Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Liabakken barnehage Liabakken barnehage Telefon: / Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...6 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...7 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...9 KALENDER...13 OM ÅRSPLANMALEN

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Liabakken barnehage er en kommunal 4 avdelingsbarnehage med 54 barn i alder 1-6 år. Åpningstiden er fra Barnehagen ligger midt inne i Liabakken Boligsameie, i et bilfritt miljø og med utsikt over Bogstad- vannet og gården. Nordmarka er nærmeste nabo. Vi har lavvo i skogen som benyttes av alle avdelingene. Barn og voksne trives best når vi er mye ute. Barnehagen er bygget over to plan. Småbarnsavdelingene Østenfor Sol og Vestenfor Måne holder til i underetasjen. 9 barn i alder 1-3år. Askeladden og Tyrihans er i 1.etasje og har hver 18 barn i alder 3-6 år. Hver avdeling har 1 pedagogisk leder som er utdannet førskolelærer og 2 assistenter. En av assistentene er barne- og ungdomsarbeider. Barnehagen tar i mot studenter fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Barnehagen ble rehabilitert og nyåpnet i august Lokalene er lyse og innbydende med automatisk regulering av inneklima. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. 3

4 Følge opp de de standarder som er utarbeidet av Oslobarnehagen med særlig vekt på barnas språkutvikling Vi skal møte barna i deres følelser og lære barna å gjenkjenne og gi følelsene språk Tilbud om to foreldresamtaler pr år i tillegg til den daglige samtalen ved henting og levering 5 åringene har eget pedagogisk opplegg og i det benyttes Aktivitet, mestring og glede BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Tillit, trygghet og takhøyde skal prege arbeidet vårt i møte med barn og foreldre. Årets tema er: Eventyr og fortellinger fra fjern og nær. Avdelingene velger eventyr og fortellinger i forhold til barnas interesser og alder. Vi skaper tillit gjennom anerkjennende tilstedeværende voksne som ser barna på deres premisser. Vi skaper trygghet gjennom å være tilgjengelige for barn og foreldre og se deres behov. Vi skaper takhøyde gjennom å se den enkeltes behov og anerkjenner ulikheter. Årets tema skal hjelpe oss til å styrke barnas språkkompetanse og bidra i den sosiale utviklingen MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. 4

5 Vi legger vekt på å stimulere til lek ved å være aktive voksne i samspill med barna. Gjennom leken lærer barn kommunikasjon, samarbeid, sosial kompetanse og utvikler fantasien sin. Vi jobber i små grupper på avdelingene, hvor gruppene har ulikt fokus i forhold til barnas alder. Vi har fellessamling annen hver uke for å fremme vennskap og fellesskap i barnehagen. Vi veileder og hjelper barna å løse konflikter ved bruk av dialog seg i mellom. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Ansatte er lydhøre overfor barnas behov, ønsker og utforskertrang og velger aktiviteter ut i fra disse observasjonene. Vi praktiserer åpne dører mellom avdelingene etasje vis. Barna kan velge selv hvilken avdeling de vil leke på. Vi tilbyr barn ulike aktiviteter ut i fra interesser og behov. Det betyr at barna ikke alltid er med på alle aktiviteter. I samtaler med voksne får barna uttrykke og utveksle opplevelser fra hverdagen i barnehagen. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 5

6 Alle barn og foreldre blir møtt ved henting og levering for utveksling av informasjon. Foreldre blir invitert til å komme med bidrag og ønsker for barna og barnegruppen. Alle foreldre får tilbud om minimum to foreldresamtaler i løpet av året. Foreldre velger representanter til foreldreutvalg /samarbeidsutvalg ved barnehageårets oppstart. Disse er med i evaluering av utkastet til årsplan. Barnehagen har flere arrangementer for foreldre og barn hvert år. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Utnytte barnehagens uteområde for allsidig grov motorisk lek. Leker og materiell er plassert slik at de er lett tilgjengelig for barna. Samtlige barn har opplevelser utenfor barnehagens uteområde en gang per uke. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 6

7 Vi møter hvert enkelt barn når det kommer til barnehagen og hjelper dem inn i lek/aktivitet Vi sørger for at alle barn blir sett og hørt hver dag Vi legger vekt på å gi jenter og gutter like muligheter Vi deler inn gruppene på bakgrunn av alder en gang per uke. Vi setter av tid til lek hver dag. Vi snakker med barna om de ulike kulturer og nasjonaliteter som er representert i barnehagen. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. For å åpne for flere lekerelasjoner kan barna velge den avdelingen der de vil leke. Barna får felles opplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill med andre barn. Vi lærer barna å inkludere hverandre og vise at alle har en viktig plass i gruppa. Vi snakker for eksempel om de barna som ikke er i barnehagen. Vi skal ha et felles prosjekt som inkluderer samtlige barn og voksne. Personalet skal fokusere på vennskap mellom barn. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. 7

8 Vi har førskolegruppe minst en gang per uke, annen hver uke er gruppen på tur i nærmiljøet og Oslo by. Vi følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Vi veileder og hjelper barna til å bli selvhjulpne i påkledning og holde orden på sakene sine. Vi jobber med opplegget "Aktivitet, mestring og glede" samt "Steg for Steg". PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Månedsplan og månedsbrev blir sendt ut. Månedsbrevet er en evaluering av måneden som har gått. Turer og aktiviteter blir dokumentert gjennom bilder. Vurdering og planlegging er tema i foreldresamtaler og foreldremøter. Samtlige ansatte deltar aktivt i den fortløpende evaluering av det daglige arbeidet som blir gjort. 8

9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år Sanger, rim og regler er en stor del av hverdagen. 3-4 år Barna oppmuntres til å gjenfortelle rim, regler og sanger i grupper. Peke- og billedbøker er tilgjengelig for barna. Billedbøker og faktabøker er tilgjengelige for barna. Vi leser sammen med barna i grupper eller én til én. Vi leser alderstilpassede bøker i gruppe eller én til én. Vi forteller eventyr og dramatiserer disse sammen med barna. Barna møter symboler supplert med tall og bokstaver i spill. Vi bruker "Språklek". Vi bruker uteområdet til å KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST KROPP Vi formidler eventyr og fortellinger ved hjelp av konkreter. Vi setter ord på våre handlinger sammen med barna. Vi tilrettelegger for fysiske 9 Skolestartere Vi øver på at barna skal kjenne igjen sitt eget navn. Vi øver på at barna skriver sitt eget navn. Barna øver på å ta imot beskjeder hvor de skal utføre flere handlinger. Vi bruker "Språklek". Vi tilbyr turer i naturen minimum

10 FAGOMRÅDENE 1-2 år BEVEGELSE utfordringer og mestringsmuligheter inne og ute. HELSE KUNST Vi tilbyr turer i ulendt terreng. Vi går på lengre turer Vi har et variert kosthold bestående av fisk, kjøtt, grønnsaker og korn, og barna tar del i matlagingen. Vi gir barna kjennskap til hva som er sunt og usunt. Vi tilbyr variert kosthold bestående av fisk, kjøtt, grønnsaker og korn, og barna tar del i matlagingen. Vi bruker nærmiljøet til å gå på turer slik at barna selv kan gå. Vi gir barna kjennskap til hva som er sunt og usunt. Vi lar barna få kjennskap til ulike materialer i formingsaktiviteter. Vi har turer til museer i nærheten. Vi leser bøker både én til én og i gruppe. Vi lar barna få kjennskap til ulike materialer, og vi lager ting ut i fra tema vi jobber med. Vi henger opp barnas kunst på veggene og lager en utstilling. Vi undrer oss sammen med barna om hva som skjer i de ulike årstidene og de ulike elementene Vi studerer smådyr vi finner rundt oss, ser på de i forstørrelsesglass og finner ut hvor de bor og hvordan de lever. Vi henger ut fuglemat og ser småfugler og ekorn spise Vi kildesorterer avfallet vårt. MILJØ en dag per uke. Vi tilbyr barna et variert kosthold bestående av fisk, kjøtt, grønnsaker og korn. NATUR TEKNIKK Vi bruker vårt kuperte uteområde aktivt Skolestartere balansere og hoppe fra høyder. KULTUR KREATIVITET 3-4 år 10 Vi er på tur til Vigelandsparken, Nasjonalmuseet, Bogstad gård med omvisning, Akershus festning, Operaen, m m. Vi er på tur til Teknisk museum.

11 FAGOMRÅDENE ETIKK 1-2 år Vi går turer i nærmiljøet. Vi introduserer barna for kristne høytider som jul og påske. Vi lærer barna hva som er rett og galt i ulike situasjoner. RELIGION FILOSOFI NÆRMILJØ Vi bruker samlingsstund til å snakke om følelser og hvordan vi er mot hverandre. Vi undrer oss sammen med barna over det som skjer i hverdagen. Vi markerer høytider. Vi bruker nærmiljøet når vi går turer. Vi bruker nærmiljøet når vi går turer Vi benytter offentlig kommunikasjon som trikk og buss. Vi benytter offentlig kommunikasjon som trikk og buss. Vi bruker eventyr og snakkepakka til å telle og snakke om begreper. Vi bruker tid på å la barna få utforske avdelingens fysiske lokaler og endrer det for nye ANTALL ROM SAMFUNN FORM Vi undrer oss sammen med barna 3-4 år Vi ser på tallene vi har rundt oss og hva de forteller oss. (Hvor mange år er jeg, hvilket nummer er det på huset mitt, hvilke nummer er det på bussen som kjører forbi etc.) 11 Skolestartere Barna er med på Julespill. Vi bruker "Steg for steg". Vi besøker Bogstad gård, Holmenkollbakken som ligger i nærmiljøet. Vi bruker nærmiljøet når vi går turer. Vi benytter offentlig kommunikasjon som trikk og buss. Vi gir barna erfaringer om mål som lengde, høyde, vekt, tyngde, volum, temperatur og tid. Vi jobber med romforståelse ved å tilby ulike aktiviteter i naturen.

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år utfordringer. 3-4 år Vi bruker samlingsstund til å telle hvor mange hender som er med, hvor mange føtter etc. Vi lager hinderløyper inne som utfordrer barnas romforståelse (tuneller, høydeforskjeller etc). Vi teller sammen med og for barna under ulike aktiviteter Vi eksperimenterer med ulike former 12 Skolestartere

13 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA Markering av Samefolkets dag Karneval i barnehagen Planleggingsdag - barnehagen er stengt Markering av Grunnlovsdag 17.mai Planleggingsdag - barnehagen er stengt Sommerfest Planleggingsdag - barnehagen er stengt Planleggingsdag - barnehagen er stengt Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Eva Bøhn Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den:

14 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf:

Stovnerhøgda barnehage

Stovnerhøgda barnehage Oslo kommune Bydel Stovner Stovnerhøgda barnehage Stovnerhøgda barnehage tone.blix@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22102995 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Sisiktoppen barnehage

Sisiktoppen barnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Sisiktoppen barnehage Sisiktoppen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 sisiktoppen-barnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439640 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Akersbakken barnehage

Akersbakken barnehage Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Akersbakken barnehage Akersbakken barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 kjersti.holmo@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 41637169 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Munkelia barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Munkelia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Munkelia barnehage Munkelia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 janne.lund@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22281689 Adelingenen har egne mobilnummer Webside på

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

Hellerudtoppen barnehage

Hellerudtoppen barnehage Hellerudtoppen barnehage hellerudtoppenbarnehage@live.no Telefon: 48367081 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/hellerudtoppen-barnehage/ Private barnehagers webadresse: http://www.hellerudtoppen.barnehageside.no/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage Åstun barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 astun@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496190 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Grønland barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Grønland barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Grønland barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 15 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer