Ny som medlem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no"

Transkript

1 Ny som medlem

2 Ny som medlem kort om Utdanningsforbundet hva forbundet kan gjøre for deg dine rettigheter hvor du kan henvende deg forsikringsordninger og andre medlemsfordeler

3 Sterk engasjert solidarisk profesjonell Som medlem i Utdanningsforbundet har du en sterk og engasjert organisasjon i ryggen og du er med i et solidarisk og profesjonelt forbund med et godt utbygd tillitsvalgtapparat. Våre viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår og i utdanningspolitiske spørsmål. Som medlem kan du få juridisk bistand i arbeidstvister, gunstige forsikringsordninger og tilbud om kurs og stipendordninger. Og ikke minst mulighet for større innflytelse! I denne brosjyren finner du informasjon om Utdanningsforbundet og politikken vår og om hva organisasjonen kan gjøre for deg. Samtidig sier den litt om hvilke rettigheter du har, og hvor du kan henvende deg dersom du har behov for det. Det kan derfor være lurt å ta vare på den. Ta også vare på medlemskortet med medlemsnummer. Medlemsnummeret trenger du ved pålogging på Min side, se side 6. Mer informasjon Du finner mer informasjon om saksområdene i denne brosjyren på På nettsiden finnes det også lenker til fylkeslagenes nettsider. Den vedlagte medlemsalmanakken inneholder også mye nyttig informasjon. 3

4 Premissleverandør og pådriver. Utdanningsforbundet er en tydelig politisk aktør, men vi er ikke partipolitiske. Vi har et bredt samfunnsengasjement og er aktive i utdanningsdebatten. Vi er blant annet en sentral og viktig høringsinstans. Lønnspolitikk, inkludert forhandlinger, og utdanningspolitikk står sentralt i arbeidet vårt. Vår kompetanse, størrelse og faglige tyngde gjør at både arbeidsgivere og politikere lytter til oss. Det gir oss påvirkningskraft! Du blir hørt. Utdanningsforbundet er en demokratisk organisasjon med tillitsvalgte på alle nivå. Medlemskapet gir deg medinnflytelse over din egen arbeidssituasjon og du er med i et faglig fellesskap. På arbeidsplasser der det er klubb og i lokallaget kan du påvirke både Utdanningsforbundets prioriteringer og politikk. Vi oppfordrer deg til å delta i den fagligpolitiske debatten både i klubben og på nettsidene våre. Representerer hele utdanningssystemet Med over medlemmer er Utdanningsforbundet Norges største fagforening for utdanningsområdet og landets tredje største fagforening. Vi representerer dyktige og bevisste yrkesutøvere med høy faglig og pedagogisk kompetanse fra hele utdanningssystemet. Vi har medlemmer i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, og også på høgskoler og universiteter, PP-tjenesten, kompetansesenter, voksenopplæring og administrasjon. Utdanningsforbundet er en sterk, engasjert, solidarisk og profesjonell fagorganisasjon. Vi ønsker et utdanningssystem av høy kvalitet som tilbyr gratis og likeverdig utdanning til alle. Vi arbeider bl.a. for: gode lønns- og arbeidsvilkår at lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes ansvar og kompetanse et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykososialt at ledere i barnehage og skole gis muligheter til å være gode ledere et barnehagetilbud til alle med høy kvalitet og høyt faglig innhold en skole som har plass til alle der alle skal få like muligheter til vekst og læring. 4

5 Internasjonalt engasjement. Utdanningsforbundet har også et bredt internasjonalt engasjement, med medlemskap i den verdensomspennende lærerorganisasjonen Education International (EI). Vi er også sterkt engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid, der ett av målene er en bredere kvinnerepresentasjon i fagforeningene. Mer på under Internasjonalt. Nettsiden vår Utdanningsforbundets nettside har mye nyttig stoff. Her finner du daglige nyheter om hva som skjer i organisasjonen og på det utdanningspolitiske feltet. Her finnes også informasjon om lønnsvilkår og om Utdanningsforbundets politikk. I tillegg finner du opplysninger om kurs, stipendordninger og forsikringsordninger og om forbundets publikasjoner. Studentmedlemmene Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er forbundets interesseorganisasjon for lærerstudenter. PS arbeider blant annet for at lærerutdanningen skal bli bedre. Medlemskapet i PS er gratis. Mer på Hovedorganisasjonen Unio Utdanningsforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio, som har nesten medlemmer. Unio har blant annet ansvar for de fleste sentrale lønnsoppgjørene. Unio har ti medlemsforbund. I tillegg til Utdanningsforbundet er Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Presteforeningen, Universitetsog Høyskoleutdannedes Forbund, Det Norske Diakonforbund og Skatterevisorenes Forening medlemmer av Unio. Mer på 5

6 Min side Som medlem får du tilgjengelig din egen side, Min side, hvor du kan lese tilrettelagte nyheter for medlemmer, registrere og ajourføre dine egne data, bestille/avbestille forsikringsordninger, bestille/avbestille abonnement/ nyhetsbrev, melde deg på kurs samt søke stipend. Alt dette kan du gjøre etter innlogging på Her finner du også forsikringsdokumentene dine og dine siste fakturaer fra forbundet. Du kan støtte miljøet ved å velge kun elektronisk løsning framfor å få forsikringsdokumentene på papir i posten. Gjør deg kjent med sidene og hvilke muligheter de har. Innlogging Du logger deg inn ved å klikke på menyvalget Logg inn, dette finner du øverst på vår nettside. Ved innlogging bruker du ditt medlemsnummer og ditt 11-siffrede fødselsnummer som første gangs passord. Følg tilgjengelig hjelpeguide på siden. Ditt medlemsnummer står på tilsendt medlemskort, eventuelt er det vedlagt denne brosjyren. I forbindelse med første gangs innlogging bestemmer du selv ditt framtidige passord. Dette benyttes ved senere innlogging. På grunn av sikkerhetshensyn krever vi nå også pin-kode. Dette får du tilsendt til din mobiltelefon og har en gyldighet på 15 min. etter mottak. Pin-koden er til engangsbruk og varierer for hver innlogging. For å få tilsendt pin-kode må vi ha ditt mobilnummer registrert i vårt organisasjonssystem. Ved korrigering av mobilnummer, må du kontakte organisasjonsavdelingen, telefon og tast 3 eller sende e-post til For bedre å kunne ivareta deg som medlem Det er viktig at du bruker Min side og oppdaterer egne data. Da vil du alltid være riktig registrert i våre systemer. For at medlemskapet ditt skal være gyldig må kontingent og eventuelle forsikringer være betalt. Det er derfor viktig at du melder fra om alle endringer i ansettelsesforhold og ved flytting. Riktig registrering er også viktig ved en eventuell streik, utsending av tidsskrifter og medlemsalmanakk, og ved all annen kontakt med forbundet. 6

7 Medlemsbladet Utdanning Medlemsbladet Utdanning inneholder uavhengige nyheter om utdanningspolitikk. Bladet får du tilsendt om lag hver 14. dag, og er blant de største og mest leste fagbladene i landet. Utdanning har egne nettsider: Både bladet og nettsidene redigeres etter Fagpressens redaktørplakat, og de andre presseetiske retningslinjene som gjelder for medlemmer av Den Norske Fagpresses Forening. Utdanningsforbundets tidsskrifter Utdanningsforbundet utgir flere fagligpedagogiske tidsskrifter: Bedre Skole er et tidsskrift om skole og skoleledelse. Første steg henvender seg til førskolelærere, studenter og andre barnehageinteresserte. Yrke handler om yrkesopplæring. Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet innenfor opplæring av mennesker med spesielle opplæringsbehov. Fra desember 2008 får alle medlemmer ett av fagtidsskriftene gratis. Medlemmene får tilsendt tidsskrift etter hvilket fagområde de jobber på, og studentmedlemmer etter registrert studium. Medlemmer som ikke hører inn under én av våre fem seksjoner i tillegg til pensjonistmedlemmene, kan velge hvilket blad de vil ha. Ønsker du et annet blad enn det du får, kan du melde fra til Mer på Kurs og konferanser gir påfyll Utdanningsforbundet arrangerer og tilbyr en rekke kurs og konferanser om utdanningspolitiske og faglige spørsmål. Utdanningsforbundet arrangerer også faglig-pedagogiske kvelder om aktuelle temaer for medlemmene. Mer under Kurs og konferanser på Du kan søke stipend Som medlem har du muligheter til å søke om stipend. Utdanningsforbundet tilbyr flere stipendordninger: 7

8 Andre stipendordninger. Støtteordninger gjennom EU, EUs utdanningsprogrammer, Comenius-stipend til etterutdanning og Grundtvig-stipend. Utdanningsforbundets medlemsstipend. Gis til medlemmer som ønsker å bidra til utvikling innenfor egne fag/arbeidsområder eller Utdanningsforbundets satsingsområder. Utdanningsforbundets stipend til kompetanseheving. Gis til prosjekter eller utviklingsarbeid knyttet til skole og barnehage. Stipendet finansieres gjennom samarbeidsavtalen mellom Utdanningsforbundet og TrygVesta Forsikring. Utdanningsforbundets videreutdanningsfond. Gir stipend til medlemmer som ønsker å ta videreutdanning tilsvarende minst 30 studiepoeng. Oslo Lærerinnelags Fond. Gir stipend til kvinnelige medlemmer i grunnskolen til videreutdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng. Skolefrontens Fond. På bakgrunn av lærernes kamp under krigen gis stipend til virksomhet med betydning for skolens arbeid for å fremme holdninger og verdier, som bl.a. toleranse og menneskeverd. Samfunnsengasjement. Gjennom samarbeidsavtalen med TrygVesta settes det årlig av midler til støtte for tiltak rettet mot barn og unge. I 2008 har vi valgt å fokusere på prosjekter for flerkulturell integrering og miljø - dvs. tiltak i forhold til klima og globale endringer. Prosjektene kan være av lokal eller nasjonal størrelse. Mer om stipendordninger og lenke til Legathåndboken på under Medlem/Stipend. Trenger du juridisk hjelp? Har du spørsmål av juridisk karakter i arbeidsforholdet, kan du få hjelp av Utdanningsforbundets advokater og jurister. Ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen eller kontakt Utdanningsforbundet på annen måte. Det er Utdanningsforbundet sentralt som vurderer om det er behov for juridisk hjelp. Klubben møteplass for debatt Klubben er en møteplass på arbeidsplassen der medlemmene kan påvirke politiske spørsmål og prosesser og være med og velge tillitsvalgte (klubbleder/styre). Den tillitsvalgte, eller klubbleder, ivaretar medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver og er samtidig bindeleddet mellom klubben og andre organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Mer på under Organisasjon/Forbundet. 8

9 Hva er kontingenten? Yrkesaktive medlemmer betaler 1,35 % av brutto lønn som er maks 535 kroner. I tillegg kommer ev. trekk av grunnforsikringspremie, se side 11. Minste beløp for yrkesaktive medlemmer er 50 kroner per måned. Pensjonistmedlemmer betaler 15 kroner per måned. Som nyutdannet har du kontingentfritak første skole-/barnehageår (f.o.m. august t.o.m. juli påfølgende år) etter avsluttet grunnutdanning. Som studentmedlem har du gratis medlemskap, men betaler ordinær kontingent for eventuell arbeidsinntekt for pedagogisk arbeid i skole/barnehage ved siden av studiene. Mer på under Medlem/Medlemskap. Det er viktig at du registrerer eller melder fra om endring av adresse, arbeidssted m.m. Det kan du gjøre på Min side, se side 6. Utmelding sendes skriftlig til Utdanningsforbundets sekretariat. Mer info på under Medlem/Utmelding. Aktive pensjonister Medlemmer kan fortsette som pensjonistmedlemmer når de går av med pensjon. Pensjonistmedlemmene har eget styre, i tillegg har mange kommuner/lokallag egne pensjonistlag. Mer på under Medlem/Pensjonister. Har jeg plikter som medlem? Som medlem må du rette deg etter Utdanningsforbundets vedtekter og vedtak. Du må også følge pålegg fra organisasjonen for eksempel ved streik, der vedtektene sier: Medlemskapet innebærer at Utdanningsforbundet har fullmakt fra det enkelte medlem til å beslutte og iverksette kollektiv plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjør. Fullmakten omfatter også andre former for arbeidsnedleggelse eller blokade, jf. vedtektenes 22. Medlemmer er i tillegg forpliktet til å betale medlemskontingent, som normalt skjer ved kontingenttrekk. Hvor henvender jeg meg? Har du spørsmål eller ønsker du å ta opp en sak med Utdanningsforbundet, henvender du deg til den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ingen tillitsvalgt der, eller gjelder det en sak som du ikke ønsker å ta opp med den arbeidsplasstillitsvalgte, kan du kontakte lokallaget. Alle fylkeslag og mange av lokallagene har egne nettsider. De finnes på under Fylkeslag. Fylkeslagenes adresser og telefonnummer finnes også i vedlagte almanakk. 9

10 Forsikringsordninger og andre medlemsfordeler Utdanningsforbundet tilbyr medlemmene gunstige forsikringsordninger og har i tillegg flere andre medlemstilbud. Tilbudene er såpass gunstige at du kan spare inn kontingenten. Her følger en kortfattet oversikt over forsikringsordningene og medlemsfordelene. Prisene gjelder per januar 2008, ajourførte priser finnes på nettsidene. Mer info om forsikringer og medlemsfordeler på under Medlem/Medlemsfordeler. private forsikringer som hus, bil eller hytte. Utdanningsforbundets sekretariat administrerer de kollektive medlemsforsikringene, mens skadeoppgjør behandles hos Tryg Vesta Forsikring på telefon Har du spørsmål, kan du ta kontakt med kontoret for forsikring og medlemsfordeler: telefon eller faks Du kan også bestille forsikringer på nettsidene. Gunstige forsikringsordninger Utdanningsforbundet har et samarbeid med TrygVesta Forsikring om de kollektive forsikringene. I tillegg gir selskapet medlemmene inntil 25 prosent rabatt på Forsikringsdokument på nettet På Min side på nettet kan du få dine forsikringsdokumenter elektronisk. Foretrekker du denne elektroniske løsningen, kan du velge bort å få dokumentene på papir i posten. Dette må vi ha skriftlig bekreftelse på, som f.eks. kan gjøres på Min side, se side 6. 10

11 Grunnforsikringen livs- og famileulykkesforsikring Som medlem av Utdanningsforbundet blir du automatisk med i Utdanningsforbundets Grunnforsikring, men med mulighet til å reservere deg. Skriftlig oppsigelse må sendes Utdanningsforbundet. Skulle du senere ønske å være med i denne ordningen, kreves det godkjent helseerklæring. Forsikringen består av to deler; livsforsikring, som utbetales ved medlemmets død, og familieulykkesforsikring. Forsikringssummen fordeles på antall familiemedlemmer, men er aldri under 12G per familiemedlem. Livsforsikringsdelen opphører ved utgangen av året medlemmet fyller 67 år. Vanligvis trekkes forsikringspremien av lønnen sammen med kontingenten. Forsikringspremien er 74 kr per måned. Medlemmer som ikke har kontingenttrekk av lønn, får tilsendt faktura. Ulykkesforsikringen fordeles på familien hvis den forsikrede har ektefelle/samboer/barn. Barn dekkes til utgangen av det året de fyller 20 år. Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold for eksempel til tannlege, lege eller fysioterapeut. Ulykkesforsikring for pensjonister Familieulykkesdelen av Grunnforsikringen videreføres automatisk og med samme vilkår som tidligere, fram til utgangen av året medlemmet fyller 70 år. I årene fra år kan medlemmene tegne en ulykkesdekning for seg selv og ektefellen på 2G (ca kr). Priser for 2008: For aldersgruppen kr og for år 132 kr. Studentmedlemmer i Pedagogstudentene (PS) må selv tegne denne forsikringen. De får den til halv pris, som er 444 kr for Forsikringen dekker Hvis forsikrede dør: Utbetaling til etterlatte på 5G (ca kr). Fra fylte 51 år reduseres forsikringssummen til utbetaling med 0,25G per år. Hvis forsikrede utsettes for ulykke som gir varige skader: Utbetaling på inntil 36G (ca. 2,5 mill. kroner). 11

12 Frivillig livs- og uføreforsikring Medlemmer med Grunnforsikring kan tegne frivillige ordninger for livs- og/eller uføreforsikring for seg selv og ektefelle/ samboer. Det kreves godkjent helseerklæring. Prisen beregnes etter alder og forsikringssum. Forsikringen dekker Valgfritt: 5G (ca kr), 11G (ca kr), 15G (ca. 1 mill. kroner) eller 22G (ca. 1,5 mill. kroner). Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved dødsfall eller vedtak om varig uførhet. Delutbetaling ved vedtak om minimum 3 års tidsbegrenset uførhet. Fra fylte 51 år reduseres utbetaling av forsikringssummen etter egen tabell. G = Grunnbeløpet i folketrygden Verdiene er oppgitt i cirkatall da grunnbeløpet endres årlig. Innboforsikring Innboforsikringen dekker vann-, brann- og naturskade samt tyveri på privat innbo (men ikke selve huset) med inntil 2 millioner kroner per skadetilfelle. Prisen avhenger av hvor i landet man bor. Premien for 2008: 744 / 996 / 1548 (se nettsidene for spesifisering). Studenter kan kjøpe en tilsvarende forsikring til 576 kr, men med lavere dekning ( kr). Forsikringen dekker bl.a. Tyveri av sykkel med inntil kr. Ting i hjemmet som velter eller faller ned, ødeleggelser forårsaket av dyr og transportskade ved flytting. Erstatning ved uflakshendelser (også utenfor hjemmet) på enkeltgjenstand med inntil kr. Rekonstruksjon av notater o.a. med inntil kr. Tyveri/hærverk i egen bod/garasje med inntil kr. Tyveri/hærverk i felles bod/garasje med inntil kr. Ordinær egenandel er 2000 kr. 12

13 Reiseforsikring Reiseforsikringen gjelder for medlemmet, ektefelle/samboer samt barn av disse (inntil fylte 20 år). Forsikringen kan også tegnes for en enkelt person til redusert pris. Forsikringen dekker Reiser over hele verden på inntil 3 måneder. Reisegods: Inntil kr når én reiser alene inntil kr når flere i familien reiser sammen. Forsinket bagasje: Etter 4 timer med 2500 kr. Reisesyke: Ubegrenset sum. Avbestilling: For én person med inntil kr når flere i familien reiser sammen med inntil kr. Det er ingen egenandel ved skade. Husk å ta med telefonnummeret til Tryg- Alarm på reisen: Telefon Prisen for 2008: Familie 816 kr, enkeltperson 420 kr. Barne- og ungdomsforsikring Barne- og ungdomsforsikring kan tegnes for medlemmenes barn og barnebarn i alderen fra 3 måneder til fylte 26 år. Barnet må være mellom 3 måneder og 18 år når forsikringen tegnes, og i tillegg være medlem av Norsk Folketrygd. Det kreves helseerklæring for barn som skal forsikres. Forsikringen utbetales til tiltak der barnet bor. Forsikringen dekker inntil: 1,5 mill. kroner ved medisinsk invaliditet kr til nødvendig ombygging av hjemmet og hjelpemidler kr per år til dekning av nødvendig pleie og tilsyn kr til lege, tannlege og reiser. dagpenger ved sykehusopphold, maks 180 dager (275 kr per dag). Prisen for 2008: 888 kr per barn. Bestill forsikring på SMS Du kan bestille forsikringer på sms. Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde. Eks: Udf 230 fra Forsikringene er Innboforsikring Send Udf 220 til 2080 Reiseforsikring én person Send Udf 231 til 2080 Reiseforsikring familie Send Udf 230 til 2080 Grunnforsikring for student Send Udf 216 til 2080 Innboforsikring for student Send Udf 221 til

14 Andre medlemsfordeler Bankkort med spare- og kredittkonto Denne bankkontoen er en kombinert spare- og kredittkonto. Du kan søke om kreditt på inntil kr. Kortet er tilsluttet Bank-Axept og MasterCard og gir gebyrfrie varekjøp både i Norge og utlandet. Nettbanken er gratis. Årsavgiften er 100 kr. Kortet blir fra høsten 2008 kombinert med med Utdanningsforbundets medlemskort. Hotellavtale på reiser Det gis gunstige priser på overnatting på et utvalg av Rica-hotellene over hele landet. I tillegg gis det gode pakketilbud i helger og ferier. Følg med for mer info på nettsidene. Du kan få boliglån Utdanningsforbundet har avtale med Swedbank om gunstig boliglån for medlemmene. Det gjelder enkle boliglån som førstehjemslån, lån innenfor 60 eller 80 prosentgrensen og boligkreditt. Renten vil være god i forhold til andre tilbud i markedet. Rabatt på Riksteatret Utdanningsforbundets medlemmer har tilbud om billetter med 25 prosent rabatt til Riksteatrets forestillinger rundt om i landet. Rabatten gjelder for inntil 4 billetter per forestilling. Oversikt over forestillinger på nettet. Leiebilavtale med Avis Utdanningsforbundet har en avtale med Avis Bilutleie med rabatterte priser på leie av bil både i Norge og Europa. Det er gode kampanjetilbud i helger og ferier. 14

15 Følg med på nettsidene under Medlem/Medlemsfordeler for nyheter og eventuelle endringer i forsikrings-/medlemstilbudene.

16 sterk engasjert solidarisk profesjonell Grafisk Kommunikasjon AS Revidert oktober Foto: Ole Walter Jacobsen og Stockxpert Hausmanns gate 17, Oslo Telefon Faks

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem www.utdanningsforbundet.no 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine ineteresser. 2. Det

Detaljer

10 gode grunner til å være medlem

10 gode grunner til å være medlem Ny som medlem 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine interesser. 2. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no

Skoleleder. i Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.no Skoleleder i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære skoleleder Utdanningsforbundet ønsker å være en best mulig fagforening for deg som skoleleder. Med 147.000 medlemmer er vi den desidert

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Medlems- fordeler 2016

Medlems- fordeler 2016 Medlems- fordeler 2016 Visste du at du kan finansiere medlemskontingenten med det du sparer på YS-forsikringene, YS-rabattene og de ekstra gode rentene hos banken? Nytt produkt: YS Hytteinnbo Økte forsikringssummer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet førskolelærer. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Min første jobb som nyutdannet førskolelærer. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Min første jobb som nyutdannet førskolelærer www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet førskolelærer! Du er motivert med nye ideer og full

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet. barnehagelærer

Min første jobb som nyutdannet. barnehagelærer Min første jobb som nyutdannet barnehagelærer Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet barnehagelærer! Du er motivert med nye ideer og full av pågangsmot. Du har avsluttet en utdanning som

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer 2 NITO et trygt og godt valg Gjennom ditt medlemskap i NITO har du mulighet til å få dekket de fleste av dine behov for forsikring-

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet lærer. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Min første jobb som nyutdannet lærer. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Min første jobb som nyutdannet lærer www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet lærer! Du er motivert med nye ideer og full av pågangsmot.

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet førskolelærer

Min første jobb som nyutdannet førskolelærer Min første jobb som nyutdannet førskolelærer ARBEIDSAVTALE ARBEIDSTID TARIFFAVTALE PENSJONSAVTALE LØNN FERIE OG FERIEPENGER SYKDOM PERMISJONER FORSIKRINGER DEN TILLITSVALGTE OM UTDANNINGSFORBUNDET www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet.

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet. Notat Til: Fra: NJ forsikringsutvalg Bafo Forsikringsmegling Dato: 6. oktober 2008 Obligatorisk livs - og uføreforsikring med reservasjonsrett 1. Bakgrunn for utredningen NJs forsikringsutvalget har det

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Vi er til for medlemmene!

Vi er til for medlemmene! Vi er til for medlemmene! 2014 2 Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for deg som ansatt. Velkommen til Industri Energi Industri Energi gir deg muligheten til å makte det

Detaljer

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke kunnskap gir vekst Organisering gir styrke Kunnskap gir vekst organisering gir styrke Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014

i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014 i Utdanningsforbundets grunnforsikring 2014 Følgende er endret i vilkårene for Utdanningsforbundets grunnforsikring i 2014: Utgifter ved ulykkesskade: Kravet om at permanent tannbehandling må skje senest

Detaljer

Engasjerer fremtidens lærere!

Engasjerer fremtidens lærere! Engasjerer fremtidens lærere! Vi er fremtidens lærerprofesjon, og for å bli godt rustede profesjonsutøvere må vi ha lærerutdanninger av høy kvalitet. Vårt viktigste ansvarsområde er derfor kvaliteten på

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet lærer?

Min første jobb som nyutdannet lærer? Min første jobb som nyutdannet lærer? ARBEIDSAVTALE ARBEIDSTID TARIFFAVTALE PENSJONSAVTALE LØNN FERIE OG FERIEPENGER SYKDOM PERMISJONER FORSIKRINGER DEN TILLITSVALGTE OM UTDANNINGSFORBUNDET www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2009 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO tilbyr sine medlemmer

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt.

Fordi vi er størst kan vi sammen oppnå bedre lønnsog arbeidsvilkår for. deg som ansatt. Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no

Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Sentralbord: 02 390 Fra utlandet: +47 22 03 22 00 Epost: post@industrienergi.no Nettsted: www.industrienergi.no Oslo: Youngsgt. 11, 0181 Oslo Telefaks +47 22 03 22 30 Stavanger: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer