Attførings-/ uførepensjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Attførings-/ uførepensjon"

Transkript

1 Attførings-/ uførepensjon

2 FOR DAGENE SOM KOMMER

3 Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak har pensjonsordning for sine ansatte i KLP. Det samme gjelder en rekke offentlige bedrifter. I 2011 er det ca medlemmer av pensjonsordningene. På grunnlag av eget pensjonsinnskudd og premiebetaling fra arbeidsgiver, opptjener de rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Ca personer mottar i dag pensjon fra KLP. Mange arbeidsgivere har også gruppelivsforsikring og ulykkes-/yrkesskadeforsikring for sine ansatte i KLP. KLP har også mange andre gode tilbud innen sparing, lån og forsikringer. Ønsker du å lese mer om KLP kan du gå inn på Ved å gå inn på denne hjemmesiden, kan medlemmer logge seg inn på Min Side Pensjon og kontrollere pensjonsopptjeningen sin eller beregne sin fremtidige pensjon ut fra forskjellige alternativ. Andre opplysninger kan du få ved å ringe KLPs kundesenter: Sentralbord i Oslo har telefonnummer Kundesenteret i Bergen har telefonnummer

4 Innhold Kort om KLP 1 Hovedprinsipper 4 Regelverk 4 Samordning 4 Pensjonsnivå ved full opptjening 5 Grunnbeløp (G) 5 Hvordan søke om attførings/uførepensjon? 6 Rett til attføringspensjon eller uførepensjon 6 Vilkår og tidspunkt for utbetaling 6 Hva er forskjellen på attføringspensjon og uførepensjon? 7 Uførhet som ikke gir rett til pensjon - karensregler 7 Hva får jeg i pensjon? 8 Pensjonsprosenten 8 Pensjonsgrunnlaget 8 Medlemstiden 8 Medlemstid i andre tjenestepensjonsordninger 9 Deltid/varierende stillingsprosent 9 Uføregraden 9 Barnetillegg 9 Arbeid ved siden av attførings-/uførepensjon 10 Endring i helsetilstand eller arbeidsinntekt 10 Inntekter fra tidligere/samme arbeidsgiver eller fra en annen arbeidsgiver som medfører medlemskap i KLP eller i en annen offentlig tjenestepensjonsordning 10 2

5 Inntekter fra andre arbeidsgivere (friinntekt) 11 Årlig friinntekt beregnes slik: 11 Friinntekten overstiges - konsekvenser for uføregrad og medlemskap 11 Folketrygden og KLP har ulike regler for friinntekt 12 Arbeidforsøk - hvilende pensjonsrett 12 Når opphører attførings-/uførepensjonen? 13 Friskmeldt eller ny/økt stilling 13 Overgang til alderspensjon 13 Hvordan blir skatten? 13 Særfradrag 13 Skattebegrensningsregelen 13 Lavere trygdeavgift 14 Netto pensjonsinntekt i forhold til netto arbeidsinntekt 14 Forskuddstrekk av skatt 14 Er det lenge siden du var medlem av en pensjonsordning i KLP? 15 Mer om andre offentlige pensjonsordninger 16 Hvilke ankemuligheter finnes? 16 Pensjonsordbok noen ord og uttrykk 17 KLP har også andre brosjyrer du kan be om å få tilsendt 20 Brosjyren er oppdatert etter dagens regelverk. Nye tilpasninger til folketrygdens pensjonsreform vil komme. For å lese mer om endringene som følge av pensjonsreformen, gå inn på 3

6 Hovedprinsipper Regelverk Her er en oversikt over hvilke regelverk som gjelder for de ulike pensjonsordningene i KLP: KLPs fellesordninger: Vedtekter for offentlig tjenestepensjon i KLP. Pensjonsordningen for sykehusleger: Vedtekter for pensjonsordningen for sykehusleger. Sykepleierpensjonsordningen: Lov om pensjonsordning for sykepleiere. Pensjonsordningen for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner: Tillegg til vedtekter for offentlig tjenestepensjon i KLP. Pensjonsordningene i KLP er basert på tariffavtalen i kommunal sektor og er regulert av forskrifter for kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger. Pensjonsordningene er også underlagt lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og lov om forsikringsavtaler. Den enkelte arbeidsgiver og KLP inngår avtale om tilslutning til pensjonsordningen og dermed også til vedtektene. Samordning Hvis medlemmet samtidig har rett til pensjon fra KLP og en pensjon eller ytelse fra folketrygden, skal disse samordnes. Det betyr at pensjonen/ytelsen fra folketrygden utbetales i sin helhet, mens pensjonen fra KLP reduseres. Beløpet pensjonen reduseres med, kalles «samordningsfradrag». Beløpet vi kommer fram til etter samordning, er den årlige pensjon fra KLP. Hvis det ikke utbetales noe fra folketrygden, utbetales hele pensjonen fra KLP. 4

7 40 20 Pensjonsnivå ved full opptjening Fast lønn 100% 66% Folketrygden 60 KLP Grunnbeløp (G) Folketrygdens ytelser er bygget opp rundt et grunnbeløp, ofte forkortet til «G». Grunnbeløpet (G) oppjusteres 1. mai hvert år av Stortinget etter forventet lønnsutvikling i samfunnet. Pensjonen fra KLP og folketrygden reguleres hvert år med samme prosent som G er økt med. Dette sikrer KLP-medlemmer verdifaste pensjoner som følger inntektsutviklingen i samfunnet. Grunnbeløpet i folketrygden er kroner fra Fra ble det innført ny regulering for alderspensjon, men uførepensjon reguleres fortsatt som før. 5

8 Hvordan søke om attførings-/ uførepensjon? Arbeidsgiver skal fylle ut søknadsskjema i samarbeid med deg. Skjemaet sendes KLP fortrinnsvis via internett. Dersom det ikke er mulig benytte internett, kan papirskjema brukes. Søknadsskjemaet inneholder kun opplysninger om ditt medlemsforhold, lønn, stilling, medlemstid osv, samt sykemeldingsperioder. Hvis KLP trenger opplysninger om din sykdom eller lignende, vil vi ta kontakt med deg direkte. Søknaden bør være mottatt i KLP ca. 1 måned før lønnsopphør (evt. sykepengeopphør). Når søknaden er avgjort, vil melding bli sendt både søker og arbeidsgiver. Dersom søknaden er kommet inn til riktig tid, vil første utbetaling normalt skje ca. den 20. i måneden etter lønnsopphør. Behandlingstiden i KLP er imidlertid også avhengig av at NAV- har behandlet din søknad om ytelser som arbeidsufør. Utbetaling vil derfor først skje når vi har mottatt melding fra NAV- om ytelser derfra. Etter pensjonsordningens regler skal det ved vurdering av det medisinske grunnlaget for å innvilge attføringspensjon eller uførepensjon, benyttes det samme sykdomsbegrepet som folketrygden bruker. Hvis det er innvilget ytelser fra folketrygden, innvilger normalt også KLP pensjon. Rett til attføringspensjon eller uførepensjon Vilkår og tidspunkt for utbetaling Attføringspensjonen eller uførepensjon fra KLP ytes til den som blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, og som på grunn av arbeidsuførheten har et inntektstap. Det kan innvilges hel eller delvis pensjon, avhengig av om du er helt eller delvis ute av stand til å ha inntektsgivende arbeid. 6

9 Pensjonen utbetales fra det tidspunkt lønn og sykepenger blir redusert eller stoppet. I praksis betyr dette at pensjonen vanligvis blir utbetalt først etter at uførheten har vart i ca. 1 år. Det nærmere tidspunkt for utbetaling er avhengig av at NAV har behandlet din søknad om ytelser som arbeidsufør. Hva er forskjellen på attføringspensjon og uførepensjon? Det er ikke et krav i KLP at uførheten skal være varig. KLP innvilger attføringspensjon når folketrygden innvilger arbeidsavklaringspenger. Dersom folketrygden innvilger uførepensjon, får medlemmet det samme fra KLP. Til de som har for lav uføregrad til å få utbetalt noe fra folketrygden kan KLP innvilge attføringspensjon. Denne blir i så fall ikke samordnet. Attføringspensjon og uførepensjon fra KLP innvilges og beregnes etter samme regler. Uførhet som ikke gir rett til pensjon - karensregler Arbeidsuførhet gir ikke alltid rett til pensjon fra KLP. Dette har sammenheng med at det ved innmelding i KLP ikke kreves legeerklæring eller helseattest, i motsetning til ved individuelle pensjonsforsikringsavtaler hvor dette er et krav. Uførhet som inntrer innen 2 år etter innmeldingen og som skyldes sykdom eller lyte man led av ved innmeldingen, gir ikke rett til pensjon. Dette gjelder dersom arbeidstakeren kjente til sykdommen eller lytet ved innmeldingen. Tilsvarende begrensning gjelder ved lønnsøkning eller økning i stillingsprosent. 7

10 Hva får jeg i pensjon? Pensjonens størrelse er avhengig av: Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Medlemstiden Stillingsprosenten Uføregraden Pensjonsprosenten Full attføringspensjon og uførepensjon utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget. Pensjonen fra KLP samordnes blant annet med ytelser fra folketrygden. Folketrygden utbetales alltid i sin helhet, slik at det er tjenestepensjonen som reduseres. Pensjonsgrunnlaget Pensjonsgrunnlag er fast lønn og eventuell pensjonsgivende tilleggslønn. Overtid regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget. Lønn utover 12 G medregnes ikke. OBS! I folketrygden medregnes all lønn opptil 6 G som pensjonsgivende, og lønn mellom 6 og 12 G medregnes bare med 1/3. KLP kompenserer for denne forskjellen ved å utbetale en tilsvarende større del til pensjonister som får uførepensjon både fra folketrygden og KLP. Medlemstiden Medlemstid er de årene du har vært medlem av pensjonsordningen. For attføringspensjonister og uførepensjonister regnes også tiden som gjenstår fram til aldersgrensen som medlemstid. For å få full pensjon må medlemstiden være 30 år eller mer. Pensjonen reduseres med 1/30 for hvert år du mangler på 30 år. Hvis du blir meldt inn i pensjonsordningen når du er 37 år og har 65 års aldersgrense, vil du altså være sikret 28/30 av full pensjon (65-37 = 28). Dette gjelder enten du blir ufør etter å ha vært medlem i 3 år eller i 20 år. 8

11 Medlemstid i andre tjenestepensjonsordninger Hvis du tidligere har vært medlem av Statens Pensjonskasse eller en annen offentlig tjenestepensjonsordning, vil denne medlemstiden bli lagt til medlemstiden i KLP. Dette gjøres først når pensjonen skal beregnes. Hele pensjonen vil så bli utbetalt fra KLP. Deltid/varierende stillingsprosent Hovedregelen er at pensjonen skal beregnes på grunnlag av stillingsprosenten du hadde på uføretidspunktet. Ekstravakter som det ikke er betalt overtid for skal telle med. Gjennomsnittlig stillingsprosent beregnes da for hvert kvartal. Det er stillingsprosenten siste kvartal før du ble ufør som skal brukes. Dersom gjennomsnittet av tidligere stillingsprosenter er høyere enn stillingsprosenten på uføretidspunktet, vil du få pensjonen beregnet etter den gjennomsnittlige stillingsprosenten. Ved beregning av gjennomsnittlig stillingsprosent, regner vi også med fremtidig medlemstid. Denne beregnes ut fra den stillingsprosenten du har når du blir ufør, og helt frem til du når aldersgrensen. For de med mer enn 30 års medlemstid ser vi bort fra tiden med lavest stillingsprosent. Uføregraden Uføregraden i KLP retter seg hele tiden etter hvilket inntektstap du har som følge av arbeidsuførhet. Dersom du som følge av sykdom eller skade er helt ute av stand til å fortsette i din stilling, og du heller ikke er i stand til å skaffe deg inntekter ved annet egnet arbeid, vil uføregraden bli satt til 100%. Dersom du har en del av arbeidsevnen i behold, vil uføregraden bli fastsatt i forhold til den reduksjon av inntekten som sykdommen eller skaden har medført. Kan du fortsette f.eks. i halvparten av den stilling du hadde fra før, vil uføregraden bli satt til 50%. Det samme gjelder selv om du må fratre stillingen helt, dersom du er i stand til å oppnå halvparten av din tidligere inntekt ved annet egnet arbeid. Barnetillegg Pensjonister som har barn under 18 år, får utbetalt barnetillegg. Dette utgjør 10% av pensjonen før samordning for hvert barn. Pensjonen inkludert tillegg for barna kan likevel ikke overstige 90% av pensjonsgrunnlaget, eventuelt redusert med uføregrad og medlemstid. 9

12 Arbeid ved siden av attførings-/uførepensjon Endring i helsetilstand eller arbeidsinntekt Skjer det endring i din helsetilstand, stilling eller arbeidsinntekt, har du plikt til å melde fra til KLP skriftlig. Du er innvilget pensjon fordi du på grunn av sykdom eller skade, ikke lenger kan fortsette i, eller må redusere din stilling. Dersom inntekten endres etter at du er innvilget pensjon skal uføregraden i utgangspunktet endres i samsvar med dette. Normal inntektsøkning skal likevel ikke medføre endring av uføregraden. For mye utbetalt pensjon må tilbakebetales til KLP. Inntekter fra tidligere/samme arbeidsgiver eller fra annen arbeidsgiver som medfører medlemskap i KLP eller i annen offentlig tjenestepensjonsordning For at din pensjon til enhver tid skal være riktig, må du snarest gi beskjed til KLP i følgende tilfeller: Fast endring av stilling i form av høyere eller lavere deltid. Ny stilling hos samme eller annen offentlig arbeidsgiver som medfører høyere lønn Bortfall eller økning av tilleggslønn. Ekstravakter Ved tilfeldig ekstra arbeid skal justering av pensjonen foretas for hvert kvartal. Det er viktig at du gir KLP skriftlig melding om hvor mye du antar du skal jobbe. Hvis det viser seg at du har jobbet mer eller mindre enn du selv anslo, må du gi beskjed til KLP om dette i ettertid. KLP vil da rette pensjonen og etterbetale eller kreve tilbakebetalt for mye utbetalt pensjon. Dersom ekstraarbeidet endres eller opphører, må du på nytt sende skriftlig melding til KLP, slik at pensjonen kan justeres i henhold til dette. 10

13 Inntekter fra andre arbeidsgivere (friinntekt) Uførepensjonister kan i enkelte tilfeller ha en viss årlig arbeidsinntekt uten at pensjonen påvirkes. Slik friinntekt er imidlertid knyttet til arbeid som ikke gir rett til medlemskap i KLP eller andre offentlige pensjonsordninger. Ordningen med friinntekt i tillegg til hel eller delvis uførepensjon gjelder bare pensjonister som har uførepensjon fra KLP og uførepensjon fra folketrygden. Ordningen gjelder altså ikke mottakere av attføringspensjon fra KLP og arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Årlig friinntekt beregnes slik: Folketrygdens grunnbeløp x uføregrad x deltid før sykmelding. Eksempel: 50% uførepensjon 70% stilling Friinntekten beregnes slik: x 50% x 70% = Årlig tillatt arbeidsinntekt er således kr i tillegg til den 35% friske stillingen (70% x 50%) som det allerede er tatt hensyn til ved fastsettelse av uføregraden. Friinntekten overstiges - konsekvenser for uføregrad og medlemskap Friinntekten kan i utgangspunktet tjenes opp når som helst i løpet av et kalenderår. Dersom arbeidsinntekten overstiger friinntekten, reduseres pensjonen for hele arbeidsinntekten. Etter reglene er man da delvis «friskmeldt», og får pensjonen beregnet etter en lavere uføregrad. Den stillingsstørrelsen du hadde på uføretidspunket ble ved fastsettelsen av pensjonen medregnet fram til aldersgrensen for stillingen din. Ved delvis friskmelding blir du utmeldt av KLP for denne delen. Det blir da beregnet ny stillingsstørrelse fra friskmeldingstidspunktet og fram til aldersgrensen. Denne stillingsstørrelsen, som er lavere enn den du hadde da du ble syk, medfører at din framtidige alderspensjon blir lavere. 11

14 Ta kontakt med oss dersom du er du usikker på hvor mye du kan tjene ved siden av din pensjon. Folketrygden og KLP har ulike regler for friinntekt Folketrygden har egne regler for hvor høy arbeidsinntekt du kan ha før det berører ytelsene derfra. Ta kontakt med NAVfor nærmere opplysninger. Ettersom folketrygden og KLP har ulike regler for friinntekt, kan dette medføre at pensjonen fra KLP skal reduseres selv om pensjonen fra folketrygden ikke reduseres. Arbeidsforsøk hvilende pensjonsrett Dersom du har fått redusert din pensjon fra KLP som følge av økt arbeid eller inntekt, vil du kunne ha mulighet til å få tilbake din opprinnelige pensjon på et senere tidspunkt. Dette kalles arbeidsforsøk, og er et ledd i vårt attføringsarbeid. Under arbeidsforsøket har du såkalt hvilende pensjonsrett. Hvilende pensjonsrett betyr at du får tilbake din tidligere pensjon uten ny søknad, dersom arbeidsforsøket mislykkes. Har du avtale med NAV om hvilende pensjonsrett, vil du få hvilende pensjonsrett fra KLP begrenset til 3 år. Har du ikke avtale med NAV under arbeidsforsøket, gir KLP hvilende pensjonsrett i inntil 1 år. Ta kontakt med arbeidsgiver eller KLP for ytterligere informasjon om arbeidsforsøk/hvilende pensjonsrett. 12

15 Når opphører attførings-/ uførepensjonen? Friskmeldt eller ny/økt stilling Hvis du er innvilget attføringspensjon eller uførepensjon er dette som kompensasjon fordi du på grunn av sykdom eller skade ikke lenger kan fortsette i, eller må redusere din stilling. Dersom du blir frisk og ikke lenger oppfyller de medisinske betingelser for å motta pensjon, opphører retten til pensjon. Dersom du har en ytelse fra folketrygden og denne opphører av andre årsaker enn friskmelding, vil dette normalt medføre at også ytelsen fra KLP opphører. Dersom du mener du kan ha rett til videre pensjon fra KLP, må du eventuelt søke om dette. Overgang til alderspensjon Pensjonen opphører senest når du når aldersgrensen. Dersom pensjonen skal avløses av alderspensjon, skjer dette automatisk når aldersgrensen nås. Det er derfor ikke nødvendig å søke om alderspensjon hvis du er innvilget attførings-/uførepensjon fra KLP. Dersom du har vært delvis ufør og ønsker å fratre helt, må du likevel søke om alderspensjon for den delen du da fratrer. Hvordan blir skatten? Særfradrag Den som mottar tilnærmet full uførepensjon, kan ha rett til særfradrag i kommune- og fellesskatten. Ta kontakt med ligningskontoret i din kommune for opplysninger om dette. Skattebegrensningsregelen Uførepensjonister som har rett til fullt særfradrag, slipper å betale skatt for inntekt under bestemte minstegrenser. Dersom inntekten overstiger disse skattefrie inntektsgrensene, skal det betales skatt av hele inntekten. 13

16 Denne skattebegrensningsregelen gjelder ikke de som mottar arbeidsavklaringspenger. Ta kontakt med ligningskontoret i din kommune for opplysninger om dette. Lavere trygdeavgift For pensjonsutbetalinger er trygdeavgiften 4,7% mot 7,8% for lønnsinntekt. Dette gjelder også for attføringspensjon og uførepensjon fra KLP, men ikke folketrygdens arbeidsavklaringspenger. Forskuddstrekk av skatt KLP trekker skatt i den månedlige pensjonsutbetalingen, unntatt i desember som er skattefri. 14

17 Er det lenge siden du var medlem av en pensjonsordning i KLP? Hvis du tidligere har vært medlem i KLP, kan du ha rett til uførepensjon dersom du til sammen har en medlemstid på minst 3 år i KLP og i eventuelle andre pensjonsordninger som går inn under overføringsavtalen. Dette kalles oppsatt pensjon. Denne tilstås når du er innvilget uførepensjon i folketrygden. Dersom du mottar arbeidsavklaringspenger fyller du ikke vilkårene for en oppsatt uførepensjon fra KLP. Dersom du blir innmeldt en annen pensjonsordning som går inn under overføringsavtalen har du ikke lenger rett til oppsatt uførepensjon fra KLP. Samlet pensjon skal da eventuelt utbetales fra den siste pensjonsordningen du har vært medlem av. For oppsatte pensjoner gjelder egne regler for hva som regnes som full medlemstid. Full medlemstid ved ordinære pensjoner er 30 år. For de fleste oppsatte pensjoner regnes den tid en kunne fått ved å fortsette i stillingen fram til aldersgrensen som full medlemstid. Det kreves da minimum 30 år og maksimum 40 år. Pensjonsgrunnlaget (ofte lik sluttlønnen) vil bli regulert i takt med grunnbeløpet fra den dagen du sluttet i stillingen, og frem til pensjonen skal utbetales. 15

18 Mer om andre offentlige pensjonsordninger Mange skifter arbeidsgiver, og dermed pensjonsordning, flere ganger i løpet av sin yrkesaktive tid. Det er inngått en avtale om overføring av offentlige tjenestepensjonsrettigheter, der blant andre Statens Pensjonskasse, KLP, Storebrand, Vital og de selvstendige pensjonskassene er avtaleparter. Takket være denne overføringsavtalen taper du ikke pensjonsmessig på å skifte arbeidsgiver innen offentlig sektor. Søknad om pensjon skal sendes til den pensjonsordningen som du sist var medlem av. På søknadsskjemaet må du oppgi om du har vært medlem i andre pensjonsordninger (for eksempel Statens Pensjonskasse eller andre kommunale pensjonsordninger). Den pensjonsordningen som du søker pensjon fra, tar så kontakt med de andre pensjonsordningene og innhenter opplysninger om medlemsskapet ditt. Pensjonen vil bli beregnet ut fra den samlede medlemstiden i de forskjellige pensjonsordningene, og ut fra det pensjonsgrunnlaget du har når du går av med pensjon. Hele pensjonen blir utbetalt fra den pensjonsordningen du sist var medlem i. Dersom du har vært medlem av en pensjonsordning gjennom ansettelse i privat næringsliv, vil pensjonen derfra som hovedregel bli beregnet og utbetalt separat. Søknaden må rettes mot den private pensjonsordningen. Hvilke ankemuligheter finnes? KLP gjør sitt beste for å gi riktige pensjonsoppgjør. Dersom du likevel mener at pensjonen er fastsatt i strid med gjeldende regler, kan du anke vedtaket til Trygderetten. KLP vil da se på saken din på nytt. Dersom vi etter dette fortsatt mener vårt vedtak er riktig, vil saken bli forberedt av KLP og oversendt Trygderetten for avgjørelse. I motsatt fall vil KLP gi deg medhold i din anke og gjøre om det påankede vedtaket. 16

19 Trygderetten er en statlig ankeinstitusjon opprettet spesielt for å behandle blant annet pensjonssaker. KLP kan gi deg nærmere opplysninger om hvordan du bør gå frem ved anke. Pensjonsordbok noen ord og uttrykk Aldersgrense Den alderen da du har rett og plikt til å fratre stillingen med alderspensjon. 70 år er den alminnelige aldersgrensen. For enkelte stillinger er det fastsatt lavere aldersgrense (særaldersgrense). Gradert attførings-/ uførepensjon Dette kan være aktuelt dersom du arbeider i en deltidstilling eller en lavere lønnet stilling etter at du ble sykmeldt. Grunnbeløp (G) Grunnbeløpet i folketrygden. Se nærmere om dette under overskriften «Hovedprinsipper». G-regulering Pensjonene og de oppsatte rettighetene økes hvert år i takt med økningen i folketrygdens grunnbeløp. Dette sikrer opprettholdelse av kjøpekraften og en inntektsutvikling på linje med de yrkesaktive. Grunnpensjon En del av pensjonen fra folketrygden. For gift/samboende pensjonist som har en ektefelle/samboer som mottar pensjonsytelser fra folketrygden, eller har inntekt større enn 2 x G, vil grunnpensjon være lik 85% av grunnbeløpet. For andre er full grunnpensjon lik grunnbeløpet. Medlemstid Medlemstid = pensjonsgivende tjenestetid. 17

20 Offentlig tjenestepensjonsordning Tjenestepensjonsordning i KLP, Statens Pensjonskasse og de kommunale og fylkeskommunale pensjonskassene. Kommunale tjenestepensjonsordninger i andre private forsikringsselskap regnes også som offentlige tjenestepensjonsordninger. Oppsatt pensjon Rett til en framtidig pensjonsutbetaling for medlemmer som har vært medlem i KLP, men som har sluttet før de kunne få pensjon. En må ha opptjent en samlet medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger på minst 3 år for å ha rett til oppsatt pensjon. Overføringsavtalen En avtale mellom bl.a. KLP, Statens Pensjonskasse og de frittstående kommunale og fylkeskommunale pensjonskassene om felles beregning og utbetaling av pensjon. Andre private forsikringsselskap som forvalter offentlige tjenestepensjonsordninger er også parter i avtalen. Pensjonsgrunnlag Den faste lønnen og eventuelle pensjonsgivende tillegg. Overtid regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget. Det tas hensyn til deltid. Lønn utover 12 G medregnes ikke. Pensjonspoeng En viktig faktor ved beregning av tilleggspensjonen fra folketrygden. Pensjonspoeng i folketrygden fastsettes hvert år ut fra årsinntekten og grunnbeløpet for det samme året. Gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene utgjør sluttpoengtallet som brukes ved beregning av tilleggspensjon. Pensjonsgivende tjenestetid Medlemstid i pensjonsordningen - dvs. den tiden det er betalt premie for. For å få full pensjon må en ha opptjent en pensjonsgivende tjenestetid på 30 år. Ved attførings-/uførepensjon medregnes også tiden fram til aldersgrensen som pensjonsgivende tjenestetid. 18

21 Samordning Pensjonen fra KLP og andre offentlige pensjonsordninger samordnes blant annet med ytelser fra folketrygden. Folketrygden utbetales alltid i sin helhet, slik at det er tjenestepensjonen som reduseres. Stillingsprosent Det er den deltiden du er forsikret for. Evt. ekstraarbeid med timelønn skal være med. Overtid regnes ikke med. Særtillegg Ytelse som utgjør en del av pensjonen (minstepensjonen) fra folketrygden for dem som har opptjent liten eller ingen tilleggspensjon. Dette gjelder f.eks. hjemmeværende, de som kun har vært noen få år i arbeidslivet og deltidsansatte med lav lønn. Fra erstattes særtillegg av garantitillegg. Tilleggspensjon Ytelsen er i tillegg til grunnpensjonen en del av uførepensjonen fra folketrygden. Se også under Pensjonspoeng. Tilleggslønn Tilleggslønn kompenserer for ubekvem arbeidstid, og utbetales for enkelte yrkesgrupper i tillegg til hovedlønn. Eksempler er lørdags- og søndagstillegg, samt kvelds- og nattillegg. Tilleggslønn er pensjonsgivende på lik linje med hovedlønnen. Tilleggslønn skal fastsettes på årsbasis og utbetales med samme beløp hver måned. Det er bare faste varige tillegg som kan omgjøres til tilleggslønn. Tillegg som gis i forbindelse med ekstravakter faller derfor utenfor, og er ikke pensjonsgivende i KLP. 19

22 KLP har også andre brosjyrer du kan be om å få tilsendt, f.eks.: Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Alderspensjon/AFP Etterlattepensjon Gruppelivsforsikring/forsikringsvilkår Tilleggsforsikring for ektefelle/samboer Tilleggsforsikring for uførekapital Individuell fortsettelsesforsikring Ulykkes-/yrkesskadeforsikring/forsikringsvilkår Gjeldsgruppelivsforsikring/forsikringsvilkår Du kan ringe eller gå inn på vår internettside 20

23

24 Attførings-/ uførepensjon Kommunal Landspensjonskasse Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: Hovedkontor Dronning Eufemias gate 10 Oslo Tlf: Faks: Regionskontor Vågsallmenningen 16 Bergen Tlf: Faks: Bl. nr. F-014, opplag 5000, juni Med forbehold om endringer og trykkfeil. Ansvarlige investeringer KLP er en ansvarlig investor og eier som tar miljømessige og sosiale hensyn når vi investerer. Jevnlig kontrollerer vi at investeringene våre ikke bryter med etiske minimumskrav. Vi forsøker også å påvirke virksomhetene vi investerer i, andre interessenter og samfunnet vårt, for å skape en mer bærekraftig utvikling. Denne tankegangen tror vi er til det beste for langsiktig verdiskapning.

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 9 Gjelder fra 01.01.2014 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 1 Innhold 1 Omfang 3 2 Pensjonsgrunnlag 4 3 Aldersgrense

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 8 Gjelder fra 01.01.2011 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 2 Innhold 1. Omfang 4 2. Pensjonsgrunnlaget 4 3.

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Moss kommunale pensjonskasse

Moss kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse din pensjonskasse Om denne brosjyren Denne brosjyren tar sikte på en innføring i hvordan Moss kommunale pensjonskasse beregner sine pensjoner. Brosjyren gir ikke svar på alle

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Tilleggsforsikring Uførekapital 1. Omfang 3 2. Definisjoner 3 3.

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 1 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Utkast til forskrift om samordning av alderspensjon før 67 år og enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden overgangsregler

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte Våler 20. februar 2014 Pensjonsordning for folkevalgte Det Norske Pensjonssystemet Individuell sparing Lønn Tjenestepensjon 66% Folketrygd Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 22 Gjelder fra 01.05.2014 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 21 Gjelder fra 01.04.2013 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger. Mulige modeller med ny folketrygd

Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger. Mulige modeller med ny folketrygd Pensjonsforums seminar 19.05.2008 Uføreytelser i offentlige tjenestepensjonsordninger Mulige modeller med ny folketrygd Direktør Roar Engen, KLP Dagens uførepensjon Er en bruttoytelse: 66 % av pensjonsgrunnlaget

Detaljer

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 2

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 2 Vedtekter Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene Utgave 2 Gjelder fra 01.04.2013 Innhold Del 1 Vedtekter for Pensjonsordningen for sykehusleger 3 Kap. 1 Pensjonsordningens formål og

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet 2/23 Gjeldende fra 3/23 1 Legeordningens formål og organisasjon... 4 2 Legeordningens omfang... 5

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endring av forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) Utsendt:

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Høringsnotat 21.6.2013. Tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i folketrygden

Høringsnotat 21.6.2013. Tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i folketrygden Høringsnotat 21.6.2013 Tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i folketrygden Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 Hva høringsnotatet omfatter... 1 1.2 Bakgrunn... 2

Detaljer