3995, ,- 1999,- 1999,- 3995,- 2999,A 699,- Velkommen til ny butikk og OPNINGSFEST. ein TV! onsdag 2. november 2011 kl LED. stk. stk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3995,- 18990,- 1999,- 1999,- 3995,- 2999,A 699,- Velkommen til ny butikk og OPNINGSFEST. ein TV! onsdag 2. november 2011 kl. 9.00 55 LED. stk. stk."

Transkript

1 D B T K ED n n a pp TV Vn ny g GFET Bch jøap K34 32, h 7 c 6 gahy ajnf + ng gna ana ang UE C 9 7 Eg ED Gjn f TV g Cana Dga Tn Ufag ynn, 7,98 jp j Bøa å apnga n Fjnn chj F HD 92x28 p 2 Hz 3D a nag 2 n ,- E 4 E, , Y Ba CFDG88CBCET Kafg gn gangffåa g yynnng få fn gang X-p y UB/a/Mp3 g CD Ea wf Cann E D Bch fy HCE422X Ka pp n på 66 -/ na g g Ganaj gna ana y pfaa fa Cann 8- D HD ppa g 2 Mp Dgaaa Vw- CM UB-a,/V-a U C X3U-X96V MD c-6 p,6 j MD HD629 j 4 G M, 32 GB ha DVD-nna HDM 82gn n Wnw 7 H EME aan WM463, g apa 4 /n Hga U-hana G D 2 E T K Fa Ma 2 M aha yf FØDE: K V T E V E U D V D E T E T T K M M U K T E E F D U K T M Å T E V C E FØDE: anggn GD: Kh B: ngn fnng nag 9 g 2 FØDE: GD: Kh, GD: K V KT EV V TEVE E U DUD V DVE D E TE T ETT T T K M K MM U M UKK T E TE EF EF D U KDTU K T M Å M ÅT T E VE CVE C E

2 6 2 2 E E C X3U-X96V Cann E D M X3U X96V MD c-6 p,6 j 4 G M, 32 GB ha MD HD629 j DVD-nna HDM 82gn n Wnw 7 H y pfaa fa Cann 8- D HD ppa g 2 Mp Dgaaa Vw- CM UB-a,/V-a 2B-V6M M 2B (2B-V6M) : MD E-4 jø: 2," j: MD HD632 Mnn: 4 GB Ha: GB HDM : 82gn Bh ng wca:,3 gap Ba: 6 c, nn 8 499,Cann X gaaa 2x z, 28 nj p aa CCD 4, gapa Ta pp HD-f y 3 E 3499,- 4 U K3U a C c p 742G a C an: K3U (K3U-X3V) : MD E-4 jø:,6" Mnn: 4GB Ha: 32GB j: MD HD632 DVD-nn: HDM: : 82 gn + Bh ng wca:,3 gap Ba: 6 c an: 742G (X2) : n C 3 37M jø:,6" Mnn: 6GB Ha: GB j: a GT2M GB DVD-nn: HDM: : 82 gn ng wca:,3 gap Ba: 6 c K C-EKK 499,- ang E3 an: C3 (-C3_2E) : n C 24M jø:,6" Mnn: 4GB Ha: GB j: a GT4M 2GB DVD-nn: HDM: : 82 gn + Bh ng wca:,3 gap Ba: 6 c g ang ananc D-EC aa ppa på D-nn x p z 7x ga z Mn ynng 2 x ppaa 94 h Cann Mfnjn M28 Epn Mfnjn X42W a fnjn hng fa, ann g p på 4, a anø på x fgaf 4 paa pan WF g nn j fhånnng En g ff HD aa, 72 p,x p z HD appa 3 n 8 GB-D nn 3 CD j nnyg Mfn ppaa 7 a (n)) 69- any VC-CG aa 4 99,- EC-E3ZZBBE2 Kpa, ga aa En aa h 2 gapa D nn CD-j ang C3 a C 99,Epn Mfnjna X72W Kpan, cann g 6 paa pan Wf, nn g UB-nngang på n, a CD/DVD pap/f 499, ny ayan 3 gch cng an 6GB K hfn 6 GB ha Bay pa 3D-ø Tåa n g Bh HDM-png Tåa hånn n F Exp p D an p få g a /hn an Bå a- g an Fjnn K aa MC694QG/ F faga a n g ppæ, gna a Vg Kan gga aan æ g y a, a, g a h agna ax p n K V T E V E U D V D E T E T T K M M U K T E E F D U K T M Å T E V C E FØDE: GD:

3 4 43 M 4 Y BMBTE 3 8,- 46 ED CFDG88CBCET Kafg gn gangffåa g yynnng få fn gang X-p y UB, a, Mp3 g CD Ea wf UB nn-/gang a a Dn øa ppæ yffaa n CD-, CD-W g ppaa UB Mp3 Fjnn Fana 46 ED TV F HD 92x8 ppøyng 4 HDM nnganga, UB, ca Daapng Hz Mnfw-ng MEG-4 TV n 2 W fa a g y p ga ygang T n 4 ED 9999-, 4 G DVD-E DVX n an DVD-pa ø f f fa på anan, n DVD, DVD+-/W, CD, CD-/W, M3- g WM-fa, EG-fa a fa MEG4/DX-fa 2,- 4 ED UBEUM hp 4 ED- 4F994 a -ED f HD UE gh a a fc x HD, pfc aa Mn Hz Ca CD 2 pn æ g ya nn- åa npng D pa Gjn nnyg aa f TV g CanaDga a- UB-nngang g HDM ang UE4C674 ny DVF2 Hn DVF2CE2 Ta 4 W ff Tåa ny DGT MED T W-F UB-nngang FM-an D g 2 føhannnnga ø f a DVD/CD/p3/DX /EG 4 Uaynn 4 ED E Hz Mn ng png F HD fø, Tåa få n C Dga n gjn a TV g CanaDga EK E 2 3D-B 999- ny BDV37FE D pf yangg f a faja B-ay DVD pa FM a UB nngang Ta gangff 4 W p 2499,- 2 8 ny KD 46X7 8 ppøyng 24x768 F HD Hz fn y a ga nhanng få n a F HDM-nnganga ang 43D4 p Fnx 32 FX 94 HV CD-TV HD-a En naajn jn fjnn 2x HDM-nnganga UB nngang TV n K V T E V E U D V D E T E T T K M M U K T E E F D U K T M Å T E V C E 499,- ny CMT-EH2 Mcangg Ba DVD UTED DV977 CMTEH2CE Uapa CD-/a/a-yy g, anng CD-/a-/ a yy a-- UB f n png, apng g ang a p3-paa 7" CD j p an-hc y Kafg h a g ca 2 /2 a apng Fjnn, aaap, aap 2 V KU FØDE 4 ny 4X7 F HD 3D ny nhc gn Eg ED ng WF-nngang, gang nn 4x HDM, pc-nngang TV agna ax p n FØDE: GD:

4 Y EC CTVE MUG GXY E D 2 6 GB 3G T 99 n afn px aa n 23 Ghz p 4 Tap å 287,- K 9 MUG GXY CE KMETT M 4,3 j fana fagagng n pay a agnn g pang a jånan a nyan 8 px aa 8p f h f Da C 2 GHz p Faggp ang fn a g Va n f fng g a ana g aa nn fø 97" CD j ED ng a gn aapa gna ana KMETT KT Tøff g gng ch fn n px aa 8 MHz p 3 jacpgg Tap å 787,- Tap å 3 E D 2 DCK KMETT M g fn h ny agnn 39" j 8 px aa Ca Z n WF, G g h HUWE U9 anngang 3 jacpgg D 6 T 99 æ anng fn g aa g n pay nnygg 3,2 ga px aa p paa f å fng høyappaa En nya g a hgaa M g aa 249,- 499,Tap å 887,- g fn få ang 4 f y B aapan på anan, gn 22 a g pp 6 a any f j ja HTC ET KMETT Faggp HTC gn j g paf 8 px aa HTC n agnn 2 Ghz Da c p Dnn fnn g pp nan g n najn MUG GT-E237 KMETT Tynn g an n fn fa Haw 4 j px aa Ghz p H png g 4 GB nn føgj Myj fn f pngan Tap å 3887,- Tap å 287,- Y EC Y KMETT Dgnp få ny Ecn fana j 8 px aa 33 j fana ppøyng Ghz p Y EC ZY KT G KTT g fn få ny Ecn 32 ga p aa G pa Fn f faga 99,- D DT 3 VTEX Tap å 7487,- Tap å 487,- En g ang Tåa hfn G aapa p Bh høgaa fana y f Tn g pfy p n j n 99,- 699,Kp Kn Kp 3 M n p n MB aa n p n Kp M Kp 2 n n p n 4 n n p n n n p n Månagf n fn Månagf fn 99/ 99 MB aa n p n 4 MB aa n p n MB aa n p n 2 ån* 6 M n p n 2 M n p n M n p n Mn- g M-p,49 Mnp,49 Månp n/ fn 399/ 99 Månp n/ fn ån 249/ 449 Månp n/ fn ån ån 29/ 299 ppa,89 ppa,69 V n p n 8 V n p n 6 V n p n 7 E n: ppa:,69, n- g M-p:,29, Daa:,- p MB (a,- p øgn), Eang: å,- MM-p:,99 n gj g Vå på nn/ E n: ppa:,89, n- g M-p:,49, Daa:,- p MB (a,- p øgn), Eang: å,- MM-p:,99 n gj g Vå på nn/ E n: ppa:,89, n- g M-p:,49, Daa:,- p MB (a,- p øgn), Eang: å,- MM-p:,99 n gj g Vå på nn/ K V T E V E U D V D E T E T T K M M U K T E E F D U K T M Å T E V C E a E n: M-p:,69, Daa:,- p MB (a,- p øgn), V n p n: 6,Eang: å,- MM-p:,99 n gj g Vå på nn/ Bhagg g g hanf Vnh g y g øyjn Dpay anå En hanf f n 2 Månp ng, M g f f h øp B WVE B EY G *Mnfang: 49,- påøp p n an ng g n M f Eang: å,daa:,- p MB (a,- p øgn) n gj g Vå på nn/ FØDE: GD:

5 V ha gn ca f a 8 KG KTET 3 3,- Ecx aan EWF g apa, 6 /n Bøa Enga -2% pay 99,- 499,- 3,- EG aan g apa, 6 /n Hga Dpay annng 699,- 3,- Hqana fy QG 62X Kfy a pp Mfnjn jønan n K, a, Bgna ana B å DUK 22 Ecx njnfy EKD 63 Mfnjn n K g a Tpp fnjn g ana 99,- 99,- n aan WM463, g apa VMEUMETEKG EG ø T 967 Knnø appng Enga - 4% 7 g apa CD pay Kan pa aøp 499,- 249,- Whp ppa DY F nnng Eng 2 a 4 pga g 3 paa 2,- M ppa G 22 Fn yng En jnng napp pgaa pga, hgpga, ff Bgna ana nfg 4 /n Hga U-hana 2 349,- 2998,-,-,- Whp ø ZB 667 En nnø 6 g apa Wfa ax M7F Kafg 7 wa axa ågn p g hghaa 2,- Wfa affjn W 623 a a ygna fg aff 98,- 998,- Bay håføna Tøff 2 W nc ng f ganf g ana hå Tfnjn Tøa aa Knapp f f f f fng a fy Ecx fp EF 44 Kafg fp 8 wa fnjn g nna fagng 2 fnjn, n agna ax p n Bch ppa GU6E2K pga, hga, 48 B Dpay annng a g KVTEVE UD VDE TETT KMMUK TEEFDUKT MÅT EVCE FØDE: GD:

6 a f a c n V ha g M øga , Hqana n QCE22X fnjna jønan aj K, a, 899, ap 2 høg Hqana njnpp QH76 Whp ap WBE372 4 angæ n D ch jnng p & g fnjn Fa p an Danax c M7 Man jnng 7 7 wa 99,Whp c MX 34WH 2 En jnng Kpa g gan øga 2 wa G gn 6 nn ffgng Tpø øp 3, 9-29,- Å VÅ YE KFFVDEG Kjø på 2 6 fy + nga 7 c KKE M G T 29- Whp n KZ 24X 63 En a, K Va 8 ana 399,Whp njnpp CM 73E B på a n T, anng, n Fap åan KKE M G T 799- hp aan T 72/7 hp n HD 78 Ban annø Kaffan f -2 ppa 4 wa n Vaan på,7 a y, a ff ab Vay ppaa pa 3-249, Whp jøap WM 24, h 43 c a ng 98,- 499,- 2 /2 399,Dngh affan EM 4 Haa affan affn Tnna gng a affy g ng Vaan på,8 Ma Kan a ang aff gg p 99,- 8 wa Tpø Tnna ggng ag øp Ecx gap ZB 29 : D B T E 2 Va øga U 4 Egan gn ppaa g/hånøga 2 Mccaa KB 8 89,Mccaa H 74,2 aan agna ax p n K V T E V E U D V D E T E T T K M M U K T E E F D U K T M Å T E V C E FØDE: GD:

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

3 k g s pose! Et utvalg Ristorante pizza Dr. Oetker. Fra 325 g Pr stk. Pr kg fra 56,34. Plukk og miks frukt. Et utvalg Go morgen yoghurt

3 k g s pose! Et utvalg Ristorante pizza Dr. Oetker. Fra 325 g Pr stk. Pr kg fra 56,34. Plukk og miks frukt. Et utvalg Go morgen yoghurt 10-kon MARKED! 3 k po! Coop Ma oabff Kynå/vn DSH. Fy. 3 k. P pk. P k 20,00 60 00 Sk bukk. P h P k 200,00 Coop. 750. P bød Fndu. 450 P k 26,67 Fa 33,33/k. 1 pk 32,70 2 30 Roan pzza D. Ok. Fa 325 P k. P

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

50 LED TXL50B6 KUN. 100HZ backlight scanning bildeteknologi 1600 o/ KUN. Tilbudene gjelder KUN i Sørlandsparken Kun påskeaften

50 LED TXL50B6 KUN. 100HZ backlight scanning bildeteknologi 1600 o/ KUN. Tilbudene gjelder KUN i Sørlandsparken Kun påskeaften U GJØ H U r e d l e j g e ilbuden G n H ørlandsparke HD /2 HZ backlight scanning bildeteknologi o/ min 25 32 D XDY ull HD- 3D - 3 x HDM - UB 89 Veil. 23.9,,- 4 99 35 42 V X42X X 32B M V 349 2 x HDM UB

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris

All frukt og bær. Gjelder ikke tørket eller hermetisert frukt eller X-tra produkter som allerede er satt ned i pris ! m m d G Nå gå kt! u f k g økl S gtaftg All fukt g bæ Gjld kk tøkt ll hmtt fukt ll X-ta pdukt m alld att nd p 39 Cp Mga nyglld XL-kyllng Hl. Råvkt 1,15 kg. P tk Fk lakflt M/knn. U/bn. P kg Et utvalg Blnda-pdukt

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

)*+,-./-%/!0-./1".2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +"::5%05,;!

)*+,-./-%/!0-./1.2+34.+,5%6!07-!8%5335%!92!05335%! +::5%05,;! "#$%&'())*#+&,-#./011$$,22&'3&% #$%&'(& )*+,-./-%/0-./1".2+34.+,5%607-8%5335%9205335% +"::5%05,; ?3-%: @-+,5%9AA2-75.5%"..1575%,+93/51-7 @-+,5%+,B/"5,"C-38B..++"::5%05,75/ D."75%+",5,5,"C,-7-.25%

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

Toktrapport. Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen 4817 His

Toktrapport. Havforskningsinstituttet Forskningsstasjonen Flødevigen 4817 His Havfrskningsinstituttt Frskningsstasjnn Fødvign 4817 His IT VII-91 Tktrapprt Fartøy: G.M. Dannvig Tidsrm: 1-5 januar 1991 Områd: Skagrrak Frmå: Hydrgrafisk snitt, fiskarvundrsøksr Prsn: K. Hansn(Tktdr),

Detaljer

Avtale nr. 006 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.6 1.5 Stein Olav Jørgensen 03.06.

Avtale nr. 006 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.6 1.5 Stein Olav Jørgensen 03.06. Avtale nr. 006 Side: 1 av 5 Beskrivelse av standard utstyr som leies ut til kundene. Standard PC (varenr 120): System Drivers & Resource Recovery CD Energy Star 4.0: Diskettstasjon: Harddisk nr.1: Ekstra

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom ILLUSTRSJON REGULERING Perspektiv 0 0 Sandnes ESKERVEGEN :, :0, 0 0-. TELEFON: 0000 . /. /,..,.0 R. +,0 EK SI ST ER. +, EN. EGEN ESKERV..0 DE +, +, GR E NS +,0 E.. R.0 k +,0 +,. 00 Trafo.0. 00 00 +,0 0..0

Detaljer

Nei, jeg bare tuller.

Nei, jeg bare tuller. Eksempel En medisin skilles ut fra kroppen med en hastighet proporsjonal med mengden i kroppen. Halveringstiden er timer. Anta at en dose injiseres i en pasient hver sjette time fra et visst tidspunkt.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kontroll Kort beskrivelse K22A Boligbygg uten bruksenhet Boligbygg er definert som hovedbygg med

Kontroll Kort beskrivelse K22A Boligbygg uten bruksenhet Boligbygg er definert som hovedbygg med Dokumentasjon av kvalitetsindikatorene for SSB-Matrikkelen Kontrollene omfatter alle aktive enheter i SSB-Matrikkelen. Det betyr at alle enheter som ligger uten utgaatt_dato_ssb i situasjonsuttakene blir

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2007/2008

RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2007/2008 Studieforberedende program -> SF Vg1 Passage Tekstbok Fransk Contact, fransk I, vg1/vg2 Contact, fransk I, vg1/vg2 Geografi Geografi Landskap - Ressursar - Menneske - Utvikling RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg

Hel. Pr kg. I skiver 99,00 pr kg. Kveite Pr kg ! o Go Coop Mga flatbff av vn Hl. P g I v 99,00 p g F la Hl. P g I v 79, p g Et tot utvalg Coop juc 1 / 1,5 l Bngbæ 300 g. P uv Væfobhol 59-4u0pp%! 89 Et tot utvalg gllpøl Gl/Po. 300-1200 g n w y l l Sa

Detaljer

Oppgave 1. (a) Vi utvikler determinanten langs første kolonne og dette gir. (b) Med utgangspunkt i de tre datapunktene denerer vi X og y ved

Oppgave 1. (a) Vi utvikler determinanten langs første kolonne og dette gir. (b) Med utgangspunkt i de tre datapunktene denerer vi X og y ved Sensorveiledning: ELE 37191 Maemaikk valgfag Eksamensdao: 13.06.2012 09:00 1:00 Toal anall sider: 5 Anall vedlegg: 0 Tillae hjelpemidler: BI-dener eksamenskalkulaor TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus Innføringsark:

Detaljer

marked 10; KRONEKAFFE GULL Filtermalt/kokmalt, 250 g, 40, /kg

marked 10; KRONEKAFFE GULL Filtermalt/kokmalt, 250 g, 40, /kg Få k Gå und nn av på s på ww w.i -pos CA!.no Gjd mandag 12. novmb ødag 17. novmb S T R TO ; 10 makd KRONEKAFFE GULL Fma/kokma, 250 g, 40, /kg GRYTEKJØTT Fa kjødskn, sosskjø/ bankkjø/undsk skv, p. kg 7990

Detaljer

Helse Vest IKT. Kundesenteret

Helse Vest IKT. Kundesenteret Helse Vest IKT Helse Vest IKT er totalleverandør av IKT-tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest, og vi skal være den foretrukkede IKT-leverandøren basert på kostnadseffektivitet, kvalitet,

Detaljer

Løsningsskisser - Kapittel 6 - Differensialligninger

Løsningsskisser - Kapittel 6 - Differensialligninger Løsningsskisser - Kapittel 6 - Differensialligninger Vi bruker det vi har lært i 6.3 om løsning av separable differensialligninger også i noen av oppgavene fra 6.1 og 6.2 for å knytte denne løsningsteknikken

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

00B Uge 41 2014 UGER UDEN GRUNDSKEMA. Onsdag. Fredag. Mandag. Torsdag. Tirsdag 08:00-08:30 LB BHK. Skolernes motionsdag LB BHK LB BHK LB BHK

00B Uge 41 2014 UGER UDEN GRUNDSKEMA. Onsdag. Fredag. Mandag. Torsdag. Tirsdag 08:00-08:30 LB BHK. Skolernes motionsdag LB BHK LB BHK LB BHK 00B Uge 41 2014 BHK BHK BHK LB SBT LB SBT LB SBT LB SBT IKK BHK KSJ BHK IKK BHK KSJ BHK IKK BHK 00A Uge 41 2014 MG SBT MG SBT MG SBT MG SBT IKK BHK AMB BHK IKK BHK AMB BHK IKK BHK 01A Uge 41 2014 EB/HLM

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2)

Generell støymodell for forsterkere (Mot Kap.2) Geerell øymdell fr frerkere (M Kap.) år e frear øyaalyer av re yemer vl de være uprakk å aalyere med dealjere øymdeller fr alle mulge øyklder. velger ede å bruke freklede mdeller m repreeerer flere mulge

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Acer Computer GmbH. Pricelist No. 05-23 Th. May 2005. Veiledende utsalgspris. Territory: Norway. Desktop

Acer Computer GmbH. Pricelist No. 05-23 Th. May 2005. Veiledende utsalgspris. Territory: Norway. Desktop Acer Computer GmbH Pricelist No. 05-23 Th. May 2005 Veiledende utsalgspris Territory: Norway Desktop Denne prisliste erstatter alle tidligere utsendte prislister. Acer Computer GmbH forbeholder seg retten

Detaljer

3-300 FASADE MOT NORD FASADE MOT SØR BOLIGER TRÅLVEIEN 40 CARPORT FASADER - MG PROSJEKT 1:100 MM JAA/TS 29.06.06 REV. DATO KORREKSJON - - -

3-300 FASADE MOT NORD FASADE MOT SØR BOLIGER TRÅLVEIEN 40 CARPORT FASADER - MG PROSJEKT 1:100 MM JAA/TS 29.06.06 REV. DATO KORREKSJON - - - 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 600 4 400 1 400 600 FSDE MOT NORD FSDE MOT ØST 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 600 4 400 1 400 600 FSDE MOT SØR FSDE MOT VEST STORGT 6, OKS

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen

Alpha VPK Bergvarmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen Ap VPK Bpp T ss Foo o s o pps s U 25.03.2014 1 V på so s os Tpø: TA (ø), psss, os TA + GND på X4 TRL (ø ), os TRL + GND på X4 Sø: Ko sø opsso (på 400 s, ø) Ko sø ss, os so 3-s (s. s 4 o 5) Ko sø ssø Ssospp:

Detaljer

BILENS BEKREFTELSESETIKETT FORORD - WINDSTAR

BILENS BEKREFTELSESETIKETT FORORD - WINDSTAR BILENS BEKREFTELSESETIKETT FORORD - WINDSTAR DENNE DELEKATALOGEN INNEHOLDER INFORMASJON OM WINDSTAR PRODUSERT FRA 1094 Bilens bekreftelsesetikett Bilens bekreftelsesetikett er festet til dørklinkekanten

Detaljer

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer

Bærbare PC - Januar 2009. Priser og info. Se Brosjyre

Bærbare PC - Januar 2009. Priser og info. Se Brosjyre Bærbare PC - Januar 2009 Priser og info Se Brosjyre Acer Aspire One D250 Intel Atom N280-10,1", 1GB, 250 GB, Win 7 Sort Produktnr.: LU.S670D.133 Kr.3699,- Inkl Mva Windows 7 CPU : Intel Centrino Atom Single

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ "

! #$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ ! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1! "#$ # % % #& ' # #!$ (! "#)*+ " $ " #)*+$ 1 21,-. /0123 4-512167-8 ) 9-2:.1236;: A-8,34

Detaljer

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75 BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 1 av 9 t.p HEA 00 S355 PL 0x30x380 S355J FUNDAMENTBOLTER 4x M4x600 8.8 BETONG B30 t.fc h.c Ø d.0 c.1 b.c t.wc c. c.1 b.1 e.1 m.0 e. d.1 Input Stålsort : "S355" f

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

EKSAMEN. ANTALL SIDER UTLEVERT: 7 (innkl. forside og 2 sider formelark)

EKSAMEN. ANTALL SIDER UTLEVERT: 7 (innkl. forside og 2 sider formelark) KANDIDATNUMMER: EKSAMEN FAGNAVN: Mtemtikk FAGNUMMER: REA EKSAMENSDATO: 5. desember 6 KLASSE:. klssene, ingenørutdnning. TID: kl. 9... FAGLÆRER: Hns Petter Hornæs ANTALL SIDER UTLEVERT: 7 (innkl. forside

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

FORORD - TRANSIT 95 DENNE DELEKATALOGEN INNEHOLDER INFORMASJON OM "TRANSIT 95" PRODUSERT FRA 0894. BILER MED KORT AKSELAVSTAND - 2835 MM - LCX

FORORD - TRANSIT 95 DENNE DELEKATALOGEN INNEHOLDER INFORMASJON OM TRANSIT 95 PRODUSERT FRA 0894. BILER MED KORT AKSELAVSTAND - 2835 MM - LCX FORORD - TRANSIT 95 DENNE DELEKATALOGEN INNEHOLDER INFORMASJON OM "TRANSIT 95" PRODUSERT FRA 0894. VERSJON SPESIELLE MODELLVERSJONER ER VIST MED MODELLKODENUMMER, :- 80S 100S 115S 120S 150S 100L 130L 150L

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 1 Kalkulus

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 1 Kalkulus QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 1 Kalkulus Kapittel 1 Oppgave 1. a) en funksjon b) en funksjon c) ikke en funksjon d) ikke en funksjon Oppgave 2. a) 12,1 b) 4 c)

Detaljer

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK Myndighetsgodkjenninger Strålebruk Oversikt side 2 Godkjenning Medisinsk Strålebruk Blodbestråling side 3-4 Nukleærmedisin side

Detaljer

FORORD - TRANSIT 92 DENNE DELEKATALOGEN INNEHOLDER INFORMASJON OM "TRANSIT 92", A0408 OG A0410 PRODUSERT FRA 0891. VERSJON SPESIELLE MODELLVERSJONER ER VIST VED MODELLKODENUMMER, :-. 80 ) 100S ) 115 )

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

Formelark for eksamen i TE 559 Signaler og systemer Kontinuerlig tid Diskret tid Beskrivelse Dierensialligning Dieranseligning y(t) =y (t) +3u(t) +5u (t) y[k] =,y[k, ] + u[k] Beskrivelse Impulsrespons,

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet 2 Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn

Detaljer

Trykkløse rørsystemer

Trykkløse rørsystemer Trykkøe rørytemer Ppefe Norge AS har kabe- og avøprørytemer PVC, PP og PE med kompette deepektre. PE benytte trykkrør om utppednnger, om ednng dårge maer (myr) og ved høy overdeknng og/eer høy grunnvanntand.

Detaljer