DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM"

Transkript

1 DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM MOBILITETSPLAN Planid: 0578 Sola kommune 1

2 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget MOBILITETSPLAN GRUNNLAGSINFORMASJON... 6 Personer inn og ut av området hverdager... 7 Tilskuerkapasitet, velodromen... 9 Økonomitransport... 9 Oppsummering personturer inn og ut av området TRAFIKK OG TILGJENGELIGHET...10 Generelt Biltilgjengelighet Kollektivtilgjengelighet Sykkel og gange Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy Trafikksikkerhet og vegdimensjonering BEREGNINGER...19 Estimert turproduksjon Reisemiddelfordeling MÅLSETTING ESTIMERT PARKERINGSDEKNING TILTAK SAMLET VURDERING OG KONKLUSJON

3 1 Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Oppdragsgiver Sola kommune Detaljreguleringsplan for Sola Arena Sykkelvelodrom Plan nr Formålet med planen er å legge til rette for en sykkelvelodrom Leiv Nes Arkitekter Datert:

4 2 Innledning Bakgrunn for planarbeidet Prosjektil Areal AS, i samarbeid med Leiv Nes Arkitekter, har på vegne av Sola kommune utarbeidet mobilitetsplan i forbindelse med detaljreguleringplan for Sola Arena Sykkelvelodrom. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en sykkelvelodrom i interkommunalt samarbeid med Randaberg, Stavanger og Sandnes kommuner. Figur 1 - Lokalisering av planområdet Planforslaget Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til idrettsanlegg. Planforslaget legger til rette for sykkelvelodrom med flerbrukshall. I planforslaget er området utnyttet med følgende formål og areal: Formål Areal i daa Boligbebyggelse 0,24 Idrett 15,09 Renovasjon 0,03 Veg 8,25 Gang- og sykkelveg 1,81 Gangveg 0,86 Annen veggrunn - teknisk 0,25 Annen veggrunn - grøntareal 1,59 Parkering 1,84 Grønnstruktur 8,53 Friområde 1,46 Grønnstruktur/parkering 6,67 LNF 4,06 Totalt 50,68 4

5 3 Mobilitetsplan I kommuneplanen for Sola, punkt 3.6, stilles det krav til utarbeidelse av mobilitetsplan for den samlede transporten ved etableringer av virksomheter med flere enn 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter større enn 1000 m² BRA. Videre står det blant annet: «Mobilitetsplanen skal analysere muligheter for minst bilavhengighet og gi føringer for utforming og valg av planløsninger og som sikrer overordnet mål for ønsket reisemiddelfordeling.» Det er listet opp hva som skal vurderes og dokumenteres for bolig og næring. For aktuelt planområde er det mest naturlig å bruke kriteriene for næring. Kriteriene er som følger: Antall ansatte Besøksintervall Omfang av vareleveranse Transport inn og ut av virksomheten Fordeling av transport gjennom døgnet Fordeling av virksomhetens samlede transport pr. transportmiddel Tiltak for å nå ønsket reisemiddelsfordeling Mobilitetsplanen vil gjøre rede for reisevaner til og fra Velodromen, og har som hensikt å legge til rette for miljøvennlig transport i størst mulig grad. Planen vil også ta for seg tiltak som kan iverksettes for å stimulere til at reiser til og fra planområdet skjer på en miljøvennlig måte. Det samme gjelder mulighetene som ansatte og besøkende har for valg av reisemiddel. Turproduksjon og reisemiddelfordeling vises for arrangement og hverdagsaktivitet. Mobilitetsplanen skal: Skaffe oversikt over trafikk- og parkeringsforhold Analysere reisemønster til og fra området Analysere kollektivtrafikk og bruk av sykkel og gange Vurdere behovet for tiltak som vil redusere biltrafikk til området Påpeke forbedringspotensial i planområdet og i analysert infrastruktur 5

6 4 Grunnlagsinformasjon Tabell 1 Arealoversikt, bruksareal BRA som foreligger i skisseprosjektet er m² etter utbygging. 6

7 Personer inn og ut av området hverdager Følgende funksjoner i og rundt planområdet genererer trafikk: Bolig Velodrom Idrettsanlegg Sola vgs. Lysløypa Følgende idrettslag benytter området: Sola Fotball har ca. 650 medlemmer fra 5 år til «Old Boys». Fotballklubben vil i hovedsak benyttes seg av banene sør for velodromen. Sola Turn har 1058 medlemmer pr Klubben har treninger i 4 ulike haller. Treningene i Sola turnhall skal over i velodromen. Sola Cykleklubb har ca. 250 medlemmer pr Det antas at sykkelklubben har ulike former for aktiviteter hvor banesykling er et av tilbudene. Sola Håndball bruker Åsenhallen A og B og Solahallen. En ser for seg at de også kan benytte seg av velodromen. Det er ca. 30 boliger som har adkomst via Åsnutvegen. I henhold til Statens vegvesens Håndbok V713 Trafikkberegninger, genererer én bolig 9 turer pr. døgn. Boligene her vil dermed resultere i 270 personturer hver dag. Velodromen skal være interkommunal. En regner med at idrettslag/sykkelklubber fra andre kommuner vil benytte seg av velodromen. Treningstiden (timer daglig) for de ulike idrettslagene i området, er i hovedsak mandag til fredag fra ca. 16:00 ca. 22:00. Sola Videregående skole har ca. 113 ansatte og ca. 830 elever. Skolen har en idrettslinje som vil benytte seg av velodromen i skoletiden. Beregninger av antall besøkende er basert på tellinger av brukere av eksisterende anlegg samt informasjon om medlemsantall og treningstider. I tillegg har en hatt dialog med Sola vgs. Prosjektil har vært i dialog med Sola Turn for å få informasjon om antall brukere og partier i forbindelse med planlagt velodrom. Sola Turn har imidlertid ikke opplysninger om når eller hvor mange treninger de får i den nye velodromen. I dag foregår noen av totalt antall av Sola Turns partier, i Sola turnhall. Disse var planlagt flyttet til ny velodrom, men det kan ikke bekreftes av Sola Turn. I flerbrukshallen er det planlagt areal til bl.a. turn, håndball og sykkel, men ikke alle aktivitetene kan nødvendigvis skje samtidig. Hallen vil være interkommunal, og det ikke opplyst om hvor mange treningstider hver enkelt gruppe får. For Sola Turn sin del, vil arealet avsatt i velodromen kanskje kun kunne benyttes til rytmisk sportsgymnastikk (RS). På ett parti med RS kan det være inntil 30 turnere. Det kan i tillegg komme turnere fra 18 andre turnforeninger, men det er ikke satt opp tider fordelt på de ulike klubbene. Grunnet stor usikkerhet på antall aktuelle treninger for turnere i velodromen, er det anslått et antall brukere som tilsvarer 1-2 treninger på dagtid og 2-4 kveldstid. 7

8 Det er noe usikkerhet i grunnlagsinformasjonen i rubrikken nedenfor. En må regne med færre brukere/besøkende og ansatte ved ferietider som sommer, høst, vinter og jul. Alle tall i tabellene nedenfor er omtrentlige tall. Det antas at flerbrukshallen blir benyttet av omkringliggende barnehager, ungdomskolen og eventuelle andre grupper på dagtid. Brukere fra ungdomsskole og barnehager vil gå eller sykle til velodromen. Hovedsakelig vil barn og elever fra nærliggende barnehager og skoler benytte velodromen på dagtid. Dag (kl. 8 16): Personer Eksisterende Ny Personer hver dag Ansatte velodrom 6 6 Elever Skoleansatte Ansatte butikk/kiosk 1 1 Personer dagtid totalt Skoledagen varer fra 8:05 til 14:55 (hentet fra Besøkende Eksisterende Ny Personer hver dag Brukere velodromen/flerbrukshallen Brukere turn Besøkende dagtid totalt Totalt dag: 1005 Kveld (kl.16 22): Personer Eksisterende Ny Personer hver dag Ansatte butikk/kiosk 1 1 Ansatte velodrom 4 4 Personer ettermiddag/kveld totalt 5 5 Besøkende Eksisterende Ny Personer hver dag Brukere flerbrukshallen Brukere turn Brukere sykkelbanen Fotball Personer kveld totalt Totalt kveld: 370 Antall brukere av flerbrukshallen er ikke oppgitt. Brukere av flerbrukshallen er derfor et anslag. Det er nærliggende å tro at hallen blir brukt både til egentrening, organisert og uorganisert trening. Brukere av sykkelbanen er anslått i forhold til antall medlemmer i Sola Cykleklubb, hvor en antatt prosent av disse antas å skulle bruke velodromen. Det bør samtidig tas høyde for at en ny velodrom kan resultere i flere medlemmer. Tabellene over viser at det pr. i dag er ca personer inn og ut av området. Det generes en økning av personer inn og ut av området på ca Total personforflytning inn og ut av området blir da ca

9 Tilskuerkapasitet, velodromen 1250 faste tilskuerplasser, men med mulighet for å utvide til Tilskuere Dagens tilskuerkapasitet 0 Kapasitet, planlagt velodromen 2500 Økning i kapasitet 2500 Arrangementer i velodromen vil foregå totalt 1-3 ganger i året. Økonomitransport Økonomitransport til og fra velodromen og Sola vgs. omfatter blant annet vareleveranse til kiosk, post og henting av søppel. Antatt antall leveranse/service/renovasjon hver dag: Leveranse Antatt eksisterende Antatt nye Leveranser hver dag Vareleveranse Service/post/renovasjon Totalt Tallene for antatt eksisterende er basert på informasjon fra Sola vgs. Tabellen over viser at det pr. i dag er 4 leveranser inn og ut av området. Det generes en økning av personer inn og ut av området på 2. Totalt personer inn og ut av området blir da 6 for økonomitranssport. Området planlegges med nedgravde søppelconteinere. Avfallet blir hentet når det er nødvendig. Det antas derfor at den utløser minimalt med trafikk i forbindelse med henting. Oppsummering personturer inn og ut av området. Tabellene viser at det totalt er ca personer som beveger seg inn og ut av området gjennom dagen, i tillegg til økonomitransport som utgjør 6 leveranser. 9

10 5 Trafikk og tilgjengelighet Generelt For å kartlegge tilgjengelighet i byer og til sentrum har det blitt laget ABC-kart for Stavanger og Sandnes. Planområde Kartutsnittet viser hvordan kollektivtilgjengeligheten, sykkeltilgjengeligheten, vegstandard og tungtransport er fordelt for Nord-Jæren. Planområdet ligger i grenseområdet mellom D1- område og C2. C2 er områder som ligger i avstanden meter fra kryss på Europa- eller Riksveg langs veg med god standard (skiltet med hastighet 50 km/ t). I C2-områdene er det god tilgjengelighet for bil og tungtrafikk. D1-områder er områder med relativt god tilgjengelighet, men uten hovedårer for bil og kollektiv. Adkomsten til velodromen vil i hovedsak skje fra Nesbuvegen via Åsnutvegen. Det samme gjelder for både varelevering, renovasjon m.m. Samme veg er også adkomst for ansatte ved Sola vgs. og brukere av fotballbanene i nord. 10

11 Biltilgjengelighet Planområdet ligger ved Sola videregående skole, ca. 1,8 km fra Sola sentrum, ca. 10 km fra Sandnes og ca. 11 km til Stavanger. En bruker ca. 4-5 min. med bil fra Solakrossen til planområdet når trafikken flyter normalt. For å komme helt inn til området med bil, må man benytte seg av adkomst fra Nesbuvegen via Åsnutvegen. På hverdager parkerer ansatte/elever og besøkende/brukere på oppmålte parkeringsplasser. Det er laget et kart som viser antall p-plasser og avstand til planlagt velodrom. På dagtid i ukedager vil parkeringsplassene i nærområdet stort sett være i bruk, men det antas at store arrangement vil gjennomføres i helger, evt. på ettermiddag/kveldstid på ukedager. Det er derfor naturlig at omkringliggende parkeringsplasser benyttes ved større arrangement. Figur 2 - Figuren viser dagens situasjon for parkering ved og i området. Blå strek viser kjørerute til nærliggende parkeringsplasser. 11

12 Figur 3 - Ny situasjon, parkeringsplasser. Gul strek viser ny adkomst til p-plasser for velodromen og ansatte ved Sola vgs. Plassering av p-plasser Antall p-plasser i dag Ny p-situasjon etter reg. Sola Arena Sykkelvelodrom Sola videregående, ansattparkering Ved treningsbaner i nord 49 0 Sola barnehage 33 Uendret Children s house, Åsenvegen 50 Uendret Åsenhallen Uendret Turnhallen 17 Uendret Ved grusbanen 10 Uendret Kornberget barnehage 25 Uendret Vis-á-vis Skjalgstova barnehage 16 Uendret Children s house, Kornbergvegen 19 Uendret Solahallen Uendret Sola ungdomsskole Uendret Joker dagligvarebutikk (f.t. nedlagt) 20 Uendret Totalt De 150 nye parkeringsplassene er planlagt på bakkeplan. 12

13 Figur 4 - Dagens ÅDT, før utbygging av velodromen. Strekning Dagens ÅDT Fremskrivningsprosent pr. år ÅDT, fremskrevet til 2037 Nesbuvegen , Åsnutvegen 850 1, Åsenvegen , Tallene for Nesbuvegen og Åsenvegen er hentet fra Statens vegvesen. For Åsnutvegen er det gjort beregninger basert på antall boliger langs vegen samt antall ansatte/elever ved skolen og brukere av området og fremtidig velodrom. Se eget vedlegg. I beregninger av Åsnutvegen antas det at halvparten av elevene kommer til skolen via Åsnutvegen, og andre halvdel kommer sørfra. Den vanligste reisemåten for skoleelever i Stavangerregionen er sykkel og gang. For bilbruk er andelen 22 %. Det vil derfor si at kun en liten fjerdedel av elevene som kommer via Åsnutvegen, bruker bil eller er bilpassasjer. Det er gjort beregninger basert på antall boliger langs Åsnutvegen samt antall ansatte/elever ved skolen og brukere av området og fremtidig velodrom for komme frem til ÅDT, jfr. vedlegg nr

14 Det anslås at om lag halvparten av trafikken til og fra boliger i nærområdet skjer normalt i morgen- og ettermiddagsrushene. Resten av trafikken fordeles forholdsvis jevnt utover dag/ettermiddag/kveld. Kollektivtilgjengelighet Det er ingen busser som går direkte gjennom eller i umiddelbar nærhet forbi planområdet. Nærmeste bussholdeplass finner man ca. 500 meter i gangavstand nordvest for planområdet. Det finnes også bussholdeplasser sør for planområdet i ca. 600 meters gangavstand. Rute nr. 7 kjører Nesbusvegen og går to ganger i timer hver veg hver dag, med unntak av søndag. Søndag passerer bussen én gang i timen. Rute X50 kjører også Nesbuvegen, men kjører 7-8 ganger i rushtiden, fra Sola til Stavanger om morgenen, og fra Stavanger til Sola på ettermiddagen. I ferier passerer den 3 ganger hver dag i begge retninger. Rute 42 kjører forbi på sørsiden av planområdet. Den følger skoleruten, og har 4 passeringer i timen hver veg mandag til lørdag, dag og ettermiddag. Sene kvelder går den 2 ganger i timen hver veg. Den har også 2 passeringer i timen hver veg på søndager. I skoleferier passerer bussen 2 ganger i timen hver veg. Rute X77 kjører fra Åsenhallen til Forus 5 ganger om morgenen og fra Forus til Åsenhallen 6 ganger om ettermiddagen. 14

15 Figur 5 - Kollektivtilbud. Små hvite ringer indikerer bussholdeplasser Hverdager (dagtid) Lørdag Søndag Nesbuvegen nr. 7 2 ganger/time/veg 2 ganger/time/veg 1 gang/time/veg Nesbuvegen nr. X ganger/dag/veg - - Åsenvegen nr ganger/time/veg 4 ganger/time/veg 2 ganger/time/veg Åsenvegen nr. X ganger hver morgen og kveld - Sykkel og gange Det går ingen overordna sykkelrute gjennom eller i direkte tilknytning forbi området, men hovedruten for sykkel går i Åsenvegen sør for idrettsanlegget og nord for planområdet, langs Nesbuvegen. Sola sentrum ligger i underkant av 2,0 km fra planområdet. Fra planområdet til sentrum bruker en ca. 20 min. å gå og ca. 6 min. på sykkel. Det er 1-sidig fortau langs Åsnutvegen og inn til området. 15

16 Figur 6 - Gangforbindelser til/fra og i området 16

17 Eksisterende sykkelruter Figur 7 - Sykkeltilgjengelighet 17

18 Fremtidige sykkelruter Det er mulig å ta seg til velodromen fra fremtidig sykkelstamveg ved E39 på sykkel ved å følge bydelsruten og/eller hovedruten. Målpunkt Lokale målpunkt Gange/sykkel [km] Bil [km] Sola sentrum 1,8 2,4 Sola vgs. 0 0 Sola ungdomsskole 0,3 - Interkommunale målpunkt, Nord- Gange/sykkel [km] Bil [km] Jæren Forus 5,0 6,0 Sandnes 8,0 10,0 Stavanger 11,0 12,5 Randaberg 17,0 17,0 Figur 8 - Kartet viser hvor langt man kommer på sykkel med en hastighet på 17 km/t ( 18

19 Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy Utrykningskjøretøy kan komme til velodromen via hovedadkomst i Åsnutvegen. Trafikksikkerhet og vegdimensjonering Trafikksikkerhetsplan for Sola kommune har som formål å legge til rette for å redusere antall trafikkulykker samt redusere alvorlighetsgraden for alle trafikanter i kommunen. Adkomsten til velodromen er via Åsnutvegen. Det er ikke registrert ulykker i Åsnutvegen i henhold til trafikksikkerhetsplanen. Åsnutvegen er i planen utvidet til 6,5 meter med fortau på 3 meter. Fartsgrensen er 30 km/t. Det er ikke planlagt fysisk skille. Ut fra beregninger av ÅDT for Åsnutvegen, se vedlegg nr. 12, har en i henhold til håndbok N100 valgt vegklasse Sa1 Samleveg i boligområder. 6 Beregninger Estimert turproduksjon Turproduksjon omfatter alle turer inn og ut av området med alle typer fremkomstmidler og gang. Det kan være stor usikkerhet i å bestemme turproduksjon. Besøkende som kommer til området vil generere to turer; én inn og én ut av området. For å beregne turproduksjonen er det bl.a. tatt utgangspunkt i tellinger gjort for Åsenhallen og turnhallen på 3 tidspunkt over 3 dager. Det er også sett på anslått antall brukere av området, samt brukere av velodromen. I tillegg er også skolens ansatte og elever tatt med i beregningne. Grunnlagsinformasjonen er beregnet ut fra erfaringstall og statistikk. Planlagt tiltak er komplekst med ukjente variabler. Hverdager I henhold til grunnlagsinformasjonen i kap. 4 vil det være ca personer i området hverdager. Eksisterende situasjon, hverdag: Eksisterende situasjon gir ca personer som generer ca turer inn og ut av området. Ny situasjon, hverdag: Ny situasjon gir ca. 232 personer som generer ca. 464 turer inn og ut av området. I tillegg kommer økonomitranssport med ca. 6 personer inn og ut av området. Ny situasjon vil totalt utgjøre 2750 turer inn og ut av området hverdager. Arrangement Velodromen klassifiseres som UCI2 (Union Cycliste Internationale etapperitt). Det skal arrangeres ritt hvert andre år. Hvert år skal det arrangeres 6-dagersritt. Det foregår på kveldstid. I regi av Sola Turn arrangeres det 2 arrangementer pr. år. Informasjon er hentet fra årsmøte for Sola Turn Det antas at dette er gjentakende hvert år. En fullsatt arena tilsvarer 1250 tilskuerplasser med mulighet for utvidelse til En tar utgangspunkt i at det vanligvis er 1250 tilskuere ved fullsatt arena. Dette vil utgjøre 1250*2 = 2500 turer til og fra området på arrangementsdag. 19

20 Bilturer og parkering Biltrafikken til/fra planområdet vil reguleres og begrenses av tilgangen på parkeringsplasser. Dersom tilgangen til parkeringsplasser er begrenset, kan det øke sjansen for at flere velger alternative fremkomstmidler. Restriksjoner på parkeringsplassene vil derfor være en av de mest effektive måtene å redusere biltrafikken på. Pr. i dag er det ca. 521 tilgjengelige parkeringsplasser i nærområdet. P-plasser ved idrettsanlegget og noen nord for skolen vil forsvinne ved utbygging av velodromen. Til gjengjeld vil det etableres ca. 150 nye p-plasser i tilknytning til velodromen. Sykkelparkering Regionalplan for Jæren har et mål om at gang- og sykkeltrafikken skal være over 25 % i planområdet i I kommuneplan for Sola står det at det for næringsområde for Risavika og Forus henholdsvis skal være 1,5 og 2,0 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m² BRA. For bl.a. idrettsanlegg skal sykkelparkeringsplasser vurderes i mobilitetsplanen. Reisevaneundersøkelse fra 2012 viser at andelen for syklister i Sola er 5 %, og 10 % fotgjengere. Dette er en mindre andel syklister og fotgjengere enn Regionalplanens mål. Det er ikke spesifikke krav til antall sykkelparkering for idrettsanlegg. Det er derfor gjort en vurdering gjennom målsetting for andel syklister i kap. 7. Anleggstrafikk I anleggsperioden må en påberegne en del anleggstrafikk til området. Hvor mange anleggskjøretøy som kjører inn og ut av området er en ukjent faktor på dette tidspunkt, men en vil anta 4-5 biler inn og ut av området pr. dag i snitt gjennom hele byggeperioden. Hvordan trafikken skal håndteres, må allikevel redegjøres for i prosjekteringsfasen. Det er viktig at arealene som opptas under byggeperioden i minst mulig grad påvirker den eksisterende trafikkavviklingen negativt, og at myke trafikanter hensyntas. En antar at byggetiden er ca mnd. Anleggstrafikken skjer via Åsnutvegen. 20

21 Reisemiddelfordeling Tabellen under viser estimert reisemiddelfordeling i Sola kommune. Tallene er hentet fra Reisevaneundersøkelse for Stavangerregionen 2012 gjort av SINTEF Teknologi og samfunn. Reisemiddel Sola kommune Estimerte turer til og fra området (av 2750 turer) Estimerte turer til og fra området, arrangementsdag (av 2500 turer) Estimerte turer til og fra området, arrangementsdag (av 5000 turer) Til fots 10 % Sykkel 5 % Moped, MC 1 % Bilfører 70 % Bilpassasjer 6 % Kollektivt 6% Annet 1 % Tallene er tatt fra reisevaneundersøkelsen Det er ikke egne tall for området. På grunnlag av tall hentet fra Reisevaneundersøkelsen 2012 viser reisemiddelfordelingen at det med stor sannsynlighet er mange som vil bruke bil på arrangementsdag. 21

22 7 Målsetting Ved å se på RVU 2012, er det tydelig at flesteparten velger bil. Det er ikke gjort en egen RVU for velodromer. RVU kan derfor ikke legges til grunn fullt ut. Målsetting for reisemiddelfordeling for Sola Arena Velodrom og idrettsanlegget Det er satt opp en fremtidig ønsket reisemiddelfordeling for Sola Arena Velodrom. Et av delmålene i Regionalplan for Jæren er å redusere veksten i transportarbeidet, og auke andelen reiser med kollektivtransport, på sykkel og til fots. Målsettingen for Sola Arena Velodrom er bl.a. basert på regionalplan sin målsetting om 25 % for gang- og sykkeltrafikk. Andelen biltrafikk er derfor justert ned med tanke på dette. Hverdager Reisemiddelbruken er fordelt utover dagen/kvelden. Kollektivandelen er noe høy da 80 % av alle som kommer til området på dagtid er skoleelever. I følge RVU 2012 bruker ca. 30 % av disse kollektivtransport. Reisemiddel Målsetting for Sola Arena Velodrom Estimerte turer til og fra området (av 2750 turer) 2750 Til fots 15 % 413 Sykkel/el-sykkel 12 % 330 Moped, MC 1 % 28 Bilfører 40 % 1100 Bilpassasjer 11 % 303 Kollektivt 20 % 550 Annet 1 % 28 22

23 Arrangementsdag Målsettingen er basert på parkeringsdekning i området. Begrensning i parkering er et effektivt tiltak som kan redusere bilbruken. En kan også vurdere skyttelbuss som et godt tiltak for å redusere bilbruken i området. Reisemiddel Målsetting for Sola Arena Velodrom Estimerte turer til og fra området, arrangementsdag (av 2500 turer) Estimerte turer til og fra området, arrangementsdag (av 5000 turer) Til fots 17 % Sykkel/elsykkel 15 % Moped, MC 1 % Bilfører 26 % Bilpassasjer 23 % Kollektivt 17 % Annet 1 % Kollektivt transportmiddel i denne sammenhengen omfatter publikummere som kommer med buss til området. Det anbefales å sette inn skyttelbuss ved større arrangement for unngå parkeringsproblematikk. 8 Estimert parkeringsdekning Bilparkering Hverdag Sola videregående skole har 113 ansatte og 830 skoleelever. I følge Sintef sine beregninger, er faktor for ansatte som kjører eller sitter på i bil 74 %, mens for skoleelever for samme reisemiddelbruk 22 %. Det vil si at skolen vil ha behov for ca. 267 parkeringsplasser (830*0,22+113*0,74). Skolen vil etter reguleringen ha ca. 40 parkeringsplasser nord for skolen. I tillegg er det ca. 345 parkeringsplasser sør for skolen som kan benyttes. Planforslaget legger til rette for inntil 150 nye parkeringsplasser ved velodromen. Disse vil være tilgjengelige for skolen på dagtid. Parkeringen skal i tillegg dekke parkering for turgåere og evt. parkeringsbehov knyttet til utendørs idrettsanlegg. Det er antatt at ca. 62 personer bruker velodromen på dagtid, jfr. tabell i kap. 4. Da brukerne av velodromen på dagtid i stor grad antas å være barn, vil minimalt av parkeringsplassene bli benyttet på dagtid. På kveldstid vil antallet brukere av velodromen være høyere, men også her er mange barn. I tillegg kan p-plassene sør for området benyttes. Av de 150 planlagte parkeringsplassene skal 5 % tilrettelegges for handikapplasser, og 5 % for el-parkering. Dette gir 8 handikapparkeringsplasser og 8 el-parkeringsplasser. Arrangement For en arrangementsdag, er det mulig å benytte seg av omkringliggende parkeringsplasser. Tilskuertallet kan normalt være opptil 1250, men med mulighet for utvidelse til For normal setting med inntil 1250, vil man ha behov for avrundet 325 parkeringsplasser ved andel 23

24 bilførere på 26 %, mens for en arrangementsdag med 2500 tilskuere, vil det være behov for 650 parkeringsplasser ved ønsket reisemiddelfordeling. Totalt sett vil tilgjengelige parkeringsplasser ved et arrangement være ca Disse fordeles på både nye og eksisterende p-plasser i området, jfr. tabell i kap Tabell Parkeringsbehov basert på ønsket reisemiddelfordeling Hverdag - Dag Hverdag - Kveld Arrangement (1250 tilskuere) Arrangement (2500 tilskuere) For skole brukes tall fra RVU 2012 (ansatte 74 % og elever 22 % bilbruk). For brukere av velodromen/idrettsanlegget benyttes ønsket reisemiddelfordeling. Sykkelparkering Tabell for målsetting for reisemiddelfordeling for idrettsanlegget hverdager viser en reduksjon i bilbruken og en økning i gange, sykkel og kollektivt transportmiddel. Ser man på andel sykkel, får man 330 turer til og fra området gjennom dagen/kvelden. Det vil si at ca. 165 personer sykler i løpet av en dag/kveld. Ser man utelukkende på behov for sykkelparkering hverdager, vil det i utgangspunktet ikke være behov for 167 p-plasser for sykkel da brukerne av området er fordelt utover dagen/kvelden. Ser man på andel sykkel arrangementsdag med 1250 tilskuere, får man 375 turer inn og ut av området som igjen gir ca. 187 sykkelparkeringsplasser. En arrangementsdag med 2500 tilskuere gir et behov for sykkelparkeringsplasser på 375. Det anses som urimelig å beslaglegge areal til 375 sykkelparkeringsplasser når det som hovedregel legges opp til maks tilskuere ved et arrangement som skjer 1-3 ganger i året. Velodromen planlegges i et veletablert idrettsområde, hvor det fra før er oppstillingsplasser for sykkel. Folk som kommer til området, kommer fra flere steder. Det er derfor unaturlig å tro at både gamle og nye brukere kun skal benytte seg av velodromen sin parkeringsplass for sykkel. Avhengig av tilkomst, vil brukere av området parkere i kortest mulig avstand fra bruksområdet. I dette tilfellet er antall sykkelparkeringsplasser vurdert opp mot hverdagssituasjon, arrangementsdag og idrettsområdet for øvrig. Ved utregning av sykkelplasser er det tatt utgangspunkt i 1250 tilskuere, og 1 sykkelparkeringsplass pr. 10. tilskuer, noe som gir 125 plasser. På bakgrunn av dette planlegges det nye området med 130 sykkelparkeringsplasser. 9 Tiltak Når en utarbeider en detaljreguleringsplan er det viktig å tenke på tiltak som kan gjennomføres for å oppnå bedre tilbud for syklister, kollektivreisende, tilrettelegge for økt gange, bevisst bruk av parkeringsplasser og redusering av reisebehov. Holdningsskapende arbeid blant både barn og voksne kan bidra til endring av reisevaner. Dette kan f.eks. skje i foreldremøter, idrettslaget og som tema i omkringliggende skole. For å stimulere til økt sykkelbruk fremfor bil, kan arbeidsplassene i planområdet vurdere tiltak som kan ha effekt i form av økt sykkelbruk, f.eks. i form av kampanjer eller lignende for helse og mosjon. Det samme gjelder for arrangementsdager. Tiltak for å øke andelen syklister, kollektivreisende og folk til fots er blant annet: Sykkel Parkeringsplasser for sykkel under tak, og nærmest mulig inngang 24

25 Gode og godt utformede sykkelstativ som sikrer at sykler står ordentlig, og som signaliserer at sykling er en ønsket aktivitet Garderobe med dusj og tørkerom Informasjon om sykkelveinettet Gratis/subsidierte sykler/månedskort til ansatte Økt gange Kampanjer for helse og mosjon Kollektivtransport Informasjon om rutetider for kollektivtransport Kjøregodtgjørelse for arbeidsreise uten bil I samarbeid med kollektivselskapet gis de ansatte et introduksjonstilbud, der de kan oppleve at tilbudet er bedre enn sitt rykte Bruk av parkeringsplasser Opplysninger om lav parkeringsdekning, og at folk dertil å benytte andre reisemidler. Restriksjoner i parkeringstilbudet Kameratkjøring Kampanjer Andre relevante tiltak Skyttelbuss ved arrangementsdag 10 Samlet vurdering og konklusjon Mobilitetsplanen skal analysere muligheter for minst bilavhengighet og gi føringer for utforming og valg av planløsninger som sikrer mål for ønsket reisemiddelfordeling. Målet er å stimulere til en mest mulig miljøvennlig reisemåte til og fra planområdet, dvs. ha en lav andel bilreiser. Planen er en del av et interkommunal samarbeid. Sola Arena kan ses i sammenheng med Sørmarka Arena. Sørmarka Arena har kapasitet til 3500 tilskuere, og har tilrettelagt for ca. 160 parkeringsplasser med mulighet for ekstra plasser på tak over parkeringsanlegget, jfr. saksfremlegg for plan 1975, Sørmarka Arena. Sola Arena er planlagt med tilskuerkapasitet på 1250 med mulighet for utvidelse til 2500, og 150 parkeringsplasser. Det er en nokså grei tilnærming av allerede eksisterende anlegg. For å oppnå ønsket reisemiddelfordeling på hverdager, kan en gjøre tiltak som nevnt i kap. 9. Det er med på å redusere bilbruken rundt området, samtidig som en legger til rett for bruk av både sykkel, kollektiv og gange. Ved større arrangement anbefales det å sette inn skyttelbusser. Den ønskede reisemiddelfordelingen virker akseptabel med tanke på tiltak som kan gjøres. 25

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN Planid: 2014 125 Sandnes kommune 1 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget... 4 3 MOBILITETSPLAN...

Detaljer

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken Områdeplan Tananger sentrum Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken 28.03.2017 Sammendrag Det legges til rette for 10 nye boliger som samlet utløser krav til mobilitetsplan i Kommuneplan for Sola 2015-2026.

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN Oppdragsgive r Sola kommune Rapporttype Mobilitetsplan Dato 06.08.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Helge Bjørnevi k Kontrollert av Ivar Egge Innhold

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Noen hovedpunkter/resymé: Det forventes tilnærmet uendret antall kunder til nytt varehus, men større omsetning pr kunde. Det planlegges at prosentandel bilkunder

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Asperholen barnehage Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN SEPTEMBER 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien

Barnehage og skole, Skoleveien FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien Gnr. 38, bnr. 423, Hana PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN MAI 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016,

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016, Mobilitetsplan Dvergsnesveien 180 m. fl. detaljregulering, plan nr. 1447 Dato: 05.05.2017. 1. Bakgrunn Atelier T. Olsen AS og Siv. ing. A. Reinertsen utarbeider privat forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN Planid: 2012 101 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING MED BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 2.1 Planforslaget...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Dette dokumentet inneholder en enkel mobilitetsplan for plan 2001 329-05, med grunnlag

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave: 1 Dato: 02.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave/dato: 1/ 02.05.2016 Filnavn: Mobilitetsplan Figgjo skole.docx

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Mobilitetsplan for bedrifter Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Innhold Mobilitetsplan for bedrifter Kort om reisevaner i bedrifter i Stavangerområdet Krav om mobilitetsplan

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

Detaljregulering for kommunehus, torg og park

Detaljregulering for kommunehus, torg og park RAPPORT Detaljregulering for kommunehus, torg og park OPPDRAGSGIVER Sola eiendom EMNE DATO / REVISJON : 16. september 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 217621-PLAN-RAP-02 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna..

Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av ca. 12 boliger i Langerekkja, Indre Arna.. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Solsiden Terasse AS v/ John E Hammarstrøm Dato: 26.2.2016 Tema: Trafikkvurdering Langerekkja, Indre Arna Bakgrunn Solsiden Terasse AS planlegger utbygging av

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN

PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN PLAN 0408 RISAVIKA NORDVEST MOBILITETSPLAN 29. MAI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Risavika Nordvest Mobilitetsplan Oppdragsnummer: 2450 Oppdragsgiver: Norsea Versjon: 2 Dato: 29.

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand KONSEKVENSUTREDNING Trafikk Detalj/områdereguleringsplan, Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand Forslagsstiller: Aust Agder fylkeskommune og Tvedestrand kommune (eiendom) Plankonsulent:

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

Mobilitetsplan For Plan P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: Revidert:

Mobilitetsplan For Plan P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: Revidert: Mobilitetsplan For Plan 2009316-03P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: 12.04.2016 Revidert: 0. Bakgrunn Link Arkitektur utarbeider på vegne av tiltakshaver Urban Sea AS et privat

Detaljer

Vedlegg P4 Dagens situasjon

Vedlegg P4 Dagens situasjon Vedlegg P4 Dagens situasjon Sammendrag Landskap og topografi. Området er preget av kulvert i Solasplitten og små knauser. Naturtyper og biologisk mangfold. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA

TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA Beregnet til Grønmyr Bygg AS Dokument type Rapport Dato 27.02.2017 TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA 1 Revisjon 01 Dato 2017/02/27 Utført av Marte Dahl Kontrollert av Tor Lunde Godkjent av Tor Lunde Beskrivelse

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Vedlegg 3 Bestemmelser for parkering i kommuneplanene Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl 11.9 punkt 5) 1.1.1 Bestemmelser for

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Øren skole og flerbrukshall DOKUMENTKODE 127197-RIT-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen eiendom KF OPPDRAGSLEDER Hanne Tangen KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEH Silje Rogn

Detaljer

Hvordan kan vi utvide verktøykassen?

Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Krav om mobilitetsplaner for bedrifter og virksomheter Erfaringer fra Stavanger kommune Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Christin Berg, rådgiver Stavanger kommune Bærekraftig mobilitetsplanlegging,

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE BETANIA MALVIK. Oppdrag Trafikkanalyse Betania Malvik Kunde Lukas Stiftelsen Notat nr Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE BETANIA MALVIK. Oppdrag Trafikkanalyse Betania Malvik Kunde Lukas Stiftelsen Notat nr Dato NOTAT Oppdrag 1350006961 Trafikkanalyse Betania Malvik Kunde Lukas Stiftelsen Notat nr. 001 Dato 23.06.2015 Til Fra Kopi Monica Marstad, Per Knudsen Arkitektkontor AS Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll

Detaljer

Figur 1.2 Oversikt gjeldende planer

Figur 1.2 Oversikt gjeldende planer Figur 1.2 Oversikt gjeldende planer Tid ligere regulert situasjon: a dkomst til Kornberg. I plan 0005 Solakrossen er vist adkomst til planområde via Nesheimvegen (vestlige del) og Åsnutvegen / Kristenberget

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613385-01 Campus NTNU Trafikk Analyse av transportstrømmer Dato: 27.06.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Kari S. Norddal NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Side 2

Detaljer

Rådmannens merknadsbehandling ved 2.gangsbehandling av reguleringsplan 0578 Sola Arena sykkelvelodrom

Rådmannens merknadsbehandling ved 2.gangsbehandling av reguleringsplan 0578 Sola Arena sykkelvelodrom Rådmannens merknadsbehandling ved 2.gangsbehandling av reguleringsplan 0578 Sola Arena sykkelvelodrom Det kom inn totalt 14 merknader ved offentlig ettersyn. Disse er kommentert av konsulent og rådmannen.

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1 DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1 Plan 2549P, Stavanger kommune Plan 0548, Sola kommune Datert: 15.06.2015 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Planforslaget... 4 1.3 Mål... 4 2 Mobilitetsplan...

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

DETALJREGULERING FOR KVARTAL A4, GNR 111 BNR 253, SANDNES INDRE HAVN MOBILITETSPLAN

DETALJREGULERING FOR KVARTAL A4, GNR 111 BNR 253, SANDNES INDRE HAVN MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR KVARTAL A4, GNR 111 BNR 253, SANDNES INDRE HAVN MOBILITETSPLAN Planid:2015 104 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan 2015107 Utgave: 2 Dato:17-03-2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Utgave/dato: 2/ 15.02.16 Filnavn: Mobilitetsplan.docx Arkiv ID

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato:

NOTAT. Teglverkstomta Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon Teglverkstomta - Forprosjekt. Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: 23.4.2012 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Undervisningsbygg, Oslo KF 527409 Teglverkstomta - Forprosjekt Hans Ola Fritzen Faste Arne Lynum Teglverkstomta Trafikkutredning

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

ÅSEDALEN BOLIGPARK AS/DREIERIPARKEN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSEDALEN BOLIGPARK PLAN 2013 114 MOBILITETSPLAN/TRAFIKKVURDERING 12.

ÅSEDALEN BOLIGPARK AS/DREIERIPARKEN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSEDALEN BOLIGPARK PLAN 2013 114 MOBILITETSPLAN/TRAFIKKVURDERING 12. ÅSEDALEN BOLIGPARK AS/DREIERIPARKEN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSEDALEN BOLIGPARK PLAN 2013 114 MOBILITETSPLAN/TRAFIKKVURDERING 12.NOVEMBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljreguleringsplan

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

Jærveien 4 AS. Mobiltetsplan for Jærveien Utgave: 1 Dato:

Jærveien 4 AS. Mobiltetsplan for Jærveien Utgave: 1 Dato: Mobiltetsplan for Jærveien 4-10 Utgave: 1 Dato: 2013-11-20 Mobiltetsplan for Jærveien 4-10 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobiltetsplan for Jærveien 4-10 Utgave/dato: 1 / 2013-11-20

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

Parkering i Marienlystområdet

Parkering i Marienlystområdet Rambøll Norge AS Rapport Drammen kommune Parkering i Marienlystområdet (Rev. 0) 2006-03-06 Parkering i Marienlystområdet Rapport Oppdragsnr.: 2060094 Oppdragsgiver: Drammen kommune Oppdragsgivers repr.:

Detaljer