3995, ,- 1999,- 1999,- 3995,- 2999,A 699,- Velkommen til ny butikk og OPNINGSFEST. ein TV! onsdag 2. november 2011 kl LED. stk. stk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3995,- 18990,- 1999,- 1999,- 3995,- 2999,A 699,- Velkommen til ny butikk og OPNINGSFEST. ein TV! onsdag 2. november 2011 kl. 9.00 55 LED. stk. stk."

Transkript

1 D B T K ED n n a pp TV Vn ny g GFET Bch jøap K34 32, h 7 c 6 gahy ajnf + ng gna ana ang UE C 9 7 Eg ED Gjn f TV g Cana Dga Tn Ufag ynn, 7,98 jp j Bøa å apnga n Fjnn chj F HD 92x28 p 2 Hz 3D a nag 2 n ,- E 4 E, , Y Ba CFDG88CBCET Kafg gn gangffåa g yynnng få fn gang X-p y UB/a/Mp3 g CD Ea wf Cann E D Bch fy HCE422X Ka pp n på 66 -/ na g g Ganaj gna ana y pfaa fa Cann 8- D HD ppa g 2 Mp Dgaaa Vw- CM UB-a,/V-a U C X3U-X96V MD c-6 p,6 j MD HD629 j 4 G M, 32 GB ha DVD-nna HDM 82gn n Wnw 7 H EME aan WM463, g apa 4 /n Hga U-hana G D 2 E T K Fa Ma 2 M aha yf FØDE: K V T E V E U D V D E T E T T K M M U K T E E F D U K T M Å T E V C E FØDE: anggn GD: Kh B: ngn fnng nag 9 g 2 FØDE: GD: Kh, GD: K V KT EV V TEVE E U DUD V DVE D E TE T ETT T T K M K MM U M UKK T E TE EF EF D U KDTU K T M Å M ÅT T E VE CVE C E

2 6 2 2 E E C X3U-X96V Cann E D M X3U X96V MD c-6 p,6 j 4 G M, 32 GB ha MD HD629 j DVD-nna HDM 82gn n Wnw 7 H y pfaa fa Cann 8- D HD ppa g 2 Mp Dgaaa Vw- CM UB-a,/V-a 2B-V6M M 2B (2B-V6M) : MD E-4 jø: 2," j: MD HD632 Mnn: 4 GB Ha: GB HDM : 82gn Bh ng wca:,3 gap Ba: 6 c, nn 8 499,Cann X gaaa 2x z, 28 nj p aa CCD 4, gapa Ta pp HD-f y 3 E 3499,- 4 U K3U a C c p 742G a C an: K3U (K3U-X3V) : MD E-4 jø:,6" Mnn: 4GB Ha: 32GB j: MD HD632 DVD-nn: HDM: : 82 gn + Bh ng wca:,3 gap Ba: 6 c an: 742G (X2) : n C 3 37M jø:,6" Mnn: 6GB Ha: GB j: a GT2M GB DVD-nn: HDM: : 82 gn ng wca:,3 gap Ba: 6 c K C-EKK 499,- ang E3 an: C3 (-C3_2E) : n C 24M jø:,6" Mnn: 4GB Ha: GB j: a GT4M 2GB DVD-nn: HDM: : 82 gn + Bh ng wca:,3 gap Ba: 6 c g ang ananc D-EC aa ppa på D-nn x p z 7x ga z Mn ynng 2 x ppaa 94 h Cann Mfnjn M28 Epn Mfnjn X42W a fnjn hng fa, ann g p på 4, a anø på x fgaf 4 paa pan WF g nn j fhånnng En g ff HD aa, 72 p,x p z HD appa 3 n 8 GB-D nn 3 CD j nnyg Mfn ppaa 7 a (n)) 69- any VC-CG aa 4 99,- EC-E3ZZBBE2 Kpa, ga aa En aa h 2 gapa D nn CD-j ang C3 a C 99,Epn Mfnjna X72W Kpan, cann g 6 paa pan Wf, nn g UB-nngang på n, a CD/DVD pap/f 499, ny ayan 3 gch cng an 6GB K hfn 6 GB ha Bay pa 3D-ø Tåa n g Bh HDM-png Tåa hånn n F Exp p D an p få g a /hn an Bå a- g an Fjnn K aa MC694QG/ F faga a n g ppæ, gna a Vg Kan gga aan æ g y a, a, g a h agna ax p n K V T E V E U D V D E T E T T K M M U K T E E F D U K T M Å T E V C E FØDE: GD:

3 4 43 M 4 Y BMBTE 3 8,- 46 ED CFDG88CBCET Kafg gn gangffåa g yynnng få fn gang X-p y UB, a, Mp3 g CD Ea wf UB nn-/gang a a Dn øa ppæ yffaa n CD-, CD-W g ppaa UB Mp3 Fjnn Fana 46 ED TV F HD 92x8 ppøyng 4 HDM nnganga, UB, ca Daapng Hz Mnfw-ng MEG-4 TV n 2 W fa a g y p ga ygang T n 4 ED 9999-, 4 G DVD-E DVX n an DVD-pa ø f f fa på anan, n DVD, DVD+-/W, CD, CD-/W, M3- g WM-fa, EG-fa a fa MEG4/DX-fa 2,- 4 ED UBEUM hp 4 ED- 4F994 a -ED f HD UE gh a a fc x HD, pfc aa Mn Hz Ca CD 2 pn æ g ya nn- åa npng D pa Gjn nnyg aa f TV g CanaDga a- UB-nngang g HDM ang UE4C674 ny DVF2 Hn DVF2CE2 Ta 4 W ff Tåa ny DGT MED T W-F UB-nngang FM-an D g 2 føhannnnga ø f a DVD/CD/p3/DX /EG 4 Uaynn 4 ED E Hz Mn ng png F HD fø, Tåa få n C Dga n gjn a TV g CanaDga EK E 2 3D-B 999- ny BDV37FE D pf yangg f a faja B-ay DVD pa FM a UB nngang Ta gangff 4 W p 2499,- 2 8 ny KD 46X7 8 ppøyng 24x768 F HD Hz fn y a ga nhanng få n a F HDM-nnganga ang 43D4 p Fnx 32 FX 94 HV CD-TV HD-a En naajn jn fjnn 2x HDM-nnganga UB nngang TV n K V T E V E U D V D E T E T T K M M U K T E E F D U K T M Å T E V C E 499,- ny CMT-EH2 Mcangg Ba DVD UTED DV977 CMTEH2CE Uapa CD-/a/a-yy g, anng CD-/a-/ a yy a-- UB f n png, apng g ang a p3-paa 7" CD j p an-hc y Kafg h a g ca 2 /2 a apng Fjnn, aaap, aap 2 V KU FØDE 4 ny 4X7 F HD 3D ny nhc gn Eg ED ng WF-nngang, gang nn 4x HDM, pc-nngang TV agna ax p n FØDE: GD:

4 Y EC CTVE MUG GXY E D 2 6 GB 3G T 99 n afn px aa n 23 Ghz p 4 Tap å 287,- K 9 MUG GXY CE KMETT M 4,3 j fana fagagng n pay a agnn g pang a jånan a nyan 8 px aa 8p f h f Da C 2 GHz p Faggp ang fn a g Va n f fng g a ana g aa nn fø 97" CD j ED ng a gn aapa gna ana KMETT KT Tøff g gng ch fn n px aa 8 MHz p 3 jacpgg Tap å 787,- Tap å 3 E D 2 DCK KMETT M g fn h ny agnn 39" j 8 px aa Ca Z n WF, G g h HUWE U9 anngang 3 jacpgg D 6 T 99 æ anng fn g aa g n pay nnygg 3,2 ga px aa p paa f å fng høyappaa En nya g a hgaa M g aa 249,- 499,Tap å 887,- g fn få ang 4 f y B aapan på anan, gn 22 a g pp 6 a any f j ja HTC ET KMETT Faggp HTC gn j g paf 8 px aa HTC n agnn 2 Ghz Da c p Dnn fnn g pp nan g n najn MUG GT-E237 KMETT Tynn g an n fn fa Haw 4 j px aa Ghz p H png g 4 GB nn føgj Myj fn f pngan Tap å 3887,- Tap å 287,- Y EC Y KMETT Dgnp få ny Ecn fana j 8 px aa 33 j fana ppøyng Ghz p Y EC ZY KT G KTT g fn få ny Ecn 32 ga p aa G pa Fn f faga 99,- D DT 3 VTEX Tap å 7487,- Tap å 487,- En g ang Tåa hfn G aapa p Bh høgaa fana y f Tn g pfy p n j n 99,- 699,Kp Kn Kp 3 M n p n MB aa n p n Kp M Kp 2 n n p n 4 n n p n n n p n Månagf n fn Månagf fn 99/ 99 MB aa n p n 4 MB aa n p n MB aa n p n 2 ån* 6 M n p n 2 M n p n M n p n Mn- g M-p,49 Mnp,49 Månp n/ fn 399/ 99 Månp n/ fn ån 249/ 449 Månp n/ fn ån ån 29/ 299 ppa,89 ppa,69 V n p n 8 V n p n 6 V n p n 7 E n: ppa:,69, n- g M-p:,29, Daa:,- p MB (a,- p øgn), Eang: å,- MM-p:,99 n gj g Vå på nn/ E n: ppa:,89, n- g M-p:,49, Daa:,- p MB (a,- p øgn), Eang: å,- MM-p:,99 n gj g Vå på nn/ E n: ppa:,89, n- g M-p:,49, Daa:,- p MB (a,- p øgn), Eang: å,- MM-p:,99 n gj g Vå på nn/ K V T E V E U D V D E T E T T K M M U K T E E F D U K T M Å T E V C E a E n: M-p:,69, Daa:,- p MB (a,- p øgn), V n p n: 6,Eang: å,- MM-p:,99 n gj g Vå på nn/ Bhagg g g hanf Vnh g y g øyjn Dpay anå En hanf f n 2 Månp ng, M g f f h øp B WVE B EY G *Mnfang: 49,- påøp p n an ng g n M f Eang: å,daa:,- p MB (a,- p øgn) n gj g Vå på nn/ FØDE: GD:

5 V ha gn ca f a 8 KG KTET 3 3,- Ecx aan EWF g apa, 6 /n Bøa Enga -2% pay 99,- 499,- 3,- EG aan g apa, 6 /n Hga Dpay annng 699,- 3,- Hqana fy QG 62X Kfy a pp Mfnjn jønan n K, a, Bgna ana B å DUK 22 Ecx njnfy EKD 63 Mfnjn n K g a Tpp fnjn g ana 99,- 99,- n aan WM463, g apa VMEUMETEKG EG ø T 967 Knnø appng Enga - 4% 7 g apa CD pay Kan pa aøp 499,- 249,- Whp ppa DY F nnng Eng 2 a 4 pga g 3 paa 2,- M ppa G 22 Fn yng En jnng napp pgaa pga, hgpga, ff Bgna ana nfg 4 /n Hga U-hana 2 349,- 2998,-,-,- Whp ø ZB 667 En nnø 6 g apa Wfa ax M7F Kafg 7 wa axa ågn p g hghaa 2,- Wfa affjn W 623 a a ygna fg aff 98,- 998,- Bay håføna Tøff 2 W nc ng f ganf g ana hå Tfnjn Tøa aa Knapp f f f f fng a fy Ecx fp EF 44 Kafg fp 8 wa fnjn g nna fagng 2 fnjn, n agna ax p n Bch ppa GU6E2K pga, hga, 48 B Dpay annng a g KVTEVE UD VDE TETT KMMUK TEEFDUKT MÅT EVCE FØDE: GD:

6 a f a c n V ha g M øga , Hqana n QCE22X fnjna jønan aj K, a, 899, ap 2 høg Hqana njnpp QH76 Whp ap WBE372 4 angæ n D ch jnng p & g fnjn Fa p an Danax c M7 Man jnng 7 7 wa 99,Whp c MX 34WH 2 En jnng Kpa g gan øga 2 wa G gn 6 nn ffgng Tpø øp 3, 9-29,- Å VÅ YE KFFVDEG Kjø på 2 6 fy + nga 7 c KKE M G T 29- Whp n KZ 24X 63 En a, K Va 8 ana 399,Whp njnpp CM 73E B på a n T, anng, n Fap åan KKE M G T 799- hp aan T 72/7 hp n HD 78 Ban annø Kaffan f -2 ppa 4 wa n Vaan på,7 a y, a ff ab Vay ppaa pa 3-249, Whp jøap WM 24, h 43 c a ng 98,- 499,- 2 /2 399,Dngh affan EM 4 Haa affan affn Tnna gng a affy g ng Vaan på,8 Ma Kan a ang aff gg p 99,- 8 wa Tpø Tnna ggng ag øp Ecx gap ZB 29 : D B T E 2 Va øga U 4 Egan gn ppaa g/hånøga 2 Mccaa KB 8 89,Mccaa H 74,2 aan agna ax p n K V T E V E U D V D E T E T T K M M U K T E E F D U K T M Å T E V C E FØDE: GD:

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

3 k g s pose! Et utvalg Ristorante pizza Dr. Oetker. Fra 325 g Pr stk. Pr kg fra 56,34. Plukk og miks frukt. Et utvalg Go morgen yoghurt

3 k g s pose! Et utvalg Ristorante pizza Dr. Oetker. Fra 325 g Pr stk. Pr kg fra 56,34. Plukk og miks frukt. Et utvalg Go morgen yoghurt 10-kon MARKED! 3 k po! Coop Ma oabff Kynå/vn DSH. Fy. 3 k. P pk. P k 20,00 60 00 Sk bukk. P h P k 200,00 Coop. 750. P bød Fndu. 450 P k 26,67 Fa 33,33/k. 1 pk 32,70 2 30 Roan pzza D. Ok. Fa 325 P k. P

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

50 LED TXL50B6 KUN. 100HZ backlight scanning bildeteknologi 1600 o/ KUN. Tilbudene gjelder KUN i Sørlandsparken Kun påskeaften

50 LED TXL50B6 KUN. 100HZ backlight scanning bildeteknologi 1600 o/ KUN. Tilbudene gjelder KUN i Sørlandsparken Kun påskeaften U GJØ H U r e d l e j g e ilbuden G n H ørlandsparke HD /2 HZ backlight scanning bildeteknologi o/ min 25 32 D XDY ull HD- 3D - 3 x HDM - UB 89 Veil. 23.9,,- 4 99 35 42 V X42X X 32B M V 349 2 x HDM UB

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak

Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk in u ensa i kommuner og helseforetak 201 6 P f j f U H P f j f f 1 j 2016 U H 2 U J2016 T: Pf j f U H B: R f :wwwf Gf: PG L: P :2000 : cxntb IBN9788280827333 IBN9788280827357 Pf j f 3 D f j f j f f D 2008 f f 200910 U Nj f (2014) f D 200910

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord.

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord. Tbn j f n n Hn b ny 39! f n S! h ø Ny b p k Ny kyn f kp 32% 2-32% 25 29 p k.p 33,3,/p p f + pn Nk bø E kff Fkp ppnjc c, 5% (3,23/k) 250, (,0/k) 1, C/Jcb U 2-32% 17.p,502,50/pk Mk 1 k, Skkbø/Knbø/ Hbø,

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Toktrapport. Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen 4817 His

Toktrapport. Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen 4817 His Havfrskningsinstituttt Frskningsstasjnn Fødvign 4817 His IT VII-91 Tktrapprt Fartøy: G.M. Dannvig Tidsrm: 1-5 januar 1991 Områd: Skagrrak Frmå: Hydrgrafisk snitt, fiskarvundrsøksr Prsn: K. Hansn(Tktdr),

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

Avtale nr. 006 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.6 1.5 Stein Olav Jørgensen 03.06.

Avtale nr. 006 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.6 1.5 Stein Olav Jørgensen 03.06. Avtale nr. 006 Side: 1 av 5 Beskrivelse av standard utstyr som leies ut til kundene. Standard PC (varenr 120): System Drivers & Resource Recovery CD Energy Star 4.0: Diskettstasjon: Harddisk nr.1: Ekstra

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom ILLUSTRSJON REGULERING Perspektiv 0 0 Sandnes ESKERVEGEN :, :0, 0 0-. TELEFON: 0000 . /. /,..,.0 R. +,0 EK SI ST ER. +, EN. EGEN ESKERV..0 DE +, +, GR E NS +,0 E.. R.0 k +,0 +,. 00 Trafo.0. 00 00 +,0 0..0

Detaljer

Nei, jeg bare tuller.

Nei, jeg bare tuller. Eksempel En medisin skilles ut fra kroppen med en hastighet proporsjonal med mengden i kroppen. Halveringstiden er timer. Anta at en dose injiseres i en pasient hver sjette time fra et visst tidspunkt.

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Kontroll Kort beskrivelse K22A Boligbygg uten bruksenhet Boligbygg er definert som hovedbygg med

Kontroll Kort beskrivelse K22A Boligbygg uten bruksenhet Boligbygg er definert som hovedbygg med Dokumentasjon av kvalitetsindikatorene for SSB-Matrikkelen Kontrollene omfatter alle aktive enheter i SSB-Matrikkelen. Det betyr at alle enheter som ligger uten utgaatt_dato_ssb i situasjonsuttakene blir

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2007/2008

RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2007/2008 Studieforberedende program -> SF Vg1 Passage Tekstbok Fransk Contact, fransk I, vg1/vg2 Contact, fransk I, vg1/vg2 Geografi Geografi Landskap - Ressursar - Menneske - Utvikling RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Oppgave 1. (a) Vi utvikler determinanten langs første kolonne og dette gir. (b) Med utgangspunkt i de tre datapunktene denerer vi X og y ved

Oppgave 1. (a) Vi utvikler determinanten langs første kolonne og dette gir. (b) Med utgangspunkt i de tre datapunktene denerer vi X og y ved Sensorveiledning: ELE 37191 Maemaikk valgfag Eksamensdao: 13.06.2012 09:00 1:00 Toal anall sider: 5 Anall vedlegg: 0 Tillae hjelpemidler: BI-dener eksamenskalkulaor TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus Innføringsark:

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

Helse Vest IKT. Kundesenteret

Helse Vest IKT. Kundesenteret Helse Vest IKT Helse Vest IKT er totalleverandør av IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest, og vi skal være den foretrukkede IKT-leverandøren basert på kostnadseffektivitet, kvalitet,

Detaljer

Hordaland teater - flytting til Logen

Hordaland teater - flytting til Logen - II /- f - - f j f å j å f å f å f f æ å å å f æ f å j j jf j f C j å ( f c f å C ff f f j f å I I f å j / f f f få f å f få å f j f f å j f å fj f f wc - II f - f@f www / få f f j f f / å I I f å C j

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Løsningsforslag eksamen TFY desember 2010.

Løsningsforslag eksamen TFY desember 2010. Løsningsforslag eksamen TFY4115 10. desember 010. Oppgave 1 a) Kreftene på klossene er vist under: Siden trinsene og snorene er masseløse er det bare to ulike snordrag T 1 og T. b) For å finne snordraget

Detaljer

Løsningsskisser - Kapittel 6 - Differensialligninger

Løsningsskisser - Kapittel 6 - Differensialligninger Løsningsskisser - Kapittel 6 - Differensialligninger Vi bruker det vi har lært i 6.3 om løsning av separable differensialligninger også i noen av oppgavene fra 6.1 og 6.2 for å knytte denne løsningsteknikken

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

00B Uge 41 2014 UGER UDEN GRUNDSKEMA. Onsdag. Fredag. Mandag. Torsdag. Tirsdag 08:00-08:30 LB BHK. Skolernes motionsdag LB BHK LB BHK LB BHK

00B Uge 41 2014 UGER UDEN GRUNDSKEMA. Onsdag. Fredag. Mandag. Torsdag. Tirsdag 08:00-08:30 LB BHK. Skolernes motionsdag LB BHK LB BHK LB BHK 00B Uge 41 2014 BHK BHK BHK LB SBT LB SBT LB SBT LB SBT IKK BHK KSJ BHK IKK BHK KSJ BHK IKK BHK 00A Uge 41 2014 MG SBT MG SBT MG SBT MG SBT IKK BHK AMB BHK IKK BHK AMB BHK IKK BHK 01A Uge 41 2014 EB/HLM

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2)

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2) Geerell øymdell fr frerkere (M Kap.) år e frear øyaalyer av re yemer vl de være uprakk å aalyere med dealjere øymdeller fr alle mulge øyklder. velger ede å bruke freklede mdeller m repreeerer flere mulge

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Acer Computer GmbH. Pricelist No. 05-23 Th. May 2005. Veiledende utsalgspris. Territory: Norway. Desktop

Acer Computer GmbH. Pricelist No. 05-23 Th. May 2005. Veiledende utsalgspris. Territory: Norway. Desktop Acer Computer GmbH Pricelist No. 05-23 Th. May 2005 Veiledende utsalgspris Territory: Norway Desktop Denne prisliste erstatter alle tidligere utsendte prislister. Acer Computer GmbH forbeholder seg retten

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Bærbare PC Priser og info Se Brosjyre

Bærbare PC Priser og info Se Brosjyre Bærbare PC Priser og info Se Brosjyre Lenovo IdeaPad 110 15.6" HD Pentium 4405U, 4GB RAM,128GB SSD Kr. 3499,- inkl. Mva Antall kjerner Hurtigbuffer Grafikkort Intel HD Graphics 510 Tilkoblinger USB 2.0

Detaljer

3-300 FASADE MOT NORD FASADE MOT SØR BOLIGER TRÅLVEIEN 40 CARPORT FASADER - MG PROSJEKT 1:100 MM JAA/TS 29.06.06 REV. DATO KORREKSJON - - -

3-300 FASADE MOT NORD FASADE MOT SØR BOLIGER TRÅLVEIEN 40 CARPORT FASADER - MG PROSJEKT 1:100 MM JAA/TS 29.06.06 REV. DATO KORREKSJON - - - 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 600 4 400 1 400 600 FSDE MOT NORD FSDE MOT ØST 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 600 4 400 1 400 600 FSDE MOT SØR FSDE MOT VEST STORGT 6, OKS

Detaljer

Oppgave Oppdatert svar Dato

Oppgave Oppdatert svar Dato Endringer fra versjon /86: Oppgave Oppdatert svar Dato.9a /06 8.6b [, ] /06 6.j + 6 /06 Ad y ( + y) /96 A4b /96 A9b + /96 A9c 4 /96 A9d + + + 6 /96 A9f 4 + + 4 + + /96 Kapittel Fasit betyr at det ikke

Detaljer