Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune. Presentasjon av hovedpunktene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune. Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014"

Transkript

1 Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune Presentasjon av hovedpunktene

2 Agenda 1. Analyse av Rana Kommune 2. Rammebetingelser 3. Organisasjonsalternativer 4. Konklusjon og anbefalinger

3 1. Analyse av Rana Kommune Normal premie 3

4 1. Analyse av Rana Kommune Normal premie 4

5 1. Analyse av Rana Kommune Fordeling av medlemsmassen Rana Kommune har en jevn aldersspredning Generelt så det i kommuner en fallende andel ansatte under 40 å Færre ynger ansatte med oppsatte rettigheter Høyere andel uføre hos Rana Kommune 5

6 1. Analyse av Rana Kommune Uførehistorikk og AFP Uføre- og tidligpensjoneringsmønster stor intern påvirkning gjennom personal og senior politikk For uttak av AFP62-64 kan Rana kommune velge om man vil ta kostnadene selv eller om man ønsker å utjevne kostandene med andre kunder i KLP. Ved pensjonskasse må man selv dekke kostnaden. Faktiske uføretilfeller i Rana kommune har variert mellom 7,2 og 28,8 uføre årlig (i årsverk). Gjennomsnittsutbetaling av uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen i Rana kommune er: Kr årlig for uføre fra aktiv Kr årlig for uføre fra oppsatt Uføreuttaket i Rana kommune har ligget på ca 4 årsverk høyere enn tariff-forutsetningene. Dersom denne tendensen vedvarer, vil Rana kommune kunne forvente ca 3,2 mill i økte uførekostnader i forhold til dagens uførepremie ved etablering av egen pensjonskasse. 6

7 1. Analyse av Rana Kommune I figuren uttrykkes differansene i forhold til faktisk lønnsgrunnlag for Rana kommune. Sikret uførepensjon etter gammel modell er 99,6 mill (grå) Sikret uførepensjon etter ny modell er 58,8 mill (blå) Reduksjonen utgjør 40,8 mill (41%) Estimert fremtidig premiereduksjon vil utgjøre ca 29% 7

8 1. Analyse av Rana Kommune AFP-Uttak Høyere utakk av AFP 65 hos Rana Kommune enn i fellesskapet hos KLP: Årlig kostnad i dag er estimert til kr 3,5 mill. i snitt 8 nye AFP per år (0,7% av pensjonsgrunnlaget) Hos KLP er dette estimert til kr 5,4 mill (1% av pensjonsgrunnlaget) Lavere utakk av AFP 62 (kan finansieres individuell uansett)

9 1. Analyse av Rana Kommune Tidligpensjonsmønster 33,7 % er yrkesaktive i Rana kommune mot 37% i KLP-fellesskapet Det er vesentlig færre som tar ut pensjon før 67 år i Rana kommune sammenlignet med KLP (35% i KLP mot 13% i Rana kommune) Det er ingen som tar ut pensjon etter 85-årsregelen i Rana kommune Det er like mange som pensjoneres med særalder i Rana og KLP Hele 40,8% av de over 62 år er uføre i Rana kommune mot 28,1 % i KLP

10 1. Analyse av Rana Kommune Sammendrag premie effekter

11 1. Analyse av Rana Kommune Redegjørelse for oppspart kapital Kontoregnskap Premiereserver Tilleggsavsetninger Fond for oppreservering langt liv Øvrige fond Sum midler Premiefond pr Sum midler inkl premiefond Premiereserven øker i løpet av 2014 Beregninger tilsier at ordningen er fult oppreservert i henhold til ny levealdertraiff- k2013 DNB har bekreftet at de skal bidra med kr 11 mill.

12 2. Rammebetingelser De siste 25 årene har pensjonsregelverket vært gjenstand for endringer og tilpasninger: 12

13 2. Rammebetingelser 13

14 2. Rammebetingelser 14

15 2. Rammebetingelser 15

16 2. Rammebetingelser 16

17 2. Rammebetingelser 17

18 2. Rammebetingelser Levealdersjustering Nøytralt utakk, pensjonsbeholdning blir juster i forhold til antatt levealder Man kan komp. for levealder ved å utsette uttaket av pensjon Gjenstående levetid Alder i 2012 Begge kjønn Kvinner Menn 62 år 22,19 år 23,55 år 20,67 år 63 år 21,35 år 22,68 år 19,84 år 64 år 20,51 år 21,81 år 19,03 år 65 år 19,69 år 20,96 år 18,23 år 66 år 18,87 år 20,12 år 17,43 år 67 år 18,08 år 19,28 år 16,67 år 68 år 17,30 år 18,46 år 15,93 år 69 år 16,53 år 17,66 år 15,18 år 70 år 15,75 år 16,85 år 14,41 år 75 år 12,08 år 13,01 år 10,89 år Alder ved pensjonsuttak Forventet årlig pensjon 62 år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr

19 2. Rammebetingelser Levealderesjustering også offentlig sektor For medlemmer som er født fra og med 1959, ingen individuell garanti Ved full tjenestetid skal pensjonen utgjøre 66% av pensjonsgrunnlaget med garanti 19

20 2. Rammebetingelser Samordningsfordeler En alderspensjon beregnes som: Samordningsfradraget består av: a) Grunnpensjon b) Tilleggspensjon (eventuelt kompensert helt eller delvis for særtillegg) Det er fire hovedfordeler ved dagens metode for beregning av samordningsfradraget 1. Tilleggspensjonen Tilleggspensjonen gir et bilde av hva slags inntekt medlemmet har hatt gjennom sitt yrkesaktive liv. a) Tilleggspensjonen i folketrygden beregnes med utgangspunkt i all innberettet inntekt til skattemyndighetene b) Tilleggspensjonen i tjenestepensjonsordningen beregnes ut fra det til enhver tid gjeldende pensjonsgrunnlag Ved uttak av pensjon vil det i samordningsfradraget bli hensyntatt den laveste tilleggspensjonen av a) og b) 20

21 2. Rammebetingelser Samordningsfordeler 2. Grunnpensjon Grunnpensjonen i folketrygden (gammel folketrygd) påvirkes av to hovedelementer: a) Sivilstand Personer som er gift/samboer mottar 85% av «G» hver Personer som bor alene mottar 100% av «G» b) Botid i Norge Ved kortere botid enn 40 år, blir grunnpensjonen redusert I samordningsfradraget tas det utgangspunkt i 75% av «G». dette gir medlemmet følgende gevinst: Personer som er gift/samboer 10% av «G» Personer som bor alene 25% av «G» 3. Medlemmer med lavere deltidsgrad enn 100% For medlemmer som har en gjennomsnittlig stillingsprosent blir grunnpensjonen korrigert for dette: 75% x «G» x stillingsbrøk 4. Uførepensjonister med lavere grad enn 50% Folketrygden yter normalt ikke uførepensjon for personer med lavere uføregrad enn 50% - unntak er uføregrader som skyldes yrkesskade. I pensjonsordningen har det frem til nå vært mulig å få tilkjent uføregrad helt ned til 1%. (Brutto pensjon uten samordning) 21

22 2. Rammebetingelser Relevant lov og avtaler Hovedelementene i pensjonsavtalen til Rana kommune (og andre kommuner) bygger på lov om Statens Pensjonskasse. Dette er imidlertid nedfelt i: 1) Tariffavtale Dagens pensjonsordningen tar utgangspunkt i tariffavtalen som gjelder i kommunal sektor; kapittel 2 Pensjonsforhold (gjeldende til ny foreligger HTA ) 2) Pensjonsavtale Gjeldende avtale med DNB 3) Pensjonsvedtekter Gjeldende fra 1. januar ) Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (LOV ) 5) Lov om forsikringsvirksomheter (LOV ) 6) Forskrifter om pensjonsordninger for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte (FOR ) 7) Forskrift om pensjonsordning for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune (FOR ) 22

23 3. Organisasjonsalternativer 1. Pensjonskasse 2. Pensjonsleverandør 1. Pensjonskasse Selveiende institusjon, som er etablert av et eller flere foretak Kan også omfatte virksomhet som henger naturlig sammen med pensjonsordningen Kan være basert på egen drift, eller man kan kjøpe tjenester eksternt Kan også kjøpe nøkkelferdig kasse To modeller av pensjonskasse: A. Egen pensjonskasse B. Fellespensjonskasse (kan ha felles adm uten og være fellespensjonskasse eks. Drammen Kommunale pensjonskasse Et styre skal velges, flertallet skal oppnevnes av foretaket (fire av medlemmene). De ansatte skal også være representer. Minst et medlem uten tilknytning til kommunen

24 3. Organisasjonsalternativer 2. Pensjonsleverandør Både Storebrand og DNB er ute av markedet SPK og en større pensjonskasse ser på muligheten for å gå inn i markedet Eneste mulighet for Rana Kommune er KLP: Et gjensidige forsikringsselskap Leverer finans og forsikringstjenester til offentlig sektor Etablert i datterselskaper Hovedkontor i Oslo 800 ansatte Forvaltnings kapital på 375 milliarder 24

25 3. Organisasjonsalternativer Motiver og utfordringer Kommuner har ikke frihet til å velge pensjonsplan, men må følge de tariffmessige dekningene. Derimot er det andre faktorer som kommunen har påvirkning på. Kostnadseffekt Påvirkningsmulighet lokalt Pensjonsnivå og dekninger Avgjørende Ingen Reguleringsgaranti Stor Ingen Bruttogaranti Stor Ingen Overføringsavtalen Stor Ingen Lønnsnivå og lønnsvekst Stor Liten Samlet tjenestetid (startalder-sluttalder) Tidligpensjonering Uførhet Turnover Vesentlig Stor Demografi (alder, kjønn mv) Moderat Liten Deltid Moderat Stor Meravkastning Moderat Delvis 25

26 3. Organisasjonsalternativer Finansiell risiko Frihet til å beslutte risikoprofil som er tilpasset risikoviljen (egen risikostyring) Frihet til å bruke ulike forvaltere og produkter, ikke bare livselskapets egne (mulighet til å velge det beste av det beste) Full transparens, ingen «black-bok» 26

27 3. Organisasjonsalternativer Finansiell risiko

28 3. Organisasjonsalternativer Finansiell risiko Tall fra pensjonskasseforening for 2013 Samlet hadde pensjonskassene 10,7% Private hadde 12,1% Offentlige 8,2% Oslo kommunes pensjonsforetak 8,8% Storebrand 4,6%, DNB 5,2% og KLP 6,7%

29 3. Organisasjonsalternativer Operasjonell risiko Finansdepartementet definerer begrepet operasjonell risiko som «risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser». Det kan dreie seg om alt fra tastefeil til utro tjenere, og for finansinstitusjoner kan det få enorme konsekvenser. Ved pensjonskasse: Noe operasjonell risiko Ved kjøp av en nøkkelferdig pensjonskasse vil denne minimeres Ved pensjonsleverandør: Nærmest ikke eksisterende Liten konsekvens Rana Kommunes oppgave vil primært være å betale premie til rett tid, samt ajourhold av medlemsbestanden

30 3. Organisasjonsalternativer Egenkapital krav Egenkapitalen til begge alternativene er ikke en pensjonskostnad. Pensjonskasse: Totalt ca kr 150 mill. Eiendom kan brukes (2,5% i dokumentavgift) 50% (kr 75 mill.) kan være ansvarlig lån 10% bør være kontanter (kr 15 mill.) KLP: For 2014 utgjorde denne 2,74% av premiereserven ca kr 34 mill. Planen er at det årlige egenkapitalinnskuddet skal være på ca 0,3% av premiereserven

31 3. Organisasjonsalternativer Reservekrav ved flytting /etablering av pensjonskasse Ved flytting til pensjonskasse: Pensjonskasse kan maksimalt ha 3% grunnlagsrente Deler av Rana Kommune sin pensjonsreserve er avsatt på 3,4% ( NOK 695 mill.) Økt reservekrav pga. dette er beregnet til mellom 4 og 6% av dette, tilsvarende NOK mil. Rana Kommune har tilleggsavsetninger på NOK 33,8 mill. Dette kan brukes til denne oppreserveringen Denne oppreserveringen er ikke hensyntatt i tabellen under Reservekrav etter K2013 Under er det et bilde av avsatte reserver i DNB kontra K 2013 (KLP eller pensjonskasse) Den viser at det er avsatt Nok 72 mill. mer i DNB en behovet beregnet etter K

32 4. Konklusjon og anbefaling 32

33 4. Konklusjon og anbefaling Arbeidsgiveravgift Kapitalbehovet på anbefalt NOK 150 millioner kan delvis finansieres ved å overføre eiendom vederlagsfritt til pensjonskassen som en del av pensjonskassens egenkapital. Rana kommune må betale en leie til pensjonskassen for å bruke eiendommene. Denne leien som utgiftsføres får en motpost ved at den bidrar tilsvarende til pensjonskassens overskudd. Pensjonskassens overskudd tilføres premiefond. På denne måten benyttes leieutgiftene til å betale pensjonspremie noe Rana kommune sparer arbeidsgiveravgift på (pt 5,1 %). Gitt 6% avkastningskrav, utgjør dette NOK 9 mill. i inntekt i pensjonskassen Spart arbeidsgiveravgift vil da utgjøre NOK 0,46 mill. Dokument avgift på Nok 3,8 mill blir en kostnad. 33

34 4. Konklusjon og anbefaling Kostnader ved flytteprosessen Det vil uavhengig av om man velger: a) Egen kasse b) Pensjonsleverandør komme et egent flyttegebyr, dette finner vi i Forskrift til forsikringsvirksomhetsloven Flyttegebyr: Flyttegebyret kan ikke settes høyere enn 5000 kroner ved flytting av en kollektiv pensjonsordning for én arbeidsgiver. Flyttegebyret fastsettes under hensyn til omkostninger som skal være dekket gjennom de omkostningselementer det tidligere er tatt hensyn til ved beregning av pristariffer for tjenester. Institusjonen kan ikke kreve dekning av kostnader knyttet til overføringen av en forsikring utover flyttegebyret. I tillegg til dette vil kommunen eventuelt måtte sette av resurser til kontroll av flytteoppgjøret, eventuelt kjøpe dette i markedet. Når kommunen flytter pensjonsordning vil det i en periode være flere leverandører inn i bildet. Eks så vil eksisterende pensjonister være igjen i DNB, før disse også blir flyttet over. Hovedpoenget er, at når det gjelder kostander ved flytteprosessen vil disse kun i meget liten grad bli påvirket av om man velger egen pensjonskasse eller ny pensjonsleverandør. 34

35 4. Konklusjon og anbefaling Anbefaling Rana kommune har i perioden 2007 til 2013 hatt stort utbytte av å være en del av et utjevningsfellesskap. I alt har dette gitt Rana kommune en «gevinst» på ca. kr 221 mill. Vår og Gablers analyse viser at kommunen kan forvente en årlig besparelse ved etablering av egen pensjonskasse er på ca. kr 2.7 mill i forhold til et medlemskap i KLP. Dette tilsvarer ca. 2,3 % i forhold til den årlige premieinnbetaling Tryggheten med å videreføre et medlemskap i et utjevningsfellesskap må derfor veies opp mot endret risiko med mulighet for lavere kostnad i en egen pensjonskasse. Paretos vurdering er at fordelen ved opprettelse av egen pensjonskasse kan synes liten i forhold til økt risiko samt det øvrige merarbeid ved egen pensjonskasse. Det anbefales derfor å flytte pensjonsordningen til KLP. 35

Pensjonsanalyse. for

Pensjonsanalyse. for Pensjonsanalyse for Versjon 1.3 2. februar 2015 Gabler AS Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo Tlf: (+47) 24 13 07 00 NO 950 842 393 MVA www.gabler.no 1 2 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 4 2 Oppsummering...

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Presentasjon pensjonsanalyse

Presentasjon pensjonsanalyse Presentasjon pensjonsanalyse Tromsø kommune 15. mai 2013 Om oss Bjarne Refsnes, seniorkonsulent Gabler Bjarne er utdannet siviløkonom med lang erfaring fra offentlig pensjon, forsikringsrådgivning og konkurranseutsetting.

Detaljer

Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *)

Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *) Vurdering av tilbud om forvaltning av Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Offentlig versjon *) (Konkurransesensitiv informasjon om tilbydernes produkter som er utelatt) Utført av Griff Pensjon AS

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon FORORD Pensjonsveilederen utgis for tiende år på rad. I årets utgave er enkelte kapitler utvidet, slått sammen eller er nye. De anskaffelsesrettslige forhold

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Levanger kommune. Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning. Utført av. Willis AS

Levanger kommune. Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning. Utført av. Willis AS Levanger kommune Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Utført av Willis AS 10. november 2005 Innhold 1. Oppsummering...3 1.1. Premie og reservekrav...4 1.2. Policy for anvendelse

Detaljer

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12

Innledning 3. Om pensjonsordningen 4. Tema: Pensjonssystemet 6. Dette tilbyr pensjonsordningen 9. Pensjonsforpliktelser 11. Kapitalforvaltning 12 Årsrapport 2013 2 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsrapport 2013 3 Innhold Innledning Innledning 3 Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1. Endringer i forsikringsvirksomhetsloven 6 2. Organisering av pensjonsordning 7 3. Pensjon er sparing 8 4. Premien

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret Fra: rådmannen Saksbehandler: Håkon Ystehede Dato:20.05.2014 PENSJONSORDNING - FLYTTING AV PENSJON FRA DNB TIL KLP Bakgrunn

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2013 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 213 Med langsiktig perspektiv og offensive holdninger inn i en ny periode 1-årsjubileumsåret 213 er historie, og pensjonskassens styre og administrasjon retter

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1 Organisering av pensjonsordning 6 2. Pensjon er sparing 7 3. Forsikringsvirksomhetsloven 8 4. Premien 10 5. 5.1

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Båtsfjord kommune. Evaluering anbudsrunde pensjon. 3.november 2009. Aon Grieg

International Insurance Brokers & Consultants. Båtsfjord kommune. Evaluering anbudsrunde pensjon. 3.november 2009. Aon Grieg & Consultants Båtsfjord kommune Evaluering anbudsrunde pensjon 3.november 2009 Aon Grieg Sammendrag Båtsfjord kommune har inngått avtale med Aon Grieg om å konkurranseutsette Båtsfjord kommunes tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093

Arve G Myrvang Consulting Org nr 913 671 139 Olaf Bulls vei 34, 0765 Oslo Telefon 928 38 093 NOTAT 7.3.2015 KR 11.3/15 Utarbeidet av Arve G Myrvang For Kirkerådet ved Jan Rune Fagermoen 1. INNLEDNING Den 4 mars mottok jeg mail fra Jan Rune Fagermoen i Kirkerådet som anmodet meg om å gi min vurdering

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.11.212 Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 15: Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer