RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS"

Transkript

1 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: Telefax: E-post: Foretaksreg.: NO MVA RAPPORT TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Cato Dehli Lauritzen, tlf , Tor Nickelsen Tlf OPPDRAGSNUMMER DOKUMENTNUMMER UTARBEIDET R01 Tarjei Østmoe, Helene Lustrup, Peter Sonnenberg DATO REVISJON FAGKONTROLLERT 19. Mai Tarjei Østmoe ANTALL SIDER OG BILAG GODKJENT 30 Peter Sonnenberg Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

2 SAMMENDRAG Analysen er basert på en tilsvarende analyse med samme detaljering som i 2004 slik at begge kan sammenliknes og utviklingen vurderes. Samtidig er hovedmålet med denne analysen å avklare hvilke konsekvenser som vil oppstå for trafikken som følge av utbyggingen, og eventuelt om det er nødvendig med tiltak for å redusere negative konsekvenser. Omsetning og besøkende har økt fra 2004 til 2010 både på årsbasis og pr. dag for sammenliknbare dager uten at biltrafikken har økt tilsvarende. Økningen i arealene var på ca m2 (4700m 2 forretningsareal) tilsvarende 30 prosent av tidligere utbygd areal. Antall besøkende har gått opp fra 619 til 713 (15%) som gjennomsnitt for de 3 registrerte timene. Antall biler som parkerer på Kilden sine parkeringsplasser har samtidig gått ned fra 321 til 181 biler i dimensjonerende time (kl til 16.00). Biltrafikken inn Torgveien vest for rundkjøringen ved Gartnerveien telledagen har gått opp fra 552 til 736 (+ 33%) og øst for Gartnerveien opp fra 396 til 502 (+26%). For Haugåsveien er det registrert en økning på 15 % fra 2004 til Noe av forklaringen ligger i omleggingen av adkomsten til Kilden, men den største endringen er økt trafikk til omkringliggende eiendommer og områder. Biltrafikken til Kildens eiendom og parkeringsplasser for maks. timen på telledagen sammenliknet med samme tidspunktet i 2004 har gått ned fra 453 til 276 biler. I trafikkanalysen fra 2005 er det for år 2006 lagt til grunn en engangsøkning av trafikken på 20 prosent som et eksempel for beregning av kapasitet. Samtidig er det sagt at dette er mye og mer enn det som kan forventes ut fra erfaringsmaterialet. Dette skulle resultere i en belastningsgrad på 0,58 i Torgveien i 2006 (etter utbyggingen) fra vest ved Gartnerveien etter utbyggingen. Men den faktiske belastningsgraden var på 0,35 i Det er ikke dokumentert en engangsøkning av biltrafikken til Kilden, slik det var forventet. Mye av økningen på tilgrensende vegnett (Torgveien og Gartnervien) må tilskrives generell høy vekst (høy konjunktur) og utvikling på Hillevåg som område med ny aktivitet i flere bygninger (Øye-klinikk, Bohus, Jysk etc.). Det er utsikkert om andelen av besøkende til Kilden som parkerer andre steder enn på Kildens parkeringsplasser, har økt siden En del observasjoner kan tyde på at noe økning har skjedd spesielt på Hillevåg torg. Det er dokumentert en god parkeringsdekning innenfor Kilden sin eiendom også etter utbygging og også etter fjerning av de fleste parkeringsplasser på Hillevåg torg. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

3 SAMMENDRAG - FORTSETTELSE Tellingene og beregningene viser god kapasitet i de samme kryss som ble vurdert og beregnet i Selv om det tas med i betraktning at telletidspunktet viste trafikkmengder på ca prosent lavere enn på en maks. time på en fredag (forutsatt direkte korrelasjon mellom biler og besøkende) har de nærmeste kryss god kapasitet. Det har vært en trafikkvekst i Haugåsveien (FV 394) på 15% i dimensjonerende time. Det er usikkert om trafikkveksten var tilsvarende for ÅDT da det ikke var tilgang på maskinelle tellinger i Det har ikke vært noe trafikkvekst på Hillevågsveien (FV 44) ved tellepunktet i Skjæringen lenger sør. Det kan likevel bety at trafikkmengden i samme vegen ved Hillevåg torg har gått opp. Videodokumentasjonen viser få situasjoner med kø-dannelser (2-4 biler) i Torgveien ved Gartnerveien og Hillevågsveien. Videodokumentasjonen viser også at gående som krysser Torgveien på gangfelt ikke forstyrrer trafikkflyten vesentlig, samtidig som den også viser en stor andel kryssing utenom gangfeltet. Den planlagte utvidelsen med nye m2 forretningsareal (fra til m 2, /+ 33%), når reguleringsplanen blir godkjent, vil ikke utløse tilsvarende økninger av biltrafikken til Kilden med utgangspunkt i de erfaringer og vurderinger som er foretatt. Vegsystemet (Gartnerveien/Torgveien med rundkjøring) slik det ble bygget ut i 2006/2007 har tilstrekkelig kapasitet for økningen som genereres av Kilden. Det er fortsatt ikke behov for endringer ved innkjøringen til Kilden i vest. Parkeringsanlegget på Kilden har kapasitet for den planlagte utbyggingen. Den planlagte økningen med 47 parkeringsplasser vil kompensere for nedlegging av parkeringsplasser på torget. Fortauene og gangforbindelsene fungerer bra og aksen mellom Hillevågsveien med undergangen og vest til hovedinngangen for Kilden er viktig både for bydelssenteret men også som gangforbindelse til sykehuset. Gangtraseer og utformingen av torget vurderes nærmere i illustrasjonsplan med tilhørende beskrivelse. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

4 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 4 av 30 1 FORORD Sektor Kilden Eiendom AS har planer for en utbygging av dagens regionssenter i Hillevåg - kalt Kilden - og har engasjert Norconsult AS parallelt med AMB Arkitekter AS til å utarbeide reguleringsplan med tilhørende dokumenter. Trafikkanalysen er et av de vesentlige dokumentene som skal følge saken. I forbindelse med forhåndskontakt med Stavanger kommune ( ), oppstartmøte den 30. september 2009 samt et oppfølgende drøftingsmøte den 13. januar 2010, ble avtalt at det skulle lages en ny trafikkanalyse. Arbeidet er utført av Norconsult AS basert på en spesifikasjon avtalt i møte med transportplan- og bygplanavdelingen i Stavanger kommune den 28. januar Kontaktpersoner har vært Marianne Lerfall og Asbjørn Myhre (Kilden) og Tor Nickelsen og Petter F. Andersen fra Sektor Kilden Eiendom AS. Iqubal Mohammad har deltatt fra Transportplanavdelingen og Brigt Sandvik fra Stavanger Kommune. Hos Norconsult AS har arbeidet vært ledet av Peter Sonnenberg med Tarjei Østmoe som ansvarlig for trafikktellingen, kapasitetsberegningene og trafikkanalysen. Videre har to andre medarbeidere fra Norconsult og medlemmer av Lions Klubb deltatt i trafikkregistreringene Arbeidet er basert på de forutsetninger og innspill som er kommet fra Stavanger kommune i møte den 28. januar Denne rapporten skal være bakgrunnsmateriale og vedlegg til reguleringssaken. Stavanger, den 19. mai 2010 For Norconsult AS Peter Sonnenberg Oppdragsleder Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

5 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 5 av 30 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 5 3 INNLEDNING 6 4 GRUNNLAG Utviklingen av Kilden - nøkkeltall Kunder/besøkende 9 5 TRAFIKKDATA Trafikk på overordnet vegnett Registrert timetrafikk lokalt vegnett Estimert ÅDT på lokalt vegnett Trafikk til og fra Kildens parkeringsplasser Sammenheng mellom trafikk på overordnet vegnett og til senteret Trafikk P-hus, belegg og parkeringstid 19 6 OPPHOLDSTID PARKERINGSHUS Trafikk besøkende Kilden Forholdet mellom besøkende til Kilden og biler inn til Kilden (personer per bil) Gangtrafikk Hillevåg Torg 25 7 KAPASITETSBEREGNINGER BILTRAFIKK Torgveien x Gartnerveien Haugåsveien x Gartnerveien Innkjøring til Kilden P-hus 28 8 BYBANESTOPP 29 9 KONKLUSJON / ANBEFALTE TILTAK 30 Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

6 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 6 av 30 3 INNLEDNING Kjøpesenteret Kilden har god beliggenhet sentralt i Hillevåg på nord-sør aksen fra Våland/Paradis til Vaulen/Mariero. Kilden ligger i et område av Hillevåg som er utpekt til regionssenter av kommunen. Senteret har gode atkomstforhold til overordnet vegnett Fv. 44 Hillevågsveien og Fv. 394 Haugåsveien. Atkomsten til Kilden skjer fra Torgveien. Parkeringshuset og parkeringsplassene i nærheten har atkomst til og fra Torgveien og Torgveien fører direkte ut mot Fv. 44. Gartnerveien knytter Torgveien mot Haugåsveien og Haugåsveien knytter området til E39. Figur 1: Oversikt over hovedvegnettet rundt Kilden Kryssene mellom Kilden og overordnet vegnett er rundkjøringer. Det er fire sentrale rundkjøringer i trafikksystemet. Det er Torgveien x Gartnerveien, Torgveien x Fv. 44 Hillevågsveien, Haugåsveien x Fv. 44 Hillevågsveien og Haugåsveien x Gartnerveien. Rundkjøringer gir i utgangspunktet veldig god avvikling og noenlunde samme prioritet både til hoved- og sideveiene. Dette er en fordel for senteret og bedriftene rundt, men gjør det viktig å opprettholde kapasitetsreserve i hele systemet for å unngå køer som i verste fall strekker seg ut på hovedveiene. Senteret har også god tilknytning til boligområder som ligger på nord-, vest- og sørsiden. Øst for senteret ligger en rekke næringsområder og et transformasjonsområde på østsiden av RV 44. Langs nord-sør aksen ligger hovedaksen for busstilbudet mellom Sandnes og Stavanger, dette er etter jernbanen den viktigste kollektive transportåren i regionen og gir området et godt kollektivtilbud med hyppige bussavganger. Jernbanestoppet på Hillevåg er nylig nedlagt, men det er fattet prinsippvedtak om at det skal bygges bybane langs Fv. 44 Hillevågsveien. Det sentrale stoppestedet for bybanen vi ligge øst for Hillevåg torg. Dette fremtidige stoppestedet vil også bli nærmeste stoppested for reisende til Stavanger Universitetssykehus, se forøvrig kapitel 8. Når det gjelder beskrivelsen av planlagt utbygging vises det til beskrivelse av reguleringsplanen. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

7 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 7 av 30 Et moment med denne analysen er å vise utviklingen i trafikken siden forrige analyse fra mai 2005 og å evaluere eksisterende trafikkforhold i lys av dette. Stavanger kommune har også gitt uttrykk for at det er interessant å se i hvilken grad Norconsults tidligere beregninger og prognoser har inntruffet. Vi har valgt samme ukedag (onsdag) og samme tidsrommet for tellingen av trafikken (ettermiddagsrushet til 17.30) som i Tellingen ble gjennomført 3. mars 2010 (31. mars 2005). Tellingen er begrenset til rundkjøringene Torgveien/Gartnerveien og Gartnerveien/Haugåsveien samt avkjørslene/kryssene vestover i Torgveien. Arbeidet som pågår på Hillevågsvegen i regi av Statens Vegvesen berøres ikke. Norconsult har fått tilgang til kundestatistikk (sum pr. time, dag, uke og fordelt på innganger) samt utarbeidet en parkeringsstatistikk i samarbeid med Kilden på registreringsdagen. Statistikken er levert for 2009 og i stor grad det samme for Det er innhentet maskinelle telledata for Hillevågsveien og Haugåsveien fra Statens vegvesen. Telledataene fra Hillevågsveien er meget detaljerte og gir mye god informasjon om både maks trafikk, rushtidens varighet, endringer fra år til år, retningsfordeling osv. I trafikkanalysen er det registrert og beskrevet trafikken til/fra Kilden for situasjonen i mars Det er ikke beregnet trafikkutvikling for en framtidig situasjon. Det beskrives som en del av kapitel 9 om anbefalte tiltak og konklusjon. Trafikken på overordnet vegnett beskrives mht. månedstrafikk, døgntrafikk, årsdøgntrafikk, retningsfordeling, trafikkintensitet i rushet osv. Registreringsopplegget ble fastlagt i dialog med Stavanger Kommune. Registreringene inneholder tellinger av kryssene Haugåsveien x Gartnerveien, Gartnerveien x Torgveien, Torgveien x utkjøring fra P-hus Kilden, Torgveien x P-plass i nord, Torgveien x Fritjof Nansens vei, Torgveien x innkjøring P-hus Kilden/utendørsparkering Kilden, Torgveien x inn og utkjøring Øyeklinikk i nordvest, belegg og parkeringstid for parkeringshus Kilden, i tillegg ble det gjennomført en mapping av gåendes bruk av Hillevåg Torg. Det ble gjort registreringer i ettermiddagsrushet (kl til 17.30). Prognosene fra forrige utvidelse av Kilden kjøpesenter gjennomgås og sammenlignes med dagens tall for å finne ut om trafikken har utviklet seg som forutsett eller om den avviker. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

8 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 8 av 30 4 GRUNNLAG 4.1 Utviklingen av Kilden - nøkkeltall Sektor Eiendomsutvikling AS har fått utarbeidet en revidert handelsanalyse av Vista Analyse AS, og det skal dokumenteres det etablerte forretningsareal innenfor Hillevåg bydelssenter og om dette er i samsvar med kommuneplanen. Den økonomiske utviklingen for Kilden viser følgende økning i bruttoomsetningstall: År Omsetning i mill Besøkende år* Omsetningnpr. besøkende Kunder pr. dag/gjennomsn Biler pr. åpent døgn Faktor besøkende - bil 1,6 2,9 Figur 2: Oversikt med nøkkeltall for 2004 til 2009 * = anslag ut fra enkelttellinger Utbyggingen i 2005/2006 viser igjen i en nivåøkning ift. omsetning pr. år og besøkende pr. år. Grunnlaget for å si noe om besøkende pr. år og dermed omsetning pr. besøkende er dårlig/mangelfull for årene 2004 til 2006, og det må tas forbehold om dette. Omsetning i mill Besøkende år* Omsetning i mill Besøkende år* Figur 3: Årsomsetning Kilden Figur 4: Besøkende pr. år, Kilden Kunder pr. dag/gjennomsn. Biler pr. åpent døgn Kunder pr. dag/gjennomsn Biler pr. åpent døgn Figur 5: Besøkende pr. dag/gjennomsnitt Figur 6: Biler pr. åpent døgn, Kilden Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

9 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 9 av Kunder/besøkende Sektor Eiendomsutvikling AS har nå statistikk over antall besøkende (= personer inn gjennom inngangene) som har vært talt kontinuerlig siden Ut fra manuelle tellinger som ble foretatt tidligere, var det ca besøkende på en topp handledag (lørdag ) og ca besøkende på onsdag den 31. mars 2004 med et snitt på ca. 550 besøkende pr. time. Erfaringen fra tidligere år og andre kjøpesenter tilsier at antall kunder er relativt jevnt fordelt over året med noen unntak. Den største toppen utgjør gjerne de to ukene før jul (uke 50-51) og den andre ligger etter skolestart (uke 33-35). Ferie- og helligdagsperiodene går klart fram med lavere tall (påske, himmelfart, pinse, sommer, jul/nyttår). Tellingene fra uke 9 til 12 i 2009 (ikke 10 vinterferie) bekrefter dette, men viser også at tallene for disse ukene (6017, 5726, 6006 = 5916 i snitt) ligger 22 prosent under årsgjennomsnittet (7552) for onsdager. På ukedager (mandag til lørdag) er det i gjennomsnitt 7645 besøkende og fra mandag til fredag i snitt 7544 besøkende i Det har kun vært 3 åpne søndager i desember som gir grunnlaget for gjennomsnittstallet for søndager. Ut fra dette gir tellingen ca besøkende pr. uke og rundt besøkende pr. år. Figur 7: Oversikt over hovedvegnettet rundt Kilden Fordelingen på ukedager er ganske jevnt med fredag som den største handledagen (8152) med 6,6 prosent flere besøkende enn gjennomsnittet, og mandagen som den minst besøkte dagen (6897) med 9,8 prosent under gjennomsnittet. Onsdagen ligger med 7552 besøkende 1,2 prosent under ukegjennomsnittet for besøkende. Gjennomsnittstallet for besøkende på onsdager var 7552 besøkende i Tellingen den 3. mars 2010 viste 6773 besøkende som ligger 11 prosent lavere enn en gjennomsnittlig onsdag i Dette betyr samtidig at også må påregnes onsdager som ligger opp til 11 prosent over gjennomsnittet, dvs. anslagsvis 9000 besøkende. Besøkende pr. time uke 8-10 personer :00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 klokkeslett hverdag m/lørdag hverdag u/lørdag Figur 8: Besøkende pr. timer gjennomsnitt for 3 uker i februar/mars 2009 Av diagrammet går det fram at antall besøkende er ganske jevnt fordelt fra kl til Kun de siste to timene (fra kl til 20.00) har lavere besøkstall. Det er ingen klar topp på dagen mandag til fredag. Når Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

10 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 10 av 30 lørdagen tas med gir dette en liten topp ca. kl Dette viser at det ikke foretas flere "kombinasjonsturer" av typen "arbeid-butikk-hjem" enn andre handleturer utover dagen av kunder i dette senteret. Onsdag er en gjennomsnittlig dag mht. besøkende mandag til fredag og ligger noe (1,2 prosent) under gjennomsnittet for mandag til fredag. Tellingen fra onsdagen den ligger 11 prosent under årsgjennomsnittet for onsdager i 2009, og dette skal det tas hensyn til i de videre vurderingene. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

11 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 11 av 30 5 TRAFIKKDATA 5.1 Trafikk på overordnet vegnett Ved hjelp av maskinelle telledata med detaljering ned på 5-minuttersintervaller er det regnet ut at maksimum timetrafikk om morgenen opptrer i tidsrommet 07:25 til 08:25. Tilsvarende opptrer maksimum timetrafikk for ettermiddagsrushet i intervallet 15:00-16:00. Det er kun ettermiddagsrushet som har vært fokus i analysen fordi handelsarealene og Kilden spesielt ikke åpner før en stund etter morgenrushet og derfor ikke påvirker avviklingen i nevneverdig grad. De beste trafikkdataene som er tilgjengelige i nærheten er et tellepunkt som ligger i Skjæringen ca. 800 meter lenger sør på Hillevågsveien, vist på ortofoto. Figur 9: Tellepunkt på FV 44 Hillevågsveien ift. Kilden Dataene fra tellinger på Hillevågsveien er satt opp i grafer vist under. 100 Gjennomsnitt trafikktall Hillevågsveien 5-minuttersperiode hverdag Antall biler Nordover Sørover :00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 Klokkeslett Figur 10: Gjennomsnittlig trafikk på hverdager i tellepunkt på FV 44 Hillevågsveien Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

12 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 12 av 30 Gjennomsnitt trafikktall Hillevågsveien 5-minuttersperiode helg Antall biler Nordover Sørover :00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 Klokkeslett Figur 11: Gjennomsnittlig trafikk i helgen i tellepunkt på FV 44 Hillevågsveien For det maskinelle tellepunktet på Hillevågsveien gjelder følgende statistikk for trafikkmengder. Figur 12: Årsdøgn- og månedsdøgntrafikk i tellepunkt på FV 44 Hillevågsveien Døgntrafikken mars 2009 i Hillevåg, Skjæringen var 17300, ÅDT for 2009 var Mars måned hadde i 2009 altså en trafikkintensitet som lå høyere enn ÅDT. Andelen av tunge kjøretøy er 7 prosent for Hillevågsveien. Makstimen på Hillevågsveien om morgenen er registrert til 1337 biler for feltene sammenlagt, og dette gir 698 (52 prosent) kjøretøy mot nord og 639 (48 prosent) kjøretøy mot sør. Morgenrushet utgjør 7,8 prosent av ÅDT Makstimen på Hillevågsveien om ettermiddagen er registret til 1756 biler for feltene sammenlagt, og dette gir: 787 (45 prosent) kjøretøy mot nord og 969 (55 prosent) kjøretøy mot sør. Ettermiddagsrushet utgjør 10,2 prosent av ÅDT Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

13 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 13 av 30 Trafikkveksten på Hillevågsveien er illustrert på figuren under. Det er tall fra mars det er funnet gjennomsnittstall for hver dag (mandager-søndager) for mars fra første mandag i mars og tre hele uker etter det, påskeuker er tatt ut av statistikken. Trafikkmengdene har vært ganske stabile i hele perioden var spesielt høyt både mandag onsdag og lørdag. Sannsynligvis henger denne toppen i 2007 sammen med høy aktivitet i økonomien. Trafikken har altså vært høyere før, med i snitt totalt 1882 biler fredag ettermiddag 2006 (1868 i 2010) og totalt 1859 biler i timen lørdags ettermiddag 2007 (1757 i 2010). Ukesvariasjon trafikk Hillevågsveien i mars kjøretøy/time mandag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 tirsdag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 onsdag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 torsdag 04:00 08:00 12:00 Dag-tid 16:00 20:00 fredag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 lørdag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 søndag 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00 Figur 13: Ukesvariasjon i tellepunkt på FV 44 Hillevågsveien (grønnlinje =2010) På grafen nedenfor er tallene samlet ennå mer sammen, slik at de viser gjennomsnittstrafikk for alle hverdager mandag-fredag. Grafen viser blant annet at ettermiddagsrushet var av lenger varighet i 2007, mens timetrafikken ikke var høyere. Dette tyder på at kapasitetsgrensen ble nådd i 2007 og at rushet trakk utover i tid. Dette er nå reversert i noen grad for ettermiddagen. For morgenrushet er trafikkintensiteten høyere nå enn i 2007 og ligger også langt lavere enn ettermiddagsrushet med 1200 kjøretøy/t i forhold til 1800 kjøretøy/t Utvikling gjennomsnitt hverdagstrafikk Hillevågsveien kjt/t :00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Klokkeslett Figur 14: Utvikling av gjennomsnittet for hverdagstrafikken i tellepunkt på FV 44 Hillevågsveien Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

14 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 14 av 30 Trafikkveksten på Haugåsveien er illustrert på figuren under. Tellepunktet her ligger vest for rundkjøringen med Gartnerveien. Det er tall fra september begge deler. Den ene serien er fra 2003 og den andre serien er fra Dette er de beste tellingene som foreligger når det gjelder utviklingen i trafikkmengden her over tid. Tallene viser en ca 15 prosent økning i trafikken i dimensjonerende time. Det er ikke ennå tendenser til utflating av trafikkmengden i rushtiden. Tvert imot er toppen nå langt høyere enn i 2003, med totalt nesten 1500 kjt. i timen fredags ettermiddag mot like over 1200 kjt. i Utvikling i trafikkmengde på Haugåsveien Kjøretøy / time mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag mandag tirsdag onsdag Dag - tid Figur 15: Utvikling av trafikken i Haugåsveien på ukedager, 2003 (blå) og 2009 (lilla) Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

15 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 15 av Registrert timetrafikk lokalt vegnett Figur 16: Ortofoto med tellepunkt rundt Kilden, alle telt av Norconsult AS den 3. mars 2010 Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

16 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 16 av Estimert ÅDT på lokalt vegnett Torgveien, vest for rundkjøring Torgveien vest for Gartnerveien har timetrafikk 736 biler i ettermiddagsrushet. Det finnes ikke maskinelle tellinger for Torgveien, men vi har telt timetrafikken for Torgveien, mens vi har tilgang til maskinelle tellinger for Fv. 44. Ettermiddagsrushet på Fv. 44 utgjør 10,2 prosent. Veien vurderes å være en bygate fordi det er lite gjennomkjøringstrafikk, trafikken utgjøres i hovedsak av folk som har et ærend i eller ved Kilden. Det er derfor brukt korreksjonsfaktor M1 (Statens vegvesen - Håndbok 146) for å beregne ÅDT. Korreksjonsfaktor ukesvariasjon for M1, onsdag om våren, er 110. Korreksjonsfaktor årsvariasjon for M1, første uka i mars, er 97. ÅDT blir da beregnet til: Døgntrafikk = timetrafikk / rushtimens andel av døgntrafikk = 736 / 0,102 = 7215 ÅDT = døgntrafikk / korreksjonsfaktorer = 7215 / (1,10 * 0,97) = 7215 / 1, Torgveien øst for rundkjøring. Gartnerveien har timetrafikk 502 biler i ettermiddagsrushet. Bruker de samme tall og forutsetninger som for Torgveien. ÅDT blir da beregnet til: Døgntrafikk = timetrafikk / rushtimens andel av døgntrafikk = 502 / 0,102 = 4922 ÅDT = døgntrafikk / korreksjonsfaktorer = 4922/ (1,10 * 0,97) = 4922 / 1, Gartnerveien Gartnerveien har timetrafikk 575 biler i ettermiddagsrushet. Bruker de samme tall og forutsetninger som for Torgveien. ÅDT blir da beregnet til: Døgntrafikk = timetrafikk / rushtimens andel av døgntrafikk = 575 / 0,102 = 5637 ÅDT = døgntrafikk / korreksjonsfaktorer = 5637 / (1,10 * 0,97) = 5637 / 1, Strekning manuell telling kalibrert til ÅDT /kalibrert til ÅDT (ettermiddagsrush, kjt/t) Fv 394 Haugåsveien ved Kilden (maskintelling år 2009) Gartnerveien Nord/sørf. innkj.a (2004) / (418/582) (575) -1 % *timetrafikk sør for tidligere avkjørsel Torgveien vest for rundkjøringen (552) (736) +33,3% *timetrafikk Torgveien øst for rundkjøringen (396) (502) +26,7% *timetrafikk Figur 17: Trafikkutvikling 2004 til 2010, registrert time og beregnet ÅDT (bortsett fra Fv 394) Grunnen til at ÅDT ikke varierer helt i takt med timetrafikken er at vi i denne analysen har brukt et annet datasett for å kalibrere timetrafikk til ÅDT. Timetrafikken viser de registrerte tallene og endringene i trafikken. Vi har registrert trafikken på det lokale vegnettet på samme tidspunkt som makstimen på overordnet vegnett 15:00-16:00. Dette er det viktigste tidsrommet å opprettholde avviklingen på internt veinett for å unngå problemer på hovedveinettet. Trafikkbildet i Torgveien har endret seg siden forrige analyse. Før var innkjøringen til den viktigste parkeringsplassen til Kilden inn fra Gartnerveien. Dette medførte mindre trafikk i nordligste del av veien. Nå er innkjøringen flyttet til Torgveien og biler fra Haugåsveien må kjøre gjennom hele Gartnerveien. Den totale trafikken i Gartnerveien har ikke økt, tallene for timetrafikk er omtrent som før. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

17 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 17 av Trafikk til og fra Kildens parkeringsplasser Trafikkstrøm antall biler mellom kl. 15:00 og 16:00 Til parkeringshus og utendørsparkering Kilden 181 Fra utendørsparkering Kilden 40 Fra parkeringshus Kilden 194 Netto utkjøring fra parkeringsarealene i perioden 53 Figur 18: Trafikk til og fra Kildens parkeringsplasser Trafikken til/fra parkeringsplassene som Kilden disponerer er registrert i maks. timen. Det er registrert en vesentlig reduksjon i forhold til tellingen i 2004 hvor maks. timen hadde 453 biler og timen mellom kl og (dimensjonerende time) hadde 390 biler inn på parkeringsplassene. I tillegg til kryss og avkjørsler i Torgveien vest for Gartnerveien, ble det også telt biler som kjørte inn og ut av parkeringsplassen på Hillevåg torg. Dette ble gjort på bakgrunn av observasjoner og en antakelse om at Hillevåg torg benyttes mye som korttidsparkeringsplass for blant annet Kilden. Det ble registrert 64 biler inn på torget mellom kl og Det er imidlertid ikke registrert hvilken veg sjåfør og passasjerer gikk, slik at det blir bare en antakelse at en stor del av disse er kunder av Kilden. Det ble ikke gjennomført en tilsvarende registrering i Selv om man definerer all parkering på Hillevåg torg som en del av kundetrafikken til Kilden, gir dette ikke mer enn 247 biler i maks. timen som fortsatt er vesentlig lavere enn tallene fra Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

18 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 18 av Sammenheng mellom trafikk på overordnet vegnett og til senteret. Stavanger Kommune ønsket å få belyst om det var en sammenheng mellom trafikken på overordnet vegnett og besøkende til senteret. Det er ikke funnet noen sammenheng ut fra tilgjengelig tallmateriale. På grafene under er trafikken på Fv. 44 og antall besøkende vist i tidsrommet 09:00-21:00. Selv om trafikken på overordnet vegnett har en topp mellom kl. 11:00 og 17:00 er ikke det samme gjeldende for antall besøkende kunder. Besøkstallet holder seg veldig stabilt rundt 700 besøkende i timen, mellom klokken 11:00 og klokken 17:00. Gjennomsnitt trafikktall 5minuttersperiode Antall biler :00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 Klokkeslett Figur 19: Trafikk på Hillevågsveien sørover (tyrkis) og gul (nordover), kl til Besøkende pr. time uke personer hverdag u/lørdag :00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 klokkeslett Figur 20: Besøkende til Kilden i samme tidsrom Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

19 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 19 av Trafikk P-hus, belegg og parkeringstid I følge trafikkanalysen og reguleringsplanen fra 2004/2005 skulle det være 349 parkeringsplasser på Kildens eiendom i dag. Registreringen viser at det er 305 plasser i de 3 etasjene pluss taket og 32 på utsiden i vest (sum 337). Justeringer ift. HC-parkeringsplasser, gangarealer og liknende kan være årsaken til at det er noen færre plasser. Men dette er ikke vesentlig. Tabellen nedenfor viser tallene fra registreringen av antall parkerte biler på hver av parkeringsplassene til Kilden over hele døgnet. I perioden 15:00-17:30 er det registrert med litt kortere tidsintervaller enn for åpningstiden for øvrig. Grafen viser at maks belegg var 50 prosent av tilgjengelige parkeringsplasser mellom klokken 13:00 og 14:00. Høyest belegg på del av parkeringsanlegget var 83 prosent mellom 16:45 og 17:00 i parkeringshusets 3. etasje, da var samtidig det totale belegget kun 38 prosent. Opptatte parkeringsplasser (plasser med parkerte biler) Tidsrom Utendørs Tak 3. etasje 2. etasje 1. etasje Totalt Totalt 32plasser 87plasser 85plasser 69plasser 64plasser antall belegg 09:00-10: % 10:00-11: % 11:00-12: % 12:00-13: % 13:00-14: % 14:00-15: % 15:00-15: % 15:15-15: % 15:30-15:45 15:45-16: % 16:00-16:15 16:15-16: % 16:30-16:45 16:45-17: % 17:00-17:15 17:15-17: % Figur 21: Registrering av bruken av parkeringsplasser på Kildens eiendom, den Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

20 Utvidelse Kilden Trafikkanalyse Oppdragsnr: Dokumentnummer: Side: 20 av 30 Samme tall som på forrige tabell omregnet til prosentverdier. Tidsrom Opptatte parkeringsplasser (plasser med parkerte biler) Utendørs Tak 3. etasje 2. etasje 1. etasje 32plasser 87plasser 85plasser 69plasser 64plasser 09:00-10:00 0 % 2 % 7 % 3 % 0 % 10:00-11:00 6 % 3 % 22 % 3 % 11 % 11:00-12:00 9 % 0 % 85 % 61 % 31 % 12:00-13:00 22 % 6 % 84 % 29 % 33 % 13:00-14:00 25 % 9 % 85 % 72 % 50 % 14:00-15:00 22 % 6 % 78 % 62 % 52 % 15:00-15:15 38 % 5 % 74 % 25 % 41 % 15:15-15:30 22 % 8 % 78 % 25 % 39 % 15:30-15:45 15:45-16:00 22 % 9 % 75 % 20 % 44 % 16:00-16:15 16:15-16:30 25 % 8 % 86 % 14 % 41 % 16:30-16:45 16:45-17:00 22 % 7 % 98 % 19 % 31 % 17:00-17:15 17:15-17:30 9 % 9 % 89 % 38 % 48 % 18:00-19:00 19:00-20:00 Figur 22: Registrering av beleggsprosenten av parkeringsplasser på Kildens eiendom, den Parkeringshuset ser ut til å ha tilstrekkelig kapasitet med dagens trafikk. Riktignok var det ikke en dag med maksimum trafikk på Kilden. Trafikken var en onsdag, mens maks. trafikk er på fredager. Mars måned ligger også under snittet for trafikkbelastning. Parkeringshusets 3. etasje var så å si full på registreringsdagen med ca prosent belegg hele dagen, taket var nær ubrukt på samme tid. i tillegg var 3 av bilene på taket Norconsult sine i tidsrommet kl Oppholdstiden i parkeringshuset spiller også en rolle i vurdering av kapasitet. Jo lenger tid folk står parkert jo større antall parkeringsplasser vil det være behov for. Det foreligger ikke tallmateriale for oppholdstid annet enn fra registreringsdagen. En annet vesentlig moment er kundenes eventuelle parkering på nabotomter, spesielt hvis bruken av disse endres (andre virksomheter, høyere tomteutnyttelse). I punkt 5.4 er det også dokumentert hvor mye trafikk det er til Hillevåg torg (64) i maks. timen. Ut fra antall parkeringsplasser (ca ) tilsier det at bilen står vesentlig kortere enn en time i gjennomsnitt. Dersom antall korttidsparkeringsplasser på Hillevåg Torg reduseres til 10 og det innføres tidsbegrensning og ev. avgift, må disse erstattes i nærområdet. Det er grunn til å tro at belegget i parkeringshuset til Kilden vil øke. Dette vil også øke trafikken til/fra Kilden i vestre del av Torgveien. Dersom 40 av de parkerte bilene på Hillevåg torg hadde parkert i parkeringshuset til Kilden, vil dette gi en økning av belegget med 12% (fra 170 til 210 biler). Dermed ville timen med høyest belegg ( ) øke fra 50 til 62 % forutsatt at disse parkerer en time. Tilsvarende beregning gir et belegg på 82% for maks. timen på fredag også under forutsetning om at oppholdstiden er en time. Ved kortere oppholdstid (jf. kapitel 6) øker kapasiteten. Oppholdstiden kan imidlertid også variere slik at oppholdstiden blir lengre på dager med flest kunder og høyere omsetning (for eksempel fredag, lørdag eller foran helligdager). I vår undersøkelse den 3. mars 2010 var oppholdstiden vesentlig kortere enn en time (se kapitel 6), slik at den reelle beleggprosenten i det tilfelle vil være lavere. Z:\Stavanger\501\33\ \4 Resultatdokumenter\41 Rapporter\412 Trafikkanalyse\ _Trafikkanalyse.doc Utskrift

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Notat nr.: 1 Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Voss kommune Fra: Norconsult AS Dato: 14.11.2014 Ny barnehage Lundhaugen - Rogne Trafikkvurdering Innledning I forbindelse med reguleringsplan for Lundhaugen Rogne er det planlagt en ny barnehage.

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Innhold. 4. Oppsummering 18

Innhold. 4. Oppsummering 18 1 Innhold 1. Innledning 1.1 Historie og bakgrunn for prosjektet Sambruksfelt 2+ 1.2 Fakta om sambruksfelt 1.3 Registreringer før og etter innføring av Sambruksfeltet 1.4 Effekter for andre trafikantgrupper

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE

KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver Kopstad & Haugen ANS Dokument type Rapport Dato 2014-11-25 KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE KIWI SEMSMOEN TRAFIKKANALYSE Revisjon 04 Dato 2014-11-25 Utført av Marius Fossum Normann Kontrollert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato:

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato: Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 529146 Regplan Fv 47, Karmsundgata, Storasundgate - E134 Dato: 2014-04-25 Skrevet av: Richard Wigestrand Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING AV ADKOMSTMULIGHETER

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by

Kommuneplan Kongsvinger kommune. Notat. Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by Kommuneplan 2009-2021 Kongsvinger kommune Notat Tema: Hovedvegsystemet i Kongsvinger by 19. mai 2009 2 Framtidig vegsystem i Kongsvinger by Kongsvinger sentrum er et sentralt kommunikasjonsknutepunkt i

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen

Juni Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Juni 2005 Før / etterundersøkelse av kollektivplan Christies gate - Bryggen Statens vegvesen 2 Bergen kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN...4 2. AVGRENSING OG METODE...6 3. TRAFIKKMENGDER...6 3.1. FORUTSETNINGER...

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer