Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage"

Transkript

1 Trondheim kommune Elgeseter barnehager Elgeseter barnehager ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Firkanten barnehage Gartneriet barnehage E-post: Telefon: Besøksadresser: Firkanten barnehage, Eirik Jarls gate 8, 7030 Trondheim Gartneriet barnehage, Magnus Den Godes gate 24, 7030 Trondheim

2 Innhold Velkommen fra enhetsleder... 3 Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Knutepunktfunksjon... 5 Primærkontakt... 5 Kommunens mål og satsinger for barnehagene... 5 Barnehagens fokusområder... 6 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Sosial kompetanse Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Planlegging, dokumentasjon og vurdering Progresjonsplan for de syv fagområdene Årshjul Elgeseter Barnehager Kalender Årsplan

3 VELKOMMEN FRA ENHETSLEDER Hei Ved Elgeseter barnehager skal vi være støttespillere for barn, foreldre og hverandre. Det er vi gjennom å være aktivt engasjerte og ved å ha en positiv innstilling til jobben vår. Vi skal se det beste hos hverandre både barn og voksne, og akseptere forskjellighet og det å være lojale overfor hverandre. Det at vi vil hverandre vel er en god leveregel å ha som voksen, og det skal vi overføre til barna gjennom å være gode rollemodeller. Arbeidet vårt med barn skal preges av at vi ser på barna som aktive, nysgjerrige og undrende. Den kjente filosofen Sokrates har uttalt «et liv der en ikke spør om hvorfor, er ikke verdt å leve». Det er derfor viktig å anerkjenne og møte barnas undringer og tanker som stadig dukker opp i hverdagen. På denne måten bidrar vi til barns læring og kunnskap. Håper dere gjennom denne årsplanen får et lite innblikk i hvordan vi ønsker å arbeide sammen med barna i Elgeseter barnehager. Arbeidet skal vi gjøre i tett samarbeid med dere foreldre, og vi setter derfor stor pris på at dere gir oss tilbakemelding. Dette gjelder både forhold som kan bli bedre og forhold dere er fornøyd med. Jeg ser frem til et godt samarbeid med dere. Lykke til med lesingen. Liv Randi Nervik Enhetsleder Årsplan

4 INNLEDNING Barnehagen drives etter Lov om barnehager med forskrifter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalen Enhetsavtalen er kommunens styringsdokument ut mot enheten. Målene i enhetsavtalen er hentet ut fra kommunens handlings- og økonomiplan. Enhetsavtalen gjelder for to år i gangen og enhetsleder rapporterer til Rådmannen på denne avtalen. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven, og barnehagens tiltak for å nå disse. Samtidig synliggjør årsplanen barnehagens fokusområder, aktivitetskalender og årshjul for tema/prosjekt. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Enhetsleder har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan fastsettes av barnehagens brukerråd. OM BARNEHAGEN Elgeseter barnehager består av Firkanten barnehage og Gartneriet barnehage. Firkanten barnehage har pr. i dag plass til inntil 26 barn i alderen 0-3 år fordelt på to avdelinger (Blåmeisan og Løvmeisan) og 24 barn i alderen 3-5 år (Toppmeisan). Barnehagen har tilhold i et gammelt teglsteinshus i jugendstil, like ved St. Olavs Hospital. Barnehagens åpningstid er kl Kontaktinfo Firkanten barnehage: Toppmeisan / Blåmeisan / Løvmeisan / Gartneriet barnehage har pr. i dag plass til inntil 30 barn i alderen 0-3 år fordelt på to grupper (Kattefot og Løvemunn), og 38 barn i alderen 3-5 år fordelt på to grupper (Dragehode og Sverdlilje). Barnehagen er samlokalisert med Gartneriet avlastningsbolig for barn og unge. Barnehagen er tilrettelagt for å kunne gi et likeverdig og godt tilbud til alle barn, også alvorlig syke barn og barn med betydelig nedsatt funksjonsevne. Barnehagens åpningstid er kl Kontaktinfo Gartneriet barnehage: Kontor Sverdlilje / Dragehode / Kattefot / Løvemunn / Årsplan

