Er du eller skal du snart bli pensjonist?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no"

Transkript

1 Er du eller skal du snart bli pensjonist?

2 Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen får større innflytelse på pensjonsreguleringer og andre forhold som angår pensjon. Vedtak i Utdanningsforbundets sentralstyre 2

3 Pensjonist? Denne brosjyren er laget for medlemmer som for bereder seg på å bli pensjonister, eller som allerede er blitt pensjonister. Å bli pensjonist innebærer at du skal gå inn i en ny livsfase, og mye vil forandre seg i livet ditt. Mange er usikre på sine pensjonsrettigheter eller om medlem skapet sitt i Utdanningsforbundet. Vi vet at mange opplever pensjonsreglene som kompliserte og vanskelig tilgjengelige. Derfor ønsker vi å gi en kort fattet oppsummering av regelverket, slik at du kan få oversikt over hvilke rettigheter du har. Utdanningsforbundets forsikringsordninger, medlemsfordeler og pensjonistarbeid er også belyst i denne brosjyren. Her finner du også oversikt over nyttige adresser og lenker hvor du kan få vite mer. Vi håper at du finner informasjonen nyttig. Som medlem av Utdanningsforbundet kan og bør du opprettholde medlemskapet ditt som pensjonist. Det gir rettigheter og en rekke fordeler og kontingenten er svært lav. Mer informasjon finnes på Utdanningsforbundets nett sider: Du kan også kontakte lokallaget ditt for spørsmål og råd. Helga Hjetland leder Per Aahlin nestleder 3

4 Pensjon og trygdeordninger Flesteparten av medlemmene i Utdanningsforbundet har rett og plikt til medlemskap i Statens Pensjons kasse (SPK), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller liknende offentlig tjenestepensjonsordning. Medlemskap krever at du arbeider 14 timer pr. uke eller mer. For lærere i skoleverket er minstegrensen satt til 35 % av full stilling. Noen stillinger kan også kombineres og gi medlemskap. Dette kan omfatte tilsatte med kombinert stilling i statlig og kommunalt tariffområde. Medlemmer som er ansatt i private virksomheter omfattes nødvendigvis ikke av en offentlig pensjonsordning. De kan omfattes av en pensjonsordning i for eksempel et forsikringsselskap. Arbeider du i en privat virksomhet, bør du undersøke med arbeids giver om du omfattes av en pensjonsordning. I Oslo kommune er undervisningspersonalet fortsatt medlem i Statens Pensjonskasse. Andre ansatte i Oslo kommune er medlem i Oslo Pensjonsforsikring. Men arbeider du i en privat virksomhet i Oslo, gjelder også her at du bør undersøke med din arbeidsgiver om du omfattes av en pensjonsordning. Mer informasjon finner du på: Aldersgrense, pensjonsalder og fratreden Aldersgrensen er 70 år. Det betyr at man har rett til å stå i arbeid fram til fylte 70 år. Den vanlige pensjonsalderen er 67 år, så ved fylte 67 år kan du gå av med ordinær alderspensjon. Ønsker du å trappe ned arbeidet eller gå av med pensjon tidligere, finnes det andre valgmuligheter. 4

5 Pensjonister betaler relativt mindre skatt og fagforeningskontingent enn yrkesaktive. Husk derfor at størrelsen på den disponible inntekten (etter fradrag av skatt og fagforeningskontingent) vil være av vel så stor betydning som størrelsen på pensjonen isolert sett. Minst tre måneder før du ønsker å gå av, skal arbeids giver melde fra om pensjonsordningen din. Du bør derfor si i fra i god tid til arbeidsgiver om når du ønsker å fratre. Dersom du fortsetter i stilling etter 67 år, vil du likevel ha krav på delvis alderspensjon fra folketrygden. Husk å sette fram krav. I skoleverket vil det ofte lønne seg å fratre 1. juli framfor 1. august. Da får du både pensjon og feriepenger i juli. Avtalefestet pensjon (AFP) Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning som skal gi eldre yrkesaktive større valgfrihet til å gå av med hel eller delvis pensjon. Du kan søke om AFP fra fylte 62 år dersom du ved pensjoneringsalder er i lønnet arbeid, og har arbeidet i ti år etter fylte 50 år med opptjening av tilleggspensjon i folketrygden, medlemskap i Statens Pensjonskasse eller en kommunal pensjonsordning. I dine beste inntektsår etter 1967 og til og med det året du tar ut pensjon, må du ha hatt en gjennomsnittspensjonsgivende inntekt på minst to ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. De to siste årene fram til pensjonering må du ha hatt en inntekt som er minst like stor som grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet = kr pr Det er viktig å merke seg at en fortsetter poengopptjeningen i folketrygden i perioden som AFP-pensjonist, dvs. fram til 67 år. Det er mulig å ta ut delpensjon i kombinasjon med deltidsstilling. I staten er det krav om at man fortsetter i minst 60 % stilling. Arbeidstakere som omfattes av HTA-KS kan trappe ned uten begrensning i valgt deltid, forutsatt arbeidsgivers samtykke. Inntekt over kroner vil påvirke pensjonen. Økning i årsinntekt som følge av tariffoppgjør regnes med i denne summen, og må meldes til trygdekontoret. 5

6 Størrelsen på AFP-pensjonen Størrelsen på pensjonen du kan få ved å gå av ved 62 år, vil som regel tilsvare alderspensjonen du ville ha fått fra folketrygden om du hadde fortsatt i yrkeslivet fram til fylte 67, pluss et AFP-tillegg på 1700 kroner pr. måned. Dette tillegget får du uansett om du har jobbet hel- eller deltid. Fra fylte 65 år er det opptjeningsgrunnlaget i Statens Pensjonskasse eller kommunal pensjonsordning som gjelder. Men ingen skal gå ned i pensjon fra 64 til 65 år, så hvis ytelsene er bedre etter ordningene for åringer, vil differansen bli utbetalt i tillegg. Ved fylte 67 går du over på de vanlige reglene for alders pensjon. Ta kontakt med ditt lokale trygdekontor og be om en serviceberegning dersom du vil vite hvor stor din AFP vil bli. Søknadsskjema for AFP kan du få hos arbeidsgiveren din, fra trygdekontoret eller fra Statens Pensjonskasse. Skjemaet fyller du ut i sam arbeid med arbeidsgiver. Skjemaet må sendes minst tre måneder før du har tenkt å slutte. Alderspensjon I Statens Pensjonskasse og i kommunal tjenestepensjonsordning er opptjeningstiden 30 år i hel stilling for å få full pensjon. Er opptjeningstiden kortere, blir pensjonen tilsvarende redusert. Inntekten pensjonen utregnes fra, er inntekt i stilling (inntil 100 %), inkludert eventu elle faste tillegg. Ved full pensjon utgjør den samlede utbetalingen fra Statens Pensjonskasse og folketrygden alltid minst 66 % av pensjonsgrunnlaget ditt. Det vil foregå en samordning mellom folketrygden og tjenestepensjonsordningen din. Årsaken til at det samordnes, er at du ikke skal kunne få full pensjon flere steder samtidig. Samordning skjer slik at folketrygdens ytelser utbetales fullt ut, mens pensjonen fra Statens Pensjonskasse/den kommunale pensjonsordningen reduseres med et samordningsfradrag. Dersom du har kortere opptjeningstid enn 30 år, eller har arbeidet deltid, blir samordningsfradraget tilsvarende mindre. 6

7 Hvis du har en lavere lønnet stilling på pensjoneringstidspunktet enn du har hatt tidligere, vil pensjonsgrunnlaget bli utregnet fra den høyeste lønnen dersom lønnsnedgangen først skjedde etter at full pensjon var opptjent. Var full pensjon ikke opptjent før lønnsnedgangen, vil pensjonsgrunnlaget bli noe redusert. Størrelsen på alderspensjonen Grunnpensjon ligger i bunnen av regnestykket. Grunnpensjonens størrelse er avhengig av din siviltilstand og trygdetid (botid i Norge), ikke av inntekt. Er du enslig, skal grunnpensjonen tilsvare 1G, som er kr pr (G = folketrygdens grunnbeløp). Er du gift eller samboende og din ektefelle har tatt ut pensjon fra folketrygden eller har inntekt over 2 G, får hver av dere 85 % av G i grunnpensjon. Tilleggspensjon er avhengig av inntekt og antall år i yrkeslivet. De 20 best lønte yrkesaktive årene legges til grunn for beregningen, men full tilleggspensjon forutsetter 40 år med pensjonspoeng. Uførepensjon Uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen er en forsikringsordning som du har betalt inn premie gjennom pensjonsinnskuddet de årene du har vært i lønnet arbeid i offentlig sektor. Uførepensjon er aktuelt dersom du på grunn av sykdom eller skade får redusert lønnsinntekten din, fordi du må gå inn i lavere lønnet stilling, redusere stillingsstørrelsen eller slutte helt i stillingen. Uførepensjon blir tidligst utbetalt etter at du har vært sykmeldt i ett år. I Statens Pensjonskasse/kommunal pensjonsordning innvilges uførepensjon uavhengig om du er varig eller midlertidig ufør. Det blir heller ikke stilt noen minstekrav til uføregrad. Du kan for eksempel ta ut 20 % uførepensjon og fortsette i 80 % stilling. 7

8 Medlemmer i Statens Pensjonskasse vil ofte ha rett til uførepensjon fra folketrygden også. Dersom du skulle bli ufør, må du søke om uførepensjon begge steder. Ytelsene blir samordnet som ved alderspensjon. Man må være minst 50 % arbeidsufør for å kunne motta uførepensjon i folketrygden. Her skilles det også på varig og midlertidig ufør. Størrelsen på uførepensjonen Uførepensjonen fra Statens Pensjons kasse er som alderspensjonen. Det blir godskrevet opptjeningsår fram til fylte 70 år, uansett om man er varig eller midlertidig ufør. For folketrygden regnes varig uførhet ut på samme måte som alderspensjon, mens tidsbegrenset uførhet regnes ut på annen måte. Ta kontakt med trygdekontoret/nav for mer informasjon om tidsbegrenset uførepensjon. Hva skjer med pensjonsordningene framover? Fra 2010 er det planlagt flere endringer med pensjonsordningene. Disse vil antakelig gradvis bli iverksatt helt fram til Utvalgsarbeid og forhandlinger pågår også fram mot hovedtariffoppgjøret i

9 Forsikringer Utdanningsforbundets medlemmer kan og bør opprettholde sitt medlemskap selv om de går av med pensjon. Kontingenten er betydelig lavere, men medlemsfordelene er de samme som tidligere. Utdanningsforbundet har en avtale om forsikringsordninger med TrygVesta Forsikring. Disse er både gunstige og rimelige også for pensjonister. Grunnforsikring knyttet til medlemskapet Grunnforsikringen består av to deler Livsforsikring for medlemmet Familieulykkesforsikring Livsforsikringen gjelder til utgangen av det året medlemmet fyller 67 år. Så selv om du går av med pensjon før fylte 67, fortsetter grunnforsikringen. Forsikringen gir en utbetaling på 5 G til etterlatte hvis medlemmet skulle gå bort, fram til 60 år, synker utbetalingen til 2,5 G. Familieulykkesforsikringen gjelder til utgangen av det året medlemmet fyller 70 år, deretter endres den til en ulykkesdekning på 2G og opphører i sin helhet ved utgangen av det året man fyller 75 år. Forsikringen har en dekning på tilsammen 36G ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Forsikringssummen fordeles mellom medlemmet, dennes ektefelle/samboer samt barn til utgangen av det året de fyller 20 år. Enslige medlemmer har hele dekningen selv. Forsikringen vil komme til utbetaling selv om du er uførepensjonist. Dette er en menerstatning, og erstatningens størrelse følger invaliditetsgraden. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter en ulykkesskade. Flytter du til utlandet, vil grunnforsikringen gjelde så lenge du opprettholder medlemskapet i norsk folketrygd. Frivillig livsforsikring Så lenge du har den obligatoriske grunnforsikringen, kan du og din ektefelle/samboer benytte dere av den frivillige livsforsikringen. Dette dreier seg om en engangsutbetaling ved den forsikredes død, uansett dødsårsak. Denne dødsrisikodekningen gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år. 9

10 Reiseforsikring Utdanningsforbundets reiseforsikring er en forsikring uten egenandel, den gjelder i hele verden, for alle medlemmer uansett alder! Forsikringen dekker blant annet reisegods, ubegrenset reisesyke, ubegrenset hjemtransport, avbestillingsforsikring og reise ansvar. Forsik ringen gjelder både store og små reiser. Det betyr at så fort du går ut av døra hjemme, så er du dekket av reise forsikringen. Du kan være bortreist i tre måneder sammenhengende. Skal du oppholde deg lenger i utlandet, kan du tegne en utvidet reiseforsikring gjennom TrygVesta. Innboforsikring Innboforsikringen påvirkes heller ikke av din nye livssituasjon. Innboforsikringen dekker tap og skade på ditt private innbo og løsøre, enten du bor i leilighet eller hus (i Norge eller Norden). Forsikringen dekker inntil 2 millioner kroner. Egenandel er 2000 kroner. Flytter du ut av Norden, kan du ikke opprette Utdanningsforbundets innboforsikring på den nye boligen. Du kan derimot opprettholde innboforsikringen på adressen i Norge/Norden hvis boligen ikke leies ut i mer enn ett år. Utdanningsforbundets innboforsikring har en ekstra-dekning inkludert. Dette medfører høyere sumbegrensninger på enkelte dekninger, erstatning for ting som velter eller faller ned i hjemmet og hendelige uhell på enkeltgjenstand med inntil kroner. I kombinasjon med vår reiseforsikring dekkes uflakshendelser på reise i inntil tre måneder. Les mer om forsikring på: under Medlem Medlemsfordeler Forsikringer 10

11 Andre medlemsfordeler Pensjonister kan benytte seg av de samme medlemsfordelene som resten av Utdanningsforbundets medlemmer. Som medlem mottar du bladet Utdanning. Du blir holdt oppdatert på hva som skjer i utdanningssektoren. Bladet inneholder også aktuelt stoff for pensjonister. Tidsskrift Rimelige abonnement på fagtidsskriftene Bedre skole, Spesialpedagogikk, Første steg og Yrke. Bankkort Utdanningsforbundet Unique (Unique-konto) kan brukes både som spare- og kredittkonto. Mobiltelefon og abonnement hos NetCom sikrer deg gode priser på både mobil og abonnement. Esso-kortet gir billigere bensin og diesel, samt rabatt på smøreolje og bilvask. Leiebil-avtale Som medlem iutdanningsforbundet kan du leie bil hos Avis til gunstig pris. Hotell-avtale med Rica Hotels med kampanjetilbud i ferier og helger. Følg med på våre nettsider for nyheter. Les mer om medlemsfordelene på: under Medlem - Medlemsfordeler 11

12 Pensjonistarbeid i Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet ønsker å gi medlemmene et tilbud også etter at den ordinære yrkeskarrieren er over. Vi ønsker å ta vare på den erfaring og kunnskap denne medlemsgruppen har, og vi ønsker å gi et tilbud om felleskap med gamle kollegaer og forbundsfeller. Mange lokal- og fylkeslag har egne organisasjonsledd for pensjonistmedlemmer. Målet er å få aktive pensjonistlag i alle kommuner og fylker. Vi trenger aktive medlemmer som har lyst til å aktivisere seg i slikt arbeid. Design og produksjon: Wittusen & Jensen Redigert Oktober 2007 På lokal- og fylkesplan Her får du anledning til å delta i faglig og sosialt samvær. Gjennom lokallaget får du hjelp til å løse problemer som måtte oppstå når det gjelder pensjon eller tidligere eller nåværende arbeidsforhold. På fylkesplan arrangeres det møter, kurs og turer. På landsplan Det er oppnevnt et styre for pensjonistene i Utdannings forbundet med seks medlemmer. Styret drøfter og fremmer saker som gjelder pensjonistenes situasjon. Styret arrangerer også kurs og møter for pensjonist medlemmene. Det arrangeres et årlig nordisk pensjonisttreff arrangementet går på rundgang i de nordiske land. Utdanningsforbudet gir økonomisk støtte til disse treffene. Hausmanns g 17, Oslo Telefon Faks

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer