I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E"

Transkript

1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i , k l i O B O S, S a l 1 m e d a d r es s e H am m e r s b o r g t o r g 1. T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G A ) V a l g a v m ø t e l e d e r B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e C ) V a l g a v s e k r et æ r o g e n s a m e i e r t i l å u n d e r s k r i v e p r o t o k o l l e n s a m m e n m e d m ø t e l e d e r D ) S p ø r s m å l o m m ø t e t e r l o v l i g k a l t i n n E ) G o d k j e n n i n g a v d a g s o r d e n 2. Å R S B E R E T N I N G F O R A ) Å R S R E G N S K A P F O R Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital B ) B U D S J E T T G j e n n om g a n g a v s t y r e t s f o rs l a g t i l b u d s j et t 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r 5. I N N K O M N E F O R S L A G A ) S t y r e t s f o r s l a g t i l e n d r i n g a v s a m e i e t s v e d t e k t e r B ) S t y r e t s f o r s l a g t i l j u s t e r i n g a v s a m e i e t s h u s o r d e r e g l e r C ) R e k l a m a s j o n s s ak e r o v e n f o r u t b y gg e r A F s t y r e t o r i e n t e r e r I n n k om n e f o rs l a g e r t a t t i n n s om eg n e v e d l e g g. D ) S t y r e t o r i e nt e r e r p å s am e i e rm ø t et o m o r g a n i s e r i n g o g d r i f t a v S e r v i c e l e i l i g h e t e n e W a l d e m a r s H a g e I n v e s t I, I I o g I I I A S 6. V A L G A V T I L L I T S V A L G T E A ) Valg av styrele d e r f o r 2 å r B ) V a l g a v 1 s t y r e m e d l e m f o r 2 å r C ) V a l g a v 1 v a r a m e d l e m f o r 2 å r D ) V a l g a v v a l g k o m i t é O s l o, S t y r e t i S a m e i e t W a l d e m a r s H a g e B j ø r n V i d a r T es s em / s / C h a r l o t t a R e u t e r -M a t t s s o n / s / H i l d e J o ak i m s e n / s / S i v K r i s t i a n s e n / s / L i v S k a u g / s / I s am e i e rm ø t et h a r s am e i e r n e s t em m e r e t t m e d e n s t em m e f o r h v e r s e k s j o n d e e i e r. S am e i e r e n h a r r e t t t i l å m ø t e v e d f u l l m e k t i g. R e g i s t r e r i n gs b l a n k et t e n l e v e r e s i u t f y l t s t a n d v e d i n n g a n g e n.

2 2 T I L L I T S V A L G T E Å R S B E R E T N I N G F O R S i d e n f o r r i g e o r d i n æ r e s am e i e rm øt e h a r s am e i et s t i l l i t s v a l g t e v æ r t f øl g e n d e : S T Y R E T L e d e r B j ø r n V i d a r T e s s e m W a l d e m a r s H a g e 5 S t y r e m e d l e m C h a r l o t t a R e u t e r -M a t t s s o n W a l d e m a r s H a g e 1 S t y r e m e d l e m H i l d e J o a k i m s e n W a l d e m a r s H a g e 5 St y r e m e d l e m S i v K r i s t i a n s e n W a l d e m a r s H a g e 3 S t y r e m e d l e m L i v S k a u g W a l d e m a r s H a g e 6 V A R A M E D L E M M E R T I L S T Y R E T V a r a m e d l e m P e r Ø y v i n d V o i e M o r e n e v e i e n 1 0 B V a r a m e d l e m M a t s T h o r s t e n s e n W a l d e m a r s H a g e 4 V AL G K O M I TE V a l g k o m i t é m e d l e m S v e i n K. H am n es W al d em a rs H a g e 1 V a l g k o m i t é m e d l e m T r u d e S i m o n s e n W a l d e m a r s H a g e 6 V a l g k o m i t é m e d l e m Thom as Kozlowski W a l d e m a r s H a g e 2 G E N E R E L L E O P P L Y S N I N G E R O M S AM E I E T TI L L I TS V AL G TE O G AN S AT TE A v s am e i e t s 5 s t y r em e d l em m e r e r d e t 4 k v i n n e r o g 1 m a n n. Sam eiet er positiv til lik es t i l l i n g o g t a r s i k t e p å at d et i k k e f o r e k om m e r f o r s k j e l l s b e h a n d l i n g p å g r u n n a v k j ø n n v e d v a l g o g a ns e t t e l s e r. S a m e i e t d r i v e r i k k e m e d f o r s k n i n g s - o g ut v i k l i n g s ak t i v i t e t e r. Sam eiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmilj ø. S am e i e t h a r i n g e n a ns a t t e. F O R R E T N I N G S F Ø R S E L O G R E V I S J O N F o r r e t n i n g s f ø r s e l e n e r i h e n h o l d t i l k o n t r ak t u t f ø r t a v OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S. A u t o r i s e r t r e g ns k a ps f ø r e r ( o p p d r ag s a n s v a r l i g ) e r r e g ns k a ps s j e f E g i l H a v r e, O B OS. S a m e i e t s r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S. E I E N D O M M E N S am e i e t b e s t å r a v s ek s j o n e r i h e n h o l d t i l t i n g l y s t o p p d a l s b e g j æ r i n g a v 1 0. j ul i S am e i e t e r r e g i s t r e r t i B r ø n n ø y s u nd m e d o r g a n i s a s j o ns n um m e r S a m e i e t l i g g e r i O s l o k o m m u n e o g h a r f ø l g e n d e g å r d s - o g b r u k s n um m e r : M e d e i e r s e k s j o n f o r s t å s s am e i e a nd e l i b e b y g d e i e n d om m e d t i l k n y t t e t e n e r e t t t i l b r uk a v b o l i g e l l e r a n n e n b r uk s e n h et i e i e nd o m m e n. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d a t d e t y t r e m i l j ø e t f o r u r e n s es i v e s e nt l i g g r a d.

3 3 S a m e i e t s f o r r e t n i n g s a d r e s s e : S am e i e t W a l d e m a r s H a g e v / O B O S E i e n d o m s f o r v a l t n i n g a s P o s t b o k s S t. O l a v s p l a s s O s l o B e s øk s a d r e s s e : H am m e rs b o r g t o rg 1, 9. et g. T l f : F a k s : S a m e i e t s f o r v a l t e r e r A n n v e i g G h e b r e s e l a s i e t l f : e l l e r e-p o s t : a n n v e i g. g h e b r e s e l a s i o b o s. n o V A K T M E S T E R T J E N E S T E E s p e n Li e E i e n d om s s e r v i c e e r e ng a s j e r t s om s am e i et s v a k t m es t e r f o r å v e d l i k e h o l d e s am l e i et s f el l e s a r e a l e r. T r e f f es p å m o b i l m el l om k l m a n d a g f r e d a g. D e r s om i k k e a n n e t e r a v t a l t m e d s t y r e t p å f o r h å n d, m å s e k s j o ns e i e r p å r e g n e å m å t t e b e t a l e f o r t j e n es t e n s e l v. F E I L P AR K E R I N G I OP P K J Ø RS E L S am e i e t h a r a v t a l e m e d P a r k e r i n gs s ys t em e r a s om g e b y r o g e v e n t ue l l b o r t t a u i n g v e d parkering i oppkjørsel til g a r a s j e a nl e g g e t. V E K T E R T J E N E S T E D e t e r g j o r t a v t a l e m e d H a f s l u n d I n f r a t e c om s i k r i n g a v e i e n d om m e n m e d m o b i l v ek t e r. D e r s om s e k s j o ns e i e r h a r b e h o v f or a s s i s t a n s e, k a n b om i l j ø v e k t e r k on t a k t es p å t e l e f o n N Ø K L E R / S K I L T S y s t em n øk k e l b e s t i l l e s s k r i f t l i g/ e l ek t r o n i s k g j e n n om f o r r e t n i n gs f ø r e r O B O S E i e n d om s b e s t y r e l s e as. T e l ef o n s e n t r a l b o r d e t , t e l ef a k s e l l e r e-p o s t : o e o b o s. n o. K o n t ak t p e r s o n : M a r i a n n e B r a n d b o r g H a n s e n. R E N H O L D S am e i e t h a r a v t a l e m e d A n g e l l A S om v as k a v t r a p p e o p p g a n g e r / f e l l es a r e a l e r. V E D LI K E H O L D AV U TE AR E AL E R S am e i e t h a r a v t a l e m e d H a g e f o rm A S om v a n n i n g o g v e d l i k e h o l d a v h a g e o g ø v r i g e g r ø n t a n l e g g.

4 4 F O R S I K R I N G Sam eiets eiendomm er er fullverdiforsikret i If Skadeforsik r i n g m e d po l i s e n um m e r F u l l v e r d i f o r s i k r i n g v i l s i a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t h a r a n s v a r e t f o r at s am ei e t t i l e n h v e r t i d h a r d e r i k t i g e f o rs i k r i n g s s um m e r. E n f o r u t s e t n i n g f o r d et t e e r a t f o rs i k r i ng s s e l s k a p e t f å r m e l d i n g o m v e s e n t l i g e v e r d i øk n i n g e r p å b yg n i n g e r, f. e k s. v e d r e h a b i l i t e r i n g e l l e r p å b y g g i n g. V e d t o t a l s k a d e s k a l e r s t at n i n gs b e l ø p e t d e k k e o p p f ø r i n g a v n y b y g n i n g a v s am m e s t a n d a r d o g s t ø r r e l s e. F o r s i k r i n g e n om f a t t e r o g s å b y g n i n g s m es s i g e f o r a n d r i n g e r s om d e n e n k e l t e s ek s j o n s e i e r g j ø r i n n e i b o l i g e n. D e n e n k e l t e s e k s j o n s e i e r m å s e l v s ø r g e f or å h a h j em f o r s i k ri n g s o m d e k k e r i n n bo og l ø s ø r e. H v i s s am e i e t s f o rs i k r i n g s k a l b e n y t t e s, m å b e b o e r n e s t r a k s m e l d e s k a d e n t i l F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S t l f f a k s E-p o s t f o r s i k r i n o b o s. n o. O p p f øl g i n g a v f o rs i k r i n gs s a k e r bl i r g j o r t a v F o r s i k r i n g s a v d e l i n g e n i O B O S. B R A N N S I K R I N G S U T S T Y R I h e n h o l d t i l f o r s k r i f t e n e s k a l d et væ r e i ns t a l l e r t r ø yk v a r s l e r o g b r a n ns l o k ni n g s a p p a r a t e l l e r b r a n n s l a n g e i a l l e l e i l i g h e t e n e. E i er / b e b o e r h a r a n s v a r e t f o r a t u t s t y re t e r t i l s t e d e o g f u n g e r e r. H M S F o r s k r i f t o m s y s t e m a t i s k h e l s e -, m i l j ø - o g s i k k e r h e t s a r b e i d i v i rk s om he t e n (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 m ed virknin g f r a 1. j a n u a r F o r s k r i f t e n s t i l l e r k r a v t i l at d e n e nk e l t e v i r k s om h et s k a l s ys t em at i s e r e a r b e i d e t m e d å e t t e r l e v e b e s t em m e l s e n e i l o v e r o g f o r s k r i f t e r g i t t a v d e t o f f e n t l i g e. Boligselskap er definert som virksom het og skal derfor ha internkontrolls y s t em. D e t t e o m f a t t e r b l a n t a n n e t k o nt r o l l s ys t em o g o p pf ø l g i n g a v b r a n n v e r n, b y g g h e r r e f o r s k r i f t e r v e d b y g g e - o g a n l e g g s a r b e i d, l ek e p l as s e r o g e l ek t r i s k a n l e g g o g e l ek t r i s k u t s t y r h v o r f o r d e l i n g a v a n s v a r e t e r g i t t e n s l i k t o l k n i n g : S a m e i e t e r a n s v a r l i g f o r a t d et e l ek t r i s k e a n l e g g e t o g u t s t y r e t i f e l l es a r e a l e t t i l e n h v e r t i d e r i o r d e n. I f o r h o l d t i l a n l e g g o g ut s t y r i d e n e n k e l t e b o e n h e t e r d e t s t y r e t s p l i k t å g j ø r e e i e r o g / e l l e r b r u k e r a v d e n e n k e l t e l e i l i g h e t o p pm e rk s om p å d e t a n s v a r s o m d e h a r f o r å h o l d e e l e k t r i s k ut s t y r i o r d e n e t t e r g j e l d e n d e l o v o g f o rs k r i f t. S A M E I E T S L Å N S a m e i e t h a r l å n i O B O S. S e b a l an s e n o g n ot e i r e g n s k a p e t. E I E N D E LE R O G G J E L D O M S E T N I N G O G T A K S T E R Sam eierne får tilsendt skjem a med oppstilling over den enkelte seksjons andel a v s am e i e t s i n n t e k t e r, ut g i f t e r, gj e l d o g ei e n d e l e r. L i g n i n g s v e r d i e n f å r d e n e nk e l t e o p p g i t t p å l i g n i n g s k o n t o r e t. Om s et n i n g a v s ek s j o n e n e s k j e r t i l m a rk e d s p r i s. D e t f i n n es i k k e t a k s t e r f o r s e k s j o n e n e v e r k e n h o s s t y r e t e l l e r f o r r e t n i n g s f ø r e r. S å l a n g t f o r r e t n i n g s f ø r e r e n f å r o p p g i t t

5 5 o m s e t ni n g s p r i s e r, bl i r d i s s e r e g i s t re r t. F o r r e t ni n g s f ø r e r k a n, p å b a k g ru n n a v d i s s e o p p l y s n i n g e n e, g i a n t y d n i n g om p ri s n i v å e t f o r s e k s j o n e n e. A V T A L E O M L E V E R A N S E A V E L E K T R I S K K R A F T O B O S h a r f r e m f o r h a n d l e t a v t a l e m e d L O S f o r l e v e r a n s e a v e l ek t r i s k k r a f t. O p p r i n n e l i g a v t a l e m e d L OS ut l ø p d e n OB O S h a r f o r l e n g e t a v t a l e n f r a m e d d e s am m e f o r d e l e n e s om i f o r r i g e p e ri o d e. S am e i e t h a r t i l t r å dt d e n n e a v t a l e n. D e t t e g j e l d e r k u n s t r ø m t i l f e l l e s o m r å d e o g i k k e p r i v a t a b o n n em e n t f o r d e n e n k e l t e l e i l i g h e t. R e s u l t a t et a v k r a f t f o r v a l t n i n gs a v t a l e n h a r g i t t b es p a r e l s e r o gs å i D et h a r væ r t s t o r e o m r å d em es s i g e v a r i a s j o n e r i N o r ge i , m e n m å l t m o t gj e n n om s ni t t l i g s p o t p r i s s e r besparelsene ut til å bli c a 1 1 %. F J E R N V A R M E S am e i e t f å r l e v e r t f j e r n v a r m e f r a Ha f s l u n d F j e r n v a rm e A S. P r i s e n p å f j e r n v a r m e v a r i e r e r g j e n n o m å r e t. F o r u t s a t t l i k t f o r b r u k i s om i , r e g n e r H a f s l u n d F j e r n v a r m e A S m e d e n ø k n i n g i f j e r n v a r m e k o s t n a d e n i å r p å c a 5 %. D e t t e v i l i m i d l e r t i d a v h e n g e a v u t v i k l i n g e n i p r i s p å el e k t r i s k k r a f t o g o l j e. S T Y R E T S A R B E I D M ø t e r D e t e r i a v h o l d t 1 3 s t y r em øt e r. S t y r e t s m e dl em m e r h a r i t i l l e g g a v h o l d t e n r ek k e d r i f t s m øt e r f o r o p pf ø l g i n g a v s k a d e r, r e k l am as j o n s s ak e n, s am t l ø p e n d e d r i f t a v s am e i et. I n n l e d n i n g S t y r e t s o p p g a v e e r å f o r v a l t e s am e i e t s i n t e r es s e r i t r å d m e d l o v e r o g f o r s k r i f t e r. S t y r e t h a r s om m å l å f o r v a l t e s am e i et s v e r d i e r p å b e s t m ul i g m å t e o g s ø r g e f o r e n f o rs v a r l i g d r i f t. S t y r e t s e r d et s om s i n o p p g a v e å l e g g e t i l r e t t e f o r at d et s k a p es et go d t b om i l j ø f o r a l l e s om b o r h e r o g l e g g e g r u n n l a g f o r t r i vs e l f o r b e b o e r e m e d u l i k e b e h o v o g i n t e r e s s e r. S am e i e t s m e dl em m e r o g ø v r i g e b e b o e r e h ar o g s å et a ns v a r f o r å b i d r a t i l at d i s s e m å l e n e n å s. S t y r e t s a r b e i d h a r v æ r t p r e g e t a v e n d e l s t o r e o g a r b e i d s k r e v e n d e s a k e r, i t i l l e g g t i l a t d r i f t o g v e d l i k e h o l d f o r t s a t t e r k r e v e r f or h o l d s v i s m y e o p p f ø l g i n g. H e r h a r f ø l g e n d e s a k e r i s æ r l i g g r a d v æ r t a r b e i ds k r e v e n d e : O p p f ø l g i n g a v 2 t i l f e l l e r a v o v e r s v ø m m e l s e r i k j e l l e r a r e a l e r m e d t ak s e r i n g o g d o k um e n t as j o n a v ut g i f t e r, s k a d e s a n e r i n g o g u t b e d r i n g, s am t o p p f ø l g i n g m o t b e b o e r n e. O p p f ø l g i n g a v r e k l a m a s j o n s s a k e n m o t A F O v e r t a g e l s e, e t a b l e r i n g o g d r i f t a v s e r v i c e l e i l i g h e t e r O p p f ø l g i n g a v i n n b r u d d o g hæ r v e r k V a n n s k a d e r S o m m e r e n o p p l e v d e s am e i et 2 t i l f e l l e r a v a l v o r l i g o v e r s v øm m el s e i k j e l l e r e n p å g r u n n a v e k s t r em e n e d b ø rs m e n g d e r.

6 6 5. j u l i f ø r t e k r a f t i g r e g n v æ r t i l a t et r ø r s p r a n g l ek k i n n e i t e k ni s k r om i k j e l l e r e n v e d W a l d e m a r s H a g e 1, o g s t o r e v a n n m e n g d e r b l e s p y l t o v e r t e k n i s k e s k a p o g ø d e l a t ek n i s k u t s t y r. S k a d e n f ø r t e t i l at a l l e t ek n i s k e t j e n es t e r f r a H om e b as e s y s t em et f a l t u t i W H 1 o g 2, o g a t r u n d t 9 0 l e i l i g h e t e r m i s t et t v, t e l e f o n i, i nt e r n e t t, p o r t t e l e f o n o g de n d i g i t a l e i n f o rm a s j o n s p o r t a l e n. I o p p f ø l g i n ge n b l e d e t l a g t v e k t p å å b e s ø r g e a t b e b o e r n e f i k k s i n e t j e n e s t e r t i l b a k e s å h u r t i g s om m ul i g, s am t i d i g s om d e t v a r v i k t i g å f øl g e o p p d e t t ek n i s k e r u n d t s e l v e v a n ns k a d e n p å e n g o d m åt e. R ø r b l e u t b e d r e t a v r ø r l e g ge r f i rm a V V S s e n t e r e t N o r g e, s k a d e n t ak s e r t o g m e l dt t i l f o r s i k r i n g s s e l s k a p et, s am t i di g s om s t y r e t s t a r t et et a r b e i d f o r å f å b r a k t p å d e t r e n e v e d r ø r e n d e p r o s j e k t e r i n g a v d et t e k n i s k e r om m e t, o g u t f o rm i n g o g p l a s s e r i n g a v v a n n r ø r v a r f o r s k r i f t s m es s i g. D e t t e m e d t a nk e p å a n s va r s f o r h o l d o g m u l i g h e t e n f o r å t a m e d d et t e i r ek l am a s j o n e n t i l u t b y g g e r a u g u s t, m e ns o p p f ø l g i n g e n a v f o r r i g e s k a d e e n d a p å g i k k, s k j e d de d e t y t t e r l i g e r e e n a l v o r l i g o v e r s v øm m e l s e i k j e l l e r e n i b y g g e t r i n n 2. D e n n e g a n g e n v a r b o d r o m m e d 3 5 b o d e r i n v o l v e r t i s k a d e n, i t i l l e g g t i l a t s k a d e n i t ek n i s k r om g j e n t ok s e g p å n ø y a k t i g s am m e m å t e. O p p f ø l g i n g e n a v d e n n e o v e r s v øm m el s e n b l e s v æ r t om f a t t e n d e, o g d e t v a r d e n n e g a n g e n b e h o v f o r n ø y e r e o v e r v e i e l s e r f ø r n y t t u t s t y r i t e k n i s k r om b l e m o n t e rt. D et t e p å b a k g r u n n a v usikkerheten knyttet til a ns v a r s f o rh o l d, f o r s v a r l i g h e t e n a v a k k u r a t de n n e r ø r g j e n n o m f ø r i n g e n i t ek n i s k r om o g f a r e n f o r g j e n t a g e l s e. O p p f øl g i n g k r e v d e s væ r t m y e a r b e i d f o r k a r t l e g g e s k a d e om f a n g o g a n s v a r s f o r h o l d o g m e df ø r t e a t s t y r e t m å t t e k o o r d i n e r e m a n g e u l i k e ak t ø r e r p å k o rt t i d. I t i l l e g g a r b e i d e t s t y r e t u n d e r h ø y t p re s s f o r å f å u t b e d r e t s k a d e n o g s k af f e t ek n i s k e t j e n es t er t i l b e b o e r n e. A r b e i d et m e d s k a d es a n e r i n g o g ut b e d r i n g i b o d r o m k r e v d e o g s å m y e k o o r d i ne r i n g f r a s t y r e t s s i d e, d a 3 5 u l i k e be b o e r e v a r i n v o l v e r t o g m å t t e i n f o rm e r e s o g t øm m e b o d e r. U t b e d r i n g s a r b e i d e t s am t o p pf ø l g i ng m o t f o rs i k r i n g s s e l s k a p e t p å g å r en d a, o g u t f o rm i n g e n a v t e k n i s k r om e r o g s å t at t m e d i r ek l a m as j o ns s ak e n m o t A F. R e k l a m a s j o n s s a k m o t u t b y g g e r D e t h a r b l i t t p å v i s t, e t t e r s t y r e t s v u r d e r i n g, e n d e l f e i l o g m a n g l e r s om v i h a r s et t os s n ø dt t i l å f ø l g e o p p m ot ut b y g g e r A F. S a k e r s om m a n n å f o rt s at t h a r e n d i a l o g m e d A F p å e r b l a n t a n n e t ; v a n n t r y k k, g u l v v a r m e, o g v a n n l e k k as j e r. F o r å k u n n e f ø l g e op p d i s s e s a k e n e h a r s t y r e t v a l g t å e n g a s j e r e b y g g t e k n i s k e e k s p e r t i s e gj e n n om OB OS P r o s j e k t o g j u r i d i s k b i s t a n d. D e t e r g j e n n om f ø r t e n r ek k e m ø t e r o g b e f a r i n g e r s am e n m ed u t b y g g e r. S k u l l e m a n i k k e k om m e f r em t i l e n m i n n e l i g l øs n i n g m e d u t b y g g e r, v i l d e t g j ø r es e n v u r d e r i n g p å om m an skal gå til søksm ål. Hvis m a n s k a l g å t i l d e t s k r i t t et v i l S am e i e t v / s t y r e t h a r i k k e p a r t s e v n e v e d e t e v e n t u e l t s ø k s m å l m o t u t b y g g e r, s l i k a t o g s å d e m a n g e l s k r a v e n e s om s t y r e t v e l g e r å f o rf ø l g e r r e t t s l i g m å " f r o n t es " a v e t u t v a l g (f r i v i l l i g e o g s t r a t e g i s k ut v a l g t e ) s e k s j o ns e i e r e s om s ak s ø k e r e. D e rs om d e t f o r ek s em p e l e r r ek l am as j o n e r t i l k n y t t et v a n n t r y k k o g v e n t e t i d p å v a rm t v a nn s om f o rf ø l g es, v i l d e t v æ r e n æ r l i g g e n d e a t b e b o e r e i d e ø v e r s t e et a s j e n e a n g i s s om s ak s øk e r e i d e t d i s s e e r s t e r k es t b e r ø r t av m a n g e l e n. S am t i d i g vil sameie t p å t a s e g d e n f u l l e p r o s e s s r i s i k o e n t i l k n y t t et s øk s m å l e t, he r u n d e r a n s v a r e t f o r s a k s om k os t n i n g e n e (s om n o rm a l t v i l d e k k e s a v s am e i et s r e t t s h j e l ps f o r s i k r i n g ), o g s am e i et s a d v o k a t v i l a dm i n i s t r e r e o g p r o s e de r e s a k e n. D et f ø l g e r a v d et t e at ut f a l l et a v r e t t s s ak e n, e n t e n d e t bl i r p os i t i vt e l l e r n e g a t i v t, i r e a l i t et e n v i l bæ r es / t i l f a l l e s am e i e t o g i k k e d e s e k s j o ns e i e r n e s om s t å r s om s ak s ø k e r e. S ak e n v i l b l i f r em l a gt f o r s am ei e rm øt e t f ø r d e t e v e n t u e l t r e i s e s s ø k s m ål.

7 7 Styret har innhentet rapport fra OBOS Prosjek t v e d r ø r e n d e V V S r e l a t e r t e m a n g l e r. S t y r e t s r e k l am as j o n e r o v e r f o r A F e r s am m e nf a t t e t i 2 4 p u n k t e r i b r e v f r a Ob o s p r o s j e k t A S a v 2 8. a u g u s t T i l s v a r f r a A F a v 2 8. n o v em b e r o g b r e v f r a s t yr e t s a d v o k at om f o r h a n d l i n g s m ø t e, e r s e n d t u t e t e g e t b r e v m e d t i l d e n e nk e l t e s am e i e r. H e r b l e d et g i t t e n o v e r s i k t o v e r s t y r e t s r e k l am a s j o n e r s am t h v a s om i k k e f ø l g e s o p p v i d e r e a v s t y r e t. D e t v a r o g s å m ul i g å m o t t a m e r d e t a l j e r t i n f o rm a s j o n v e d å k o n t ak t e s t y r e t, s o m s e n d t e ut d e t t e p å e-m a i l, S e r v i c e l e i l i g h e t e r S am e i e t h a r i o v e r t a t t 5 s e r v i c e l e i l i g h et e r s om e r o r g a n i s e r t i 3 a k s j es e l s k a p e r. I l ø p et a v e r a l l e l e i l i gh e t e n e i n n r e d e t m e d h o t e l l s t a n d a r d o g k a n t as i b r u k s om s e r v i c e l e i l i g h e t e r e l l e r l e i e s u t m ø bl e r t. F o r 3 a v l e i l i g h e t e n e e r d e t i nn g å t t l ei e k o n t r ak t om l a n g t i d s l ei e f o r å s i k r e øk o n om i s k f o r u t s i g e l i g h et. D e ø v r i g e 2 l e i l i g h e t e n e d r i f t e s s om s e r v i c e l e i l i g h e t e r m e d s am e i e r e og a n d r e b e b o e r e i s am e i et s om m å l g r u p p e. M å l e t m e d d r i f t e n e r å t i l b y e n p r a k t i s k l ø s n i n g t i l r i m e l i g s t m ul i g p r i s, t i l s e l v k os t. L e i e p r i s v a r i e r e r m el l om , - p r n a t t. U t l e i e a v l e i l i g h e t e n e e r i h o v e d s ak g j e n n om f ø rt v e d a t e n p e rs o n, s o m o g s å f ø l g e r o p p s t y r e t s e p os t h a r f u l gt o p p u t l e i e og d r i f t a v s e r v i c e l e i l i g h et e n e, i n f o rm as j o n, b o ok i n g, f a k t u r e r i n g o g o v e r l e v e r i n g a v n ø k l e r. F ak t u r e r i n g s k j e r i s am a r b e i d m e d OB O S e i e n d o m s f o r v a l t ni n g. R e n g j ø r i n g v / r e n g j ø r i n g s b y r å b l e f o r s ø k t, m e n v i s t e s e g i k k e å f u n g e r e t i l f r e d s t i l l e n d e. M a n m å i da g s e l v b es ø r g e r e n h o l d et t e r l e i e a v l e i l i g h e t e n e. An b e f a l i n g f o r v i d e r e d ri f t a v s er v i c e l e i l i gh e t e n e : S t y r e t e rk j e n n e r a t a r b e i d e t m e d dr i f t i n g a v s e r v i c e l e i l i g h e t e n e s væ r t k r e v e n d e, m e d l ø p e n d e o p p f ø l g i n g a v f o r e s p ø rs l e r o g b e s t i l l i n g/ a v b e s t i l l i n g e r, o v e r l e v e r i n g a v n ø k l e r, o p p f ø l g i n g a v k l a g e r m m. D e t e r i k k e h e ns i k t s m es s i g å t i l l e g g e s t y r e t d e n n e o p p g a v e n i t i l l e g g t i l o r d i n æ r t s t y r e a r b e i d. I e t s å s t o r t s am e i e s om v å r t h a r be b o e r n e h a e t v i d t s p e k t e r a v f o r ve n t n i n g e r t i l s e r v i c e o g k v a l i t e t, o g h a r o g s å i v a r i e r e n d e g r a d e n u t v i k l e t a n s v a r s f ø l e l s e o g f o r s t å e l s e a v at d e t t e d r i f t e s a v p r i v a t p e r s o n e r næ rm es t p å f r i v i l l i g b a s i s. S t y r e t s e r d et s om s v æ r t u t f o r d r e n d e å d r i v e d i s s e s e r v i c e l e i l i g h et e n e p å e n ø k o n om i s k o g a r b e i d s m e s s i g f o r s v a r l i g m å t e, o g o p p f ø l g i n g a v k l a g e r o g b e b o e r e s o m i k k e o p p f y l l e r s i n e f o r p l i k t e l s e r i n n e b æ r e r m e r a r b e i d. D e r s om s am e i et ø n s k e r å d r i f t e l e i l i g h e t e n e s om s e r v i c e t i l b e b o e r n e b ø r s am e i et v u r d e r e a n d r e d r i f t s f o rm e r. D e t k a n e k s em p e l v i s v æ r e a k t u e l t å o p p r e t t e e n eg e n d r i f t s g r u p p e m e d oppgave å drifte leilighetene m ed budsje t t m es s i g b a l a n s e o g m i n s t m ul i g o p p f ø l g i n g. O p p g a v e n k a n g å p å om g a n g m e l l o m b e b o e r e o g e v t h o n o r e r e s m e d r e t t t i l r i m el i g l e i e a v l e i l i g h e t e n e e l l e r l i g n e n d e. P å g a n g e n f r a i nt e r e s s e r t e b e b o e re h a r v æ r t s y nk e n d e i f ø rs t e d e l av S l i k s i t u as j o n e n e r i d a g v u r d e r e r s t y r e t d e t s om ø k o n o m i s k uf o r s v a r l i g å d r i f t e m e r e nn e n s e r v i c e b e l e i l i g h e t o g a n b e f a l e r a t t i l s am m e n 4 a v l e i l i g h e t e n e l e i es ut p å l a n g t i ds k o nt ra k t.

8 8 L ø p e n d e o pp f ø l gi ng d ri f t S a m e i e t h a r r e f o r h a n d l e t v a k t m e s t e r a v t a l e n o g u t a r b e i d e t n y o p p g a v e l i s t e. R et o r h a n d l i n g e n i n n e b æ r e r e n d i r ek t e a v t al e m e d E s p e n L i e, o g d e rm e d r e d u s e r t e k os t n a d e r m e d m i n i m um k r p e r å r. V ak t m es t e r f ø l g er l ø p e n d e o p p s am e i et s d r i f t, v e d l i k e h o l d o g utbedringsbehov i sam arbeid m ed styret. Sam eiet har avtale om f j e r ni n g a v t a g g i n g, o g b e s ø r g e r å r l i g c o n t a i n e r t i l o p p r y d d i n g i b o d e r o g f j e r n i n g a v j u l e t ræ r. D e t h a r i t i l l e g g v æ rt e n r e k k e i n n b r u d d i g a r a s j e n o g i bo d e r b å d e i k j e l l e r o g u t e n d ø rs, s om k r e v e r o p p f ø l g i n g, o g h a r k r e v d e k s t r a o r d i n æ r t v e d l i k e h o l d. S a m e i e t s r e n h o l d s a v t a l e e r i t y d e l i g g j o r t i s p e s i f i k k e a r b e i d s l i s t e r o g f u l g t o p p i m ø t e r. K l a g e r h a r v æ rt f u l g t o p p f o rt l ø p e nd e, o g r e n h o l d e t f øl g e s o p p o g v u rd e r e s m e d h e n s y n t i l u t f ø r e l s e o g f r e k v e ns. H a g e / b e p l a n t n i n g S t y r e t h a r i r e k l a m e rt p å t j e ne s t e n t i l G r ø n t m i l j ø o g s a g t o p p av t a l e n m e d di s s e p å b a k g r u n n a v u t i l f r e d s t i l l e n d e l e v e r i n g a v t j e n es t e r. D e t e r i n n g å t t n y av t a l e m e d H a g ef o rm A S. H a g e f o rm A S j o b b e r e t t e r øk ol o g i s k e o g m i l j ø v e n n l i g e s t a n d a r d e r. D e t t e b e t y r at d e k o n t i n u e r l i g j o b b e r m e d å u t v i k l e b e d r e o g m e r m i l j ø v e n n l i g e m e t o d er, s om e r i t r å m e d f ø r W al d em a rs H a g e. A v t a l e n i n n e bæ r e r o g s å e n k os t n a ds r e d u k s j o n s am m e n l i g n e t m e d t i d l i g e r e. S t y r e t h a r s e l v b es ø r g e t om p l a nt i ng a v s k a d d e p l a n t e r o g g j ø ds l i n g av b e d. D e t e r o g s å b e s ø r g e t b e p l a n t n i n g i u r n e r u t e n f o r o p p g a n g e r i W H 1-4. V e d r ø r e n d e a r e a l e r m o t g a n g s t i og e l v. P å f o r r i g e s am e i em øt e b l e e t l a g t f r a m e t f o r s l a g om å o v e r d r a a r e a l e n e u t e n f o r g j e r d e t m ot elven til Oslo komm une. Arealet er regulert som friareal/offentli g g a ng v e i. F o r s l a g e t b l e a v v i s t a v s am e i em øt e t m e d ø n s k e om e n f l e r e o p p l y s n i n g e r. N å v æ r e n d e s t y r e h a r ut r e d e t s a k e n p å n y t t o g a vk l a r t f ø l g e n d e: G j e r d e t g r i p e r i n n i d e n d e l e n a v e i e n d o m m e n s om s k a l o v e r d r a s. E n a v t a l e om o v e r d r a g e l s e v i l t i l l a t e s am ei e t å h a d i s s e i n nr e t n i n g e n e p å e i e n d o m m e n o g v æ r e r e t t s l i g b i n d e n d e f o r k o m m u n e n s o m p r i v a t a v t a l e p a r t, m e n P l a n - o g b y g n i n g s e t a t e n s om k om m u n a l m y n d i g h e t k a n k om m e m e d p å l e g g. D e t t e v i l s i a t v i i k k e k a n f å n o e n g a r a n t i f o r at g j e r d et k a n b l i s t å e n d e. N å r d e t g j e l d e r k om m u n e n s v e d l i k e h o l d, v i l d et t e f o r e g å et t e r F r i l u f t s e t a t e n p r a k s i s s om n o r m a l t e r 1 t i l 2 g a n g e r å r l i g. H v a a n g å r v e i e n s s t a n d a r d f i n n e s d et i d a g i n g e n p l a n e r om å f o r e t a n o e n o p p a r b e i d e l s e e l l e r o p p g r a d e r i n g. S t y r e t a n s e r d e r f o r a t d e t i k k e l i g g e r i v å r t i n n t r e s s e å s e l g e d e t t e o m r å d e t t i l O s l o k o m m u n e V å r t h a g e f i rm a H a g e f o rm h a r i j a nu a r u t f ø rt b es k j æ r i n g a v d ø d e g r en e r i h e n h o l d d e f o r s k r i f t e r v i h a r f å t t f r a F r i l uf t s e t at e n. Om r å d et e r i f ø l g e g a r t n e r " f r ed e t " f o r b i o l o g i s k m a n g f o l d, f r i k l uf t s e t a t e n t i l l a t e r i k k e a t v i f j e r n e r d ø d e t ræ r. S t y r e t h a r k o nt a k t e t f r i k l u f t s et a t e n f o r å f å v i t e a v d em h v a s om e r t i l l a t t o g i k k e i d et t e o m r å d e t, o g a v v e n t e r s v a r. G a r a s j e a n l e g g e t S t y r e t s a r b e i d i n n e b æ r e r l ø p e n d e o p p f ø l g i n g a v g a r a s j e a n l e g g e t, m e d r e n h o l d, s i k k e r h e t, o p p f ø l g i n g et t e r hæ r v e r k o g s k a d er, s am t p r o g r am m e r i n g o g u t d e l i n g a v p o r t å p n e r e.

9 9 H e i s e r S am e i e t h a r s e r v i c e a v t a l e m e d K on e h e i s. D e t h a r v æ rt o p p f ø l g i n g a v e n k e l t e d r i f t s p r o b l em e r a v h e i s e n e S i k k e r h e t s t j e n e s t e r S a m e i e t h a r a v t a l e m e d H a f s l u n d I n f r a t e c s om p at r u l j e r e r e i e n d om m e n 4 g a n g e r i dø g n e t. I t i l l e g g t i l b y r H a f s l u n d bi s t a n d v e d s j e n e r e n d e s t ø y o g f es t i n g n a t t es t i d, o g k a n t e l e f o n e r e s a v a l l e b e b o e r e v e d b e h o v o g o p p l e v d u t r y g g h e t. P å b ak g r u n n a v g j en t a t t e t i l f e l l e r a v i n n b r u d d o g h æ r v e r k e r s t y r e t i f e rd m e d å i n n h e n t e e n v u r d e r i n g a v s i k k e r h e t e n o g r å d f o r å f o r b e d r e s i k k e r h e t e n i b y g g e t. A l l e b e b o e r e k a n k o n t ak t e H a f s l u n d S i k k e r h e t n å r d e o p p l e v e r t r u e n d e s i t u a s j o n e r, e l l e r e r u s i k k e r p å om n o e n o p p h o l d e r s e g u l o v l i g i b y g g e t. S e l s k a p e t k a n o g s å k o nt a k t e s v e d s j e n e r e n d e f e s t s t ø y n at t es t i d. S t y r e t h a r i g j e n n om f ø rt b e f a r i n g av e i e n d o m m e n i s am a r b e i d m e d Ha f s l u n d I n f r at e c o g v u r d e r e r t i l t a k f o r å f o r b e d r e s i k k e rh e t e n i p å b a k g r u n n a n b e f al i n g e r. B r a n n v e r n S a m e i e t h a r a v t a l e om d i r ek t e o pp k o b l i n g t i l O s l o B r a n n o g r e d n i n gs t j e n es t e. I t i l l e g g h a r s am e i et a v t a l e m e d E l t ek H o n e y w e l l om s e r v i c e p å b r a n n v a r s l i n gs an l e g g e t. D et e r g j e n n o m f ø r t e t t k u r s f o r s t y r e t o g op p g a n g s k o n t ak t e r. D e t e r g j o r t y t t er l i g e r e t i l t a k f o r å i m ø t e k om m e p r o b l em et m e d u ø ns k e d e a l a rm e r ut l øs t a v m at os. P å a n b e f a l i n g a v s e r v i c e l e v e r a n d ø r E l t ec H o n e y we l l, e r d et g j e n n om f ø r t om p r o g r am m e r i n g a v d e t e k t o r e r s l i k a t d e i m i n d r e g r a d s k a l r e a g e r e p å m a t os. D e t t e b l e g j e n n om f ø r t s om m e r e n I t i l l e g g e r b y g g e n e s e k s j o n e r t i 3 d e l e r s l i k at a l a rm e n i f ø rs t e om g a n g b a r e u t l øs e s i 2 a v o p p g a n g e n e. D e t t e r e d us e r e r a n t al l b e r ø r t e v e d h v e r a l a rm u t l ø s n i n g. A n t a t t å rs a k t i l a n t al l e t u ø ns k e d e al a r m e r e r a t d e t ek t o r e r i m a n g e l e i l i g h e t e r e r p l as s e r t m e d l i t e n a v s t a n d t i l k om f y r o g m i k r o b ø l g e o v n e r. I n f o r m a s j o n s a r b e i d S t y r e t l e g g e r v e k t p å i nf o rm as j o n s a r b e i d, f o r d i v i m e n e r at d et t e s t y r k e r t i l h ø r i g h e t e n t i l s am e i et, o g e r e n v i k t i g d e l a v d e t f o r e b y g g e n d e a r b e i d e t. S t y r e t h a r e n e g e n e -p o s t k o n t o s t y r e w h a g e. c o m h v o r s am e i e r n e f å r s v a r p å s p ø r s m å l s om a n g å r s t y r e t s a n s v a r s om r å d e, m u l i g h e t t i l å m e l d e f r a om m a n gl e r o g f e i l, s am t g i i n n s p i l l t i l s t y r e t. D e n n e e r b et j e n t m i n i m um t o g a n g e r i u k e n. I p r a k s i s h a r s t y r e t v æ r t t i l g j e n g e l i g p å m a i l n e s t e n d a g l i g. E -p o s t k o n t o e n b l i r s væ r t h y p p i g br u k t a v b e b o e r n e. S t y r e t b e n y t t e r i n f o r m a s j o n s p o r t a l p å H o m e b a s e -s ys t em e t t i l å f o rm i d l e i n f o rm as j o n t i l b e b o e r n e. H e r l e g g e s ut v a l g t e s ak e r f r a s t y r em øt e n e u t t i l i nf o rm as j on. I t i l l e g g h a r v i g å t t t i l a n s k a f f e l s e a v e n o p p s l a g s t a v l e i a l l e o p p g a n g e r f o r å s u p p l e r e m e d n ø d v e n d i g i n f o rm as j o n t i l b e b o e r n e. I t i l l e g g f i n n e s e t u f o rm el t di s k us j on s f o r um p å i nt e r n e t t. M i l j ø a r b ei d/ k on f l i k t f o r e b yg g i n g o g -h å n d t e r i n g S t y r e t a r b e i d e r f o r å l e g g e t i l r e t t e f o r e t g o d t b o m i l j ø g j e n n o m h ø y t s e r v i c e n i v å, g o d t i n f o rm a s j o n s a r b e i d o g e f f e k t i v k o nf l i k t h å n d t e r i n g. D e t t e i n n e bæ r e r b l a n t a n n e t r as k o p p f ø l g i n g a v k l a g e r p å f o r ek s em p e l s t ø y e l l e r a n d r e s ak e r s om k r ev e r o p p f ø l g i n g.

10 1 0 D e t h a r i v æ r t f æ r r e t i l f e l l e r av f e s t s t ø y o g k l a g e r p å s t ø y. S t y r e t s am a r b e i d e r m e d H a f s l u n d s i k k e r h e t s t j e n e s t e r om op p f ø l g i n g a v s t ø y n a t t e s t i d. H o m e b a s e S t y r e t a r b e i d e r f o r a t H om e b as e k o n t i n u e r l i g s k a l f o r b e d r e s i t t t i l b u d. D e t t e g j ø r e s g j e n n om o p p f ø l g i n g, t i l b a k em el d i n g o g s am a r b e i d m e d H om e b as e. A r b e i ds g r u p p e n s k a l h e l e t i d e n h o l d e s e g o p p d a t e r t p å m a r k e d e t n å r d e t g j e l d e r a n d r e l e v e r a n d ø r e r a v t r i p l e -p l a y s y s t em e r, s l i k at n y e t j e n e s t e r k a n k om m u ni s e r e s t i l H om e b as e f o r e v t. i m p l em e n t e r i n g, e l l e r e v t. b y t t e a v l e v e r a n d ø r v e d u t g a n g e n a v k o n t r a k t e n m e d H o m e b a s e. F i n g e r a v t r y k k s s ys t em et h a r b l i t t by t t e t u t m e d et b r i k k es y s t em, d a f i n g e r a v t r y k k s a v l es e r n e i k k e k u n n e l es e a l l e t y p e r f i n g e r a v t r y k k. D e t b l e v u r d e r t f o r s k j e l l i g e l ev e r a n d ø r e r f o r l e v e r i n g a v n y e a v l e s e r s y s t em e r, m e n d i s s e l e v e r a n d ø r e n e h a r o g s å t r u k k e t p r o d u k t e n e s i n e f r a m a rk e d e t, d a di s s e p r o d uk t e n e h e l l e r i k k e k u n n e l es e al l e t y p e r f i n g er a v t r y k k. D e t bl e d e r f o r k o n k l u d e r t m e d a t e t b r i k k e s ys t em v i l l e væ r e d e n b es t e o g s i k r es t e l ø s n i n g e n, s am t a t d e t t e v i l l e m e d f ø r e l a n g t m i n d r e k o s t n a d e r n å r d e t k o m m e r t i l v e d l i k e h o l d og d r i f t. D i v e r s e S t y r e t h a r s at t o p p e k s t r a b o d e r s om k a n l e i es a v b e b o e r n e. D i s s e e r t i l g j e n g e l i g e i d e r e s p e k t i v e o p p g a n g e n e, s am t i k j e l l e r e n. F o r l e i e a v b o d, k o n t ak t s t y r e w h a g e. c o m. P å b a k g r u n n a v h y g i e n i s k e f o r h o l d b l e d e t n ø d v e n d i g å s t e n g e l ek e p l a s s e n o g e r s t a t t e g r u s u n d e r l a g m e d g r es s. B a k g r u nn e n f o r d e t t e v a r k a t t e r o g t i l d e l s hu n d e r b r u k t e s a n d e n s om t o a l e t t. L e k e pl a s s e n e r f o r b e d r e t i t r å d m e d s i k k e r h e t s s t a n d a r d e r f o r u n d e r l a g p å le k e p l a s s e r, s am t s a t t o p p s a n d k as s e m e d l o k k. D e t t e h a r b l i t t u t f ø r a v C h p r o s j e k t. R E G N S K A P E T F O R S t y r e t m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s am e i et s e i e n d e l e r o g g j e l d, f i n a n s i e l l e s t i l l i n g o g r e s u l t a t. I n f o r m a s j o n o m s a m e i e t s f o r v e n t e d e øk o n om i s k e u t v i k l i n g e r o m t a l t i å r s b e r e t n i n g e ns p u nk t e r om k o s t n a d s ut v i k l i n g o g b u ds j e t t f o r S am e i e t h a r n e g a t i v e g e n k a p i t a l pr p å k r , - s om i h o v e d s a k s k y l d es o p p t a k k os t n a d e r t i l å f i n a n s i e r e s t ø r r e v e d l i k e h o l d s o p p g a v e r i B u d s j et t f o r o g f r am t i d i g e d r i f t s o v e r s k u d d v i l r e d u s e r e d e n n e g a t i v e e g e n k a p i t al e n. Å r s r e g n s k a p e t f o r e r s at t o pp u n d e r f o r u t s e t n i n g a v f o r t s a t t d r i f t. D et b ek r e f t es h e r v e d a t f o r ut s et n i n g e n om f o r t s at t d r i f t er t i l s t e d e. R E S U L T AT Å r e t s n e g a t i v e r es u l t at p å k r , - s om f r em k om m e r i r es u l t at r e g n s k a p et f o r e s l ås o v e r f ø r t t i l e g e nk a p i t a l I N N T E K T E R I n n t e k t e n e i v a r t i l s a m m e n k r , - m o t b u d s j e t t e rt m e d k r , -. A n d r e i n n t ek t e r b es t å r i h o v e d s ak a v u t l e i e a v b o d e r o g r e f u n d e r t ut l e g g u r n e r i

11 1 1 K O S T N A D E R D r i f t s k o s t n a d e n e i v a r p å k r , - m o t b u d s j et t e r t m e d k r , -. A v v i k e t s k y l d e s h ø y e r e k o s t n a d e r p å f j e r n v a rm e s om f ø l g e a v s t ø r r e f o r b r u k o g s t ø r r e u t b e d r i n g e r a v u t v e n d i g a n l e g g. R e v i s o r s h o n o r a r f o r r e g n s k a p s å re t e r f o r r e v i d e r i n g a v s e l s k ap e t s r e g ns k a p o g f o rm u e s f o r v a l t n i n g. R e v i s j o ns h o n o r a r e t f r em k om m e r s om e g e n p o s t i r e s u l t at r e g n s k a p e t. F o r ø v r i g v i s es t i l d e e n k e l t e t a l l e ne i r e g n s k a p e t o g d e n r e g ns k a ps m e s s i g e o v e r s i k t s om f r e m k om m e r u n d e r n ot e r t i l r e g ns k a p e t. S t y r e t e r i k k e k j e nt m e d h e n d e l s e r e t t e r s om p å v i r k e r r e gn s k a p et i v e s e n t l i g g r a d. K O S T N A D S U T V I K L I N G R e n t e s a t s e n e i OB O S E i e n d om s f o r v a l t n i n g A S p r. d e n : R e n t e r p å d r i f t s k o n t o : 0, 1 0 % R e n t e r p å s p a r ek o n t o : 4, 6 0 % u n d e r 0, 5 m i l l i o n e r 4, 7 0 % m e l l om 0, 5 m i l l i o n e r o g 2 m i l l i o n e r % o v e r 2 m i l l i o n e r S T R Ø M P R I S E N E D e n t o t a l e s t r øm p r i s e n t i l e n f o r b ru k e r b e s t å r a v t r e k om p o n e n t e r : K r a f t p r i s som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektris k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 4 4 % a v t ot a l s t r øm p r i s ( b e t a l es t i l k r a f t l e v e r a n d ø r ). N e t t l e i e f o r t r a n s p o r t a v d e n e l ek t ri s k e k r a f t e n u t g j ø r c a. 2 2 % a v t ot a l s t røm p r i s (b e t a l e s t i l n e t t s e l s k a p e t ). S t a t l i g e a v g i f t e r d vs. f o r b r u k e r a vg i f t, a v g i f t t i l E n e r g i f o n d et o g m e r v e r d i a v g i f t u t g j ø r c a. 3 4 % a v t ot a l s t røm p r i s. S t r ø m p r i s e n i N o r g e v a r i e r e r m e d å r s t i d e n e. N o r m a l t s t i g e r d e n i v i n t e r h a l v å r e t o g r e d u s e r e s i s om m e r h a l v å r e t. D e t t e o g a n d r e f ak t o r e r s om p å v i r k e r k ra f t p r i s e n e g j ø r d et v a n s k e l i g å s p å u t v i k l i n g e n i s t r ø m p r i s e n e F O R S I K R I N G B y g n i n g s f o rs i k r i n g e n øk e r f r a t i l m e d c a. 9, 3 %. D et t e s k yl d e s at i n d ek s e n s om r e f l e k t e r e r p r i s o p p g a n g e n p å h å n dv e r k s t j e n es t e r h a r øk t t i l s v a r e n d e. D e n n e i n d e k s ø k n i n g e n e r l i k f o r a l l e f o r s i k r i n g s s e l s k a p e r. U t o v e r d e t t e f o r e t a r f o r s i k r i n g s s e l s k a p e n e i n d i v i d u e l l pr i s j u s t e r i n g m e d b ak g r u n n i s am e i e t s e g e n s k a d es i t u as j o n. K O M M U N A L E A V G I F T E R V a n n - o g a v l ø ps a v g i f t e n øk e r m e d 3, 5% o g r e n o v a s j o ns a v g i f t e n øk er m e d 4, 6 %.

12 1 2 Ø V R I G E K O S T N A D E R N å r d e t g j e l d e r d e ø v r i g e k o s t n a d e n e i b u d s j e t t e t h a r s t y r e t r e g n e t m e d e n g e n e r e l l p r i s s t i g n i n g. I N N T E K T S - O G K O S T N A D S O V E R S L AG F O R Å R ( B u d s j e t t ) B u d s j et t et f o r e r b as e r t p å 20 % øk n i n g a v f e l l es k os t n a d e r o g 5 % f o r h om e b as e f r a o g m e d 1. j a n u a r Ø k ni n g e n b l e v a r s l e t e i e r n e i b r e v a v 3. d e s em be r O v e r s i k t e n g i r e t f o r v e n t et r e s ul t a t p å k r , -. F o r ø v r i g v i s e s t i l d e e nk e l t e t al l en e i o v e r s i k t e n. O s l o, I s t y r e t f o r S a m e i e t W a l d e m a r s H a g e B j ø r n V i d a r T es s em / s / C h a r l o t t a R e u t e r -M a t t s s o n / s / H i l d e J o a k i m s e n / s / S i v K r i s t i a n s e n / s / L i v S k a u g / s /

13 1 3 T i l å r s m øt e i Sa m e i e t W a l d em ar s H ag e S t a t s a u t o r i s e r t e r e v i s o r e r E r n s t & Y o u n g A S C h r i s t i a n F r e d e r i k s p l. 6, N O O s l o O s l o A t r i u m, P. O. B o x 2 0, N O O s l o F o r e t a k s r e g i s t e r e t : N O M V A T l f.: F a x : w w w. e y. n o M e d l e m m e r a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g Revisjonsberetning for 2008 Vi h a r r e v i d e r t å r s r eg n s k a p e t f o r S a m e i e t W a l d em a r s H a g e f o r r e g n s k a ps å r e t , s o m v i s e r e t u n d e r s k u d d p å k r , -. Vi h ar o g s å r e v i d e r t o p pl y s n i n g e n e i å r s b er e tn i n g e n om å r s r e g n s k a p e t, f o r ut s e t n in g e n o m f or t s at t dr if t o g f o r s l a g et t i l d e k n i n g a v u nd e r s k u d d e t. År s r e g n s k a p et b es t år a v r e s u l t a t r e g n s k a p, b a l a n s e o g n o t e o p p l y s n i n g e r. Re g n s k a ps l o v e n s r eg l e r o g g o d r e g n s k a p s k i k k i N o r g e e r a n v e n d t v e d u ta r b e i d e l s e n a v r e g n s k a pe t. Å r s r e g n s k a p et og å r s b e r et n i n g e n e r a v g i t t a v s a m e i e t s s t y r e. V å r op p g a v e e r å ut t a l e o s s o m å r s r eg n s k a p e t o g ø v r i g e f o r h o l d i h e n h o l d ti l r e v i s o r l o v e n s k r a v. Vi h a r ut f ø r t r e v i s j o n e n i s a m s v a r m e d l o v, f o r s k r if t o g g o d r e v i s j o n s s k i k k i N o r g e, h e r u n d e r r e v i s j o n s s t a n d a r d e r v e d t a t t a v D e n n o r s k e R e v i s o r f o r e n i n g. R e v i s j o n s s t a n d a r d e n e k r e v e r a t v i p l a n l e g g er og u tf ø r e r r e v i s j o n e n f o r å o p p n å b e t r y g g e n d e s i k k e r h et f o r a t år s r eg n s k a p e t i k k e i n n e h o l d e r v e s e n t l i g f e i l i n f o r m a s j o n. R e v i s j o n o m f a t t e r k o n t r o l l a v u t v a l g t e d e l e r a v m a t er i a l e t s om u n d e r b y g g e r i nf o r m a s j o n e n i å r s r eg n s k a p e t, v u r de r i n g a v d e b e n y t t e d e r eg n s k a ps p r i n s i p p e r o g v e s e n t l i g e r eg n s k a p s e s t i m a t er, s a m t v u r d e r i n g a v i n n ho l d e t i og p r e s e nt a s j o n e n a v å r s r eg n s k a p e t. I d e n g r ad d e t f ø l g e r a v g o d r e v i s j o n s s k i k k, o m f a t t e r r e v i s j o n og s å e n g j e n n o m g å e l s e a v s a m e i e t s f o r m u e s f o r v a l t n i n g o g r e g n s k a p s - o g i n t er n k o n t r o l l s y s t e m e r. V i m e n e r a t v å r r e v i s j o n g i r e t f o r s v a r l i g g r u n n l ag f o r v å r u t t a l e l s e. Vi m e n e r a t å r s r e g n s k a p e t e r a v g i t t i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r o g g i r e t r e t t v i s e n d e b i l d e a v s a m e i e t s ø k o n om i s k e s t i l l i n g 3 1. de s e m b e r og a v r e s u l t a t e t i r eg ns k a p s å r e t i o v e r e n s s t e m m e l s e m e d g o d r e g n s k a p s s k i k k i N o r g e l e d e l s e n h a r o p pf y l t s i n pl i k t t i l å s ø r g e f or o r d e n t l i g og o v e r s i k t l ig r e g i s t r e r i n g og d o k u m e n t a s j o n a v r eg n s k a p s o p p l y s n i n g er i s am s v a r m e d l o v o g g o d b o k f ø r i n g s s k i k k i N o r g e o p p l y s n i n g e n e i å r s b e r e t n i n g e n o m å r s r eg n s k a p et, f or u t s et n i ng e n o m f o r t s a t t d r i f t og f or s l ag e t t i l d e k n i n g a v u n d e r s k u dd e t er k o n s i s t e n t e m e d år s r e g n s k ap e t og e r i s a m s v a r m e d l o v o g f o r s k r i f t e r. U t e n a t d e t h a r b et y d n i n g f or k o nk l u s j o n e n i a v s n i t t e t o v e r, v i l v i p r e s i s e r e a t b u d s j e t t a l l e n e i r e s u l t a tr eg n s k a p e t i k k e er u n d er l a g t r e v i s j o n. O s l o, 5. j u n i E R N S T & Y O U N G A S T e r j e T v e d t s t a t s a u t o r i s e r t r e v i s o r s i g n.

14 S A M E I E T W A L D E M A R S H A G E R E S U L T A T R E G N S K A P N o t e R e g n s k a p R e g n s k a p B u d s j e t t B u d s j e t t D R I F T S I N N T E K T E R : Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Andre inntekter S U M D R I F T S I N N T E K T E R D R I F T S K O S T N A D E R : Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold F o r s i k r i n g e r Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader S U M D R I F T S K O S T N D R I F T S R E S U L T A T : F I N A N S I N N T E K T / K O S T N A D : Finansinntekter Finanskostnader R E S. F I N AN S I N N T / K O S T N Å R S R E S U L T A T O v e r f ø r i n g e r : Udekket tap

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R M E D B U D S J E T T F O R S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t E d v a r d G r i e g s V e i 3-5, a v h o l d e s t o r s d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i K o l b ot n To r g B s, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 i K o l b e n. D e t v i l a v h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø v r e K r i n g s j å B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Ø v r e K r i n g s j å B

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s t i rs d a g 8. m a rs 2 0 1 1, k l. 1 8 0 0 p å L

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 U l l e r n P a r k B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i U l l e r n P a r k B o r et

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s o n s d a g 1 6. 0 3. 20 1 1, k l. 1 8 : 0 0 p

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Ø s t e r d a l s g t 4-6 B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t T o n s e n h a g e n 1 1, a v h o l d e s t o r s d ag 2 6. m a rs 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å T o ns e n h a

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 1 U t s i k t s t o p p e n B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g en e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i U t s i k t s t o p p

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e 1 E i e r s e k s j s e. S v e r d r u p s G a t e 2 2 I n n k a l l i n g t i l s a m e i e r m ø t e Ordinært sameiermøte i Eierseksjonssameiet Sverdrups gate 22 avholdes onsdag 27. April 2011 kl. 18.00i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i, a v h o l d e s t o r s d a g 2 6. 0 3. 20 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å L y s e j o r d e t s k o l e, V æ k e r ø v e i e n 1

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 K i r k e v e i e n 1 1 2 B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i K i rk e v e i e n 1 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø gd a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 8. m ar s 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i H e l g es e n s g at e 8 2 / 8 4 A S a v h o l d e s m a nd a g 2 6. a

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 A / L I l a K v a r t a l V B L I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A / L I l a K v a r t a l V B L, a v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e U l l e r n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 p å L i l l e

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U e l a n d s ga t e 6 1 S am e i e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å S t. H a n s h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i n g o g r e g ns

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N y d a l e n K v a r t e r, a v h o l d e s t o rs d a g 1 5. a p r i l 2 0 1 0, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler.

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T

4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T 1 L o m m e d a l s t u n e t S a m e i e I n n k a l l i r t s n a m g e i e r m ø t i e 2 0 l 1 1 o r d i n æ O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L om m e d al s t u n et S am e i e, a v h o l d e s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t La n g a a r d l ø k k e n, a v h o l d e s t i rs d a g 28. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 9. 0 0 p å B e r l e S

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i H e r r e g å r d s t e r r a s s e n S am e i e a v h o l d e s T o r s d a g 2 5. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 i. Ljan 0 0 menighetshus,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t K i r k e v e i e n 1 1 0, a v h o l d e s m a n d a g 2 0. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 0 0 i V es t r e A k e

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i L y s e T e r r a s s e B s, a v h o l d e s t o r s d a g 2 5. 0 3. 20 1 0, k l. 1 8 : 0 0 p å B j ø r n s l et t a s k o

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i, a v h o l d e s o n s d a g 7. a p r i i 1. e t g., F a l b es g at e 5, Os l o. ( F a l b e s g at e e r d e n b ak k

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! S i d e 1 6 4 6 B o r e t t s l a g e t E u f e m i a K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 12. m a i 2 0 0 9, k l. 1 8 3

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j r e æ b e b o e r!

K j r e æ b e b o e r! 1 W e l h a v e n s g a t e N r. 1 0 B o r e t t s l a g K j r e æ b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s /

S t i g S k j e l v i k / s / S i n d r e H U t s t r a n d / s / 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s T i rs da g 3 1. 0

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i T h o n b y g g e t S am e i e, a v h o l d e s t o r s d a g 2 2. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8 :0 0 i P i l e s t r e d e t 3 5,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Ø s t e r l i B o l i g s e l s k a p A S I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Øs t e r l i B o l i g s e

Detaljer

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3.

B ) O p p t a k a v n a v n e f o r t e g n e l s e 4. G O D T G J Ø R E L S E T I L S T Y R E T. o g e n d r i n g i v e d t e k t e n e s 3. I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 4. a p r i l 2 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 Akersbakken Bo r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i F o r n e b u k o l l e n B o l i g s am ei e, a v h o l d e s t o r s da g 2 3. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 : 0 0 p å S A

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 3 1. m a rs 2 0 0 9, kl. 18.30 i Langerud Sykehjem.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 1 U l l e r n p a r B k o e l n i g s a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n p a r k e n B o l i g s am e i e,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S a g a d am m e n, a v h o l d e s t o r s d a g 15. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 9. 0 0 i S am l i n g s s a l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 M o g a t e n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r i n n nk å a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l r e i t s n g e n e r a t l f i o r l s am å l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n g o

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g r e s t b e s r e t å n i

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s n g d e n e. r D a e l n i f n o n r e h s o a l m d e l r i n g i h å b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t Ø k h o l m e n S j ø b o dm i l j ø a v h o l d e s f re d a g 3 0. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0. S t e d

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 0 9 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 0 9 1 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d e s t i r s d ag 4. m a i 2 0 1 0, k l. 1 8 : 0 0 i S t

Detaljer

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G

T I L B E HA N D L I N G F O R E LI G G E R: 1. K O N S T I T U E R I N G INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G e n e r a l l un d e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t o rs da g 1 8. m a r s 2 0 1 0, kl. 18.00 på Bjørnsletta skole,

Detaljer