ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: Telefon: (kontor) Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...3 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...4 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...5 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...6 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...7 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...13 OM ÅRSPLANMALEN...14 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Sinsen barnehageenhet eies av Oslo kommune og ble åpnet i Vi har 10 avdelinger med til sammen 195 plasser. Sinsen barnehageenhet er en allmennpraktiserende barnehage. Barn og voksne representerer mange kulturer, noe vi ser på som viktige ressurser å ta vare på og bruke i hverdagen. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Bruker felles maler fra Oslostandarden. Se: Ved behov benytter vi systematiske observasjoner i språkkartleggingen. TRAS-skjema Vi bruker språket aktivt i alle hverdagsaktiviteter Vi har norskkurs for ansatte som trenger opplæring. Ansatte deltar på språkkurs rettet mot barns språkutvikling i regi av Oslo kommune Alle ansatte må ha norskprøve 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Barnehagens hovedmål: Vi vil bidra til at hvert enkelt barn utvikler et positivt selvbilde med fokus på vennskap. Årsplan

4 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi hjelper barna til å hevde seg selv i gruppen og til å utvikle vennskap. Se linken: Vi gir barna rett til medvirkning og mulighet til medbestemmelse Vi gir barna erfaringer og utfordringer de har mulighet til å mestre Vi ser hvert enkelt barn og deres behov Vi støtter og gir positive tilbakemeldinger MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi gir barna mulighet til å erfare og skape gode relasjoner gjennom lek og vennskap Vi støtter og tar hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas Vi fremmer likeverd og respekt for det enkelte barn Vi lærer barna å ta vare på og vise respekt for livet i naturen Gjensidig utveksling av informasjon med foreldrene ved daglige dialoger, foreldresamtaler og foreldremøter BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Årsplan

5 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi reflekterer og filosoferer sammen med barna Vi observerer og dokumenterer barnas hverdag Vi lager fleksible planer som gir rom for det barna er opptatt av Vi tilrettelegger det fysiske rommet ut fra barnegruppen SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Gjensidig utveksling av informasjon mellom foreldre og personal Foreldrene får tilbud om foreldresamtaler i løpet av barnehageåret Vi inviterer til foreldremøter, foreldrekaffe og andre tilstelninger flere ganger i året Vi sender ut månedsbrev på e-post Vi fokuserer på toveiskommunikasjon, gir informasjon, råd og veiledning til foreldrene og bruker tolk der det er nødvendig Vi viser til velkomstbrosjyren på vår hjemmeside. Link; FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Årsplan

6 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi har variert og tilgjengelig lekeutstyr Vi er ansatte som gir barna opplevelser som inspirerer til videre lek Barna er ute minst en gang om dagen Barna får tilbud om ulike aktiviteter og tilgang til leker tilpasset årstidene Vi er ansatte som er delaktige i barnas aktiviteter og lek INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi møter barns tro, spørsmål og undring med alvor og respekt Vi støtter barn til å bruke sitt morsmål, samtidig arbeide aktivt for å fremme barnas norskspråklige kompetanse Vi gir alle barn like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntrer til å delta i alle aktiviteter i barnehagen Vi oppfordrer barn til å inkludere andre barn i leken Vi tilrettelegger for hvert enkelte barns funksjonsnivå SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Årsplan

7 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi anerkjenner barnet som et eget individ med egne tanker, ønsker, behov og følelser Vi lar barna få oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap Vi gir barna støtte og veiledning i å løse konflikter selv Vi gir barna veiledning i samspill og samhandling Vi bruker glede og humor i hverdagen SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi følger kalenderen i Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Vi har egne samlinger for førskolebarna. Vi besøker skolen og AKS i nærmiljøet Etter avtale med foreldrene, informere skolen om samarbeid med eksterne instanser (PPT, barnevern osv.) PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Årsplan

8 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Bruk av planer: Ukeplan, månedsplan, årsplan, virksomhetsplan, rammeplan og pedagogisk plan Barnas interesser og synspunkter blir vurdert som viktige i planarbeidet Vi lager tiltak ut fra brukerundersøkelsens tilbakemeldinger Vi bruker ulike møtefora til planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet Årsplan

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Lese for barna og ha tilgang på bøker Gjenta begreper ofte Sette ord på det vi ser og gjør Bruke rim, regler, eventyr og sanger Legge til rette for lek slik at barna bruker språket for å kommunisere, skape positive relasjoner, reflektere og undre seg Gi barna muligheter til å leke med lyd, sanger, rim og regler Presentere bøker, bilder og fortellinger gjennom høytlesning og samtaler, med støtte av konkreter. Dette med støtte av konkreter Oppfordre barna til å bruke ord for å uttrykke sin mening La barna gjenfortelle/samtale ut fra bøker, bilder og opplevelser La barna være med på å skape egne tekster og fortellinger La barna bli kjent med symboler som tall og bokstaver, gjenkjenne sitt eget navn Videreutvikle begrepsforståelse La barna øve på å motta og forstå kollektive beskjeder, samt utføre beskjeder med flere handlinger Oppfordre barna til å bruke ord for å uttrykke sin mening KROPP Øve på å vaske hender/ansikt og Øve på grunnleggende grov- og Legge til rette for Årsplan

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere BEVEGELSE bli kjent med dorutiner finmotoriske ferdigheter selvstendighetstrening HELSE Legge til rette for grov motorisk lek ute og inne Legge til rette for fysisk lek ute og inne Øve på det finmotoriske f.eks. et voksent blyantgrep Ha fokus på sunt kosthold og hygiene Legge til rette for sansestimulerende aktiviteter Servere sunne måltider og lære barna hva sunn mat er Gi barna kunnskap om kroppen og dens funksjon Øve på balanse og utholdenhet Gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider Vi går turer i nærmiljø uten vogn Legge til rette for selvstendighetstrening Legge til rette for selvstendighetstrening Gi kunnskap om riktige klær til riktig årstid KUNST KULTUR KREATIVITET Bli kjent med ulike formingsmaterialer gjennom aktiviteter og lek Legge til rette for estetiske opplevelser Bli kjent med fargenavn Gi barna mulighet til å eksperimentere med ulike farger og formingsmateriell Ha tilgjengelig materiale for barna, eksempelvis formingsmateriale, musikk, bøker og utkledningstøy Vise respekt for barnekulturens ulike uttrykksformer Fakta- og kunstbøker er tilgjengelige for barna La barna få mulighet til å være med i Sinsenkoret Lage skuespill og dramatisere historier ved bruk av sang, dans og drama Motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet til å finne sine egne uttrykksformer Gi barna ulike kunst- og kulturopplevelser Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere NATUR Bli kjent med naturen i nærmiljøet og ta turer til den lokale miljøstasjonen Gi barna opplevelser og ha aktiviteter ute til ulike årstider Gi barna variert erfaring med natur og miljø ved å gå på turer i nærmiljø, by og skog Bli kjent med teknikker som benyttes i dagliglivet Gi barna mulighet til å bli kjent med livet i fjæra Gi barna mulighet til å bli kjent med skogen og samspillet i naturen MILJØ TEKNIKK Ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger Gi barna kjennskap til vekster og dyr Gi barna en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling og ta vare på naturen La barna få erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet ETIKK RELIGION FILOSOFI Presentere de etiske spillereglene Stille undringsspørsmål Veilede barn i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger Barna oppmuntres til å hjelpe hverandre Oppmuntre barna til å vise interesse for hverandre og vise respekt for hverandres forskjellighet Gi barna mulighet til å bli kjent med ulike livssynsformer Undre seg og filosofere sammen med barna Jobbe videre med de etiske spillereglene Gi barna mulighet til å besøke ulike trossamfunn Skape rom for filosofiske betraktninger Refleksjoner rundt likheter/ulikheter og over etiske dilemmaer Vi anerkjenner ulikheter Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere NÆRMILJØ SAMFUNN Gå turer i nærmiljøet Legg til rette for barns nysgjerrighet og utforskertrang Gi barna like muligheter uavhengig av kjønn og bakgrunn Oppfordre barna til å være nysgjerrige og kritiske Vise at alle er viktig for fellesskapet Gi barna kunnskap om lokalmiljøet Legge til rette for en god overgang fra barnehage til skole Gi barna kjennskap til demokratiske prinsipper Gi barna kjennskap til Oslo som by Legge til rette for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme Gi barna innsikt i likestilling/likeverd ANTALL FORM ROM Bruke aktiviteter som handler om tall og telling La barna leke med ulike former og puslespill Bli kjent med matematiske begreper La barna sortere og sammenligne Gi barna kjennskap til tallramse Gi barna erfaring med konstruksjonslek og ulike materialer Bruke matematikk bevisst i hverdagen Ha aktiviteter som spill og puslespill tilgjengelig på avdelingen Gi barna kjennskap til klassifisering og ordning Gi barna kjennskap til mål og vekt, antall, rom og tid Gi barna erfaring med å spille spill som omhandler tall og forflytning Vi øver på tallforståelse, koble mengde med tall Årsplan

13 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA 23. januar Planleggingsdag barnehagen stengt 13. februar 7. februar Karneval/fastelavn Fau arrangerer aktivitetsdag. 06. mars Frist for å si fra om påskeferie april 23. april 1. mai 13. mai 14. mai 25. mai Barnehagen stengt - Påske Dugnad / rusken i samarbeid med FAU Barnehagen stengt 17. mai-markering Kr. Himmelfartsdag barnehagen stengt Offentlig høytidsdag, 2. pinsedag barnehagen 26. mai Planleggingsdag barnehagen stengt mai Overnatting for førskoleklubben 4. juni Sommerfest juli Barnehagen stengt. Sommerferie 27. august Planleggingsdag - Barnehagen stengt Dato kommer senere Felles planleggingsdag for barnehagene i bydelen 01. september Infomøte for skolestartere 16. september Gjensynstreff for 1. klassingene 8. september Foreldremøte 15. oktober Høstfest 30. oktober Planleggingsdag barnehagen stengt 11. desember Luciafeiring 17. desember Nissefest 24., 25. og 31. des. og 01. jan Barnehagen stengt - juleferie Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Gerd Ljøkelsøy Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Årsplan

14 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage Trondheim kommune Elgeseter barnehager Elgeseter barnehager ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014-2016 Firkanten barnehage Gartneriet barnehage E-post: Elgeseter-bhg.Postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer