NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT TIL POLITISK UTVALG"

Transkript

1 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: administrasjonsutvalget, formannskapet, kommunestyret Fra: rådmannen Saksbehandler: Håkon Ystehede Dato: PENSJONSORDNING - FLYTTING AV PENSJON FRA DNB TIL KLP Bakgrunn Kommunestyret behandlet sak 129/13 Pensjonsordning flytting av pensjonsordning fra DNB til KLP. Det ble vedtatt å flytte pensjonsordningen til KLP med virkning fra Overgangen implementeres nå og forventes å være gjennomført i løpet av sommeren I vedtaket ber kommunestyret rådmannen kartlegge andre kommuners løsninger for egne pensjonskasser. Dette notatet omtaler eksisterende kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser og deres finansielle resultater. Anslåtte kostnadskonsekvenser ved å etablere egen pensjonskasse for Frogn kommune er også vist. Innledning Etter at DNB og Storebrand sluttet å tilby pensjonsordninger til kommunene ved årsskiftet, er opprettelse av kommunale pensjonskasser i praksis det eneste alternativet til KLP. Ifølge Kommunal rapport hadde DNB og Storebrand til sammen 92 kommunale pensjonskunder som må etablere andre løsninger. Det er ikke uten videre mulig å kartlegge hvilke prosesser de enkelte kommuner er inne i med hensyn til etablering av alternative løsninger for pensjonsordning. Det blir dermed naturlig å undersøke de eksisterende kommunale pensjonskassene. Pr var det 51 private og 34 offentlige pensjonskasser i Norge ifølge tall fra Pensjonskasseforeningen. Av de 34 offentlige pensjonskassene er 33 medlemmer i Pensjonskasseforeningen. I tillegg er Oslo Pensjonsforsikring AS, som eies av Oslo kommune, medlem i foreningen. Så langt vi har kunnet undersøke eksisterer følgende 23 fylkeskommunale og kommunale pensjonskasser. Akershus fylkeskommune Andebu kommune Arendal kommune Vår ref.: 14/ Side 1 av 7

2 Bergen kommune Bodø kommune Buskerud fylkeskommune Drammen kommune Elverum kommune Fjell kommune Flekkefjord kommune Halden kommune Harstad kommune Haugesund kommune Kristiansand kommune Lørenskog kommune Molde kommune Moss kommune Oslo kommune Sandefjord kommune Sandnes kommune Skien kommune Stokke kommune Trondheim kommune Den eldste pensjonskassen er Oslo Pensjonsforsikring AS, som har sin opprinnelse i Aker pensjonskasse (1901) og Kristiania pensjonskasse (1902). Den nyeste er Harstad (2012). Tromsø og Asker kommuner har vedtatt og er i ferd med å etablere egne pensjonskasser i Vi har fått opplyst at flere kommuner utreder etablering av egne kasser. Mulige kriterier ved valg av løsning Da Frogn kommune konkurranseutsatte pensjonsordningen i 2010 ble følgende kriterier utarbeidet: Tildelingskriterier Vekting Poengskala 1 Forsikringspremie Soliditet, avkastning og tildelt premiefond Adm. kostnader, rentegarantipremie, forvaltningskostnader, egenkapitalbetjening Bruttogaranti og AFP Kapitalbinding Leveranse Service, kvalitet og forutsigbarhet Rapportering, datasystem og portal Premieutjevningsfellesskap Samfunnsansvar SUM 100 % 1. Forsikringspremie vil være ca 50 % av de samlede direkte kostnader ved kommunens pensjonsordning og foreslås vektet til 40 %. Vår ref.: 14/ Side 2 av 7

3 2. Soliditet og avkastning er viktige elementer for å kunne vurdere hva kommunen vil få tilbakeført til sitt premiefond som overskudd og foreslås vektet til 15 % 3. Adm.kost, rentegar.pr, forvaltningskostnader og ek-betjening utgjør ca 1 % av PG (pensjonsgrunnlaget) og foreslås vektet til 8 % 4. Bruttogaranti og AFP 65 utgjør ca 1,5 % av PG og foreslås vektet til 8 % 5. Kapitalbinding vil avklare om det er tilstrekkelige midler i ordningen (i Storebrand) ved en eventuell flytting eller om kommunen må innbetale en engangspremie for å innfri tariffavtalens krav om full fondsdekning eller om det alternativ frigjøres midler ved en flytting og foreslås vektet til 8 % 6. Leveranse beskriver opplegg for HMS, lån til ansatte. Arbeidet med sykefravær og tidligpensjonering er viktig for kommunens økonomi og har også stor relevans til kostnadene ved tjenestepensjonsordningen, både mht risikopremie og direkte kostander forbundet med AFP-uttak. Foreslås vektet til 6 %. 7. Service, kvalitet og forutsigbarhet er elementer som er viktig for arbeidsbelastningen for økonomi- og personalavdelingen. Det er også viktig at kommunens ansatte møter velvillighet ved spørsmål vedrørende tidlig-pensjonering, uførepensjon eller alderspensjon. Dette foreslås vektet til 6 %. 8. Rapportering, datasystem og portal er viktig for kommunens ledelse og den daglige drift. Effektiv drift gjennom gode rutiner og portalløsninger i tillegg til økonomiske rapporter har en direkte økonomisk effekt og foreslås vektet til 4 %. 9. Premieutjevningsfellesskapet gir uttrykk for de underliggende demografiske faktorene hos tilbyder. Over tid vil utjevningsfellesskapet ha betydning for risikoprisen det enkelte forsikringsselskap tilbyr sine kunder og er foreslått vektet til 4% av de kvalitative tildelingskriteriene. 10. Elementet samfunnsansvar viser tilbydernes opplegg for etisk forvaltning. Det er viktig for kommunen å synliggjøre vektlegging av leverandører som ivaretar en etisk forvaltning av kommunens midler til forvaltning. Dette er foreslått vektet til 1%. Ved utarbeidelse av dette notatet har det ikke vært mulig å gå inn på alle disse kriteriene i forhold til etablering av egen pensjonskasse, men enkelte av dem er belyst. Ved intervjuer av representanter fra Molde og Lørenskog kommunale pensjonskasser er flere av kriteriene adressert. Nedenfor skisseres de viktigste forskjellene mellom forsikrede ordninger (som i DNB, der vi har vært) og egen pensjonskasse. I den neste tabellen skisseres de viktigste forskjellene mellom KLP (som vi tilhører nå) og egen pensjonskasse. Beslutningstaker Forsikringsrisiko Forsikret ordning Styret i livselskapet beslutter/står risikoen Risikoresultatet fordeles/utjevnet premie Egen pensjonskasse Eget styre beslutter/står risikoen Administrasjon Standardisert Større involvering Adm. kostnader Standardisert Tilpasset faktisk kostnader Bærer forsikringsteknisk risiko alene/ individuell premie Mulighet til å påvirke gjennom seniorpolitikk. Kapitalforvaltning Fokus på egenkapital Mulighet til å oppnå bedre avkastning over tid Egenkapital Livselskapets egenkapital benyttes Livselskapet bestemmer bufferkapital Kommunen må bidra med egenkapital og evt skyte inn mer EK ved dårlige resultater Bestemmer selv oppbygging av bufferkapital KLP Egen pensjonskasse Risikoinnhaveren Forsikringsrisiko Kundene står risikoen i det KLP kan innkalle EK Risikoresultatet fordeles/utjevnet premie Eget styre beslutter/står risikoen Administrasjon Standardisert Større involvering Bærer forsikringsteknisk risiko alene/ individuell premie Mulighet til å påvirke gjennom seniorpolitikk. Adm.kostnader Standardisert Tilpasset faktiske kostnader Vår ref.: 14/ Side 3 av 7

4 Kapitalforvaltning Felles forvaltning Styret utarbeider investeringsstrategi Egenkapital KLP sender en ekstra betalingsanmodning til styrking av EK (kilde: H. Windstad, Molde kommune) Sponsoren må bidra med egenkapital og evt skyter inn mer EK ved dårlige resultater Bestemmer selv oppbygging av bufferkapital Kostnader og gevinster ved etablering av egen pensjonskasse for Frogn kommune Pensjonsrådgivningsfirmaet Gabler har anslått de årlige kostnadseffektene ved å etablere egen pensjonskasse sammenlignet med KLP. Dette er vist i tabellen under. Differansene er gjennomsnittlige. De vil variere årlig som følge av tilfeldige variasjoner og utviklingen i kommunen sammenlignet med aktuelt fellesskap i KLP. (kilde: Gabler) Engangskostnadene består av behov for økt avsetning på grunn av at pensjonskasser historisk har hatt en lavere grunnlagsrente. Gabler estimerer at denne økte avsetningen vil ligge i området 9-14 mill kr. Denne størrelsen må dog ikke ses på som en kostnad, men må ved overgang til pensjonskasse utføres som en engangs innbetaling. Tilleggsavsetningene (18 mill kr pr ) kan anvendes til slik oppreservering. Kommunen må stille med egenkapital i pensjonskassen anbefalt om lag 45 mill. Egenkapitalen kan skaffes ved å overføre eiendom fra kommunen til pensjonskassen. Dokumentavgift ved slik overføring vil være en reell kostnad. Det må også påregnes etableringskostnader for pensjonskassen og kostnader i forbindelse med eventuelle eiendomstransaksjoner. Vår ref.: 14/ Side 4 av 7

5 Soliditet og avkastning Ifølge tall fra Pensjonskasseforeningen realiserte de 22 offentlige pensjonskassene i deres undersøkelse en verdijustert avkastning på 8,4 prosent i Oslo Pensjonsforsikring - Oslo kommunes pensjonsforetak - oppnådde en verdijustert avkastning på 8,8 prosent. Til sammenlikning hadde Storebrand Livsforsikring i 2013 en verdijustert avkastning på 4,6 prosent, DNB Livsforsikring 5,2 prosent og KLP 6,7 prosent, også ifølge Pensjonskasseforeningen. Over de siste ti årene har pensjonskassene i gjennomsnitt hatt en verdijustert avkastning på 7,0 prosent sammenlignet med livsforsikringsselskapenes 5,7 prosent. I gjennomsnitt for de siste fem årene er tallene hhv. 8,1 prosent og 5,6 prosent. Pensjonskassenes gode resultater kan ifølge Pensjonskasseforeningen til dels tilskrives en høy aksjeandel i forvaltningen. Ved slutten av 2013 var aksjeandelen i offentlige pensjonskasser 28,2 prosent og i Oslo Pensjonsforsikring 22,6 prosent. Aksjeandelen var til sammenlikning på 11,1 prosent i Storebrand, 5,7 prosent i DNB og 17,1 prosent i KLP. Når de uavhengige pensjonskassene kan holde en høyere andel aksjer i porteføljen enn livsforsikringsselskapene skyldes det deres soliditet. I livsforsikringsselskapene utgjorde bufferkapitalen 8 prosent av forsikringsforpliktelsene ved utgangen av I pensjonskassene var bufferkapitalen 22 prosent av forpliktelsene. I 2013 vokste offentlige pensjonskasser med 14,6 prosent til omlag 87 milliarder kroner målt i forvaltningskapital. Oslo Pensjonsforsikring alene hadde ved utgangen av 2013 en forvaltningskapital på 63 milliarder kroner etter en vekst på 10,9 prosent. Kommunal Rapport har også gjennomført en undersøkelse av resultatene i 2013 og over tid. Av de 23 kommunale kassene i Kommunal Rapport sin undersøkelse oppnådde 21 høyere avkastning enn KLP i Bare Flekkefjord (5,78 prosent) og Trondheim (4,8 prosent) gjorde det svakere. Trondheim Kommunale Pensjonskasse har også gjort det svakest i snitt de siste fem årene, med 5,44 prosent verdijustert avkastning. Ifølge KLP tar de kommunale pensjonskassene totalt sett høyere risiko i sin forvaltning av pensjonsmidlene enn KLP. De kommunale pensjonskassene har måttet tilføre store beløp i egenkapital i krisetider. Ifølge KLP hadde de kommunale pensjonskassene dårligere avkastning enn KLP i 2002, 2005, 2006 og Pensjonskasse Avkastning snitt 6 år Avkastning 2013 Molde 8,14 11 Halden 7,74 10 Stokke 6,94 9,7 Arendal 6,57 9,8 Buskerud 6,07 8,9 KLP 4,8 6,7 Trondheim 3,08 4,8 Akershus 4,03 9,29 Flekkefjord 4,32 5,78 Sandnes 4,6 7,34 Vår ref.: 14/ Side 5 av 7

6 Kilde: Kommunal Rapport Noen kommuners erfaringer med etablering av egen pensjonskasse Det er foretatt telefonintervjuer av representanter fra Molde og Lørenskog kommunale pensjonskasser. Inntrykkene fra disse intervjuene er oppsummert under. Molde kommune oppgir følgende konsekvenser av opprettelsen av egen pensjonskasse En går ut av et utjevningsfelleskap og inn i et «riktig» demografisk grunnlag Det har blitt økt fokus på personalpolitikk og seniorpolitikk slik at ansatte blir stående lengre i jobb. Resultatene av dette ser en direkte på egen bunnlinje uten utvanning i et utjevningsfellesskap. En opplever utvikling av kompetanse i kommunens økonomiavdeling og personalavdeling En har fått et nytt finansielt verktøy for hånden ved at rådhuset er overført fra kommunen til pensjonskassen som egenkapital. En har i tillegg kjøpt to tidligere bankbygg som leies ut til kommunen. Eiendommene er påkostet og har økt i verdi. Dette har redusert behovet for å hente inn ekstra egenkapital. Pensjonskassen opplever stabil inntekt og avkastning fra de langsiktige leieavtalene Det betales 14,1 % arbeidsgiveravgift av kommunens årlige pensjonspremie. Inntektene som tilføres pensjonskassen gjennom husleie og verdistigning er ikke avgiftsbelagt. Midler som kommunen disponerer gjennom avsatt premiefond er heller ikke avgiftsbelagt Gjennomsnittlig avkastning siden oppstart (6 år) har vært i overkant av 8% Lørenskog kommunale pensjonskasse oppgir følgende konsekvenser Det demografiske grunnlaget er yngre og friskere enn i en fellesordning. Medlemsservice og administrasjonskostnader oppleves som uforandret. Det gjennomføres en sammenligning med livselskapene hvert år. Resultatet forelegges kommunestyret Det er opparbeidet en egenkapitalbuffer som har gitt mulighet til å eksponere seg for noe høyere risiko. Dette har resultert i økt avkastning Forvaltningskapitalen er på ca 1 mrd kr. Avkastningen i 2013 var 9,6% Oppsummering Etablering av egen kommunal pensjonskasse gir mulighet for å få et begrenset og mindre utjevnende demografisk grunnlag. Gevinsten ved eventuelt å ha et yngre og friskere demografisk grunnlag enn felleskapet, samt gevinsten fra aktiviteter som opprettholder dette, beholdes lokalt og vannes ikke ut i fellesskapet. For Frogn kommune er denne gevinsten beregnet til 3,3 mill kroner pr år i egen rapport utarbeidet av Gabler. Det kan synes som om større frihet ved sammensetning av egenkapital, herunder bruk av eiendom, kan gi mulighet til å bære større risiko og dermed oppnå høyere avkastning. Det er ikke undersøkt om kostnader og kvalitet knyttet til forvaltning, rapportering, aktuartjenester, regnskapsførsel og medlemsadministrasjon endres ved overgang til Vår ref.: 14/ Side 6 av 7

7 kommunal pensjonskasse. Alle disse tjenestene kan kjøpes inn eksternt. Noen av tjenestene vil kunne utføres av kommunens administrasjon som dermed vil øke sin kompetanse. Administrasjonskostnadene for kapitalforvaltning er av Gabler anslått å øke med 1,2 mill kroner pr år. Egne pensjonskasser som alternativ til fellesordninger er underlagt samme regelverk som forsikringsselskapene. Finanstilsynet holder oppsyn og det kreves faste rapporteringer. Tillitsvalgte i Frogn kommune er orientert om dette notatet. Det vises til uttalelse gitt i forbindelse med sak 129/13 Pensjonsordning flytting av pensjonsordning fra DNB til KLP (vedlagt). Vår ref.: 14/ Side 7 av 7

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Presentasjon pensjonsanalyse

Presentasjon pensjonsanalyse Presentasjon pensjonsanalyse Tromsø kommune 15. mai 2013 Om oss Bjarne Refsnes, seniorkonsulent Gabler Bjarne er utdannet siviløkonom med lang erfaring fra offentlig pensjon, forsikringsrådgivning og konkurranseutsetting.

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon

Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon 2/2010 Konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon Konkurransetilsynets skriftserie 2/2010 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 6 1. Introduksjon...

Detaljer

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010

Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 05.02.2010 Ark.: 570 Lnr.: 9490/09 Arkivsaksnr.: 09/644-6 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KJØP AV TJENESTEPENSJON - ANBUDSPROSESS Vedlegg: 1. Uttale fra Fagforbundet og Delta av 07.01.2010 2. Uttale fra Fagforbundet

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER KOSTNADER EVALUERING ANBUD PLANLEGGING SPARING KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER 2012 Avgjørende faktorer ved vurdering og innkjøp av kommunal tjenestepensjon INNKJØPROSESSEN TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Forord

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2008/13397 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 24456/2010 Klassering: 570 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget 16.03.2010 Formannskapet

Detaljer

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bildebruk OPF har forvaltet verdier til folk i over 100 år. Pensjonsordningene i OPF omfatter 28 000 yrkesaktive, 25 000 pensjonister og 58 000 fratrådte, til sammen

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 %

Forholdstall: Driftskostnader i % av forvaltningskapital 0,54 % 0,61 % 0,65 % 0,48 % 0,42 % 0,49 % Årsrapport 2013 NØKKELTALL 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nøkkeltall fra driftsregnskapet: Premieinntekter 105 982 138 960 106 914 96 633 69 161 93 336 Netto pensjonskostnader 52 679 48 865 57 514 38 661

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap

Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap NFT 1/2004 Grunnlagsrente og soliditet i norske livsforsikringsselskap av Hanne Myre I Norge ble maksimal grunnlagsrente for nye livsforsikringskontrakter satt ned til 3 prosent allerede i 1993. Fra og

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/19 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/19 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt utvalg Tidspunkt: 07.10.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune

Forvaltning av kommunens pensjonsordning. Anbudsbesvarelse. Levanger kommune Forvaltning av kommunens pensjonsordning Anbudsbesvarelse Levanger kommune Storebrand Livsforsikring AS 18.11.2005 Side 1 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING / OPPSUMMERING... 3 2. OM SELSKAPETS SATSING

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Statnett SFs Pensjonskasse

Statnett SFs Pensjonskasse Statnett SFs Pensjonskasse Årsrapport 2013 Innhold Årsberetning 3 Resultatregnskap 12 Balanse 14 Egenkapitaloppstilling 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 19 Revisjonsberetning 34 Aktuarens beretning

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer