Ny som medlem.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no"

Transkript

1 Ny som medlem

2 Ny som medlem kort om Utdanningsforbundet hva forbundet kan gjøre for deg dine rettigheter hvor du kan henvende deg forsikringsordninger og andre medlemsfordeler

3 Sterk engasjert solidarisk profesjonell Som medlem i Utdanningsforbundet har du en sterk og engasjert organisasjon i ryggen og du er med i et solidarisk og profesjonelt forbund med et godt utbygd tillitsvalgtapparat. Våre viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår og i utdanningspolitiske spørsmål. Som medlem kan du få juridisk bistand i arbeidstvister, gunstige forsikringsordninger og tilbud om kurs og stipendordninger. Og ikke minst mulighet for større innflytelse! I denne brosjyren finner du informasjon om Utdanningsforbundet og politikken vår og om hva organisasjonen kan gjøre for deg. Samtidig sier den litt om hvilke rettigheter du har, og hvor du kan henvende deg dersom du har behov for det. Det kan derfor være lurt å ta vare på den. Ta også vare på medlemskortet med medlemsnummer. Medlemsnummeret trenger du ved pålogging på Min side, se side 6. Mer informasjon Du finner mer informasjon om saksområdene i denne brosjyren på På nettsiden finnes det også lenker til fylkeslagenes nettsider. Den vedlagte medlemsalmanakken inneholder også mye nyttig informasjon. 3

4 Premissleverandør og pådriver. Utdanningsforbundet er en tydelig politisk aktør, men vi er ikke partipolitiske. Vi har et bredt samfunnsengasjement og er aktive i utdanningsdebatten. Vi er blant annet en sentral og viktig høringsinstans. Lønnspolitikk, inkludert forhandlinger, og utdanningspolitikk står sentralt i arbeidet vårt. Vår kompetanse, størrelse og faglige tyngde gjør at både arbeidsgivere og politikere lytter til oss. Det gir oss påvirkningskraft! Du blir hørt. Utdanningsforbundet er en demokratisk organisasjon med tillitsvalgte på alle nivå. Medlemskapet gir deg medinnflytelse over din egen arbeidssituasjon og du er med i et faglig fellesskap. På arbeidsplasser der det er klubb og i lokallaget kan du påvirke både Utdanningsforbundets prioriteringer og politikk. Vi oppfordrer deg til å delta i den fagligpolitiske debatten både i klubben og på nettsidene våre. Representerer hele utdanningssystemet Med over medlemmer er Utdanningsforbundet Norges største fagforening for utdanningsområdet og landets tredje største fagforening. Vi representerer dyktige og bevisste yrkesutøvere med høy faglig og pedagogisk kompetanse fra hele utdanningssystemet. Vi har medlemmer i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, og også på høgskoler og universiteter, PP-tjenesten, kompetansesenter, voksenopplæring og administrasjon. Utdanningsforbundet er en sterk, engasjert, solidarisk og profesjonell fagorganisasjon. Vi ønsker et utdanningssystem av høy kvalitet som tilbyr gratis og likeverdig utdanning til alle. Vi arbeider bl.a. for: gode lønns- og arbeidsvilkår at lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes ansvar og kompetanse et godt arbeidsmiljø både fysisk og psykososialt at ledere i barnehage og skole gis muligheter til å være gode ledere et barnehagetilbud til alle med høy kvalitet og høyt faglig innhold en skole som har plass til alle der alle skal få like muligheter til vekst og læring. 4

5 Internasjonalt engasjement. Utdanningsforbundet har også et bredt internasjonalt engasjement, med medlemskap i den verdensomspennende lærerorganisasjonen Education International (EI). Vi er også sterkt engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid, der ett av målene er en bredere kvinnerepresentasjon i fagforeningene. Mer på under Internasjonalt. Nettsiden vår Utdanningsforbundets nettside har mye nyttig stoff. Her finner du daglige nyheter om hva som skjer i organisasjonen og på det utdanningspolitiske feltet. Her finnes også informasjon om lønnsvilkår og om Utdanningsforbundets politikk. I tillegg finner du opplysninger om kurs, stipendordninger og forsikringsordninger og om forbundets publikasjoner. Studentmedlemmene Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) er forbundets interesseorganisasjon for lærerstudenter. PS arbeider blant annet for at lærerutdanningen skal bli bedre. Medlemskapet i PS er gratis. Mer på Hovedorganisasjonen Unio Utdanningsforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio, som har nesten medlemmer. Unio har blant annet ansvar for de fleste sentrale lønnsoppgjørene. Unio har ti medlemsforbund. I tillegg til Utdanningsforbundet er Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Presteforeningen, Universitetsog Høyskoleutdannedes Forbund, Det Norske Diakonforbund og Skatterevisorenes Forening medlemmer av Unio. Mer på 5

6 Min side Som medlem får du tilgjengelig din egen side, Min side, hvor du kan lese tilrettelagte nyheter for medlemmer, registrere og ajourføre dine egne data, bestille/avbestille forsikringsordninger, bestille/avbestille abonnement/ nyhetsbrev, melde deg på kurs samt søke stipend. Alt dette kan du gjøre etter innlogging på Her finner du også forsikringsdokumentene dine og dine siste fakturaer fra forbundet. Du kan støtte miljøet ved å velge kun elektronisk løsning framfor å få forsikringsdokumentene på papir i posten. Gjør deg kjent med sidene og hvilke muligheter de har. Innlogging Du logger deg inn ved å klikke på menyvalget Logg inn, dette finner du øverst på vår nettside. Ved innlogging bruker du ditt medlemsnummer og ditt 11-siffrede fødselsnummer som første gangs passord. Følg tilgjengelig hjelpeguide på siden. Ditt medlemsnummer står på tilsendt medlemskort, eventuelt er det vedlagt denne brosjyren. I forbindelse med første gangs innlogging bestemmer du selv ditt framtidige passord. Dette benyttes ved senere innlogging. På grunn av sikkerhetshensyn krever vi nå også pin-kode. Dette får du tilsendt til din mobiltelefon og har en gyldighet på 15 min. etter mottak. Pin-koden er til engangsbruk og varierer for hver innlogging. For å få tilsendt pin-kode må vi ha ditt mobilnummer registrert i vårt organisasjonssystem. Ved korrigering av mobilnummer, må du kontakte organisasjonsavdelingen, telefon og tast 3 eller sende e-post til For bedre å kunne ivareta deg som medlem Det er viktig at du bruker Min side og oppdaterer egne data. Da vil du alltid være riktig registrert i våre systemer. For at medlemskapet ditt skal være gyldig må kontingent og eventuelle forsikringer være betalt. Det er derfor viktig at du melder fra om alle endringer i ansettelsesforhold og ved flytting. Riktig registrering er også viktig ved en eventuell streik, utsending av tidsskrifter og medlemsalmanakk, og ved all annen kontakt med forbundet. 6

7 Medlemsbladet Utdanning Medlemsbladet Utdanning inneholder uavhengige nyheter om utdanningspolitikk. Bladet får du tilsendt om lag hver 14. dag, og er blant de største og mest leste fagbladene i landet. Utdanning har egne nettsider: Både bladet og nettsidene redigeres etter Fagpressens redaktørplakat, og de andre presseetiske retningslinjene som gjelder for medlemmer av Den Norske Fagpresses Forening. Utdanningsforbundets tidsskrifter Utdanningsforbundet utgir flere fagligpedagogiske tidsskrifter: Bedre Skole er et tidsskrift om skole og skoleledelse. Første steg henvender seg til førskolelærere, studenter og andre barnehageinteresserte. Yrke handler om yrkesopplæring. Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet innenfor opplæring av mennesker med spesielle opplæringsbehov. Fra desember 2008 får alle medlemmer ett av fagtidsskriftene gratis. Medlemmene får tilsendt tidsskrift etter hvilket fagområde de jobber på, og studentmedlemmer etter registrert studium. Medlemmer som ikke hører inn under én av våre fem seksjoner i tillegg til pensjonistmedlemmene, kan velge hvilket blad de vil ha. Ønsker du et annet blad enn det du får, kan du melde fra til Mer på Kurs og konferanser gir påfyll Utdanningsforbundet arrangerer og tilbyr en rekke kurs og konferanser om utdanningspolitiske og faglige spørsmål. Utdanningsforbundet arrangerer også faglig-pedagogiske kvelder om aktuelle temaer for medlemmene. Mer under Kurs og konferanser på Du kan søke stipend Som medlem har du muligheter til å søke om stipend. Utdanningsforbundet tilbyr flere stipendordninger: 7

8 Andre stipendordninger. Støtteordninger gjennom EU, EUs utdanningsprogrammer, Comenius-stipend til etterutdanning og Grundtvig-stipend. Utdanningsforbundets medlemsstipend. Gis til medlemmer som ønsker å bidra til utvikling innenfor egne fag/arbeidsområder eller Utdanningsforbundets satsingsområder. Utdanningsforbundets stipend til kompetanseheving. Gis til prosjekter eller utviklingsarbeid knyttet til skole og barnehage. Stipendet finansieres gjennom samarbeidsavtalen mellom Utdanningsforbundet og TrygVesta Forsikring. Utdanningsforbundets videreutdanningsfond. Gir stipend til medlemmer som ønsker å ta videreutdanning tilsvarende minst 30 studiepoeng. Oslo Lærerinnelags Fond. Gir stipend til kvinnelige medlemmer i grunnskolen til videreutdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng. Skolefrontens Fond. På bakgrunn av lærernes kamp under krigen gis stipend til virksomhet med betydning for skolens arbeid for å fremme holdninger og verdier, som bl.a. toleranse og menneskeverd. Samfunnsengasjement. Gjennom samarbeidsavtalen med TrygVesta settes det årlig av midler til støtte for tiltak rettet mot barn og unge. I 2008 har vi valgt å fokusere på prosjekter for flerkulturell integrering og miljø - dvs. tiltak i forhold til klima og globale endringer. Prosjektene kan være av lokal eller nasjonal størrelse. Mer om stipendordninger og lenke til Legathåndboken på under Medlem/Stipend. Trenger du juridisk hjelp? Har du spørsmål av juridisk karakter i arbeidsforholdet, kan du få hjelp av Utdanningsforbundets advokater og jurister. Ta kontakt med den tillitsvalgte på arbeidsplassen eller kontakt Utdanningsforbundet på annen måte. Det er Utdanningsforbundet sentralt som vurderer om det er behov for juridisk hjelp. Klubben møteplass for debatt Klubben er en møteplass på arbeidsplassen der medlemmene kan påvirke politiske spørsmål og prosesser og være med og velge tillitsvalgte (klubbleder/styre). Den tillitsvalgte, eller klubbleder, ivaretar medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver og er samtidig bindeleddet mellom klubben og andre organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Mer på under Organisasjon/Forbundet. 8

9 Hva er kontingenten? Yrkesaktive medlemmer betaler 1,35 % av brutto lønn som er maks 535 kroner. I tillegg kommer ev. trekk av grunnforsikringspremie, se side 11. Minste beløp for yrkesaktive medlemmer er 50 kroner per måned. Pensjonistmedlemmer betaler 15 kroner per måned. Som nyutdannet har du kontingentfritak første skole-/barnehageår (f.o.m. august t.o.m. juli påfølgende år) etter avsluttet grunnutdanning. Som studentmedlem har du gratis medlemskap, men betaler ordinær kontingent for eventuell arbeidsinntekt for pedagogisk arbeid i skole/barnehage ved siden av studiene. Mer på under Medlem/Medlemskap. Det er viktig at du registrerer eller melder fra om endring av adresse, arbeidssted m.m. Det kan du gjøre på Min side, se side 6. Utmelding sendes skriftlig til Utdanningsforbundets sekretariat. Mer info på under Medlem/Utmelding. Aktive pensjonister Medlemmer kan fortsette som pensjonistmedlemmer når de går av med pensjon. Pensjonistmedlemmene har eget styre, i tillegg har mange kommuner/lokallag egne pensjonistlag. Mer på under Medlem/Pensjonister. Har jeg plikter som medlem? Som medlem må du rette deg etter Utdanningsforbundets vedtekter og vedtak. Du må også følge pålegg fra organisasjonen for eksempel ved streik, der vedtektene sier: Medlemskapet innebærer at Utdanningsforbundet har fullmakt fra det enkelte medlem til å beslutte og iverksette kollektiv plassoppsigelse i forbindelse med tariffoppgjør. Fullmakten omfatter også andre former for arbeidsnedleggelse eller blokade, jf. vedtektenes 22. Medlemmer er i tillegg forpliktet til å betale medlemskontingent, som normalt skjer ved kontingenttrekk. Hvor henvender jeg meg? Har du spørsmål eller ønsker du å ta opp en sak med Utdanningsforbundet, henvender du deg til den tillitsvalgte på arbeidsplassen. Er det ingen tillitsvalgt der, eller gjelder det en sak som du ikke ønsker å ta opp med den arbeidsplasstillitsvalgte, kan du kontakte lokallaget. Alle fylkeslag og mange av lokallagene har egne nettsider. De finnes på under Fylkeslag. Fylkeslagenes adresser og telefonnummer finnes også i vedlagte almanakk. 9

10 Forsikringsordninger og andre medlemsfordeler Utdanningsforbundet tilbyr medlemmene gunstige forsikringsordninger og har i tillegg flere andre medlemstilbud. Tilbudene er såpass gunstige at du kan spare inn kontingenten. Her følger en kortfattet oversikt over forsikringsordningene og medlemsfordelene. Prisene gjelder per januar 2008, ajourførte priser finnes på nettsidene. Mer info om forsikringer og medlemsfordeler på under Medlem/Medlemsfordeler. private forsikringer som hus, bil eller hytte. Utdanningsforbundets sekretariat administrerer de kollektive medlemsforsikringene, mens skadeoppgjør behandles hos Tryg Vesta Forsikring på telefon Har du spørsmål, kan du ta kontakt med kontoret for forsikring og medlemsfordeler: telefon eller faks Du kan også bestille forsikringer på nettsidene. Gunstige forsikringsordninger Utdanningsforbundet har et samarbeid med TrygVesta Forsikring om de kollektive forsikringene. I tillegg gir selskapet medlemmene inntil 25 prosent rabatt på Forsikringsdokument på nettet På Min side på nettet kan du få dine forsikringsdokumenter elektronisk. Foretrekker du denne elektroniske løsningen, kan du velge bort å få dokumentene på papir i posten. Dette må vi ha skriftlig bekreftelse på, som f.eks. kan gjøres på Min side, se side 6. 10

11 Grunnforsikringen livs- og famileulykkesforsikring Som medlem av Utdanningsforbundet blir du automatisk med i Utdanningsforbundets Grunnforsikring, men med mulighet til å reservere deg. Skriftlig oppsigelse må sendes Utdanningsforbundet. Skulle du senere ønske å være med i denne ordningen, kreves det godkjent helseerklæring. Forsikringen består av to deler; livsforsikring, som utbetales ved medlemmets død, og familieulykkesforsikring. Forsikringssummen fordeles på antall familiemedlemmer, men er aldri under 12G per familiemedlem. Livsforsikringsdelen opphører ved utgangen av året medlemmet fyller 67 år. Vanligvis trekkes forsikringspremien av lønnen sammen med kontingenten. Forsikringspremien er 74 kr per måned. Medlemmer som ikke har kontingenttrekk av lønn, får tilsendt faktura. Ulykkesforsikringen fordeles på familien hvis den forsikrede har ektefelle/samboer/barn. Barn dekkes til utgangen av det året de fyller 20 år. Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold for eksempel til tannlege, lege eller fysioterapeut. Ulykkesforsikring for pensjonister Familieulykkesdelen av Grunnforsikringen videreføres automatisk og med samme vilkår som tidligere, fram til utgangen av året medlemmet fyller 70 år. I årene fra år kan medlemmene tegne en ulykkesdekning for seg selv og ektefellen på 2G (ca kr). Priser for 2008: For aldersgruppen kr og for år 132 kr. Studentmedlemmer i Pedagogstudentene (PS) må selv tegne denne forsikringen. De får den til halv pris, som er 444 kr for Forsikringen dekker Hvis forsikrede dør: Utbetaling til etterlatte på 5G (ca kr). Fra fylte 51 år reduseres forsikringssummen til utbetaling med 0,25G per år. Hvis forsikrede utsettes for ulykke som gir varige skader: Utbetaling på inntil 36G (ca. 2,5 mill. kroner). 11

12 Frivillig livs- og uføreforsikring Medlemmer med Grunnforsikring kan tegne frivillige ordninger for livs- og/eller uføreforsikring for seg selv og ektefelle/ samboer. Det kreves godkjent helseerklæring. Prisen beregnes etter alder og forsikringssum. Forsikringen dekker Valgfritt: 5G (ca kr), 11G (ca kr), 15G (ca. 1 mill. kroner) eller 22G (ca. 1,5 mill. kroner). Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved dødsfall eller vedtak om varig uførhet. Delutbetaling ved vedtak om minimum 3 års tidsbegrenset uførhet. Fra fylte 51 år reduseres utbetaling av forsikringssummen etter egen tabell. G = Grunnbeløpet i folketrygden Verdiene er oppgitt i cirkatall da grunnbeløpet endres årlig. Innboforsikring Innboforsikringen dekker vann-, brann- og naturskade samt tyveri på privat innbo (men ikke selve huset) med inntil 2 millioner kroner per skadetilfelle. Prisen avhenger av hvor i landet man bor. Premien for 2008: 744 / 996 / 1548 (se nettsidene for spesifisering). Studenter kan kjøpe en tilsvarende forsikring til 576 kr, men med lavere dekning ( kr). Forsikringen dekker bl.a. Tyveri av sykkel med inntil kr. Ting i hjemmet som velter eller faller ned, ødeleggelser forårsaket av dyr og transportskade ved flytting. Erstatning ved uflakshendelser (også utenfor hjemmet) på enkeltgjenstand med inntil kr. Rekonstruksjon av notater o.a. med inntil kr. Tyveri/hærverk i egen bod/garasje med inntil kr. Tyveri/hærverk i felles bod/garasje med inntil kr. Ordinær egenandel er 2000 kr. 12

13 Reiseforsikring Reiseforsikringen gjelder for medlemmet, ektefelle/samboer samt barn av disse (inntil fylte 20 år). Forsikringen kan også tegnes for en enkelt person til redusert pris. Forsikringen dekker Reiser over hele verden på inntil 3 måneder. Reisegods: Inntil kr når én reiser alene inntil kr når flere i familien reiser sammen. Forsinket bagasje: Etter 4 timer med 2500 kr. Reisesyke: Ubegrenset sum. Avbestilling: For én person med inntil kr når flere i familien reiser sammen med inntil kr. Det er ingen egenandel ved skade. Husk å ta med telefonnummeret til Tryg- Alarm på reisen: Telefon Prisen for 2008: Familie 816 kr, enkeltperson 420 kr. Barne- og ungdomsforsikring Barne- og ungdomsforsikring kan tegnes for medlemmenes barn og barnebarn i alderen fra 3 måneder til fylte 26 år. Barnet må være mellom 3 måneder og 18 år når forsikringen tegnes, og i tillegg være medlem av Norsk Folketrygd. Det kreves helseerklæring for barn som skal forsikres. Forsikringen utbetales til tiltak der barnet bor. Forsikringen dekker inntil: 1,5 mill. kroner ved medisinsk invaliditet kr til nødvendig ombygging av hjemmet og hjelpemidler kr per år til dekning av nødvendig pleie og tilsyn kr til lege, tannlege og reiser. dagpenger ved sykehusopphold, maks 180 dager (275 kr per dag). Prisen for 2008: 888 kr per barn. Bestill forsikring på SMS Du kan bestille forsikringer på sms. Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde. Eks: Udf 230 fra Forsikringene er Innboforsikring Send Udf 220 til 2080 Reiseforsikring én person Send Udf 231 til 2080 Reiseforsikring familie Send Udf 230 til 2080 Grunnforsikring for student Send Udf 216 til 2080 Innboforsikring for student Send Udf 221 til

14 Andre medlemsfordeler Bankkort med spare- og kredittkonto Denne bankkontoen er en kombinert spare- og kredittkonto. Du kan søke om kreditt på inntil kr. Kortet er tilsluttet Bank-Axept og MasterCard og gir gebyrfrie varekjøp både i Norge og utlandet. Nettbanken er gratis. Årsavgiften er 100 kr. Kortet blir fra høsten 2008 kombinert med med Utdanningsforbundets medlemskort. Hotellavtale på reiser Det gis gunstige priser på overnatting på et utvalg av Rica-hotellene over hele landet. I tillegg gis det gode pakketilbud i helger og ferier. Følg med for mer info på nettsidene. Du kan få boliglån Utdanningsforbundet har avtale med Swedbank om gunstig boliglån for medlemmene. Det gjelder enkle boliglån som førstehjemslån, lån innenfor 60 eller 80 prosentgrensen og boligkreditt. Renten vil være god i forhold til andre tilbud i markedet. Rabatt på Riksteatret Utdanningsforbundets medlemmer har tilbud om billetter med 25 prosent rabatt til Riksteatrets forestillinger rundt om i landet. Rabatten gjelder for inntil 4 billetter per forestilling. Oversikt over forestillinger på nettet. Leiebilavtale med Avis Utdanningsforbundet har en avtale med Avis Bilutleie med rabatterte priser på leie av bil både i Norge og Europa. Det er gode kampanjetilbud i helger og ferier. 14

15 Følg med på nettsidene under Medlem/Medlemsfordeler for nyheter og eventuelle endringer i forsikrings-/medlemstilbudene.

16 sterk engasjert solidarisk profesjonell Grafisk Kommunikasjon AS Revidert oktober Foto: Ole Walter Jacobsen og Stockxpert Hausmanns gate 17, Oslo Telefon Faks

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no

Ny som medlem. www.utdanningsforbundet.no Ny som medlem www.utdanningsforbundet.no 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine ineteresser. 2. Det

Detaljer

10 gode grunner til å være medlem

10 gode grunner til å være medlem Ny som medlem 10 gode grunner til å være medlem 1. Vi er Norges største fagforening for pedagogisk personale, som gir oss stor tyngde når vi fremmer dine interesser. 2. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet

Detaljer

Medlem i Utdanningsforbundet. Medlem i Utdanningsforbundet

Medlem i Utdanningsforbundet. Medlem i Utdanningsforbundet Medlem i Utdanningsforbundet Medlem i Utdanningsforbundet Utdanningsforbundets hefteserie nr. 1-2003 Kjære medlem Dette heftet gir kortfatta informasjon om kva Utdanningsforbundet står for, og om dei ulike

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009. Forsikring og banktilbud

MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009. Forsikring og banktilbud MEDLEMSBROSJYRE NSF 2009 Forsikring og banktilbud Norsk Sykepleierforbund Tollbugata 22 Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo Telefon: 22 04 33 04 www.sykepleierforbundet.no Forsikringskontoret NSF Tollbugata

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) har rundt 2 700 medlemmer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring og oppvekst. Gjennom forbundets

Detaljer