5 KNUTEPUNKTFUNKSJON Gartneriet barnehage har fått et mandat gjennom et politisk vedtak i bystyret om å inneha en knutepunktfunksjon i forhold til alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). Barn og unge som helt eller delvis mangler et funksjonelt talespråk, vil ha behov for alternative og/eller supplerende kommunikasjon for å gjøre seg forstått. Alternativ og supplerende kommunikasjon kan sies å være alt som hjelper en person til å kommunisere effektivt når talespråket ikke strekker til. Eksempler på ASK kan være bruk av håndtegn, fotografi, grafiske tegn, taktile tegn eller konkreter. Knutepunktfunksjonen innebærer at personalet i Gartneriet barnehage har: Spesiell kompetanse i alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) Veileder andre barnehager i bruk av ASK og tilbyr hospitering i Gartneriet barnehage Ivaretar løpende samarbeid i enkeltsaker med Statped midt - statlig spesialpedagogisk tjeneste Nettverk for ansatte som jobber med ASK i barnehagealder. Nettverk inkluderer også ansatte i avlastningstjenesten Tilbyr barnehageplasser til barn med behov for ASK (etter kriterier for barnehageplassene) PRIMÆRKONTAKT Hvert barn har en fast voksen som er barnets primærkontakt. Primærkontakten skal være et bindeledd mellom familien og barnehagen, og sørge for å gi og ta i mot beskjeder. En viktig oppgave er å sørge for at barnets behov for trygghet, omsorg og trivsel i barnehagen sikres. Foreldre kan henvende seg til primærkontakten dersom det er spesielle ting rundt barnet dere ønsker å formidle, eller ved spørsmål rundt barnets trivsel og utvikling i barnehagen. 3-6 barn vil ha den samme primærkontakten, og har aktiviteter/lekegrupper sammen. Det er den voksne, primærkontakten, som har ansvar for at relasjonen med barnet er bra, og det er positivt for barnet om dere også snakker om hvem som er barnets voksen i barnehagen og henvender dere til primærkontakten når det er mulig ved henting/bringing. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR BARNEHAGENE Barn har et læringsmiljø som støtter og utfordrer deres interesser, nysgjerrighet og lærelyst Barnehagen har systematisk og målrettet innsats for arbeid med barn og familier i risiko Barnehagen fremmer inkludering og likeverd Barn gis mulighet til å oppleve kunst og kultur, og til selv å uttrykke seg estetisk Barn opplever at digitale verktøy er kilde til lek, skaperglede, kommunikasjon og utforsking Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Årsplan

6 BARNEHAGENS FOKUSOMRÅDER 1. Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn 2. Språk og mestring i hverdagen alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) 3. Barn og rom skape et godt læringsmiljø for barna og en ramme rundt læringsprosessene i barnehagen 4. «La mæ få klar det sjøl» ergonomi og pedagogikk. Barns mestring i hverdagsaktiviteter 5. Kosthold og miljøarbeid Grønt Flagg 1. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Våre tiltak for å oppnå dette i år: Bruke visuelle verktøy i samlinger og aktiviteter som for eksempel bilder, figurer som forsterker det vi vil formidle, og tegn til tale Tilrettelegge turer og aktiviteter ut ifra barnas forutsetninger, i tett samarbeid med spesialpedagogisk team for å skape gode rammer for alle barn Synliggjøre ulike nasjonaliteter gjennom bruk av verdenskart, flagg, mat og musikk fra de landene barna har tilknytning til Markere FN-dagen 24. oktober, med Internasjonal måned i oktober/november Markere Samefolkets dag 6. februar samisk uke i februar Visuelle verktøy Kaste lasso Årsplan

7 2. SPRÅK OG MESTRING I HVERDAGEN ALTERNATIV SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON (ASK) Våre tiltak for å oppnå dette i år: Være nysgjerrige, lyttende og aktive voksne som benevner og er en god rollemodell i samtale med barnet Bruke hverdagsaktiviteter bevisst for å stimulere barnas språkutvikling, som for eksempel måltid, påkledning og stell Språkgrupper Bruke språkstimulerende materiell som for eksempel spill, bøker, sang, rim/regler, digitalt utstyr etc. Bruke alternativ og supplerende kommunikasjon som for eksempel tegn til tale, bilder, grafiske tegn og konkreter. Det kan også være kommunikasjonsbøker, tematavler eller talemaskiner Bruke dagsplan med bilder av aktiviteter for å forberede barna på hva som skal skje i løpet av dagen Lesestund Bruk av bilder og symboler Bruk av flanellograf Årsplan

8 3. BARN OG ROM SKAPE ET GODT LÆRINGSMILJØ FOR BARNA OG EN RAMME RUNDT LÆRINGSPROSESSENE I BARNEHAGEN Våre tiltak for å oppnå dette i år: Skape gode rom både ute og inne som inspirerer til lek, nysgjerrighet, utforsking og utfoldelse ut fra barnas interesser Rom i rommet; avgrense og skape mindre lekeområder ved hjelp av matter og skillevegger, noe som vil bidra til en mer avskjermet og konsentrert lek/aktivitet Pedagogisk rydding; sette frem leker og materiell slik at barna får lyst til å leke, og skape en nysgjerrighet for videre lek og læring Gi barna erfaring med bruk av ulike typer materiell som for eksempel gjenbruksmateriale og naturmateriale Dokumentasjon i form av bilder og tekst av ulike aktiviteter, prosjektarbeid, turer etc. Naturmateriale Rydde frem leker til barna Gjenbruksmateriale Årsplan

9 4. «LA MÆ FÅ KLAR DET SJØL» ERGONOMI OG PEDAGOGIKK. BARNS MESTRING I HVERDAGSAKTIVITETER Våre tiltak for å oppnå dette i år: Gi barna tid og mulighet til å mestre selv i hverdagsaktivitetene som for eksempel måltid, påkledning og rydding Legge til rette for barns mestring ved å utfordre barna til å benytte ulike hjelpemidler som skoknekt/skoskje, krakk opp og ned av vogn, klatre opp selv på stellebord etc. Være støttende og veiledende voksne Veiledning Hjelpemidler Barns mestring i hverdagen Årsplan

10 5. KOSTHOLD OG MILJØARBEID GRØNT FLAGG Våre tiltak for å oppnå dette i år: Fokus på et sunt og næringsrikt kosthold - fast meny Urtehage/kjøkkenhage Miljøuke høst og vår med fokus på miljøarbeid Resertifisering til Grønt Flagg, få kjennskap til kildesortering og være delaktig i kompostering. Se egen plan for miljøarbeid: https://www.trondheim.kommune.no/content/ /gront-flagg Kjøkkenhage Kompostering Matlaging Årsplan

11 MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLANEN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, og verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset deres alder og forutsetninger Barna i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet Medvirkning handler om å få ansvar og mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Det handler ikke bare om å få bestemme eller velge aktiviteter, mat, klær o.l. selv, men om å bli sett og hørt, og om at voksne tenker over hva som er bra for det enkelte barnet og for hele barnegruppa Lytte til barnas ønsker Løse konflikter sammen med barna Medvirke i forhold til påkledning, stell, måltid Møbler/utstyr tilrettelagt i barnehøyde Samtale/reflektere sammen med barna Planlegge ut ifra barnas interesse/utvikling - prosjektarbeid med barna Observere/tolke barnas kroppsspråk Fleksibel i forhold til dagsrytmen Barna styrer mye av sin lek Leker og annet utstyr er lett tilgjengelig for barna Årsplan

12 SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et brukerråd Ved Elgeseter barnehager jobber vi for et nært og godt samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Foruten den daglige kontakten med foreldre ved bringing og henting av barna har vi; Foreldresamtaler, to i året eller ved behov Foreldremøter Ulike foreldrearrangement gjennom hele året Månedlig foreldreinformasjon fra alle grupper/avdelinger på enhetens hjemmeside Oppslagstavle med informasjon Skriftlige planer Brukerundersøkelse annet hvert år SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole Ved Elgeseter barnehager har vi et særskilt tilbud for våre skolestartere. Vi har en felles plan for hele enheten. Se egen plan for skolestarterne: https://www.trondheim.kommune.no/content/ /skolestarterne Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart, med foreldrenes samtykke PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Foreldreinformasjon månedsbrev fra avdelingene/gruppene, med oppsummering og vurdering av foregående måned og månedskalender og planer for neste måned Ukeplaner som henges opp i garderoben Prosjekt-/temaplaner blir sendt ut til foreldre og henges opp på oppslagstavla Digital fotoramme Årsplan

13 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter FAGOMRÅDENE 1-3 år - småbarn 3-5 år - storbarn KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST KROPP BEVEGELSE HELSE Benevning i hverdagen Bruk av ASK Bli kjent med pekebøker Enkle rim, regler og sanger Barna skal få tid til å uttrykke seg Synliggjøring av bokstaver og tall Lek med lyder/aktiv lytting Grovmotoriske aktiviteter fysiske aktiviteter i barnehagen både inne og ute; gå opp og ned trapp, enkle hinderløyper og bevegelsesleker Finmotoriske aktiviteter enkle puslespill, store perler, rive og klippe papir, Duplo Korte turer i nærmiljøet og i ulendt terreng Musikk, dans og bevegelse for å bli bevisst sin egen kropp Stell og hygiene håndvask, overgang fra bleie til toalett Aktiv bruk av språket i hverdagssituasjoner Samtale, samspill og filosofering barn-barn, barn-voksen Bruk av ASK Bøker med tekst og bilder, høytlesning og gjenfortelling Rim, regler og sanger tilpasset alder Tekstskaping og illustrasjoner - lage eventyr Lek med bokstaver og tall Bruk av lydbøker Grovmotoriske aktiviteter fysiske aktiviteter i barnehagen både inne og ute; klatre, løpe, hoppe, balansere Finmotoriske aktiviteter klippe med saks, perle, veve, tegne Lengre turer og utflukter med mer fokus på innhold Sang- og bevegelsesleker tilpasset alder Regelleker (f.eks. «Haien kommer», «Alle mine killinger») Selvstendighetstrening dogåing, påkledning, måltid Årsplan

14 FAGOMRÅDENE 1-3 år - småbarn 3-5 år - storbarn KUNST KULTUR KREATIVITET Øve på å spise og drikke selv, smøre maten sin selv Påkledning Benytte ulike materialer i estetisk aktivitet med barna Naturmaterialer Fingermaling Legge til rette for bruk av hele kroppen Dramatisering av enkle tradisjonelle eventyr ute og inne Bevisstgjøring av hvordan kroppen fungerer ift kosthold og påkledning Lettere tilgjengelig formingsmateriell Rikt utvalg av ulike typer formingsmateriell Bli kjent med flere teknikker innen de estetiske fagene forming, musikk og drama ulike redskap og materiell Besøke ulike kulturinstitusjoner museum, kino, bibliotek mm Dramatisering av enkle eventyr, større fokus på rollelek NATUR MILJØ TEKNIKK Undring over naturens mangfold Bli kjent med ulike dyr, planter og insekter, samle/plukke naturmaterialer Kjennskap til kompostering og kildesortering Barna skal få erfare de ulike årstidene Begynnende bruk av digitale verktøy Eksperimentere og samtale om naturens mangfold Respekt og kunnskap om dyr, insekter, fugler og blomster - holdningsskapende arbeid Kunnskap om kompost, kjøkkenhage og kildesortering Fokus på gode opplevelser ute uansett vær og årstid Bli kjent med teknisk utstyr og bruken av disse fotoapparat, PC, nettbrett mm ETIKK RELIGION FILOSOFI Vise følelser for hverandre, bli bevisst på egne følelser - empati Respekt for likheter og ulikheter, forebyggende tiltak mot mobbing Turtaking, lære å vente på tur Musikk, lek og eventyr fra representerte kulturer i gruppen Markering av kristne høytider og tradisjoner Være gode forbilder for andre, vise respekt for hverandre Fokus på likheter og ulikheter, forebyggende tiltak mot mobbing Få kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppa internasjonal måned Få større kjennskap til kristne høytider og tradisjoner Årsplan

15 FAGOMRÅDENE 1-3 år - småbarn 3-5 år - storbarn NÆRMILJØ SAMFUNN ANTALL ROM FORM Turer i nærmiljøet Markere samefolkets dag 6. februar Markere FN-dagen 24.oktober Markere barnehagedagen Markere 17. mai Lek med tall og former Sang og eventyr i hverdagen Sortering og systematisering i hverdagen Konstruksjonslek Turer i skog og mark, i lengre avstand fra barnehagen Besøke ulike kulturinstitusjoner i Trondheim Markere samefolkets dag 6. februar - få kjennskap til samene og deres tradisjoner Markere FN-dagen 24.oktober få kjennskap til barns rettigheter, Barnekonvensjonen Markere barnehagedagen Markere 17. mai få kjennskap til Norges nasjonaldag Kjennskap til måleenheter ift vekt og volum matlaging Fokus på tall og bokstaver Mer avanserte spill med bruk av terning, og puslespill med flere brikker og større vanskelighetsgrad Sortering etter antall, form, farge og størrelse Mer avanserte konstruksjonsleker Lego, Briomek, Lazy, Kaplaklosser Årsplan

16 ÅRSHJUL ELGESETER BARNEHAGER Miljøuke Avslutning for skolestarterne Sommerfest Juni Sommerferie Juli Oppstart og tilvenning August September Meg selv Familien min Barnehagen min Brannvernuke 17. maifeiring Vårfest Mai Oktober Miljøuke FN-dagen 24. okt. Internasjonal måned Påske Vår Natur April November Barnehagedagen Brannvernuke Mars Februar Januar Desember Advent og jul Luciafeiring Samefolkets dag - 6. februar Vinteraktivitetsdag Fastelavn Karneval Advent og jul Vinter og snø Natur Årshjulet viser hvordan vi ser for oss arbeid med tema og prosjekt. I tillegg til det som er nevnt i årshjulet, kan det være prosjekt uavhengig av tema. Prosjektarbeid er ofte basert på barnas innspill og engasjement. Både tema og prosjektarbeid skal dokumenteres i barnehagen og i foreldreinformasjon fra gruppene. Årsplan

17 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året Tradisjon, merkedag, arrangement VÅR Tidspunkt Kommentarer Markering av samefolkets dag Februar Samlinger, høytlesning, sanger, formingsaktiviteter osv. Markeringen kan være bare denne dagen, eller man kan ha samefolket som tema over en lengre periode Vinteraktivitetsdag Februar Vinteraktivitetsdag Felles dag for barna over tre år, i Bymarka Barn under tre år har vinteraktivitetsdag på barnehagenes uteområder Barnehagene leier felles buss til Bymarka (Granåsen) Fastelavn Februar Samlinger, høytlesning, sanger, formingsaktiviteter osv. Karneval fredag 28. februar Brannvernuke Februar/mars Vi arrangerer brannvernuke ved enheten. Hver barnehage har ansvar for eget opplegg Barnehagedagen Mars Gartneriet barnehage har åpen dag med vaffelsalg til inntekt for Redd Barna Firkanten barnehage besøker Øya Helsehus Påskefrokost Mars/april Foreldre blir invitert til påskefrokost med enkel servering Dugnad Mai Foreldre og ansatte deltar FAU har medansvar Årsplan

18 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året 17. mai-feiring Mai Vi tegner og snakker om flagget. Hvorfor har vi flagg? Er alle flagg like? Har alle land flagg? Vi øver på 17. maisanger og har forskjellige leker på utelekeplassen i barnehagene (sekkeløp, potetløp, tautrekking, kaste på boks osv.) Vårfest Mai Felles vårfest for barn og ansatte (dagtid). Dagen blir feiret annet hvert år på Firkanten barnehage og Gartneriet barnehage Vi planter et tre i forbindelse med the Green Wave, som er en kampanje i regi av FN Barn og unge over hele verden blir invitert til å plante et tre som markering på FNs Internasjonale Dag for Biologisk Mangfold Miljøuke Juni Vi arrangerer miljøuke (vår) i tilknytning til Verdens Miljøverndag. I Norge blir dagen feiret 5. juni og har vært markert siden 2007 Vi lager egne planer for miljøuka på begge barnehagene. Miljøuka blir avsluttet med grønnsaksuppe som barn og ansatte har laget, og alle foreldre blir invitert til grønnsaksuppe og utstilling av barnas arbeider Vi oppfordrer alle foreldre til å støtte Redd Barna ved å betale litt for maten Avslutning for skolestarterne Juni Avslutningsarrangement for barna som skal begynne på skolen til høsten, sammen med basen/avdelinga. Skolestarterne får utlevert sine arbeidsmapper og eventyrheftet (prosjektarbeid) Skolestarterne, sammen med de ansvarlige voksne, har en egen markering med kino- og restaurantbesøk. Hele arrangementet foregår på dagtid, og alle utlegg blir dekket av barnehagen Sommerfest Juni Fest for barn, foreldre og ansatte. På barnehagenes uteområder. FAU har medansvar for arrangementet Årsplan

19 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året HØST Brannvernuke September Vi arrangerer brannvernuke ved enheten. Hver barnehage har ansvar for eget opplegg. Miljøuke Oktober Vi arrangerer miljøuke (høst) i tilknytning til Verdensbarnedagen. I Norge blir dagen feiret første mandag i oktober. Vi lager egne planer for miljøuka på begge barnehagene. Miljøuka blir avsluttet med grønnsaksuppe som barn og ansatte har laget, og alle foreldre blir invitert til grønnsaksuppe og utstilling av barnas arbeider. Vi oppfordrer alle foreldre til å støtte Redd Barna ved å betale litt for maten. Internasjonal måned Oktober/ november FN-dagen 24. oktober innleder internasjonal måned Lucia-feiring (13. desember) Desember Skolestarterne går i Lucia-tog Foreldrene blir invitert. Vi serverer lussekatter og pepperkaker som barna har vært med på å bake Nissefest Desember Festen er kun for barn og ansatte på dagtid Ta gjerne på ei nisselue! Advent Desember Samlinger, høytlesning, sanger, formingsaktiviteter osv. Barnas fødselsdager Fortløpende gjennom året Dagen blir markert i henhold til felles plan for begge barnehagene Årsplanen ble godkjent i brukerråd dato underskrift Årsplan

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Løkkeberg barnehage Løkkeberg barnehage lokkebergbhg@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 918 05 816 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/lokkebergbarnehage/

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no BarnehagenVår Sofus ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016 Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Solstad og Hvalstad barnehager

Solstad og Hvalstad barnehager Solstad og Hvalstad barnehager ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 Torstadsonen.barnehage@asker.kommune.no Hvalstad: 66779780 (Haugtussa: 48890381) Solstad: 66799060 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Utforskeren barnehage B

Utforskeren barnehage B Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage B Utforskeren barnehage B therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439411 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Lørensvingen barnehage

Lørensvingen barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Lørensvingen barnehage Lørensvingen barnehage annett.westad@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 23 42 33 95 (kontor), Mobil: 482 28 925 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sinsen-barnehageenhet-avdloeren/loerensvingen-barnehage-article211719-56114.html

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015

Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Plan for skolestarterne barnehageåret 2014/2015 Det er til sammen 15 skolestartere ved Gartneriet barnehage i barnehageåret 2014/2015, fordelt på Sverdlilje og Dragehode. Det er lagt en felles plan for

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Uranienborg barnehage

Uranienborg barnehage Oslo kommune Bydel Frogner Uranienborg barnehage Uranienborg barnehage uranienborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 22 55 24 95 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/uranienborg-barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Blokkajordet barnehage

Blokkajordet barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Blokkajordet barnehage Blokkajordet barnehage blokkajordet.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: 22520078 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no ÅRSPLAN

Detaljer

Årvoll barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke. progresjonsplan og kalender

Årvoll barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Årvoll barnehage Årvoll barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 22 65 78 09/ 23 43 96 70 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Uranienborg barnehage

Uranienborg barnehage Oslo kommune Bydel Frogner Uranienborg barnehage Uranienborg barnehage uranienborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 22 55 24 95 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/uranienborg-barnehage

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Storgården barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender

Storgården barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Østensjø Storgården barnehage Storgården barnehage storgarden.barnehage@bos.oslo.kommune.no Telefon: 41466074 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/storgaarden-barnehage/

Detaljer

Nordraaks gate barnehage

Nordraaks gate barnehage Nordraaks gate barnehage nordraaksgate.barnehage@bgnett.no Telefon: 22556095 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia.bhg@oslo.kommune.no Telefon: 23479600 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Rønningen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Rønningen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Rønningen barnehage Rønningen barnehage kari-anne.skarpaas@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23476355 Webside på kommunens portal: www.bva.oslo.kommune.no ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

Nordskrenten barnehage

Nordskrenten barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Nordskrenten barnehage Nordskrenten barnehage nordskrenten@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 42 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/nordskrenten-barnehage/

Detaljer

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Liabakken barnehage Liabakken barnehage eva.bohn@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23 47 63 62 / 958 96 584 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/liabakken-barnehage/

Detaljer

TEMA: " JEG KAN! " Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv!

TEMA:  JEG KAN!  Base Ludvig august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! TEMA: " JEG KAN! " Base august november 2011 MÅL: Bli kjent og oppleve mestring gjennom uteliv! Velkommen til! Vi har gledet oss til oppstarten, få treffe og bli kjent med dere som foreldre, og barna deres.

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Radiobølgen barnehage

Radiobølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Radiobølgen barnehage Radiobølgen barnehage hedda.svele@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494110 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/radioboelgen-barnehage/

Detaljer

Maridalsveien barnehage

Maridalsveien barnehage Oslo kommune Bydel Sagene Maridalsveien barnehage Maridalsveien barnehage tone.lise.mathiesen@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 23474950/95845642 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/maridalsveienbarnehage/

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Hallagerbakken barnehage

Hallagerbakken barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Hallagerbakken barnehage Hallagerbakken barnehage hallagerbakken@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496230 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/hallagerbakken-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Østensjø Langerud barnehage Langerud barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 langerud.barnehage@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438730 Webside på kommunens portal: www.oslo.kommune.no

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Hubroveien korttidsbarnehage

Hubroveien korttidsbarnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Hubroveien korttidsbarnehage Hubroveien korttidsbarnehage hubro.korttidsbarnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 22 25 39 14 / 90 57 27 16 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/hubroveien-korttidsbarnehage

Detaljer

Sognsveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordre Aker. progresjonsplan og kalender

Sognsveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordre Aker Sognsveien barnehage Sognsveien barnehage andreas.lund.moseid@bna.oslo.kommune.no Telefon: 99204700 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sognsveien-barnehage/

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Vestskrenten Idrettsbarnehage

Vestskrenten Idrettsbarnehage Vestskrenten Idrettsbarnehage vestskrenten@bsn.oslo.kommune.no Telefon: Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/vestskrenten-barnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN

Detaljer

L A N G N E S B A R N E H A G E

L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 5 / 2 0 1 6-1 - Vi har i de siste årene arbeidet med: - At barna lærer gjennom utforsking og samarbeid. - At barna skal bli møtt med anerkjennelse. - At

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Vigelandsparken barnehage

Vigelandsparken barnehage Oslo kommune Bydel Frogner Vigelandsparken barnehage Vigelandsparken barnehage vigelandsparken@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 46 88 16 74 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/vigelandsparken-barnehage/

Detaljer

Romsås senter barnehage

Romsås senter barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Romsås senter barnehage Romsås senter barnehage romsas-senter.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: Fagleder: 976 23 873, Tigergutt: 912 43 714, Tussi: 976 69 442, Ugle: 912

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Hovin barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Hovin barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Hovin barnehage Hovin barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 annett.westad@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon 482 28 925 / 23 42 31 92 Webside på kommunens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Vårveien barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Vårveien barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Vårveien barnehage Vårveien barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 marit.bentsborg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494930 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no

Detaljer

Nøklevann barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender

Nøklevann barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Østensjø Nøklevann barnehage Nøklevann barnehage noklevann.barnehage@bos.oslo.kommune.no Telefon: 22260834 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Etterstadgata barnehage

Etterstadgata barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadgata barnehage Etterstadgata barnehage annegro.stumberg@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 23431145 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/etterstadgata-barnehage/

Detaljer

Radiobølgen barnehage

Radiobølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Radiobølgen barnehage Radiobølgen barnehage hedda.svele@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494110 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/radioboelgen-barnehage/

Detaljer

Pontoppidan barnehage

Pontoppidan barnehage Oslo kommune Bydel Sagene Pontoppidan barnehage Pontoppidan barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 mette.thomassen@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 98251865 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Sofienbergparken barnehage

Sofienbergparken barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sofienbergparken barnehage Sofienbergparken barnehage Telefon: 23423400 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/sofienbergparken-og-krakeslottet-barnehage/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Torshovgata barnehage

Torshovgata barnehage Oslo kommune Bydel Sagene Torshovgata barnehage Torshovgata barnehage astrid.blakstad@bsa.oslo.kommune.no Telefon: 23474190/97605689 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Fryd barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Fryd barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Fryd barnehage Fryd barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS

Detaljer

Havnehagan friluftsgruppe

Havnehagan friluftsgruppe Oslo kommune Bydel Østensjø Havnehagan friluftsgruppe Havnehagan friluftsgruppe havnehagan@bos.oslo.kommune.no Telefon: 41500492 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Kilden barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Kilden barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Kilden barnehage Kilden barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 kildenbarnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 92 26 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kilden-barnehage/

Detaljer

Teisenparken barnehage

Teisenparken barnehage Oslo kommune Bydel Alna Teisenparken barnehage Teisenparken barnehage teisenparken.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22 65 64 14 Webside på kommunens portal: http://www.oslo.kommune.no/ ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

MUNIK BARNEHAGE. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/15. munik.barnehage@getmail.no 22679160/90765364

MUNIK BARNEHAGE. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/15. munik.barnehage@getmail.no 22679160/90765364 MUNIK BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/15 munik.barnehage@getmail.no 22679160/90765364 Innhold Innledning 3 Om barnehagen 3 Kommunens mål og satsninger for Oslobarnehagene 3 Barnehagens

Detaljer

Hullebergmyra barnehage

Hullebergmyra barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Hullebergmyra barnehage Hullebergmyra barnehage hullebergmyra.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: 993 41 125 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hullebergmyra-barnehage/

Detaljer

Priorveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern. progresjonsplan og kalender

Priorveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Priorveien barnehage Priorveien barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Smestad barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: 91246086 / 48160322 Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Refstadsvingen barnehage

Refstadsvingen barnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Refstadsvingen barnehage Refstadsvingen barnehage maria.dizaei@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439269 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Elmholt barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Elmholt barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Elmholt barnehage Elmholt barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 elmholt.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: 48 16 03 45 / 912 48 172 Webside på kommunens portal:

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer