RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS"

Transkript

1 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: Telefax: E-post: Foretaksreg.: NO MVA RAPPORT TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Cato Dehli Lauritzen, tlf , Tor Nickelsen Tlf OPPDRAGSNUMMER DOKUMENTNUMMER UTARBEIDET R01 Tarjei Østmoe, Helene Lustrup, Peter Sonnenberg DATO REVISJON FAGKONTROLLERT 19. Mai Tarjei Østmoe ANTALL SIDER OG BILAG GODKJENT 30 Peter Sonnenberg Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

2 SAMMENDRAG Analysen er basert på en tilsvarende analyse med samme detaljering som i 2004 slik at begge kan sammenliknes og utviklingen vurderes. Samtidig er hovedmålet med denne analysen å avklare hvilke konsekvenser som vil oppstå for trafikken som følge av utbyggingen, og eventuelt om det er nødvendig med tiltak for å redusere negative konsekvenser. Omsetning og besøkende har økt fra 2004 til 2010 både på årsbasis og pr. dag for sammenliknbare dager uten at biltrafikken har økt tilsvarende. Økningen i arealene var på ca m2 (4700m 2 forretningsareal) tilsvarende 30 prosent av tidligere utbygd areal. Antall besøkende har gått opp fra 619 til 713 (15%) som gjennomsnitt for de 3 registrerte timene. Antall biler som parkerer på Kilden sine parkeringsplasser har samtidig gått ned fra 321 til 181 biler i dimensjonerende time (kl til 16.00). Biltrafikken inn Torgveien vest for rundkjøringen ved Gartnerveien telledagen har gått opp fra 552 til 736 (+ 33%) og øst for Gartnerveien opp fra 396 til 502 (+26%). For Haugåsveien er det registrert en økning på 15 % fra 2004 til Noe av forklaringen ligger i omleggingen av adkomsten til Kilden, men den største endringen er økt trafikk til omkringliggende eiendommer og områder. Biltrafikken til Kildens eiendom og parkeringsplasser for maks. timen på telledagen sammenliknet med samme tidspunktet i 2004 har gått ned fra 453 til 276 biler. I trafikkanalysen fra 2005 er det for år 2006 lagt til grunn en engangsøkning av trafikken på 20 prosent som et eksempel for beregning av kapasitet. Samtidig er det sagt at dette er mye og mer enn det som kan forventes ut fra erfaringsmaterialet. Dette skulle resultere i en belastningsgrad på 0,58 i Torgveien i 2006 (etter utbyggingen) fra vest ved Gartnerveien etter utbyggingen. Men den faktiske belastningsgraden var på 0,35 i Det er ikke dokumentert en engangsøkning av biltrafikken til Kilden, slik det var forventet. Mye av økningen på tilgrensende vegnett (Torgveien og Gartnervien) må tilskrives generell høy vekst (høy konjunktur) og utvikling på Hillevåg som område med ny aktivitet i flere bygninger (Øye-klinikk, Bohus, Jysk etc.). Det er utsikkert om andelen av besøkende til Kilden som parkerer andre steder enn på Kildens parkeringsplasser, har økt siden En del observasjoner kan tyde på at noe økning har skjedd spesielt på Hillevåg torg. Det er dokumentert en god parkeringsdekning innenfor Kilden sin eiendom også etter utbygging og også etter fjerning av de fleste parkeringsplasser på Hillevåg torg. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

3 SAMMENDRAG - FORTSETTELSE Tellingene og beregningene viser god kapasitet i de samme kryss som ble vurdert og beregnet i Selv om det tas med i betraktning at telletidspunktet viste trafikkmengder på ca prosent lavere enn på en maks. time på en fredag (forutsatt direkte korrelasjon mellom biler og besøkende) har de nærmeste kryss god kapasitet. Det har vært en trafikkvekst i Haugåsveien (FV 394) på 15% i dimensjonerende time. Det er usikkert om trafikkveksten var tilsvarende for ÅDT da det ikke var tilgang på maskinelle tellinger i Det har ikke vært noe trafikkvekst på Hillevågsveien (FV 44) ved tellepunktet i Skjæringen lenger sør. Det kan likevel bety at trafikkmengden i samme vegen ved Hillevåg torg har gått opp. Videodokumentasjonen viser få situasjoner med kø-dannelser (2-4 biler) i Torgveien ved Gartnerveien og Hillevågsveien. Videodokumentasjonen viser også at gående som krysser Torgveien på gangfelt ikke forstyrrer trafikkflyten vesentlig, samtidig som den også viser en stor andel kryssing utenom gangfeltet. Den planlagte utvidelsen med nye m2 forretningsareal (fra til m 2, /+ 33%), når reguleringsplanen blir godkjent, vil ikke utløse tilsvarende økninger av biltrafikken til Kilden med utgangspunkt i de erfaringer og vurderinger som er foretatt. Vegsystemet (Gartnerveien/Torgveien med rundkjøring) slik det ble bygget ut i 2006/2007 har tilstrekkelig kapasitet for økningen som genereres av Kilden. Det er fortsatt ikke behov for endringer ved innkjøringen til Kilden i vest. Parkeringsanlegget på Kilden har kapasitet for den planlagte utbyggingen. Den planlagte økningen med 47 parkeringsplasser vil kompensere for nedlegging av parkeringsplasser på torget. Fortauene og gangforbindelsene fungerer bra og aksen mellom Hillevågsveien med undergangen og vest til hovedinngangen for Kilden er viktig både for bydelssenteret men også som gangforbindelse til sykehuset. Gangtraseer og utformingen av torget vurderes nærmere i illustrasjonsplan med tilhørende beskrivelse. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

4 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 4 av 30 1 FORORD Sektor Kilden Eiendom AS har planer for en utbygging av dagens regionssenter i Hillevåg - kalt Kilden - og har engasjert Norconsult AS parallelt med AMB Arkitekter AS til å utarbeide reguleringsplan med tilhørende dokumenter. Trafikkanalysen er et av de vesentlige dokumentene som skal følge saken. I forbindelse med forhåndskontakt med Stavanger kommune ( ), oppstartmøte den 30. september 2009 samt et oppfølgende drøftingsmøte den 13. januar 2010, ble avtalt at det skulle lages en ny trafikkanalyse. Arbeidet er utført av Norconsult AS basert på en spesifikasjon avtalt i møte med transportplan- og bygplanavdelingen i Stavanger kommune den 28. januar Kontaktpersoner har vært Marianne Lerfall og Asbjørn Myhre (Kilden) og Tor Nickelsen og Petter F. Andersen fra Sektor Kilden Eiendom AS. Iqubal Mohammad har deltatt fra Transportplanavdelingen og Brigt Sandvik fra Stavanger Kommune. Hos Norconsult AS har arbeidet vært ledet av Peter Sonnenberg med Tarjei Østmoe som ansvarlig for trafikktellingen, kapasitetsberegningene og trafikkanalysen. Videre har to andre medarbeidere fra Norconsult og medlemmer av Lions Klubb deltatt i trafikkregistreringene Arbeidet er basert på de forutsetninger og innspill som er kommet fra Stavanger kommune i møte den 28. januar Denne rapporten skal være bakgrunnsmateriale og vedlegg til reguleringssaken. Stavanger, den 19. mai 2010 For Norconsult AS Peter Sonnenberg Oppdragsleder Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

5 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 5 av 30 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 5 3 INNLEDNING 6 4 GRUNNLAG Utviklingen av Kilden - nøkkeltall Kunder/besøkende 9 5 TRAFIKKDATA Trafikk på overordnet vegnett Registrert timetrafikk lokalt vegnett Estimert ÅDT på lokalt vegnett Trafikk til og fra Kildens parkeringsplasser Sammenheng mellom trafikk på overordnet vegnett og til senteret Trafikk P-hus, belegg og parkeringstid 19 6 OPPHOLDSTID PARKERINGSHUS Trafikk besøkende Kilden Forholdet mellom besøkende til Kilden og biler inn til Kilden (personer per bil) Gangtrafikk Hillevåg Torg 25 7 KAPASITETSBEREGNINGER BILTRAFIKK Torgveien x Gartnerveien Haugåsveien x Gartnerveien Innkjøring til Kilden P-hus 28 8 BYBANESTOPP 29 9 KONKLUSJON / ANBEFALTE TILTAK 30 Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

6 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 6 av 30 3 INNLEDNING Kjøpesenteret Kilden har god beliggenhet sentralt i Hillevåg på nord-sør aksen fra Våland/Paradis til Vaulen/Mariero. Kilden ligger i et område av Hillevåg som er utpekt til regionssenter av kommunen. Senteret har gode atkomstforhold til overordnet vegnett Fv. 44 Hillevågsveien og Fv. 394 Haugåsveien. Atkomsten til Kilden skjer fra Torgveien. Parkeringshuset og parkeringsplassene i nærheten har atkomst til og fra Torgveien og Torgveien fører direkte ut mot Fv. 44. Gartnerveien knytter Torgveien mot Haugåsveien og Haugåsveien knytter området til E39. Figur 1: Oversikt over hovedvegnettet rundt Kilden Kryssene mellom Kilden og overordnet vegnett er rundkjøringer. Det er fire sentrale rundkjøringer i trafikksystemet. Det er Torgveien x Gartnerveien, Torgveien x Fv. 44 Hillevågsveien, Haugåsveien x Fv. 44 Hillevågsveien og Haugåsveien x Gartnerveien. Rundkjøringer gir i utgangspunktet veldig god avvikling og noenlunde samme prioritet både til hoved- og sideveiene. Dette er en fordel for senteret og bedriftene rundt, men gjør det viktig å opprettholde kapasitetsreserve i hele systemet for å unngå køer som i verste fall strekker seg ut på hovedveiene. Senteret har også god tilknytning til boligområder som ligger på nord-, vest- og sørsiden. Øst for senteret ligger en rekke næringsområder og et transformasjonsområde på østsiden av RV 44. Langs nord-sør aksen ligger hovedaksen for busstilbudet mellom Sandnes og Stavanger, dette er etter jernbanen den viktigste kollektive transportåren i regionen og gir området et godt kollektivtilbud med hyppige bussavganger. Jernbanestoppet på Hillevåg er nylig nedlagt, men det er fattet prinsippvedtak om at det skal bygges bybane langs Fv. 44 Hillevågsveien. Det sentrale stoppestedet for bybanen vi ligge øst for Hillevåg torg. Dette fremtidige stoppestedet vil også bli nærmeste stoppested for reisende til Stavanger Universitetssykehus, se forøvrig kapitel 8. Når det gjelder beskrivelsen av planlagt utbygging vises det til beskrivelse av reguleringsplanen. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

7 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 7 av 30 Et moment med denne analysen er å vise utviklingen i trafikken siden forrige analyse fra mai 2005 og å evaluere eksisterende trafikkforhold i lys av dette. Stavanger kommune har også gitt uttrykk for at det er interessant å se i hvilken grad Norconsults tidligere beregninger og prognoser har inntruffet. Vi har valgt samme ukedag (onsdag) og samme tidsrommet for tellingen av trafikken (ettermiddagsrushet til 17.30) som i Tellingen ble gjennomført 3. mars 2010 (31. mars 2005). Tellingen er begrenset til rundkjøringene Torgveien/Gartnerveien og Gartnerveien/Haugåsveien samt avkjørslene/kryssene vestover i Torgveien. Arbeidet som pågår på Hillevågsvegen i regi av Statens Vegvesen berøres ikke. Norconsult har fått tilgang til kundestatistikk (sum pr. time, dag, uke og fordelt på innganger) samt utarbeidet en parkeringsstatistikk i samarbeid med Kilden på registreringsdagen. Statistikken er levert for 2009 og i stor grad det samme for Det er innhentet maskinelle telledata for Hillevågsveien og Haugåsveien fra Statens vegvesen. Telledataene fra Hillevågsveien er meget detaljerte og gir mye god informasjon om både maks trafikk, rushtidens varighet, endringer fra år til år, retningsfordeling osv. I trafikkanalysen er det registrert og beskrevet trafikken til/fra Kilden for situasjonen i mars Det er ikke beregnet trafikkutvikling for en framtidig situasjon. Det beskrives som en del av kapitel 9 om anbefalte tiltak og konklusjon. Trafikken på overordnet vegnett beskrives mht. månedstrafikk, døgntrafikk, årsdøgntrafikk, retningsfordeling, trafikkintensitet i rushet osv. Registreringsopplegget ble fastlagt i dialog med Stavanger Kommune. Registreringene inneholder tellinger av kryssene Haugåsveien x Gartnerveien, Gartnerveien x Torgveien, Torgveien x utkjøring fra P-hus Kilden, Torgveien x P-plass i nord, Torgveien x Fritjof Nansens vei, Torgveien x innkjøring P-hus Kilden/utendørsparkering Kilden, Torgveien x inn og utkjøring Øyeklinikk i nordvest, belegg og parkeringstid for parkeringshus Kilden, i tillegg ble det gjennomført en mapping av gåendes bruk av Hillevåg Torg. Det ble gjort registreringer i ettermiddagsrushet (kl til 17.30). Prognosene fra forrige utvidelse av Kilden kjøpesenter gjennomgås og sammenlignes med dagens tall for å finne ut om trafikken har utviklet seg som forutsett eller om den avviker. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

8 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 8 av 30 4 GRUNNLAG 4.1 Utviklingen av Kilden - nøkkeltall Sektor Eiendomsutvikling AS har fått utarbeidet en revidert handelsanalyse av Vista Analyse AS, og det skal dokumenteres det etablerte forretningsareal innenfor Hillevåg bydelssenter og om dette er i samsvar med kommuneplanen. Den økonomiske utviklingen for Kilden viser følgende økning i bruttoomsetningstall: År Omsetning i mill Besøkende år* Omsetningnpr. besøkende Kunder pr. dag/gjennomsn Biler pr. åpent døgn Faktor besøkende - bil 1,6 2,9 Figur 2: Oversikt med nøkkeltall for 2004 til 2009 * = anslag ut fra enkelttellinger Utbyggingen i 2005/2006 viser igjen i en nivåøkning ift. omsetning pr. år og besøkende pr. år. Grunnlaget for å si noe om besøkende pr. år og dermed omsetning pr. besøkende er dårlig/mangelfull for årene 2004 til 2006, og det må tas forbehold om dette. Omsetning i mill Besøkende år* Omsetning i mill Besøkende år* Figur 3: Årsomsetning Kilden Figur 4: Besøkende pr. år, Kilden Kunder pr. dag/gjennomsn. Biler pr. åpent døgn Kunder pr. dag/gjennomsn Biler pr. åpent døgn Figur 5: Besøkende pr. dag/gjennomsnitt Figur 6: Biler pr. åpent døgn, Kilden Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

9 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 9 av Kunder/besøkende Sektor Eiendomsutvikling AS har nå statistikk over antall besøkende (= personer inn gjennom inngangene) som har vært talt kontinuerlig siden Ut fra manuelle tellinger som ble foretatt tidligere, var det ca besøkende på en topp handledag (lørdag ) og ca besøkende på onsdag den 31. mars 2004 med et snitt på ca. 550 besøkende pr. time. Erfaringen fra tidligere år og andre kjøpesenter tilsier at antall kunder er relativt jevnt fordelt over året med noen unntak. Den største toppen utgjør gjerne de to ukene før jul (uke 50-51) og den andre ligger etter skolestart (uke 33-35). Ferie- og helligdagsperiodene går klart fram med lavere tall (påske, himmelfart, pinse, sommer, jul/nyttår). Tellingene fra uke 9 til 12 i 2009 (ikke 10 vinterferie) bekrefter dette, men viser også at tallene for disse ukene (6017, 5726, 6006 = 5916 i snitt) ligger 22 prosent under årsgjennomsnittet (7552) for onsdager. På ukedager (mandag til lørdag) er det i gjennomsnitt 7645 besøkende og fra mandag til fredag i snitt 7544 besøkende i Det har kun vært 3 åpne søndager i desember som gir grunnlaget for gjennomsnittstallet for søndager. Ut fra dette gir tellingen ca besøkende pr. uke og rundt besøkende pr. år. Figur 7: Oversikt over hovedvegnettet rundt Kilden Fordelingen på ukedager er ganske jevnt med fredag som den største handledagen (8152) med 6,6 prosent flere besøkende enn gjennomsnittet, og mandagen som den minst besøkte dagen (6897) med 9,8 prosent under gjennomsnittet. Onsdagen ligger med 7552 besøkende 1,2 prosent under ukegjennomsnittet for besøkende. Gjennomsnittstallet for besøkende på onsdager var 7552 besøkende i Tellingen den 3. mars 2010 viste 6773 besøkende som ligger 11 prosent lavere enn en gjennomsnittlig onsdag i Dette betyr samtidig at også må påregnes onsdager som ligger opp til 11 prosent over gjennomsnittet, dvs. anslagsvis 9000 besøkende. Besøkende pr. time uke 8-10 personer :00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 klokkeslett hverdag m/lørdag hverdag u/lørdag Figur 8: Besøkende pr. timer gjennomsnitt for 3 uker i februar/mars 2009 Av diagrammet går det fram at antall besøkende er ganske jevnt fordelt fra kl til Kun de siste to timene (fra kl til 20.00) har lavere besøkstall. Det er ingen klar topp på dagen mandag til fredag. Når Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

10 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 10 av 30 lørdagen tas med gir dette en liten topp ca. kl Dette viser at det ikke foretas flere "kombinasjonsturer" av typen "arbeid-butikk-hjem" enn andre handleturer utover dagen av kunder i dette senteret. Onsdag er en gjennomsnittlig dag mht. besøkende mandag til fredag og ligger noe (1,2 prosent) under gjennomsnittet for mandag til fredag. Tellingen fra onsdagen den ligger 11 prosent under årsgjennomsnittet for onsdager i 2009, og dette skal det tas hensyn til i de videre vurderingene. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

11 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 11 av 30 5 TRAFIKKDATA 5.1 Trafikk på overordnet vegnett Ved hjelp av maskinelle telledata med detaljering ned på 5-minuttersintervaller er det regnet ut at maksimum timetrafikk om morgenen opptrer i tidsrommet 07:25 til 08:25. Tilsvarende opptrer maksimum timetrafikk for ettermiddagsrushet i intervallet 15:00-16:00. Det er kun ettermiddagsrushet som har vært fokus i analysen fordi handelsarealene og Kilden spesielt ikke åpner før en stund etter morgenrushet og derfor ikke påvirker avviklingen i nevneverdig grad. De beste trafikkdataene som er tilgjengelige i nærheten er et tellepunkt som ligger i Skjæringen ca. 800 meter lenger sør på Hillevågsveien, vist på ortofoto. Figur 9: Tellepunkt på FV 44 Hillevågsveien ift. Kilden Dataene fra tellinger på Hillevågsveien er satt opp i grafer vist under. 100 Gjennomsnitt trafikktall Hillevågsveien 5-minuttersperiode hverdag Antall biler Nordover Sørover :00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 Klokkeslett Figur 10: Gjennomsnittlig trafikk på hverdager i tellepunkt på FV 44 Hillevågsveien Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

12 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 12 av 30 Gjennomsnitt trafikktall Hillevågsveien 5-minuttersperiode helg Antall biler Nordover Sørover :00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 Klokkeslett Figur 11: Gjennomsnittlig trafikk i helgen i tellepunkt på FV 44 Hillevågsveien For det maskinelle tellepunktet på Hillevågsveien gjelder følgende statistikk for trafikkmengder. Figur 12: Årsdøgn- og månedsdøgntrafikk i tellepunkt på FV 44 Hillevågsveien Døgntrafikken mars 2009 i Hillevåg, Skjæringen var 17300, ÅDT for 2009 var Mars måned hadde i 2009 altså en trafikkintensitet som lå høyere enn ÅDT. Andelen av tunge kjøretøy er 7 prosent for Hillevågsveien. Makstimen på Hillevågsveien om morgenen er registrert til 1337 biler for feltene sammenlagt, og dette gir 698 (52 prosent) kjøretøy mot nord og 639 (48 prosent) kjøretøy mot sør. Morgenrushet utgjør 7,8 prosent av ÅDT Makstimen på Hillevågsveien om ettermiddagen er registret til 1756 biler for feltene sammenlagt, og dette gir: 787 (45 prosent) kjøretøy mot nord og 969 (55 prosent) kjøretøy mot sør. Ettermiddagsrushet utgjør 10,2 prosent av ÅDT Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

13 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 13 av 30 Trafikkveksten på Hillevågsveien er illustrert på figuren under. Det er tall fra mars det er funnet gjennomsnittstall for hver dag (mandager-søndager) for mars fra første mandag i mars og tre hele uker etter det, påskeuker er tatt ut av statistikken. Trafikkmengdene har vært ganske stabile i hele perioden var spesielt høyt både mandag onsdag og lørdag. Sannsynligvis henger denne toppen i 2007 sammen med høy aktivitet i økonomien. Trafikken har altså vært høyere før, med i snitt totalt 1882 biler fredag ettermiddag 2006 (1868 i 2010) og totalt 1859 biler i timen lørdags ettermiddag 2007 (1757 i 2010). Ukesvariasjon trafikk Hillevågsveien i mars kjøretøy/time mandag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 tirsdag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 onsdag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 torsdag 04:00 08:00 12:00 Dag-tid 16:00 20:00 fredag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 lørdag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 søndag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 Figur 13: Ukesvariasjon i tellepunkt på FV 44 Hillevågsveien (grønnlinje =2010) På grafen nedenfor er tallene samlet ennå mer sammen, slik at de viser gjennomsnittstrafikk for alle hverdager mandag-fredag. Grafen viser blant annet at ettermiddagsrushet var av lenger varighet i 2007, mens timetrafikken ikke var høyere. Dette tyder på at kapasitetsgrensen ble nådd i 2007 og at rushet trakk utover i tid. Dette er nå reversert i noen grad for ettermiddagen. For morgenrushet er trafikkintensiteten høyere nå enn i 2007 og ligger også langt lavere enn ettermiddagsrushet med 1200 kjøretøy/t i forhold til 1800 kjøretøy/t Utvikling gjennomsnitt hverdagstrafikk Hillevågsveien kjt/t :00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Klokkeslett Figur 14: Utvikling av gjennomsnittet for hverdagstrafikken i tellepunkt på FV 44 Hillevågsveien Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

14 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 14 av 30 Trafikkveksten på Haugåsveien er illustrert på figuren under. Tellepunktet her ligger vest for rundkjøringen med Gartnerveien. Det er tall fra september begge deler. Den ene serien er fra 2003 og den andre serien er fra Dette er de beste tellingene som foreligger når det gjelder utviklingen i trafikkmengden her over tid. Tallene viser en ca 15 prosent økning i trafikken i dimensjonerende time. Det er ikke ennå tendenser til utflating av trafikkmengden i rushtiden. Tvert imot er toppen nå langt høyere enn i 2003, med totalt nesten 1500 kjt. i timen fredags ettermiddag mot like over 1200 kjt. i Utvikling i trafikkmengde på Haugåsveien Kjøretøy / time mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag mandag tirsdag onsdag Dag - tid Figur 15: Utvikling av trafikken i Haugåsveien på ukedager, 2003 (blå) og 2009 (lilla) Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

15 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 15 av Registrert timetrafikk lokalt vegnett Figur 16: Ortofoto med tellepunkt rundt Kilden, alle telt av Norconsult AS den 3. mars 2010 Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

16 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 16 av Estimert ÅDT på lokalt vegnett Torgveien, vest for rundkjøring Torgveien vest for Gartnerveien har timetrafikk 736 biler i ettermiddagsrushet. Det finnes ikke maskinelle tellinger for Torgveien, men vi har telt timetrafikken for Torgveien, mens vi har tilgang til maskinelle tellinger for Fv. 44. Ettermiddagsrushet på Fv. 44 utgjør 10,2 prosent. Veien vurderes å være en bygate fordi det er lite gjennomkjøringstrafikk, trafikken utgjøres i hovedsak av folk som har et ærend i eller ved Kilden. Det er derfor brukt korreksjonsfaktor M1 (Statens vegvesen - Håndbok 146) for å beregne ÅDT. Korreksjonsfaktor ukesvariasjon for M1, onsdag om våren, er 110. Korreksjonsfaktor årsvariasjon for M1, første uka i mars, er 97. ÅDT blir da beregnet til: Døgntrafikk = timetrafikk / rushtimens andel av døgntrafikk = 736 / 0,102 = 7215 ÅDT = døgntrafikk / korreksjonsfaktorer = 7215 / (1,10 * 0,97) = 7215 / 1, Torgveien øst for rundkjøring. Gartnerveien har timetrafikk 502 biler i ettermiddagsrushet. Bruker de samme tall og forutsetninger som for Torgveien. ÅDT blir da beregnet til: Døgntrafikk = timetrafikk / rushtimens andel av døgntrafikk = 502 / 0,102 = 4922 ÅDT = døgntrafikk / korreksjonsfaktorer = 4922/ (1,10 * 0,97) = 4922 / 1, Gartnerveien Gartnerveien har timetrafikk 575 biler i ettermiddagsrushet. Bruker de samme tall og forutsetninger som for Torgveien. ÅDT blir da beregnet til: Døgntrafikk = timetrafikk / rushtimens andel av døgntrafikk = 575 / 0,102 = 5637 ÅDT = døgntrafikk / korreksjonsfaktorer = 5637 / (1,10 * 0,97) = 5637 / 1, Strekning manuell telling kalibrert til ÅDT /kalibrert til ÅDT (ettermiddagsrush, kjt/t) Fv 394 Haugåsveien ved Kilden (maskintelling år 2009) Gartnerveien Nord/sørf. innkj.a (2004) / (418/582) (575) -1 % *timetrafikk sør for tidligere avkjørsel Torgveien vest for rundkjøringen (552) (736) +33,3% *timetrafikk Torgveien øst for rundkjøringen (396) (502) +26,7% *timetrafikk Figur 17: Trafikkutvikling 2004 til 2010, registrert time og beregnet ÅDT (bortsett fra Fv 394) Grunnen til at ÅDT ikke varierer helt i takt med timetrafikken er at vi i denne analysen har brukt et annet datasett for å kalibrere timetrafikk til ÅDT. Timetrafikken viser de registrerte tallene og endringene i trafikken. Vi har registrert trafikken på det lokale vegnettet på samme tidspunkt som makstimen på overordnet vegnett 15:00-16:00. Dette er det viktigste tidsrommet å opprettholde avviklingen på internt veinett for å unngå problemer på hovedveinettet. Trafikkbildet i Torgveien har endret seg siden forrige analyse. Før var innkjøringen til den viktigste parkeringsplassen til Kilden inn fra Gartnerveien. Dette medførte mindre trafikk i nordligste del av veien. Nå er innkjøringen flyttet til Torgveien og biler fra Haugåsveien må kjøre gjennom hele Gartnerveien. Den totale trafikken i Gartnerveien har ikke økt, tallene for timetrafikk er omtrent som før. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

17 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 17 av Trafikk til og fra Kildens parkeringsplasser Trafikkstrøm antall biler mellom kl. 15:00 og 16:00 Til parkeringshus og utendørsparkering Kilden 181 Fra utendørsparkering Kilden 40 Fra parkeringshus Kilden 194 Netto utkjøring fra parkeringsarealene i perioden 53 Figur 18: Trafikk til og fra Kildens parkeringsplasser Trafikken til/fra parkeringsplassene som Kilden disponerer er registrert i maks. timen. Det er registrert en vesentlig reduksjon i forhold til tellingen i 2004 hvor maks. timen hadde 453 biler og timen mellom kl og (dimensjonerende time) hadde 390 biler inn på parkeringsplassene. I tillegg til kryss og avkjørsler i Torgveien vest for Gartnerveien, ble det også telt biler som kjørte inn og ut av parkeringsplassen på Hillevåg torg. Dette ble gjort på bakgrunn av observasjoner og en antakelse om at Hillevåg torg benyttes mye som korttidsparkeringsplass for blant annet Kilden. Det ble registrert 64 biler inn på torget mellom kl og Det er imidlertid ikke registrert hvilken veg sjåfør og passasjerer gikk, slik at det blir bare en antakelse at en stor del av disse er kunder av Kilden. Det ble ikke gjennomført en tilsvarende registrering i Selv om man definerer all parkering på Hillevåg torg som en del av kundetrafikken til Kilden, gir dette ikke mer enn 247 biler i maks. timen som fortsatt er vesentlig lavere enn tallene fra Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

18 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 18 av Sammenheng mellom trafikk på overordnet vegnett og til senteret. Stavanger Kommune ønsket å få belyst om det var en sammenheng mellom trafikken på overordnet vegnett og besøkende til senteret. Det er ikke funnet noen sammenheng ut fra tilgjengelig tallmateriale. På grafene under er trafikken på Fv. 44 og antall besøkende vist i tidsrommet 09:00-21:00. Selv om trafikken på overordnet vegnett har en topp mellom kl. 11:00 og 17:00 er ikke det samme gjeldende for antall besøkende kunder. Besøkstallet holder seg veldig stabilt rundt 700 besøkende i timen, mellom klokken 11:00 og klokken 17:00. Gjennomsnitt trafikktall 5minuttersperiode Antall biler :00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 Klokkeslett Figur 19: Trafikk på Hillevågsveien sørover (tyrkis) og gul (nordover), kl til Besøkende pr. time uke personer hverdag u/lørdag :00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 klokkeslett Figur 20: Besøkende til Kilden i samme tidsrom Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

19 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 19 av Trafikk P-hus, belegg og parkeringstid I følge trafikkanalysen og reguleringsplanen fra 2004/2005 skulle det være 349 parkeringsplasser på Kildens eiendom i dag. Registreringen viser at det er 305 plasser i de 3 etasjene pluss taket og 32 på utsiden i vest (sum 337). Justeringer ift. HC-parkeringsplasser, gangarealer og liknende kan være årsaken til at det er noen færre plasser. Men dette er ikke vesentlig. Tabellen nedenfor viser tallene fra registreringen av antall parkerte biler på hver av parkeringsplassene til Kilden over hele døgnet. I perioden 15:00-17:30 er det registrert med litt kortere tidsintervaller enn for åpningstiden for øvrig. Grafen viser at maks belegg var 50 prosent av tilgjengelige parkeringsplasser mellom klokken 13:00 og 14:00. Høyest belegg på del av parkeringsanlegget var 83 prosent mellom 16:45 og 17:00 i parkeringshusets 3. etasje, da var samtidig det totale belegget kun 38 prosent. Opptatte parkeringsplasser (plasser med parkerte biler) Tidsrom Utendørs Tak 3. etasje 2. etasje 1. etasje Totalt Totalt 32plasser 87plasser 85plasser 69plasser 64plasser antall belegg 09:00-10: % 10:00-11: % 11:00-12: % 12:00-13: % 13:00-14: % 14:00-15: % 15:00-15: % 15:15-15: % 15:30-15:45 15:45-16: % 16:00-16:15 16:15-16: % 16:30-16:45 16:45-17: % 17:00-17:15 17:15-17: % Figur 21: Registrering av bruken av parkeringsplasser på Kildens eiendom, den Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

20 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 20 av 30 Samme tall som på forrige tabell omregnet til prosentverdier. Tidsrom Opptatte parkeringsplasser (plasser med parkerte biler) Utendørs Tak 3. etasje 2. etasje 1. etasje 32plasser 87plasser 85plasser 69plasser 64plasser 09:00-10:00 0 % 2 % 7 % 3 % 0 % 10:00-11:00 6 % 3 % 22 % 3 % 11 % 11:00-12:00 9 % 0 % 85 % 61 % 31 % 12:00-13:00 22 % 6 % 84 % 29 % 33 % 13:00-14:00 25 % 9 % 85 % 72 % 50 % 14:00-15:00 22 % 6 % 78 % 62 % 52 % 15:00-15:15 38 % 5 % 74 % 25 % 41 % 15:15-15:30 22 % 8 % 78 % 25 % 39 % 15:30-15:45 15:45-16:00 22 % 9 % 75 % 20 % 44 % 16:00-16:15 16:15-16:30 25 % 8 % 86 % 14 % 41 % 16:30-16:45 16:45-17:00 22 % 7 % 98 % 19 % 31 % 17:00-17:15 17:15-17:30 9 % 9 % 89 % 38 % 48 % 18:00-19:00 19:00-20:00 Figur 22: Registrering av beleggsprosenten av parkeringsplasser på Kildens eiendom, den Parkeringshuset ser ut til å ha tilstrekkelig kapasitet med dagens trafikk. Riktignok var det ikke en dag med maksimum trafikk på Kilden. Trafikken var en onsdag, mens maks. trafikk er på fredager. Mars måned ligger også under snittet for trafikkbelastning. Parkeringshusets 3. etasje var så å si full på registreringsdagen med ca prosent belegg hele dagen, taket var nær ubrukt på samme tid. i tillegg var 3 av bilene på taket Norconsult sine i tidsrommet kl Oppholdstiden i parkeringshuset spiller også en rolle i vurdering av kapasitet. Jo lenger tid folk står parkert jo større antall parkeringsplasser vil det være behov for. Det foreligger ikke tallmateriale for oppholdstid annet enn fra registreringsdagen. En annet vesentlig moment er kundenes eventuelle parkering på nabotomter, spesielt hvis bruken av disse endres (andre virksomheter, høyere tomteutnyttelse). I punkt 5.4 er det også dokumentert hvor mye trafikk det er til Hillevåg torg (64) i maks. timen. Ut fra antall parkeringsplasser (ca ) tilsier det at bilen står vesentlig kortere enn en time i gjennomsnitt. Dersom antall korttidsparkeringsplasser på Hillevåg Torg reduseres til 10 og det innføres tidsbegrensning og ev. avgift, må disse erstattes i nærområdet. Det er grunn til å tro at belegget i parkeringshuset til Kilden vil øke. Dette vil også øke trafikken til/fra Kilden i vestre del av Torgveien. Dersom 40 av de parkerte bilene på Hillevåg torg hadde parkert i parkeringshuset til Kilden, vil dette gi en økning av belegget med 12% (fra 170 til 210 biler). Dermed ville timen med høyest belegg ( ) øke fra 50 til 62 % forutsatt at disse parkerer en time. Tilsvarende beregning gir et belegg på 82% for maks. timen på fredag også under forutsetning om at oppholdstiden er en time. Ved kortere oppholdstid (jf. kapitel 6) øker kapasiteten. Oppholdstiden kan imidlertid også variere slik at oppholdstiden blir lengre på dager med flest kunder og høyere omsetning (for eksempel fredag, lørdag eller foran helligdager). I vår undersøkelse den 3. mars 2010 var oppholdstiden vesentlig kortere enn en time (se kapitel 6), slik at den reelle beleggprosenten i det tilfelle vil være lavere. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet.

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet. 4. Trafikkanalyse Trafikkanalysen er gjort med en transportmodell. Transportmodeller beskriver transporttilbudet og - etterspørselen i et avgrenset område, og brukes til å finne ut hvordan befolkningen

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Detaljvarehandel i 20 bykommuner

Detaljvarehandel i 20 bykommuner TØI rapport 1303/2014 Arvid Strand Tore Kvarud Petter Christiansen Øystein Engebretsen Detaljvarehandel i 20 bykommuner Analyse av utviklingen i bysentrum og kommunen totalt 2004-2012 TØI rapport 1303/2014

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer

Trikkens rolle Trikkeprogrammet

Trikkens rolle Trikkeprogrammet Trikkens rolle Trikkeprogrammet Rapport: Trikkens rolle Juni 2015 Rapport Trikkens rolle Juni 2015 Utarbeidet for Trikkeprogrammet av Analyse & Strategi AS Forfattere: Julie Amlie, Espen Martinsen og Ulla

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer