DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND"

Transkript

1 DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: Sandnes kommune

2 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER INNLEDNING Bakgrunn for planarbeidet Planforslaget MOBILITETSPLAN GRUNNLAGSINFORMASJON Besøkende Økonomitransport Medarbeidere Utrykning TILGJENGELIGHET Generelt Biltilgjengelighet Kollektivtilgjengelighet Sykkel- og gange Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy Trafikksikkerhet BEREGNINGER Estimert turproduksjon Reisemiddelfordeling TRAFIKK OG TILGJENGELIGHET PÅ PLANOMRÅDET Ansatt og besøkstrafikk Utrykningskjøretøy/Tjenestereiser/Virksomhetsrelatert trafikk Parkering Universell utforming Vareleveranse/Renovasjon TILTAK FOR Å OPPNÅ ØNSKET REISEMIDDELFORDELING Planrelevante tiltak SAMLET VURDERING OG KONKLUSJON

3 1 Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Sandnes kommune Detaljreguleringsplan for hovedbrannstasjon, gnr/bnr 62/11, Stangeland Plan nr Formålet med planen: Oppdragsgiver Formålet med planen er å legge til rette for ny felles hovedbrannstasjon i samlokalisering med legevakt, ambulansetjeneste og et øyeblikkelig hjelp tilbud med 20 sengeplasser. Hovedbrannstasjonen skal være felles for kommunene Sandnes, Time, Klepp og Gjesdal. Den vil også være utrykningsstasjon for Sandnes, samt deler av Stavanger og Sola kommune. Sandnes kommune KF 3

4 2 Innledning 2.1 Bakgrunn for planarbeidet Prosjektil Areal AS har blitt engasjert for å utarbeide mobilitetsplan til detaljreguleringsplan for ny hovedbrannstasjon på Stangeland. Tiltakshaver for planarbeidet er Sandnes Kommune KF. Formålet med planen er å legge til rette for ny felles hovedbrannstasjon i samlokalisering med legevakt, ambulansetjeneste og et øyeblikkelig hjelp tilbud med 20 sengeplasser. Brannstasjonen vil være hovedbrannstasjon for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Den vil være utrykningsstasjon for Sandnes, samt deler av Stavanger og Sola kommune. Feiervesenet, Skjenkekontrollen og Miljørettet helsevern blir en del av brannstasjonen. Da vil alle brannvesenets dagtidsressurser samles. Legevakten er eid av Sandnes kommune, men deler av driften er et samarbeid mellom kommunene Time, Klepp, Gjesdal og Sandnes. Øyeblikkelig hjelp med sine 20 plasser er også samarbeid mellom disse kommunene. 4

5 2.2 Planforslaget Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til næringsvirksomhet. Planområdet er i områdeplan regulert til offentlig tjenesteyting. Store deler av området er i dag fulldyrka jord, og det ligger en enebolig innenfor planområdet. Formålet med planen er å tilrettelegge for ny felles hovedbrannstasjon. I planforslaget er området utnyttet med følgende formål og arealer: Områder Formål Areal i daa Bebyggelse og anlegg Offentlig tjenesteyting Renovasjon 6,57 0,02 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg Gang-/sykkelveg Gangveg Annen veggrunn - grøntareal Parkering 2,42 0,66 0,23 1,64 5,89 Grønnstruktur Grønnstruktur 0,77 Sum 18,20 Arealtabell for planforslaget. Utsnitt fra illustrasjonsplan. 5

6 3 Mobilitetsplan Sandnes kommune anbefaler utarbeidelse av mobilitetsplan for den samlede transporten som skapes ved etableringer av virksomheter med over 50 ansatte, eller utbyggingsprosjekter større enn 1000 m 2 BRA. Det er stilt krav til utarbeidelse av mobilitetsplan for denne detaljreguleringen. I pkt under generelle bestemmelser, i forslag til kommuneplan for Sandnes , står det følgende om mobilitetsplan: «Mobilitetsplanen skal analysere muligheter for minst bilavhengighet og gi føringer for utforming og valg av planløsninger som sikrer mål for ønsket reisemiddelfordeling.» Under pkt er det også listet opp hva mobilitetsplanen skal vurdere og dokumentere for bolig og næringsområder. Ønsket bruk for planområdet kommer ikke direkte innunder noen av disse kategoriene. Kriteriene for næring er mest nærliggende å bruke, men de må sees i forhold til planområdets bruk. Følgende kriterier er opplistet for næringsområder: Antall ansatte Besøksintensitet Omfang av vareleveranser og eventuelt godstransport Transport inn og ut av virksomheten: personreiser til/fra jobb, reiser i arbeid, besøksreiser, varelevering, godstransport Fordeling av transporten gjennom døgnet Fordeling av virksomhetens samlede transport per transportmiddel Tiltak for å nå ønsket reisemiddelfordeling Mobilitetsplanen er i dette tilfellet en analyse av reisemønster som viser transportomfanget ved etablering av ny hovedbrannstasjon. Den vil også ta for seg tiltak som kan iverksettes for å stimulere til at reiser til og fra planområdet skjer på en miljøvennlig måte. Det samme gjelder mulighetene som ansatte og besøkende har for valg av reisemiddel. Mobilitetsplanen skal: Skaffe oversikt over trafikk- og parkeringsforhold, samt utrykningsforhold Analysere reisemønster til og fra området Analysere kollektivtilgjengelighet, sykkel- og gangtilgjengelighet Analyse og vurdere reisemiddelfordeling til og fra området Vurdere behovet for tiltak som vil redusere biltrafikk til området Påpeke forbedringspotensial i planområdet og analysert infrastruktur 6

7 4 Grunnlagsinformasjon Reguleringsplanens arealbruksformål er: Tjenesteyting, renovasjon, veg, gang-/sykkelveg, gangveg, annen veggrunn, parkering og grønnstruktur. Innenfor formålet tjenesteyting planlegges det brannstasjon, legevakt med øyeblikkelig hjelp tilbud og ambulanse. I forbindelse med brannstasjon skal det være ulike kontorfunksjoner, beredskapsavdeling, feieravdeling, avdeling for miljørettet helsevern/skjenkekontroll, forebyggende avdeling og 110 sentral. Som det kommer frem fra tabellen 1 vil brannstasjonen med tilhørende funksjoner ha et bruttoareal på ,50 m² etter utbygging. Tabell 1 Arealbehov Nettoareal Brannstasjon Publikumsarealer 200 m² Fellesarealer 547 m² Treningsarealer 836 m² Vognhall m² Beredskapsavdeling 811 m² Feieravdeling 172 m² Kontorseksjon m² 110 sentral 312 m² Teknisk rom 731 m² Totalt arealbehov brannstasjon m² Legevakt Legevakt 704 m² Øyeblikkelig hjelp 769 m² Teknisk 62 m² Totalt arealbehov legevakt m² Ambulanse Vognhall 182 m² Lager vognhall 50 m² Personell 196 m² Totalt arealbehov ambulanse 428 m² Totalt arealbehov netto 8724 m² Totalt arealbehov brutto ,5 m² 7

8 4.1 Besøkende Ihht. opplysninger gitt fra nødetat vil antall besøkende til legevakt være ca per år. Dette utgjør ca. 82 besøk per dag, de fleste besøk vil være på ettermiddag-/kveldstid og i helger. Det ingen statistikk på hvor ofte det kommer besøkende til de andre funksjonene. Det er derfor brukt eksisterende erfaringstall fra «ABC-konseptet i norsk planlegging», utarbeidet av for å beregne besøk (Asplan Viak 2003). Besøkstetthet er gitt ved m 2 gulvareal per besøkende. For kontorvirksomhet er det i gjennomsnitt 200 m 2 gulvareal per besøkende. Ved beregning av besøk til kontorfunksjonene er bruttoarealet for vognhall, legevakt og øyeblikkelig hjelp ikke medtatt. Beregnet antall besøkende blir dermed ca. 21 besøk per dag (4254,5 m 2 /200 m 2 ). Besøkende til kontorfunksjoner vil i all hovedsak foregå på dagtid, og det beregnes ikke tall for besøk til kontorfunksjoner på kvelds- og nattestid. 4.2 Økonomitransport Økonomitransport til og fra hovedbrannstasjonen omfatter bl.a. materiell til legevakt/øyeblikkelig hjelp, materiell til verksted/vognhall, kontorrekvisita, leveranser til kantinedrift og post. Det er ikke oppgitt tall for hvor ofte det skal leveres varer og tjenester til hovedbrannstasjonen. Det er derfor benyttet erfaringstall (Asplan Viak 2010). Offentlig virksomhet og kontorvirksomheter med middels til lav besøksintensitet har en godsintensitet (antall gulvkvadratmeter pr. ankomst/leveranse med gods/varer) på 1500 m 2. Beregnet antall leveranse vil dermed bli ca. 8 leveranser per dag (12674,5 m 2 /1500 m 2 ). 4.3 Medarbeidere Det skal totalt sett være 288 ansatte for alle funksjonene. 193 vil være ansatt på brannstasjon, 65 på legevakt og 30 på ambulanse. Hovedsakelig vil ansatte på kontor jobbe dagtid. På legevakt vil det være flere ansatte på jobb ettermiddag/kveld, samt helger. Beredskapsavdelingen og ansatte på nødsentral vil jobbe skift, ettersom stasjonen må ha kontinuerlig bemanning. Det er opplyst fra nødetater om at det vil være ca. 171 ansatte på jobb på dagtid. Det er opplyst om at det vil være maksimalt 6 ansatte fra ambulansesentralen og maksimalt 19 ansatte fra brannstasjon på kvelds- og nattestid. En har ikke opplysninger om hvor mange ansatte andre etater har på kvelds- og nattestid. For legevakt og øyeblikkelig hjelp antas tall for ansatte på kvelds- og nattevakt til å være det samme som på dagtid, dvs. 8 ansatte på legevakt og 11 ansatte på øyeblikkelig hjelp. En regner dermed med at det vil være ca. 44 ansatte på jobb kvelds- og nattestid. I «ABC-konseptet i norsk planlegging» angis det erfaringstall for antall reiser per ansatt. Det beregnes ikke tjenestereiser på nattestid, ettersom en anser dette som marginalt. Utrykninger er ikke medtatt. For ansatte på kontor er det i gjennomsnitt 0,45 reiser per ansatt, og for ansatte innen helserelatert virksomhet er det i gjennomsnitt 0,03 reiser per ansatt. Av de 171 ansatte som er på brannstasjonen på dagtid, er det 25 ansatte innen helserelatert virksomhet. Det vil dermed være ca. 66 tjenestereiser hver dag på dagtid (146 x 0, x 0,03). 8

9 4.4 Utrykning Tallet på utrykninger per år er ikke mulig å anslå nøyaktig i og med at antallet vil variere fra år til år. Det er sett på ulik statistikk for antall utrykninger i løpet av et år for å få et noenlunde bilde. Brannvesenets antall utrykninger i Sandnes i årene 2000 til 2009, har variert mellom 2605 i 2003 og 927 i 2004 (statistikk fra DSB). Gjennomsnittet i løpet av perioden er 1678 utrykninger per år. Brannstasjonen vil også være utrykningsstasjon for deler av Stavanger og Sola kommune, slik at tallet på utrykninger sannsynligvis vil ligge høyere enn dette. Ihht. rapport fra Helse Vest (2007) var det i oppdrag med bilambulanse fra stasjonen på Sandnes. Hvor overførbar denne statistikken er for ny legevakt er usikkert. 9

10 5 Tilgjengelighet 5.1 Generelt For å kartlegge tilgjengelighet i byer og til sentrum har det blitt laget ABC-kart for Stavanger og Sandnes. Kartutsnitt over viser hvordan kollektivtilgjengeligheten, sykkeltilgjengeligheten, vegstandard og tungtransport er fordelt på Nord Jæren. Som en ser på figuren ligger planområdet innenfor området med god tilgjengelighet for bil og tungtrafikk på grunn av Oalsgata og Årsvollsvegen, men mangler kollektivtilgjengelighet. Adkomsten til planområdet skjer fra Årsvollsvegen. Det er en innkjørsel for besøkende og en innkjørsel for ansatte og utrykningskjøretøy. I tillegg til utkjørsel for utrykningskjøretøyene. Fartsgrensen i Oalsgaten og Årsvollveien er 50 km/t. Årsvollveien vest for planområdet har fartsgrense 30 km/t. Trafikkmengden på vegene er som vist på figur neste side. 10

11 5.2 Biltilgjengelighet Gjennomsnittlig reisetid med bil for befolkningen i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, er i underkant av 23 minutter. For planområdet vil situasjonen være at folk (ansatte og besøkende) parkerer på oppmålte parkeringsplasser innenfor planområdet. Det er satt av areal til egen parkeringsplass for ansatte, i tillegg til parkering for besøkende. 11

12 5.3 Kollektivtilgjengelighet Planområdet ligger i et område som mangler kollektivdekning. Nærmeste bussholdeplass er i krysset Oalsgata/Folkvordvegen som vist på figur under. Buss nr. 2 stopper ved dette busstoppet, og har avganger 2 ganger i timen fra ca. 5:30 til 23:30 på hverdager. Fra busstoppet er det ca. 700 m å gå til planområdet via Oalsgaten. Reguleringsplanen for utvidelse av Oalsgaten til 4 felt har med en gangforbindelse langs ny på/avkjøringsrampe fra E39. Når denne er etablert vil det bli noe kortere å gå til planområdet fra busstoppet i Oalsgaten. 12

13 5.4 Sykkel- og gange Planområdet har i dag et godt utbygd sykkel- og gangvegnett. Hovedsykkelruten går via Oalsgaten, bydelssykkelruten går via Årsvollveien i nord og Folkvordveien i sør. Det er nylig anlagt gang- og sykkelveg i Årsvollveien og langs Folkvordveien. Folkvordveien blir brukt som skoleveg for elevene som går på Stangeland skole. Det er i reguleringsplanen for utvidelse av Oalsgaten til 4 felt lagt inn gangforbindelse langs ny på/avkjøringsrampe fra E39. Når denne er etablert vil det bli mulig å gå langs østsiden av planområdet til Folkvordveien. 13

14 5.5 Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy Utrykningskjøretøyene har egen utkjørsel fra planområdet. Denne er vist på illustrasjonsplanen. Utrykningskjøretøyene har hoved utkjørsel nordover via Årsvollveien og Oalsgata. Dersom det skulle skje trafikkulykker eller andre uønskede hendelser som gjør utrykning fra hovedutkjørsel vanskelig eller umulig, er det etablert en alternativ utkjørsel for utrykning. Denne går via gang- og sykkelveg langs Årsvollveien til Folkvordveien. Gang- og sykkelvegen har en bredde på 3,0 meter og Folkvordveien er nylig utbedret med en bredde på 6,0 meter. En får da rask tilgang til E39 og det øvrige vegnettet i området. 14

15 5.6 Trafikksikkerhet Kartet under viser registrerte trafikkulykker tatt ut fra Statens vegvesens kartsystem. Det er i hovedsak registrert flest ulykker på E39 og i Oalsgata. Av 62 registrerte ulykker er ca. 50 % bilulykker, 25 % MC ulykke og 25 % sykkelulykker. Som kartet illustrerer er de fleste ulykker registrert med kun lettere skader. 15

16 6 Beregninger 6.1 Estimert turproduksjon Det kan være stor usikkerhet ved å estimere turproduksjon. Turproduksjon omfatter alle turer inn og ut av området. En tur er en forflytning fra ett sted til et annet utenfor hjemmet. En som kommer til legevakt vil generere to turer: tur/retur. Det er også usikkerheter i grunnlagsinformasjonen, ettersom planlagt tiltak er svært komplekst med mange ukjente variabler. I tillegg er mye av grunnlagsinformasjonen beregnet ut fra erfaringstall og statistikk. Ihht. grunnlagsinformasjon i kap. 4 vil det være ca. 82 besøkende til legevakt og 21 besøkende til andre kontorfunksjoner per dag. Det vil være ca. 171 ansatte på dagtid, og ca. 44 ansatte på kvelds- og nattestid. Det beregnet at det vil være ca. 66 tjenestereiser på dagtid. Det ses bort fra tjenestereiser på kveldstid, da dette anses til å være marginalt. Besøk til legevakt og kontorfunksjoner vil generere 206 turer, hvor 164 turer vil være til/fra legevakt og 42 vil være til/fra kontorfunksjoner. Det vil være ca. 215 ansatte på jobb i løpet av et døgn, noe som tilsvarer 430 turer for å komme seg til og fra jobb. Tjenestereiser tilsvarer 132 turer. Sammenlagt blir dette 768 turer. Når det gjelder besøk til legevakt og tjenestereiser antas det at disse hovedsakelig vil skje ved bruk av bil, dette utgjør 296 av 768 turer. Økonomitransport (vareleveranse) og utrykningstrafikk er ikke medtatt. 6.2 Reisemiddelfordeling Tabell under viser estimert reisemiddelfordeling i Sandnes kommune. Tallene er hentet fra Reisevaneundersøkelse for Stavangerregionen 2012 gjort av SINTEF Teknologi og samfunn. Beregnede tall for estimert turproduksjon settes inn i reisemiddelfordelingen for Sandnes kommune. Tall for tjenestereiser og besøk til legevakt legges til reisemiddel «bilfører». Reisemiddelfordeling Reisemiddel Sandnes kommune, Tabell D-14, RVU 2012 Estimert turer (av 472) Besøk til legevakt/ tjenestereiser Reisemiddelfordeling for planområdet Til fots 13,00 % Sykkel 5,00 % Moped, MC 1,00 % 5 5 Bilfører 68,00 % Bilpassasjer 7,00 % Kollektivt 5,00 % Annet 1,00 %

17 Summen av bil og moped/mc gir da en estimert økning i ÅDT på 621 kjt./døgn. I tillegg er det estimert at det vil bli ca. 8 vareleveranser (se kap. 4). Tallene for utrykningstrafikk er svært usikre og mangelfulle, i tillegg er det stor variasjon i antall utrykninger fra år til år. Tallene kan kun brukes til å gi en pekepinn på antallet utrykninger. Ved å legge sammen gjennomsnittlig tall for utrykninger per år i Sandnes kommune (1678) og antallet oppdrag med bilambulanse for stasjon på Sandnes i 2005 (4278), får man et årlig antall utrykninger på Fordeler man antallet årlige utrykninger utover dager i året vil det tilsi ca. 16 utrykninger fra brann og ambulanse per dag. 17

18 7 Trafikk og tilgjengelighet på planområdet Trafikkmønster på planområdet 7.1 Ansatt og besøkstrafikk Foruten besøkende til legevakt og kontorfunksjoner utgjør samlet beregnet trafikk til planområdet - varetransport, varer til kjøkken, samt utkjøring av avfall. Besøkende ledes inn i området via den nordligste adkomstvegen. Adkomst for ansatte, samt adkomst for tjenestebiler og renovasjonskjøretøy skjer via adkomstveg i sør. Området nord for bygget mellom parkering_1 og parkering_3 stenges med bom. Dermed skilles besøkende fra ansatte. Innkjøring av varer foregår i all hovedsak på dagtid. Vareleveringen er hyppigst mellom kl og Besøk til kontor skjer i hovedsak på dagtid mellom kl Legevakten har døgnåpen tjeneste, men hovedtrafikken vil skje mellom kl og i helger. 18

19 7.2 Utrykningskjøretøy/Tjenestereiser/Virksomhetsrelatert trafikk Utrykningen skjer direkte fra vognhall ut på Årsvollveien, som vist på bildet under. Brannvesenet betjener foruten 14 store kjøretøy / utrykningskjøretøy, 42 tjenestebiler. Ambulanse har 4 kjøretøy. Disse er stasjonert i vognhall, garasjer og ellers på faste parkeringsplasser øst for bygget. Adkomst for tjeneste- og utrykningskjøretøy skjer via Årsvollveien inn på den sørligste adkomst. Etter utrykning kjører brannbilene gjennom vaskehall før de kjører inn på fast plass i vognhallen og gjøres klar til neste utrykning. Ambulansekjøretøy kjører også gjennom vognhall og frem til oppstillingsplass. Området sør for bygget vil ikke være tilgjengelig for andre enn ansatte da det vil benyttes til å gjennomføre enkle øvelser, sjekke biler etc. Bildet til venstre viser ambulanse uttrykning mens bildet til høyre viser brannvesenets uttrykning direkte fra vognhall og ut på vegnettet. 19

20 7.3 Parkering Parkeringsbestemmelsene i Sandnes kommune er definert i kommuneplanen og delt inn i 3 ulike parkeringssoner (pbl 11-9, pkt 5). Planområdet ligger i sone C, dvs. sone 3 i forslag til ny kommuneplan. I kommuneplan for Sandnes skal det for bygninger der det forventes hyppige besøk av funksjonshemmede, (sykehus, trygdekontor, osv.), vurderes særskilt behov for HC-parkering, dette ved å legge til rette for 5-10 % handikapplasser. Tilsvarende skal 5 % av totalt parkeringsplasser tilrettelegges for el-bil Beskrivelse av bil - parkeringstilbud på planområdet Figur 1 Parkering _1 tilrettelegges for besøkende, parkering _2 for ansatte og parkering _3 for tjenestebiler som vist i bildet under. Området nord for bygget mellom parkering_1 og parkering_3 stenges for uvedkommende med bom. Parkering _1 tilrettelegges for besøkende, parkering _2 for ansatte og parkering _3 for tjenestebiler. Se bildet over. Sandnes kommune har ikke egne krav til antall parkeringsplasser for formålet Offentlig tjenesteyting. Det mest nærliggende blir å anvende samme krav som det som gjelder for formålet Næring og handelsvirksomhet (jmf. sonekart parkering). I sonekart parkering for Sone 3 næringsbebyggelse - og handelsvirksomhet skal det avsettes plass for biler til minimum 1,0 biloppstillingsplasser per 100 m 2 BRA (per byggeprosjekt). Fordelt på byggets bruttoareal på ca m 2 vil det si at det skal opparbeides min. 127 parkeringsplasser. Planforslaget viser 127 parkeringsplasser på bakkenivå eks. 14 parkeringsplasser i bratt terreng (12 %). Det er lagt opp til 8 HC - parkeringsplasser (6,3 %), 8 El - parkerings plasser (6,3 %). Planforslaget legger dermed opp til en dekningsgrad på ca. 1,0 p-plasser pr 100 m 2, ved opparbeidelse av planlagt bygningsmasse på ca m 2 BRA. Areal for parkeringen på planområdet er fordelt over 3 parkeringsplasser. 20

21 7.3.2 Beskrivelse av bilparkeringstilbud på nærområdet Planområdet stiplet i rødt med tilgrensende virksomheter Brødrene Dahl og Ventistål - 56 parkeringsplasser Optimera 168 parkeringsplasser og Jehovas Vitne - 38 parkeringsplasser (har revet tilgrensende hus på eiendom - planlegger utvidet parkering) 21

22 7.3.3 Sykkelparkering Det legges opp til tak overbygd sykkelparkering ved hovedinngangen hvor syklene kan låses inne. Området reserveres for 136 sykkelparkeringsplasser, samt 10 el sykkelplasser. Krav i kommuneplanen blir førende som ved bilparkering: I sonekart parkering for Sone 3 næringsbebyggelse - og handelsvirksomhet skal det avsettes plass for sykler til minimum 1,0 oppstillingsplasser per 100 m 2 BRA (per byggeprosjekt). Planforslaget legger dermed opp til en dekningsgrad på ca. 1,2 (1,15) p- plasser pr 100 m 2,ved opparbeidelse av planlagt bygningsmasse på ca m 2 BRA. 7.4 Universell utforming Planområdet er opparbeidet over to nivå. Det sørligste nivået er lavest og ligger på kote 46,5, mens det nordligste nivået ligger på kote 50,5. Hovedbrannstasjonen har universelt utformede adkomster fra parkeringsplasser til inngangspartier, samt heis som betjener alle nivå i bygget. Fra det omkringliggende gatenett er nivåene tilgjengelig innenfor stigningskravene til universell utforming. Pga høydeforskjell på 4 høydemeter internt på planområdet er det ikke mulig å oppnå universell utforming mellom de to inngangsnivåene. Stigningen på østsiden av bygget er på 12 %. 22

23 7.5 Vareleveranse/Renovasjon Som vist i kartutsnitt under vil vareleveransen til hovedbrannstasjonen skje både på nord og østsiden av bygget. Vareleveransen på nordsiden av bygget skjer via nordre adkomstveg, mens vareleveransen langs østsiden av bygget skjer via den sørligste adkomstveg. Kartutsnitt viser kjøremønster for vareleveranse og for henting av renovasjon. Vareleveranse skjer både på øvre plan på nordsiden av bygget og på nedre plan på østsiden av bygget. Beregnet trafikk for varetransport til hovedbrannstasjonen inkluderer servicebesøk med kjøretøy som medbringer utstyr og materiell til bruk i serviceoppdrag. Det er oppdrag som håndverkertjenester, service på kontormaskiner, vaktselskap, post, budtjeneste, matleveranse til kantine, henting av spesialavfall osv. En stor del av totalreisene innen gruppen «gods» skjer derfor med mindre varebiler. For den øvrige vareleveringen og renovasjon som skjer med større biler vil i hovedsak være varer på østsiden av bygget. Brannvesenet vil motta daglig varelevering i form av alt fra småpakker til paller. Varene leveres til vareinngang på østsiden av bygget. Legevakten/øyeblikkelig hjelp og ambulanse mottar i hovedsak varelevering på nordsiden av bygget. 23

24 8 Tiltak for å oppnå ønsket reisemiddelfordeling Når en utarbeider en detaljreguleringsplan er det viktig å tenkte på tiltak som kan gjennomføres for å oppnå bedre tilbud til syklister, kollektivreisende, bilbrukere, tilrettelegge for økt gange, bevisst bruk av parkeringsplasser og redusering av reisebehov. Veilederen: mobilitetsplanlegging av VISTA Utredning AS på oppdrag fra FutureBuilt og Framtidens byer i Stavanger, har foreslått følgende tiltak bedrifter kan benytte seg av for å øke andelen syklister, kollektivreisende og bilpassasjerer: Sykkel Parkeringsplasser for sykkel under tak, og Garderobe med dusj og tørkerom nærmest mulig inngang Mekkerom/enkelt verksted Gratis eller subsidierte sykler Gratis sykkelutstyr med reklame for bedriften Kjøregodtgjørelse pr. km for bruk av sykkel til jobb og i tjeneste Vedlikeholdsavtale med sykkelreparatør Informasjon om sykkelvegnettet Bruk av bysykler Kollektivreisende Gratis eller subsidierte månedskort Informasjon om rutetider for kollektivtransport I samarbeid med kollektivselskapet gis de Egen bedriftsbuss til viktige reisemål ansatte et introduksjonstilbud, der de kan oppleve at tilbudet er bedre enn sitt rykte Lokalisering av holdeplass nær bedriften Kjøregodtgjørelse for arbeidsreise uten bil Del av reisetiden brukes til arbeid og godtgjøres som arbeidstid Kameratkjøring Kontaktside på bedriftens intranett for Kartlegging av bosted og reisevaner organisering av samkjøring Prioriterte parkeringsplasser for samkjørere Kjøregodtgjørelse for arbeidsreise uten bil Økt gange Kampanjer for helse og mosjon Snarveger i bedriftens nærområde Bruk av parkeringsplasser Reduksjon i antall parkeringsplasser Avgift ved bruk av parkeringsplasser Bruk av parkeringsplasser prioriteres til handikappede, småbarnsforeldre, kameratkjøring og tjenestebiler Alle ansatte får en kvote på antall p-billetter pr år De som ikke prioriteres med parkeringsplass får en økonomisk kompensasjon til å bruke på alternativ transport De som har arbeidsreise mindre enn 45 minutter med kollektivtransport, får p-kort bare noen dager i året Bruk av parkeringsplasser Reduksjon i antall parkeringsplasser Avgift ved bruk av parkeringsplasser Bruk av parkeringsplasser prioriteres til handikappede, småbarnsforeldre, kameratkjøring og tjenestebiler Redusering av reisebehov Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor Arbeid ved lokale bibliotek eller telecomsentra Økt bruk av videomøter og telefonmøter Redusere gunstige firmabilordninger og kjøregodtgjørelser Samordning og effektivisering av Sentral lokalisering av bedriften tjenestereiser Tjenestereiser Redusere antall eksterne møter Innkjøp av bedriftssykler til bruk i tjenesten Bruk av bysykler Kollektivbilletter i resepsjonen eller annet lett tilgjengelig sted 24

25 Kollektivbilletter i resepsjonen eller annet lett Innkjøp av elbiler til tjenestereiser tilgjengelig sted Medlemskap i bilkollektiv for tjenestereiser Redusere gunstige firmabilordninger og kjøregodtgjørelser Koordinering av tjenestereiser ved bruk av Økt bruk av videomøter og telefon møter intern nettside for planlegging av tjenestereiser Økt bruk av taxi som alternativ til privatbil Oppmuntre til bruk av tog eller ekspressbuss framfor fly på lengre reiser Kundereiser Samordnet utkjøring av varer Informasjon om kollektivtilbudet på egen nettside Restriksjoner i parkeringstilbudet Hensiktsmessig lokalisering 8.1 Planrelevante tiltak Ut ifra de nevnte tiltakene, og generelle tiltak for bedre mobilitet av planområdet er det gjort følgende tiltak som er relevante for detaljreguleringsplanen: Sykkel, gange- og kollektivreiser Det er tatt hensyn til det eksisterende gang- og sykkelvegnettet som går langs Årsvollveien fra Oalsgata og fortsetter til Folkvordveien i sør. Det er også foreslått i detaljreguleringsplan for utvidelse av Rv.509, Sandnesveien, å legge inn en gang- og sykkelveg på østsiden av planområdet. Slik oppnås en kopling fra Årsvollveien langs E39 til Folkvordveien. En får også en bedre løsning for de som reiser kollektivt ved at gåavstanden til planområdet blir noe mindre. Det er satt av god plass til sykkelparkering under tak ved inngangspartiet, som bør være låsbart. Det er 136 sykkelparkeringsplasser og 10 sykkelparkeringsplasser for El - sykkel. De ansatte får meget gode garderobefasiliteter, og med hovedsykkelruten samt bydelssykkelruten som går langs planområdet, er det lagt godt til rette for de som ønsker å sykle til jobb. Sør for planområdet er det planlagt et næringsområde med industri og kontorlokaler på m² BRA, med antatt 700 ansatte. Sør for næringsområdet, ved Folkvordveien, er det også planlagt to boligfelt med til sammen 55 boenheter. Det er også planer om å legge til rette for kollektivfelt og sykkelfelt i Oalsgata. Tatt i betraktning at en legger opp til kollektivfelt og sykkelfelt, samt en vesentlig økning på brukerne av tilbudet, vil en sannsynligvis på sikt få til en bedre kollektivdekning i dette området. Et planrelevant tiltak kan være å etablere en ny bussholdeplass nær virksomheten. Det er da viktig at bussavgangene korresponderer med arbeidstider for ansatte. 25

26 9 Samlet vurdering og konklusjon Mobilitetsplanen skal analysere muligheter for minst bilavhengighet og gi føringer for utforming og valg av planløsninger som sikrer mål for ønsket reisemiddelfordeling. Målet er å stimulere til en mest mulig miljøvennlig reisemåte til og fra planområdet, dvs. ha en lav andel bilreiser. I henhold til merknad fra Fylkesmannen i Rogaland (i forb. oppstart av planarbeid) ønskes det at etablering av ny hovedbrannstasjon brukes til å urbanisere området. Fylkesmannen anbefaler at det planlegges med lav parkeringsdekning for bil, og høy for sykkel. Nå er det imidlertid slik at planområdet befinner seg i et område med lav kollektivdekning, selv om det er forholdsvis nær Sandnes sentrum. En må dimensjonere antallet parkeringsplasser etter reelt behov. En kan dimensjonere antall parkeringsplasser ved å beregne antall p-plasser per ansatte eller per 100 m 2 BRA. En kan legge opp til parkeringsdekning ut i fra høy eller lav dimensjoneringsfaktor. Faktorene er satt ved å sammenligne krav for tilsvarende prosjekter i andre kommuner, reisevaneundersøkelser for regionen og krav i Sandnes kommune. For lav parkeringsdekning benyttes en faktor på 0,5 og for høy en faktor på 0,8. Enhet Faktor Antall bilplasser (faktor 0,8) Antall bilplasser (faktor 0,5) Ansatte 171 ansatte dag 0,8/0,5 136,5 85,5 Besøk kontor Per 100 m 2 kontorfunksjoner 0,2 8,5 8,5 Besøk øyeblikkelig hjelp 20 sengeplasser 0, Besøk legevakt Totalt I planforslaget er det lagt opp til 127 parkeringsplasser, dvs. at en har lagt seg noe over lav parkeringsdekning. Dette samsvarer med Sandnes kommunes retningslinjer for parkering (jfr. kap. 7.3). Det er lagt opp til 6,3 % HC-parkering. 26

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN Planid: 2012 101 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING MED BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 2.1 Planforslaget...

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN Planid: 2014 125 Sandnes kommune 1 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget... 4 3 MOBILITETSPLAN...

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Asperholen barnehage Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN SEPTEMBER 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS Smarte reisevaner OSU Bjørvika Sivilingeniør Paal Sørensen Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011 Begreper Mobility Management handler særlig om myke tiltak for å begrense bilbruken. Hensikten er å påvirke

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1 DETALJREGULERING FOR FORUS NÆRINGSPARK, FELT C1 Plan 2549P, Stavanger kommune Plan 0548, Sola kommune Datert: 15.06.2015 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Planforslaget... 4 1.3 Mål... 4 2 Mobilitetsplan...

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Dette dokumentet inneholder en enkel mobilitetsplan for plan 2001 329-05, med grunnlag

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 06.12.10 69/10 MINDRE JUSTERING AV SANDNES KOMMUNES PARKERINGSVEDTEKTER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200807065 : E: 140 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune

Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Kommuneplanens arealdel 2016-2022 Parkeringsveileder for Alstahaug kommune Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Alstahaug kommunestyre. Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer,

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter

Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter VISTA Utredning AS 10. november 2011 Mobilitetsplan NSB Kompetansesenter 2 Forord ROM Eiendom som grunneier har ønsket en gjennomgang av NSB Kompetansesenter sitt

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 11.03.15 Trafikkanalyse SRA KMO HT REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Øren skole og flerbrukshall DOKUMENTKODE 127197-RIT-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Drammen eiendom KF OPPDRAGSLEDER Hanne Tangen KONTAKTPERSON Lars Teien SAKSBEH Silje Rogn

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

DRIVHUSVEGEN. Reguleringsplan. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder DRIVHUSVEGEN Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.04.2014 Hege Bjerka Pedersen NorgesGruppen Midt Norge, Dalgård Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen.

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. TROLLDALEN (PlanID: 217) GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 26.06.2014. Revisjonsnr: 1.4 Revidert: 05.09.14, 29.09.2014 jfr. sak 206/14 i TU, 04.06.2015,

Detaljer

Vurdering av parkeringsbehov

Vurdering av parkeringsbehov Vurdering av parkeringsbehov Prosjekt: P226 Detaljregulering Øren skole og flerbrukshall Utarbeidet av: Architectopia AS, ved Andrew Holt Sist datert: Innsending til førstegangsbehandling 11. mars 2015

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole PlanID: 073200 Arkivsak: 12/6179 Arkivkode: PLN 073200 Bestemmelsene er datert: 12.2.2013 Sist revidert/endret: 14.2.2013

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS.

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. Godkjent: Sist revidert: Asplan Viak 05.11.14. Sandnes kommune 17.11.2014 1 FORMÅL Benyttede formål i planen: FORMÅL

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter

Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Bilfri søndag i Stavanger Mobilitetsplaner i bedrifter Christin Berg Rådgiver Kommunalavdeling byutvikling, transportplan Christin.Berg@stavanger.kommune.no Møte mobilitetsuka 2011, Oslo 10/6-2011 Bilfritt

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 27.07.15 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk?

Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Hvordan bli flinkere med tilrettelegging for sykkeltrafikk? Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 NKF konferanse 2010 4. Mai 2010 Bjarte Stavenes Etat for plan og geodata Agenda Generelt om sykling i Bergen

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE 25.09.2015 Moerveien 10 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Hathon Holding AS ønsker å regulere Moerveien 10 i Ås kommune til ny sentrumsbebyggelse med forretning, kontor

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsgiver Aslakveien 20 AS Rapporttype Vedlegg til detaljreguleringsplan 24.06.2014 TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 ROS-ANALYSE 2 (13) TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsnr.: 1350004151 Oppdragsnavn:

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

ÅSEDALEN BOLIGPARK AS/DREIERIPARKEN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSEDALEN BOLIGPARK PLAN 2013 114 MOBILITETSPLAN/TRAFIKKVURDERING 12.

ÅSEDALEN BOLIGPARK AS/DREIERIPARKEN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSEDALEN BOLIGPARK PLAN 2013 114 MOBILITETSPLAN/TRAFIKKVURDERING 12. ÅSEDALEN BOLIGPARK AS/DREIERIPARKEN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR ÅSEDALEN BOLIGPARK PLAN 2013 114 MOBILITETSPLAN/TRAFIKKVURDERING 12.NOVEMBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljreguleringsplan

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Smarte reisevaner. Klarer FutureBuilt å redusere bilbruken? Union Scene, 12.oktober 2011 Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS

Smarte reisevaner. Klarer FutureBuilt å redusere bilbruken? Union Scene, 12.oktober 2011 Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS Smarte reisevaner Klarer FutureBuilt å redusere bilbruken? Union Scene, 12.oktober 2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Begreper - Mobilitetsplanlegging Mobility Management handler særlig om myke tiltak for

Detaljer

Mobilitetsplanlegging

Mobilitetsplanlegging Mobilitetsplanlegging Toril Presttun Vegdirektoratet Transportplanseksjonen Gevinster ved å få mer miljøvennlig transport Miljø Effektivitet Bedriftsøkonomi Helse Mobilitetsplanlegging Arealbruk Samfunsplanlegging

Detaljer

Høringsutgave 28.10.2014

Høringsutgave 28.10.2014 Høringsutgave 28.10.2014 Kommuneplanens arealdel 2014 2036 PARKERINGSVEILEDER FOR DRAMMEN KOMMUNE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 1 BYPLAN 2014 2 Forord Parkeringsveilederen inneholder bestemmelser og retningslinjer

Detaljer

Strategi for innfartsparkering i Buskerud. Geografiske utfordringar og omsyn

Strategi for innfartsparkering i Buskerud. Geografiske utfordringar og omsyn Strategi for innfartsparkering i Buskerud Geografiske utfordringar og omsyn Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud TØI-rapport 1239/2012 Jan Usterud Hansen Petter Christiansen Tanja

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern.

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Plan nr.: 2012101 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 20.2.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 14.01.16 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 200 TØI rapport /20 Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20, 2 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer