nr 26/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 26/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Deling Endringer i fullmaktsforhold Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringe Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UltraSlim Completion Technology Resources AS, Lagerveien 12 A, 4033 STAVANGER, Klasse:37 Boring av olje- og gassbrønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DualPack Completion Technology Resources AS, Lagerveien 12 A, 4033 STAVANGER, Klasse:37 Boring av olje- og gassbrønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MetalPack Completion Technology Resources AS, Lagerveien 12 A, 4033 STAVANGER, Klasse:37 Boring av olje- og gassbrønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Disappearing Plug Completion Technology Resources AS, Lagerveien 12 A, 4033 STAVANGER, Klasse:37 Boring av olje- og gassbrønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MicroCoil Completion Technology Resources AS, Lagerveien 12 A, 4033 STAVANGER, Klasse:37 Boring av olje- og gassbrønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SinglePack Completion Technology Resources AS, Lagerveien 12 A, 4033 STAVANGER, Klasse:37 Boring av olje- og gassbrønner. 3

4 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AluPack Completion Technology Resources AS, Lagerveien 12 A, 4033 STAVANGER, Klasse:37 Boring av olje- og gassbrønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Provisi AS, Tjørnhaugen 86, 5154 BØNES, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOKSAK Linda Kennedy, PO Box 7127, US-FL34101 NAPLES, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:18 Gjenbrukbare bærebager for alle formål, nemlig lukkbare og gjenbrukbare bager til bæring av små personlige gjenstander som personer har med seg, slik som telefoner, personlige IDer, kreditkort og nøkler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Apple Inc, 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; datamaskiner; data perferiutstyr; datahardware; håndholdte datamaskiner; tablet-datamaskiner; elektroniske boklesere; håndholdte digitale elektroniske innretninger og software relatert dertil; håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger i stand til å tilveiebringe tilgang til internett og til å sende, motta og lagre telefonsamtaler, elektronisk post og annen digital data; elektroniske håndholdte enheter for trådløs mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger, og elektroniske innretninger som setter brukeren i stand til å ha oppsyn med eller håndtere personlig informasjon; øretelefoner, hodetelefoner; lydhøytalere; mikrofoner; utstyr og instrumenter for elektronisk kommunikasjon; optiske apparater og instrumenter; globale posisjoneringssystemer (GPS) og navigasjonsinnretninger; telefoner; tråde kommunikasjonsinnretninger for stemme-, dataeller bildeoverføring; kabler og ledninger; kameraer; batterier; fjernsyn; fjernsynsmottakere; bildekontrollmottakere, fjernsynsmonitorer; datasoftware; elektroniske og kodede gavekort; software relatert til håndholdte digitale innretninger for organisering, nedlasting, lagring, skaffe tilgang til, gjenvinning og tilveiebringelse av informasjon om varer, tjenester, rabatter, ombordstigningskort, kuponger, forbrukerlojalitetsprogrammer, gavekort, gavesertifikater, detaljhandelskuponger, spesielle tilbud, billetter og verdisedler for et bredt utvalg av forbrukerprodukter, -tjenester, samt kulturelle, sportslige og underholdningsbegivenheter; datasoftware for 4

5 registrerte varemerker /13 organisering, nedlating, lagring, skaffe tilgang til, gjenvinning og tilveiebringelse av informasjon om varer, tjenester, rabatter, ombordstigningskort, kuponger, forbrukerlojalitetsprogrammer, gavekort, gavesertifikater, detaljhandelskuponger, spesielle tilbud, billetter og verdisedler for et bredt utvalg av forbrukerprodukter, -tjenester, samt kulturelle, sportslige og underholdningsbegivenheter; datasoftware for håndtering av personlig informasjon, og datasynkroniseringssoftware for håndholdte digitale innretninger; datasoftware for globale posisjoneringssystemer (GPS); datasoftware for reising og turisme, reiseplanlegging, navigasjon, reiseruteplanlegging, geografisk-, destinasjons-, transport- og trafikkinformasjon, veiledning for kjøring og gange, brukertilpasset kartlegging av lokasjoner, informasjon om veiatlas, elektronisk kartdisplay, og destinasjonsinformasjon; datasoftware for frembringelse, skapelse, distribusjon, nedlasting, overføring, mottak, avspilling, redigering, ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering av tekst, data, grafikk, bilder, lyd, video og multimedia- innhold, elektroniske publikasjoner og elektroniske spill; datasoftware for bruk til opptak, organisering, overføring, manipulering og gjennomsyn av tekst, data, lydfiler, videofiler og elektroniske spill i sammenheng med datamaskiner, fjernsyn, set-top-bokser til fjernsyn, lydspillere, videospillere, mediaspillere, telefoner og håndholdte digitale elektroniske innretninger; datasoftware som setter brukere i stand til å programmere og distribuere teks, data, grafikk, bilder, lyd, video og annet multimedieinnhold via globale kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for identifisering, lokalisering, gruppering, distribuering og håndtering av data og linker mellom dataservere og brukere tilkoblet globale kommunikasjonsnettverk og andre data-, elektroniske, og kommunikasjonsnettverk; datasoftware for bruk på håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger og annen forbrukerelektronikk; software for elektronisk publisering; software for lesing av elektroniske publikasjoner; datasoftware for håndtering av personlig informasjon; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og audiovisuelt innhold, informasjon og kommentarer; nedlastbare elektroniske bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner; databasehåndteringssoftware; tegngjenkjennelsessoftware; stemmegjenkjennelsessoftware; software for elektronisk post og meldingsutveksling; datasoftware for tilgang til, browsing og søking i online databaser; elektroniske oppslagstavler; datasynkroniseringssoftware; applikasjonsutviklingssoftware; brukermanualer i elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datamaskinlesbar form for bruk med, og solgt som en enhet med, alle de forannevnte varer; datautstyr for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med multimediefunksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; tilbehør, deler, utstyr og testapparater for alle de forannevnte varer; cover, futteraler, vesker og etuier tilpasset eller formet for å inneholde alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SilkEdge Borregaard AS, Hjalmar Wessels vei 10, 1721 SARPSBORG, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Klasse:40 Kjemiske produkter inneholdende lignin, lignosulfonater og/eller derivater derav til bruk for overflatebehandling av trematerialer inkludert, men ikke begrenset til fiberplater og sponplater. Behandling av trematerialer, inkludert men ikke begrenset til fiberplater og sponplater, som involverer forsegling ved bruk av produkter inneholdende lignin, lignosulfonater og/eller derivater derav; overflatebehandling av trematerialer inkludert, men ikke begrenset til fiberplater og sponplater; konsultasjoner, informasjons- og rådgivningstjenester relatert til det foran nevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: aloksak Linda Kennedy, PO Box 7127, US-FL34101 NAPLES, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:16 Vanntette og lukkbare plastposer for husholdningsbruk, vanntette og lukkbare plastposer for generelle formål. 5

6 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MDF SilkEdge Borregaard AS, Hjalmar Wessels vei 10, 1721 SARPSBORG, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Klasse:40 Kjemiske produkter inneholdende lignin, lignosulfonater og/eller derivater derav til bruk for overflatebehandling av trematerialer inkludert, men ikke begrenset til fiberplater og sponplater. Behandling av trematerialer, inkludert men ikke begrenset til fiberplater og sponplater, som involverer forsegling ved bruk av produkter inneholdende lignin, lignosulfonater og/eller derivater derav; overflatebehandling av trematerialer inkludert, men ikke begrenset til fiberplater og sponplater; konsultasjoner, informasjons- og rådgivningstjenester relatert til det foran nevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/636,251 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FACEBOOK STUDIO EDGE Facebook Inc, 1601 Willow Road, US-CA94025 MENLO PARK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Reklame; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; kontortjenester; markedsføring, reklame og promoteringstjenester; reklametjenester, nemlig, promotering av varer og tjenester for andre via computer, kommunikasjon, mobil, og trådløse nettverk; reklame og forretningsledelse konsultasjon; on-line annonsering for andre; markedsundersøkelser; forretningsanalyser. Utdanning og opplæringstjenester; publisering av utdanningsmateriale; organisering og vertstjenester, konferanser, kurs, og seminarer relatert til reklame, sosial nettverksbygging (social networking), internett, og sosiale medier og tilveiebringelse av utdanningskursmateriale i forbindelse med dette; organisering og vertskapstjenester for eventer, konferanser, kurs og seminarer relatert til reklame, sosial nettverksbygging (social networking), internett, og sosiale medier tilbudt online og tilveiebringelse av utdanningskursmateriale i forbindelse med dette. Breens Jaktutstyr AS, Drognestoppen 2, 2150 ÅRNES, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Optiske og elektroniske apparater, elektroniske instrumenter og utstyr, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd; DVD-er; radioer; jaktradioer; viltvarslere; deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer. 6

7 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/685,180 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pinterest Inc, 808 Brannan Street, US-CA94103 SAN FRANSISCO, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; brannslukningsapparater; computer software; computer software og software applikasjoner som setter brukere av elektroniske kommunikasjonsnettverk i stand til å opprette, laste opp, avmerke, betrakte, kommentere og dele data, informasjon og medieinnhold; software, nedlastbart eller forhåndsprogrammert, i form av mobilapplikasjoner; software nedlastbart via elektroniske kommunikasjonsnettverk og trådløse innretninger; software for tilrettelegging av forretningsreklame, forbinde sosiale nettverksbrukere med forretningsforetak; elektroniske publikasjoner; computer e-handel software som setter brukere i stand til å foreta elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt computer nettverk. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; reklame- og markedsføringstjenester; reklame- og markedsføringstjenester, nemlig reklamere for andres varer og tjenester; analyse av forretningsdata; forretningsundersøkelser og - overvåking samt konsultasjonstjenester, nemlig data og atferdsanalyser for å tilveiebringe strategi, innsikt og markedsføringsveiledning, og for å analysere, forstå og forutsi atferd, motivering og markedstrender; markedsføre andres varer og tjenester ved drift av en online plattform med lenker til andres ressurser; presentere andres varer i salgs- og markedsføringshensikt, via en online søkbar database; elektroniske handelstjenester, nemlig tilveiebringe informasjon om produkter via telekommunikasjonsnettverk i markedsføringsog salgshensikt. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektroniske oppslagstavletjenester. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringe en plattform som frembyr teknologi som setter internettbrukere i stand til å opprette, laste opp, avmerke, betrakte, kommentere, og dele data, informasjon og multimedia innhold; computertjenester, nemlig frembringe et online samfunn for registrerte brukere for deltakelse i diskusjoner, få tilbakemeldinger fra sine likemenn, danne virtuelle samfunn og engasjere seg i sosiale nettverkstjenester innen områder av generell interesse; tilveiebringe et nettsted som frembyr ikke-nedlastbar software; vert for en interaktiv plattform og online ikke-nedlastbar software for opplasting, oppslag, fremvisning, påføre merknader, dele og overføre meldinger, kommentere, multimedia innhold, fotografier, bilder, illustrasjoner, tekst, informasjon og annet brukergenerert innhold; utvikle og være vert for en server i et globalt computer nettverk i den hensikt å legge til rette for e-handel via slik server; APS-tjenester, nemlig frembydelse avsoftware, tilgjengelig via computere og mobile innretninger. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; online sosiale nettverktjenester; tilveiebringe sosiale nettverkstjenester med det formål å kommentere, sammenlikne, samarbeide, konsultere, evaluere, gi råd, diskutere, forske, notifisere, rapportere, identifisere, dele informasjon, indeksere, lokalisere informasjon, underholde, glede, eller av generell interesse. 7

8 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/746,904 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PHATS Airborne Systems North America of NJ Inc, 5800 Magnolia Avenue, US-NJ08109 PENNSAUKEN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Verneklær med termiske egenskaper, nemlig klær for å sette fallskjermhoppere i stand til å hoppe fra enhver høyde innen troposfæren under forhold av både ekstrem kulde og/eller ekstrem varme. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/694,131 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pinterest Inc, 808 Brannan Street, US-CA94103 SAN FRANSISCO, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; brannslukningsapparater; computer software; computer software og software applikasjoner som setter brukere av elektroniske kommunikasjonsnettverk i stand til å opprette, laste opp, avmerke, betrakte, kommentere og dele data, informasjon og medieinnhold; software, nedlastbart eller forhåndsprogrammert, i form av mobilapplikasjoner; software nedlastbart via elektroniske kommunikasjonsnettverk og trådløse innretninger; software for tilrettelegging av forretningsreklame, forbinde sosiale nettverksbrukere med forretningsforetak; elektroniske publikasjoner; computer e-handel software som setter brukere i stand til å foreta elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt computer nettverk. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; reklame- og markedsføringstjenester; reklame- og markedsføringstjenester, nemlig reklamere for andres varer og tjenester; analyse av forretningsdata; forretningsundersøkelser og - overvåking samt konsultasjonstjenester, nemlig data og atferdsanalyser for å tilveiebringe strategi, innsikt og markedsføringsveiledning, og for å analysere, forstå og forutsi atferd, motivering og markedstrender; markedsføre andres varer og tjenester ved drift av en online plattform med lenker til andres ressurser; presentere andres varer i salgs- og markedsføringshensikt, via en online søkbar database; elektroniske handelstjenester, nemlig tilveiebringe informasjon om produkter via telekommunikasjonsnettverk i markedsføringsog salgshensikt. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektroniske oppslagstavletjenester. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og 8

9 registrerte varemerker /13 forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringe en plattform som frembyr teknologi som setter internettbrukere i stand til å opprette, laste opp, avmerke, betrakte, kommentere, og dele data, informasjon og multimedia innhold; computertjenester, nemlig frembringe et online samfunn for registrerte brukere for deltakelse i diskusjoner, få tilbakemeldinger fra sine likemenn, danne virtuelle samfunn og engasjere seg i sosiale nettverkstjenester innen områder av generell interesse; tilveiebringe et nettsted som frembyr ikke-nedlastbar software; vert for en interaktiv plattform og online ikke-nedlastbar software for opplasting, oppslag, fremvisning, påføre merknader, dele og overføre meldinger, kommentere, multimedia innhold, fotografier, bilder, illustrasjoner, tekst, informasjon og annet brukergenerert innhold; utvikle og være vert for en server i et globalt computer nettverk i den hensikt å legge til rette for e-handel via slik server; APS-tjenester, nemlig frembydelse av software, tilgjengelig via computere og mobile innretninger. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; online sosiale nettverktjenester; tilveiebringe sosiale nettverkstjenester med det formål å kommentere, sammenlikne, samarbeide, konsultere, evaluere, gi råd, diskutere, forske, notifisere, rapportere, identifisere, dele informasjon, indeksere, lokalisere informasjon, underholde, glede, eller av generell interesse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/726,859 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REDSTONE Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Dataservere; nettverksservere; serverhardware for nettverkstilgang; datahardware; operativsoftware for nettverkstilgangsservere; datasoftware for styring og administrasjon av tilgangsserverapplikasjoner; mobile databehandlings- og operativplattformer bestående av datamottakere, trådløse nettverk og systemporter (gateways) for innsamling og håndtering av data; integrerte kretser og integrerte kretskjerner for bruk i trådløs kommunikasjon og trådløse kommunikasjonsinnretninger og -apparater og digitale signalprosessorer (DSP); dataprosessorer; serverinnsatser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/754,243 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP PAGELIFT Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Software for redigering av digitale bilder og fotografier ved justering eller tilpassing av lys, rotasjon, orientering og innramming. 9

10 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Svinøya Rorbuer AS, Gunnar Bergs vei 2, 8300 SVOLVÆR, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring av/for turisme og reiselivsvirksomhet; markedsførings- og reklamevirksomhet i forbindelse med turisme, reiseliv og fritid. Klasse:39 Transportvirksomhet og transporttjenester innen turisme og reiseliv; transport av reisende; transportinformasjon; formidling av reiseinformasjon; turistinformasjon; reise- og turistbyråvirksomhet; arrangering og organisering av reiser; reisereservering; reisebestilling; bestilling av transport; utleievirksomhet; arrangering og organisering av rundturer; sightseeing; guiding, transport og lagring av bagasje. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet; tjenester i forbindelse med formidling av overnatting. Paramount Pictures Corp, 5555 Melrose Avenue, US- CA LOS ANGELES, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEWOKA Naphtor AB, Kornhamnstorg 53, SE STOCKHOLM, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Klasse:41 Klasse:44 Næringstillegg. Utdannelsesvirksomhet vedrørende diett. Konsulentvirksomhet relatert til helsepleie; veiledning vedrørende diett og næring. 10

11 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLEARWATER SIMPLY WILD LOBSTER Clearwater Seafoods Limited Partnership, 757 Bedford Highway, CA-B4A3Z7 BEDFORD, NOVA SCOTIA, Canada Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:29 Hummer, ikke levende; languster, ikke levende. Klasse:31 Levende hummer; levende languster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Modular Railing System (MRS) PKS INTERIØR OG INDUSTRI AS, Postboks 2368 Strømsø, 3036 DRAMMEN, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse. Enkel konstruksjon (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIXAVI AS, Domkirkeplassen 2, 4006 STAVANGER, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; antenner; apparater for lydgjengivelse; apparater for lydopptak; apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av lyd; audio- og videomottakerapparater ; audiovisuelle apparater for undervisning; batteriladere; bærbare datamaskiner; datamaskiner; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; fotografiske søkere; fototelegrafi (apparater for fototelegrafi; hodetelefoner; håndfrisett for telefoner; monitor som datamaskinvare; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; optiske linser; programvarer [innregistrerte edb programmer, software]; radiologiske apparater for industriell bruk; radiologiske skjermer for industriell bruk; radiotelefonapparater; radiotelegrafiapparater; telefonapparater; telefonsendeapparater; trådløse telefoner; videokameraer; videoopptakere; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; distribusjon via kabel; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; informasjon om 11

12 registrerte varemerker /13 telekommunikasjon; kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; satellittoverføring; telekommunikasjonsvirksomhet; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; trådløs kringkasting; videokonferansetjenester. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; konsulenttjenester innen dataprogramvare; kontroll av oljebrønner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; leie av webserver; programmering for datamaskiner; rådgivningstjenester innen it; softwaretjenester [saas]; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; vitenskapelig forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RØVERHIET BARNEHAGE Undis Hustad, Mellomveien 2, 9610 RYPEFJORD, Klasse:43 Barnehagevirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/745,840 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Modular Baldakin System (MBS) PKS INTERIØR OG INDUSTRI AS, Kniveveien 29, 3036 DRAMMEN, Klasse:6 Ubehandlet, bearbeidet og enkle konstruksjoner av uedelt metall. Imagewear Apparel Corp, 3411 Silverside Road, US- DE19810 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; sportsuniformer; baseball caps; jakker; jerseyklær; bukser; skjorter; shorts; t-skjorter. 12

13 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CARL BERNER MINILAGER AS, Sinsenveien 11, 0572 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; spedisjonstjenester. Mallinckrodt LLC, 675 McDonnell Boulevard, US- MO63042 HAZELWOOD, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Kjemiske produkter til industriell, vitenskapelig og fotografisk bruk samt til anvendelse i jordbruk-, hagebruk- og skogbruk; ubearbeidede kunstige harpikser, ubearbeidet plast; gjødsel; brannslukningsmidler; herde- og loddepreparater; kjemiske stoffer til konservering av næringsmidler; garvemidler; klebestoffer til industriell bruk; bindemidler og kjemiske tilsetningsstoffer til bruk ved fremstilling av fødevarer. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater; hygieniske preparater til medisinske formål; dietetiske matvarer og preparater tilpasset medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk, næringsmidler til spedbarn; kosttilskudd til mennesker og dyr; plastre, forbindingsstoffer; materiale til tannplombering, dentalvoks; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr; fungicider, herbicider; farmasøytiske preparater til behandling av smerte, hoste og åndedrettslidelser, opiatavhengighet, søvnløshet, depresjon og adferdsproblemer; kontrastmedier til bruk i medisinske avbildningsprosedyrer; radiofarmasøytiske preparater til bruk i nukleærmedisin; farmasøytiske sett for å utarbeide radiofarmasøytiske preparater; kanyler solgt med saltvannsoppløsningsinnhold; aktive kjemiske ingredienser til bruk ved fremstilling av farmasøytiske preparater til behandling av smerter, hoste og åndedrettsbesvær, opiatavhengighet, adferdsproblemer, diabetes og prostatakreft; bindemidler og kjemiske tilsetningsstoffer til bruk ved fremstilling av farmasøytiske produkter; kjemiske produkter til bruk ved fremstilling av radiofarmasøytiske preparater. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; elektriske injektorer til medisinske avbildningsprosedyrer, deler og tilbehør hertil; varmeanordninger til kontrastmidler; medisinske generatorer til produksjon og transport av nukleærmedisin, deler og tilbehør hertil; elusjonsskjold; radioaerosolgeneratorer; apparater og instrumenter til medisinske avbildninger innenfor urologi samt deler og tilbehør hertil. 13

14 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norwaii KJETIL SIMONSEN, Ormøyveien 6, 3132 HUSØYSUND, Klasse:25 Klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEVLON Devol Engineering Ltd, Unit 2, Faulds Park Industrial Estate, GB-PA191FB FAULDS PARK ROAD, GOUROCK, Storbritannia Murgitroyd & Co, Mannerheimintie 12 B 5th floor, FI HELSINGFORS, Finland Klasse:7 Klasse:17 Klasse:20 Lagre [maskindeler]; lagre laget av plastmateriale og komponenter som utsettes for glidende eller gnidende kraft av mekanisk art, det vil si bøssinger, lagre og gir; bøssinger og gir [maskindeler]; ventiler som maskinkomponenter; tilbakeslagsventiler av plast 8deler av maskiner], stoppventiler av plast [deler av maskiner]; ventilseter [maskindeler]; ventilinnsatser [maskindeler]; bærelagerinnlegg [maskindeler]. Paknings-, isolasjons- og tetningsmateriale så vel som deler og tilbehør og produkter til dette, herunder bøssinger, pakninger, skiver, tetninger, lagre, ventilseter, ventilinnsatser og slitedeler, især av syntetisk plastmateriale, plater, tettinger, ventiler, syntetiske og halvfabrikerte syntetiske materialer i form av plater og bånd som tjener som slitedeler til anvendelse i maskiner og verktøymaskiner; plastmaterialer i ubehandlet og halvfabrikert form; forbearbeidede plastmaterialer til bruk i videre bearbeiding; plast i ekstrudert form for anvendelse i fabrikasjon; plastrør; plaststenger; resiner; rå plastmaterialer; oljefylte plastmaterialer; fabrikerte artikler av plastmaterialer; bøssinger; hylser, pakninger, skiver tetninger, innlegg og lagre, alle av plast; paknings, isolasjons- og tetningsmateriale, alle av plast. Tetninger [ikke av metall]; ventiler [ikke av metall annet enn maskindeler]; tilbakeslagsventiler av plast [annet enn maskindeler]; plastventiler [annet enn til medisinsk bruk eller maskindeler]; ventilinnsatser [ikke av metall, annen enn maskindeler]; ventilseter [ikke av metall, annen enn maskindeler], lagerinnsatser [ikke av metall, annet enn maskindeler]. CARL BERNER MINILAGER AS, Sinsenveien 11, 0572 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; spedisjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Dimes Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Gida Sanayi Sitesi No: 1, TR- MERKEZ - TOKAT, Tyrkia Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:33 Alkoholholdige drikker unntatt øl, nemlig viner, likører, cognac, gin, whiskey og raki (tradisjonell tyrkisk alkoholholdig drikk med anissmak). 14

15 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEVI'S CALIFORNIA Levi Strauss & Co, 1155 Battery Street, US-CA94111 SAN FRANCISCO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; bager, poser, sekker, vesker, ryggsekker, lommebøker, reisevesker, paraplyer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Seiko Watch KK (trading as Seiko Watch Corp), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, JP- TOKYO, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:14 Ur, klokker, stoppeklokker, ur og kronometriske apparater og instrumenter; kasser, skrin, etuier og deler for alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUBBLEROOM New Bubbleroom Sweden AB, SE BORÅS, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller. Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; sluttbrukertjenester og e- handel og postordre, detaljhandeltjenester [sluttbrukertjenester] i forbindelse med datamaskiner, datautstyr, skjønnhetsprodukter, toalettartikler, helsetjenesteprodukter, maskiner for bruk i husholdninger, håndverktøy, optiske varer, elektriske og elektroniske produkter for hjem, høyttalere og hodetelefoner, sko, hatter, klær og tilbehør til klær, møbler, tekstiler og tepper, leker, apparater for utendørs bruk, sport og rekreasjonsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPENLEND Citigroup Inc, 399 Park Avenue, US-NY10043 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 15

16 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PAMPERS LOVE SLEEP & PLAY The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Engangsbleier for babyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CMR West Drilling Products AS, Postboks 374, 4067 STAVANGER, Klasse:7 Borerigger, boreskip Klasse:37 Boring av olje og gass brønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SWARFPAK West Drilling Products AS, Postboks 374, 4067 STAVANGER, Klasse:7 Borerigger, boreskip Klasse:37 Boring av olje og gass brønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: International Data Group Inc, 5 Speen Street, Framingham, US-MA01701, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Elektroniske nedlastbare publikasjoner, nemlig nyhetsbrev, magasiner og bilag solgt hermed, og tidsskrifter innenfor området datamaskiner, programvare, elektroniske tjenester, høyteknologi, kommunikasjon, informasjonsteknologi, informasjonstjenester, mobile enheter, telekommunikasjon, interaktiv underholdning, forbrukerelektronikk, hjemmekino utstyr, fotoutstyr, videoutstyr, lydutstyr, mobile applikasjoner, bærbare elektroniske enheter, sosiale medier og videospill; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. 16

17 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/729, , US, 85/729,872 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SLOPE Active Sportswear Int A/S, Maltvej 20, DK-9700 BRØNDERSLEV, Danmark Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Monster Inc, 455 Valley Drive, US-CA94005 BRISBANE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Høyttalere; elektroniske dokkingsstasjoner; hodetelefoner og deler dertil. Klasse:42 Tjenester forbundet med tilpasning av produkter i henhold til kundespesifikasjoner, nemlig kundetilpasset design av elektroniske lydprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Mr. SLIM+ Mitsubishi Electric Corp, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, JP TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:11 Luftkondisjoneringsapparater. 17

18 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TW, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HTC CONNECT HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City No. 23 Xinghua Road Taoyuan City, TW-330 TAOYUAN COUNTY, Taiwan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:9 Digitalt lyd- og videoutstyr, nemlig opptakere og avspillere; digitale musikk- og/eller videospillere; datamaskinvare og programvare for gjengivelse, behandling og direkteavspilling av lyd-, video- og multimedialt innhold; datamaskinvare og programvare for brukerstyring av lyd- og videoutstyr og for å se på, søking etter og/eller avspilling av lyd, video, bilder og annet multimedialt innhold; høyttalere; lyd-, video- og digitalmediamottakere; lyd- og videosendere; lyd-, video- og digitale miksere; forsterkere; digitalt lyd- og videoutstyr; MP3- og andre digitalformat lydavspillere; digitale lydopptakere og -avspillere; digitale videoopptakere og -spillere; programvare for produksjon av multimedia materiale, opptak, nedlasting, sending, mottak, redigering, utpakking, koding, dekoding, visning, avspilling, lagring, håndtering, gjennomgåing og organisering av tekst, data, bilder, lydfiler, videofiler, elektroniske spill og digitale media; programvare som setter brukere i stand til å programmere, distribuere, sende og motta lyd, video, bilder, tekst og annet multimedialt innhold via kommunikasjonsnettverk; programvare for identifisering, lokalisering, gruppering, distribusjon og administrasjon av data og lenker mellom datamaskiner og elektronisk utstyr tilkoblet elektroniske kommunikasjonsnettverk; videofremvisere, nemlig videoskjermer for mobiltelefoner, håndholdte datamaskiner, og for bærbart og håndholdt digitalelektronisk utstyr; fjernsynsmottakerbokser; bilstereoadaptere; lydutstyr til bil, nemlig adaptere, kabler, koplingsanordninger, høyttalere, signalprosessorer, basshøyttalere og handsfree utstyr til mobiltelefoner, lydavspillere og videospillere; lyd-, video-, digitallyd- og digitalvideomiksere; radiosendere; synkroniseringsimpulsgeneratorer; datamaskiner; datamaskinvare; datanettverksmaskinvare; computer periferiutstyr; håndholdte datamaskiner; mobilt digitalelektronisk utstyr; håndholdt digitalelektronisk utstyr og tilknyttet programvare; kameraer, fjernkontroller; mobiltelefoner, smarttelefoner, trådløse telefoner, tavledatamaskiner, bærbare datamaskiner, personlige digitale assistenter og trådløst kommunikasjonsutstyr for stemme-, data-, lyd- eller bildeoverføring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ITWorx Egypt (SAE), Nasr City Free Zone, Area 7B, Block J, EG- KAIRO, Egypt Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Computersoftware og computerprogrammer; computer software for opprettelse av webportaler; webbaserte løsninger, nemlig computer software for for online applikasjoner og programmer; nettverksverktøy, nemlig computer software for å få tilgang til informasjon eller kommunikasjon gjennom dedikerte websider eller online plattformer; mobile applikasjoner for smarttelefoner, lesebrett, nettbrett, personlige digitale assistenter; ledelsessystemsoftware; e- læringssoftware; software til læringsplattformer; dataadministrasjonssoftware. Klasse:42 Konsultasjons-, rådgivnings-, design-, analyserings-, utvikling- og implementeringstjenester vedrørende computersoftware og computerprogrammer; vedlikehold av computersoftware og computerprogrammer; supporttjenester vedrørende computersoftware og computerprogrammer; oppdatering av computersoftware og computerprogrammer; installering av computersoftware; internettportaltjenester; datakonvertering av computerprogrammer og data; utvikling og vedlikehold av databaser. 18

19 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOFY Uni-Charm Corp, 182 Shimobun, Kinsei-cho, JP- SHIKOKUCHUO-SHI, EHIME-KEN, Japan Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Klasse:16 Servietter for babyer; steriliserte servietter for babyer; våtservietter for å vaske babyers ansikt eller hender; steriliserte våtservietter for å vaske babyers ansikt eller hender; våtservietter; våtservietter for kvinner for bruk etter urinering. Bleier; bleibukser for babyer; bukser for pottetrening; farmasøytiske, veterinære preparater og hygieniske preparater; sanitære bind; truseinnlegg; tamponger for menstruasjon; sanitære shorts (ikke av tekstil og ikke til engangsbruk); bleier for inkontinente; bleier for inkontinente av papir eller cellulose i form av bukser; bind for inkontinente; innlegg for inkontinente; shorts for inkontinente; ammeinnlegg; bukser for inkontinente; bandasjer for forbinding; hefteplaster; bomull (vannsugende-); gas [for forbindinger]; oljet papir for medisinske formål; silikonskiver for farmasøytisk bruk; laktose (melkesukker); melkeholdig mel for spedbarn; øyelapper for medisinske formål; ørebandasjer. Engangsbleier av papir eller cellulose for spedbarn; bleier for spedbarn av papir eller cellulose i form av bukser; servietter; skrivesaker og studiemateriell; kjøkkenpapir; papir og papp; støvkluter av papir; magasiner [tidsskrifter]; trykksaker; emballasje og beholdere av papir for industrielle formål; håndklær av papir for hygieniske formål; håndklær av papir; bordservietter av papir; lommetørkler av papir; fotografier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: R & A Bailey & Co, Nangor House, Western Estate, Nangor Road, IE- DUBLIN 12, Irland Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikkevarer (unntatt øl). 19

20 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Josef Ezazi, Homansvei 15 B, 1365 BLOMMENHOLM, Klasse:6 Klokker Klasse:9 Briller Klasse:25 Klær (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REKEFABRIKKEN Beate Christin Jacobsen, Gabelsgate 37, 0272 OSLO, Konsulent og Advokatfirma Galtung, Arbins gate 1, 0253 OSLO, Klasse:41 Klasse:42 Klasse:43 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Kafeer. Restauranter. Bartjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TUMI ID LOCK Tumi Inc, 1001 Durham Avenue, US-NJ07080 SOUTH PLAINFIELD, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; dyreskinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; bagasjeartikler, håndvesker, toalettvesker og - mapper solgt uten innhold, handlevesker av lær, sportsbager for allbruk, handlebager og - nett, attachekofferter, dokumentporteføljer og dokumentmapper, stresskofferter; pengepunger, damehåndvesker, konvoluttvesker, make-upvesker solgt uten innhold, store kofferter, håndbagasje (reisevesker), reise- og bagasjeartikler (travel kits) solgt uten innhold, pakke- og lagringsetuier og -vesker, skuldervesker, ryggsekker, bokbager, midjevesker, nøkkeletuier og -punger, lommebøker, passetuier og passlommebøker, skolevesker; bagasjeartikler; overnattingskofferter; små kofferter; reisekofferter. 20

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/15-2015.09.21 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 39/15-2015.09.21 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 39/15-2015.09.21 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ mars Donghal LLC Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Donghal LLC Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00019 22. mars 2017 Klager: Representert ved: Donghal LLC Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/15-2015.11.30 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 49/15-2015.11.30 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 49/15-2015.11.30 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/10-2010.03.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 12/10-2010.03.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 12/10-2010.03.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 46/13-2013.11.11 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 46/13-2013.11.11 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 46/13-2013.11.11 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 09/13-2013.02.25 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 09/13-2013.02.25 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 09/13-2013.02.25 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 48/15-2015.11.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 29/13-2013.07.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 06/10-2010.02.08 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/09-2009.08.31 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 36/09-2009.08.31 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 36/09-2009.08.31 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 04/16-2016.01.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer