Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid Oppdragsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398"

Transkript

1 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid Oppdragsnr.:

2 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: Trafikkanalyse HeJon FKo SoFRa Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 2 av 20

3 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 Innhold 1 Innledning Bakgrunn 4 2 Dagens situasjon Lokalisering Trafikkmengder på veier/gater og kritiske kryss Kapasitetsutnyttelse i kritiske kryss 10 3 Fremtidig situasjon Turproduksjon Fordeling av generert trafikk Trafikkmengder i kritiske kryss Kapasitetsutnyttelse i kritiske kryss Påvirkning på trafikanter Kollektivtrafikk Gang- og sykkeltrafikk Konklusjon 19 4 Kilder 20 x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 3 av 20

4 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Boreus Eiendom AS har igangsatt utarbeidelse av detaljreguleringsplan for sørlige del av Kvartal 21 i Bodø sentrum, og Norconsult AS er i den forbindelsen innleid til å forestå planarbeidet. En del av planarbeidet består i å utarbeide en trafikkanalyse som dokumentasjon for reguleringen. Planområdet (se Figur 1 og Figur 2) skal legge til rette for 47 nye boenheter (fordelt på 5. til 14. etg.) og ca m 2 næring (fordelt på 1. til 4. etg.) i blokk, med parkering i to etasjer under bakken. Trafikkanalysen skal analysere trafikkstrømmene som følger av planforslaget, utrede mulige avviklingsproblemer og konfliktpunkter, samt gi eventuelle forslag på avbøtende tiltak. Figur 1: Situasjonsplan ny bebyggelse. Blå pil ved Sandgata markerer inn/utkjøring til parkeringsgarasjen. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 4 av 20

5 Figur 2: Snitt av den nye bebyggelsen sett fra Dronningens gate. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 5 av 20

6 2 Dagens situasjon 2.1 LOKALISERING Planområdets lokalisering i forhold til det overordnede veinettet og den sentrale delen av Bodø sentrum er illustrert i Figur 3. Veinettet er bygget opp med hovedveien Rv 80 som gir adkomst både til flyplassen i syd samt til jernbanen og havna i nord. Hålogalandsgata er en kapasitetssterk fordelergate som sammen med Bankgata og Sjøgata gir adkomst til de ulike delområdene. Figur 3: Planområdets lokalisering i forhold til det overordnede veinettet og Bodø sentrum. (Kartgrunnlag: Finn.no). x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 6 av 20

7 2.2 TRAFIKKMENGDER PÅ VEIER/GATER OG KRITISKE KRYSS Foreliggende trafikkmålinger i område er vist som årsdøgntrafikken (ÅDT 1 ) i Figur 4. Trafikktallene er oppjustert til 2015-tall i henhold til veitrafikkindeksene som er vist i Tabell 1. Tabell 1: Veitrafikkindeks for trafikkutviklingen i Nordland fylke de siste 6 årene. (Data: Statens vegvesen, [1]). År Veitrafikkindeks, prosent Veitrafikkindeks, faktor ,6 % 1, ,3 % 0, ,5 % 1, ,8 % 1, ,8 % 1, ,6 % 1,006 Figur 4: ÅDT registreringer for veiene/gatene rundt planområdet (2015-tall), og markerte enveiskjørte veier i planområdets nærområde (sorte piler) og kollektivgate (blå linje). (Datakilde: Bodø kommune justerte tall, Kartgrunnlag: finn.no). 1 Årsdøgntrafikk: summen av alle kjøretøy som passerer et snitt av en vei i løpet av et år dividert på antall dager i året. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 7 av 20

8 Det er gjennomført trafikktelling i krysset Hålogalandsgata x Dronningens gate som markert i Figur 4. Dette krysset er med bakgrunn i planområdets lokalisering og vei- og gatenettets oppbygging vurdert å være det mest kritiske krysset sett i forhold til trafikkgenereringen fra planområdet. Trafikktellingen ble utført i ettermiddagsrushet onsdag 8. april 2015, kl. 15:30-17:30, i 15-minutters intervaller. Resultatet fra tellingen er vist i Figur 5 og viser makstimestrafikken som ble registret mellom kl. 15:30-16:30. Tellingen er ikke korrigert med korreksjonsfaktor som tar hensyn til veitype, ukevariasjon og årsvariasjon. Figur 5: Trafikkmengder i ettermiddagsrush kl. 15:30-16:30 i dagens situasjon. Blå tall viser antall kryssende fotgjengere og rødt tall viser totalt antall kjøretøy som belastet krysset i makstimen. Tallsettet i Figur 5 viser at den mest belastede gatearmen i krysset i dagens situasjon er Hålogalandsgata fra nordvest, mens det er flest kryssende fotgjengere over Dronningens gate. Til tross for at det ikke er noe gangfelt over Hålogalandsgata fra sørøst er det fortsatt mange kryssende fotgjengere her. I henhold til Statens Vegvesens håndbok «V713 Trafikkberegninger», [2] kan makstimestrafikken beregnes å utgjøre omtrent 10 % av døgnstrafikken. Med utgangspunkt i dette kan trafikkmengdene fra trafikktellingen beregnes om til ÅDT-tallene som er vist i Figur 6. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 8 av 20

9 Figur 6: Oversikt over ÅDT-mengdene i området i 2015-tall, der også resultatene fra trafikktellingen er inkludert. I tilknytning til reguleringsplan for nytt kulturhus og bibliotek på nabotomten blev det år 2006 laget en trafikkanalyse og utført trafikktellinger i området, deriblant en telling i krysset Hålogalandsgata x Dronningens gate, [2]. En sammenligning mellom dagens trafikkmengder i krysset og tallene som blev registrert år 2006 (se Tabell 2) viser på en reduksjon i trafikkmengdene de siste 9 årene på kryssets samtlige innfartsveier. Reduksjonen kan sannsynlig skyldes relativt store forandringer i veinettet. Blant annet er det innført enveiskjørte gater i nærområdet til kvartalet. År 2014 ble det dessuten avgiftsbelagt parkering i alle kommunale gater i Bodø sentrum. Tabell 2: Sammenligning av trafikkmengdene i krysset Hålogalandsgata x Dronningens gate år 2006 og ÅDT-tallene fra 2006 er hentet fra en tidligere trafikkanalyse utført av Asplan Viak, [2]. År ÅDT (2006-tall) basert på telling i september 2006, [2] ÅDT (2015-tall) basert på telling i april 2015 Forendring Hålogalandsgata Nord % Dronningens gt. Øst % Hålogalandsgata Sør % Moloveien % x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 9 av 20

10 2.3 KAPASITETSUTNYTTELSE I KRITISKE KRYSS For å vurdere trafikkavviklingen i krysset Hålogalandsgata x Dronningens gate er det gjennomført kapasitetsberegninger i beregningsmodellen SIDRA Intersection, der resultatet fra tellingen ligger til grunn for beregningene. I kapasitetsberegningene er det sett på belastningsgrad, kølengder og gjennomsnittlige forsinkelser. Belastningsgrad uttrykker i det tilfellet forholdet mellom trafikkvolum og kryssets beregnet kapasitet. Belastningsgrad opp til 0,80-0,85 anses å gi tilfredsstillende trafikkavvikling. Verdier fra 0,85 og opp mot 1,0 oppfattes som mindre tilfredsstillende med økende forsinkelser og kødannelser. Belastningsgrader over 1 er lite tilfredsstillende med kø som øker til trafikkmengdene avtar. Teoretisk er det ingen kapasitetsreserve ved beregnet belastningsgrad over 1,0. Den praktiske kapasitetsgrensen for et enkeltstående kryss anses å være ved en belastningsgrad på om lag 0,85-0,90. På steder med kort avstand mellom kryssene vil den praktiske kapasitetsgrensen ligge ved en lavere belastning. Kryssets geometriske utforming er vist i Figur 7. Det er regulert fotgjengerfelt over samtlige tilfarter med unntak av Hålogalandsgata fra sør, men i henhold til tellingene krysser mange fotgjenger her og det er derfor lagt inn et ekstra gangfelt i beregningsforutsetningen og i figuren. Figur 7: Geometrisk utforming som ligger til grunn for SIDRA-beregningene. Krysset er regulert med høyreregelen, dvs. at de kjørende har vikeplikt for de som kommer fra høyre. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 10 av 20

11 Oppdragsnr. : Dokument nr. : 01 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid Revisjon : 01 Makstimestrafikk [kjt/t] Belastningsgrad Kølengde [m] (95% - persentil) Gjennomsnittlig forsinkelse [sek] Figur 8 : Kapasitetsberegninger i et termiddagsrush kl. 15:30-16:30 i dagens situasjon. De høyeste verdiene er markerte med rødt. Oppsummering I følge beregningsresultatene har krysset svært tilfredsstillende belastningsgrad i ettermiddagsrushet i dagens situasjon. Høyeste beregnede belastni ngsgrad og kølengde er begge beregnete på Hålogalandsgata fra nord vest. Her er det beregnet en belastningsgrad på 0, 28 og en kølengde (95 % - persentil) på 1 1 meter. P raktisk kapasitetsgrense antas å være ved en belastningsgrad på 0,85-0,90. Krysset har alt så god kapasitetsreserve. Beregnet kølengde på tilfartene gir ikke tilbakeblokkering til de nærliggende kryssene. Størst gjennomsnittlig forsinkelse er beregnet på Moloveien, der det er beregnet en forsinkelse på 5,1 sekunder. x: \ nor \ oppdrag \ bodø \ 515 \ 13 \ \ 4 resultatdokumenter \ 41 rapporter \ trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 11 av 20

12 3 Fremtidig situasjon 3.1 TURPRODUKSJON Planområdet legger opp til boliger, næringsvirksomhet og parkeringsplasser som vist i Tabell 3. Da det i grunnlagsmateriale ikke er oppgitt noen fordeling av næringsvirksomheten mellom handel og kontor forutsettes en 50/50-fordeling av bruttoarealet. Tabell 3: Arealbruksdata for nytt bygg. Etasje Formål Antall enheter BRA (m 2 ) Gjennomsnitt (m 2 /enhet) 14 Bolig Bolig ,4 12 Bolig ,4 11 Bolig ,4 10 Bolig ,4 9 Bolig ,4 8 Bolig ,4 7 Bolig ,4 6 Bolig ,4 5 Bolig Næring Næring Næring Næring U1 Parkering U2 Parkering TOTALT 47 boliger 56 P-plasser m 2 boliger m 2 næring m 2 parkering I kommuneplanens arealdel ( ), [3], er det minimumskrav på 0,7 parkeringsplasser per boenhet (>50 m2 BRA), krav om minimum 0,5 og maksimum 0,8 parkeringsplasser per 100 m 2 BRA kontor, samt krav om minimum 0,8 og maksimum 1,0 parkeringsplasser per 100 m 2 BRA forretning/dagligvære. Planområdet gir i det tilfellet behov for 33 parkeringsplasser for beboere, ca. 14 parkeringsplasser til kontor og ca. 22 parkeringsplasser til forretningsvirksomheten, dvs. behov for totalt ca. 69 parkeringsplasser. I prosjektet legges det opp til 56 parkeringsplasser, hvilket forutsetter at underskuddet på ca. 13 parkeringsplasser dekkes gjennom annet parkeringstilbud eller gjennom andre avtaler. I planforslaget er det forslått at innkjøringen til bygningens parkeringsgarasje lokaliseres til Sandgata som er enveiskjørt fra nord (se Figur 1). Et alternativ som er vurdert er å legge adkomsten til Professor Schyttes gate som også er enveiskjørt men fra sør (se Figur 9). Ulempen med å ha parkeringsadkomsten fra Professor Schyttes gate er at gata er brattere og utløser behov x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 12 av 20

13 for tiltak for å hensynta høydeforskjellene, noe som er uønsket. Dessuten er det lite ønskelig med økning i trafikk foran inngangen til Glasshuset. Alternativet er derfor forkastet. Et tredje alternativ er å ha innkjøring til parkeringsgarasjen fra Sandgata og utkjøring til Professor Schyttes gate. Dette alternativet fordeler trafikken på to adkomster, men lager samtidig forstyrrelser for trafikkstrømmene på begge gatene og innebærer dessuten et mindre lesbart adkomstsystem for bilførerne. Alternativet er derfor forkastet. Sandgata Professor Schyttes gate Figur 9: Gatebilder fra Sandgata og Professor Schyttes gate. Rød pil viser hvor innkjøringen til parkeringen blir lokalisert i det tilfelle den legges til Sandgata, alternativt Professor Schyttes gate. Bilde: Google maps. Beregning av ny turproduksjonen av utbygget planområde er gjort med bakgrunn i normtallmetoden som er beskrevet i Statens Vegvesens håndbok «V713 Trafikkberegninger», [4]. I henhold til håndboken beregnes den forventede turproduksjonen å være: Boliger: 3,5 bilturer pr. bolig og yrkesdøgn Handel: 45 bilturer pr.100m2 og yrkesdøgn Kontor: 8 bilturer pr. 100m2 og yrkesdøgn Valgte parametrer for turproduksjonen er kontrollert mot metoden for beregning av ny turproduksjonen for boliger beskrevet i Prosam-rapport 137: "Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus", [5]. I det tilfelle bebyggelsen vurderes å være av middels tetthet/urbant og antatt personer per hushold er 2,5, innebærer den valgte turproduksjontallet at Bodø sentrum bør tilsvare et boligområde omtrent 15 km fra Oslo sentrum. For at det nye bygget skal kunne etableres forutsettes det at eksisterende bygninger innenfor planområdet fjernes. Bilturproduksjonen for dagens og fremtidig bebyggelse er beregnet i Tabell 4 og Tabell 5. Figurene viser bilturproduskjonen per virkedag, dvs. mandag-fredag. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 13 av 20

14 Tabell 4 Bilturproduksjon for eksisterende bebyggelse, per dag. Eiendomsinformasjonen er hentet fra et eiendomsregister. Antall enheter Enhet Antall bilturer per bolig / 100 m2 handel/kontor Tot. ant. bilturer (VDT 2 ) Dronningens gate 5 6 boliger 437 m 2 handel 3, Dronningens gate 2 boliger 3,5 7 7A 219 m 2 kontor 8 18 Professor Schyttes 1 bolig 3,5 4 gate 2B 91 m 2 handel Professor Schyttes 1 bolig 3,5 4 gate 2C 350 m 2 kontor 8 28 TOTALT Bolig: 36 Kontor: 46 Handel: 238 Tot. ant. bilturer (ÅDT 3 ) Bolig: 33 Kontor: 42 Handel: 215 Tot. ant. bilturer i makstimen Bolig: 4 Kontor: 5 Handel: 22 Totalt: 31 Tabell 5 Bilturproduksjon for ny bebyggelse, per dag. Antall enheter Antall bilturer per bolig / 100 m2 handel/kontor Tot. ant. bilturer (VDT 2 ) Tot. ant. bilturer (ÅDT 3 ) Tot. ant. bilturer i makstimen 4 47 boliger 3, ,5 m 2 kontor ,5 m 2 handel TOTALT 142 Utfra foreliggende beregninger vurderes den forventede økningen i turproduksjon fra utbygd kvartal 21 å være ca. 110 bilturer i makstimen, dvs. totalt sett omtrent en femdobling sammenlignet med dagens situasjon. 3.2 FORDELING AV GENERERT TRAFIKK Trafikken antas å fordele seg i morgen- og ettermiddagsrush likt det som er vist i Tabell 6. Tabell 6: Retningsfordelinger for generert trafikk i ettermiddagsrush. Arealbruksformål Ettermiddagsrush Til Fra Bolig 80 % 20 % Kontor 20 % 80 % Handel 50 % 50 % 2 VDT = bilturproduskjonen per virkedag, dvs. mandag-fredag. 3 ÅDT beregnes som VDT multiplisert med en faktor på 0,9, hvor man ved denne faktoren tar høyde for noe redusert bilturproduksjon i helgedagene. 4 Hvor mye av trafikkøkningen som produseres i makstimen kan i henhold til Statens Vegvesens håndbok «V713 Trafikkberegninger», [2] beregnes til omtrent 10 % av ÅDT. Denne prosentsatsen er veldig generell og tar ikke hensyn til at bilturene fordeler seg litt forskjellige over døgnet avhengig av virksomheten som gir opphav til bilturene. For boliger og kontor er bilturproduksjonen sannsynlig mer konsentrert til for- og ettermiddagsrushet mens bilturene som er knyttet til handel sannsynlig er mer spredt over flere timer. Dette kan bidra til at biltrafikken som genereres fra planområdet i rushtimen blir noe undervurdert, men da bilturproduksjonen fra boligene og kontorene er relativt lav sammenlignet med den fra handelsvirksomheten vurderes dette ikke å være av betydning for resultatet. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 14 av 20

15 Med bakgrunn i retningsfordelingene i Tabell 6 er trafikkøkningen beregnet å bli som vist i Tabell 7. Tabell 7: Trafikkfordeling i morgen- og ettermiddagsrush, beregnet utfra retningsfordelingene i Tabell 6. Bebyggelsesområde Antall biler i ettermiddagsrush Totalt Til Fra Bolig Kontor Handel TOTALT Utleggingen av trafikk i vegnettet gjøres med utgangspunkt i trafikkgrunnlaget for dagens situasjon. For å forenkle beregningene, antas det at all trafikk til og fra planområdet kjører til og fra krysset Hålogalandsgata x Dronningens gate, og at trafikken fordeler seg i krysset proporsjonalt med dagens svingebevegelser (se Figur 10). Forenklingene i fordelingen av den genererte trafikken vurderes å være konservativ da trafikkmengden i krysset trolig blir noe høyere enn det som vil være den reelle sluttsituasjonen. Figur 10: Svingebevegelser in og ut fra Dronningens gate. Tallene er beregnet utfra trafikktallene i dagens situasjon som er vist i Figur 5. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 15 av 20

16 3.3 TRAFIKKMENGDER I KRITISKE KRYSS Figur 11: Trafikkmengder i ettermiddagsrush kl. 15:30-16:30 i fremtidig situasjon. Tallene er basert på dagens trafikkmengder og den beregnet trafikkøkning som kommer av utbygd planområde. Blå tall viser antall kryssende fotgjengere, rødt tall totalt antall kjøretøy som belastede krysset i makstimen, og grønne tall trafikkøkningen som er beregnet fra utbyggingen. Trafikkmengdene vurderes å være konservative. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 16 av 20

17 Oppdragsnr. : Dokument nr. : 01 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid Revisjon : KAPASITETSUTNYTTELSE I KRITISKE KRYSS Makstimestrafikk [kjt/t] Belastningsgrad Kølengde [m] (95% - persentil) Gjennomsnittlig forsinkelse [sek] Figur 12 : Kapasitetsberegninger i ettermiddagsrush kl. 15:30-16:30 i fremtidig situasjon med utbygd planområde. De høyeste verdiene e r markerte med rødt. Oppsummering I følge beregningsresultatene har krysset svært tilfredsstillende belastningsgrad i ettermiddagsrushet i fremtidig situasjon med utbygd planområde. Høyeste beregnede belastningsgrad og kølengde er begge beregnet på Hålogalandsgata fra nordvest. Her er det beregnet en belastningsgrad på 0,3 0 ( 0,28 i dagens situasjon) og en kølengde (95 % - persentil) på 12 meter (11 m eter i dagens situasjon). Praktisk kapasitetsgrense antas å være ved en belastningsgrad på 0,85-0,90. K rysset har altså god kapasitetsreserve også etter utbyggingen. Beregnet kølengde på tilfartene gir ikke tilbakeblokkering til de nærliggende kryssene. Størst gjennomsnittlig forsinkelse er beregnet på Moloveien, der det er beregnet en forsinkelse på 5,2 s ekunder ( 5,1 s ekunder i dagens situasjon). x: \ nor \ oppdrag \ bodø \ 515 \ 13 \ \ 4 resultatdokumenter \ 41 rapporter \ trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 17 av 20

18 3.5 PÅVIRKNING PÅ TRAFIKANTER Kollektivtrafikk Planområdets lokalisering i forhold til nærliggende bussholdeplasser og det overordnete busslinjenettet er vist i Figur 13 og Figur 14. Som det framgår av figurene er planområdet lokalisert ved en viktig node i busslinjenettet. Mesteparten av busstrafikken er konsentrert til kollektivgaten mellom Proffesor Schyttes gate og Torvgata, og bussholdeplassen som ligger i direkte tilknytning til planområdet betjener kun busslinje nr. 2. Da planområdet har kjøradkomst fra Sandgata som er enveiskjørt i retning fra nordvest til sørøst er det mest trolig at mesteparten av trafikken som skal til og fra planområdet søker seg til Hålogalandsgata, alternativt benytter Proffessor Schyttes gate opp til Sjøgata. Den relativt lave trafikkøkningen som er beregnet for planområdet vurderes ikke å ha noen negativ påvirkning på kollektivtrafikkens fremkommelighet. Planområdets lokalisering i kombinasjon med et godt kollektivtilbud i nærområdet forventes å medføre at utbyggingen av planområdet gir økt etterspørsel etter kollektivtrafikk. Figur 13: Bussholdeplasser og kollektivgate (blå linje) i planområdets nærområde. (Kartgrunnlag: Finn.no). x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 18 av 20

19 Figur 14: Linjekart for busstrafikken i Bodø, med planområdets influensområde markert med lilla, stiplet linje, [6] Gang- og sykkeltrafikk Tiltaket har i realiteten ingen negative konsekvenser for gang- og sykkeltrafikken. Dette skylles utformingen av trafikkmiljøet (lav hastighet, enveiskjørte veier etc.) sammen med den marginale endringen av trafikkmengden fra planområdet. 3.6 KONKLUSJON Utbyggingen av sørlige del av Kvartal 21 i Bodø sentrum forventes å gi små eller begrensede konsekvenser, både for kollektivtrafikken og kapasiteten på vei- og gatenettet. Utbyggingen forventes heller ikke å gi konsekvenser for gang- og sykkeltrafikken. Tiltaket vurderes derfor ikke å medføre behov for avbøtende tiltak. Kommuneplanens arealdel ( ), [3], åpner for ytterligere boligbebyggelse og øvrige utbygginger, noe som samlet sett i et lengre perspektiv vil påvirke trafikkbildet. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 19 av 20

20 4 Kilder [1] Statens vegvesen, «Vegtrafikkindeks 2014,» [Internett]. Available: [Funnet ]. [2] Bodø kommune byplankontoret (Asplan Viak AS), «Vedlegg 22: Trafikkanalyse for deler av Nerbyen i Bodø kommune,» [3] Bodø kommune, «Kommuneplanens arealdel : Bestemmelser og retningslinjer,» [Internett]. Available: [Funnet ]. [4] Statens Vegvesen, «Håndbok V713 Trafikkberegninger,» [Internett]. Available: [Funnet ]. [5] Statens vegvesen Region øst, «Prosam-rapport 137: Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus,» [6] Nordland fylkeskommune, «Bussruter Bodø f.o.m ,» [Internett]. Available: [Funnet ]. x:\nor\oppdrag\bodø\515\13\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\trafikkanalyse kv21 i bodø.docx Side 20 av 20

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Områderegulering Terminalveien Øst

Områderegulering Terminalveien Øst Fauske kommune Områderegulering Terminalveien Øst Supplerende trafikkanalyse 2015-11-09 Oppdragsnr.: 5144095 01 2015-11-09 Supplerende trafikkanalyse HeJon FKo/FM GAn Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Områdeanalyse i forkant av reguleringsplan for Engevoldhagan

Områdeanalyse i forkant av reguleringsplan for Engevoldhagan Trysilhus Nordøst AS Trafikkanalyse Områdeanalyse i forkant av reguleringsplan for Engevoldhagan 2015-02-13 Oppdragsnr.: 5150181 01 13.02.2015 Foreløpig trafikkanalyse HeJon FKo ArD Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK

NOTAT ALYSE SVE BERG H AN D ELS - OG NÆRIN GSP ARK NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Sveberg Kunde Stav Handel og næringspark Notat nr. 001 Dato 2013-12 - 11 Til Olav Løvseth Fra Elin Øvren, Rambøll Norge AS Kopi Sindre Hognestad, Rambøll Norge AS Jann Fossum

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Artec AS. Trafikkanalyse. Apeltunvegen 2. gnr. 42, bnr. 409 m.fl. 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5135198

Artec AS. Trafikkanalyse. Apeltunvegen 2. gnr. 42, bnr. 409 m.fl. 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5135198 Artec AS Trafikkanalyse Apeltunvegen 2 gnr. 42, bnr. 409 m.fl. 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5135198 02 2013-10-31 Oppdatert informasjon om eksisterende næringsvirksomhet SeNer NiKJo FrSta 01 2013-10-07 Trafikkanalyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Trafikkanalyse - Vollsletta

Trafikkanalyse - Vollsletta Bodø Kommune Trafikkanalyse - Vollsletta Områderegulering 2013-07-19 Oppdragsnr.: 5134216 1 30.08.2013 Trafikkanalyse revidert The EHN THe 0 19.07.2013 Trafikkanalyse THe THe Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1

TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Oppdragsgiver Neptune Properties AS Dokument type Vedlegg til detaljreguleringsplan Dato 2014-03-14 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 TRAFIKKANALYSE STÅLVERKSVEIEN 1 Revisjon 0 Dato 2014/03/14 Utført av

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 Endret arealbruk i planforslag.

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Trafikkanalyse Solparken/Rådhusparken

Trafikkanalyse Solparken/Rådhusparken Trafikkanalyse Solparken/Rådhusparken 601211/bh/2.7.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Ny parkeringsgarasje turproduksjon... 6 3. Scenariene... 7 4. Kryssbelastning/timetrafikk... 14 5. Oppsummering/anbefaling...

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05

Steinsvik Hus og Entreprenør AS Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. Utgave: 1 Dato: 2015-01-05 Aspåsveien 1 i Bodø kommune. Reguleringsplan. Trafikkanalyse. 2 - DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 23.6.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre sentrum

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

EKSAMEN I TBA 4285 TRAFIKKREGULERING GK. Mandag 19.desember 2005. Tid: kl 09.00 13.00

EKSAMEN I TBA 4285 TRAFIKKREGULERING GK. Mandag 19.desember 2005. Tid: kl 09.00 13.00 Eksamen i fag TBA 4285 Trafikkregulering GK, 19.desember 2005, side 1 av 13 Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Eirin Ryeng

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

01 29.08.14 Trafikkanalyse HG + SRA KMO IB REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Brønnerødlia DOKUMENTKODE 126644-RIT-NOT-01 EMNE Trafikkvurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Betongbygg Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Idar Bækken KONTAKTPERSON Geir Magne Lied SAKSBEH

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK.

REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS Hønefoss 30.1.2013. REGULERINGSPLAN ASKVEIEN 1-3/ST. OLAVS GT 5-7. TRAFIKK. Prosjekt og trafikksituasjon. Planområdet omfatter de to nevnte eiendommene som ligger ved krysset

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST Oppdragsgiver Vestby kommune Rapporttype Utkast rapport 2010-04-26 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST "[Sett inn bilde (størrelse 16,8 cm x 10,1 cm) eller slett dette feltet]" UTKAST 3 (21) VESTBY

Detaljer

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 ÅDT 2 2.2 Trafikkavvikling 3 2.3

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES INNHOLD

VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES INNHOLD ARKITEKTKONTORET VEST AS VURDERING AV BEHOV FOR LYSREGULERING, HOVEDBRANNSTASJON PÅ STANGELAND, SANDNES ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Beregnet til Lier kommune Dokument type Tekstrapport Dato 2009-06-01 SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Revisjon 00 Dato 2009-06-01 Utført av

Detaljer

Områderegulering for Marviksletta

Områderegulering for Marviksletta Områderegulering for Marviksletta Trafikkanalyse Utarbeidet for: Kristiansand kommune 3151 Juni 2011 FORORD Som en del av pågående områderegulering for Marviksletta, er ViaNova Kristiansand AS engasjert

Detaljer

Delrapport til konsekvensutredning for utvikling av Jotuns industriområde på Gimle i Sandefjord

Delrapport til konsekvensutredning for utvikling av Jotuns industriområde på Gimle i Sandefjord Jotun AS Trafikkanalyse Delrapport til konsekvensutredning for utvikling av Jotuns industriområde på Gimle i Sandefjord 2015-04-22 Oppdragsnr.: 5134042 Oppdragsnr.: 5134042 2 18.8.15 Sidra revideringer

Detaljer

STR AN DVEI EN VEST, MJØ N DAL EN TR AFI KKAN AL YSE

STR AN DVEI EN VEST, MJØ N DAL EN TR AFI KKAN AL YSE Oppdragsgiver Strandveien Vest AS 2013-04-12 STR AN DVEI EN VEST, MJØ N DAL EN TR AFI KKAN AL YSE TRAFIKKAN ALYSE 2 (21) STRAN D VEIE N VEST, MJØN D ALE N TRAFIKKAN ALYSE Oppdragsnr.: 2110496 Oppdragsnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 245202 31.10.2005 Til: Statens vegvesen, att: Øystein Tandberg / Marit Skibakk Kopi til: Fra: Kimme Arnesen BUSSFRAMKOMMELIGHET, RING 1 - ØST 1 INNLEDNING

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier

Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier NOTAT Til: Dagny Marie Bakke, Røyken Kommune Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 14.6.2010 Slemmestad KDP Trafikkutredning av utbyggingsscenarier BAKGRUNN Slemmestad planlegges utviklet til

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015

Trafikkanalyse. 1 Innledning. Notat. Prosjekt: 15052 Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Nordplan side 1 av 6 Notat Prosjekt: 15052 Sak: Reguleringsplan for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen Dato 28.05.2015 Trafikkanalyse 1 Innledning Nordplan AS er engasjert av Sel kommune for å bistå

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer