! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 *#! "5$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$"

Transkript

1

2 ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..<$.!' #!+ ' =#( # &. * >#!.+&! &/ 01& 546$ * >#!.!'&/ 01& "$ " & "!(6 )#+&&&+!'#$7:&&""2)# '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 *#! '!+B ( 2 ' #$ =!#.)"(.2,".)" "9) )#! ' & #''!$"9)!2 ' #!$.&! # ) ' '!+.)"( #! #!C!5.) "('! )<.%&'D'.(&)%&# '.' "7$ * '. &" * 3&#+&! / 0# 7!'!"!E6. *": "* ' ".$ ' =2!5 ))". ""$ =2!5 "!5'+&! ')! 9)'+&! ( F%&!! &!'.)$ 8 7' &"3& $8'! $#! =2!5! 3& &( )# #)! &$ )& #5$ ' =# 3"$!&".!7 #! ( / 0!E6 7"#& #!*#*'! =!#7 *7 '#+&'#'(#!#&.#< " )/ 0.'! '.B7#*$ *" # -)!$!5.&'" 'D ' *.. ' '& +!'.,!*. '7.&"3& & &'('"! ) 3$&")%& 3*2" 9(6 )##!'! * >#!.D"" ' "$ )# )# &. #$*"&"!3!) )$ '/ 0&!$ %&! 3(6 #!.!)/ 0'".' 3 (6 " &"*!3&! ).# =!# #!.!)/ 0*2" 9(6 ")!3!&)&'&/0) #E6 #!*&8=!#/

3 G.&".&*G+ &(G.%&&':E &)&&"3&+' '$7 ' & + )# &$ "D& 7# ' 7#&.A 3 ")"! *" 7:( &.!*' * *!.'( GH.%&!7C!* G'#!G$ 2'&.( 7&:&/ & ) ' *" '"!+( *!3!".!'&'!)!' 7!')"# 7!* *" *& +"'( '. + ' * )' )"3*'(#!.!/09!5 ". +(6 GH.*7 '=!#G'#( G%&,4G.+&! &!!( G1&!'=!# 53*'$#)")':(!!!*#&"7/ G ' "!((( G %&&#(*! + *+)""+!'='!'3!'( G!!&"!.:G!&#!( & "5!. #.!)/ 0 2 &' *7'(6 " "" *.&#! &+& 3&!' ' &( &" "*# 8 *.) &" 7 5( * *!'$ +&"! '& "&#$ *&)' 7. '!" 3'( G;2+*" 5')# G'#!")# (!" 3&+'! +&!'3 8 ' ')" )'3!!! ' :.%& 3( # )" + ' *7: +&'( ;2+*".D"&'*)' &7& '+&'! '( "! '!)! & ".'( A.*&! 7# '.# 9 & &" *)( "&# )"#+'3'!*5#)".#( G# %&!'=2!52.+EG+ &##!(!!'*"))*''/ G#!E ;8+*" +& *7:( & #! & # *#7#"( G# %&!'=2!52.+( G "$ )# G + & ;8+*" ( G &$ & ) "7E &&")# 8*)! 3*'& '&"&#! " 2'#(#!)# &/ G )'"&!'EG+ &(

4 G&.)*#G'!!( G 5 &! *)' G! & #! G ' : &= ' #"5("7"!7 2'!( G5". (5').)*2#( )#.& ' & 7*."!*! 7 *" $ " #,!*$ *!!& ".!I 7 &:5( & +!' # '!'!*" ' #2+"$!%&'7!*#$#).* )##*"&"'! +:5(#*#"$*3&" ")"! 7&* ')& )## '+&. "$.+&! '*&"! $ *!'&. &"!! 3 &*"'*!! "! 7:"!#'".,!**!3!:(! 5.#%&! )/ 0!*! " " 3* ' &" &:5! "! %& '*&?"!%J#"!.. '%&&. '(((6*.!/0#.E!') # 7&* )' )!46 / 0" D*#,!*$ '! ''"!& "! #!(6 G*!*+&G'!!(G"' # 2!%& ( G#%&)!.!*( G &.!%& 2"!%J#G %&&!! (G "&"#&**" &$%&.I8=!#.!&#.!&((( ##&.& 3!*#"$*" :)!*'$."7 $)!!"( G! G'#(G5+ ' )'.<( #! &$ *&& "5 7 '!.+) =!$ +!'/ 0$ B# " ':5$ "" '$ *".""(6 #! + '! %& 3* &*( &**".&=!#(&/0.""! "7#!!)&*!*# #&"* 8%&#$*"*'! " 7 K!*$ ')2.!'(! ) %&') # "!5*"! #3$*!%J! "! $ ''." '(6 L< #).=!#.*"'"7'&*( +&! &/ G2!)''4 G5(".""*( &.2+! )" &" 3 +3 *& %&.! )&".<*'* #$&"7#''"')#$! *"'&"*#!$*" $!*!!'=!#( GH-'7+G'&*( GH?%& 2 "7#!4G.+&! &L< (

5 G*%&!)"3:'.#?*( G " G ' #!( G.#?*( 5 '(!!*"!. ( "!" +!)'& %& (!! "& " &."!*&*#"( G #3!2"E4G#"7&#( G#3!4 G"$.*!*( #! " &# =!# ".!'/ 0+&!' &" #+"'(((' ''%&! 3$..&#:I#"5 ' +I ' &' " &"' *! # ' "!&!:5''" <83! #!+J? *(6 G #)!5 = )'' G *! &!!( G ""%& 9 *! *& " +( #!'&&" *!"/ G&&E'*$"&")(!'& "!"!'$ *" "!* *&** /!'#!'! '*'! (#).#$7!'''(/ G 1& )!"( $,( " ')! &".&*$ =& ( G 5 *! G '!!( #! 7D& 9( G&)EGD*#"&!!( #.A8*& /&)"!"'! *"!(9'3,# 7" '?#*K!(.D"&'*A"'$3#+!'( G1&)34G.+&! &!!( #!!*#!'7+) '*A"'3#+)( &)&&".&*"+&!&".!'( G5')3G'#( G%&,4 G5')(2"( #)# &/!!!#)! ' )!* ' 8 +&# )9#)( G"G'#!(G& #3!.*!*( *&<'*5$3 <8#'&#$7&=!#.+&!&*&# '( G+&".. '.#?*'*!*( &)''.*7&"*. *$"+&+&(

6 &)'%&'&)(' '&&"'*!3&/ G&!*&7"& 7"!'< *#)2%&G'$!!' ''! ( 3" ' &"!! &) &" &?''#+:5( G! ( #!.!&/0 &.'*(6. &&*&# ' *" '3:( G %& )! G' # G$ & " *#( " )! **$2,'"* #"5*!''!&"'+$ 2 5 **'. *!%J!. ' "#?* %& )" 3!! " 8! %& &!"!.:(.'! ' K" 2*"#( &)&"#,!*$'.) #&$!#! / G E& *.*!( G*M!C.3EG+ &#!(#+&&7&"!*(?#.!(! &!%&! &( G 5#2G'#(!!3.=&! '#$.&&"5!&"7/ G&%&'"( G3'EG+ &#!( ".!'" &'"( &D&.&=#()!!" *)&/ G+ "9G'#( G5.*' ( )! & *7:#! "! #&' # # < '*''! 7#$"! %&#**? * '"&#/!*''$".$'*!3"#+&<"( G#EG'!!( ).*"".9D"/')" '3#! &.!*.#( #!+$ + ' #+ ' "&# '5 "#)"+ '( G. 2!*'4 G 2 G.!'& #!( G #.'"!.# =!#&')#.#='"( G&7"(((G'!!( G 5!"'( '". &'$%& &!5") &"''(! &'.!! #27%&! '!!/ G&%&'"(%&<.""%&32( G 5 <. ( & < &(.#*!:( 7# "/!" *'(

7 G5)28=!#G+ &"( ##)! &38=!#(;8+*" )"7 '. #! ).!'&'.*" '. (7&:!'$)&&""7"!B*&#( G:=2G+ &#( )&%& / GCC( *& *' 3 7( =I$ + $"B*. ' #'/ &"'' 3 ( #&.&)*:5. &#( G1&)! &%&34G.+&! &(G52&#( G""5%&""!'&G'CC(&" *!*"":5 '*""+!( G G#'"%&!!5""!'"7(!'&#&"..#'7' "%& ( #''7& #&/ '" *7:( :. 3)%& 3%& *"CC <8! (6 G!' 2 &.4G.+&! &#!( G A 2 '. *" -+(," "*'.!+'( G**! &*"* ". K!*/G""53".#.2 $#'%&& "#%&.%&!< "! ( G"G'#!(G"$&! (2$7(! " #"$ '! " ( + '.5! ' *9*(!! N!7+.*&! *' ' -!' #$ =!# **"! O#.+&! &/ 0#)'*46!! N!7++&)&"..#!"5' $#)! &%&' '/ 05 3!' '*''! "7#! )2 J! (6 GH%&G'L< (G!'%&3#$!&"*! )'( G )7"*#*'G'&*( # #)'*#"!. *#:'$. %& #!" %&' )$! # 3#!%&#(!5 ".!)( L< #+#7:$!"&?'$ )!'*.(&*.+&! &/ G&"*'4 G"+!E"7!%&!G'L< ( G5')"& ') '( G")7"(

8 # 3#)# " &'! " ). #$*"!&" %& *"* "7$ & &'!5! &#( &* ) ).# "! )!. '! ' &" "! $ #.D"&.A #.*"'*7:( L< *!!&) D ' 8 7 '. #*!:& +&# '!) 7:( 7 &".#* ' )'#.'')"'.':'*&)"#*"&".!&+"$ "7<")"#$ " ' )# $*"&"."." '.9'(&*&( G5. G'#!&"'(&&,*7: ")"(L< 30.&63 &( G1&34G.+&! &&*(G5 "!"( "" " 7D )/. )!:".#)&" 2' & $.*"*!* ' "!!+&<"3#)( G27"&!*!*!%&!5)!%&G&&& &*( L< " &#D"P*"+&#( GD"PG'##&)'( &* #& )& *7:/!"# 3#' '%&#$ &" 7#.*!' 7&+& 77" *".! " QRQS$!%&!.2!3! )".#?*(! '! / G''5E!.&* 8)! '$ " 7.%&,(!'). "B'$ 32+ #!"''"+( G #) G ' L< ( G < &" 7# &$ "" "$!5*4 G''D '!2(# #( L<!*#& "7 &*.A.!! )!' '! &!/ %&!'? ' #.# "!5$!')?'&.)". # 7!'$ ' "# 8 * $ *&)' 7 +&' ' & 7**# ( #! 3#/ &!.)" "!! & *!!&)" & *"!$ '+!!""'*:5$*#.2" "*(L< / G %& 2*" 7&+&( " #+&!.! "'&" '..# "2 * '.! &*.&.'&.'5( G1&'4G.+&! &L< ( G ' G.!'& &*!)+!'( G 5 '+!'(

9 $!' %&!'"' #!*5$')" ".&" =. ')"!B# 5'27 ( G!4 # =2!5!)! ''!'$!"''. #+&"*$ %&# &!5 ' #'!!&"$!5! '*:5$ ) %& &7". )!'$ & %& '*".#''!$%&3*)"3+!! )!$ %&.)*) '"! #*$ "!5 ")"! '*!=&! $! 9(!'&"5.&&! "7 ' ) 3 "! *! )< ' *'( L< &#$ #') $ #) &'*" )'$ ".' & 7'$ "D *" +:!2'+.%&!(#3#*9*+!.*:#&( G&*G'#G$.2*"( # + )"& '* 3 *"%& #.! )$ 7!*%&.*:B*7#)"#'":5(. $ #*).!%&*'"#(#.+&! &#")7D/ G 2') 4 G!: &'G'L< *"#7#! ( ##+&#"7*":"!'"#,!*/# *!* 7&+& %& )!" *".# 3#$. %&" #$#+&!! )"""!"*2#(#).!&*7!*'L<!!$!)! '' '!+( GG+ &&")( G "."4G.+&! &L< ( GH""'2.&*( "&# '5**))!''!*!'"=!" '.#)(""&#&'+&.$&). '# # &"'?*&#*.<&!*7:('7&=!#.A #!%&!!')(&3:I ""&"'."' # &&"+!'&.( G#.%&#!G'&*(L< #&/ G""'# 2 #).. ( &*!*#& "7/.* 5!+:'!3#*"%&#*.<&%&#. '"&#!( G! 54G'#(G""'#<&"3*#( G"%&=G'L< G.''D.#2.# *"*".!(&*#&'#/ G2")! ''*"3*()"QS #.'".#( G;& "! G'L< (G"..!%&"&

10 )""'( G#'''!*<%&""$!9(L< 7:&*"3:/ GE&*$*' #"! %&))+&4 G1&&'4 "!5!' ) *!)!*' %& " "+ "7<"( +)" 8 "+" '! #)". 3# ' +&!'. '+$ ) *"' " "!+ ' *"$ '& ' -!!)## %& *))" &" )#. &"*7#<* *$)'! %&+& &(3!#' *! $ *!5 "&'" "&. %&# *"'/ ". #+&"#&+! $*)!*'7D' # %&! $":'.#7#$.#7&.#+!'$ # %&#*"+.#7$.#%&'$.#*'! ' "<(!''/ 09 3" +&$"! +! ( %&!')# "*!)".!+'(6 +=2!5!* '!'/"! &! +&"."!,!*$%&!5(%&./)"! $ 7=* ' #&D$ *' *#'$.#$ ' *!3 (..*" $"'!*!:( %& #& "4 5.*)" '!'$!" &'( )!!'.!5 %& )' *!!&!'3!'"! *"*":E G 7&+&!5 %& +& G D.#*& &* &7 "! ( G " "' ' ) 9$.%& 2 ) 9 '.# '( )# #)! &$ *!'&& )##!'! * >#! <8. ')#'3:I.&?'%&**)"'!!& O#$ 7!* ' =! ' ## ## $ %&!5 '=)" "!'!5 %& )' "! *" *":( #.!)!)#! 3#')# '/ G +&! $ #<" '$!! 77!. *!*# # =&#+ B # %&!" &" B# "! )! ' "!. '$ #"7!'# %& &" * :5 '.!*?. *. #!*'' '! *"&!*!).. (!! 3* '%& & #)' 3 %& 3 &"!"!.?)#. #) #?+ )< '!+*:I$..*"!*?)#%&.)' &.$%&!5%&" +&$ ="#!:'.&"*!3#!+!.&"%& 5%& 2$"+!'. $#)'( (

11 * )##!*#!"$ '*" *'$ ) *"!$?"'$%&7'$*)#'$)!'!& &)' &* #). *! &)$ + $ *)#'$ ' )# ' "&#.!) *"!= %&!*2!+2#(!*2!+2#$%&!'"!=! ' %&"+#"$"!) 2)#(" #')" &O#$%&3*' '&! #+&!'$*")':. '$"! 3&'"3"' #$")'! *#:''*3<!"' $ +&" "$ &7 &" )': )' *":$ "! *'$ '!&*.! )"#$7#&'*&7!<$.)"&("3! B$ &* ) 3 +3 ' )!' 2!" "'.' )!'#&D&$.)"!#$.#2*.! '.'=2!5.! )"( G*&#.EG'&*$*!3&(!''&"7#* )#'!* '&")#$%& #' &&" #!'+!'(! &*!' '!"'/ 7 +!'.!<.&7#* 2$ # ' & &=.!'&'! 7#*5$! *!3. $ '! ' *#&! ' '#!$!5.' "+! &" "&# '5 '3! '$ *" "& )#! #! *!: ) ''"!(#& '&'$*!*!$.<' "+'$ )'*$!+& ' '"*'$.".!:'#!3# $ &' *"7!)$ &' #( )#&:5 <%&!5.)'&"!( 05 ') )!'6$.!& &*$ #!'. L< $*"!*( 0#&+'&".# 2!5 < %&(6 " "5 *&#! # *& ' #+ *!* &! ( G"'$"&)#G'&! $'! ( G#2$*"'G'&*( "5'&! '&*#*"&. )*" 3:(&*#&.&!.A*".(. )/! *"' &#'$ "! &!$ )O$! &#$ "" " $ " ##)##$! &+$ ## $"7"7$..!'.3+( G 1& 3 %&4 G.+&! & &! ( G 2 '".+'4 G &' 3< G D.#*& &*&"! '= '( GL< %&).%& 7#&%&! +"! ( G %& 2 L< G ' &! ( G #2$ *"' L< (

12 GH&! G'&*(G +'#=! &"( L< #&.&! " "'!'&#"5( #!5! "' ' "!$ "" %& 3" 7&+&&""7"".! ' '( G 1&!' *!* ' "! G ' &! $ '+!!' &*( G )! #*I "#$! 3"$*"7!2"%& # 93!+*!!'3#( "( G! 54 G ' L< ( G 2 %& ) ) +&4 )7$ 27"*#*'.( &".+&! ' $ &".+&! ' "&#$ " &*3*&#+.# 3 (&!!!' <( G5)2+&G'#(G.!*.#$.<"$ <!5 "'/ *#.2 ') 7 %&!5 < 3!' *!*I%&) 2( #)7"(L< #!:#&"#*'*!3!: '*"!!%&! &)( &* &/ &! 3#)*"=!#!5'!'"( G * %& # "'! +!2" '! 4G.+&! &L< ( &! &"&" 3*#$!5.**".!'%& #.'"&.!5.#( GH"&.?)#G'#(G'.$*! :%& *! *$ 2*!!*( 0)'! "! 6$.!& &*$ 0 ""7 ".! ' '!5 )5.A$ ".''$ ' &.!5.#&".7"*K!*'! &!6(!5'D)'! &" * '*.:5( #&. &! & #+ )&.*".# /&!!"5+'*".!,$ %&D3 +) $ &" 3 *".# ' 3#!#$.*! 8 )! '!"'7&+&( & "+! 3#* "!&" "! / &* )& &" "&# '+!' &" # +5 ' 7!< 7!&* 7#&5 ' *& *!)" *" &"!(! &'$ # *!!&)#$'"5!7#$!5'*''.' '&! ( G!!&"!!'<4G.+&! &&! ( G 5 G ' &* G$ "! &!( 7#! #)( GE!%& )"!!'<E=& '4

13 G*K!*( G"G'&! (G"$7"$7"(! 5$ <8 ) $*"'( G '&$ *"'( G!. &7' )+"! '#&''( G'&$*"'G'L< $*"&"7 ( &! *".!&*"# <#3 "( "&# '5!)#)!)"! $""7!"' &* "+". *" ' *.<&( ) +& L<.# *! &/ & 7!< :)! *7# '# $ ' *7: *#'&"8& $.*")#!!&! (0&" 7".6$.!&&! $0"!5+ '&"!'6(!!&&!'$*"&"<$&")+"83#'.#(01&.'&.!'#46$.!&#("!!$ "! &!$ " *&D$ " & $ *!! ' "#.)"*"""#!*!3! (!!'"#'*7:*" %&#$ 7*7: '!''&$+"! #'$&,! **7:' "! %& )# )". $. -'7+$ +$ *)( %&.!'#4 &' %&.' 3( 3!' &.!"! #!! *! ' %&! )" '*#2#( = )#!!+&$ "!5!$ * 2 '!'* ' 3$'.'"!5.) /& ),# '$! 3,# *#( )#!!+& #2# '*"! $3##'0''"!+&6+!' & "5 '# ( &" "&#:$ *!%J!!$ ' )"#$*7.&".!&+"*#$*7#*& $ &" #"*'.'.' 2' "" $!#.#$ 3 ' +5'!( 0&'#/ "&#!5')"*":3' & "!. )+I %&!'! 5.* ' "! #. ".' *"7'. $ =$ %&#&.' &"! '$)5*#+".#'. 7 "# ' "!(6 ' &*.*& &!!*#& "7$!3&*'/ 0".#)$ &" 9.#)$ 7 8 ). *#*,#$ &!5 &7!*! 2#(6!& *"!*/ 0. *&#. '#$ # 5.*# " 3.+&! ' (6 3* ".' ' L< $ & #! 7*!$ &.3&" "&#"!+! &"3"$!! +! $ +' ' '*$ =&' C $.*! (((($! "" '#'$*"&+' )"! $ *" " *" ' )# *".!..!'. '!$!3#"&"*!!''"#'/ 0! %&$ <*! +&(6 +&!&!*( +*:I ".(! ' &'(%&3L< #'"&"*! $

14 " '.! 4 2 # *!)' 3#D ' *#$ &3*! "! 5. "7 ' +'! 7!)#! 4# &.7*%&(#). #='"'*" 3:5$&"*"''"%&#+"! ((( 7.$!5!' +'2)# # #.!'&.*:. ".' '. / #!5.*)" '(((! #* &#( &+&,( 05. &. 2#.%&.! ""5"# '(6! &'$!" ' *"'.'" *#7 2(! *!' &7 "!.!&/ 0!'! & "%&#+".%&!5+ '*"< *7 (6! #* &#(&+&,("2#("2# ' '$*' &"*'&"$"'!:5(!&/05')%&%& "2#$ ') *! *! &#"! $ " *".$.!*''(6! #* &#(&+&,(.'. ".( 05 '! $!&!* " "" #"7!:(6 ;. *$!$ '3#? *$.3' 9 &#!*&&33!! #<+)+!<$ &7 & O# 3&!+!' *!'.'*"! 7* *" &".%&! # *" &.! ' ' #' %&'$! "2)#.!)/ 02%& #.+5 "! '3&!*!2"7#'46!')'*7:7D.!5) ' %&# ".' 7&*"&" "" # &) %& ) &" 3 ' 3#!# *!! $ #!:!'*! &"*$&".'$&"' 7&!!?) *&<$*"%&# "#'&#' "2 *#"! $ %&"7)'#$&"'.%&!5'&)'"'!'$!" ' ""$ %&!&!* '*"$ %&!5," "!$ %& +" "&# )'*"'*5 *"!"' 8 " $#!:!'& *! "! (&O#'* ')+.!&! '#)*"#$#+&<"7 *" #$ )& *. &" "!* "+$ '!.#"'$ *.<& ' ** &" *#!. " L< "&*!*! &)#!+B 3"#$ & )+! '! ' *':I!D.2)$ * 7!* 8 7 '!$ 77# * '.$ "5 #!+.3&"''"5$%&.)"'#.".( )&" 7# ''&'$ 3& ' "7(.! #O$ '7&:'! )!'$ "&"&)/ 0 #! ) '"!' &7).!(6 ' %&#*.<&$ %&# "'3# $#+&"*7:!&3#& &!'!"'!'$.!&/ 0*" +) (6!&%& *)/ 0*" +) 6$ '& *7: # &" *!! $ &" 7# *K! &)$. *" ' & $ =2!+'.# 0 "&# '5 3!*6 3*& *")'( %&! "&# '5 '

15 .%&! 9* " )#( *)/ 0.) 3!*, +&'*! *"! *"*#"'+!''(6." ':5 ' M TC #'$ " # +!'/ 0& &*&#.) 3!*,(6 "!.%&!$ %&!&!*!" &" "& '$ +!' *.<& ' "&#$ "&# '5#!*&=$'&'.#*#"'&" ' '$! '#!!*'$.A'#( *)/ 0 "+" *)/ 0! "+" '!:(6 #$ "&"B$ %& '". ")#'$ D+ &" 3!*, # &)$#+"! *#)$*#"*".A' #$ 3#D'#&!)''& # ')$.!&.!(.!&/0"& + 23 (6 G.!EG*"&O#)$ 2'#( G & 7#G'.!")# ( G<.*%&".!'$%&'(927# '."*#!3O ( G ".$*".7#*'#&D(3O 2 #) B# "!).."<*$!5)2& 5*'( &!!') ')+$.!' &" '..# "2 *$#)! & *7:$)& # '&'.!'&' &/## )!3&!''%&#!*!,!*#&"!$!* *"&")',!*!.' '#!'*''%&72)#/ &" D.#5 3D%& +) )( ". # )$ " %&# +!!5 7!'( &!.!/0*<&*!27*7:(6 &'.A *$)**""')''/%&'& '(%&# #=+*&! )!#''.'*'.'$*#' 8 & $ *?! "" #&+$ 7!'"! $ 2 #+&! %&# " %&' *#&! '!'" )*#!' " 3 3* & *" "! 3 *' '.'! "! *)$ "+!' 3' ' "*'(," 7"7 ' %& "# %&#( &!! & *:5. /!'2.&*$! 3*'7"#!'$) &"&"!" &'*".'&'' '( "! )"! " ' )#!* 7#'( #''! &?!$ # "2$ #)( & &#*!+! 3* "%&#' ' L< ( '".'$.':'.'*"+!'3!' *!*'$%&'''..#&&"#$. ' #'$ "!* ' #'# )"#! " ' *"7$ #= '*#'.# &3 ' )(.$ 7*I ' "'$ *"."! ( " '$ "

16 *! &?' +!' *! "!9! *"! )!'.3<*( *:5 ' &!. &/ 0- ' 6$.!&*"!+B ()',!*.+&'.! *'' *! &&8&)# &&)'. &"':&"#.!&/ 0!5 &) +&E.&'!5 ) +&E6 #) )'"!. +!'. I$."! *! #! '*##$..:&#' )= >7( 3"$ ) *!!&&!'.!&/ 0- '"' (6 " #!C " *)$%& + ) ' " ' )# +=( ' " 5 " '*!3 '! #* &( " 2!*! "!$ &?! 2!*! & "! )5 %& *! &5$%&*! &5"&!'(#/0! 5 %&..%&#%&.:46##3)#"! 3D!' 7"!#'#/0H.*%&"&#!'D" +'( 5 < # & '! 7*" *" & ' *(6 G 1& "" G' ' ( & +&& 7 &" * )#( ) 7" 7!'$ +( +&! & / G7!*#''4 ' *&/ G $!5E G.!'&*"))*''( G*' "&#! ""! ( G5')"& *9"'G'" &#( $ " &" )$ 3+& %& ".+))# )"".*! #(*#$!!! $ %& &!5.'' *!&2# # ) 7' D.#*/ '!*2 '# %& "!.&!" ". *!!+' %&!' 3#)" ' +& 8 & 3! (5"! &$" )"'"'+&!:$*" '=" '#!!' %&!+9* ' ""$.'!" ".&" '%&". #+&"* '#/ &".<* ' 7? $.%& < "&#!5. $ 3* 3'*!3&5( %&.' #'#4 %&"4 "45#*7#'*'$.%&!5. (&! 5 ') '#/ 0:" %& %&"(6 #!5 %&"!'4 #.+)$ 3!+!5 &)$ )# *3< #*$!.#) #& %&.!&!*)"( &.&$.+&!&".&* ' 3,# *$ %&! 7!*$ 7 &.!"!(. )' $ " *! #) &&)(.! 5 '.!* ' )!:#$,!$ " *#: '.$ ")" *2( ' 3*& #(;7$" '!&"*#"' $"''/ *# ' &!3K!*$ %&!' 3*) # ' ' 7 "" 7!*) 8 #"!'" '!&" +!' *")"# &#( ""*#$ ""*?* B"'

17 ' 3 ' # 3&"+ #)"! #$ "" ''!!&*$'! #3&!'*"*<&$"$ $=2!5'!+&.''.! (+&&'# 7" 7 / =$ ) &" )!+B! A"+$) &$7!'!&$! '" *"' &.5 7!*( &"!! #!*( #!5 #.''.3& *(%&!'!57+) '+#.#)$.'/ #. ) $ *!'*!'! "! $&"$.%&!'*&*"&)*# &".&* &*$ #+ 3 )$'.*$'D!'# *".! &" *. 7" '!'( "!.&' &. %& # 7) ".!"! +'2)/ " # #) 3D"! $. 3! $ *" &".3&!'"! '+:'$!%&! "5 *&.)" " 3&" 7#' ( 7# '"!*)$ "5 *! &?"! " &!5 #)!&!*. "5$!)! $ 3!#( G53"7#*"*G'' (G" *!:'*#=27( &.A( G"%&.!4G.+&! &' ( G*'*))*$! ""7:'( G 5 *' %&.&'!*"' G.!'&*"&"!(G!'##)( G ( &) &! "7* %& "'! "( #.A # =!$ "!5!!'!'/ %& %& & # D.#%&( 32*#(((*!3&!' **" #7!.!%&+<87"( G H 7" & G' ' *"! ( & 3 &"* '! &!.2 *(# #&!'/ G.<%&# 23&*"+( G%&,4 G %& & 3!*,( # ))!%J#"! *" 3!*$ %& 3!*$ '.! $ %&" #& ( # **!'#( GH!*! 'G''!'+!'( &&"& &" &'!+,!&/ G H.* %&! *#%&"! #&+ '# G ' # '*"! ( G "! ' ' " " & 3'E * %& 3' **"' *.%& " 7+'.!! &*.( 1& I 3#9+*$' #( " 3#9+*$!!#*"!& ( G"!G"&"&&' ( G H )'' G ' &( G * '! " *"$.%&#.&+!3,#(1&!' "!$8! $ " *3<.!5'"(

18 0" 7 3 %& #.*)(6 & "D *"&".< * ' (05*"!&!*$" &* '%&*!'+!' 7I ' *".! %& ( "! 5 "&!=!(6 &!)# & )$ 9&7.!'.%&! "./0&*"*!"!+& '&"%&!'!!6$.!& #*" "+&(.! 5 ' )!:#$ "B* *)"! &+&( ",( #!( )#!!5 "& 3*) # %&!' *)( '! & ". ') ' &) "B* #)$ 5 <!&$ 5 3B #(!*.#"!!%&#""! /!#''*# ' +&.)" 7 "$ 7 $ ) %&# +&!* '!&7!' <*<&( # )# &. &$ %& '#/ 0- "& ' "B*(6 *#&/ #) )* '! &+&( "5 ' & "7#" 7# '"!*&( G- "& ' "B* G' # +&!' *7:( G "*"4 GH! &+&G'' ( ' " -'7+( )#.)( "!+&#,"$"#$-!'&)$.!)"/01& 2 # 34 2 '*''4 2 3# *" #4 "&.?)#%&!!! ="*"7! &'! '(6.)"( )#.)$ "7<"$! #5 '.! "*'( ) &.D"& ' =!#( *#! '*. $ )' 7!*(! )!+$.*&" '3# '$"#''*&)( )# &!)"! $! &&" + '! 7*( A "7#! )': "*.! ' ):" 8 )# '#( &" *# 7!* ".'$.".$*<. *$*'&*$&"*#' +#!+"'$' ". ' K"+ ' *#$ &" )#!+#,! 7*'$&")#!+#,' ".''&' ' "&!' )"QRU(";&!#!$!'' "7 ' QRU$ 8 ' ' "!& $ &" "&# # $ ) ''7!*$! &!&"7!%&!$ &9*&#&.A # =!#( :$ ' #" )? &#"# +!'/0!+&36$$3:!'&".&*$.A' '*3 &7? &#/ 0 "7#!!) &" "!+" #(6 #.+&! ""/ 02 %& &! #"! 8+&46.!&/05(5$'* (6 ) &" #$ #)! ' ' &" # $ *' < 8 :5 + '/ 05. "E %&" " *E6&$.&"!! $"3"$'7:7 + $ )&".<*') +"(.! &*"#?)%&

19 !*. ' 5 +!'*:5( 5 < 3"( "!$&"3!*! '* $*"&"%&! '''.* $*".* '!'.! <3"("!$!&" %& "7$ &" "!! ' *!'#' *&) +& *" ' & 3:$ *+"! $ 7!'"! ( ' '/ 0 +& <&"*?)#( 9.!!.7 '7%&. "(6!'!5.!) "!'$.)$ " ".*,!*/ 7 %& # '" #+ &' %& ').!$'$3(1&!'."&$"QRQU$'"#/ 0& 7"$<.**=6$#.!'&#+& )<& ' #& *" &" # )$ "+&#! # ' & &" # ' 935 ' +&( " QRS$ & "5 3 3' " *$ )# *D!"# ' / 0& 7"$! ' &' <.*!5 ".!6$ ;*%& '##+&!!" '/ 0H*&$.!)%& H!! 3" 3 $ #!&!* * & &!3"''$!& "+(6 ;*%&. $ &. &' 7"$ )*!)!*''(!%&! $ =!!' 0&" +& ' 6!'' '/ 05 )" #& 9.%& #"5'&' %&"&"7!*(6$"7)$.? &" *K".)" &!!""!.#? *'-)!$;&*#7?" *".' *B".#*/ +&$' "7<".)$ *!'+#( ## )$.**& "B*$7%&').!')''"!5'(*))** ')!.2+!.#D.#* &:5('!5D.#*)!'( G"%&.!4' 7# &/ G&(((&!5 ).!"!'( G 5 2 ** G ' &( G & =2 #.!'( #!*#!& "!5! )! ' ' 3#(*! "! G %& 24 G.+&! & #$ "7:'( #!5.!'&( *".! '( G *7& %& & D 4 G ' ' ( G. &7&$!54 1&!' & $ & #!&+)"$ "#)&"*!:*!( G!%&.'.'.*7'4 G5&"& 7&#! G'' ( G5("3#"& (#<"'3%&.'.%&

20 %&:"(!5 < * / "" %&!' 3* "& %&! # "$ " 3 " &?' ' %& ' &"!$! "%& 2. ( """( $ # %&,"$& %&!5( *, "!( ' *&&".&*/ G 2 +'.#&G'#*"))*''(G.!:') &"%&#''"& #)(!5* %&="&+<!( &7)&*"+)''(G%&#<&+<!4 G.+&! &#( '! &%& & # '! )" "" &".&*! 97 ( "!& # '+&..<!&$*"&!.! '(5+ )%&#3#"'#( G&&"7&+&G'#+"! G$&"7&+& 3!*$!''"&!! ( 5 ') #.*' "& *!)* $. **! &*"3:$.!*'*&5/ G""&#*"%&#%&& ( &!5.!'&(##&'#/&"5!" *":'. ( '.+&! ).9. %&.'$ *" '( %&#%& "'$ #.' '*& '&".&*$!'%&9.'#*'( 3"'&"""! $&)&#)'*&*/ G'&! &".%&#%&4 G+! 7 &G'' ( GH%&&.!(&!'!5"7 &( G )*,!5 < &". %&#%& G ' # ))"! ( &*! ".#) 7#%& '3*( )$ &" 7! 7#%& "!!'.<!( &&*"&".!*'( G H ".&".%&#%& G' #( &/ G <' ( G " 2 G'' ( G 5 " %& & ( " ' &"!!)'*" ":'+&( # +&& # %& 3#$"!*! & & #$ &" 7# #*#"!( #&( "*#*"%&#%& & +& ) #$ 8 < #! "#! & $ ' & ( 0#! &".%&#%&$#"$$"!5<.""%&#$

21 <.&.%&#%&(65#.'!'$.!%& *# 3!A!" *" ' * &"(.* %& *#/## )' / 05 <&".%&#%&$ < 7#$ 3 $ "K! *$!5.**"!!+&<"6$ # ) *' '$! 5 *. & )$)# &!$ &' #)"& $ %&# &$. D".#$ %& ") *3< %&!'!!( ) &" 7# ' +&#.A 3#( "& './ G2?)#$' )( G 2.!*.#"! "7*# G ' &( G 5 ' & &' %&.&'"( $ "$!'((( 7! '.E $ "$!'( * ' ;*%&$ 7!* 7&+&$ 8 7"( '! & &" #&. "("!5"%&&").*! 3! $ &" %&'$.&D'. &" 7* " $ '#) 7 ).(!&" "".' ' &%&#*! #:5#&"!( G#"!$ 3*2G'#( G%&,4 G"( &*&'&*7:( G"""G'#G$!"""( # #& &.!''/!" ". *".!' "& 7" %& # %& '(!& ".+&! #$ "$ '.! $. *&# "7( A '.<$ *#:&!'2#!)#)&!&.5( G1&)34G.+&! & &( G*'""7( G'&#'.! 4 G*7'"#"7'%&." ;*%&&""# ' #.! ( '#!!5 72 3!( G$#<"'$<3*"& ".!""? G ' &(G&)&)# 82+&( # &7& '+& *7 ' $ *+ :$)&. 2(& &*."( 0# "5!'*"7**.! (6".. $ ". *":$ ". 3&+( 1&!'."!* &".&* "!#+&" #&+$! *&#.'( #) "$.!&/0!"."'(6 2'#$*"" $ ) * ' ;*%&$ +' '#!$ "# ' #

22 ..$=& 3*:I$3:5/*!!&&!'( +&! '#!/ 0 ") &"546 '#!.!'$ 3&!+!' &".&*/ 0".! ""6$ ' '#/0!)<"3#&"*#''#&".&*'. ' &"! ' )$ )2 *" # *"6$ '#!.!'/ 0E$ "!.7!$ #!5 * "!'(6 ' '/ 0," (6 +! 3!+$* &"*"&.9."5$! =& 3*'(0" "" (6!:& &" B# " #. "( # '/ 0"""(6" 5#)%&.**<&')$ %&.'" 3*! #4. +#&*$*'*3< *"# $ 5$ 5"!9!$"' ''$*) '"'*"! $"'#$7"!'#$. # 3"!.+*" # +&& 7 * )# #&. *!: %& 7!*)"! *!! $.%&! "! &D *!'.! %&'!*'!&".#.<'*( ' *'$ )&" + %&!5*!*$&" *<"*+' "'B)'$"+'" "'$*" &"''!!#)3D"!.,"!!%&3" 7# ' ( +) "7!.! +&' '7) )#&"*!!&)*".'( # ( *# &7*&#(0!'.*"$')' (6 G G ' ;!!! G$!' *".'( " 2+ '$=( #7'*&)&*<&(1&!&)!!7!*(&)&!+"''&"*!!*#:'/0*#"!7" *'$%&"246 G'&$*7:')! G'&")+( )! &7:.'"! 3+.#.*" '*7:(;2).'$"*!*&+!' '!3"/&D( G1&!'<%&* 774G+ &#( G 1&!' & * *#IE G.!'& ) #!+?!%&'&D( &$#+/;!!!' ).#)I( G1&!'<%&"*#"4 & "5 ' ;!!! "D 7# ' 7#& 7!* &"#9+( G&"%&!'( 27*'4 G5( #!&!* 7*( ) ' 3#!&!* 7*"( I"!#2 3%&!' 3 #$ *#"!%&!'*

23 ! ( &!* #.+&! %& %&"$!' # *7 '*'$!',".( 5 "+! *" < 7)! *&.#&. '.(*<&&*"&"+!+ # )& *!*.!! *!! 3"!' &" K!+&#$ %& 7#"! '&!&)!(!'&$ '' '.< "#*"#/ "*+) " +!'!''*7$ +'2)#$ **! $ "#) ' ' *#39" %&!'!'"*"!"'.:5( ;!!! &.& # #& ' # #)! *7:.*!$ ) ' * %&#%& * %& "! )(0E$<)''/))+&(6#&( G! 5G'#$)#!'&".&*.*:G$ 5 ""'*''3,#$+&'#$".".<4 G;27%&&#'G.!'&#*"! (G *!!&3#"$!5.!'"( #*#&$! ".$ )5!*)! & &)'$! ""$ #,!*!5"'+ ( #!5.' #& $ ".".< 5 ".!%& $ <!*2%& 3#"$%&"D"/#*7&.'/ &" & ' ' '.:5$ &" ' *!:.7 '!3"*3( 1&!'! &!."'# '/0)! &".&*$)& 7*6$!%&#( # )&! &.9.*$?)#* *& &"$ # ) '.<$ 27#$ '*!*'$!'# &"5'#&D!%&#( &"'*& #27 '*"! / "! 7"$ ''! 5( #/ G*%& 2"& "*!'( G5<*."!E G1&#! +&41&$ "!9)*"( #)& *7:$ # "7#&*"&"* &"! 7''.#(#!5!%&.*&.*"+&( & 7#*! " ''! ( G &"!!.+&G'#( G %& 3!+ ' "&4 G ' # '*"! ( G 5 + $*"* $%&!:3' '( G! #E$3""'%&!' 2"( G5<."!*&#.&!G&$ * ( G E G D*#"& # '!"'( G 1& 2!)! "E E #.!*" ;&'& ' %&# %&!5

24 *!*'"*" #.I"!!.5.+&".'$!*!'"* +$5&!+!+ (5*%&!5 "' ''%& <!$!".7!*'( # *!))! #27 &" " $. # &"!!'+!:5( 5!$ #2$!..#!( ")#! * &!$.*"%&!+# &'/#+ ) <!'"$#+)()&"'".+2)#/ G&)+&$3*?" '.##( GE$3*&*!! G';!!!G$%&<%&3!)! +4#.+&&/ G ".".< 5 *!' ' ".<$ )5 ' *".'$'7+.7D!!*(&' * $#'7+.7D/3*" '.##( ;2 ) "& ". %& *&))" 7 #$ %& #".)"$.)"$ ".!)"*"&"5' #."!* "9)#$*" ' "5 7 *.$ ) *. ' %&D$!! *" * 7."! 9'#27$ #! *&'*?#!! / 0 )' #!'"(6;!!!!5 +&/ ) "!#+%&'* &"(&&'*"! "5!"7 '#/ G#)'EG*"&##(G#)'$"#)'$"#)'E # &'*!*#:5(#/ G " *!=$.&< ' 7 '. ) 3* *!! / #".( G*"7"4"D4 G5( G ) "D G' #( G! " )"*". '.,+( "!. #). &.'*! ' "&!'.# & * #/.#( " # ".' 3D$*" "!**&/'*".&!".&".&*")"! $ ') '$!)" '& "*K!* *"! 3#"! +( $ =& "! $&""&#'. $' '!&".# *" &$ &+&!.# '.*&/ &" + ".&)*!( G1&"<4G.+&! &#;!!!( G5*!:G';!!!(G %& 2!!.$+!'*)"#87"( G!'!'<3.'4

25 G"(.& 3&!'( " # 3* )#&'' *#.# 7*$!! #( 0 %&# #''$%&)" # %& 34 2%&.*'. ''! 46#''.&.#.#$ *"&" "+"'#!!"2+*$.*.*&.'( # +&& 7 &" * )# *".!&*"&"#*&/0#!'$!.! *D$ '&*.#.7.<(6 #''.&*":&3#*"&"!3"/0E H #+&<"'%&6$.!& #$ #)'( #)*" +)''$ "!!'*7:$".' (0##))!$).!'%&$.* ".' *&.*!+ ""$! '= '.%& 2 '.</! *!*"! '(*! *##+&"*( "!5 )2 +& #+&"*) *! * '( 5""(&$&&&"7=* (6 G 2! G ' ;!!!( G # #) "! $!#*'#2+"(0 " 236( #/ G- "& ' &7!*4 G& ( G5"'.*"3"7( G5( #2+"7! "#"7&3*.2#'( ##&'*!3'( G%&24 #!5.!'&$ *&)& 7 #$ G 2" *!'%&#%&*( #*!!&)!5.!'( G1&<%&"*!'4*& &*"!-&)!<4 "E!5+ %&" "*"&"*!:( #!!' '$ #) *" &"!& '.'( G5)*&2#G'#*(#!5*".!'& "& 7"(/ G""4 G ''! '*C(H. '"'3! ( #.A "(&D&"5';!!!. &( G&%&3*E G 5 'D5 %&!!+&<" G ' # *" &" )

26 &)( #. &"5*" '3:/ G5%&G'#(G5%&( # '.!'& "5 ".!'$.&. 2 ' *!.A ".&2#( # +&& *":& *&".! '*7 $! ''( G $.!')5"!'!4 1&!'. "4!3" "7<")54+#+&"*E #*!!&)*#'#&)&..*"'& *7:( &!)"! '*")/ G)"" <3"( 5%&#.&(#!.A8=!#$#$*" "7#! "7(!'!5*+"$" ".<$" )# '%& 5(&:(7&:"7CC$'+#/ G.#( G!'4 G;&! 8.'$! =!#(#.+&! "/ G %& < %& " "!'". & *4 &!5.!'(#'/ G1&" !'( 2.< %& "$ *&%&$ *&%&$ *&%&(! "!*5. '#(! ".'(7:" #(#! 28=!#$9&!*"&")(+#/ G#!E".=&! #"&!+$'7&:7. #$.. '"! (.< "(! ' *!* "!& 5 %&( CC3!7!*#( G1&"<%& 2"*4 G#"5( 0E6$ ' #$ & 3!" )#.&( *& '*#"!.< "$*" *& "!)! &#$&*&)$&)!!2)(## 7&" *"&"#.&("#%&!5*".!'$%&!5.),( = &'$ 3*!"*" %&# #$# 7&#!%&# #( " #) &?'$ ' &?' ' +!3*'$ *" &?''3#+"(&$&%&5.< "(H#! ( +5#! "!.!*2#5 <%&#3%&$ #"! "#! & 7:( # # 2$ 3 '&$ #!'.# =!#/ # 2#5$ # "! 2 &" '! < 'D"!*5 "!5 #! 2)+!'! '""(CC "!"&7:$.+&! #/

27 G!"'4 # ' %&!5 *" *7:( 5 " "'( & < +)$ *" %&!' *)! %&' # *".! "& 7: *" #$! 7!' 7*( 3:/ =2 *".!'&2)2+&$7*%&!'"!.$# '#37 (+$" /#,!*' '&#.<%& %&<.* *".!'( %& " &".?.%&!( 5$ &!%&.5 )< '! *".$ 5 7!"!(%&"&".?.%&!(&&E *"%&!*!)!"=&'$"&&$".''!7!'!( G#G'#!( 5%&) & ( "! ' CC.%& #!5*".!'(!&/#)!:"$ ".<!! &$ + ".#!!"$ &:( &! '! *5$.' )9#)' #! 2! 7#'"& )! #(##. 'CC/#! &#5.&!5*".!'!'( #!') #!+'*$ #). #= ' 3:5(#).*$#).#=$#). &7!*'! '#$.*!'#$.!)/0 &" #(6 #= )" 3*'$.! ' 3 '*'$ & ' $ " # ) " #( &$.&& *#$ & 7#&5'*&.A#! 7:$'.!D&+& )# &.A *# 8 * (. *# *!) &".&* *" #+&<"( / 0! '.! ' *+ &"'*&!"&#!:(6 * 7#)"$ & 7!* *".' 3&*)/ 0!&"# ')!!! *#(6 )*" ' ' 7" +' 77$".3' " &" *.!&" *$!5 )" ' 3*'( 01&" '6$ ' #(!!&&!'! *$ &*! #)*"&" $! *! *&( F %&'$)&"%&! '''#=$"!5.'7 %& )!'"$.%&. ' 3 )" 8 ' )* 7 )! )$.*!' +$ $ '%&!' "%&!'$&".'' =#( #( -&.+&! &/ G!'.'5# 4 G! "'.G+ &&")( F %&! ' &" 7* ) &" *3< 7 ( ". ' "7 #+ 7+' '& ) '.< =&! '. + )/ 0! "'.6 &""+ ' +! %&-&!&!*)&'*5.A*"'*:5*3<( -& "7<" *&/ &! )" ".&I # %& *".!2#$ ". ' 7+'

28 '#*"&".!*'!*!. / G( ".# ' 7! )! '&! *3< &" " '!'"%&#( G&=2$"&)#(!5".''&"*.4 G;2 '. "7( G & =2 G ' -&( G 5! * &"3*!'!5"%&"(. )&# * $!*& *" &" *&''#!* D '.! &!*3<$ 3*!' 2' ( -& #&.. /! #&+ '!* ) &" 7&%&! '!' *" 7' " #)( :&!&*. &/0&=2$!5<.* "'(6.D"&')':$ """$! &'&"#'#.*3<$"#+&<".&D&*!#2'!!5)&"!'(!&/ 01&" '(6 & 8 ' 8 %&'.'') $*7#)"7#)&")+! *".# "!!+$7!'!'(0- "& '! " %&#%&. 6$ ' -&( - ' " &" *.!&" **!)*". 5(D.#*&*:!'*K!/ 05<%&&!27 '3*#)(6 9%&$%&!'# )*23$& "7<" )"$ )*!&. $=2&"*".!$$ #<" '$ %&!'!5 )!!+&<"$!5 )!!+&<"$.! (.%&+# )*23& #2'! $ 2 ' &.' '. "!*( ) *".# "! 9$*23$*")+! ( &8=!#'*3<.&(!+&<".!'&/!5 ))! $*" &.9. #$ =& %& *3< ) )( '/ 0&""76$3( ":)! #"! "!)$.!!'%&!%&#&*))*'( /0!'<%&")&! 46$&)& 2'&"&"$ *" 3 &" 7! ' *! %& "&' '. ( # &$ )& #!+&" +&.'.*" 7!'( 0E$ )&),#.6$' #(! &"& *!! ( & #' ' *$ ) &".<* '.:$ *" ' *7 )'!* "#.)(6 "'*7 &"#=$*) #* 7 3 (-&)&&")#')! #7!*"D!'!&"3+'(#/ G!$'2"7 3 E)#)&/ G'EG'#( G!'!G'-&( G'E &"!!. &'!$)&3*

29 #=( &.A +&""!)#(. ' 3'*& *&'"! ( G!'!5 5 G '-& 7.'"!7&#()#!5.!'&( G!) %& 3*). " G + & -&(. ' 3 ) '*'( )# & "!)#$!' &*&.&( G'#2$&.<*'"B"$!5) )$!545 "". ''"!7 3 G'#!!'!*7( -& 7)&. )'$. " &".&*$ '.! &!*5!"'.:$.& 8 *# 3*& %&* #( "7& %&.&? &"!* '.5$ &" # ' )!! $ '.! ' *+ &" ' *& $ '/ 0 7"$)&!* 7&*(6 & #' '*$.*":)" '3#$ + )" 7!'$ *! )" + -&! ' 3* ' 7# #)$ *!'.5(! +&"#.&!$ & + )"#/0"*!!*E6$#$&')."$ + )"& '7&#'")"! $&"' *:5( &)&. )# &( "!+ # )!' #$! 7:!& &" *" ' &" '7 *#:$'.!&#$#+)"*#)"8.!*'.(5.* *".(& *&&"*#:5' 7!! &"5*&9(2+&*?"+!. "*) *".%&! 3& '!'(!+!#&*#:5'7!!&" #'.3*&#. '3#$7!''.*&.'"! ( G#2EG+ &-&(!+3D&&( G 1& < %& # 5 34!+ '+& # 7#&:!'"7/!5.*.'( G5 )'G'#( G"+)4 G +) *7& G '!+( G # %&" *":2#( GE$<.EG'-&(!+ #&$. &"!! " 3#$ ' %&.*&) *'! & '( 3"$! &!*5$.A *#:5 7 =#.!*.&!# &" *+( 7)( G!')!4G!'+&(

30 G!''G'-&( G5!'<( G E$!5 7!' <EG'-&(" '-&D.#*&/0;2!5+ )'%&#(6 G!.*& 7#4G.+&! &!+( G&. $+&')*!!!+&(=2!5 + )'%&#(!+"!&*7:( G;2!52 7#G'#*")''( G E$ &!= &" G ' -&( & "5(G3 &'( G;2!52 7#G. &!+( #"( -& #). %&# +! %& '3#) + / 0 3*E 7!. 3*E6 ) "&# *" #$ " )"# '+!'$ 7" 7**"3"!+# &'$"!5&)%&'"$ "! + )"" # (-& )*!! $! *".!(!&/0!+:'(6"+'&*.&!" ' & $ 7#&:!' ( -&.!& %&!5 '+ ' **2#! '& 3:I$').!* "5(!+&(&! %&!++&*"3&" '*+( "" ".( -& 7 &#! * / G %& 4 G.+&! &# # "7<" (!+ )# &3*</ G#2( G7&"+#G'-&(!+.+&! +3 77&.# ++#( -& "7<"77&(& )'!)' ( G!''" 4G.+&! &!+( G5(!&".:*")+I$7&"!*'( )*)5( G!'!4 G'%&"G'-&(. '*3<7&&"+&.'"!&(*"! &. &" #". #'!' " +) $*!'!'#*""5(.$&!3" "7.#! *!'!'*+$& 3*"! &$ +&.!( ". )"#' 7+&' + *&#)( ' &". %&!5.* "& &'2)#/

31 G " *" +& " *" )! 3#! '!'*#"E!.)$!5 **$ *" 7! '& "!*'&!D#(-&)# &.!+/ G+&41&#+&4 G"7!*EG'!#(G%&.*"( &" 7!* )'$!* ' "& ' %&! $ 7 =!# 7 (!# ".&& *!*#! &!.2 ( " *5 #'& &. 3! $.&D!' &" )#.*&8. $+&!'&"*:#( G1& EG'#$+!'*:#(*5!&&".&*' &( G "! "&# 2 *!' G '!#$!' *.<&(G" %&#!! 7!*4 )# 3!& # '*!3'/ #)!5 &7 3!*,(!#. &*"&")3 / G"!"&# 2&".&**!'()#)# &. *##$ %& )!* ' 8 *!*#$ & '*!3!:'.*&( G*"* $&!.'! (7!* 3"3.(!52#%&" +2$ ". %&#? 2(,"'O'4 *##! &3! / G " G ' #( G 1&?" < ".! "! <&".&*#!+.""()#.*&#( '<.*.&'! ( *##!* &"&$"*!'#*"&" 3#( )# #&. )! $*" 7*!*'$ '.)&.!#$"!&*7:&#*"&" ' "(!#. &* 5'7!+#& "7<"( "*!:&'*.:I$"$'!'*"*##$.& 3D&# &" #..#D( 5! &!2'+")"#'*"#+&"* ( G 1& ).!' G ' *##$ 3!+!' 7*'( G2&" 2D"O'G')#(GH' 3#'"7#!$B# "*! '''( G&G'*##( )#)# &.!#":&*"''/ G! "'"& +! # &'#3 ')! '(*##&/ G#<+! #G'#(G&&%&"%&!'(

32 #!'& 7: **& *7: ' + (! '.! ( ).#.) #$." #*!*'"5( GH&! 4 GH3#'"!7!(!'.#%&!( GH7! G'*##( G1&!'<7!!(G)#7D&)/G2&".4 G"%&%&3EG'*##()#&/ G). '':5! +'( &) &" #,!*$.)' '!=( ' #!" )# '.!#( #!*#!& 7 7!+# 7D&.2#.7*"&""' )#( G &!*"'2#!'$ "!! G ' # '*"! ( G'.'#&" +#'#."!"&#4 G&.*##/G7&".&*'# $"4 G&,#=2G')#('.*&!*!( G!! "& #' G ' *##( #! &( G "<!*EG'#+!'#"5( # &( # #) D ' # *!!&& $ 73!'&" 7*=%&# +!& #27 < 8 #(!)/ 0).7'.* +2)' #.! (6 ) B"'$&".&* 37#$ ' 3#& &)"!.:$ &3 *" 3D) 7# )' &) ' &" 7& $'& ' 3#+"( %&! '$ %&! ' )' 7#! $ %&! ' ' *".( # ' ) *".( " ''?"'.)! & "5$ *" :5 ' &" " ' 2) 7#&:'.#)! ( D& # #&. ''( 7!*$&".&* +'&*$!&" #!:( 0# '"6$.!&!#(''( ' ':5*#)#$ &"#'!!&! "! $*"'))'*".( *& # ':5 ' *## 3&!'& *" 3#+""&"&! $*"*' &"'!3!( G"%&.!4 G+&G.!'&!#( )#)# )*"# (*##.+&! +#77& +!' +#( & #27 &. 7&* #?%&' < 7" 3&!'! +# )*"&"#) &?'( # *! ).#.#++! (

33 G 7" G ' *" &" &.( " 7+' 7!* '!)7#27()##)*"7!''/ G"# 3 $%&*!:).*( G " '&$! "&#$ *###)! &.!'"&/ G! " 3 G '!#( G '". %&!'%&( G '&$"!! G'!#$.!'#&"! (G+'*"#"& &"2)#. #''( G7+'$"!!G'*##*"&"?! "( G$'&(5')+(!#7&*!*#'D&."&#/#.:&!&".'*"7#&( GEGD*#"&)#'#!+( G+"&7:G'!#( G & 5 '= ' G 7)& #$ *!3&( # +&# & *! #$ %&! &.A''= E6 G.!*.#<!'*"*&''( * "7( #,!*( *".( #!!+ '.!!! ( "!)# )".*$..' " 8 " *".'!+#". " '.#)( " "!' ' )* )& *"!( " '#.! &.A # ( *## *+&.!#( G"+!/!"'')*G'#$7D!')(!#. &# 7:!"! / 0. '76$.!&(#.&3&!'*#&(##&'#')& & #)+$ &!#! $ & ' 7 &'/ 0! E #!(6 *! *# 8 ) %&!' *!: "D!)! 3"+! $&")#2* ( *" 3$ "*!*"!& +!(!&/ 0 &.!*".$ 2)*. $ "&# +'<"! "&#(6))! ''/!&!*!)! )*(0& %& E & %& E =) &" * 2 3.&#!$. :I$ 2 )'(6 "!)" '*"! $ *" '!"'$ ' 7: ''$ "* &"7" 8 )# '#( ")#.'8&!D'$"9)#87'*"!$)&. &#(!#! & * )#! "! ( ""! $*##&'&.( G*'!+&4G.+&! &7&*"! ( & + )".'' %&# *& +)$

34 !"!'.' #K!+&'( *!)) ) 7&.. )(!##&.*".( ".'%&,4 5 7 '!+& &" *". ' "# ' &" *". ' 7 7(&)&*##. / G*' 4 #.!&/0&)+&E6#3*)B)(B)*" &" *!: *! "# 3!* #?%&'( " *! *" #+&" *':I ' &" "'!*".2)#/ %&.' '="4&7&*"! & 7!+# *" ' 3:$ $.!&/ 0& &$ " %& =+&E6"#)+"%&3 &%&#':&$ %& )#) )#"! %&# *".$!3" * "7 ' "! ' 7 )! '$ "* '!*! (0 *<&.&$)5+2#*"&.9."5( ")5'E ")5 "'"'E&$*"+! " ' 9'(6 *## #) &.!''( # ) )! ''( G5(5*' (!:.# *"!$ *" & ) *!3!)$ & (.( #*! #!***"! "$*" *".!2' O' +&! *&)'*"!( '*!"&!' " & '$ & "7*.&*&#$.2#' #!+$ & 3& &. *&#( "' ' 3& & <./.' *2#!"' **"' ' *!*#$!!&* 3* ' *!:$.' +%&*'.##&' '$ &)"#! * '!( '. $ "! =&! "8)# '!3&"+! $. ".5$!*" *.')!$#"." 3*$ & + %& '! 3".(#$ *'*" '3& &$".+!'' 7!:5! ' # <! ' #$ "7#'' 3"! ' *".$! ' ' 7# ' "!( 5 2 &" 9 + %&!5 *"!5 ""!'#!.''*##"&#'$"".5 ' "& ''! & 7:( " *&) '.'.# =!#/ 0'%&E '%&E6 #! 9 ) ".'. 2$ &" ) +&' + &.# &!"/ 0#!CE #! #!CE$ 3'%&(6 #+&<"*! &/ 0 * 5*".#!.# #"5E6.'!" #'.# #( ".##.?.'. & )' ' #$ & *&! ".&#)&&"*3 ( *3<*& 7 #'.A.!+#! "!.*5(#!!* &8.'$#&. )'$. "$. *5$!%&! & )*3)""#"5$7=!#(!&/0!!""& *3<6$.+&!&"*'.#!* (!.)()! & *' <*"'&*7:(

35 G1& 234G+ &!!( G&#. *( G#!E5!' (5 29(+&*' #&..'*".! (5=2&%& &"!&)" )"# &7&# "5! 7#.!'/ 05 & 9( 5 & 9(6!#.!)/ 0& & 9(6 9*" &!!+&!2!%&#. "!(!%& *!I$ )I$ * #"*!! *".$ " &".%&! *!3&5! &*7:( %&#*<&!&!* 3& & ) #$.&'!%&# ) '! '#$ *"&")"!&"":5("93& &(3& &' ' "!/*! &?"!*" &.9."5$#! "! $ '&!!$!5"'D" "!#&+$ " &"#'.7#''( 2+" ' ) &7" # ' #!$!# )# &. *##/ 0! "&#$ "& 3& &$ B!*%&" $.%&"&!''*'&.#.(6 "&"! E#+&7* )# #).#='3#"( G E G ' ) * ' ;!!!( G!5 ) +!( G!'!)5#)4 G;2#'%&!5( G 7 %&! )5 )*&!5 7.!'! "!'"4$!5*' E G;&%&!5"'"!'(5" &E G %&"#' *,!+#%&#%& *( G "<'**3 ' *#?!* G ' ;!!!$ *! '( G#!5'.!'?"4*!.)" 3! 'D &!&"'!= )*! '"( G'.E *&!'*!:E G&(((&!5."'.(3)$!5+ $ )!!)'!)(&.&'*"3. ""/05') #*! '(6 G &#"! E! ' '. ' "" *#3"'&!)! '&".%&!%&4!'&!)"!.%& ". " 3! ' ) (#' )) $*"&"! ' &" "# &=( '. )# ) ". 8. 3*)'"5. %&!').(

36 G 2*&'"(!*&''( 0 " &"! E &.'" #)! $ *!'! *) &! 9 5( &$ & & &" 7 2%&)!"*+"(6 GH)*,%&")*# %& $;!!!4 G1& %& 4 G #'.*"$%&#. 7D$ 32+#$"!=*".*&:5( 2'"*#&"!7+& 2( G#)'EG'#(G#)'$"#)'E G E5!3)='*"7$! &#"! 4 G "%&%&3"4 G"*"7! 24 G &!5 G+ &;!!!(G5%&!)! $ =2#'%&!5E G5+ (5&&'( *!.&&7 "! #&)&( G 1& 24 2" ".#! &4((( ' )# " '7.##.?.''+&(#! &/ G. "!! ) %& ')?" ) )+!'*"7((( &)& &" 3&!+!%&!. *" ' & *7:$ *#&/!*%&##&:(& )"*' '! 8%&#/7! $&".+5".&'.&"!3" "#2+"( &" ' &7&# 8"! $!5.A''D'"&"&! '! / G!8!)*''( 0*'" &'$!*+" ' &'$!" B'$ "$*#"&*3$!')"7.<$.*" ' *" ".! +)$ *"7!)"! '!'"&!'$ ". *&# '.7!3"$*!:+!'(&# '4+&(! E %& ').+.# '#4 ) '! $!!+&<" ".'& "!.!5E + #"7" %& & D %&"".&"'(5.+".# D#.#!#$ '!'/ 0*&#.$ " " " +&6$*#*"5!&"*! *"&"7 $.%&&!5.# & 7!%&''" (6.+&! %&! ) " &7&# #27 '.! ( # 3* *!! '"$".*,!*$!5.' 3**#'." ".((( G*,(((!3"*".!"!4 G#+&"(

37 G((()*,4 G5G'#(G&!5( #.A "!'+&*")&*/ G!'D4 G &!"'.. #'&!%&%&( G "$ 7"E G' #( G!3" 5 ' +&$!5<"4 ;!!!!5.!'&(+&&#&")# (& *7:)). ""$. %&'. ' $ 3 +!! &" *9*+! 3&!' ' #( " *! )! "! ' *! 2$ ".&'. &" )# #+! (.#.&) &"!!)$ ' *)' *7# 7.! &" "+!?3* ** '.#( # "# #&$!*#!& *7:. 2 "&"&& #+&".#)$%& &7"'* "!! ')#( G1&"<4G.+&! & #(G;22"& ".%& )=( G5( %&<&" '"&*##("3 &".!$'.&"7:( G#74 G%&,4 G &.+&! '! 7"( G!+&<"7$"<'*.7&!'*! ( G H.! G ' # * *"! ( G #) ) "!+&#( G!&".&*'#?G'! '&7.3*(G.#( 27).&'*#"! *. 7!*'!* #"3''7!*( G! ( 3!&7!*#/ G&"E &'.A#"5!7*/ G +G'#(G 27""( G "$" 3**".#$!5 )!%&D ""(!'&# "5. =&'2# &7$'.! &.<'#(''"+'&''D"#&"*#* ))!.#"'"5/#!".&".&*'37( G )! ' &" )#.# 3 3*:I G ' #

38 *"! ( +" %&'"$.7 7!#( &' )&#+ ' ) *"'+" %& #+) **$ *+'$ +&$ ".+' ' *3</ # ')# ". 5.!2)" " 3#+! *) ". "!''*&#.( **** &*)#*. &!+/ G1&3)#EG'(G!"."' %&%&7&"D( &''7&:) #). &'*" & +!' #+)*&.&#( G!B# ".( GH)''EG'#(GH)''( #!.< *.%&<B# "' ""!) "!5(! $"#&. )#"#"& "' %& #+( 5 "& 7! $ %&!'%&" +* &!"'$ &"' ( 0" 2 7"6$.!& #( ) ' +&! $,'' '. " #$ 7! $*'%&#. &#'( #* &. )' &" *7! '."/ %& "&#)=)" " )'='#$"$?"' *"$!5&&78.""%&37&*2#( G )" #&+! & *4 &' " & "7:'/ G!3"$!5 "" & *( )"! ' & "9)# < 7#!*( G1&"4 G " *!*' ' &7O$ &" )#!*! ' %&! #)2'&")#.( GH.!G'#* "! ( "'D%&D ))*''&.(F & 3! $ "!! 7#'.'*!.$ *" 7'I 7! ' *D ' *!) )( * #)! +!'*&7 7!*')': 3*! ( &'.A 9*&#*&$3!#.*&'#( *&7$*#*'*" 7'$&! #'' & $)"( &"'#!"*#*'&".#*!'*'/0&*# O& O(6!5)&/.!&".%&!7:'' 3# '! &" # 7!*( +&& &".&* #!:&#&" # 3"( & 3:.!5 ' &$#"!5)2#'9."# $ "7<")#. *#! <.".# & (

39 5!*2 3 +!' D7:5'.'/ 7 )!5 7!'!$ "! * (!+B %&." ''"!5'.*&( # B.''%&# 27$! %&.! )!:( G 1& )"!*! )# "4 G ' &' &7 "! ( #*&.&! ".!'( "7*#/')#)#$ '*3$&!+B (#! / G #) +&( "" '".+(! " &)# 3# ' '".+ *" %&# <$*"&".2(!! $#+&!')#!! %& "!!7OP$%&3 &!<$.#' K! 9D"! /.'..&".35? *( )&"+ + '/ G 3)$ &'$!5 3#"' *! *"! ( 9. =$ 2 7"4! B# " ' " %&D( # *+&.=&! '#/ G)''$<!B# "'( # **&# *7#$ " *!)) %&# + "+!7*(5"'$!5/7%&!&!* "'(! ((('!*! ( ".)#!+'3 3*:I(&'" &# &". )"#$ *" ' %&# )" 3# )' '.#"( G$#"7 4 G%&,4 G2&"",$''(#%&!!*! 2"( GE$<)''( G""4! &"! "+$ &".&* &'$ *" #!"&"7#7*( G" $"( G'& "!E 7&:&7#7:&( )#.* 3&$ #) 3D"! $ 3!!' + 7!*#/ 0" ""!'E ' & *!*IE6 * >#!"!& *7:.!)/ 0%&.! "7#! %& ) &" ""!'4 5 3 &' #)'! )<.4 5!" *"7!' ' *! %&!' )" 9$ &" " 3! ' & $*"%&#3#'& *" 4

40 G7: 2 =(((#7:& #.A3#*"&")!'*!:/ G&!5!"''+&4 #! &&"*#3'+'2)#!!&*( G5$3#!$!5("""!5 ""''+&( G&+! %&&*!!"'(""%& "3 &'#/"''"( #!*#!& 7=&# ).%& )$'.! $)! ''#'&"73 '( G "$*".'&" "". +&""&#$!'"..)'4 G5&"""G'#'*"! (G&&&" ""( # "&#!"5.A3#/ G "!$ &" ""$ "!( " & *7#!+&77!+$.* )!!( # '**'!?.'$ &"!2&&7#' A"+87*!57%&!=) "/ ' 3*! $ "& ' =# )"#$ & "&# *!*+'! & 7:( 0 " & 3 ' *E6 - ' " &$ " * '.$.# "!5$%&"5# &D.%&!#":8*"E 07"$!'*2#5'=!# 6$'# )##!'!$ ) ' # *"&!* %&$!'!' 8 #* :5 ' *!*# #$! #!8)! '&! $"&"!(6 G *E *E#.*''. '( G1& *! *&4G.+&! &&'$.! '( G & 3 ' 3 3*:I G' #)#! "! &3 '' &3 '*( '"!& #+ $ "!'# %&D! ' ''/ G37!$"*".*!#27( +&!5 )!"B*'**$!5 )! *3< 3"+! ' & **& ( " &" +"( &*!.)$! $ *! &$ *D "! ' L< $3&".%&! &%&'"+$.! $.2)"!5!*".$! ""9)#'%&!.*" ' **$! *# '!' 7!* '.2$! ' *##$ #! +&'! ' $ =&! "& ' %&D( )! &" )!.' )"#$ 3 '"! " )# ' "$ * 7!' ' ' K!$ 3& +) ' & *)!

41 . ' $.!)/ 0" "" 6$ )! ' +&.)7#( """ E &".&*' 3" #!5! )! ' '! "' "! (!.9 & $ 7! )" ' =! (.9. " '.))$ &" +!' #& '"!' =$ ' #$ ".#". ' %&!2& *.3&) *".! '&"*3( 0"""6$.!) &(# * )$'! ' =!#7 $.!'* ';*%&()"%&!'$ +& &" *"#(&"/&"79$&" ".#"$&".&*' 2+& #"7!' %&! ( " *#" ='!! 3 8 "'' ' ""$ *" #+&" )!' +!'!B" #( )# ". & * *" ""'*.:5/!""&''&"(! '.?$:''7! 7*+''*!I$.&D'# "?' *!!&" & )'!$ *' %&#. & #'( * ' " 3.'!' *'' "7 '! ' 3* )" *"*+ *''' 2+&$'#'( ")# 8 & #'5( ".?)# 7!/ 2+&$ "# "! +&''$ &"$ 8 7"$&".* '"! ".#"$ 79 =2!5 3*" &"' '*"!%&' :7!'$''!3K!*$ ".+'("# $"*".!:5$ " # + '$ '&"!$ *" & 7 #!) *!%J! "# ' # $ &!) 3&!''. ' #"$&.3&!'+'..D'3$" # ' *! #$ '*7 " '. $ 7!'$ &.!: +#*#$ " # +&!! *" &" "& ".!:( & #)! &/ ") * $ +&6$.!& '.' +&4 &" & "( ')!*'4 ')!*'4! '*!*!$ '! ''$ # #) %&$!&" '' "7$ 8 ""$! '7 ""$'! '!" " ' +#!$ "" #& &) : &.3?* ' 2+&(%&)#4 )! & ) & &.5(.!'.%& =2.=* )"!+*! *<&(!:&&" B# " #. "/ +&!'!5 =! )"!%J#"!! & &" *!5$!" &" #''$!" &" ** ' " 3.'$ 3 )!!*'&' ') " "3#$"'B# " /&"+!'D!5'2+&#+'$%&+ )&"

42 .&*$!5+!3*)!'( &!*#& "7 &7& '+& )#+&!'%&*7!'!)"$&".9& ( ''$ '''&#$'.+ ( +"(0 " %&7!'!"!).''(6 1&!'*+''. '$# *$!'" #"! ( # &. 7!+#A.#! $.&#&'*/ G"$ 2 &.'*!#(! "! "*'( 27.)". #*!: : ="#!K! '.A' #(! " " ))<"'"&# '5.'&!#&" 3 *!3! (#)"&#)#'$%&!'## ')#)"#.*)!#'#( G#G'#(G? 5*!#()' &'! " &2$ &" 7*7%& ' *'$ *#$. $ 7''( G "<7! EG'&'( +&#& "5!%&# "! ' 9*# 3 &&".&*/!5%&' 27.* 2*&#' &"&.&7!*! ".#:5''!3"!!( G *# G ' # ' '"! G$ *# %& %&( #'$ ".#)" #) ) 3#2#( ) &" " & ' "!*.#* 3 "!*'( &)& 8 & ' &?' " 2#* '!<.&#!"5'&'( G G &*#$ &*#(H.*.!( #)# &8&# &(7&".#'D;*C' &33# ##'*7&&"#)*" 3 +3( &" 7' *!# * **' D " =2$ & )" "'( 1& #+2# '.$" '/#)!7!()& &"*?)#$&" 9 7&*'! %&D$ "#27!" # ' 3!*' &! #+ ** "*) 3*' ( &'*!))&"! ' &"!$&" +!7#"! "7 (! #3! ' +#* " ' *&*7#&'.+&! ) ""/" *"<%& 7)%&.4 G H &" 7" #) G ' )!''( G! ) ') (.A ).2+!( &. "!$ " #$ & ".2#.7$ *" +#7 *&# #! *"

43 !.!*! 9"*( ) 3*!'$ *! ".#) 3 +3&" &"!'+)/"*") 7 %& " " ) &" *7: " &..' #27$)&".':' +!+) *" %& '! ( 0 # ))6$.!&(. ))( +&&#/&".#!3'!&""#'&3#* &# GG'&'G$)")(*( # &(#)%&")#"5$"!5'*' #+2#! & $3 '#$)#* ( G&!'(.! &#).+&! &)!''/ G1&! 4.!')*2#2*"&"3$!* 9.%&!(! # &" +!! 7 '+: ' "# "(&#)! &*7:/ G2") +!( G5""7G'#..(G5!%&! #!5"*7((( G 1&# 9E 1&),#4 7"$ # 2?$ ),#2( G3 "! EG'#..(&&"."3!.&/ G &((( &" $ &!'.A#( E!$!5 %&.'# " &" )4 # B# " )$ =& %& <.# B# ")( G!3!#( D ( &D < &" "&./!5 *".!'%&<&".%&#!5%&)"4 9#.'3"#( G#EG'#!*"! (G2%&".'"3 "#4 " ), %&!5 *!* "&./," ' ) &'$9"'D". ''"#(!#&.&#/ G"+!%&&!5%&#%&'4.*& "!5.!'&( G E$ < *!+$ 3!# G ' #$!*#!' "7( G2.'#'!)$!G".#&#..( G 2.'( +# %& &.! " " &" '*5*. #( G#". "& *"( G2'#""(

44 # ".&&.! & " 7 ( &D +&& *7:3&"* / G 1& 24 G.+&! & *" ) ' )5( #!5! "')( G G ' #( G 5.* ' 7( H & 3 ' +J! ( 5 %& " *! '#. &" "!& 4 G;2'%&!5( G#3"%&) "&"#&:5*. #( G1&<%&&!*"4 G $!= G ' # ".*! ( G & & * 2$!5&"*'"!!( G 27"G'#*"#3*! ( G1&! EE "&"#&:5*. #E&$< &" D*&:5 *. # %& )& 3( # & )# &. #..( G! (..*. &$ ".& 8. ' * 9$ #+"! $# )'".&2#.3! ( *&. 2 '# 3! 8 "( 1& "' "! $*":"7'& #'' 7%&(# )# && 7#*"!'3!:/7%&. ' ).''.#..(D.#) &D"*B.&#$3*) ' 7* 7 '! &D %&.) '..&$. )?*$ ".#"! /!5 %& &".' ( B# " ""! $. ) "'( *" '.#$%& &' "'!'( + &.#*) &D %& *!!& & "+$ " &D "!'& 8 3)(#&)&+ / 0 3$ < &" *)'$ &".%&!7&+&,$ &" 3# '..2 * %& 7!* 7!''(6 # & '* #+3& #+&"#!' +(0)2"! "! '%& 3* &. %& *!'!" O3&46 0#!5.&.6$.!&$ 3 (. 7&3*&*"&?'(#.. )'! '#(!*'(7&:&7* 2$.!!'!'*'.!/ G#!* &"8.'G'#*"&"3(G!+&<" "' '3.'.*,!*& ( G!*#!&*7:. 2&/0&)53#'""(6 G5 #G'!&.!'(!3" 3*& ".'"#/)! 7#. $%&!'&"

45 . )+ '*".'".&?'!*#*! 3&'!? ' '' +!'$ 3 7! &'! "2 &' &=$ &")''*)#'*#7 2('"& 7"'D2#*!* '#&.# *'$! &! *!$ #)! & $ 'D!'. 7..*&:5( #)&.'"! $ &)'! "! &?'/" "!' +&."!*7"%&!$!''!*"$"5"#.&!'! #!:9$ *7: "+$ 77 +#$ # 3&!'$!' *" &" '! ( &.! *& #!+)" 7 *7 $.< 3")" &" K!+&# '! +&$ &!**' G %&#&!?)' '' +!'$ %& # * &") * *!) $ ', ","$ # 3&)" " 2)! *!*!(! *!!2'+$"7# )".'&"#"3' ' 7* 7!$ " =2!5!+)"/ ) " ( 7 "'*7*!" *#*' & "!9*&# $ '! '&"*.'2+&$&'! '&( ( &)'# )$" &'$".#.2)#$ "!'$'&! : *" &" )$ 5 *".* %& ' 3: ' "&!'!5.'" 3#! &" 2 " 5.%& &!).)" )< '#$ '..# %& *! '!: *!'!'.! " *'.! )"#$ $. '#*" ) ' 7&$ V' ' QRQW$ '!+!! &*7:$!%&! *?! '&!*$&?' )"#$*!+#'!3"$! $ &).!&" &&'7D' ( )! &$!5.&D& 2+&.. 8 " $ )# &! 8 *7* ' "!'$ )!' +!' # "9)# %& #&"!. ". &" ' "&#!&" 7 $! -!' ; $ " X';&#' QRXX( "!' +& )" $ & )' 3#& &)$!*!' ' "9)$ &" +!' #!+%&.) '",':'QR$&'! * #$.%&! =9!' &?)$ *? 7 * ' *O!&" 27' 8 '$ *)&$. 5 *+'$ ' **#." $ &" ' *&)! )!'$!&" ' 73'' :$&""#'*+!%& # #2+" #$ + ' )# 7#!'! +"$ &" )' '."7! : ' 5 *( # 7& =!#$=& &9*&#$#&/0# "(( "7#!!5 *!3!*& *" *!*# #$ '(6!&! 7!$ %& $ " 'B)'$ "7#'$.&& =!#$ &.&(. )#$*"*?$*"#'-!' ; $*" 7:#!*.'.##&(.' QRR$' #27.!)/0+&6$#)#!+$'#3D$ &#.) )<'.( "7#!"!&*7: '/

46 0 %&.&'$! &#"! $ "!5! +!'.!:(6 * >#!! & &" '+'2)# '. ""/ 0 # 3!*46!3".!&/ 0"&"' " QS$ " U "& 7!/ ))'! '& +&(6 "!' +&7%&.*7'!*$! #.+&! #/ 0 "'*" &$.%&#& 46$#.!'&/ 0%&=B# "+&(6W''QRQR( ".( &)!' 3#$.%&!!! 7&!$ 7&"*<& 2.''! " ' "&# '5 '.+!$. '*&7#$ *"!$),"!$+ "/0).(6 ".( 2! '!;'"' &D"7&+$!&" *' ' 3$ #. ". *! 3#'$ +&3&!'&!.'$#!'.!*& $# *!: %& *"$.! %&!5 *!*5!&!* ' +&(! )!'& 5 &" ' #!%J#$ ". ''7 *" &" #%&( # & )#"5%&*'.##$.!/0-:!9(5 )2" +&$!"'&! "!)'$!"'.(6 ''QRU(".( # +& ) "!!+&<" ".' '# 5$ & * %& (!+&<".' "&' 3& &!' &?)#' &)'" ( "'"$&" 9'$ ' &.!: '"!" #)$ '*7 %& &)'3"+'! '&+&$*"! " # 7+!("!'' "7'QRU$8%& '"!5$.9 '*"( +*!+.(.$ '.$.'"&!'$ ".#*2)#$ 3 ' #*!*( *".! *&$ # 7# &$ ')." '!+$ B!*.! $!"!.)!'! )<.. #+"( 7&. &" "&#! '. *" &" 3*! ' *7# *?'7 ( G&'"*&D( G"$!( G),#!'4 G'( 2?( '"*&D.D"&'*"$*! ".#& "+$#3&!'( G#"&'&"& (!! " ;&!#!$ )! &"! "+( G"!:"! ("*"&!*:5"& ".! )!" ' +&( "!:"! ( " *"&!*:5(((

47 G*7&G'#!(!!! )5 ' =!#(!!!5.!'&( D& *":&.! ** ' =&! &.'"!)! #' &3.#=!#(#K".'!. '$%& )*&&#'( G+G'#G)&'&"7)'#(. &/0"7)'#6$*":& "( G5! &'G'#*G$)5. &'$ )5!D.&#( G # G'#!(G"'&$!5*E.D"& ' 2' '& 7 I$ #K".' *!'"( G5 2. 'G' 3 ( ) " ' "*K!*!*&.!!"! %& /0"!:"! ("*"&!*:5"& ".! )!" ' +&( "!:"! ( " *"&!*:5"& ".! (((6 G&)G'#!*")# 'G$&)E!'). #+( &' * & #'.!'*!#'7D'7:( )3#( G 5#!' G' #( G &7O # *".&&""%&!5)#"!"'#!+('. 5 5 *A"'$!3 # ' *"$!5 <.*!" *2#*" "5$.%& & *!#!5( 9<.* =.!5.'$<.*%&.<$.!'''"(+&! 8*'' #$%&<27( *!!&)!5.!'( # ' &# &" #!%& *!!&&/ G ) *".'&" "7<" &$%&!' ". 57""!*"8 "&#4.&!"'&/ G EG'#*")' )5(# "7<".&$. &7'( G1& *! *&4 G )" "7<". "!E G ' "!'( G 7#E 7"& 7" "%& & ).!!%&! +#)E.!) "" %& & G **! &#*")#,!*(&#?!+&.##27&!*"! ( &'%&3#$"#&.#*#&$+#'( G 9!5 %&!3! #''(!*.#"!

48 "&#$ %&!'.!"!&" *$ *":" #+ 3# '& (5<4 G $ G' &' ' G$ & 2#&*4 5.*7 %& '( %& "+! & %& & ).!4"%&.!4 & &" #) ' 7#$ 7&.A# " 3! '!'#/ G ( &"3 +3'&" "& #'(""!5!!$&)&")!'!&"#( G&((( &*". 4G.+&! &#$ &.3* ( G! *%&!!%&)"( + )3 +3'! '#'&'/ G""2$%&!'& )"4 # *) *".!'$ '' &'. %& # *#( G.!'E""24 G # G'#G$&.#* %& *#( G "! ))". ". " #'-K*( 9 "8! $$"""$'"2*( #%& ##)'"5$"#+&.A#! 7#( #&$ *" #27 "$ 3:).!5 ' #&:( G$EG''*"! (G!! 5"'4 # *#& 7&*"! #!:&# &" # B.'( "!*" "9). &" ""! $ '. # ' *" &"). / G ' "!," "'( '( %&# %&!5 " "!')*"*+"( &$ &!5!' '"=&#+.%&!5).+&( *":!' " #,!*( #.!)/ 0H &" *)'E6 #).3! 7!'$&!3#!!$& 7# 7*$.!)/ 0H &" *)'( " &*!( 5! (6 7& '' "+!#&$!%&! '& *.'#&?!"7'#'=! $ )'7&:'! )!')"$-&.!)/01&+&E6 "!) #&)"#' #.! '!:)!& "5$! & 77$ '!! * 7" %& "7$ 7" 3B+$ # 7!*%&#&'7#"!!

49 *&$ " # +&! #&$ #&$ 7 +&$! )"#.##$.!)%&#. $#&#<* * 3") *2+&#! 3#&' ' ' "7&!'$ *2+&# *" +"')$;!!!'7 5'*"& '$"5' *##+ )"7#&"#'#K".'$.'&# & "5.=* " "7! #$!# '/ 0H 7#&33$2%&+J! $#*'2(6#&'&%&.# *"#D$<"$!&#$ <B# ""!& ("'$'.! $! *$ +#)$ %& 3 * %& *&.*#"$"#*"!)&#'$"#,!*$ 3D)!#&"# 5'&*"#&( 1&!' *+" 8.:$ # ) "' %& # #..&."! =&! $" & *.<& ' *" 3/ 0 "! " ' #)! *' "!5$!'!'!= "#$ *"# '"*" &*".!(6#.!'&/0& "7<"*"#(6# '/0 <"!5(60 <"!5!!)6$'#( 0"!:"! ( " *"&!*:5 "& ".! )!" '6$ )' '$"57!&*$! ' *!! '/ 0 7!%&! < "& %&'(6 # "&'/0H(((6 " '! $#!"'( 0- "& '#$ "E6 F)*!*')$ 8)'!5$ " ' )!5 &( 0! 5$.%&! *?*$.%&! *?* '! 46 # &.&$!)+!'$ ') '( 0=!56$' #( 07 7!*$.7 7!*$ 5 + ' %& # 2 =$ 3# 7"( '"*,#$!5 %& %& " *#" ".(((6$ ' #( # &"&&'!3"*3$*"%&!'= )! 7*$ &*7: 3*& 3" 7 "7$!5 3*) #$" *"...!5)!' & "5 '7 "! *" +#''$ "5 '.*# $ 5 $') '')''$"5! &$ 5&)$ &" *" ' ",!'$ ' 7# & '/ 0& 2*!+46 # &.&$ & '%&!5(056$'&*$0<.*3%&') 36(! *#*' *). *" ' %&'/ 0!!& 3' #!$%&.*(6 0 "!!' '" #)'6$ 'L< $0.I!!&%&!'*7&"!$#! 5*#:. '#'.' (6 &7" *'/ 0"!:"! $ &" *"&!*:5(((6 #!!!'7&:"7.#$&"' ) 9! )".# =!#/ 0D "6$'!!$ 0!5 ')".)*2#6$ "5 '*$ '* *" &" *" ' ",!'$ #**&$3#&$!"3& '7*&$ ** $ &" 3& 7" *. *<&$ &" 3& &*&#! $ '&".")' &3*! ':&$ #,!*$

50 #! ' +3 #!+ &?'!.#$ *?*')!!+!'3& )#&''$"*$!!7# &. & 7:'#!( 0 ''5( -)! **#)* #).*#" '"!*""!'%&!!.*# ' ' '' ')".! "' "! ('3*$+! #''')$ ' +&!' ) ' ' * +$ ' #*!*' ')".! " '"! & *! ' %&."! ( )".! ) ' *" &. &'$ "&!'' &..<"# ')?).''(...! :5 "!2 8 %&! ' "'&+'( ' )?*&#$ & "9) & )I 5 "7#'( )!' ' +#! <." ' *" & :5 *.# & '' "# ( ''5E "! ""! '*)(,D '.!'' '(1& '.!" &3:):'.2 ('7)3<(!#& < &"#&.#=& :.##7''() *#)2%&E6 #!#)! &$ )3+&'$.A"5!"7 '!!$'#/ G!3"E!!$!3"E " ) ' "&#. & '* " #)*$ =2!5 *".!'" "!'$ #) #+&".#)$ ' ) " %&!'$"*"&""*"# (!!. &/0!3"E!3"E6$ #2+" #"#.#*(.!!'" '!)/+&!+! *#!$#"5$#!'& 7 5 *".# "! $.#.A 7$ ) "+) '!*! 8.' ' *!:I '#$ & &?' ' 3 $.# =!#$. )': ' ;8+*" $!*! 2#! & #5 "&!%&! ".%&! &!5 3"#$ +## ( * #! # '.)$.&.3&!'"!! &.! $ *" &" )&'$.&3*!' '.3&" # #".! ' & O#$ * ' "<$ &*( &*.A 8. ' &%& $!%&! L< " *)! 3*'&$ ' ' #+"! / 0 "$! 5E "E;*%&$) &"&.6$! 3 '&$!!*! '"&!' ' *9# ' +&!'!'$ "B' + )".%&. )# %& )!$ &)".'!!$*&="'$.'$!*?''&" #'$ ",.'$ &?'$ *$ '$ &'.*)''$ # *'$ ) '*7 "&!'' +&( )# )# &. #$ #). "&!3! #$%&#*'"*$! **' <3&!'' #"( 77!.! $ ' #+&".#) " #"5

51 #3&"!#(*" /0*7"'!3"'6$ '(*" "!+#,$0%&-)!'(!Y*7 ''* "7#:5+#6( #7&7:"#,!*$ *"&"""%&'.#%&*! *"! #',5( )# & ")#"! &" *#5 )"# 7&# #("*#5'+&( )#3*# '$*"J$ )#7 7: *" '/ 0 7"$ < "E6$.# '. $ %& # "!! " %&#?7 2 ' '$ & 7 #( ( *" *! ".#) *" *&''$.!) %& ')! ' 7 7: %&!' *+)&".#'. 2' '/ 0 ""! 9*6$.!)%& )*+' B# " *&$ 8 #7''.& ".# ' &" )# *"*! '!'( + J )# #)" " #,!*!5!*2!!&"! <. ( ( *" *&&&".(! &!&"7!*':-<#&.&& 7!= & #'(!) &" *&'5 &#' 7.#2!$)"B* '$" '7*'.*?"'*5$"& ' $. $'& #'. =!# *! 7!*#'$&!+)"! &'"!(5!3"$!5!'$7! 2'"#$!*! &" &= +!'5 & %&.* *?'' & # 3*)!$ &' 7"( & 7!=' =$! )! ' ' *! ( "!! $ 9 &"!! $ $ #". ++! $)*!!&"!! $ "7#!$ # *".)" +& " #,!*$ # *+!&"!! $.<!*"*$!&"!! 2#'. $&*$! '!*"$.&D)*" '3:$!&"!! ;*%& *7' ' *".$ '!5 &) " %&# &&!! $ 3+ ' 3?*$ 3"+& ' 3+&.. $!&"!! 9 3# " '.!' < * $ & 7!*$!&"!! )&" *7! &"*#%&! 7&!'!!&!'& *D.#' ) &7$ *!$ )< ' 3#+" &"!! $ & *"$ *## *"$!# *"$ *"$ &! *"$!" #"!! K! %&.%&!! )#B..!*" < 8 7'$ &"!! # *+ *7 ' :$ "'. $ *. $ '='.!#$ +&$ +!' +& ' ".".<$ +& "#&* ' 7!*( %& ' #!$ *.). ' =!#$ '") *" 3+ " * ' ;8+*" $!').# 3 3*:I ' %&D$.) 7 "$ "+).<''&O#$!*!!'&* *" & * #! # '$! *".$! 27&#$!.2 ' %&! $ #!5 D $ =+'$

52 * *$! '.#$! #I!"! '' #!()#.&"5.# '*") *#/ 0 7"$!%&$)"'*& $&".&"$ + ' & ""!'(6 ( *".*7& %& '! <. )# ( #.D"&'"$ 7#) +) ##$&""&#%& ") 3*!)!'&)&'/0-"E$)"&)!+$ *! 7"E6 #!.!&! &.!$ #+ '.*&#$. &*"3:"7'!!'/ 055'%&7'""$=2!5).!'(6!+*! )( # +& )" $ &'&"5.2#'.&)" 7 #!:9$ '& "&# )#)"! 3#!'' *! *"! $!"#+ ". ' &"*"& $;!!!.+&!&" ##".&"5$ "+&'.A3+#*D$ "7#!'/ 0 %& 3.".2+3$.! '& 7=*:I6!+*! )/"$7 +!3*/ 0""$<"7! (6 & "&#."$ # *!*$!! #Y$ '&. & ' & *O'!$!! '#/ 0 2 *! 46$#!5.!'&$*! )'&"&#". #$ *"& ".*! / 0-"$ 7#$)!" =2$ %& < %& %& &"!+ *! $ < &" 7#( Z$S " )##O$"$)# &#'! &! %&' 7 & 8. ' * 9(!)/ 0*'""(6!)%&#'/0%&"*'"46 #'"$ "7#!'"$&!.'&&" "&*! ' 3#& $!#!! *"$!&!'' ' &$.!!'/09&".'#E6 G! EG'3*#(GE$<)*,$)# &#'4 ).*33:( )*+"&&".&*)&'#'( G "B'%&"" *'& G' )# &#'( #&3*#*"!*/G)"& ".! E G E$ "& )# &#' G ' 3*# G$.* '!+D7 E &#'!5+ )'3*#(/ G ' 7!5 < *"+( 5! 7 $ 9 & "!*(

53 G 2.*!+D 7 G. & 3*# G$ "!" "**E "7+'$.*&".+()"!9*&#! ' *".3(!*#!). 3! $ ' 7:7 $.!'8"*".! '''( &#' #).!)/ 0 # %&" " "!'& *'(6 G # '# %& &D *#4 &#' +&) 3*'*# &"#,!*( G.!*<4 G.+&! & 3*#( G.*!' '.E5) ".')# *( G.!*< 5! "& 7#&5 G ' &#' *" '+!''(G. ""'.! $"$"""$!5 %&*.!*<( 3*#!'&##/ G #&"! 3*'' K"$'!.:$ &"! *'! 2( G! 2#"4H.7'*#*?( G1&"". '/G".!7#''$ '.!7#''( GH"""7#:54 G:%&&'(*& *$)*& *( GEG' &#'(G&!$.!%&)" 3*%&( " 8.!! 3 7(.'! ' K"( )' "!*$".& 3D 3*#.*" '7#&5(/ G1&")'.4 G* G'!! (.3.A9*&#*":&#* (& " )/ 07#:5 +#6$.&&!)"!! " *" )"''%&"(/ G ) 7#!*".$)"7&*"!3D( )# &#'!'&"5$!#&*.A# '7D'7:(.3 / G & "7<" '. "" "" %&!5!"# *'"" 5*'( G " 7&* "! 3D G '.3 ( #&!%&.!! /G#!53#"'%&:I( G2& * G'!! ( GH'7EH'7E 9)! 5*":E

54 G&3+&$&G')#-&#'(G!%J! '""&"3"! (G!&#$D* '.# #"7!:( G&$&G'.3 (G& +&$"!5 32 ( '.$%& ". K!*," %&:I. 4!! 7 &!"*"& ''/ G H.* 3 #+&" *( #+&" *(.3.* '! '(!3 "5! 3D 3 ' ".! / G""%& * "7 2'! GD.#*&#( G & * G ' &#'( G &7 &?#( G &/G2'!%&!)*"( G "74 G '!! ( G! ) "!' < '7!(H%&!)3E "7#! '"$ & '"$ *7#!* & *'& *$.A"#"7&7&"=&'' "5( )* '"$!#.A.! 3 ' *"$! 7 '.'"!!&*7:$#)..#! '.<$9!+$'*7#$.!)/0H"#'&'(6 &'!5 ) #$. &".&* " ' *" &* $!*&7O!*'&")#"& *%& "! ' " $! $ K*!$ "! *#)" * 7!*!.'$! '7)" " )##O$ # '"$ # &" *!:$! %&!$ )"#) '&&."7! $&"*5!+.&$ # %& +2# *" ' '.! '7)"$'"7&#*'&& ''/ G 2#+&"*'( #'"$* ) " $*"&" &'&!$ *#:'.$!)!3! #! &$.!& ' 3#!#'/0 '*",#"#'(6! '7)"$ '7)"$ '7)"$ &7#!* '."&#/ G. %&3:5%&'&(.&('"7&#$'*"*'$. 2'.!$)&.*"* %&*( &7#!*+ &/ GE!#"E GH"7#:5G+ &* ( G %&,4 1&' #4 G.+&! &'"7&# "'$%&)=&! #(G5<!*,!'4 &7#!* #&. ' * #& " )$

55 '.'&")# +& *( &"&# ) 8. $#'#/0&#%& #*:(6 &)& &" &?' )# &/.!$! & 3#&#/0!E#)! *'$ 2"*"!.46.!!5.!'&(&7#!*#&. '*:/ '7*".!)"!"'&"*'( ")/0*'!'7! (60'',#6$ #&.! *" *9#$ 0.' ' %& 5 &! 7#!"6(! '7)"$ # '"$ )# +!& '3#/0"#)"'*)# $*"<%&& )& 7#46! 7 8. '" 7&# '#/0H)*,$! 428.:).%& *"!(6!.!'&/ 0!!5 74 H "7#:5 +#(6 " ' "!5( &.!)/ 0 " ' "!5(6!* 8 )':/ #)$.# =!#$ 27! '!*5 &! 7B*#'$.!' *. &7#$#'*<"!*'$!' *+$.!)/ 0%&,46$*" ' "!5( ""!5 ' $&"3#*'3+ '*! 7#!*$#$ & *.')&.<$" 3&!*!)$#23$ " $&".# *"&"7!<*!! ')'*&$ *7) ' 3&" *+ +'"! (.!)/ 0&' '."(6 " "!5 *" ' "!5$ +!'))$&".".*"9!%& '!*"*#! 3!3'..B7#*'#( &) & & "!5/ '. ' *)$ & #)! ) ' &".&#$ # '&$ " *!:$ *" %& ' &" *#" "# ( ;2!5 ) *":$!'" ".!'( $!!! $.* #)! $ ".! *"9!$ 7 *"! #! *#$ 3 ' + ' *&# $ *" &".' %&.'&3<(A.!3'*"$+&&$ &.="( 0 %&,46 'D& *!)"! ' * $ '!&$ "5 7!&*$ *":& '!+& * $ )< ' &" 7&" 7!*( 0D& ( ".# "! D& (! $ & *+)'8* $3.'&""+". + 5 # %& " *+"(6 & *.')$ 7 $')*7&.<$#%&")$.*# %& #'.< *)"*" *#$ +!'*:5 *)' ' 7 $ ') *$ ') * '!*! 8 #"3' "!$ )' %&")!!! #! +#'$.!)/ 0 ":(6 *7!&" 7&*$. ' '! & ' '&!$!' )!*":(#!#' /0&<! 5 *)'6$ #!'*"'.( "7&'! <$

56 37#$ ' # "7$ #27 3!$! & &".! '! *:5& *!*&(!'7! "5 ' +&'*!*#$ %&! )!' ' &D.=&'"!'! "*! '*$&.7.+" '!?)# '/ 0 3 < * E6 ) ' 7" &".%& )!)( 2'!%& )!)$" *')%&.!)! 3*) 7"&"'( A ' 8 "!)# '..&( ) * ' %& ) #+&<"! '$ 2' ( 5.! " # '*$"!* ( # & 3*& " 3A#+/ ) " ' *" *:$ * $*' 7$)#!%&.)"$ "9)$ " 3#( "! )"! '$"& '! 7!*$' **!"5$!+'$ " #,!*( ) & *)# &.<$.&D!' & 7( 5!+:' %& ) "'(-&"!)#'.# &.#'' '( "! ** " *)# *: *":"!''! '#$& *')!.)"#$ 27 3"+)" 2 ' $ '/ 0#!' ' '7$!&!* &!%J#%&!'! 2'""$ 7 &%&.."E6#!:&&"#'#.3&!'' */ )" # "! '$ =2 *!! )''$ ' #3*'(""&#')<&'D*+! *7++!$'* $)"#.2#.7*'. *" ' )<&( 01&.*$ '%& *!* "!& )5 *": )" $ +!!5 " A"+(6 &! *!*."$ ". ' )##O$.' *".#!"'*'&"'#$"#!5!"&.* 7 &#$ +!'#5 )"# 3# '.!$ '!:*"#!! '5!$+ &#/0E$ 2 "& +&#E6 # )# & #& ' &" "'! "'! ( #'/ 02%&). 346 #.!'&/ 0! 5$"$<""&"3(6* )&*8 *&''#$'7+&"!$'7#!"( & *."$ # #). +!' # *""5(*!*&&7#!*$&!&$ &*$#!5 # #+"$.)"$ 7" '! 7!*$.+!'! ** *" " *. $!" * ' "&( & *:5.*. + &#/ 0 +&46!!+&<"#.!'&( "!&*"!*$# $*".!'.#7*"&"*9"*'!7$'.*"$&!.9 & $!*&)' #$*" "5. + #$ *! #!*! $ & * **")! $))$')!*$#.!)";! $&!)$%&3):"# "!+&#,"$!&" +"! '.'$ * )# ".*$ *"

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8

1.12.3/4567.89: 3;<45/8=9>8948?8480@8 !"#$%"&'"&'(!)*"#$+$,(#& '"&-.,#/$,$)$&0"(0%+12,3)"&#+$,(#+-&!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'#&",-./0!"#$%"&"&'!()"#$*$+'

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere og STANGENDER Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse og generell informasjon 14.1 GE-E-ES-2RS 14.2 GE-ES-Niro 14.3 GEG-E-ES-2RS 14.4 GEEM-ES-2RS 14.5 GEEW-E-ES 14.6 SA-E-ES-2RS 14.7 SABP-S 14.8 SAJK

Detaljer

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK

GODKJENNINGER STRÅLEBRUK HELSE BERGEN HF VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK VEDLEGG 2 TIL KRAVDOKUMENT STRÅLEBRUK FORETAKSLEDELSENS KRAV TIL STRÅLEBRUK Myndighetsgodkjenninger Strålebruk Oversikt side 2 Godkjenning Medisinsk Strålebruk Blodbestråling side 3-4 Nukleærmedisin side

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

! % " #$# %+,-..;/.? #$ "3H+ )* >? G. -G.. $ %#! F+&I2H72 -?*7< #"! $ 8!% = 92+:+23,7+ ;*7<!#% :2?@>>5.*&.5/.G 92+:+23,7+ -?*7<

! %  #$# %+,-..;/.? #$ 3H+ )* >? G. -G.. $ %#! F+&I2H72 -?*7< #! $ 8!% = 92+:+23,7+ ;*7<!#% :2?@>>5.*&.5/.G 92+:+23,7+ -?*7< -./01 23"24-5 6 5. -1.. "#"$ +78"92+:+ ;*7< $ " = %#" 3,'2/ >. 5. -?.. """ $ >@.AB$C-5.*&D.-/.- %.E/05 23"24-0 ;5 -?.. $## "#"$ +78"92+:+ ;*7< $ " = % :)F >- 6 6 ;5 -?.. $% $ ->/.. ".-/.- 23"24 &'&( -G

Detaljer

0%1%&23#%'242 D)7$E'244"13F)"G3'4,-B'22'21F(4')-HII= 5266%3'&27(8(9:&4(;%#$&-<%=#% >%=42&;%-' C4<%=7%=#%(:7("3'%&#D$%=#%#:6&E'%

0%1%&23#%'242 D)7$E'24413F)G3'4,-B'22'21F(4')-HII= 5266%3'&27(8(9:&4(;%#$&-<%=#% >%=42&;%-' C4<%=7%=#%(:7(3'%&#D$%=#%#:6&E'% d7)0k'e732*(,%&'-.(j &'(')*+$',- 617#('9'.+./'01"+2,-3445,6607)830"79+76+*)"+6:+"#;HZHa? 0%1%&23#%'242 @A12',-P)7K$- D)7$E'244"13F)"G3'4,-B'22'21F(4')-HII= J7KKC+',-J%(E7)#- O+N'+4F),-``] J*)401*#,-

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Løsningsforslag ST2301 Øving 10

Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Løsningsforslag ST2301 Øving 10 Kapittel 5 Exercise 6 Hva er innavlskoeffisienten for individ I i følgende stamtre? Svar: Her er det best å bruke en annen metode enn løkkemetoden. Slektskapskoeffisientmetoden

Detaljer

3 ph GH15BN 25 25 17 9 4 GH15DN 40 40 22 16 7,5 45 45 31 25 11 3P 63 63 43 40 18,5 GH15KT 125 125 86 80 37 3P

3 ph GH15BN 25 25 17 9 4 GH15DN 40 40 22 16 7,5 45 45 31 25 11 3P 63 63 43 40 18,5 GH15KT 125 125 86 80 37 3P GH15 Hvorfor DI rail montering opp til 63, C3 ompakt dimensjon ihht internasjonale standarder Dobbel frekvens spoler 50 & 60Hz Langt tilslag >6mm for å minimalisere lysbuen ydelig marking I front av type

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

Læg de to brøker sammen og reducer resultatet til blandet tal hvis muligt. Skriv dine mellemregninger, så fællesnævner og reduktioner vises.

Læg de to brøker sammen og reducer resultatet til blandet tal hvis muligt. Skriv dine mellemregninger, så fællesnævner og reduktioner vises. Navn: Klasse: Materiale ID: MAT... Lærer: Dato: Klasse: 0 0 0 90 0 9 9 68 9 98 9 0 0 6 6 6 6 8 8 8 0 6 6 8 8 9 9 00 0 0 0 0 0 9 0 6 6 6 Materiale ID: MAT... Navn: Klasse: Materiale ID: MAT... Lærer: Dato:

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall

Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall Analyserapport Måltall for refusjonsområdet lege 2016-tall Dato: 27.07.2017 Beskrivelse av rapporten Formålet med rapporten En viktig målsetting i analysestrategien til Helfo er å effektivisere bruken

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Varenummer Felg informasjon Salgspris pr.felg Salgspris pr.sett (4.stk) Lagerstatus Bilde

Varenummer Felg informasjon Salgspris pr.felg Salgspris pr.sett (4.stk) Lagerstatus Bilde Varenummer Felg informasjon Salgspris pr.felg Salgspris pr.sett (4.stk) Lagerstatus Bilde C10415380 aluminium velg 6.5x15 4x100 ET38 Dezent F kr 1 220,00 kr 3 904,00 4 DM C035523B Wheel Concerto 20x8.5

Detaljer

MTO diagram hendelse på Deepsea Bergen 28.2.2009

MTO diagram hendelse på Deepsea Bergen 28.2.2009 Hendelse- og årsaksanalyse Januar 2009 Ny vaskemetode for vinduer til kabiner innført Ny vaskemetode fungerer ikke tilfredsstillende RUH 153/09 Synerginr. 148502 Dato: 25.2.09 Alle involverte skal delta

Detaljer

COMUNE DI CAMPAGNA. Benevento. Avellino. Salerno COMUNE DI CAMPAGNA. (acquedotto e fognatura) PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI CAMPAGNA. Benevento. Avellino. Salerno COMUNE DI CAMPAGNA. (acquedotto e fognatura) PROGETTO DEFINITIVO COMUNE DI CAMPAGNA Accordo di Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali nella regione Campania del 18 luglio 2008 e successivo atto modificativo dell' 8 aprile 2009 Benevento Caserta NAPOLI

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

Måltall for refusjonsområdet

Måltall for refusjonsområdet Analyserapport 4-2016 Måltall for refusjonsområdet lege Dato : 04.10.2016 Forord Helfo kontroll presenterer i denne rapporten en analyse av legers takstbruk i 2015. Nærmere beskrivelse av innhold gis på

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

! Navn:!Sverre!Vatnar! Alder:!36!år!! Tilhørighet!i!Storsalen:!! Har!gått!regelmessig!i!Storsalen!siden!høsten!

! Navn:!Sverre!Vatnar! Alder:!36!år!! Tilhørighet!i!Storsalen:!! Har!gått!regelmessig!i!Storsalen!siden!høsten! Navn:SverreVatnar Alder:36år TilhørighetiStorsalen: HargåttregelmessigiStorsalensidenhøsten 2010,mersporadisksiden'98.FørdetaktiviGulsetMenighet(Den norskekirke)ognlmiskien. Gjørtildaglig: Finanspolitiskrådgiver,KrFsstortingsgruppe(siviløkonomfraNHH)

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS

Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS ECOMARIN SEAFARM AS Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS LOKALITETKLASSIFISERING NS 9415 PÅ LOKALITETEN SVINØYA SØR I ALSTAHAUG KOMMUNE Tittel: Sammendrag: Ecomarin seafarm Lokalitetsklassifisering på lokaliteten

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

FAG: FYS121 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS121 Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNIVERSIEE I GDER Gd E K S M E N S O P P G V E : G: YS kk LÆRER: kk : Pe Henk Hogd Kle: Do: 5.. Ekend, f-l: 9.. Ekenoppgen beå følgende nll de: 5 nkl. fode nll oppge: nll edlegg: lle hjelpedle e: Klkulo

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

OPPGAVER FOR FORUM

OPPGAVER FOR FORUM OPPGAVER FOR FORUM 2006-2007 MERK!: Du skal først skrive hele oppgaveteksten for hver oppgave, og deretter svaret på oppgaven. Hvert svar skal være detajert, og skrevet i et klart og tydelig matematisk

Detaljer

!"#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#"()(1!"#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#"1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64"& %3&*

!#$% &%'#()( $ *(+, -. /--0'%('#()(1!#$% &%'#()( $ *(+ 2 -. %')+$0( &%'#'#1 FE&= $E 7& B&% ;GGI$E&'& D&66&= ;%D=&'D 64& %3&* !"$%&' )*++*,,-.!/0,,1 234"" 5&6 +!"$%4'$'78 9999999999999999999999999999999999999999999 :";6&8 9999999999999999999999******99999999999999999999999

Detaljer

! # $'%!$! ( )* $ # $!&+

! # $'%!$! ( )* $ # $!&+ !""# $%&! # $'%!$! ( )* $ # $!&+ ""$, !$$$$! &-.!$ ( / +( $ $$$! && $% $$$&$1 1 2 +$$ $&,3! 456,36788893 &$ # & $$ $$ : ) $& $ 3 !" #$%&'(! "! ) * + #, % $+" # " - +! $ *.$, / "" %&'$ 1! $! $ #(/!" (.!

Detaljer

SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE

SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE REGISTER 3 REGISTER 4 SKJÆREVERKTØY SPIRALBOR MED SYLINDRISK TANGE HSS Valsede bor, for normal boring i metall. DIN 338. Dim Total Spiral Vare- Ø lengde lengde nummer 0,3 19 3 01003 0,35 19 4 010035 0,4

Detaljer

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom ILLUSTRSJON REGULERING Perspektiv 0 0 Sandnes ESKERVEGEN :, :0, 0 0-. TELEFON: 0000 . /. /,..,.0 R. +,0 EK SI ST ER. +, EN. EGEN ESKERV..0 DE +, +, GR E NS +,0 E.. R.0 k +,0 +,. 00 Trafo.0. 00 00 +,0 0..0

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk

Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk Hvorfor hydrogen? Bjørg Andresen Spesialrådgiver Institutt for energiteknikk www.ife.no Innhold Hva er hydrogen Produksjon Fra naturgass ZEG -konseptet Fra vann Sluttbruk Marked Grunnstoff med kjemisk

Detaljer

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk

Vektorer. Dagens tema. Deklarasjon. Bruk Dagens tema Dagens tema Deklarasjon Vektorer Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Alle programmeringsspråk har mulighet til å definere en såkalte vektor (også

Detaljer

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering

Dagens tema INF1070. Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere. Dynamisk allokering Dagens tema Vektorer (array er) Tekster (string er) Adresser og pekere Dynamisk allokering Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 23. januar 2006 Ark 1 av 23 Vektorer Alle programmeringsspråk har mulighet til

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

!"##$%&#'()*+,-%!./001!!2!

!##$%&#'()*+,-%!./001!!2! !"##$%&#'()*+,-%!./001!!2! "#$%&'($)!*+,-./0!!"#$%&$#'%#$()*+,--'*.-/0"($#%1!23451!"6.76!89-:.;?)!@ABC1! 2676D47..+.;!,EF+,9!G66:

Detaljer

93"%:4!"#$%&'#.'C37%$#D3'

93%:4!#$%&'#.'C37%$#D3' !"#$%&' ()*(+*((-!"#$%%& '()*++ -./ 0!"#$%.'$'/0 1111111111111111111111111111111111111111111 2"34&0 1111111111111111111111******11111111111111111111111 56'37#"893"%:4 93"%:4!"#$%&'#.'C37%$#D3'!"#$%&'#E./0

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene

R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene R1 kapittel 6 Geometri Løsninger til innlæringsoppgavene 6.1 a Det geometriske stedet er en sirkellinje med sentrum i punktet og radius 5 cm. 6. Vi ser at koordinataksene er vinkelhalveringslinjene for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

L A S T B R Y T E R S Z

L A S T B R Y T E R S Z OM lastbrytere lastbryter serien går fra 100 til 3150, tilgjengelig I fem forskjellige størrelser. lastbryterne er beregnet for inn og utkobling av nett, laster, motorer og som sikkerhetsbrytere. astbryteren

Detaljer

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering.

Dagens tema: INF2100. Utvidelser av Minila array-er. tegn og tekster. Flass- og Flokkode. prosedyrer. Prosjektet struktur. feilhåndtering. Dagens tema: Utvidelser av Minila array-er tegn og tekster Flass- og Flokkode array-er prosedyrer Prosjektet struktur feilhåndtering del 0 Dag Langmyhr,Ifi,UiO: Forelesning 6. september 2005 Ark 1 av 19

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI

NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR KJEMI EKSAMEN I KJ 2031 UORGANISK KJEMI VK Mandag 31. mai 2010 Tid: 09.00 13.00 Faglig kontakt under eksamen: Karma Mathisen, Realfagbygget

Detaljer

Dyreart eller dyregruppe. Livkylling. Slaktekylling

Dyreart eller dyregruppe. Livkylling. Slaktekylling 4.0 Koksidiostatika EØF-nr 4.0 Koksidiostatika 1) E 757 Monensin-natrium Eli Lilly&Co, Limited Elancoban G100 Elancoban 100 Elancogran 100 Elancoban G200 Elancoban 100 Aktivt stoff C 36 H 61 O 11 Na Natriumsalt

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015

Utviklingsplan Målestokk. dato 04.05.2015 MOLDE IDRETTSPARK Målestokk Planområdet D159 D157 D158 D107 D108 D109 b. o v n * D112 7x21M* D116 8x21M D115 D113 D114 8x21M D117 ri s t 20 0 x 9 0 c m D110 D119 D118 D120 14x21M D140 14x21M ri s t 15

Detaljer

"#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34!

#$%! &'()(*+,(,-,+.('/0++! '1!20-34! ! "#$! &'()(*,(,-,.('/0! '1!20-34! 5!6!7!!"#$&'(")#$*#&($'$',-./0(")'()12*32'4'$54'62"($*667"#$&'$ 89:;

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 278170 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. B01J 23/89 (2006.01) B01J 21/12 (2006.01) B01J 23/7 (2006.01) B01J 37/02 (2006.01) B01J 37/08 (2006.01)

Detaljer

50 LED TXL50B6 KUN. 100HZ backlight scanning bildeteknologi 1600 o/ KUN. Tilbudene gjelder KUN i Sørlandsparken Kun påskeaften

50 LED TXL50B6 KUN. 100HZ backlight scanning bildeteknologi 1600 o/ KUN. Tilbudene gjelder KUN i Sørlandsparken Kun påskeaften U GJØ H U r e d l e j g e ilbuden G n H ørlandsparke HD /2 HZ backlight scanning bildeteknologi o/ min 25 32 D XDY ull HD- 3D - 3 x HDM - UB 89 Veil. 23.9,,- 4 99 35 42 V X42X X 32B M V 349 2 x HDM UB

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2297674 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G06K 9/00 (2006.01) G06K 9/36 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2386834 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G01F 1/44 (06.01) G01F 1/74 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 1.09.14

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217032 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/18 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert 11.01.31 (80)

Detaljer

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel

RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt Copyright @ 2010 Storel RELATIONSHANDLING ljuskällor chris marquardt TÄNDARE ST 151 E-nummer 7902110 Tillv.art.nr: 4050300854083 Rabattgrupp: 79NA TÄNDARE ST 111 E-nummer 7902112 Tillv.art.nr: 4050300854045 LED 13W VV E27 A67

Detaljer

EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, produsenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158, USA erklærer under eneansvar at følgende produkter,

Detaljer

FAG: FYS Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad

FAG: FYS Fysikk LÆRER: Fysikk : Per Henrik Hogstad UNVEEE GE Gid E E N O G V E : FG: FY Fikk LÆE: Fikk : e enik ogd le: o: 9.5.7 Ekenid, f-il: 9.. Ekenoppgen beå følgende nll ide: 6 inkl. foide nll oppge: nll edlegg: ille hjelpeidle e: lkulo Foelling:

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

145± ±175 St 52 S ± ±225

145± ±175 St 52 S ± ±225 SNG V VKTG GNNG, DT, TB OG GU KP.. NNDNNG Pll: l o 5,, og. 5:, 6, 5,, 6,. :,.5, 6,, 5,.5,, 5, 6, 8,. :,..5,, 6, 8,,., 5, 8,.5, 5.5,, 5, 5, 56, 6, 7, 8, 9,. :,.6,.,.8,.5,.,, 5, 6, 7, 8, 9,,.,.,.6, 5, 6.5,

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 29028 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. GL 19/12 (2013.01) GL 19/02 (2013.01) GL 19/09 (2013.01) GL 19/24 (2013.01) Norwegian Industrial Property

Detaljer

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2 7 7 2 9 8 7 7 7 2 9 77 9 7 7 2 9 8 7 8 7 4 4,4 : 7 7 2 9, 77 9 7 7 2 9 5 m2 ager 59 m2 Parkering 48 stk HC HC HC Sykkelp. 9 stk 4 kontor 4 m2 Gard. m2 28 m2 5 8 9 4 Mulig inngang 7 7 2 9 7 7 2 9 7, Parkering

Detaljer

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema.

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Webskjema side 1 av 25: Skriv inn bruker-id: Skriv inn passordet:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

1. LØP Formrader 4 siste starter

1. LØP Formrader 4 siste starter Start ca. kl... LØP Formrader siste starter NOVISELØP.000 kr dt Tillegg: kg for hester som har seiret. Forårige og eldre hester som kun har seiret en gang. Vekt: årige kg, eldre kg. SIR BENJAMIN (SWE),,

Detaljer

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet /7 [6.8.] =... ID43/46 Aktuelle innendørsenheter *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Merknader - 4P3938-D -. /7 Brukerinnstillinger Forvalgverdier Romtemperatur 7.4.. Komfort (oppvarming) R/W [3-7]~[3-6], trinn: A.3..4

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

Vedlegg 7. Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 2008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner

Vedlegg 7. Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 2008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner Vedlegg 7 Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner 13/39 /10 14 13/19 /331 10 C 6 13/330 13/410 Felles uteareale c + 3 c +31,3 c +30 16,3 m 1:6 c + 4,8

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

!"#"#$% L%0+4!"M8!F.7!NO"N!!!! G'7)7!P.2*'! ! "!

!##$% L%0+4!M8!F.7!NON!!!! G'7)7!P.2*'! ! ! !"#"#$% #$!%&'(('()'!&*+%,'-$!./%01$$'%!2')!)'(('!+&&3./'(4!2'(!$5*%$'(!'$$'*!2'*! -1((%-.&!+3!(6'!%/.*4!'*!7--'!%01--'$8!9!.*:'7)'$!2')!+&&3./'(!;.*!,'3!'*

Detaljer

Øving 3 Determinanter

Øving 3 Determinanter Øving Determinanter Determinanten til en x matrise er definert som Clear@a, b, c, dd K a b OF c d ad -bc Determinanten til en matrise er derfor et tall. Du skal se at det viktige for oss er om tallet er

Detaljer

Inntak av fisk og vitamin D status - en metaanalyse fra randomiserte kliniske studier

Inntak av fisk og vitamin D status - en metaanalyse fra randomiserte kliniske studier Martin-Luther University Halle-Wittenberg, Germany University of Bergen Norway Inntak av fisk og vitamin D status - en metaanalyse fra randomiserte kliniske studier Jutta Dierkes Ulrike Spielau, Hanne

Detaljer

Produktkatalog. Rustfritt og syrefast sortiment for: Farmasøytisk industri Næringsmiddelindustri Kjemisk industri. www.rolflycke.

Produktkatalog. Rustfritt og syrefast sortiment for: Farmasøytisk industri Næringsmiddelindustri Kjemisk industri. www.rolflycke. Produktkatalog Rustfritt og syrefast sortiment for: Farmasøytisk industri Næringsmiddelindustri Kjemisk industri www.rolflycke.com 1 Generelt ROLF LYCKE AS er et familieeid selskap, etablert i 1919, og

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 2 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel B. a Da ABC er 90, blir AC + 8. Siden CAE er 90, blir CE + 8 7. b Vinkelen mellom CE og grunnflata blir vinkel ACE. tan ACE som gir at vinkelen blir

Detaljer

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamensoppgavesettet er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Avvik fra det originale eksamenssettet er eventuelle spesifiseringer og illustrasjoner. Løsningsforslagene i sin helhet er utarbeidet av matematikk.org.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 271289 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C09C 1/02 (06.01) C08K 3/26 (06.01) D21H 17/00 (06.01) D21H 17/63 (06.01) D21H 19/38 (06.01) Norwegian

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

Kapittel 3: Kombinatorikk

Kapittel 3: Kombinatorikk Kapittel 3: Kombinatorikk Kombinatorikk handler om å telle opp antall muligheter i ulike situasjoner (for eksempel telle opp antall gunstige og antall mulige i forbindelse med sannsynlighetsberegninger).

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Potensiell energi Bevegelsesmengde og kollisjoner

Potensiell energi Bevegelsesmengde og kollisjoner Poensiell energi eegelsesengde og kollisjoner 6.3.27 YS- MEK 6.3.27 Energidiagraer energibearing: E K U K U U du/d..5 du d du d likeekspunk U/U -.5 -. -.5 -.2 iniu i poensiell energi sabil likeekspunk

Detaljer