Sørhellinga barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørhellinga barnehage"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage Telefon: / Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...4 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...5 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...6 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...6 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...7 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...8 KALENDER...12 OM ÅRSPLANMALEN

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Sørhellinga barnehage har 5 avdelinger med 72 plasser. (18 plasser for barn under 3 år og 54 plasser for barn over 3 år) Barnehagen har en grunnbemanning på 15 årsverk og én fagleder 100 %, i tillegg kommer støtteressurser og vikarer. Vi holder til i naturrike omgivelser og har Tveten Gård som nærmeste nabo. Vår virksomhet er styrt av Lov om barnehager med forskrifter og virksomhetsplan for barnehagene i Bydel Alna. Sørhellinga Barnehage er vedtatt privatisert og overtakelse til privat aktør vil skje i løpet av første kvartal KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Styrke kvaliteten og barnehagen som læringsarena Bidra til kompetanseutvikling av ansatte i barnehagene 3

4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Barnehagens hovedmål: Barna skal føle seg trygge og bli møtt med glede Vår visjon: "Sammen i undring og glede" Barna møter forutsigbare dager ved å ha faste rutiner i hverdagen Voksne er til stede der hvor barna er Voksne filosoferer og undrer seg med barna og er bevisste på at det ofte finnes flere svar MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Voksne knytter læring inn i lek med barna Voksne ser barna og lar barna føle seg sette og verdifulle, både i enkeltsituasjoner og i fellesskap Utøvelse av voksenrollen gjøres med omsorg dvs. at alt arbeid som gjøres utføres på en omsorgsfull måte BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. 4

5 Gjennom observasjoner og samtaler med barn, får barna medvirke til at deres interesser og synspunkter kommer frem Voksne lytter og følger opp barnas initiativ Voksne legger til rette for frilek SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Voksne har fokus på daglig god kommunikasjon med foreldre Alle avdelinger tilbyr foreldresamtaler 2 ganger i året som omhandler barnets utvikling og som innbyr til samarbeid Barnehagen har et Samarbeidsutvalg (SU) og Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU), som er arbeidsgruppa til Foreldrerådet. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Vi tilrettelegger for skjermet lek Vi plasserer leker og annet materialet i barnas høyde Voksne gir barna nye opplevelser gjennom organiserte aktiviteter 5

6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Avdelinger har fokus på vennskap og at alle skal utøve godhet mot hverandre Barn skal få være barn. Vi er opptatt av at barna får ha sin humor og sin kulturskaping Voksne ser barna for den de er og hva de trenger Voksne er bevisste rollemodeller og formidler til barna at alle er like verdifulle SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Vi tar oss tid til å se barna, oppmuntre og støtte til mestring, glede og vennskap Barnehagen har fellessamlinger på tvers av huset og vi viser glede av å være i et fellesskap. Barn som har behov for støtte i større forsamlinger blir sett og tatt vare på Voksne er veiledere og aktive i leken sammen med barna, både i én til én samspill og i samspill med større grupper SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. 6

7 Det gjennomføres et møte for foreldre hvor representanter fra skolen og barnehagen er til stede Foreldre og barnehage samarbeider om å fylle ut et informasjonsskjema om skolestarteren. For barn med spesielle behov, gjennomføres det et møte med skolen hvor flere samarbeidsinstanser deltar for å gjøre overgangen best mulig for barnet Førskolegruppen besøker Tveita skole og har felles aktiviteter med skolen siste halvåret Barnehagen gjennomfører skoleforberedende oppgaver og utfordrer barna til selvstendighet PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Vi har årsplan, månedsplaner, ukeplaner og metodeplaner. Vi dokumenterer med bilder, tegninger og konkreter som er laget. Dagtavle benyttes etter behov Vi benytter kartleggingsmetoden TRAS som et arbeidsdokument for å imøtekomme hvert enkelt barns behov i forhold til språklig utvikling Vi har avdelingsmøte én gang i uka hvor bl.a. barnegruppen er et tema 7

8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år - Vi benevner det vi ser - Vi leser bøker med og for barna - Vi bruker språket aktivt med barna og benytter konkreter - Vi bruker rim og regler - Vi synger og har sangleker - Vi leser bøker med og for barna, synger sanger, leker med rim og regler - Vi bruker app er på ipad til å stimulere barnas språkutvikling - Vi bruker app er på ipad til å stimulere barnas språkutvikling - Vi øver med barna på å kunne gjenkjenne bokstaver og vi bruker tegn til tale ved behov - Vi øver med barna på å gjenkjenne store og små bokstaver. - Barna oppmuntres til å kunne gjenfortelle historier, vitser og gåter. Vi bruker tegn til tale ved behov. - Vi øver med barna på å kunne gjenkjenne lyder i navn og ord - Vi bruker tegn til tale ved behov - Vi gjør skoleforberedende oppgaver - Vi tolker barnas nonverbale uttrykk - Vi bruker app er på ipad til å stimulere barnas språkutvikling - Vi er ute hver dag - Vi lærer barna om kropp og KOMMUNIKASJON TEKST KROPP - Vi lærer de ulike kroppsdelene BEVEGELSE Skolestartere SPRÅK 3-4 år 8

9 FAGOMRÅDENE HELSE 1-2 år - Vi har bevegelsesleker både ute og inne - Vi har bevegelsesleker og hinderløyper - Barna blir kjent med kroppen - Vi gir barna kunnskap om sunt og variert kosthold - Vi går på tur - Vi har fokus på hygiene - Vi går på tur - Vi lar barna bli kjent med ulike formingsmaterialer - Vi bruker ulike formingsmaterialer med barna - Vi introduserer barna for ulike farger - Vi dramatiserer og spiller rollespill for og med barna - Voksne introduserer barna for rollelek - Vi bruker ulike instrumenter i samlingsstund - Vi følger med på de ulike årstidene - Vi går på tur og undrer oss over forandringer i naturen - Vi bruker naturmaterialer i lek - Vi bygger og setter sammen (konstruksjonslek) KREATIVITET NATUR MILJØ TEKNIKK - Vi tilbyr barna et varier og sunt kosthold og innarbeider gode rutiner i forhold til hygiene KUNST KULTUR 3-4 år - Vi bruker ulike instrumenter i samlingsstund 9 Skolestartere helse - Vi oppfordrer barna til å bli selvstendig i forhold til skolestart - Vi går på turer i ulendt terreng - Vi gir barna kunnskap om kunst og kultur ved f.eks. å besøke Munchmuseet - Vi tilbyr barna ulike formingsmaterialer til utforsking og egen kreativitetsoppdagelse - Vi bruker ulike instrumenter i samlingsstund - Vi gir barna kunnskap om kildesortering og hva som skjer med naturen om ikke vi tar vare på den - Vi bygger og setter sammen

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år ETIKK (konstruksjonslek) - Vi gir barna begynnende kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død - Vi videreutvikler barnas erfaring med tekniske leker og teknikk i hverdagen - Voksne stiller undrende spørsmål - Vi lager samværsregler med barna - Vi gir barna kunnskap om forskjellige religioner og kulturer - Vi lærer barna hvordan man er mot hverandre - Vi veileder barna i konfliktløsninger - Vi styrker barna i å kunne løse konflikter på egen hånd - Vi oppfordrer barna til å trøste hverandre og vise omsorg - Vi markerer høytider - Vi markerer FN - dagen - Vi gir barna opplevelser til undring, ettertanke og til gode samtaler - Barna får kunnskap til å kunne sette seg inn i andre menneskers situasjon (empati) - Vi øver på å la barna bearbeide og kontrollere egne følelser - Vi markerer FN - dagen NÆRMILJØ - Vi gjennomfører formingsaktiviteter med naturmaterialer Skolestartere RELIGION FILOSOFI - Vi bygger med klosser 3-4 år - Vi markerer FN - dagen - Vi blir kjent med området rundt barnehagen - Vi utforsker og oppdager nærmiljøet - Barna skal ha kjennskap til nærmiljø og Oslo by - Vi snakker om barnas familier - Vi bruker barnas erfaringer og - Barna får kunnskap/kjennskap SAMFUNN 10

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år og ser på bilder av dem Skolestartere kunnskap om ulike samfunn til verden og barn i andre land - Vi introduserer barna for matematiske begreper - Maurtua klubben har fokus på matematikk - Vi bruker konkrete begreper i forhold til antall, rom og form - Vi har tall og former synlige på avdelingen - Vi har fokus på sortering, tall, former og mønstre - Vi teller og bruker mengde i forhold til tall ANTALL - Vi bruker sortering i lek FORM - Vi benytter telling i dagligdagse aktiviteter - Vi øver med barna på å forstå tallbilde på en terning - Vi bruker mattestimulerende app er på ipad - Vi spiller spill - Vi bruker mattestimulerende app er på ipad - Vi øver på å gjenkjenne former og mønstre og på å sortere i kategorier - Vi bruker mattestimulerende app er på ipad ROM 11

12 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA Januar 23. Januar Fellessamling Sukkertoppene Februar 9. Februar - Planleggingsdag 13. Februar Karneval Fellessamling Gåsungene Mars 13. Mars Fellessamling Blåklokkene 27. Mars Gul lunsj Avdelingsvis April 17. April Fellessamling Hvitveisene Mai 5. Mai Rusken 8. Mai Fellessamling Persillene 15. Mai mai feiring i barnehagen Juni Felles sommertur for hele barnehagen September 18. September Fellessamling Sukkertoppene Oktober 9. Oktober - Fellessamling og Høstfest Gåsungene 23. Oktober FN-dagen November 20. November Fellessamling Blåklokkene Desember 11. Desember - Luciafeiring i barnehagen (Foreldrene inviteres) 18. Desember - Nisseleting og Nissefest (Foreldrene inviteres til Nisseleting) Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Hanne Molander Dale Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den:

13 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf:

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4

1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4. 2.1 Hovedmålet... 4 3.0 INNHOLD... 4. 3.1 Verdier i vår hverdag... 4 Innhold 1.0 FORBEHOLD OM ENDRING... 3 2.0 PEDAGOGISK GRUNNSYN... 4 2.1 Hovedmålet.... 4 3.0 INNHOLD... 4 3.1 Verdier i vår hverdag.... 4 3.2 Hvordan praktiserer vi dette.... 4 3.3 Barns lek... 4 3.4 De

Detaljer