MOBILITETSPLAN. For Plan Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS."

Transkript

1 Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev (høringsutkast)

2 MOBILITETSPLAN For Plan Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Mobilitetsplanen har som mål: Å legge til rette for størst mulig grad av miljøvennlig transport til/fra planområdet. Dette kan gjennomføres gjennom aktiv bruk av virkemidler for å redusere bilbruk og øke attraktiviteten av alternative transportmidler. Mobilitetsplanen i et lokalt og regionalt perspektiv. Det er et utvalg av tilgjengelige tiltak som finnes for å oppnå en økt andel reisende med gang-, sykkel og kollektiv. Dette handler ikke bare om tiltak for å stimulere til økt bruk av disse reisemåtene, men vel så mye om det å redusere attraktiviteten ved det å benytte bil. Dette er aspekter som ikke bare berører separate utbyggingsområder, men inkluderer hele kommuner og regioner, og krever en samordnet politikk. Eksempler på tiltak her kan være utbygging av infrastruktur/tilrettelegging for kollektivtrafikk og gang/sykkel. Mobilitetsplanen sett fra i utbyggers perspektiv. Samtidig som det er nødvendig med en samordnet politikk og gjennomføring fra stat, kommune og kollektivselskapsaktører, vil det kunne gjennomføres enklere grep og tiltak hvor aktuelle bedrifter i området og utbygger selv kan delta aktivt. Dette området innebærer at utbygger og arbeidsgivere som etablerer seg i planområdet kan være med på å påvirke reisemiddelfordeling, bl.a. gjennom myke tiltak rettet mot de reisende Sammendrag: - Det vurderes at planområdet ligger i svært gunstig avstand både til hovedtrase for buss og til stoppested for jernbane. Dette bør utnyttes ved å planlegge og legge til rette for tiltak som stimulerer til høy kollektivandel av reiser. - Det bør samtidig planlegges tiltak som reduserer bilbruken. Det foreslås å legge kravet (taket) på parkeringsdekning på et minimum, og å planlegge tiltak som kan stimulere til sambruk av biler og parkeringsplasser. 1

3 Overordnede planer: 1) Regionalplan for Jæren , vedtatt Regionalplanens delmål vedrørende samordnet areal- og transportplanlegging er å redusere veksten i transportarbeidet, øke andelen reiser med kollektivtransport, på sykkel og til fots. - Det er videre et mål at transportarbeidet reduseres ved en ved kombinasjon av fortetting og utbygging i forlengelsen av eksisterende bystruktur. - at kollektivandelen skal være på minst 15 prosent i 2040 for regionplanområdet som helhet, med høyere andeler for de mest sentrale, urbane områdene. - Det ønskes etablert god fremkommelighet for transportsykling i et sammenhengende regionalt gang- og sykkelvegnett. Gang- og sykkeltrafikken skal være over 25 prosent i planområdet i Sykkelandelen alene skal i byområdet være over 12 prosent innen Til regionalplanen hører retningslinjer som forutsettes innarbeidet i de ulike kommuneplanene ved rullering. Regionalplanen har generelle retningslinjer for parkering i pkt og 3.5.2, som angir at: - Det skal planlegges for redusert parkering i sentra, knutepunkter og øvrige områder som har høy kollektivtilgjengelighet. - Kommunen skal i slike områder fastsette maksimumsgrenser for parkering. Maksimumskrav gjelder som fastkrav i områder med frikjøp. - Kommunen skal i sin kommuneplanlegging ha en parkeringsnorm (minimumsnorm) for sykkelparkering. I tillegg gjelder spesifikke retningslinjer for næringsområder. Sandnes sentrum er i regionalplanen definert i kategorien «Regionale næringsområder med høy urbaniseringsgrad; Kategori I». For slike områder er det definert egne retningslinjer for transport og parkering i pkt : - Områdene skal planlegges for høy andel kollektiv- og sykkelreisende. - Parkeringsdekning pr 100 m2 BRA for næringsbygg skal være: - maksimalt 0,75-1 bilparkeringsplasser. - minimum 2 sykkelparkeringsplasser. Det er ikke satt konkrete parkeringskrav for bolig 2

4 2) Kommunedelplan for Sandnes sentrum (sentrumsplan): I kommunedelplanen er det aktuelle området vist som sentrumsområde (eksisterende). Tilgrensende arealer langs St. Olavsgate er vist som kollektivnett (fremtidig). Sentrumsplanen har følgende bestemmelser om parkering: Det kreves 1,0 plasser pr. boenhet. I tillegg skal det anlegges 0,2 gjesteplasser i fellesanlegg og 1 gjesteplass per boenhet ved individuell parkering. For øvrige formål skal det anlegges 1,0 biloppstillingsplass per 100m2 BRA per byggeprosjekt. For sykkelparkering kreves 3 sykkelplasser pr. 100m2 BRA. Gatebruksplan for Sandnes sentrum er en prinsipplan på overordnet nivå som avklarer hvilke funksjoner gatene i Sandnes skal ha, og fastlegger hovedprinsipper for trafikksystem og gatebruk i Sandnes sentrum. Planen er også en rammeplan for videre detaljplanlegging og gir rammer for tiltaksplaner for gatebruken i sentrum. Gatebruksplanen er en oppfølging av kommunedelplan for sentrum, og skal inngå i revisjon av denne. Gatebruksplanens hovedgrep er: 1. Prioritering av kollektivtrafikken inn til og gjennom sentrum kollektivfelt i Oalsgata, Gravarsveien, Hoveveien og Skippergata. Kollektivtraseer i St Olavs gate (mellom Oalsgata og Julie Eges gate) og Julie Eges gate (mellom St Olavs gate og Gravarsveien). 2. Nye offentlige tilgjengelig parkeringsanlegg korttids parkering under Ruten og i Vågsgata og langtids p-anlegg på innfartsveier til sentrum. 3. Utvikling av tverrgatene til Langgata, og sentrale byrom på Ruten, Olav Vs plass og Vågen. (Gatebruksplanen: Forslag til transportsystemet, Sandnes sentrum) 3

5 Dagens situasjon: Tabell 1 under viser fordeling av reisemiddel for Sandnes kommune, mens (Reisevaneundersøkelse (RVU) 2012). Tabell 2 viser hovedreisemåter i og mellom næringsområder i,stavangerregionen 2012: Til fots 13 % 11 % 13 % Sykkel 5 % 5 % 5 % Bilfører 68 % 67 % 66 % Bilpassasjer 7 % 8 % 7 % Kollektiv 5 % 7 % 7 % MC 1 % 1 % 1 % Annet 1 % 1 % 1 % Tabell 1 (Fra Reisevaneundersøkelse (RVU) 2012) Sandnes Sandnes sentrum Lura Forus Vest Forus Øst Stavanger sentrum Til fots 13 % 17 % 8 % 2 % 11 % 29 % Sykkel 5 % 3 % 4 % 6 % 6 % 6 % Bilfører 68 % 58 % 77 % 80 % 72 % 41 % Bilpassasjer 7 % 10 % 7 % 6 % 4 % 6 % Kollektiv 5 % 11 % 4 % 4 % 5 % 17 % MC 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % Annet 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % Tabell 2 (Fra Reisevaneundersøkelse RVU 2012) Sandnes kommune har samlet en kollektivandel av reiser på 5%, som er en liten nedgang fra undersøkelsene fra 1998 og Sandnes sentrum har naturlig nok en litt høyere andel enn Sandnes kommune generelt (11 % mot 5%). Dette er likevel noe lavere enn målsettingen i regionalplanen. Sykkelandelen for Sandnes kommune samlet, er også 5 %, mot 3 % for Sandnes sentrum. Trolig skyldes dette at flere mål nås til fots i Sandnes sentrum enn i kommunen generelt. Dette understøttes av at samlet gang- og sykkelandel er 18 % generelt for hele kommunen og 20 % i sentrum. Tallene er noe under Regonalplanens mål for sykkelandel alene, som er på 12 %. Samlet gang- og sykkelandel er imidlertid nær målsettingen i regionalplanen om 25 % for hele planområdet, men som sentrumsområde bør nok denne andelen ligge litt over dette. Bilandelen er også naturlig noe lavere i sentrum enn for Sandnes kommune generelt, med hhv. 68 % mot 75% (summen av bilfører og passasjer). Denne andelen må reduseres, samtidig som andelen kollektiv- og gang-sykkeltrafikk økes. For å oppfylle målene i regionalplanen til gang/sykkel og kollektivandel, bør bilandelen (bil og passasjer) i Sandnes sentrum reduseres til ca 50% 4

6 Kollektivtrafikk: Det er få byggetomter i hele Jærområdet som har en mer gunstig plassering i forhold til kollektivholdeplasser. Gangavstand fra sentralt i planområdet til Sandnes rutebilstasjon (Ruten), Sandnes sentrum stasjon og taxiholdeplassen ved jernbanen, er ca 150m. Planområdet har dermed en nærhet til et buss- og jernbanetilbud (kombinasjon av lokal- og regiontog) som kan sammenlignes med sentrale tomter i Jåttåvågen og nær Byterminalen i Stavanger. Busstilbudet er imidlertid noe bedre enn for Jåttåvågen. Jernbane: Lokaltog har avganger nordover mot Jåttåvågen/Stavanger med 15 min avgangsfrekvens, og sørover mot Bryne/Egersund med 30 min. avgangsfrekvens. Reisetid til Jåttåvågen er ca 8 min og Stavanger ca 16 min. Reisetid til Bryne er ca 18 min. og til Egersund ca 52 min. Regiontog har 7 daglige avganger mot Kristiansand på hverdager. Av disse går 4 videre til Oslo. Reisetid er ca 3t til Kristiansand og ca 8t til Oslo. 5

7 Buss: Fra Ruten er det avganger for en rekke busslinjer med destinasjoner i Sandnes og nabokommunene. De fleste linjene går mot Kvadrat/Forus/Stavanger. Reisetid med buss til Kvadrat/Forus er min. Reisetid til Stavanger sentrum ca 30 min, som er noe lenger enn med tog. Buss fra Ruten kan likevel være det beste tilbudet for reiser til holdeplasser i Stavanger som ligger litt unna jernbanestasjonen. Det går i tillegg ekspressbussruter til Kristiansand/ Oslo og til Bergen. Begge har ca 2 avganger daglig. (Holdeplasskart og linjekart fra Kolumbus.no) 6

8 Det vurderes at planområdet ligger i svært gunstig avstand til knutepunkt for buss og jernbane. Dette bør utnyttes ved å planlegge og legge til rette for tiltak som stimulerer til høy kollektivandel av reiser. Eksempel på tiltak på arbeidsplassen med sikte på å øke kollektivandelen: - månedskort, for eksempel til de som forplikter seg til å sette bilen hjemme minst eller 4 dager i uka. - Informasjon om rutetider for kollektivtransport (f.eks. direkte link til kollektivselskapenes ruteinfo, egen info på intern nettside om relevante ruter, eget infoark i internpost, lystavle i resepsjonen med sanntids avganger). - Introduksjonstilbud til nye arbeidsplasser i samarbeid med kollektivselskapene, med sikte på at de ansatte får et positivt inntrykk av kollektivtilbudet. - Kjøregodtgjørelse for arbeidsreise uten bil - Del av reisetiden brukes til arbeid og godtgjøres som arbeidstid For hotell vil informasjon, f.eks via digital informasjonstavle med ruteinformasjon, være særlig aktuelt. For boligfomål kan mulige tiltak være å oppfordre til bruk av kollektivtilbud f.eks gjennom informasjonsmapper eller månedskort ved kjøp av lelighet og ved infomasjon/oppfordringer ved etablering av styre for sameier. Gang/sykkeltrafikk: De to kvartalene i planområdet er utbygd med fortau i variende bredder. Det er svært lett å ta seg frem i Langgata (gågate). Fortauene langs St. Olavsgate er smale på enkelte parti (ca 2m), og er til dels visuelt delt i sykkelbane og bane for gående ved hjelp av belegningsstein i asfalten. Langgata St.Olavsgate I gatebruksplanen for Sandnes sentrum er Langata, Erling Skjalgsonsgt. og Flintergata vist som område for fotgjengere, mens St. Olavsgate er vist som busstrase og Gjesdalveien som hovedgangdrag. 7

9 Planforslaget følger opp gatebruksplanen, ved at Langgata, Erling Skjalgsonsgate og Flintergata er vist som gågate. Disse vil imidlertid være åpne for varelevering, (og i tillegg av- og påstigning for taxi i Erling Skjalgsonsgate). Det vil derfor være enkelt å ta seg frem i disse gatene til fots. Gangarealene bør i tillegg fremstå som attraktive for å stimulere til økt gangtrasfikk. Planforslaget inneholder flere passasjer og plasser som er knyttet til Langgata. Det er også startet opp et prosjekt med opprusting og møblering av Langgata, som her vil bidra positivt. Det vurderes at planforslaget legger til rette for økt andel gangtrafikk. Situasjonen for syklende antas relativt uforandret, fordi gågater ikke nødvendigvis blir oppfattet som attraktive sykkelveger. Sykkelbruk vil her også kunne være i konflikt med gående. Eksisterende bebyggelse og eiendomssituasjon gjør det utfordrende å utvide fortausbredder i St,. Olavsgate. Dette ville i så fall gå på bekostning av kjørebanens bredde, noe som er vanskelig når St. Olavsgate allerede noe knapp i forhold til norm for kollektivårer. På grunn av den korte avstanden til kollektivholdeplasser og sentrumsfunskjoner, er det grunn til å tro at sykkelandelen for planområdet vil være noe lavere enn for sentrum generelt, mens andelen gående vil være høyere. For å stimulere til økt sykkelbruk fremfor bil, kan arbeidsplassene i planområdet vurdere tiltak som kan ha effekt i form av økt sykkelbruk, f.eks i form kampanjer/ konkurranser på arbeidsplassen for helse og mosjon. Nedenfor er opplistet andre eksempler på tiltak for å bedre tilbudet til syklister. - Parkeringsplasser for sykkel under tak, og nærmest mulig inngangen - Garderobe med dusj og tørkerom - Mekkerom/enkelt verksted - Gratis eller subsidierte sykler, for eksempel til de som avtaler å sette bilen hjemme minst 3 eller 4 dager i uka - Gratis sykkelutstyr med reklame for bedriften - Kjøregodtgjørelse pr km for bruk av sykkel til jobb og i tjeneste - Vedlikeholdsavtale med sykkelreparatør - Informasjon om sykkelveinettet - Bruk av bysykler, for eksempel fra en banestasjon til arbeidsplassen (Kilde: Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter. Veileder) 8

10 Biltrafikk: Adkomst: Det er i planforslaget vist kjøreadkomst via St. Olavsgate til parkeringsgarasje. Varetransport får mulighet for gjennomkjøring til Gjesdalgata. For transport til hotellet, blir det mulighet for av- og påstigning med taxi i Erling Skjalgsonsgt, og med buss på nordsiden av St. Olavsgt. Parkering: Det går frem av kapittelet om kollektivtrafikk at planområdet har en svært gunstig plassering i forhold til et godt buss- og jernbanetilbud. Forholdene ligger dermed godt til rette for å kunne oppnå en høy kollektivandel, og dermed bidra til at Sandnes sentrum kan oppnå regionalplanens målsetting om en høy kollektivandel. Denne situasjonen bør utnyttes ved å iverksette tiltak som reduserer bilbruken. Dette vil øke effekten og sannsynligheten for å lykkes med målet om en høy kollektivandel av reiser. Av tiltak som reduserer bilbruken, vurderes parkeringsbegrensing som et av de mest effektive tiltakene. Tallene for reisemiddelfordeling i RVU 2012 viser at andel bilførere i Sandnes sentrum er 58%, og andel passasjerer er 10 %. For å oppfylle målene i regionalplanen til gang/sykkel og kollektivandel, bør bilandelen (bil og passasjer) for Sandnes sentrum reduseres til ca 50%. For områder med særlig god lokalisering i forhold til kollektivtilbud, bør denne andelen være enda lavere. I forhold til dette, vurderes det at de generelle parkeringskravene for Sandnes sentrum (1,2 P-plasser pr boligenhet og 1 P-plass pr. 100m2 for andre formål) er for høye. Det vises mellom annet til sammenstilling av ulike parkeringsnormer for byområder i «Fremtidens byer». I regionalplanen er det satt P-krav 0,75 1 P-plass for næringsområder i sentrum. Oslo og Bergen har 0,2 plasser pr 100m2 og Stavanger 0,9 plasser pr. 100m2.. Det vurderes at med planområdets spesielt gunstige plassering, bør det settes P-krav 0,75 P-plasser pr. 100m2 for næring. Et leilighetshotell i sentrum vil imidlertid ha langt mindre behov for parkeringsplasser enn dette. Regionalplanen setter ikke egne P-krav for hotell. Det finnes generelt få P-normer som er tilpasset hotell i sentrumsområder. For dette formålet settes 2 plasser pr. 10 rom for hotell, som f. eks ligger noe over norm for hoteller i Oslo sentrum med 1 plass pr. 10 rom. 9

11 Regionalplanen setter heller ingen konkrete grenser for boligparkering i sentrumsområder. Her har Trondheim 0,5 plasser pr. enhet, Oslo 0,6 plasser pr enhet. Kristiansand 0,5-1 plasser pr. enhet og Bergen 1,2 plasser pr. 100m2 BRA. Etter vår vurdering bør det for vårt planområde settes et parkeringskrav på 0,6 plasser pr. boligenhet. Prosjektet som er utarbeidet og illustrert som del av planforslaget, inneholder ca 5750 m2 forretning, 50 apartmentsleiligheter og ca m2 (101 enheter) bolig. Etter foreslått parkeringskrav gir dette samlet 114 P-plasser, som er vist i prosjektet. På bakgrunn av den korte avstanden til jernbanestasjon og bussholdeplass, antas det at sykkelandelen blir noe lavere for vårt planområde enn for sentrum generelt. Det er derfor satt krav i reguleringsbestemmelsene om minimum 2 sykkelplasser pr. boligenhet, og 2 sykkelplasser pr. 100m2 BRA for andre formål. Dette samsvarer med nivået i regionalplanens retningslinjer for næringsområder med høy urbaniseringsgrad. Kravet til sykkelplasser for det aktuelle prosjektet blir da 381 plasser. Prosjektet er imidlertid planlagt med 324 plasser i p-kjeller + ca 90 plasser på overflate. Dette medvirker til en bedre tilrettelegging for redusert bilbruk. Prosjektet legger opp til sykkelparkering i overgangssoner mellom Langgata og felles torg, Disse er ikke lokalisert i planforslaget, men blir vurdert ved utforming av detaljert utomhusplan. Felles biler: Et tiltak som ytterligere kan bidra til å redusere behovet for biler og parkeringsplasser, er etablering av ordning med felles biler. Samtidig vil behovet for en slik ordning, trolig øke dersom det anlegges et lavt antall parkeringsplasser. Det vurderes at planområdets sentrale plassering og nærhet til Ruten medfører et lavere bilbehov enn gjennomsnittlig for Sandnes sentrum. For boligeiere med et sporadisk biibehov, kan en ordning med fellesbil være en gunstig løsning ved at en bil er tilgjengelig, samtidig som det reduserer kostnadene til bilkjøp for den enkelte. For å legge til rette for dette, er det i planforslagets bestemmelser om parkering satt krav om at 10 % av samlet antall P-plasser skal forbeholdes felles biler. 10

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Parkering i Kongsberg sentrum

Parkering i Kongsberg sentrum Parkering i Kongsberg sentrum Versjon 08.03.2013 FORORD Notatet er utarbeidet av Analyse og Strategi AS i samarbeid med Asplan Viak AS i perioden oktober til februar 2013. Harald Ringset Sundlo (Analyse

Detaljer

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Felles Parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn Del: 1 Generell del Dato: 2009-11-11 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: CRH UTREDNING AV FELLES

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål:

I forbindelse med prosjektet er det definert både effektmål og resultatmål: Veg- og gatebruksplan Lillestrøm Fagrapport Overordnet strategi 31.10.2014 Overordnet strategi Veg- og gatebruksplan Lillestrøm FORORD Veg- og gatebruksplan for Lillestrøm er en fagrapport som presenterer

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk.

Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk. NOTAT Prosjekt Jessheim nord Kunde Gardermoen Campus Utvikling AS Dato 2014-03-25 Til Fra Kopi til Ullensaker kommune Rambøll AS STRAK AS Gardermoen Campus Utvikling AS Nordic office og architecture Opplegg

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer Utforming av kollektivknutepunkter Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer VISTA UTREDNING 10/2002 1 Utgiver: VISTA Utredning AS Lay-out og foto: Johan-Ditlef Martens Produksjon:

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Revisjon av

Detaljer

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland

Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013. Full framkomst. et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Region vest Veg- og transportavdelinga Samfunnsseksjonen 28.11.2013 Full framkomst et delprosjekt i kollektivstrategi Hordaland Innhold 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon og trender... 4 2.1 Arealbruk

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer