteg som fokuserer på: - empati - problemløsing - mestring av sinne

11 Overgang mellom barnehage og skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan side 59) Kidsa Barnehager skal bidra til å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole. Vi skal legge til rette for et helhetlig læringsløp som ivaretar alle som går fra Kidsa barnehager og over i skolen. Barna vil få mange opplevelser og erfaringer som er med på å legge et grunnlag for overgang til skole. Tiltak Storetrollene har skoleforberedende aktiviteter. Informasjonsutveksling mellom barnehage og skole i form av samarbeidsmøter. Overføringsmøter/informasjonsutveksling angående det enkelte barn gjøres i nært samarbeid med barnets foresatte. Barnas fysiske miljø Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd, annet punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 2. ledd) Det fysiske miljøet i Kidsa Barnehager skal medvirke til gode opplevelser, god helse, trivsel og utvikling. Hvert enkelt barn skal få oppleve glede og mestring, samt velvære og positiv utfoldelse, gjennom å delta på fysiske aktiviteter både inne og ute. Tiltak Inne: Ute: Innemiljøet er tilrettelagt med kroker, hemser og store rom. Det fysiske miljøet endres etter barnegruppens behov og interesser. Barnehagens uteområdet er kupert og variert. Vi bruker vår egen skog og nærmiljøet aktivt. Naturen er et unikt sted som bidrar til barnets totale utvikling, og vi ser på naturen som vår gymsal.

12 4. Kidsa Barnehagers Læringsmål Læringsmål for Kidsa Barnehager Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål. 2 og 3 ledd) Kidsa Barnehagers læringsmål skal vise progresjon i opplevelser, aktiviteter og utfordringer i takt med modning og alder. Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5-6 år Kommunikasjon, språk og tekst - utvikle språket gjennom daglige hendelser. - gjenkjenne lyder og rytmer. - bli kjent med sanger og eventyr. - få interesse for billedbøker. - utvikle sin begrepsog språkforståelse ved hjelp av tall, bokstaver og symboler. - lære sanger og eventyr. - få interesse for innhold i bøker. - oppmuntres til å gjenfortelle, lytte og snakke i større grupper. - få rom til å skape egne tekster og historier. - forstå innhold i utvalgte bøker. Vi leker og tøyser med språket. Kropp, bevegelse og helse - få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. - få erfaringer med uteliv i all slags vær. - få bruke naturen til utforskning - få gode erfaringer med å bevege seg i ulendt terreng. Vi går på lengre turer i ulendt terreng. Barna skal tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskap om seg selv og egen kropp. Håndhygiene før måltid Fokus på hygiene rundt måltider og matlaging. Barna skal få oppleve en god veksling mellom aktivitet og hvile.

13 Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5-6 år Kunst, kultur og kreativitet Vi legger til rette for sansestimulering gjennom kreative formingsaktiviteter. Barna skal få utforske ulike materialer gjennom sansing Billedkunst og litteratur skal være synlig og tilgjengelig for barna. - Barnehagen skal skape rom for estetiske uttrykksformer gjennom musikk, dans og drama. Formingsmateriell ligger tilgjengelig for barna Ha formingsaktiviteter knyttet opp til aktuelle tema Barna skal få erfaringer i møte med kunst og kultur og gjennom dette skal de få utfolde seg gjennom musikk, dans og drama. Billedkunst og litteratur skal være synlig og tilgjengelig i barnas høyde. Billedkunsten og litteraturen skal gjenspeile aktuelle tema og barnas interesser. Formingsmateriell ligger tilgjengelig for barna Ha formingsaktiviteter knyttet opp til aktuelle tema Barna skal få erfaringer med å uttrykke seg gjennom skapende virksomhet. Barna skal få mulighet til å bearbeide og kommunisere estetiske inntrykk. Billedkunst og litteratur skal være synlig og tilgjengelig i barnas høyde. Billedkunsten og litteraturen skal gjenspeile aktuelle tema og barnas interesser. Natur, miljø og teknikk - få erfare, se og føle endringer i årstider. - få oppdage innsekter, dyr og småkryp. Voksne skal være undrende sammen med barna. - få følge med på naturens endringer i løpet av året. - få utvide sin kunnskap om innsekter, dyr og trær. - - lære å vise omsorg og respekt for naturen. Det skal gis rom for fantasi, kreativitet og undring på turene. - lære fakta om naturen. - få erfaring med tekniske leker og teknikker i hverdagen. - Voksne skal være åpen for barnas nysgjerrighet, og være en veileder.

14 Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5-6 år Etikk, religion og filosofi - bli kjent med Steg for Steg og lære om ansiktsuttrykk og kroppsspråk. - veiledes til å finne gode løsninger i konfliktsituasjoner. - få lyst til å være nysgjerrige. - bli kjent med FORUT s barneaksjon - bruke Steg for Steg og bli kjent med egne og andres følelser. - prøve å løse konflikter selv. - delta aktivt i aktiviteter og samlingsstunder. - få kjennskap til ulike religioner og livssyn som er representert i barnehagen. - bruke Steg for Steg og utvikle forståelse og empati for andre. - vise empati og ansvar ovenfor seg selv, og andre i konfliktsituasjoner. - vise initiativ til å filosofere. - kunne forstå og akseptere kulturelle forskjeller. - ta del i og markere høytider. - lære om høytider. - få kunnskap om ulike høytider. Nærmiljø og samfunn Barna skal - bli kjent i barnehagens nærmiljø. - få et innblikk i trafikkreglene. - delta på rydding. Barna skal - bli bedre kjent med nærmiljøet på turene. - lære trafikkregler. - bli kjent med, og delta i praktiske gjøremål i hverdagen. - få glede de eldre på sykehjemmet med opptredener. - bli kjent med Fyllingsdalen. - bestige de 7 fjell. - ha god kjennskap til trafikkreglene. - delta i praktiske gjøremål i hverdagen og vise ansvar for seg selv og andre. - få glede de eldre på sykehjemmet med ulike opptredener.

15 Fagområdene 1-2 år 3-4 år 5-6 år Antall, form og rom Barna bruker spontan telling. Fokustall 1-3 Vi utnytter hverdagsaktiviteter hvor man kan snakke om tall, rom og form. Barna skal få en begynnende erfaring med å klassifisere ved å rydde og sortere. Barna bruker kroppen til å orientere seg, både ute og inne. Barna får gjennom sang, eventyr, rim og regler øve seg på tall, begreper og former. Barna bruker telling i tilrettelagte aktiviteter. Fokustall 1-10 Barna skal få utforske tall og former gjennom lek og aktiviteter inne og ute. Barna skal få erfaring med å klassifisere, både i lek og i rutinesituasjoner. Barna skal få en forståelse av begreper innenfor mengde og størrelse. Barna skal få erfare å kunne bruke tall og telling som et hjelpemiddel i hverdagen. Barna skal få bli kjent med symbolene til tall og få erfare at hvert tall og siffer står for en bestemt mengde. Barna skal få utforske og skape erfaringer med: - geometriske former og figurer. - ulike størrelser og måleenheter. Bruke kroppen til å få erfaringer med avstand, retning og hastighet.

16 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanenes innhold skal beskrives nærmere i barnehagens periodeplaner. Periodeplaner skal lages for å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenters og vurderes. Det skal legges til rette for at barn, foreldre, barnehagens personale og eiere kan delta i planlegging, dokumentasjon og i vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. Barnegruppens og enkeltbarnets behov skal observeres og vurderes fortløpende. Barnehagens særlige vurderingsområde for året som kommer er: "Hvordan brukes barnehagens utemiljø til å fremme satsingsområdene språk og matematikk?" Tiltak Vi lager periodeplaner som varer i 2-3 måneder. Barnehagens arbeid skal dokumenteres av barnegruppenes leder med tilbakeblikk på den perioden som er over. Vi lager månedsplaner ut fra periodeplanene. Barnehagens planverk skal evalueres og vurderes 2 ganger per år.

17 6. Kalender og markering av lokale begivenheter Lokale begivenheter Viktige datoer August September Oppstart og tilvenning av nye barn 24. Barnehagen har bursdag 23. Eventyrhulen foreldremøte 24. Eventyrslottet foreldremøte 18.aug: Bergens skolene starter. 15.sep: Planleggingsdag Oktober November 01.Besøk av de som begynte på skolen i høst. 13. Studenter fra HIB 17.Trollfest 24. FN dagen 4. Eventyrhulen høstfest 5. Eventyrslottet høstfest 6-10.okt: Skolens høstferie 10.okt: Planleggingsdag 31.okt: Planleggingsdag Desember Januar 05. Fellessamling 12. Fellessamling 12. Lucia 19. Fellessamling 26. Studenter fra HIB Februar 13. Karneval feb: Skolens vinterferie: Mars 26. Påskefrokost 27. Påskeharejakt 20. mars: Planleggingsdag April Uke 16: Våruke 1-6.apr: Påske Mai I hele mai jobber vi med FORUTprosjekt. 15.mai: Planleggingsdag Juni 03. Sommerfest 9.jun: Stoltzen opp/5 åringene 24.jun: Start skolens ferie Juli Sommerstengte uker: 29 og 30

18 Hjemmets egne notater:

19 Kontaktinformasjon Daglig leder: Irene Sellevåg Telefon E-post Eventyrhulen Rød Direktenr: Eventyrhulen Blå Eventyrslottet Gul Eventyrslottet Grønn

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer