ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...6 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...7 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...8 KALENDER...13 OM ÅRSPLANMALEN

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Sloreåsen barnehage er den første barnehagen som ble bygget på Holmlia. Den ligger sentralt i Sloreåsen borettslag, og ble åpnet i mars Barnehagen ligger tett inntil skog og Sloreåsen alpinbakke. Sloreåsen barnehage er en del av Gamlelinja barnehageområde som i tillegg består av Fjeldlund og Hallagerbakken barnehage. Barnehagen drives for tiden av områdeleder AnneBrita Dyrdal og Faglederne Elisabeth N. Jensen og Kjell Arne Voldsrud. Det er foreslått at bydelen vil gjøre om ledelsesstrukturen i 2015, slik at Sloreåsen vil få en styrer. Dette vil mest sannsynlig skje i løpet av 1.kvartal. Barnehagen har 4 avdelinger. To avdelinger for barn over 3 år og to avdelinger for barn under 3år. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. 3

4 Barnehagene i Søndre Nordstrand følger Oslostandardene for innhold og kvalitet i barnehagene og har felles kjennetegn og faglig innhold. Styrke og videreutvikle barnehagenes faglige innhold med hovedfokus på lek, samt videreføring av satsingsområdene «nyelesefrø» og «Rommet som pedagog». Rekruttere barnehagelærere til bydelens barnehager, blant annet gjennom å gi tilbud om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Øke ansattes kunnskap om barns språkutvikling og kompetanse i språkarbeid. Barnehagene skal i samarbeid med foresatte skape et godt oppvekst- og læringsmiljø for barna i Søndre Nordstrand. BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Personalet skal ha et bevisst forhold til det fysiske rom, ute og inne i barnehagen. Barnehagen serverer sunn mat. Vi jobber systematisk med hvordan rommene skal se ut og hvordan de voksne skal virke i dette rommet Vi tilpasser rommene til den barnegruppen vi har. Vi planlegger våre innkjøp og gir god informasjon til foreldre om hva vi serverer i barnehagen. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. 4

5 Vi legger til rette for lek på barnas initiativ og vi gir dem tid til å være i opplevelsene uten unødvendige avbrytelser. Vi markerer høytider som jul, 17.mai og FN dagen. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Vi handler og planlegger ut ifra barnas initiativ, oppmerksomhet og interesse. Vi gir barna tid og rom til å gi uttrykk for sine behov og meninger. Vi legger til rette slik at barnehagens leker og materiell er synlig og lett tilgjengelig for barna. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Vi tilbyr to foreldresamtaler pr år. Vi har minimum et foreldremøte i året. På foreldremøte blir representanter til FAU/SU valgt. Vi inviterer til ulike sosiale arrangement i barnehagen Vi har en åpen dialog og er imøtekommende overfor foreldre ved levering og henting av barn i barnehagen. 5

6 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Vi legger til rette for at barna har rom til fysisk utfoldelse. Personalet er aktivt deltakende i leken. Vi tilrettelegger det fysiske rom for å fremme lek og samspill. Vi voksne tilrettelegger det fysiske rom. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Vi er tilstedeværende og anerkjennende voksne som er bevisste på at vi ser enkeltbarn og barnegruppa. Vi markerer FN-dagen. Vi planlegger og tilpasser arbeidet vårt ut i fra de barna vi har på hver enkelt avdeling. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 6

7 I vårt arbeid med barna legger vi stor vekt på sosialt samspill. Vi jobber med dette i det daglige og som spesielle tema. Vi er tilgjengelig for barna i leken slik at vi kan delta og veilede dem ved behov. Vi legger til rette for gode lekemiljøer og gir barna felles opplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill med andre barn. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Vi har samarbeidsmøter med Hallagerbakken skole og AKS. Vi drar på eventyrsamlinger og førskoledager, arrangert av skolen. Barnehagen jobber med ulike ferdigheter som er viktige for barn å mestre før man begynner på skolen. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Temaene vi jobber med synliggjøres og dokumenteres på avdelingene. Våre møter brukes til planlegging og evaluering. Vi observerer enkeltbarn og gruppe ved bruk av praksisfortellinger som brukes i refleksjon og vurdering av personalets arbeid. 7

8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST Vi følger planlagte tema over en lengre periode, som regel 1-2 måneder. Vi bruker språkesker med bøker eller eventyr som vi supplerer med bilder, bevegelsessanger, konkreter og fokusord. 3-4 år Vi setter ord på barns og voksnes handlinger og på det vi er opptatt av i løpet av hverdagen. Vi tolker barns kroppsspråk og setter ord på deres uttrykk for å vise at vi forstår. Vi har enkle bildebøker tilgjengelig. Vi peker på bilder og benevner det vi ser sammen med barna. Skolestartere Vi følger planlagte tema over en lengre periode. Vi bruker bøker, samarbeidsleker, eventyr, sang, enkle rim og regler. Vi jobber i smågrupper. Vi jobber med utvalgte tema med særlig vekt på matte og norsk. Vi øver på at barna skal kjenne igjen sitt eget navn, og skrive det. Vi bruker språket aktivt med barna, og oppmunter de til å fortelle. Gjennom samtale i smågrupper, samlingsstunder og gjennom samtale med hvert enkelt barn. Vi leser lengre fortsettelsesbøker. Vi gjenforteller, fantaserer og lager historier og tekster. Vi legger til rette for og oppmunter barna til å sette ord på ulike følelser, tanker og erfaringer. Vi jobber også med at barna skal bruke språket ift konfliktløsning. Nye LESEFRØ: Vi låner ut bøker til barna Vi leser bøker, historier og fortellinger. Nye LESEFRØ: Vi låner ut bøker til barna Vi leser for barna hver dag 8

9 FAGOMRÅDENE KROPP 1-2 år Nye LESEFRØ: Vi låner ut bøker til barna Vi leser for barna hver dag Vi har rom som innbyr til bevegelse. Vi bruker barnehagens uteområde og nærmiljø for å gi barna fysiske utfordringer. BEVEGELSE HELSE KUNST KULTUR KREATIVITET 3-4 år Vi har fokus på daglig rutine innenfor hygiene. Vi vasker hender når vi har vært ute, på do og før og etter mat. Vi oppmuntrer barna til å klare enkelte oppgaver selv. Vi tilrettelegger for barns kreativitet ved å synliggjøre ulike materialer som innbyr til det. Vi tilrettelegger for fysisk utfordrende aktiviteter, kroppslige leker f.eks klatring og hinderløyper. Vi begynner å gå lengre turer. Vi sørger for god planlegging og fleksibel tilrettelegging og utnyttelse av det fysiske miljøet, og vurderer hvordan nærmiljøet kan supplere barnehagens arealer til ulike årstider. Vi oppmuntrer barna til å bli mer selvstendig og klare mer oppgaver selv. F.eks å gå på do selv, vaske hender, smøre brødskiva, kle på selv. Vi har ulikt materiale tilgjengelig og oppmuntrer barna til å utfolde seg kreativt ved hjelp av ulike 9 Skolestartere Vi leser for barna hver dag Vi inspirerer alle barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter. Vi gir barna ferdigheter, f.eks å kle seg etter været, hjelpe hverandre rundt bordet og klare seg på do selv. Vi oppmuntrer skolestarterne til å hjelpe hverandre med påkledning. Vi lærer barna ulike teknikker innenfor tegning, skriving og klipping.

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år NATUR MILJØ TEKNIKK Vi har formingsaktiviteter hvor vi fokuserer på prosessen. Barnas prosesser og resultat blir dokumentert på vegger, i tak, i vindu og på lysbildefremvisninger. Vi introduserer barna for ulike kulturer gjennom arbeid med FN og barneaksjonen Forut. Vi er tilgjengelig i barnas lek og bruker kreativiteten sammen for å videreutvikle leken. Vi bruker skogen aktivt og undrer oss sammen med barna over det vi ser ute i naturen. Vi introduserer barna for foto, data og ipad. Vi gir barna en begynnende miljøbevissthet gjennom å oppleve voksne som tar vare på miljøet. 3-4 år Skolestartere formingsteknikker. Vi deler barna inn i grupper og legger til rette for skapende formingsaktiviteter. Vi gir barna kulturelle opplevelser ved å ta dem med på museum, teater og kino. Vi snakker sammen med barna om de ulike bakgrunnene og kulturene vi har, med utgangspunkt i barneaksjonen Forut og FN dagen. Vi lærer barna om ulike kulturer gjennom tilrettelagt arbeid rundt FN og barneaksjonen Forut. Vi tilrettelegger for barns dramatiske lek ved å synliggjøre klær for utkledning og andre rekvisitter. Vi gjenforteller historier og eventyr og dramatiserer dette sammen med barna. Vi lærer barna om skiftningene i naturen gjennom årstidenes gang. Vi studerer ting i naturen og bruker naturen som læringsarena. Barna får kunnskaper om ulike planter, dyr, trær, fugler og insekter. Vi utvikler ferdigheter i bruk av digitale verktøy. F.eks: data, ipad og fotoapparat. Vi utvikler ferdigheter i bruk av digitale verktøy. For eks data, IPad og fotoapparat Vi lærer barna å ta vare på naturen. Vi lærer barna gode holdninger og respekt for naturen. Vi gir barna begynnende forståelse for begrepet bærekraftig utvikling. 10

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år Vi undrer oss sammen med barna. Vi markerer kristne høytider. ETIKK RELIGION FILOSOFI 3-4 år Vi setter ord på barnas undringer gjennom bruk av bøker, fortellinger og gode samtaler. Vi respekterer og inkluderer ulike religioner og forskjeller. Vi markerer den kristne høytid med besøk i kirken. Vi oppmuntrer/veileder barna til å hjelpe, trøste og dele med hverandre. Vi lærer barna å vise respekt og toleranse gjennom samarbeidsleker, samtaler og smågrupper. NÆRMILJØ SAMFUNN Vi er lyttende og lydhøre voksne som gir anerkjennelse på barns mestring av sosial kompetanse i hverdagssituasjoner. Skolestartere Vi legger til rette for tenking/undring Vi markerer den kristne høytid med besøk i kirken. Vi reflekterer over handlinger/etiske spørsmål sammen med barna. Vi møter barnas tro, undring og spørsmål med alvor og respekt gjennom gode samtaler. Vi filosoferer over hvor like/ulike vi er. Vi benytter oss aktivt av vårt nærmiljø og besøker Søndre Ås gård, biblioteket og lekeplasser i nærheten. Vi benytter oss aktivt av vårt nærmiljø og besøker Søndre Ås gård, biblioteket og lekeplasser i nærheten. Vi benytter oss aktivt av vårt nærmiljø og besøker Søndre Ås gård, biblioteket og lekeplasser i nærheten. Vi benytter oss av kollektiv transport, som for eksempel tog, trikk og buss. Vi benytter oss av kollektiv transport, som for eksempel tog, trikk og buss. Vi benytter oss av kollektiv transport, som for eksempel tog, trikk og buss. Vi går turer til der barna bor. Vi går på besøk til skolen. Barna blir kjent med Aks og har eventyrstund på skolen. 11

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år Vi innreder rom med mening for barna med lave møbler og utstyr som er synlig og tilgjengelig. Vi lar barna bli kjent med matematiske begreper gjennom å snakke om størrelser, mengder og ved å knytte tall til konkreter. ANTALL FORM ROM Vi lar barna bli kjent med former gjennom bruk av kroppen. Vi synliggjør puslespill, møbler, kasser, puter og lignende. 3-4 år Vi tilrettelegger rommene slik at barna har tilgang til ulike typer spill og materiell som fremmer deres matematiske forståelse. Vi lærer barna matematiske begreper ved å synliggjøre tall og former på avdelingen og ved å snakke om mengder og størrelser. Vi er lyttende og oppmerksomme til den matematikken barnet uttrykker gjennom lek andre hverdagsaktiviteter. 12 Skolestartere Vi spiller matematiske spill i grupper sammen med barna. Vi lærer barna matematiske begreper gjennom praktisk arbeid, som å måle og veie. Vi lærer barna navnet på de forskjellige formene.

13 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA 23. januar Planleggingsdag. Barnehagen er da stengt. 12.februar Karneval 26.mars Påskefrokost 24.april Planleggingsdag. Barnehagen er da stengt 12.mai 17.mai markering i barnehagen. 10.juni Sommeravsluttning Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Kjell Arne Voldsrud Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 16.desember

14 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: