DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: Sandnes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune"

Transkript

1 DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN Planid: Sandnes kommune

2 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER INNLEDNING MED BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Planforslaget Parkeringsbestemmelser i Sandnes kommune MOBILITETSPLAN GRUNNLAGSINFORMASJON Besøkende til planområdet Ansatte Beboere Somaheimen Varelevering TRAFIKK OG TILGJENGELIGHET TIL PLANOMRÅDET Generelt Biltilgjengelighet Kollektivtilgjengelighet Sykkel- og gange Parkeringssituasjon ANNEN TRAFIKK INN OG UT AV PLANOMRÅDET BEREGNINGER Estimert turproduksjon Reisemiddelfordeling ESTIMERT PARKERINGSDEKNING TILTAK FOR Å OPPNÅ ØNSKET REISEMIDDELFORDELING Planrelevante tiltak SAMLET VURDERING OG KONKLUSJON

3 1 Planopplysninger Kommune: Sandnes kommune Navn på planen: Detaljreguleringsplan, gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern Plan nr Formålet med planen: Hensikten med planen å legge til rette for nytt hovedbygg for Somaheimen, da dagens bygg er i dårlig forfatning. Eksisterende bygg vil saneres når eksisterende nybygg er på plass Oppdragsgiver Leiv Nes Arkitekter 3

4 2 Innledning med bakgrunn for planarbeidet Prosjektil Areal AS har blitt engasjert av Leiv Nes arkitekter for å utarbeide mobilitetsplan i forbindelse med detaljregulering for gnr.65, bnr. 30/328 - Soma rusvern. Tiltakshaver for planarbeidet er Sandnes Eiendom. Hensikten med planen er å legge til rette for nytt bygg da bygningsmassen som rusvernet benytter i dag er i dårlig forfatning. Eksisterende bygg vil saneres når eksisterende nybygg er på plass. Det planlegges å bygge nytt institusjonsbygg nordøst for eksisterende bygg. Løsningen forutsetter at det må benyttes et areal som ligger mellom dagens institusjon og Fv. 509 (Sandnesvegen). Dette arealet er disponert til grønnstruktur i gjeldende kommuneplan. Endring av arealformål (grønnstruktur i kommuneplanen) er meldt inn til kommuneplanprosessen, og detaljreguleringsarbeid foregår parallelt med dette. Nytt bygg vil ikke medføre endringer i bemanningsressurser. 4

5 2.1 Planforslaget Deler av planområdet hvor det skal oppføres bebyggelse er i gjeldende kommuneplan disponert til grønnstruktur. Resten av planområdet er disponert til privat eller offentlig tjenesteyting. Endring av arealformål i kommuneplanen fra grønnstruktur til offentlig eller privat tjenesteyting er meldt inn til kommuneplanprosessen. Detaljreguleringsarbeid foregår parallelt med dette. Planområdet er opprinnelig del av en gård, hvor det i dag blir drevet behandling bl.a. i det som før var våningshus, og ellers i resterende byggingsmasse på gården. Våningshuset er ikke egnet til dagens formål og planlegges revet slik at det kan bygges nytt institusjonsbygg. Store deler av planområdet er beplantet med skog, og det ligger foruten våningshuset, et bygg disponert av Sandnes kommune avd. Levekår og 3 småhus tilhørende Somaheimen innenfor planområdet. Formålet med planen er å tilrettelegge for nytt institusjonsbygg. Figur 1: Utsnitt av plankart. 5

6 2.2 Parkeringsbestemmelser i Sandnes kommune Parkeringsbestemmelsene i Sandnes kommune er definert i kommuneplanen og delt inn i 3 ulike parkeringssoner (pbl 11-9, pkt 5). Planområdet ligger i sone C, dvs. sone 3 i forslag til ny kommuneplan. I kommuneplan for Sandnes skal det for bygninger der det forventes hyppige besøk av funksjonshemmede, (sykehus, trygdekontor, osv.), vurderes særskilt behov for HC-parkering, dette ved å legge til rette for 5-10 % handikapplasser. Tilsvarende skal 5 % av totalt parkeringsplasser tilrettelegges for el-bil. Det er to måter en kan dimensjonere antall parkeringsplasser på, enten ved antall p-plasser per bruker av området eller per 100 m 2 BRA. Parkeringsdekning ihht. parkeringssone C (1 plass per. 100 m2 BRA) Planområdet ligger i parkeringssone C (dvs. sone 3 i ny kommuneplan), som tilsier minimum 1 plass pr. 100 m2 BRA. Foreløpige arealtall for utbygging er at ny bebyggelse vil bli på ca m2, eksisterende verksted har BRA på ca. 850 m2. Til sammen vil BRA da bli på ca m2, som vil si at det ihht. parkeringssone C skal være 33 p-plasser. Da det foreligger detaljerte opplysninger om bilbruk i forbindelse med planområdet, finner man det mest nøyaktig å regne ut parkeringsdekning per bruker av området. 6

7 3 Mobilitetsplan Sandnes kommune ønsker at det utarbeides en enkel mobilitetsplan for denne detaljreguleringen. I pkt under generelle bestemmelser, i forslag til kommuneplan for Sandnes , står det følgende om mobilitetsplan: «Mobilitetsplanen skal analysere muligheter for minst bilavhengighet og gi føringer for utforming og valg av planløsninger som sikrer mål for ønsket reisemiddelfordeling.» Utfallet skal vurderes av Sandnes kommune for å kunne fastsette endelig antall parkeringsplasser. Det vil si at mobilitetsplanen blir et underlagsdokument i reguleringsplanen for dimensjonering av antall parkeringsplasser, og den vil kunne brukes for å kunne ta stilling til det endelige parkeringsantallet for denne planen. Mobilitetsplanen er i dette tilfellet en analyse av reisemønster som viser transportomfanget ved dagens situasjon. Mobilitetsplanen vil også se om det er tiltak som kan iverksettes for å stimulere til at reiser til og fra planområdet skjer på en miljøvennlig måte. Det samme gjelder mulighetene som ansatte og besøkende har for valg av reisemiddel. Mobilitetsplanen skal: Skaffe oversikt over trafikk- og parkeringsforhold Analysere reisemønster til og fra området Analysere kollektivtilgjengelighet, sykkel- og gangtilgjengelighet Analyse og vurdere reisemiddelfordeling til og fra området Vurdere behovet for tiltak som vil redusere biltrafikk til området Påpeke forbedringspotensial i planområdet og analysert infrastruktur 7

8 4 Grunnlagsinformasjon 4.1 Besøkende til planområdet Somaheimen Politiet kommer flere ganger daglig til Somaheimen. Ukentlig kommer følgende funksjoner: Omsorgspersonell som sykepleiere, ambulanse, brannvesen, LAR, Funkishuset, byprest og Crux. Det er i dag få pårørende som kommer på besøk. Ved oppføring av nybygg er det lagt opp til flere besøk fra pårørende. Hver onsdag avholdt en felles lunsj, hvor det kommer mellom deltakere. Senere på dagen arrangeres det personalmøte hvor det er ca. 10 personer til stede. Industribygg I industribygget (Sandnesveien 297) blir det i regi av Sandnes kommune levekår jevnlig avholdt kursvirksomhet. Kursvirksomheten skaper tidvis mange besøkende som parkerer innenfor planområdet. Antallet besøkende per arrangement ligger på ca personer. 4.2 Ansatte Ansatte Dag Kveld Natt Somaheimen Industribygg, hovedetg. Industribygg, u. etg Totalt antall ansatte ROP-teamet holder til i hovedetasje i industribygget. Ansatte i ROP-teamet har mange tjenestereiser i forbindelse med arbeidet. Aktiv kompetansebygging i Sandnes, AKS, holder til i underetasjen på industribygget. I tillegg til ansatte i AKS, kommer det sysselsatte. Sysselsatte får daglig skyss til og fra Sandnes sentrum. Antallet sysselsatte varierer, men det kan være over 10 stykker. 4.3 Beboere Somaheimen Etter utbygging er det plass til 30 beboere på Somaheimen. Beboerne benytter seg av taxitjenester, sykkel eller går til fots. Det er ingen som kjører bil. 4.4 Varelevering Varelevering til kjøkken og renhold i forbindelse med Somaheimen kommer flere ganger i uken. Renovasjon kommer en gang i uken. I tillegg kommer det vanlig post hver dag, samt internpost 3 ganger i uken. 8

9 5 Trafikk og tilgjengelighet til planområdet 5.1 Generelt For å kartlegge tilgjengelighet i byer og til sentrum har det blitt laget ABC-kart for Stavanger og Sandnes. Figur 2: ABC-kart for Stavanger og Sandnes. Kartutsnitt over viser hvordan kollektivtilgjengeligheten, sykkeltilgjengeligheten, vegstandard og tungtransport er fordelt på Nord Jæren. Som en ser på figuren ligger planområdet innenfor området med god tilgjengelighet for bil på grunn av nær avstanden til Fv. 509 (Sandnesveien) og nærhet til avkjøring E39, men mangler kollektivtilgjengelighet. Adkomsten til planområdet skjer direkte fra Sandnesveien. Samme innkjørsel er også adkomstveg for besøkende som benytter parkeringsplassen som ligger nordvest for Soma Gravlund, samt for driftsavdelingen ble bygget i Ellers kan det nevnes av det også er adkomstveg for låvebygningen som ligger nordvest i tilgrensing til planområdet. 9

10 5.2 Biltilgjengelighet Gjennomsnittlig reisetid med bil for befolkningen i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, er i underkant av 23 minutter. For planområdet vil situasjonen være at folk (ansatte og besøkende) parkerer på oppmålte parkeringsplasser innenfor planområdet. Det er satt av areal til egen parkeringsplass for ansatte, i tillegg til parkering for besøkende. Figur 3: Biltilgjengelighet. Fartsgrenser og trafikkmengden på vegene rundt planområdet er som vist på figur under. Figur 4: Kart som viser ÅDT og fartsgrense for vegene ved planområdet. 10

11 5.3 Kollektivtilgjengelighet Planområdet ligger i et område som ikke har noen form for kollektivdekning selv om det er forholdsvis nær Sandnes sentrum. Nærmeste bussholdeplass er i krysset Oalsgata/Folkvordvegen ved Stangeland barneskole som vist på figur under. Buss nr. 2 stopper ved dette busstoppet, og har avganger 2 ganger i timen fra ca. 5:30 til 23:30 på hverdager. Fra busstoppet er det ca. 1,2 km å gå til planområdet. Figur 5 Planområdet befinner seg i et område uten kollektivdekning. 11

12 5.4 Sykkel- og gange Planområdet har i dag et godt utbygd sykkel- og gangvegnett. Hovedsykkelruten går fra Oalsgaten i sørvest, til Sola i nordøst. Krysset til Somaveien er forbedret, mens krysset i Bærheimsvegen fortsatt blir karakterisert som trafikkfarlig. De fleste elevene ved Soma skole går/sykler eller blir kjørt til skolen, og skoleveger er markert med lilla strek på kartet under. Et fåtall elever får skoleskyss via taxibuss. Figur 6: Ruter for sykkel- og gange i området. 12

13 5.5 Parkeringssituasjon Figur 7: Ortofoto over planområdet. Innenfor planområdet I dag parkeres det hovedsakelig i området rundt hoved- og industribygget. Det er i tillegg parkeringsmuligheter på parkeringsplass for skogen, samt i forbindelse med gravlund. ROP-teamet (hovedetasje industribygg) har 8 faste parkeringsplasser, og Somaheimen har 10 faste parkeringsplasser. AKS (underetasje industribygg) parkerer hovedsakelig ved kjellerinngangen til industribygget. I forbindelse med kurs og møter blir det fullt, og det parkeres «overalt». Det samme gjelder ved store begravelser. Soma kapell Det avholdes daglig begravelser (tirs-fre). Enkelte dager er det flere begravelser per dag. Antall deltakere varierer stort sett mellom Det er sjelden under 50 eller over 350 deltakere. Normalt kommer det to personer per bil i begravelser. Deltakende benytter seg av tre ulike parkeringsplasser. Hovedparkeringsplassen ved kapellet (65 p-plasser), og 2 parkeringsplasser nordvest for gravlunden som har adkomst via planområdet (40 og 14 p-plasser). Den minste parkeringsplassen som ligger i tilgrensning til skogen er den som blir minst brukt ved begravelser pga. avstand til kapellet. Til sammen disponerer Soma kapell 105 egne parkeringsplasser, samt 14 parkeringsplasser ved skogen/undergangen som benyttes dersom ledig. 13

14 Det foreligger en avtale mellom Sandnes kommune og Fredheim Arena vedrørende parkering ved større begravelser. De dagene det er flere begravelser kan det oppstå problemer ved avviklingen mellom begravelsene pga. kort tidsintervall mellom begravelser. Dette medfører at deltakere fra første begravelse ikke rekker å forlate området før deltakere til neste begravelse ankommer. Soma skole Soma skole har ca. 16 ansatte og ca. 60 elever. Sandnesveien er en barriere mellom planområdet og Soma skole. En vil derfor ikke utrede trafikksituasjonen inn og ut av skolens område da det ikke berører planområdet. Ettersom skolens ansatte parkerer på parkeringsplass i planområdet ved skogen/undergang tas bruken av denne med i denne kartleggingen. Ellers kan det nevnes at en mindre andel av elevene har skoleveg fra Vølstadskogen langs planområdet via undergang til skolen. Ansatte benytter seg av parkeringsplassen på dagtid, ellers blir den sporadisk brukt ved skolens arrangementer på kveldstid som f.eks. foreldremøter. 14

15 6 Annen trafikk inn og ut av planområdet Etter utbygging skal tilkomst til tilgrensende virksomheter skje via hovedadkomst fra Sandnesveien som i dag, men gjennomkjøring gjennom planområdet fjernes ved at o_veg opparbeides langs planområdet og ikke gjennom slik som tidligere. Ansatte ved Soma barneskole benytter parkeringsplass øst for planområdet. Fra parkeringsplassen er det planfri kryssing under Sandnesveien til Soma barneskole som ligger vis a vis planområdet skilt av fylkesvegen. Ansatte benytter seg av opptil 14 parkeringsplasser daglig i forbindelse med arbeidstid på skolen. På ettermiddag er det ved spesielle tilstelninger og ved foreldremøter at brukere av skolen benytter seg av parkeringsplassen. Parkeringsplassen lengst vest på Soma kirkegård har adkomst via Sandnesveien. Denne parkeringsplassen har 40 plasser og blir benyttet daglig ved begravelser og av pårørende som besøker gravene. Begravelsene har mellom deltakere, hvor det gjennomsnittlig er 2 personer i hver bil. I enden av o_veg før vegen går over til gang/-sykkelveg ligger driftsavdelingen til Soma kirkegård. For å komme til driftstasjonen benytters samme adkomstveg som til parkeringsplassen nevnt over. Her er daglig aktivitet, men dette er i hovedsak utenfor planområdet i forbindelse med driften på kirkegården. De større maskinene oppbevares ved driftsavdelingen på Vatne og blir fraktet til Soma kirkegård ved behov. I tilgrensende låve, vest for planområdet, er det verksteddrift, hvor det arbeides hver dag. Låven har i dag adkomst både gjennom planområdet, og via veg sørvest for hovedbygning. Det skal lages en buffer mellom planområdet og låven. Det kjører flere biler daglig til og fra låve. Eier av campingplass bruker daglig veg (som senere blir g/s-veg) til Vølstadskogen. G/s-veg/veg fra Vølstadskogen blir brukt som skoleveg. Det er ikke så mange barn som går denne vegen til skolen. I forbindelse med vegens bruk som skoleveg har en tidligere hatt personale langs vegen på aktuelle tidspunkt. 15

16 7 Beregninger 7.1 Estimert turproduksjon Det kan være stor usikkerhet ved å estimere turproduksjon. Turproduksjon omfatter alle turer inn og ut av området. En tur er en forflytning fra ett sted til et annet utenfor hjemmet. Et besøk til Somaheimen vil generere to turer: tur/retur. Innenfor planområdet vil det være ca. 22 ansatte på dagtid, og ca. 6 ansatte på kvelds- og nattestid. Dette tilsvarer 56 turer per døgn. I «ABC-konseptet i norsk planlegging» angis det erfaringstall for antall reiser per ansatt. Det beregnes ikke tjenestereiser på kvelds-/nattestid, ettersom det kun er ansatte på Somaheimen som arbeider kveld og natt. For ansatte på kontor er det i gjennomsnitt 0,45 reiser per ansatt, og for ansatte innen helserelatert virksomhet er det i gjennomsnitt 0,03 reiser per ansatt. Ansatte på ROP-teamet og AKS har en del tjenestereiser i forbindelse med jobb, derfor velger en å bruke erfaringstall for kontoransatte. Det vil dermed være ca. 10 tjenestereiser hver dag på dagtid (22 x 0,45), dvs. 20 turer. Det ingen statistikk på hvor ofte det kommer besøkende til de ulike funksjonene. Det er derfor brukt eksisterende erfaringstall fra «ABC-konseptet i norsk planlegging», utarbeidet av for å beregne besøk (Asplan Viak 2003). Besøkstetthet er gitt ved m 2 gulvareal per besøkende. For kontorvirksomhet er det i gjennomsnitt 200 m 2 gulvareal per besøkende. Beregnet antall besøkende blir dermed ca. 18 besøk per dag (3500 m 2 /200 m 2 ), dvs. 36 turer. I forhold til beboere regnes det i gjennomsnitt 2,25 turer per dag per beboer, dvs. ca. 68 turer per dag. Faktoren 2,25 er sett i forhold til gjennomsnittstall for turproduksjon per bolig i vegvesenets håndbok 146, som tilsier 9 personturer per bolig per døgn. Sammenlagt blir dette 180 turer. Når det gjelder turer gjennomført av beboere vil disse ikke skje som fører i bil, dette utgjør 68 av 180 turer. Økonomitransport (vareleveranse) er ikke medtatt. 16

17 7.2 Reisemiddelfordeling Tabell under viser estimert reisemiddelfordeling i Sandnes kommune. Tallene er hentet fra reisevaneundersøkelsen fra Beregnede tall for estimert turproduksjon settes inn i reisemiddelfordelingen for Sandnes kommune. Tall for turer utført av beboere vil ikke fordeles utover reisemiddel bilfører og moped/motorsykkel. Turene er heller jevnt fordelt over til fots, sykkel og bil (passasjer). Reisemiddelfordeling Reisemiddel Sandnes kommune, 2005 (Tabell 20, RVU 2005) Estimert turer (av = 180) Til fots 11,3 % 35 Sykkel 5,3 % 29 Moped/motorsykkel 1,4 % 2 Bil (fører) 66,6 % 75 Bil (passasjer) 7,8 % 30 Buss/tog/båt 6,9 % 8 Annet 0,7 % 1 Ønsket reisemiddelfordeling Det er satt opp en fremtidig/ønsket reisemiddelfordeling for Sandnes kommune, dersom beregningene for planområdet settes inn i denne reisemiddelfordelingen får en følgende tall: Reisemiddel Ønsket reisemiddelfordeling Estimert turer (av = 180) Til fots 12 % 36 Sykkel 10 % 34 Moped/motorsykkel 1,5 % 2 Bil (fører) 55,9 % 63 Bil (passasjer) 9,9 % 33 Buss/tog/båt 10 % 11 Annet 0,7 % 1 Ettersom beboere innenfor området ikke kjører bil selv, er andelen turer gjennomført til fots, sykkel og bilpassasjer svært høy. I reisemiddelfordelingen er et reisemiddel buss/tog/båt, ettersom det ikke er kollektivdekning i området vil sannsynligvis disse turene foregå ved bil (fører). 17

18 8 Estimert parkeringsdekning Faktorene som er brukt i tabell under er satt ved å sammenligne krav for tilsvarende prosjekter i andre kommuner, reisevaneundersøkelser for regionen og krav i Sandnes kommune. Det er blant annet sett på Bergen kommunes veileder for parkering hvor det blant annet er oppgitt minimumsparkering for bil i ytre by for sykehjem/pleiehjem og kontor. Samt Trondheims kommunes veileder hvor det er oppgitt parkeringsnormer for bil for næringsvirksomhet og offentlige formål. Med tanke på reisevaneundersøkelsen fra 2005 er det nærmere 7 av 10 bruker bil (fører) som reisemiddel, samtidig regner en med at tallet er høyere for planområdet ettersom det ikke er kollektivdekning. Tallene en får ved å bruke de satte faktorene blir så sett i forhold til Sandnes kommunes parkeringsbestemmelser for næring og bolig. Faktorene vil allikevel være basert på en skjønnsmessig vurdering. For lav parkeringsdekning benyttes en faktor på 0,5, og for høy en faktor på 0,8. Enhet Faktor (høy/lav) Antall bilplasser Antall sykkelplasser Ansatte 22 ansatte 0,8/0,5 18/11 18/11 Besøk industribygg Antall kursdeltakere (25) 0,8/0,5 20/13 - Besøk rusvern Per beboer (30) 0,2 6 - Beboere rusvern Per beboer (30) 1,0/0,5-30/15 Soma skole Gravlund Totalt 44/30 48/26 Estimatet danner et dimensjoneringsgrunnlag for den videre arealdisponeringen av tomten. HC-parkering og el-bil I kommuneplan for Sandnes skal det for bygninger der det forventes hyppige besøk av funksjonshemmede (sykehus, trygdekontor, osv.), vurderes særskilt behov for HC-parkering, dette ved å legge til rette for 5-10 % handikapplasser. Tilsvarende skal 5 % av totalt antall parkeringsplasser tilrettelegges for el-bil. HC-parkering (5 %) ved lav faktor: 2-3 plasser. HC-parkering (5 %) ved høy faktor: 3 plasser. Tall for el-bil vil bli tilsvarende. Sykkelparkering Ved høy parkeringsdekning blir antallet sykkelparkeringer 48, og ved lav parkeringsdekning blir det

19 9 Tiltak for å oppnå ønsket reisemiddelfordeling Når en utarbeider en detaljreguleringsplan er det viktig å tenkte på tiltak som kan gjennomføres for å oppnå bedre tilbud til syklister, kollektivreisende, bilbrukere, tilrettelegge for økt gange, bevisst bruk av parkeringsplasser og redusering av reisebehov. Veilederen: mobilitetsplanlegging av VISTA Utredning AS på oppdrag fra FutureBuilt og Framtidens byer i Stavanger, har foreslått følgende tiltak bedrifter kan benytte seg av for å øke andelen syklister, kollektivreisende og bilpassasjerer: Sykkel Parkeringsplasser for sykkel under tak, og Garderobe med dusj og tørkerom nærmest mulig inngang Mekkerom/enkelt verksted Gratis eller subsidierte sykler Gratis sykkelutstyr med reklame for bedriften Kjøregodtgjørelse pr. km for bruk av sykkel til jobb og i tjeneste Vedlikeholdsavtale med sykkelreparatør Informasjon om sykkelvegnettet Bruk av bysykler Kollektivreisende Gratis eller subsidierte månedskort Informasjon om rutetider for kollektivtransport I samarbeid med kollektivselskapet gis de Egen bedriftsbuss til viktige reisemål ansatte et introduksjonstilbud, der de kan oppleve at tilbudet er bedre enn sitt rykte Lokalisering av holdeplass nær bedriften Kjøregodtgjørelse for arbeidsreise uten bil Del av reisetiden brukes til arbeid og godtgjøres som arbeidstid Kameratkjøring Kontaktside på bedriftens intranett for Kartlegging av bosted og reisevaner organisering av samkjøring Prioriterte parkeringsplasser for samkjørere Kjøregodtgjørelse for arbeidsreise uten bil Økt gange Kampanjer for helse og mosjon Snarveger i bedriftens nærområde Bruk av parkeringsplasser Reduksjon i antall parkeringsplasser Avgift ved bruk av parkeringsplasser Bruk av parkeringsplasser prioriteres til handikappede, småbarnsforeldre, kameratkjøring og tjenestebiler Alle ansatte får en kvote på antall p-billetter pr år De som ikke prioriteres med parkeringsplass får en økonomisk kompensasjon til å bruke på alternativ transport De som har arbeidsreise mindre enn 45 minutter med kollektivtransport, får p-kort bare noen dager i året Bruk av parkeringsplasser Reduksjon i antall parkeringsplasser Avgift ved bruk av parkeringsplasser Bruk av parkeringsplasser prioriteres til handikappede, småbarnsforeldre, kameratkjøring og tjenestebiler Redusering av reisebehov Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor Arbeid ved lokale bibliotek eller telecomsentra Økt bruk av videomøter og telefonmøter Redusere gunstige firmabilordninger og kjøregodtgjørelser Samordning og effektivisering av Sentral lokalisering av bedriften tjenestereiser Tjenestereiser Redusere antall eksterne møter Innkjøp av bedriftssykler til bruk i tjenesten 19

20 Bruk av bysykler Kollektivbilletter i resepsjonen eller annet lett tilgjengelig sted Kollektivbilletter i resepsjonen eller annet lett Innkjøp av elbiler til tjenestereiser tilgjengelig sted Medlemskap i bilkollektiv for tjenestereiser Redusere gunstige firmabilordninger og kjøregodtgjørelser Koordinering av tjenestereiser ved bruk av Økt bruk av videomøter og telefon møter intern nettside for planlegging av tjenestereiser Økt bruk av taxi som alternativ til privatbil Oppmuntre til bruk av tog eller ekspressbuss framfor fly på lengre reiser Kundereiser Samordnet utkjøring av varer Informasjon om kollektivtilbudet på egen nettside Restriksjoner i parkeringstilbudet Hensiktsmessig lokalisering 9.1 Planrelevante tiltak Ut ifra de nevnte tiltakene, og generelle tiltak for bedre mobilitet av planområdet er det gjort følgende tiltak som er relevante for detaljreguleringsplanen: Reiser ved sykkel og gange Det er lagt til rette for høy parkeringsdekning for sykkel. Sykkelparkeringen skal være takoverbygd, og være låsbar Det er lagt opp til 48 sykkelparkeringsplasser. De ansatte på Somaheimen får nå meget gode garderobefasiliteter. Med hovedsykkelruten som går langs planområdet, er det lagt godt til rette for de som ønsker å sykle til jobb. 20

21 10 Samlet vurdering og konklusjon Mobilitetsplanen skal analysere muligheter for minst bilavhengighet og gi føringer for utforming og valg av planløsninger som sikrer mål for ønsket reisemiddelfordeling. Målet er å stimulere til en mest mulig miljøvennlig reisemåte til og fra planområdet, dvs. ha en lav andel bilreiser. Planområdet befinner seg i et område med lav kollektivdekning, selv om det er forholdsvis nær Sandnes sentrum. En må dimensjonere antallet parkeringsplasser etter reelt behov. En kan dimensjonere antall parkeringsplasser ved å beregne antall p-plasser per bruker eller per 100 m 2 BRA. Med bakgrunn i grunnlagsinformasjonen en har for planområdet, fant en det mest hensiktsmessig å beregne p-plasser per bruker. En kan legge opp til parkeringsdekning ut i fra høy eller lav dimensjoneringsfaktor. For lav parkeringsdekning benyttes en faktor på 0,5 og for høy en faktor på 0,8. I samråd med kommunen er det valgt å bruke en høy parkeringsdekning for ansatte ettersom de benytter seg av bilen i sitt daglige virke. For besøkende til industribygget har en brukt en lav parkeringsdekning, siden de har større mulighet for samkjøring. I planforslaget er det lagt opp til 37 parkeringsplasser, dvs. at en har lagt seg mellom en høy og en lav parkeringsdekning. Dette er i tråd med Sandnes kommunes retningslinjer for parkering, som tilsier 33 p-plasser. Det er lagt opp til ca. 8,0 % HC-parkering. 21

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN Oppdragsgive r Sola kommune Rapporttype Mobilitetsplan Dato 06.08.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Helge Bjørnevi k Kontrollert av Ivar Egge Innhold

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken Områdeplan Tananger sentrum Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken 28.03.2017 Sammendrag Det legges til rette for 10 nye boliger som samlet utløser krav til mobilitetsplan i Kommuneplan for Sola 2015-2026.

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN Planid: 2014 125 Sandnes kommune 1 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget... 4 3 MOBILITETSPLAN...

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Dette dokumentet inneholder en enkel mobilitetsplan for plan 2001 329-05, med grunnlag

Detaljer

DETALJREGULERING FOR KVARTAL A4, GNR 111 BNR 253, SANDNES INDRE HAVN MOBILITETSPLAN

DETALJREGULERING FOR KVARTAL A4, GNR 111 BNR 253, SANDNES INDRE HAVN MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR KVARTAL A4, GNR 111 BNR 253, SANDNES INDRE HAVN MOBILITETSPLAN Planid:2015 104 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien

Barnehage og skole, Skoleveien FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien Gnr. 38, bnr. 423, Hana PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN MAI 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS Smarte reisevaner OSU Bjørvika Sivilingeniør Paal Sørensen Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011 Begreper Mobility Management handler særlig om myke tiltak for å begrense bilbruken. Hensikten er å påvirke

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Asperholen barnehage Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN SEPTEMBER 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1 DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1 Plan 2549P, Stavanger kommune Plan 0548, Sola kommune Datert: 15.06.2015 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Planforslaget... 4 1.3 Mål... 4 2 Mobilitetsplan...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan Sandnes kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9 bnr 7 m.fl. - plan 2014 133 Sandnes kommune 11.04.2016 Dimensjon Rådgiving AS Gamle Forusveien 10A 4031 Stavanger Tlf:

Detaljer

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Noen hovedpunkter/resymé: Det forventes tilnærmet uendret antall kunder til nytt varehus, men større omsetning pr kunde. Det planlegges at prosentandel bilkunder

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Mobilitetsplan for bedrifter Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Innhold Mobilitetsplan for bedrifter Kort om reisevaner i bedrifter i Stavangerområdet Krav om mobilitetsplan

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM

DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM DETALJREGULERING FOR SOLA ARENA SYKKELVELODROM MOBILITETSPLAN Planid: 0578 Sola kommune 1 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget... 4 3 MOBILITETSPLAN...

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Detaljregulering for kommunehus, torg og park

Detaljregulering for kommunehus, torg og park RAPPORT Detaljregulering for kommunehus, torg og park OPPDRAGSGIVER Sola eiendom EMNE DATO / REVISJON : 16. september 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 217621-PLAN-RAP-02 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern.

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Plan nr.: 2012101 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 20.2.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016,

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016, Mobilitetsplan Dvergsnesveien 180 m. fl. detaljregulering, plan nr. 1447 Dato: 05.05.2017. 1. Bakgrunn Atelier T. Olsen AS og Siv. ing. A. Reinertsen utarbeider privat forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Mobilitetsplan For Plan P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: Revidert:

Mobilitetsplan For Plan P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: Revidert: Mobilitetsplan For Plan 2009316-03P detaljregulering for Havneparken kvartal A6, Sandnes Datert: 12.04.2016 Revidert: 0. Bakgrunn Link Arkitektur utarbeider på vegne av tiltakshaver Urban Sea AS et privat

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave: 1 Dato: 02.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave/dato: 1/ 02.05.2016 Filnavn: Mobilitetsplan Figgjo skole.docx

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Hvordan kan vi utvide verktøykassen?

Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Krav om mobilitetsplaner for bedrifter og virksomheter Erfaringer fra Stavanger kommune Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Christin Berg, rådgiver Stavanger kommune Bærekraftig mobilitetsplanlegging,

Detaljer

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Vedlegg 3 Bestemmelser for parkering i kommuneplanene Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl 11.9 punkt 5) 1.1.1 Bestemmelser for

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613385-01 Campus NTNU Trafikk Analyse av transportstrømmer Dato: 27.06.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Kari S. Norddal NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Side 2

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan 2015107 Utgave: 2 Dato:17-03-2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Utgave/dato: 2/ 15.02.16 Filnavn: Mobilitetsplan.docx Arkiv ID

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter

Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter VISTA Utredning AS 10. november 2011 Mobilitetsplan NSB Kompetansesenter 2 Forord ROM Eiendom som grunneier har ønsket en gjennomgang av NSB Kompetansesenter sitt

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Vurdering av parkeringsbehov

Vurdering av parkeringsbehov Vurdering av parkeringsbehov Prosjekt: P226 Detaljregulering Øren skole og flerbrukshall Utarbeidet av: Architectopia AS, ved Andrew Holt Sist datert: Innsending til førstegangsbehandling 11. mars 2015

Detaljer

Smarte reisevaner. Klarer FutureBuilt å redusere bilbruken? Union Scene, 12.oktober 2011 Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS

Smarte reisevaner. Klarer FutureBuilt å redusere bilbruken? Union Scene, 12.oktober 2011 Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS Smarte reisevaner Klarer FutureBuilt å redusere bilbruken? Union Scene, 12.oktober 2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Begreper - Mobilitetsplanlegging Mobility Management handler særlig om myke tiltak for

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Beregnet til. Kongsberg kommune. Dokument type. Rapport. Dato KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN UTKAST

Beregnet til. Kongsberg kommune. Dokument type. Rapport. Dato KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN UTKAST Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-27 KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN UTKAST KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-27 Utført av SDG Kontrollert

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Mobilitetsplan for Papirbredden 1 og 2. Høyskolen i Buskerud Høyskolen i Telemark Legemiddelselskapet MSD Handelshøyskolen BI Drammen bibliotek

Mobilitetsplan for Papirbredden 1 og 2. Høyskolen i Buskerud Høyskolen i Telemark Legemiddelselskapet MSD Handelshøyskolen BI Drammen bibliotek Mobilitetsplan for Papirbredden 1 og 2 Høyskolen i Buskerud Høyskolen i Telemark Legemiddelselskapet MSD Handelshøyskolen BI Drammen bibliotek VISTA Utredning AS 30.09.2011 Mobilitetsplan Papirbredden

Detaljer

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017

Turbuss parkering Sykkel-VM september 2017 Turbuss parkering Sykkel-VM 16-24. september 2017 S i d e 2 1. Bakgrunn Grunnet de store omleggingene og stengingene på veinettet i Bergensdalen vil ikke turbusser få anledning til å benytte Bergen busstasjon

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 200 TØI rapport /20 Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20, 2 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 69 bnr. 167, Nadabergveien

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 69 bnr. 167, Nadabergveien Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 69 bnr. 167, Nadabergveien Plan nr. 2011 104 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av grunneiere, detaljregulering for gnr. 69 bnr. 167, 2606,

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Alstahaug kommunestyre. Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer,

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer