Sisiktoppen barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sisiktoppen barnehage"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Bjerke Sisiktoppen barnehage Sisiktoppen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Telefon: Webside på kommunens portal:

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...4 BARNS MEDVIRKNING...5 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...5 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...6 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...7 SOSIAL KOMPETANSE...7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...8 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...8 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...10 KALENDER...20 OM ÅRSPLANMALEN...21 Årsplan

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Sisiktoppen barnehage er en flerkulturell barnehage med plass til 60 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen er tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehagen ligger naturmessig fint til med nær tilgang til skog og friarealer. Barnehagen har full pedagogdekning, barne- og ungdomsarbeidere og dyktige assistenter. I Sisiktoppen ønsker vi at alle skal oppleve trygghet, tilhørighet og trivsel som grunnlag for læring og utvikling. KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Det er høy kvalitet og likeverdig tilbud i Oslo-barnehagene Alle barn lærer norsk før skolestart Alle ansatte i barnehagene kan godt norsk og har kunnskap om barns språkutvikling Bydel Bjerke sine mål for 2015: Barnehagene i Bydel Bjerke har et godt leke- og læringsmiljø Barnehagene i Bydel Bjerke har et godt språkmiljø Årsplan

4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Språk Natur og bevegelse Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi jobber etter metoden lær meg norsk før skolestart. Og TRAS 5-åringenes språkkompetanse kartlegges gjennom TRAS. Vi bruker snakkepakken, formidler bøker ved hjelp av språkkofferter. Vi bruker drama som et språkstimulerende tiltak. Vi bruker sang og musikk som et språkstimulerende tiltak. Vi har fokus på samtaler med barna og barnas fortellinger. Vi har en fast turdag i uka. Vi bruker skog og mark i nærmiljøet. Vi drar på spontanturer i nærmiljøet. MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Årsplan

5 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Ved å gjennomføre oppstartsamtale ønsker vi å skape et godt grunnlag for samarbeid med barnas hjem. Vi samarbeider med Foreldrenes arbeids utvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) for å skape god kvalitet i barnehagen. Vi tilbyr to foreldresamtaler i løpet av året. Det gjennomføres to foreldremøter i løpet av året. Vi legger vekt på å skape en god dialog mellom barnehagen og barnas hjem. Vi inviterer foreldre til å samarbeide rundt markeringer i barnehagen. God dialog i hente og bringesituasjoner. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi har barnemøter daglig hvor barna er med på å påvirke dagen, De ansatte legger stor vekt på barnets initiativ med utgangspunkt i barns ulike uttrykksmåter, slik at barn uten verbalspråk sikres mulighet for medvirkning. Vi verdsetter barns spontanitet og tar tak i "her og nå situasjonene. Barna er med på å velge ut bilder til dokumentasjon og bidra til å sette ord på egne opplevelser. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Årsplan

6 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Ved å gjennomføre oppstartsamtale ønsker vi å skape et godt grunnlag for samarbeid med barnas hjem. Vi samarbeider med Foreldrenes arbeids utvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) for å skape god kvalitet i barnehagen. Vi tilbyr to foreldresamtaler i løpet av året. Det gjennomføres to foreldremøter i løpet av året. Vi legger vekt på å skape en god dialog mellom barnehagen og barnas hjem. Vi inviterer foreldre til å samarbeide rundt markeringer i barnehagen. God dialog i hente og bringesituasjoner. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Fast ukentlig turdag. Felles vinteraktivitetsdag. Felles sommeraktivitetsdag. Vi legger til rette for fysiske utfordringer gjennom å daglig benytte det fysiske utemiljøet. (Vi mener dette gir mestringsfølelse for barn). Vi er ute uansett vær. Innrede og organisere det fysiske miljøet innendørs slik at barna får variasjon i type lek og ulike aktiviteter i barnehagen. Årsplan

7 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Barnemøte, hvor barna får erfaring med å lede møtet. Synliggjøring av mangfold og flerkulturell. Ukas barn. Gjennom vårt fokus på språk. Barns spontane uttrykk møtes med åpenhet og på en inkluderende måte. Vi lærer barna å inkludere hverandre og vise at hvert enkelt barn er et viktig bidrag til gruppa. Gjennom å gi barna felles opplevelser, ønsker vi å skape engasjement og indre motivasjon til språkutvikling. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Årsplan

8 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Felles aktiviteter på tvers av avdelingene. Felles opplevelser sammen ved å være mye ute. Barna blir kjent med barn på tvers av avdelingene i barnehagen. Felles opplevelser skaper felleskap - felles ting å snakke om. Være menneske i gruppe. Vise respekt og hensyn. Gi rom for barns humor. Barn skal få erfaring med å sette ord på egne følelser. Barna skal få erfaring med å hjelpe og støtte andre barn, og på den måten utvikle empati. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Barnehagen følger Oslo standard for overgang barnehage skole. Informasjon om barnet oversendes skole, utarbeides i samarbeid mellom barnehage, barnet og foresatte. Førskolegruppe. Besøker skoler i nærmiljø Tverrfaglig møte i forhold til skolestart for barn med nedsatt funksjonsevne. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Årsplan

9 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vurdering og planlegging er tema i samtaler med barn og i barnemøter. Avdelingsmøter hvor alle ansatte deltar i planlegging og vurdering av det pedagogiske innholdet. Ledermøter hvor pedagogisk innhold planlegges, dokumenters og vurderes. Foreldremøter hvor planarbeid vurderes. Bildedokumentasjon. Månedsplaner og informasjonstavle. Foreldresamtaler. Daglig kommunikasjon med foreldre. Årsplan

10 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere * Vi fordyper oss i eventyr gjennom * Vi fordyper oss i eventyr gjennom * Vi fordyper oss i eventyr gjennom høytlesing, dramatisering og bruk av høytlesning, dramatisering og bruk av høytlesning, dramatisering og bruk av konkreter. konkreter. konkreter. KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST * Vi jobber med imitasjon. * Vi har peke- og bildebøker tilgjengelige for barna. * Vi setter ord på og kommuniserer om alt vi gjør sammen med barna og supplerer med tegn til tale. * Barna leker med bokstaver, setter sammen til ord, hermer, skrabbler og lager ordbilder. * Vi besøker litteraturhuset 1- ganger i året. * Vi har egne førskolegrupper på tvers av avdelingene hvor vi har skolerette arbeid. * Vi besøker Litteraturhuset 1- ganger i året * Vi setter ord på og * Vi setter ord på og Årsplan

11 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere Vi synger sanger. kommuniserer om kommuniserer om * Vi jobber etter metoden Lær meg norsk før skolestart og TRAS * Vi bruker veilederen ABC og 123 alt vi gjør sammen med barna og supplerer med tegn til tale. * Vi jobber etter metoden Lær meg norsk før skolestart og TRAS alt vi gjør sammen med barna og supplerer med tegn til tale. * Vi jobber etter metoden Lær meg norsk før skolestart og TRAS * Vi bruker veilederen ABC og 123 * Vi bruker veilederen ABC og 123 * Vi jobber med barnas egne fortellinger * Vi jobber med barnas egne fortellinger * Vi besøker biblioteket og øver på å gjenfortelle fra bøker. KROPP BEVEGELSE HELSE * Vi er ute hver dag. * Vi har en fast turdag i uken hvor vi har fokus på fysisk aktivitet. *Vi har et unikt ulendt uteområde, som brukes aktivt hver dag. *Vi bruker uteområdet til å *Vi har et unikt ulendt uteområde, som brukes aktivt hver dag. *Vi bruker uteområdet til å Årsplan

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere * Barnehagen har fokus på sunt kosthold. * Vi utfordrer barna til å bruke kroppen på en måte som legger grunnlag for mestring. * Vi skal bidra til at barna skal få et positivt syn på kroppen sin. * Vi legger vekt på god håndhygiene, barnas hender vaskes ved levering i barnehagen. * Gjennom å gi barna gode opplevelser og erfaringer som bidrar til å skape trygghet, tilhørighet og trivsel, sykle, balansere, hoppe fra høyder, klatre, ake og til skigåing om vinteren. *Vi tilbyr turer i ulendt terreng 1 gang i uken * Vi har et variert kosthold og barna tar del i matlaging og baking. * Vi legger vekt på god håndhygiene, barnas hender vaskes ved levering i barnehagen. * Vi skal bidra til at barna skal få et positivt syn på kroppen sin. * Gjennom å gi barna gode opplevelser og erfaringer som bidrar til å balansere, hoppe fra høyder, klatre, ake og til skigåing om vinteren. *Vi tilbyr turer i ulendt terreng 1 gang i uken * Vi har et variert kosthold og barna tar del i matlaging og baking *Vi gjør barna kjent med hva som er sunt og usunt *Vi tilbyr variert kosthold, og barna tar del i matlagingen. Vi lærer barna forskjell på søtt, surt, bittert og salt. *Vi går på turer i barnas nærmiljø Årsplan

13 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere ønsker vi skape og til å legge grunnlag for god psykisk helse trygghet, tilhørighet og trivsel, ønsker vi å legge grunnlag for god psykisk helse deres bosted. *Vi har en årlig sparkesykkeltur om våren. * Vi legger vekt på god håndhygiene, barnas hender vaskes ved levering i barnehagen. * Vi skal bidra til at barna skal få et positivt syn på kroppen sin. * Gjennom å gi barna gode opplevelser og erfaring trygghet, tilhørighet og trivsel, ønsker vi å legge grunnlag for god psykisk Årsplan

14 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere helse..er som bidrar til å skape * Vi har ukentlige maleaktiviteter med fokus på primærfarger og ulike maleteknikker. * Vi synger daglig og bruker rytmeinstrumenter. *Vi produserer fortellinger sammen med *Vi klipper, limer og tegner *Vi synger ulike sanger som er nye for barna. KUNST KULTUR KREATIVITET * Vi synger daglig og bruker rytmeinstrumenter og utrykker oss på forskjellige musikalske måter. * Vi dramatiserer og leker eventyr med bruk av konkreter. * Vi presenterer ulike formingsmaterialer barna. * Vi dramatiserer kjente eventyr og bruker konkreter. *Vi gjør barna kjent med ulike maleteknikk. * Vi besøker museum. *Barna får uttrykke seg med ulike * Vi besøker en brannstasjon hvor vi i etterkant tegner og snakker om besøket. * Vi presenterer ulike formingsmaterialer for barna * Vi har fokus på prosessen og ikke produkt for barna * Vi har fokus på prosessen og materialer ut i fra tema vi jobber med. * Vi presenterer ulike Årsplan

15 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere ikke produkt formingsmaterialer for barna. * Vi har fokus på prosessen og ikke produkt. * Vi lærer barna å ta være på naturen *Vi studerer smådyr vi finner rundt oss *Vi er Miljøfyrtårn barnehage og dette NATUR MILJØ TEKNIKK gjennom at vi kildesorterer. * Vi jobber med IKT, ved å benytte prosjektor for å gjenoppta barnas opplevelser fra turer. * Vi bruker prosjektor til å vise barnas aktiviteter og film som barna selv har vi finner ut hvor de bor og hvordan de lever *Vi kildesorterer avfallet vårt. Barna får kjennskap til dette i praksis. *Vi er Miljøfyrtårn barnehage og dette gjenspeiler seg hos barna. gjenspeiler seg hos barna. * Vi arrangerer Rusken aksjon. *Vi kildesorterer avfallet vårt. Barna får kjennskap til dette i praksis. * Vi besøker Teknisk museum. * Vi jobber med IKT bidratt i prosessen rundt. * Vi arrangerer Rusken aksjon * Vi ønsker å gi barna positive opplevelser i naturen, som igjen * Vi prøver ut fysiske og kjemiske Årsplan

16 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere kan bidra eksperimenter. til at barna ønsker å ta vare på naturen. * Vi gjenvinner gjennom å bruke ulike materialer til formingsaktiviteter. * Vi jobber med IKT * Vi undrer oss sammen med barna over *Vi bruker samlingsstund til å snakke om *Vi er med på prosjekt FORUT. Vi ETIKK RELIGION FILOSOFI det som skjer i hverdagen. * Vi skal bidra til at barna skal oppleve seg selv som et positivt bidrag på avdelingen. * Vi har fokus på at barna skal få lov til å opptre støttende til hverandre. Barna kan trøste hverandre. * Gjennom bruk av eventyr ønske følelser og hvordan vi er mot hverandre. *Vi undrer oss sammen med barna over det som skjer i hverdagen og barns egne tanker og spørsmål *Vi markerer høytidene til de religionene vi har representert på avdelingen. *Vi har fokus på vennskap og skal lære om hvordan barn i andre land lever. *Vi undrer oss sammen med barna om de store spørsmål i hverdagen. * Barna skal få sette ord på forskjellen mellom rett og galt. * Vi jobber med holdningen: det du Årsplan

17 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere vi å skape muligheter for undring hos barna rundt filosofiske spørsmål. respekt i hverdagen. * Vi jobber med holdningen: det du vil vil at andre skal gjøre mot deg, skal du selv gjøre mot andre. at andre skal gjøre mot deg, skal du selv gjøre mot andre. * Vi ønsker at barna skal reflektere over egne valg og handlinger. NÆRMILJØ SAMFUNN * Vi utforsker byen vi bor i og nærmiljøet * Vi ønsker at barna skal få positive erfaringer med å være i en gruppe. * Gi barna rom for seg selv og legge grunnlag for forståelsen av at det * Vi går på turer i nærmiljøet. * Vi utforsker byen vi bor i og tar turer rundt omkring i Oslo. * Benytter kollektivtrafikk. *Vi lærer barnet om storsamfunnet og noen ulike yrker. *Vi besøker de ulike skolene som barna skal begynne på. *Vi gjør barna kjent med nødnumrene som 110/112/113. *Vi snakker om hva man skal gjøre i en akutt situasjon. Årsplan

18 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere er en del av noe større. * Benytter kollektivtrafikk. * Besøker bondegård *Vi gjør barna kjent med trafikkregler. *Barna gjør innkjøp til FORUT aksjonen. * Vi har en parsell i skolehagen hvor vi dyrker grønnsaker. ANTALL FORM ROM * Barna dekker på bordet, barna får erfaring med antall og å telle. * Barna rydder og sorterer, og får erfaring med klassifisering. * lek som for eksempel gjemsel får barna erfaring med lokalisering * Ved å måle hvem som er størst og hvem som er minst, hvor det er mest og *Vi ser på tall rundt oss og hva de forteller oss. *Vi bruker samlingsstund til å telle hverandre, hvem er borte, hvilken dato det er. *vi bruker litermål og målebånd i ulike aktiviteter *Vi bruker samlingsstund til å telle hverandre, hvem er borte, hvilken dato det er. * Vi gir barna erfaring med mål og lengde, volum, temperatur, høyde, vekt og tyngde. *Vi måler rom, oss selv og ikke minst det vi finner ute. Dette gjør vi ved Årsplan

19 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år Skolestartere hvor det er minst får barna erfaring med måling * Ved å jobbe med eventyr som for eksempel bukkene bruse får barna å ha ulike aktiviteter i naturen. * Ved å delta i matlaging får barna erfaring med innhold og måling. erfaring med størrelse og antall. * Vi jobber med sanger og regler som inneholder tellerramser, Gubben og Gamla og indianersangen. * Vi leker med former og størrelser, for at barna skal bli kjente med forskjeller. Årsplan

20 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA 01. januar 1. nyttårsdag, barnehagen er stengt 19. januar Planleggingsdag, barnehagen er stengt Februar Februar Maskefest Vinteraktivitetsdag April Påske, barnehagen stengt 1. mai Offentlig høytidsdag, barnehagen stengt 14. mai Kristi himmelfartsdag, barnehagen stengt 15. mai Markering grunnlovsdag 17. mai Grunnlovsdag, barnehagen stengt 22. mai Planleggingsdag, barnehagen stengt 25. mai 2. pinsedag, barnehagen er stengt juni juni uken (juli) Sommeraktivitetsdag Sommerfest, avslutning for skolestartere Barnehagen er stengt 14. august Planleggingsdag, barnehagen er stengt 23. oktober FN dag 29 og 30 august Planleggingsdager, barnehagen er stengt desember Juleaktiviteter 24, 25 og 31 desember Barnehagen er stengt Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Abdel El.Harouchi Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: Årsplan

21 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf: Årsplan

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Åstun barnehage Åstun barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 astun@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496190 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 15 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa Allestadhaugens foreløpige pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer