Presentasjon pensjonsanalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon pensjonsanalyse"

Transkript

1 Presentasjon pensjonsanalyse Tromsø kommune 15. mai 2013 Om oss Bjarne Refsnes, seniorkonsulent Gabler Bjarne er utdannet siviløkonom med lang erfaring fra offentlig pensjon, forsikringsrådgivning og konkurranseutsetting. Han har ledet offentlig sektor i Storebrand, har arbeidet med forsikringsrådgivning i ledende stillinger i Aon Grieg og Willis, samt som partner i Griff og vært daglig leder i KS-Konsulent as. Har blant annet hatt oppdrag for KS, Spekter (NAVO), helseregioner og Pensjonskontoret om strategiske pensjons- og forsikringsspørsmål og har gjennomført pensjonsanalyser for kommuner, fylkeskommuner og samtlige helseforetak i Norge. Prosjektansvar for pensjonsanalyse med pensjonskassevurdering og etablering av ny pensjonskasse for Harstad kommune i Kommunestyremedlem siden 2007 kjenner politikkens logikk. Arild Halvorsen, seniorkonsulent Gabler Arild er utdannet aktuar fra Universitetet i Oslo. Han har hatt sentrale lederstillinger i bank/forsikring, finansnæringen for øvrig samt IT. Spisskompetanse i arbeidet med pensjonskasser der han de siste 9 år har ledet KLP Forsikringsservice datterselskap av KLP som jobber dedikert med offentlige pensjonskasser. I denne perioden var han også ansvarlig aktuar for 13 kommunale pensjonskasser. Før dette har han vært banksjef/direktør i Kreditkassen, divisjonsdirektør i Provida selskap med IT løsninger for bank/finans. Management Consultant i Gemini med strategiske oppdrag for finansnæringen. Han har omfattende styrefaring fra sentrale finansaktører som Visa, Eurocard, Bankteknisk Hovedutvalg, Bankenes Betalingssentral. Swift etc. Stort kontaktnett i finansnæringen. 2 1

2 Gabler Vi håndterer NOK 95 mrd. på vegne av våre kunder Tillit fra Industri Finansinstitusjoner Energi Kommuner - Siden Pensjonsanalyse for Tromsø 1. Kort beskrivelse av regelverk og marked for offentlig tjenestepensjon 2. Tromsø kommunes valgmuligheter Livsforsikringsselskap, Pensjonskasse, Premieutjevning 3. Kostnadsdriverne i pensjonsordningen Pensjonskostnad og pensjonspremie 4. Økonomiske effekter av etablering av egen pensjonskasse kontra forsikring Engangseffekter, Årlige effekter 5. Totalregnskap pensjonsordningen 6. Sammenligning av DNB og KLP Historiske resultater, Forventet avkastning, Prisen for tjenestene 4 2

3 Offentlige pensjonskasser Navn Forvaltningskapital i NOK Per Oslo Pensjonsforsikring (Oslo kommunes pensjonskasse organisert som et livselskap) Akershus fylkeskommunale pensjonskasse Bergen kommunale pensjonskasse Trondheim kommunale pensjonskasse Kristiansand kommunale pensjonskasse Norges Banks pensjonskasse Vestre Viken pensjonskasse Drammen kommunale pensjonskasse BKK pensjonskasse Skien kommunale pensjonskasse Tromsø kommunale pensjonskasse Ca Bodø kommunale pensjonskasse Hafslund offentlige pensjonskasse Sandnes kommunale pensjonskasse Arendal kommunale pensjonskasse Agder Energi pensjonskasse Skagerak Energi pensjonskasse Sandefjord kommunale pensjonskasse Navn Forvaltningskapital i NOK Per Haugesund kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse Harstad kommunale pensjonskasse Molde kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse Lørenskog kommunale pensjonskasse E-CO Energi pensjonskasse 861 Fjell kommunale pensjonskasse 542 Elverum kommunale pensjonskasse 532 Stokke kommunale pensjonskasse 484 Flekkefjord kommunale pensjonskasse 435 Haugaland Kraft pensjonskasse 350 Andebu kommunale pensjonskasse 182 Hålogaland Kraft AS pensjonskasse 148 Bodø Energi pensjonskasse 143 Vest-Telemark Kraftlags pensjonskasse 80 5 Nytt dødelighetsgrunnlag i kollektiv pensjonsforsikring Finanstilsynets har besluttet at det skal innføres et nytt dødelighetsgrunnlag for kollektive pensjonsforsikringer i livsforsikringsselskaper og pensjons-kasser med virkning fra Økt forventet levealder er en utfordring for livsforsikringsselskap og pensjonskasser. Dette setter krav til økte premier og høyere forsikringstekniske avsetninger for å ha tilstrekkelige midler til å dekke fremtidige forpliktelser. Det nye dødelighetsgrunnlaget vil øke avsetningsbehovet betydelig. Det er i en flytteprosess knyttet usikkerhet til hvor stor andel av det endelige oppreserveringsbehovet som vil bli overført. Finanstilsynet har fastlagt at alle livsforsikringsselskaper og pensjonskasser skal inn på et såkalt dynamisk dødelighetsgrunnlag. Gabler har fra tidligere et slik dødelighetsgrunnlag «Gap 07». 6 3

4 Pensjonsanalyse for Tromsø 1. Kort beskrivelse av regelverk og marked for offentlig tjenestepensjon 2. Tromsø kommunes valgmuligheter Livsforsikringsselskap, Pensjonskasse, Premieutjevning 3. Kostnadsdriverne i pensjonsordningen Pensjonskostnad og pensjonspremie 4. Økonomiske effekter av etablering av egen pensjonskasse kontra forsikring Engangseffekter, Årlige effekter 5. Totalregnskap pensjonsordningen 6. Sammenligning av DNB og KLP Historiske resultater, Forventet avkastning, Prisen for tjenestene 8 Valg av pensjonsløsning I prinsippet har kommuner to valg for å organisere og finansiere sine pensjonsforpliktelser: Forsikring (med premieutjevning) KLP (egenkapitalinnskudd) DNB Liv Egen (eller felles) pensjonskasse 9 4

5 Valgmuligheter for Tromsø kommune Premieprinsipp Risiko-fellesskap Død, uførhet, langt liv 85-årsregel Brutto-garanti Overføringsavtale mv Storebrand DNB LIV KLP Egen kasse Foretar ingen nytegning av offentlig tjenestepensjon Individuelt beregnet premie (Gjelder Tromsø, Alta og Bærum) Full risikoutjevning - forsikret Full utjevning av årets kostnad Premie-utjevning med alle andre kommuner og kommunale virksomheter i DNB LIV som har utjevnet premie i hht Hovedtariffavtalen Premie-utjevning med alle andre kommuner og kommunale virksomheter i KLP Full risikoutjevning - forsikret Full utjevning av årets kostnad Må skyte inn egenkapital. Får ikke eierskap til opptjent egenkapital Ingen premieutjevning med andre kommuner Full egenrisiko, men kan reassurere Full egenrisiko Må skyte inn egenkapital. Egenkapital Leier egenkapital Kan bruke kommunens eiendommer Kommuner Pensjonsanalyse for Tromsø 1. Kort beskrivelse av regelverk og marked for offentlig tjenestepensjon 2. Tromsø kommunes valgmuligheter Livsforsikringsselskap, Pensjonskasse, Premieutjevning 3. Kostnadsdriverne i pensjonsordningen Pensjonskostnad og pensjonspremie 4. Økonomiske effekter av etablering av egen pensjonskasse kontra forsikring Engangseffekter, Årlige effekter 5. Totalregnskap pensjonsordningen 6. Sammenligning av DNB og KLP Historiske resultater, Forventet avkastning, Prisen for tjenestene 14 5

6 Kostnadsdrivere i kommunal pensjonsordning Kostnadseffekt Pensjonsnivå og dekninger Avgjørende Ingen Reguleringsgaranti Stor Ingen Bruttogaranti Stor Ingen Overføringsavtalen Stor Ingen Lønnsnivå og lønnsvekst Stor Liten Samlet tjenestetid (startalder-sluttalder) Tidligpensjonering Uførhet Turnover Vesentlig Påvirkningsmulighet lokalt Stor Demografi (alder, kjønn mv) Moderat 1) Liten Deltid Moderat Stor Meravkastning Moderat Delvis 1) For Tromsø er denne effekten stor 15 Pensjonspremie Pensjonspremie er den innbetaling som er nødvendig for at de til enhver tid påløpte pensjonsrettigheter skal være fullfinansiert. Premieberegningen tar hensyn til at pensjonsmidlene får en årlig avkastning i hele forsikringens løpetid (grunnlagsrenten), men tar ikke høyde for fremtidig lønnsøkning eller regulering av pensjoner Premien tar også hensyn til dødelighet, uførerisiko mv, men ikke turnover Ved hver lønnsregulering beregnes ny årlig premie for den nye høyere rettigheten. I tillegg må det innbetales en engangspremie for å dekke differansen mellom ny og gammel premie for opptjent medlemstid 16 6

7 Pensjonskostnad Pensjonskostnad er nåverdien av beregnet samlet fremtidig pensjonsopptjening Beregning av pensjonskostnader kan bygge på følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger: Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente Forventet avkastning på pensjonsmidler Lønnsutvikling Regulering av løpende pensjon Regulering av Folketrygdens grunnbeløp Aktuarmessige forutsetninger: Demografiske faktorer (dødelighet, uførhet m.v.) Frivillig avgang m.v. 17 Pensjonssparing og pensjonsutbetaling [Premieinnbetalinger + garantert rente] = pensjonsutbetalinger Oppspart kapital 35 år Premiebetalingsperiode 67 år Utbetalingstid 82 år 7

8 Pensjonssparing og pensjonsutbetaling Lønnsregulering år 1 Oppsparing til alderspensjon Utbetaling av alderspensjon 35 år Premiebetalingsperiode 67 år Utbetalingstid 82 år Pensjonssparing og pensjonsutbetaling På grunn av lønnsregulering og sluttlønnsprinsippet vil derfor premieopptjeningen følge den rød linjen (observert fra 67 år) Regnskapsførte pensjonsforpliktelser vil beregnes langs den grå linjen Oppspart kapital 35 år Premiebetalingsperiode 67 år Utbetalingstid 82 år 8

9 Illustrasjon premieutvikling 5% lønnsvekst Rød del av kolonnen er engangspremie for hvert års lønnsregulering Årsaken til økningen er at ved sluttlønnsprinsippet må alle tidligere års opptjening på nytt lønnsnivå dekkes opp Engangspremie regulering Årlig premie 22 Faktorer som påvirker pensjonskostnadene Demografi (Gabler-indeks) Uførhet Tidligpensjon (AFP, 85-årsregel) Nettoavkastning = Bruttoavkastning - Forvaltningskostnader - Administrasjonskostnader (fakturerte og ikke fakturerte) - Rentegarantipremie - Pris for forsikringsrisiko 23 9

10 GW indeks basert på PAI-registeret Lønn Antall menn Stillingsprosent Alder Antall kvinner Stillingsprosent Tjenestetid Lønnsregulering 24 Gabler-Indeks - alle kommuner (gjsnitt = 0) 26 10

11 Gabler-Indeks alle kommuner (forsikret = 0) 27 Faktorer som påvirker pensjonskostnadene Demografi (Gabler-indeks) Uførhet Tidligpensjon (AFP, 85-årsregel) Nettoavkastning = Bruttoavkastning - Forvaltningskostnader - Administrasjonskostnader (fakturerte og ikke fakturerte) - Rentegarantipremie - Pris for forsikringsrisiko 28 11

12 Pensjonssparing og pensjonsutbetaling Utbetalingstid 35 år 67 år 82 år Pensjonssparing og pensjonsutbetaling Engangsavsetning for å dekke uførepensjon Utbetalingstid Utbetalingstid 35 år 55 år 67 år 82 år 12

13 Pensjonssparing og utbetaling Sparebehov for ansatt med lønn = med antatt årlig utbetaling fra tjenestepensjonsordning ( fra folketrygd) 67 Ufør 55 Demografisk fordeling Tromsø 32 13

14 Demografi KLP (1KV 2012) Storebrand (felles) (4kv 2012) DNB Tromsø Gjennomsnittsalder 45,91 år 45,40 år 41,80 år PGRL pr aktiv ansatt PGRL pr årsverk Samlet PGRL DNB Tromsø Uføreandel 15,98 % 15,80 % Uføreandel årsverk 15,62 % 15,56 % Snitt aktuell deltid 82,88 % 81,30 % 90,10 % Uføreandel 14,22 % 15,98 % 15,80 % Uføreandel årsverk 11,17 % 10,20 % 15,62 % 15,56 % Kvinneandel 76,82 % 80,90 % 69,89 % Antall aktive (44%) 3676 (29%) Antall fratrådte (56%) 8811 (71%) 33 Uføreutvikling Tromsø i forhold til tariff 34 14

15 Faktorer som påvirker pensjonskostnadene Demografi (Gabler-indeks) Uførhet Tidligpensjon (AFP, 85-årsregel) Nettoavkastning = Bruttoavkastning - Forvaltningskostnader - Administrasjonskostnader (fakturerte og ikke fakturerte) - Rentegarantipremie - Pris for forsikringsrisiko 35 Uttak av AFP62 og AFP

16 38 Tromsø - alder ved uførhet (perioden ) 39 16

17 Pensjonssparing og pensjonsutbetaling Utbetalingstid 35 år 67 år 82 år Økt pensjonsalder gir lavere kostnader Høy uførhet/førtidspensjon gir høye kostnader (bratt kurve) Oppsparing 12 % Utbetalingstid 35 år 59 år 67 år 82 år 17

18 Økt pensjonsalder gir lavere kostnader Lengre sparetid og kortere utbetalingstid gir reduserte pensjonsutgifter Oppsparing Utbetalingstid Ved å øke gjennomsnittlig Pensjonsalder med ett år: Årlig kostnadsreduksjon for kommune med 6000 ansatte om lag NOK 11 mill 35 år år 82 år Pensjonsanalyse for Tromsø 1. Kort beskrivelse av regelverk og marked for offentlig tjenestepensjon 2. Tromsø kommunes valgmuligheter Livsforsikringsselskap, Pensjonskasse, Premieutjevning 3. Kostnadsdriverne i pensjonsordningen Pensjonskostnad og pensjonspremie 4. Økonomiske effekter av etablering av egen pensjonskasse kontra forsikring Engangseffekter, Årlige effekter 5. Totalregnskap pensjonsordningen 6. Sammenligning av DNB og KLP Historiske resultater, Forventet avkastning, Prisen for tjenestene 46 18

19 Engangseffekter Behov for økt avsetning på grunn av at pensjonskasser maksimalt kan ha 3% grunnlagsrente. Om lag 1,1 mrd av reserven i DNB er avsatt på 4%. Estimert effekt NOK mill Kommunen må stille med egenkapital i pensjonskassen anbefalt nivå NOK 200 mill 47 Engangseffekter Innbetalt egenkapital og styrket reserve er ikke en kostnad i kommuneregnskapet. Tromsø vil kunne bruke overskuddet av avkastningen på midlene til å betale fremtidig premie. Egenkapitalen kan skaffes ved å overføre eiendom fra kommunen til pensjonskassen Kontanter (ca 10%) Det må betales dokumentavgift av overført eiendom som ved NOK 200 mill vil utgjøre NOK 5 mill (er en reell kostnad)

20 Krav til bufferkapital i pensjonskassen Avkastning, risiko og kapitalkrav ved ulike aktivasammensetninger Forutsatt forvaltningskapital 2 300,0 Forsiktig profil Moderat profil Offensiv profil Rentebærende investeringer 80 % 70 % 60 % Aksjer 15 % 20 % 25 % Eiendom 5 % 10 % 15 % Forventet avkastning 5,3 % 5,6 % 5,9 % Risiko 3,8 % 4,7 % 5,8 % Minstekrav til EK i dag 88,3 100,3 112,2 EK som gir 12% kapitaldekning 132,5 150,4 168,4 Mulig krav til bufferkapital ved Solvency II 300,0 400,0 450,0 Administrasjons og forvaltningskostnad A Administrasjonskostnader - fakturerte B Forvaltingskostnader - fakturerte C Pris for rentegaranti - fakturert D Godtgjørelse for forsikringsrisiko E Administrasjons- og forvaltingskostnader - fakturerte F Administrasjons- og forvaltingskostnader ikke fakturerte G Samlede administrasjons- og forvaltingskostnader De rene administrasjonskostnader utgjør A + F i tabellen over = NOK Dette tilsvarer ca. 0,2% av premiereserven som var NOK millioner Basert på vår markedserfaring vil en «nøkkelferdig» pensjonskasse av samme størrelse ha om lag samme kostnad

21 Administrasjons og forvaltningskostnad A Administrasjonskostnader - fakturerte B Forvaltingskostnader - fakturerte C Pris for rentegaranti - fakturert D Godtgjørelse for forsikringsrisiko E Administrasjons- og forvaltingskostnader - fakturerte F Administrasjons- og forvaltingskostnader ikke fakturerte G Samlede administrasjons- og forvaltingskostnader Vi legger også til grunn at forvaltningskostnadene i en pensjonskasse ville være omtrent på nivå med de fakturerte kostnadene i DNB gitt en tilsvarende aktivafordeling. 51 Administrasjons og forvaltningskostnad A Administrasjonskostnader - fakturerte B Forvaltingskostnader - fakturerte C Pris for rentegaranti - fakturert D Godtgjørelse for forsikringsrisiko E Administrasjons- og forvaltingskostnader - fakturerte F Administrasjons- og forvaltingskostnader ikke fakturerte G Samlede administrasjons- og forvaltingskostnader Rentegarantikostnaden i DNB på NOK 3,2 mill. (C i tabellen) ville i en pensjonskasse i praksis være lik 0 for kommunen. Godtgjørelse for forsikringsrisiko på NOK 4,3 mill vil for en pensjonskasse kun omfatte reassuranse (katastroferisiko). Kostandene for en slik dekning estimeres til om lag NOK NOK 0,2 mill en besparelse på NOK 4,1 mill

22 Administrasjons og forvaltningskostnad A Administrasjonskostnader - fakturerte B Forvaltingskostnader - fakturerte C Pris for rentegaranti - fakturert D Godtgjørelse for forsikringsrisiko E Administrasjons- og forvaltingskostnader - fakturerte F Administrasjons- og forvaltingskostnader ikke fakturerte G Samlede administrasjons- og forvaltingskostnader Ved overgang til pensjonskasse vil da kostnadene i kommuneregnskapet reduseres fra NOK 12,5 mill. til NOK 5,0 mill. En årlig besparelse på NOK 7,5 mill. 53 0,7% = 12,6 mill 54 22

23 Verdijustert avkastning Antatt årlig kostnadseffekt i forhold til dagens løsning med individuell premie i DNB Årlige effekter DNB KLP Egen Utjevnet premie kasse «Normalpremie» Uførepremie -8-8 AFP65 +3,7 - SAMLET EFFEKT PREMIE +7,7-8 Administrasjonskostnad Kapitalforvaltning Rentegaranti og fortjenesteelement for risiko +0,3-0, ,3-7,3 Merknad Scorer vesentlig bedre enn premieutjevningsfelleskapet på «GWindeks» Tromsø har i dag 30% høyere uførepremie i DNB enn tilsvar-ende utjevnet premie. Ny pris-vurdering gjøres av DNB i mai d.å.og kan medføre endret pris Tromsø har lavere uttak av AFP65 enn utjevningsfellesskapet Årlig effekt vil variere og er avhengig av utvikling i kommunen Basert på observerte pristilbud i markedet for 2013 SAMLET EFFEKT KOSTNADER +0,3-5,2-7,3 Dette anses som sikre årlige effekter ESTIMERT TOTALEFFEKT +8 +2,5-15,3 Arbeidsgiveravgift - -1 ESTIMERT TOTALEFFEKT inkl skatter og avgifter +8,4 +4,3-16,3 Husleie Samlet estimert effekt 23

24 Pensjonsanalyse for Tromsø 1. Kort beskrivelse av regelverk og marked for offentlig tjenestepensjon 2. Tromsø kommunes valgmuligheter Livsforsikringsselskap, Pensjonskasse, Premieutjevning 3. Kostnadsdriverne i pensjonsordningen Pensjonskostnad og pensjonspremie 4. Økonomiske effekter av etablering av egen pensjonskasse kontra forsikring Engangseffekter, Årlige effekter 5. Totalregnskap pensjonsordningen 6. Sammenligning av DNB og KLP Historiske resultater, Forventet avkastning, Prisen for tjenestene 58 Kontoføringsanalyse Tromsø 60 24

25 Pensjonsanalyse for Tromsø 1. Kort beskrivelse av regelverk og marked for offentlig tjenestepensjon 2. Tromsø kommunes valgmuligheter Livsforsikringsselskap, Pensjonskasse, Premieutjevning 3. Kostnadsdriverne i pensjonsordningen Pensjonskostnad og pensjonspremie 4. Økonomiske effekter av etablering av egen pensjonskasse kontra forsikring Engangseffekter, Årlige effekter 5. Totalregnskap pensjonsordningen 6. Sammenligning av DNB og KLP Historiske resultater, Forventet avkastning, Prisen for tjenestene

26 66 Avkastningssammenligning DNB-KLP 67 26

27 Egenkapitalinnskudd i KLP 68 Forventet fremtidig avkastning 69 27

Outsourcing av oppgaver nøkkelferdig pensjonskasse. Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. August 2013 Siri Marstrander Fodnes

Outsourcing av oppgaver nøkkelferdig pensjonskasse. Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. August 2013 Siri Marstrander Fodnes Outsourcing av oppgaver nøkkelferdig pensjonskasse Seminar: Kommunale pensjonskasser 20. August 2013 Siri Marstrander Fodnes Egen pensjonskasse eller utjevnet premie? Folketrygd, Tariffavtale, sentrale

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

Sender som avtalt vårt tilbud på flytting av tjenestepensjonsordningen fra DNBtil KLPpr 01.01.2015.

Sender som avtalt vårt tilbud på flytting av tjenestepensjonsordningen fra DNBtil KLPpr 01.01.2015. Mona Nilssen J' E E Dokld:14004100 (13/868-9) Fra: Tore A. Westin EE' IL' ;, {E%$,g"p E,j fg;l'g Sendt: 26.juni201407:33 El. ' Til: Post Dønna Emne: VS:Tilbud Offentlig tjenestepensjon Vedlegg: Dønna kommune

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Foto: Istockphoto AKERSHUS FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Årsberetning og regnskap 2013 Foto: Istockphoto Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse Styrets

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer