Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage"

Transkript

1 Trondheim kommune Elgeseter barnehager Elgeseter barnehager ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Firkanten barnehage Gartneriet barnehage E-post: Telefon: Besøksadresser: Firkanten barnehage, Eirik Jarls gate 8, 7030 Trondheim Gartneriet barnehage, Magnus Den Godes gate 24, 7030 Trondheim

2 Innhold Velkommen fra enhetsleder... 3 Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Knutepunktfunksjon... 5 Primærkontakt... 5 Kommunens mål og satsinger for barnehagene... 5 Barnehagens fokusområder... 6 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Sosial kompetanse Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Planlegging, dokumentasjon og vurdering Progresjonsplan for de syv fagområdene Årshjul Elgeseter Barnehager Kalender Årsplan

3 VELKOMMEN FRA ENHETSLEDER Hei Ved Elgeseter barnehager skal vi være støttespillere for barn, foreldre og hverandre. Det er vi gjennom å være aktivt engasjerte og ved å ha en positiv innstilling til jobben vår. Vi skal se det beste hos hverandre både barn og voksne, og akseptere forskjellighet og det å være lojale overfor hverandre. Det at vi vil hverandre vel er en god leveregel å ha som voksen, og det skal vi overføre til barna gjennom å være gode rollemodeller. Arbeidet vårt med barn skal preges av at vi ser på barna som aktive, nysgjerrige og undrende. Den kjente filosofen Sokrates har uttalt «et liv der en ikke spør om hvorfor, er ikke verdt å leve». Det er derfor viktig å anerkjenne og møte barnas undringer og tanker som stadig dukker opp i hverdagen. På denne måten bidrar vi til barns læring og kunnskap. Håper dere gjennom denne årsplanen får et lite innblikk i hvordan vi ønsker å arbeide sammen med barna i Elgeseter barnehager. Arbeidet skal vi gjøre i tett samarbeid med dere foreldre, og vi setter derfor stor pris på at dere gir oss tilbakemelding. Dette gjelder både forhold som kan bli bedre og forhold dere er fornøyd med. Jeg ser frem til et godt samarbeid med dere. Lykke til med lesingen. Liv Randi Nervik Enhetsleder Årsplan

4 INNLEDNING Barnehagen drives etter Lov om barnehager med forskrifter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalen Enhetsavtalen er kommunens styringsdokument ut mot enheten. Målene i enhetsavtalen er hentet ut fra kommunens handlings- og økonomiplan. Enhetsavtalen gjelder for to år i gangen og enhetsleder rapporterer til Rådmannen på denne avtalen. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven, og barnehagens tiltak for å nå disse. Samtidig synliggjør årsplanen barnehagens fokusområder, aktivitetskalender og årshjul for tema/prosjekt. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Enhetsleder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan fastsettes av barnehagens brukerråd. OM BARNEHAGEN Elgeseter barnehager består av Firkanten barnehage og Gartneriet barnehage. Firkanten barnehage har pr. i dag plass til inntil 26 barn i alderen 0-3 år fordelt på to avdelinger (Blåmeisan og Løvmeisan) og 24 barn i alderen 3-5 år (Toppmeisan). Barnehagen har tilhold i et gammelt teglsteinshus i jugendstil, like ved St. Olavs Hospital. Barnehagens åpningstid er kl Kontaktinfo Firkanten barnehage: Toppmeisan / Blåmeisan / Løvmeisan / Gartneriet barnehage har pr. i dag plass til inntil 30 barn i alderen 0-3 år fordelt på to grupper (Kattefot og Løvemunn), og 38 barn i alderen 3-5 år fordelt på to grupper (Dragehode og Sverdlilje). Barnehagen er samlokalisert med Gartneriet avlastningsbolig for barn og unge. Barnehagen er tilrettelagt for å kunne gi et likeverdig og godt tilbud til alle barn, også alvorlig syke barn og barn med betydelig nedsatt funksjonsevne. Barnehagens åpningstid er kl Kontaktinfo Gartneriet barnehage: Kontor Sverdlilje / Dragehode / Kattefot / Løvemunn / Årsplan

5 KNUTEPUNKTFUNKSJON Gartneriet barnehage har fått et mandat gjennom et politisk vedtak i bystyret om å inneha en knutepunktfunksjon i forhold til alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Barn og unge som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjon for å gjøre seg forstått. Alternativ og supplerende kommunikasjon kan sies å være alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt når talespråket ikke strekker til. Eksempler på ASK kan være bruk av håndtegn, fotografi, grafiske tegn, taktile tegn eller konkreter. Knutepunktfunksjonen innebærer at personalet i Gartneriet barnehage har: Spesiell kompetanse i alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) Veileder andre barnehager i bruk av ASK og tilbyr hospitering i Gartneriet barnehage Ivaretar løpende samarbeid i enkeltsaker med Statped midt - statlig spesialpedagogisk tjeneste Nettverk for ansatte som jobber med ASK i barnehagealder. Nettverk inkluderer også ansatte i avlastningstjenesten Tilbyr barnehageplasser til barn med behov for ASK (etter kriterier for barnehageplassene) PRIMÆRKONTAKT Hvert barn har en fast voksen som er barnets primærkontakt. Primærkontakten skal være et bindeledd mellom familien og barnehagen, og sørge for å gi og ta i mot beskjeder. En viktig oppgave er å sørge for at barnets behov for trygghet, omsorg og trivsel i barnehagen sikres. Foreldre kan henvende seg til primærkontakten dersom det er spesielle ting rundt barnet dere ønsker å formidle, eller ved spørsmål rundt barnets trivsel og utvikling i barnehagen. 3-6 barn vil ha den samme primærkontakten, og har aktiviteter/lekegrupper sammen. Det er den voksne, primærkontakten, som har ansvar for at relasjonen med barnet er bra, og det er positivt for barnet om dere også snakker om hvem som er barnets voksen i barnehagen og henvender dere til primærkontakten når det er mulig ved henting/bringing. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR BARNEHAGENE Barn har et læringsmiljø som støtter og utfordrer deres interesser, nysgjerrighet og lærelyst Barnehagen har systematisk og målrettet innsats for arbeid med barn og familier i risiko Barnehagen fremmer inkludering og likeverd Barn gis mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk Barn opplever at digitale verktøy er kilde til lek, skaperglede, kommunikasjon og utforsking Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Årsplan

6 BARNEHAGENS FOKUSOMRÅDER 1. Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn 2. Språk og mestring i hverdagen alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) 3. Barn og rom skape et godt læringsmiljø for barna og en ramme rundt læringsprosessene i barnehagen 4. «La mæ få klar det sjøl» ergonomi og pedagogikk. Barns mestring i hverdagsaktiviteter 5. Kosthold og miljøarbeid Grønt Flagg 1. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Våre tiltak for å oppnå dette i år: Bruke visuelle verktøy i samlinger og aktiviteter som for eksempel bilder, figurer som forsterker det vi vil formidle, og tegn til tale Tilrettelegge turer og aktiviteter ut ifra barnas forutsetninger, i tett samarbeid med spesialpedagogisk team for å skape gode rammer for alle barn Synliggjøre ulike nasjonaliteter gjennom bruk av verdenskart, flagg, mat og musikk fra de landene barna har tilknytning til Markere FN-dagen 24. oktober, med Internasjonal måned i oktober/november Markere Samefolkets dag 6. februar samisk uke i februar Visuelle verktøy Kaste lasso Årsplan

7 2. SPRÅK OG MESTRING I HVERDAGEN ALTERNATIV SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON (ASK) Våre tiltak for å oppnå dette i år: Være nysgjerrige, lyttende og aktive voksne som benevner og er en god rollemodell i samtale med barnet Bruke hverdagsaktiviteter bevisst for å stimulere barnas språkutvikling, som for eksempel måltid, påkledning og stell Språkgrupper Bruke språkstimulerende materiell som for eksempel spill, bøker, sang, rim/regler, digitalt utstyr etc. Bruke alternativ og supplerende kommunikasjon som for eksempel tegn til tale, bilder, grafiske tegn og konkreter. Det kan også være kommunikasjonsbøker, tematavler eller talemaskiner Bruke dagsplan med bilder av aktiviteter for å forberede barna på hva som skal skje i løpet av dagen Lesestund Bruk av bilder og symboler Bruk av flanellograf Årsplan

8 3. BARN OG ROM SKAPE ET GODT LÆRINGSMILJØ FOR BARNA OG EN RAMME RUNDT LÆRINGSPROSESSENE I BARNEHAGEN Våre tiltak for å oppnå dette i år: Skape gode rom både ute og inne som inspirerer til lek, nysgjerrighet, utforsking og utfoldelse ut fra barnas interesser Rom i rommet; avgrense og skape mindre lekeområder ved hjelp av matter og skillevegger, noe som vil bidra til en mer avskjermet og konsentrert lek/aktivitet Pedagogisk rydding; sette frem leker og materiell slik at barna får lyst til å leke, og skape en nysgjerrighet for videre lek og læring Gi barna erfaring med bruk av ulike typer materiell som for eksempel gjenbruksmateriale og naturmateriale Dokumentasjon i form av bilder og tekst av ulike aktiviteter, prosjektarbeid, turer etc. Naturmateriale Rydde frem leker til barna Gjenbruksmateriale Årsplan

9 4. «LA MÆ FÅ KLAR DET SJØL» ERGONOMI OG PEDAGOGIKK. BARNS MESTRING I HVERDAGSAKTIVITETER Våre tiltak for å oppnå dette i år: Gi barna tid og mulighet til å mestre selv i hverdagsaktivitetene som for eksempel måltid, påkledning og rydding Legge til rette for barns mestring ved å utfordre barna til å benytte ulike hjelpemidler som skoknekt/skoskje, krakk opp og ned av vogn, klatre opp selv på stellebord etc. Være støttende og veiledende voksne Veiledning Hjelpemidler Barns mestring i hverdagen Årsplan

10 5. KOSTHOLD OG MILJØARBEID GRØNT FLAGG Våre tiltak for å oppnå dette i år: Fokus på et sunt og næringsrikt kosthold - fast meny Urtehage/kjøkkenhage Miljøuke høst og vår med fokus på miljøarbeid Resertifisering til Grønt Flagg, få kjennskap til kildesortering og være delaktig i kompostering. Se egen plan for miljøarbeid: https://www.trondheim.kommune.no/content/ /gront-flagg Kjøkkenhage Kompostering Matlaging Årsplan

11 MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLANEN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, og verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset deres alder og forutsetninger Barna i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet Medvirkning handler om å få ansvar og mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Det handler ikke bare om å få bestemme eller velge aktiviteter, mat, klær o.l. selv, men om å bli sett og hørt, og om at voksne tenker over hva som er bra for det enkelte barnet og for hele barnegruppa Lytte til barnas ønsker Løse konflikter sammen med barna Medvirke i forhold til påkledning, stell, måltid Møbler/utstyr tilrettelagt i barnehøyde Samtale/reflektere sammen med barna Planlegge ut ifra barnas interesse/utvikling - prosjektarbeid med barna Observere/tolke barnas kroppsspråk Fleksibel i forhold til dagsrytmen Barna styrer mye av sin lek Leker og annet utstyr er lett tilgjengelig for barna Årsplan

12 SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et brukerråd Ved Elgeseter barnehager jobber vi for et nært og godt samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Foruten den daglige kontakten med foreldre ved bringing og henting av barna har vi; Foreldresamtaler, to i året eller ved behov Foreldremøter Ulike foreldrearrangement gjennom hele året Månedlig foreldreinformasjon fra alle grupper/avdelinger på enhetens hjemmeside Oppslagstavle med informasjon Skriftlige planer Brukerundersøkelse annet hvert år SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole Ved Elgeseter barnehager har vi et særskilt tilbud for våre skolestartere. Vi har en felles plan for hele enheten. Se egen plan for skolestarterne: https://www.trondheim.kommune.no/content/ /skolestarterne Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart, med foreldrenes samtykke PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Foreldreinformasjon månedsbrev fra avdelingene/gruppene, med oppsummering og vurdering av foregående måned og månedskalender og planer for neste måned Ukeplaner som henges opp i garderoben Prosjekt-/temaplaner blir sendt ut til foreldre og henges opp på oppslagstavla Digital fotoramme Årsplan

13 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter FAGOMRÅDENE 1-3 år - småbarn 3-5 år - storbarn KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST KROPP BEVEGELSE HELSE Benevning i hverdagen Bruk av ASK Bli kjent med pekebøker Enkle rim, regler og sanger Barna skal få tid til å uttrykke seg Synliggjøring av bokstaver og tall Lek med lyder/aktiv lytting Grovmotoriske aktiviteter fysiske aktiviteter i barnehagen både inne og ute; gå opp og ned trapp, enkle hinderløyper og bevegelsesleker Finmotoriske aktiviteter enkle puslespill, store perler, rive og klippe papir, Duplo Korte turer i nærmiljøet og i ulendt terreng Musikk, dans og bevegelse for å bli bevisst sin egen kropp Stell og hygiene håndvask, overgang fra bleie til toalett Aktiv bruk av språket i hverdagssituasjoner Samtale, samspill og filosofering barn-barn, barn-voksen Bruk av ASK Bøker med tekst og bilder, høytlesning og gjenfortelling Rim, regler og sanger tilpasset alder Tekstskaping og illustrasjoner - lage eventyr Lek med bokstaver og tall Bruk av lydbøker Grovmotoriske aktiviteter fysiske aktiviteter i barnehagen både inne og ute; klatre, løpe, hoppe, balansere Finmotoriske aktiviteter klippe med saks, perle, veve, tegne Lengre turer og utflukter med mer fokus på innhold Sang- og bevegelsesleker tilpasset alder Regelleker (f.eks. «Haien kommer», «Alle mine killinger») Selvstendighetstrening dogåing, påkledning, måltid Årsplan

14 FAGOMRÅDENE 1-3 år - småbarn 3-5 år - storbarn KUNST KULTUR KREATIVITET Øve på å spise og drikke selv, smøre maten sin selv Påkledning Benytte ulike materialer i estetisk aktivitet med barna Naturmaterialer Fingermaling Legge til rette for bruk av hele kroppen Dramatisering av enkle tradisjonelle eventyr ute og inne Bevisstgjøring av hvordan kroppen fungerer ift kosthold og påkledning Lettere tilgjengelig formingsmateriell Rikt utvalg av ulike typer formingsmateriell Bli kjent med flere teknikker innen de estetiske fagene forming, musikk og drama ulike redskap og materiell Besøke ulike kulturinstitusjoner museum, kino, bibliotek mm Dramatisering av enkle eventyr, større fokus på rollelek NATUR MILJØ TEKNIKK Undring over naturens mangfold Bli kjent med ulike dyr, planter og insekter, samle/plukke naturmaterialer Kjennskap til kompostering og kildesortering Barna skal få erfare de ulike årstidene Begynnende bruk av digitale verktøy Eksperimentere og samtale om naturens mangfold Respekt og kunnskap om dyr, insekter, fugler og blomster - holdningsskapende arbeid Kunnskap om kompost, kjøkkenhage og kildesortering Fokus på gode opplevelser ute uansett vær og årstid Bli kjent med teknisk utstyr og bruken av disse fotoapparat, PC, nettbrett mm ETIKK RELIGION FILOSOFI Vise følelser for hverandre, bli bevisst på egne følelser - empati Respekt for likheter og ulikheter, forebyggende tiltak mot mobbing Turtaking, lære å vente på tur Musikk, lek og eventyr fra representerte kulturer i gruppen Markering av kristne høytider og tradisjoner Være gode forbilder for andre, vise respekt for hverandre Fokus på likheter og ulikheter, forebyggende tiltak mot mobbing Få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppa internasjonal måned Få større kjennskap til kristne høytider og tradisjoner Årsplan

15 FAGOMRÅDENE 1-3 år - småbarn 3-5 år - storbarn NÆRMILJØ SAMFUNN ANTALL ROM FORM Turer i nærmiljøet Markere samefolkets dag 6. februar Markere FN-dagen 24.oktober Markere barnehagedagen Markere 17. mai Lek med tall og former Sang og eventyr i hverdagen Sortering og systematisering i hverdagen Konstruksjonslek Turer i skog og mark, i lengre avstand fra barnehagen Besøke ulike kulturinstitusjoner i Trondheim Markere samefolkets dag 6. februar - få kjennskap til samene og deres tradisjoner Markere FN-dagen 24.oktober få kjennskap til barns rettigheter, Barnekonvensjonen Markere barnehagedagen Markere 17. mai få kjennskap til Norges nasjonaldag Kjennskap til måleenheter ift vekt og volum matlaging Fokus på tall og bokstaver Mer avanserte spill med bruk av terning, og puslespill med flere brikker og større vanskelighetsgrad Sortering etter antall, form, farge og størrelse Mer avanserte konstruksjonsleker Lego, Briomek, Lazy, Kaplaklosser Årsplan

16 ÅRSHJUL ELGESETER BARNEHAGER Miljøuke Avslutning for skolestarterne Sommerfest Juni Sommerferie Juli Oppstart og tilvenning August September Meg selv Familien min Barnehagen min Brannvernuke 17. maifeiring Vårfest Mai Oktober Miljøuke FN-dagen 24. okt. Internasjonal måned Påske Vår Natur April November Barnehagedagen Brannvernuke Mars Februar Januar Desember Advent og jul Luciafeiring Samefolkets dag - 6. februar Vinteraktivitetsdag Fastelavn Karneval Advent og jul Vinter og snø Natur Årshjulet viser hvordan vi ser for oss arbeid med tema og prosjekt. I tillegg til det som er nevnt i årshjulet, kan det være prosjekt uavhengig av tema. Prosjektarbeid er ofte basert på barnas innspill og engasjement. Både tema og prosjektarbeid skal dokumenteres i barnehagen og i foreldreinformasjon fra gruppene. Årsplan

17 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året Tradisjon, merkedag, arrangement VÅR Tidspunkt Kommentarer Markering av samefolkets dag Februar Samlinger, høytlesning, sanger, formingsaktiviteter osv. Markeringen kan være bare denne dagen, eller man kan ha samefolket som tema over en lengre periode Vinteraktivitetsdag Februar Vinteraktivitetsdag Felles dag for barna over tre år, i Bymarka Barn under tre år har vinteraktivitetsdag på barnehagenes uteområder Barnehagene leier felles buss til Bymarka (Granåsen) Fastelavn Februar Samlinger, høytlesning, sanger, formingsaktiviteter osv. Karneval fredag 28. februar Brannvernuke Februar/mars Vi arrangerer brannvernuke ved enheten. Hver barnehage har ansvar for eget opplegg Barnehagedagen Mars Gartneriet barnehage har åpen dag med vaffelsalg til inntekt for Redd Barna Firkanten barnehage besøker Øya Helsehus Påskefrokost Mars/april Foreldre blir invitert til påskefrokost med enkel servering Dugnad Mai Foreldre og ansatte deltar FAU har medansvar Årsplan

18 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året 17. mai-feiring Mai Vi tegner og snakker om flagget. Hvorfor har vi flagg? Er alle flagg like? Har alle land flagg? Vi øver på 17. maisanger og har forskjellige leker på utelekeplassen i barnehagene (sekkeløp, potetløp, tautrekking, kaste på boks osv.) Vårfest Mai Felles vårfest for barn og ansatte (dagtid). Dagen blir feiret annet hvert år på Firkanten barnehage og Gartneriet barnehage Vi planter et tre i forbindelse med the Green Wave, som er en kampanje i regi av FN Barn og unge over hele verden blir invitert til å plante et tre som markering på FNs Internasjonale Dag for Biologisk Mangfold Miljøuke Juni Vi arrangerer miljøuke (vår) i tilknytning til Verdens Miljøverndag. I Norge blir dagen feiret 5. juni og har vært markert siden 2007 Vi lager egne planer for miljøuka på begge barnehagene. Miljøuka blir avsluttet med grønnsaksuppe som barn og ansatte har laget, og alle foreldre blir invitert til grønnsaksuppe og utstilling av barnas arbeider Vi oppfordrer alle foreldre til å støtte Redd Barna ved å betale litt for maten Avslutning for skolestarterne Juni Avslutningsarrangement for barna som skal begynne på skolen til høsten, sammen med basen/avdelinga. Skolestarterne får utlevert sine arbeidsmapper og eventyrheftet (prosjektarbeid) Skolestarterne, sammen med de ansvarlige voksne, har en egen markering med kino- og restaurantbesøk. Hele arrangementet foregår på dagtid, og alle utlegg blir dekket av barnehagen Sommerfest Juni Fest for barn, foreldre og ansatte. På barnehagenes uteområder. FAU har medansvar for arrangementet Årsplan

19 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året HØST Brannvernuke September Vi arrangerer brannvernuke ved enheten. Hver barnehage har ansvar for eget opplegg. Miljøuke Oktober Vi arrangerer miljøuke (høst) i tilknytning til Verdensbarnedagen. I Norge blir dagen feiret første mandag i oktober. Vi lager egne planer for miljøuka på begge barnehagene. Miljøuka blir avsluttet med grønnsaksuppe som barn og ansatte har laget, og alle foreldre blir invitert til grønnsaksuppe og utstilling av barnas arbeider. Vi oppfordrer alle foreldre til å støtte Redd Barna ved å betale litt for maten. Internasjonal måned Oktober/ november FN-dagen 24. oktober innleder internasjonal måned Lucia-feiring (13. desember) Desember Skolestarterne går i Lucia-tog Foreldrene blir invitert. Vi serverer lussekatter og pepperkaker som barna har vært med på å bake Nissefest Desember Festen er kun for barn og ansatte på dagtid Ta gjerne på ei nisselue! Advent Desember Samlinger, høytlesning, sanger, formingsaktiviteter osv. Barnas fødselsdager Fortløpende gjennom året Dagen blir markert i henhold til felles plan for begge barnehagene Årsplanen ble godkjent i brukerråd dato underskrift Årsplan

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 2.1 Hovedmålet.... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 Verdier i vår hverdag.... 4 3.2 Hvordan praktiserer vi dette.... 4 3.3 Barns lek... 4 3.4 De

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE Alle barn i Kolbu barnehage skal ha venner. I Kolbu barnehage språkstimulerer vi hele dagen. Fokus på dialogpreget hjem-barnehage samarbeid i det daglige møtet med foreldre.

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer