Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid Oppdragsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398"

Transkript

1 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid Oppdragsnr.:

2 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: Trafikkanalyse HeJon FKo SoFRa Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 2 av 20

3 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 Innhold 1 Innledning Bakgrunn 4 2 Dagens situasjon Lokalisering Trafikkmengder på veier/gater og kritiske kryss Kapasitetsutnyttelse i kritiske kryss 10 3 Fremtidig situasjon Turproduksjon Fordeling av generert trafikk Trafikkmengder i kritiske kryss Kapasitetsutnyttelse i kritiske kryss Påvirkning på trafikanter Kollektivtrafikk Gang- og sykkeltrafikk Konklusjon 19 4 Kilder 20 x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 3 av 20

4 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Boreus Eiendom AS har igangsatt utarbeidelse av detaljreguleringsplan for sørlige del av Kvartal 21 i Bodø sentrum, og Norconsult AS er i den forbindelsen innleid til å forestå planarbeidet. En del av planarbeidet består i å utarbeide en trafikkanalyse som dokumentasjon for reguleringen. Planområdet (se Figur 1 og Figur 2) skal legge til rette for 47 nye boenheter (fordelt på 5. til 14. etg.) og ca m 2 næring (fordelt på 1. til 4. etg.) i blokk, med parkering i to etasjer under bakken. Trafikkanalysen skal analysere trafikkstrømmene som følger av planforslaget, utrede mulige avviklingsproblemer og konfliktpunkter, samt gi eventuelle forslag på avbøtende tiltak. Figur 1: Situasjonsplan ny bebyggelse. Blå pil ved Sandgata markerer inn/utkjøring til parkeringsgarasjen. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 4 av 20

5 Figur 2: Snitt av den nye bebyggelsen sett fra Dronningens gate. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 5 av 20

6 2 Dagens situasjon 2.1 LOKALISERING Planområdets lokalisering i forhold til det overordnede veinettet og den sentrale delen av Bodø sentrum er illustrert i Figur 3. Veinettet er bygget opp med hovedveien Rv 80 som gir adkomst både til flyplassen i syd samt til jernbanen og havna i nord. Hålogalandsgata er en kapasitetssterk fordelergate som sammen med Bankgata og Sjøgata gir adkomst til de ulike delområdene. Figur 3: Planområdets lokalisering i forhold til det overordnede veinettet og Bodø sentrum. (Kartgrunnlag: Finn.no). x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 6 av 20

7 2.2 TRAFIKKMENGDER PÅ VEIER/GATER OG KRITISKE KRYSS Foreliggende trafikkmålinger i område er vist som årsdøgntrafikken (ÅDT 1 ) i Figur 4. Trafikktallene er oppjustert til 2015-tall i henhold til veitrafikkindeksene som er vist i Tabell 1. Tabell 1: Veitrafikkindeks for trafikkutviklingen i Nordland fylke de siste 6 årene. (Data: Statens vegvesen, [1]). År Veitrafikkindeks, prosent Veitrafikkindeks, faktor ,6 % 1, ,3 % 0, ,5 % 1, ,8 % 1, ,8 % 1, ,6 % 1,006 Figur 4: ÅDT registreringer for veiene/gatene rundt planområdet (2015-tall), og markerte enveiskjørte veier i planområdets nærområde (sorte piler) og kollektivgate (blå linje). (Datakilde: Bodø kommune justerte tall, Kartgrunnlag: finn.no). 1 Årsdøgntrafikk: summen av alle kjøretøy som passerer et snitt av en vei i løpet av et år dividert på antall dager i året. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 7 av 20

8 Det er gjennomført trafikktelling i krysset Hålogalandsgata x Dronningens gate som markert i Figur 4. Dette krysset er med bakgrunn i planområdets lokalisering og vei- og gatenettets oppbygging vurdert å være det mest kritiske krysset sett i forhold til trafikkgenereringen fra planområdet. Trafikktellingen ble utført i ettermiddagsrushet onsdag 8. april 2015, kl. 15:30-17:30, i 15-minutters intervaller. Resultatet fra tellingen er vist i Figur 5 og viser makstimestrafikken som ble registret mellom kl. 15:30-16:30. Tellingen er ikke korrigert med korreksjonsfaktor som tar hensyn til veitype, ukevariasjon og årsvariasjon. Figur 5: Trafikkmengder i ettermiddagsrush kl. 15:30-16:30 i dagens situasjon. Blå tall viser antall kryssende fotgjengere og rødt tall viser totalt antall kjøretøy som belastet krysset i makstimen. Tallsettet i Figur 5 viser at den mest belastede gatearmen i krysset i dagens situasjon er Hålogalandsgata fra nordvest, mens det er flest kryssende fotgjengere over Dronningens gate. Til tross for at det ikke er noe gangfelt over Hålogalandsgata fra sørøst er det fortsatt mange kryssende fotgjengere her. I henhold til Statens Vegvesens håndbok «V713 Trafikkberegninger», [2] kan makstimestrafikken beregnes å utgjøre omtrent 10 % av døgnstrafikken. Med utgangspunkt i dette kan trafikkmengdene fra trafikktellingen beregnes om til ÅDT-tallene som er vist i Figur 6. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 8 av 20

9 Figur 6: Oversikt over ÅDT-mengdene i området i 2015-tall, der også resultatene fra trafikktellingen er inkludert. I tilknytning til reguleringsplan for nytt kulturhus og bibliotek på nabotomten blev det år 2006 laget en trafikkanalyse og utført trafikktellinger i området, deriblant en telling i krysset Hålogalandsgata x Dronningens gate, [2]. En sammenligning mellom dagens trafikkmengder i krysset og tallene som blev registrert år 2006 (se Tabell 2) viser på en reduksjon i trafikkmengdene de siste 9 årene på kryssets samtlige innfartsveier. Reduksjonen kan sannsynlig skyldes relativt store forandringer i veinettet. Blant annet er det innført enveiskjørte gater i nærområdet til kvartalet. År 2014 ble det dessuten avgiftsbelagt parkering i alle kommunale gater i Bodø sentrum. Tabell 2: Sammenligning av trafikkmengdene i krysset Hålogalandsgata x Dronningens gate år 2006 og ÅDT-tallene fra 2006 er hentet fra en tidligere trafikkanalyse utført av Asplan Viak, [2]. År ÅDT (2006-tall) basert på telling i september 2006, [2] ÅDT (2015-tall) basert på telling i april 2015 Forendring Hålogalandsgata Nord % Dronningens gt. Øst % Hålogalandsgata Sør % Moloveien % x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 9 av 20

10 2.3 KAPASITETSUTNYTTELSE I KRITISKE KRYSS For å vurdere trafikkavviklingen i krysset Hålogalandsgata x Dronningens gate er det gjennomført kapasitetsberegninger i beregningsmodellen SIDRA Intersection, der resultatet fra tellingen ligger til grunn for beregningene. I kapasitetsberegningene er det sett på belastningsgrad, kølengder og gjennomsnittlige forsinkelser. Belastningsgrad uttrykker i det tilfellet forholdet mellom trafikkvolum og kryssets beregnet kapasitet. Belastningsgrad opp til 0,80-0,85 anses å gi tilfredsstillende trafikkavvikling. Verdier fra 0,85 og opp mot 1,0 oppfattes som mindre tilfredsstillende med økende forsinkelser og kødannelser. Belastningsgrader over 1 er lite tilfredsstillende med kø som øker til trafikkmengdene avtar. Teoretisk er det ingen kapasitetsreserve ved beregnet belastningsgrad over 1,0. Den praktiske kapasitetsgrensen for et enkeltstående kryss anses å være ved en belastningsgrad på om lag 0,85-0,90. På steder med kort avstand mellom kryssene vil den praktiske kapasitetsgrensen ligge ved en lavere belastning. Kryssets geometriske utforming er vist i Figur 7. Det er regulert fotgjengerfelt over samtlige tilfarter med unntak av Hålogalandsgata fra sør, men i henhold til tellingene krysser mange fotgjenger her og det er derfor lagt inn et ekstra gangfelt i beregningsforutsetningen og i figuren. Figur 7: Geometrisk utforming som ligger til grunn for SIDRA-beregningene. Krysset er regulert med høyreregelen, dvs. at de kjørende har vikeplikt for de som kommer fra høyre. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 10 av 20

11 Oppdragsnr. : Dokument nr. : 01 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid Revisjon : 01 Makstimestrafikk [kjt/t] Belastningsgrad Kølengde [m] (95% - persentil) Gjennomsnittlig forsinkelse [sek] Figur 8 : Kapasitetsberegninger i et termiddagsrush kl. 15:30-16:30 i dagens situasjon. De høyeste verdiene er markerte med rødt. Oppsummering I følge beregningsresultatene har krysset svært tilfredsstillende belastningsgrad i ettermiddagsrushet i dagens situasjon. Høyeste beregnede belastni ngsgrad og kølengde er begge beregnete på Hålogalandsgata fra nord vest. Her er det beregnet en belastningsgrad på 0, 28 og en kølengde (95 % - persentil) på 1 1 meter. P raktisk kapasitetsgrense antas å være ved en belastningsgrad på 0,85-0,90. Krysset har alt så god kapasitetsreserve. Beregnet kølengde på tilfartene gir ikke tilbakeblokkering til de nærliggende kryssene. Størst gjennomsnittlig forsinkelse er beregnet på Moloveien, der det er beregnet en forsinkelse på 5,1 sekunder. x: \ nor \ oppdrag \ bodø \ 515 \ 13 \ \ 4 resultatdokumenter \ 41 rapporter \ trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 11 av 20

12 3 Fremtidig situasjon 3.1 TURPRODUKSJON Planområdet legger opp til boliger, næringsvirksomhet og parkeringsplasser som vist i Tabell 3. Da det i grunnlagsmateriale ikke er oppgitt noen fordeling av næringsvirksomheten mellom handel og kontor forutsettes en 50/50-fordeling av bruttoarealet. Tabell 3: Arealbruksdata for nytt bygg. Etasje Formål Antall enheter BRA (m 2 ) Gjennomsnitt (m 2 /enhet) 14 Bolig Bolig ,4 12 Bolig ,4 11 Bolig ,4 10 Bolig ,4 9 Bolig ,4 8 Bolig ,4 7 Bolig ,4 6 Bolig ,4 5 Bolig Næring Næring Næring Næring U1 Parkering U2 Parkering TOTALT 47 boliger 56 P-plasser m 2 boliger m 2 næring m 2 parkering I kommuneplanens arealdel ( ), [3], er det minimumskrav på 0,7 parkeringsplasser per boenhet (>50 m2 BRA), krav om minimum 0,5 og maksimum 0,8 parkeringsplasser per 100 m 2 BRA kontor, samt krav om minimum 0,8 og maksimum 1,0 parkeringsplasser per 100 m 2 BRA forretning/dagligvære. Planområdet gir i det tilfellet behov for 33 parkeringsplasser for beboere, ca. 14 parkeringsplasser til kontor og ca. 22 parkeringsplasser til forretningsvirksomheten, dvs. behov for totalt ca. 69 parkeringsplasser. I prosjektet legges det opp til 56 parkeringsplasser, hvilket forutsetter at underskuddet på ca. 13 parkeringsplasser dekkes gjennom annet parkeringstilbud eller gjennom andre avtaler. I planforslaget er det forslått at innkjøringen til bygningens parkeringsgarasje lokaliseres til Sandgata som er enveiskjørt fra nord (se Figur 1). Et alternativ som er vurdert er å legge adkomsten til Professor Schyttes gate som også er enveiskjørt men fra sør (se Figur 9). Ulempen med å ha parkeringsadkomsten fra Professor Schyttes gate er at gata er brattere og utløser behov x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 12 av 20

13 for tiltak for å hensynta høydeforskjellene, noe som er uønsket. Dessuten er det lite ønskelig med økning i trafikk foran inngangen til Glasshuset. Alternativet er derfor forkastet. Et tredje alternativ er å ha innkjøring til parkeringsgarasjen fra Sandgata og utkjøring til Professor Schyttes gate. Dette alternativet fordeler trafikken på to adkomster, men lager samtidig forstyrrelser for trafikkstrømmene på begge gatene og innebærer dessuten et mindre lesbart adkomstsystem for bilførerne. Alternativet er derfor forkastet. Sandgata Professor Schyttes gate Figur 9: Gatebilder fra Sandgata og Professor Schyttes gate. Rød pil viser hvor innkjøringen til parkeringen blir lokalisert i det tilfelle den legges til Sandgata, alternativt Professor Schyttes gate. Bilde: Google maps. Beregning av ny turproduksjonen av utbygget planområde er gjort med bakgrunn i normtallmetoden som er beskrevet i Statens Vegvesens håndbok «V713 Trafikkberegninger», [4]. I henhold til håndboken beregnes den forventede turproduksjonen å være: Boliger: 3,5 bilturer pr. bolig og yrkesdøgn Handel: 45 bilturer pr.100m2 og yrkesdøgn Kontor: 8 bilturer pr. 100m2 og yrkesdøgn Valgte parametrer for turproduksjonen er kontrollert mot metoden for beregning av ny turproduksjonen for boliger beskrevet i Prosam-rapport 137: "Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus", [5]. I det tilfelle bebyggelsen vurderes å være av middels tetthet/urbant og antatt personer per hushold er 2,5, innebærer den valgte turproduksjontallet at Bodø sentrum bør tilsvare et boligområde omtrent 15 km fra Oslo sentrum. For at det nye bygget skal kunne etableres forutsettes det at eksisterende bygninger innenfor planområdet fjernes. Bilturproduksjonen for dagens og fremtidig bebyggelse er beregnet i Tabell 4 og Tabell 5. Figurene viser bilturproduskjonen per virkedag, dvs. mandag-fredag. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 13 av 20

14 Tabell 4 Bilturproduksjon for eksisterende bebyggelse, per dag. Eiendomsinformasjonen er hentet fra et eiendomsregister. Antall enheter Enhet Antall bilturer per bolig / 100 m2 handel/kontor Tot. ant. bilturer (VDT 2 ) Dronningens gate 5 6 boliger 437 m 2 handel 3, Dronningens gate 2 boliger 3,5 7 7A 219 m 2 kontor 8 18 Professor Schyttes 1 bolig 3,5 4 gate 2B 91 m 2 handel Professor Schyttes 1 bolig 3,5 4 gate 2C 350 m 2 kontor 8 28 TOTALT Bolig: 36 Kontor: 46 Handel: 238 Tot. ant. bilturer (ÅDT 3 ) Bolig: 33 Kontor: 42 Handel: 215 Tot. ant. bilturer i makstimen Bolig: 4 Kontor: 5 Handel: 22 Totalt: 31 Tabell 5 Bilturproduksjon for ny bebyggelse, per dag. Antall enheter Antall bilturer per bolig / 100 m2 handel/kontor Tot. ant. bilturer (VDT 2 ) Tot. ant. bilturer (ÅDT 3 ) Tot. ant. bilturer i makstimen 4 47 boliger 3, ,5 m 2 kontor ,5 m 2 handel TOTALT 142 Utfra foreliggende beregninger vurderes den forventede økningen i turproduksjon fra utbygd kvartal 21 å være ca. 110 bilturer i makstimen, dvs. totalt sett omtrent en femdobling sammenlignet med dagens situasjon. 3.2 FORDELING AV GENERERT TRAFIKK Trafikken antas å fordele seg i morgen- og ettermiddagsrush likt det som er vist i Tabell 6. Tabell 6: Retningsfordelinger for generert trafikk i ettermiddagsrush. Arealbruksformål Ettermiddagsrush Til Fra Bolig 80 % 20 % Kontor 20 % 80 % Handel 50 % 50 % 2 VDT = bilturproduskjonen per virkedag, dvs. mandag-fredag. 3 ÅDT beregnes som VDT multiplisert med en faktor på 0,9, hvor man ved denne faktoren tar høyde for noe redusert bilturproduksjon i helgedagene. 4 Hvor mye av trafikkøkningen som produseres i makstimen kan i henhold til Statens Vegvesens håndbok «V713 Trafikkberegninger», [2] beregnes til omtrent 10 % av ÅDT. Denne prosentsatsen er veldig generell og tar ikke hensyn til at bilturene fordeler seg litt forskjellige over døgnet avhengig av virksomheten som gir opphav til bilturene. For boliger og kontor er bilturproduksjonen sannsynlig mer konsentrert til for- og ettermiddagsrushet mens bilturene som er knyttet til handel sannsynlig er mer spredt over flere timer. Dette kan bidra til at biltrafikken som genereres fra planområdet i rushtimen blir noe undervurdert, men da bilturproduksjonen fra boligene og kontorene er relativt lav sammenlignet med den fra handelsvirksomheten vurderes dette ikke å være av betydning for resultatet. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 14 av 20

15 Med bakgrunn i retningsfordelingene i Tabell 6 er trafikkøkningen beregnet å bli som vist i Tabell 7. Tabell 7: Trafikkfordeling i morgen- og ettermiddagsrush, beregnet utfra retningsfordelingene i Tabell 6. Bebyggelsesområde Antall biler i ettermiddagsrush Totalt Til Fra Bolig Kontor Handel TOTALT Utleggingen av trafikk i vegnettet gjøres med utgangspunkt i trafikkgrunnlaget for dagens situasjon. For å forenkle beregningene, antas det at all trafikk til og fra planområdet kjører til og fra krysset Hålogalandsgata x Dronningens gate, og at trafikken fordeler seg i krysset proporsjonalt med dagens svingebevegelser (se Figur 10). Forenklingene i fordelingen av den genererte trafikken vurderes å være konservativ da trafikkmengden i krysset trolig blir noe høyere enn det som vil være den reelle sluttsituasjonen. Figur 10: Svingebevegelser in og ut fra Dronningens gate. Tallene er beregnet utfra trafikktallene i dagens situasjon som er vist i Figur 5. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 15 av 20

16 3.3 TRAFIKKMENGDER I KRITISKE KRYSS Figur 11: Trafikkmengder i ettermiddagsrush kl. 15:30-16:30 i fremtidig situasjon. Tallene er basert på dagens trafikkmengder og den beregnet trafikkøkning som kommer av utbygd planområde. Blå tall viser antall kryssende fotgjengere, rødt tall totalt antall kjøretøy som belastede krysset i makstimen, og grønne tall trafikkøkningen som er beregnet fra utbyggingen. Trafikkmengdene vurderes å være konservative. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 16 av 20

17 Oppdragsnr. : Dokument nr. : 01 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid Revisjon : KAPASITETSUTNYTTELSE I KRITISKE KRYSS Makstimestrafikk [kjt/t] Belastningsgrad Kølengde [m] (95% - persentil) Gjennomsnittlig forsinkelse [sek] Figur 12 : Kapasitetsberegninger i ettermiddagsrush kl. 15:30-16:30 i fremtidig situasjon med utbygd planområde. De høyeste verdiene e r markerte med rødt. Oppsummering I følge beregningsresultatene har krysset svært tilfredsstillende belastningsgrad i ettermiddagsrushet i fremtidig situasjon med utbygd planområde. Høyeste beregnede belastningsgrad og kølengde er begge beregnet på Hålogalandsgata fra nordvest. Her er det beregnet en belastningsgrad på 0,3 0 ( 0,28 i dagens situasjon) og en kølengde (95 % - persentil) på 12 meter (11 m eter i dagens situasjon). Praktisk kapasitetsgrense antas å være ved en belastningsgrad på 0,85-0,90. K rysset har altså god kapasitetsreserve også etter utbyggingen. Beregnet kølengde på tilfartene gir ikke tilbakeblokkering til de nærliggende kryssene. Størst gjennomsnittlig forsinkelse er beregnet på Moloveien, der det er beregnet en forsinkelse på 5,2 s ekunder ( 5,1 s ekunder i dagens situasjon). x: \ nor \ oppdrag \ bodø \ 515 \ 13 \ \ 4 resultatdokumenter \ 41 rapporter \ trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 17 av 20

18 3.5 PÅVIRKNING PÅ TRAFIKANTER Kollektivtrafikk Planområdets lokalisering i forhold til nærliggende bussholdeplasser og det overordnete busslinjenettet er vist i Figur 13 og Figur 14. Som det framgår av figurene er planområdet lokalisert ved en viktig node i busslinjenettet. Mesteparten av busstrafikken er konsentrert til kollektivgaten mellom Proffesor Schyttes gate og Torvgata, og bussholdeplassen som ligger i direkte tilknytning til planområdet betjener kun busslinje nr. 2. Da planområdet har kjøradkomst fra Sandgata som er enveiskjørt i retning fra nordvest til sørøst er det mest trolig at mesteparten av trafikken som skal til og fra planområdet søker seg til Hålogalandsgata, alternativt benytter Proffessor Schyttes gate opp til Sjøgata. Den relativt lave trafikkøkningen som er beregnet for planområdet vurderes ikke å ha noen negativ påvirkning på kollektivtrafikkens fremkommelighet. Planområdets lokalisering i kombinasjon med et godt kollektivtilbud i nærområdet forventes å medføre at utbyggingen av planområdet gir økt etterspørsel etter kollektivtrafikk. Figur 13: Bussholdeplasser og kollektivgate (blå linje) i planområdets nærområde. (Kartgrunnlag: Finn.no). x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 18 av 20

19 Figur 14: Linjekart for busstrafikken i Bodø, med planområdets influensområde markert med lilla, stiplet linje, [6] Gang- og sykkeltrafikk Tiltaket har i realiteten ingen negative konsekvenser for gang- og sykkeltrafikken. Dette skylles utformingen av trafikkmiljøet (lav hastighet, enveiskjørte veier etc.) sammen med den marginale endringen av trafikkmengden fra planområdet. 3.6 KONKLUSJON Utbyggingen av sørlige del av Kvartal 21 i Bodø sentrum forventes å gi små eller begrensede konsekvenser, både for kollektivtrafikken og kapasiteten på vei- og gatenettet. Utbyggingen forventes heller ikke å gi konsekvenser for gang- og sykkeltrafikken. Tiltaket vurderes derfor ikke å medføre behov for avbøtende tiltak. Kommuneplanens arealdel ( ), [3], åpner for ytterligere boligbebyggelse og øvrige utbygginger, noe som samlet sett i et lengre perspektiv vil påvirke trafikkbildet. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 19 av 20

20 4 Kilder [1] Statens vegvesen, «Vegtrafikkindeks 2014,» [Internett]. Available: [Funnet ]. [2] Bodø kommune byplankontoret (Asplan Viak AS), «Vedlegg 22: Trafikkanalyse for deler av Nerbyen i Bodø kommune,» [3] Bodø kommune, «Kommuneplanens arealdel : Bestemmelser og retningslinjer,» [Internett]. Available: [Funnet ]. [4] Statens Vegvesen, «Håndbok V713 Trafikkberegninger,» [Internett]. Available: [Funnet ]. [5] Statens vegvesen Region øst, «Prosam-rapport 137: Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus,» [6] Nordland fylkeskommune, «Bussruter Bodø f.o.m ,» [Internett]. Available: https://www.177nordland.no/index.php?ac_id=382&ac_parent=280. [Funnet ]. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 20 av 20

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Nordviksentret eiendom AS. Nordviksentret. Trafikkanalyse. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 01 Versjon:

Nordviksentret eiendom AS. Nordviksentret. Trafikkanalyse. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 01 Versjon: Nordviksentret eiendom AS Nordviksentret Trafikkanalyse Oppdragsnr.: 5160439 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-06-29 Oppdragsgiver: Nordviksentret eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Paal Skaalsvik

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Diseplass næringsområde

Diseplass næringsområde Bever Utvikling AS Diseplass næringsområde Detaljregulering Trafikkanalyse 2016-07-01 Oppdragsnr.: 5146600 03 01.07.2016 Oppdaterte illustrasjoner HeJon KBO KBO 02 22.04.2016 Oppdatert trafikkanalyse HeJon

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

Områderegulering Terminalveien Øst

Områderegulering Terminalveien Øst Fauske kommune Områderegulering Terminalveien Øst Supplerende trafikkanalyse 2015-11-09 Oppdragsnr.: 5144095 01 2015-11-09 Supplerende trafikkanalyse HeJon FKo/FM GAn Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK

DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK DVERGSNES FELT B1/B2 DVERGSNESVEIEN 180 TRAFIKK 1. Eksisterende trafikkmengder Det foreligger få tellinger av trafikk som sier noe om trafikkmengde i eksisterende rundkjøring Dvergsnesveien x Kystveien.

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Områdeanalyse i forkant av reguleringsplan for Engevoldhagan

Områdeanalyse i forkant av reguleringsplan for Engevoldhagan Trysilhus Nordøst AS Trafikkanalyse Områdeanalyse i forkant av reguleringsplan for Engevoldhagan 2015-02-13 Oppdragsnr.: 5150181 01 13.02.2015 Foreløpig trafikkanalyse HeJon FKo ArD Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN.

KRYSS KOBBERVIKDALEN - DRÅPEN. SUPPLERENDE VURDERINGER AV KAPASITET AV KRYSSLØSNINGENE TIL KOBBERVIKDALEN. Oppdragsgiver: Oppdrag: Moveien Eiendom AS Reguleringsplan for Dråpen 2 i Drammen kommune. Supplerende vurdering av kapasitet av kryssløsningene til Kobbervikdalen. Dato: 2013.02.18 Skrevet av: Olav Schou

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT TARFIKK PÅ VEGNETT OG KAPASITET I KRYSS 00A Første utgivelse 15.8.2011 Hans Ola Fritzen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er:

Det hviler også rekkefølgekrav til prosjektet vedr. veg og trafikk, disse er: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612132-01 Turufjell Trafikkanalyse Dato: 30.03.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Tomislav Salopek TURUFJELL TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innledning... 1 Trafikkgenerering...

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer