VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING"

Transkript

1 MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET MRHN / ARSK KONTROLLERT EJBA / RGSI GODKJENT MRHN

4

5 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 5 INNHOLD 1 Innledning 7 2 Trafikkvurderinger Dagens situasjon Veinettet Trafikktellinger ÅDT-beregninger Kapasitetsbetraktninger Planlagt utbygging Oversikt Trafikkøkning fra utbyggingsområdene Annen trafikkøkning Retningsfordeling Fremtidig situasjon Generell trafikkvekst Fremtidig veinett Vurdering av veivalg ved nye krysningspunkt over Krøderbanen ÅDT-beregninger for 4 veinetts-scenarioer Kapasitetsbetraktninger for 4 veinetts-scenarioer Vurderinger av Skolegata / Bokfinkveien Vurdering av kryssene 34 3 Støyutredning Forskrifter og grenseverdier Støy på uteområder Støynivå innendørs 40

6 6 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 3.2 Beregninger støy fra vei og jernbane Underlag og metode Veitrafikktall Jernbanetrafikktall Resultat Utendørs støy fra veitrafikk (scenario 1) Utendørs støy fra veitrafikk (scenario 2-4) Utendørs støy fra jernbanetrafikk Mulig skjerping av grenseverdi Vurdering av mulige tiltak Støykonsekvenser for nærområdet Utredninger i senere planfase Sammendrag 51 BILAG Bilag A Timetrafikk og kapasitet A.1 Kryss A A.2 Kryss B A.3 Kryss C A.4 Kryss D A.5 Kryss E A.6 Kryss X Bilag B Trafikkgenereringsfaktorer B.1 Boliger B.2 Kontor B.3 Forretning B.4 Barnehage Bilag C Opprinnelige trafikktall Bilag D Resultater støyberegninger

7 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 7 1 Innledning COWI AS er engasjert av Modum kommune for å gjennomføre trafikkvurderinger og støyutredninger for Vikersund sentrum. Det er planlagt utbygging på tre områder i Vikersund: «Vikersund sentrum nord»: boliger, forretning og kontor «Vikersund Kurbad»: boliger Barnehage i området sør for Vikersund skole I tillegg er det foreslått etablering av nye krysningspunkt over Krøderbanen i Vikersund. Dagens trafikk og nyskapt trafikk er fordelt på veinettet for fire ulike veinettsscenarioer: 1 Dagens veinett 2 Etablering av ett krysningspunkt over Krøderbanen (Bokfinkveien) 3 Etablering av to krysningspunkt over Krøderbanen (Bokfinkveien og Skolegata) 4 Etablering av tre krysningspunkt over Krøderbanen (Bokfinkveien, Skolegata og Hovdeveien mot den planlagte barnehagen) For disse scenarioene er det anslått ÅDT på veinettet i Vikersund og sett på trafikkavviklingen i fem forskjellige kryss. Det er i hovedsak sett på forholdene for biltrafikk. Vurderingene er basert på manuelle trafikktellinger som er gjennomført i seks ulike kryss i Vikersund, over to timer i ettermiddagsrush. Det er foretatt vurderinger av støy fra veitrafikk og jernbanetrafikk ved planlagt nytt utbyggingsområde i «Vikersund Sentrum Nord». Området er definert som hensynssone i Modum kommuneplans arealdel. Dette innebærer krav om felles planlegging for eiendommene. Støyen er blitt beregnet for hvert av de fire veinettsscenarioene. Jernbanestøy er vurdert for å vise veitrafikkstøyen i et helhetligere bilde.

8 8 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 2 Trafikkvurderinger 2.1 Dagens situasjon Veinettet Et oversiktskart over Vikersund er vist i Figur 1. Figur 1: Oversiktskart Vikersund

9 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 9 Gjennom Vikersund går Randsfjordbanen som går fra Drammen og videre nordover mot Hønefoss og til Randsfjorden. Togtrafikk mellom Oslo og Bergen benytter i dagens situasjon denne banen. Over banen er det tre krysningspunkt for lokalveinettet, vist merket av med blå pil i Figur 1. I Vikersund starter også museumsjernbanen Krøderbanen hvor det kjøres veterantog i sommermånedene. Banen ble nedlagt som NSB-bane i Det er ingen krysningspunkt for biltrafikk over Krøderbanen i Vikersund i dagens situasjon Trafikktellinger Det er gjennomført manuelle krysstellinger i seks kryssområder i Vikersund. De seks kryssområdene er merket av i Figur 2. Kryss A E er kryss hvor det skal gjennomføres kapasitetsbetraktninger for fremtidig situasjon. I tillegg er det valgt å gjennomføre telling i kryss X for å få oversikt over trafikkmengden ved utbyggingsområdet «Vikersund sentrum nord» og over jernbanen. Figur 2: Kryssområder hvor det er gjennomført manuelle trafikktellinger (bakgrunnskart fra finn.no/kart)

10 10 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Det er gjennomført telling over to timer i ettermiddagsrush, kl , tirsdag 3. desember 2013 (uke 49). I tillegg er det i kryss C, D og E også gjennomført telling i morgenrush samme dag, kl Det er telt i morgenrush i de kryssene hvor det er forventet at skoletrafikken (til/fra Vikersund barneskole og Nordre Modum barneskole) utgjør en forholdsvis stor del av trafikken, da skoletrafikken erfaringsmessig er størst i morgenrush. Resultater fra tellingene er vist i Bilag A - A.6. Timetrafikk (kjt/t) i ettermiddagsrush i de telte kryssene er vist i Figur 3. Flere av kryssområdene består av flere kryss, her er det vist timetrafikk i hvert av disse kryssene. Figur 3: Timetrafikk (kjt/t) i telte kryssi ettermiddagsrush (bakgrunnskart fra Modum kommune) Kryss C, D og E er også telt i morgenrush. Tellingene viser lavere trafikk enn i ettermiddagsrush, med unntak av i kryss D. I kryss D er det registrert ca. 140 kjt/t i

11 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 11 morgenrush, dette har sammenheng med at det er adkomst til Vikersund barneskole og Nordre Modum ungdomsskole fra dette krysset. Det er også sett på timetrafikken over jernbanen i kryss A, C og X. I ettermiddagsrush er den følgende: A: 230 kjt/t C: 200 kjt/t X: 40 kjt/t ÅDT-beregninger Det er tatt utgangspunkt i korttidstellingene for beregningen av årsdøgntrafikk (ÅDT). For å regne om trafikken i to timer i ettermiddagsrush til årsdøgntrafikk er det lagt til grunn faktorvariasjonskurver fra Statens vegvesens Håndbok 281, Veileder i trafikkdata. Det er lagt til grunn variasjonskurver for M1 By-/boliggate. Det vil si at det er benyttet følgende faktorer for å beregne årsdøgntrafikk: Telt trafikk i perioden kl utgjør 16 % av døgntrafikken den telte hverdagen Telt trafikk i perioden kl utgjør 12 % av døgntrafikken den telte hverdagen Døgntrafikken tirsdag utgjør 110 % av ukedøgntrafikken Ukedøgntrafikken uke 49 utgjør 105 % av årsdøgntrafikken (ÅDT) Det gir at trafikken i to timer i ettermiddagsrush utgjør 18,5 % av gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT = sum trafikk hele året / 365 dager). Det understrekes at det er forholdsvis stor usikkerhet i trafikkmengden basert på korttidstellinger. Beregnet ÅDT for veinettet i dagens situasjon er vist i Figur 4.

12 12 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Figur 4: ÅDT dagens situasjon (bakgrunnskart fra Modum kommunes kartportal) Kapasitetsbetraktninger Metode Kapasitetsberegningene er gjennomført i henhold til metode fra Håndbok 127, Kapasitet i kryss, beregningsmetoder for ikke-signalregulerte kryss (Statens vegvesen, 1985). I kapasitetsberegningene beregnes bl.a. belastningsgraden B, som er forholdstallet mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B = trafikkvolum / kapasitet). En belastningsgrad på B = 1,0 innebærer at 100 % av teoretisk kapasitet er utnyttet med tilhørende dårlig trafikkavvikling. I praksis regner en med at opp mot B = 0,8-0,85 (80-85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling. For belastninger nær kapasitetsgrensen vil det være usikkerhet til tall for kødannelser, osv. Resultater Beregningene tilsier at belastningsgradene i kryssene er lave i dagens situasjon, og det er god avvikling i alle de telte kryssene.

13 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 13 For kryss A, C, D og X gir beregningene en belastningsgrad på B = 0,1, det vil si at ca. 10 % av den teoretiske kapasiteten er utnyttet. For kryss B og E, de to kryssene med størst trafikkmengde, tilsier beregningene en belastningsgrad på B = 0, Planlagt utbygging Oversikt Figur 5 viser områder hvor det planlegges utbygging eller utvidelse i Vikersund. Figur 5: Områder med planer for utbygging i Vikersund (bakgrunnskart fra Modum kommunes kartportal) Område 1-5 er nye utbyggingsprosjekter i Vikersund: 1 Nytt boligfelt, Vikersund Kurbad 2 Vikersund sentrum nord forretning, kontor og bolig 3 Vikersund sentrum nord bolig

14 14 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 4 Vikersund sentrum nord kontor og bolig 5 Vikersund barnehage, 5 avdelinger med ca. 75 planlagte plasser Videre forventes det en utvidelse av elevantallet på to skoler i Vikersund som følge av planlagt utbygging: 6 Vikersund barneskole (pr. dags dato er det 310 elever) 7 Nordre Modum ungdomsskole (pr. dags dato er det 240 elever) I tillegg til disse spesifikke områdene, er det oppgitt at det kan det regnes et tillegg på 100 boliger i skolekretsen for øvrig. Disse vil fordele seg forholdsvis jevnt utover i tettstedet Vikersund Trafikkøkning fra utbyggingsområdene En vurdering av genereringsfaktorer for de ulike formålene er vist i Bilag B. Videre følger en oversikt over beregnet trafikk til/fra de ulike områdene. Område 1: Vikersund kurbad For område 1, Vikersund Kurbad, er det planlagt utbygging av ca. 35 eneboliger. For eneboliger er det anslått en virkedøgntrafikk på 5,1 turer pr bolig. Det er anslått en økning i bosatte og biltrafikk til/fra dette området som vist i Tabell 1. Tabell 1: Område 1 Boliger Bosatte VDT ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Område Område 2, 3 og 4: «Vikersund sentrum nord» En oversikt over planlagt utbygging i «Vikersund sentrum nord» er vist i Tabell 2. Tabell 2: Planlagt utbygging, «Vikersund sentrum nord», område 2, 3 og 4 Bolig Forretning Kontor SUM Område Område Område SUM En illustrasjon over planlagt utbygging er vist i Figur 6.

15 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 15 Figur 6: Illustrasjon «Vikersund sentrum nord» (Modum kommune) Boliger For boligutbyggingen er det lagt til grunn utbygging av blokkbebyggelse. Det er lagt til grunn at det i gjennomsnitt går med 80 m² pr bolig (inkludert fellesareal). Det gir en beregnet økning i boliger, bosatte og biltrafikk som vist i Tabell 3. Tabell 3: Område 2, 3 og 4 Boliger Bosatte VDT ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Område Område Område SUM Forretning Det er planlagt forretningsvirksomhet i område 2. Med gitte forutsetninger blir økningen i biltrafikk som vist i Tabell 4. Tabell 4: Forretning, område 2 Areal VDT ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Område Kontor Det er planlagt kontorvirksomhet i område 2 og 4. Med gitte forutsetninger blir økningen i biltrafikk som vist i Tabell 5.

16 16 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Tabell 5: Kontor, område 2 og 4 Ansatte VDT ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Område Område SUM Sum trafikkvekst område 2, 3 og 4 Den totale beregnede trafikkveksten fra område 2, 3 og 4 er vist i Tabell 6. Tabell 6: Total trafikkvekst område 2, 3 og 4 VDT ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Bolig Forretning Kontor SUM Område 5: Barnehage Beregnet biltrafikk til/fra barnehagen, med gitte forutsetninger, er vist i Tabell 7. Det er lagt til grunn 75 barn og 15 ansatte. Tabell 7: Trafikkvekst barnehage VDT ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Hente/bringe Ansatte Annet SUM Område 6 og 7: Skoleutbygging Planlagt boligutbygging i Vikersund vil føre til vekst i skoletrafikk. Deler av denne veksten er en del av den veksten som er beregnet til/fra de nye boligene i Vikersund, da de fleste bringe-turene starter i eget hjem. Tilsvarende vil de fleste hente-turene slutte i eget hjem. Den resterende veksten er vurdert å være inkludert i den generelle trafikkveksten som er lagt til fremtidig situasjon (frem til år 2030), hvor det er lagt til grunn 1 % årlig vekst. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 2.3.

17 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Annen trafikkøkning Det er oppgitt at det kan regnes et tillegg på ca. 100 boliger i skolekretsen for øvrig. Denne utbyggingen, sammen med andre mulige utbygginger i og rundt Vikersund, er forutsatt inkludert i den generelle veksten som er lagt til grunn Retningsfordeling Pendlerstrømmer Pendlerstrømmer til og fra Modum kommune er hentet fra SSB (Statistisk sentralbyrå). Tabell 8 viser arbeidskommune for de som bor i Modum. Tabell 8: Arbeidssted for sysselsatte som bor i Modum Arbeidssted Antall Andel Modum % Drammen % Øvre Eiker % Nedre Eiker % Oslo % Ringerike % Kongsberg % Lier % Krødsherad % Sigdal 93 1 % Nærmere 60 % av de som bor i Modum jobber også i samme kommune. Av de som reiser ut av kommunen er det en overvekt som reiser i retning sør mot Drammen og Nedre og Øvre Eiker. Videre viser Tabell 9 bostedskommune for de som arbeider i Modum. Tabell 9: Bosted for sysselsatte som arbeider i Modum Bosted Antall Andel Modum % Øvre Eiker % Ringerike % Sigdal % Drammen % Nedre eiker % Krødsherad 94 2 % Oslo 59 1 % Lier 36 1 % Kongsberg 29 1 %

18 18 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Nærmere 70 % av de som jobber i Modum bor også i Modum. Det er noe pendling fra de nærmeste kommunene, som Øvre Eiker i sør, Ringerike i nord og Sigdal i vest. Også her er det en liten overvekt av pendling i retning sør. Kommunesenteret i kommunen er i Vikersund, slik at en del av arbeidsreisene innad i Modum er til/fra Vikersund. I henhold til SSBs tettstedsdefinisjon er det to andre tettsteder i kommunen, Åmot/Geithus (i praksis to tettsteder, men i henhold til SSBs definisjon er dette ett sammenhengende tettsted) og Sysle. I 2012 hadde Vikersund ca bosatte, Åmot/Geithus ca bosatte og Sysle ca. 250 bosatte. Åmot og Geithus ligger sør for Vikersund, mens Sysle ligger nordvest for Vikersund. Ut fra fordelingen av bosatte i kommunen er det vurdert som sannsynlig at en overvekt av reisene innad i Modum kommune går i retning sør. Trafikkmodellberegninger Det er sett på beregninger gjennomført med RTM (Regional transportmodell), delområdemodell for Buskerud, Telemark og Vestfold. I modellen er det beregnet generert trafikk mellom alle grunnkretser i de tre fylkene, i tillegg inneholder modellen ekstern trafikk til områder utenfor modellområdet. Det er usikkerhet i modellberegningene, men de gir et omtrentlig bilde av trafikkfordelingen på riksog fylkesveiene i modellområdet. Modellen er benyttet til å se på retningsfordelingen for biltrafikk til/fra den største grunnkretsen i Vikersund ( ). Grunnkretsen dekker området innenfor jernbanen, rv. 35 og fv. 284, vist merket som nr i Figur 7. Figur 7: Grunnkretsinndeling i Vikersund (SSB) Et utsnitt fra transportmodellen er vist i Figur 8. Figuren viser hvordan biltrafikk fra den gitte grunnkretsen fordeler seg på veinettet i modellen.

19 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 19 Figur 8: Retningsfordeling for trafikk til/fra grunnkrets sentralt i Vikersund («selected link» med Regional transportmodell, delområdemodell BVT) Det er anslått at i underkant av 75 % av biltrafikken er til andre grunnkretser i Modum kommune. Av den trafikken er ca. 45 % i retning sør, 30 % i retning nord/nordvest og 25 % i retning øst over Vikersundbrua. Av trafikk som går ut av kommunen går mest trafikk i retning sør (ca. 13 %) og retning nord (ca. 10 %). Videre er det ca. 2 % i retning øst og ca. 1 % i retning vest. Anslått retningsfordeling Ut fra pendlerstatistikken og trafikkmodellberegningene er det lagt til grunn retningsfordeling som vist i Figur 9. Det er anslått at den nyskapte trafikken fordeler seg med ca. 20 % over Vikersundbrua, ca. 50 % sør for utbyggingsområdene og ca. 30 % nord for utbyggingsområdene. Størstedelen av denne trafikken er til områder innenfor Modum kommune, og en god del er også internt i Vikersund. Det understrekes at det er en del usikkerhet i retningsfordelingen.

20 20 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Figur 9: Anslått retningsfordeling (bakgrunnskart fra Modum kommunes kartportal) 2.3 Fremtidig situasjon Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på veinettet i Vikersund. Ser man på prognoser for gjennomsnittlig trafikkvekst i Buskerud, tilsier de en vekst på totalt ca. 27 % fra 2013 til Dette er vurdert å være noe høyt på lokalveisystemet i Vikersund, hvor trafikkveksten hovedsakelig skyldes lokal utbygging. Kommuneplanen legger opp til en befolkningsvekst på 0,6 % i året i hele kommunen, men det er ikke målformulert hvor mye større veksten eventuelt blir i tettstedene. I de siste årene har veksten vært større enn 1 % i tettstedene, men lavere over en lengre tidsperiode. Det er valgt å legge til grunn 1 % årlig trafikkvekst fra 2013 til 2030, dvs. totalt ca. 18 % vekst. Det gir en trafikkmengde som vist i Figur 10 (ÅDT). Timetrafikken er

21 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 21 fortsatt forholdsvis lav i alle kryssområdene (< 1000 kjt/t), noe som tilsier god trafikkavvikling. Som vist i Figur 10 er det planlagt ny veiforbindelse på rv. 35 nord for Vikersund, denne er nærmere beskrevet på neste side. Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til å benytte lik vekst på alle veiene som er vurdert i Vikersund. Veksten er avhengig av hvilke utbygginger som skjer i området, slik at den vil variere fra område til område. Figur 10: ÅDT etter «generell trafikkvekst» (bakgrunnskart fra Modum kommune)

22 22 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Fremtidig veinett Ny veiforbindelse på rv. 35 Det er vedtatt etablering av rundkjøring i krysset «rv. 35 x fv. 280 x rv. 35 Krøderveien» nord i Vikersund, og etablering av en ny veiforbindelse fra dette krysset opp til rv. 35 nord for Vikersund (vist i Figur 10). Det fører til at trafikken i kryssområde E (tidligere vist i Figur 2) reduseres betydelig (all gjennomkjøringstrafikk på rv. 35 forsvinner fra dette kryssområdet). Det er derfor ikke regnet spesielt på konsekvenser i dette krysset. Nye krysningspunkt over Krøderbanen Det er sett på tre ny krysningspunkt over jernbanen, vist i Figur 11. Figur 11: Nye krysningspunkt (bakgrunnskart fra Modum kommunes kartportal) «Krysningspunkt 1» går fra Bokfinkveien på sørsiden av jernbanen til Bokfinkveien på nordsiden av jernbanen. Det er planlagt at boligutbyggingen ved Vikersund kurbad skal knyttes til Bokfinkveien, ved etablering av et slikt krysningspunkt vil disse få god tilgang til hovedveinettet nord for jernbanen. «Krysningspunkt 2» går fra Skolegata på sørsiden av jernbanen til Skolegata på nordsiden av jernbanen. I dagens situasjoner er det gangbru over jernbanen i dette punktet. «Krysningspunkt 3» krysser jernbanen fra Hovdeveien. Dette krysningspunktet går over til planlagt barnehage på nordsiden av jernbanen.

23 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Vurdering av veivalg ved nye krysningspunkt over Krøderbanen Reisetidsberegninger Krysningspunkt 1 og 2 (se Figur 11) vil redusere kjøreavstanden mellom hovedveinettet på sørsiden av Vikersund og Vikersund sentrum. Det er gjort en vurdering av hvem som kan komme til å benytte seg av de nye krysningspunktene. Det er sett på reisetid mellom rv. 35 på nordsiden av jernbanen og krysset «Øvregata x Skolegata» sør for jernbanen. Det er sett på fire forskjellige rutevalg, vist i Figur 12 nedenfor. Figur 12: Rutevalg (bakgrunnskart fra Modum kommunes kartportal) Det er benyttet internettbaserte kartapplikasjoner for å anslå reisetiden for de tre rutealternativene (etter etablering av krysningspunkt) som er vist i Figur 12. Reisetiden beregnet med Google Maps, 1881.no/kart og gulesider.no/kart er vist i Tabell 10. I tillegg er det gjennomført en beregning av reisetid («beregnet reisetid ut fra fartsgrense»). Her er det lagt til grunn 30 km/t i boliggatene, og videre i

24 24 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Ringeriksveien og Vikersundgata er det lagt til grunn 40 km/t, med unntak av de siste ca. 450 meterne av Ringeriksveien hvor det er lagt til grunn 50 km/t. Tabell 10: Reisetid ved forskjellige rutevalg 1 (ca. 1,4 km) 1b (ca. 1,8 km) 2 (ca. 1,1 km) 3 (ca. 1,1 km) Google 3 min 4 min 2:20 min 3 min :50 min 2:48 min 3:08 min 3:40 min Gule sider 3 min 3 min 3:20 min 4 min Beregnet reisetid ut fra fartsgrense 2:12 min 2:23 min 2:08 min 2:14 min Reisetidsberegninger med 1881 og Gule sider tilsier at det er noe raskere å benytte Ringeriksveien enn rute 2 og 3. I følge Google Maps er det raskest å kjøre rute 2, og omtrent likt mellom rute 1 og 3. Alle internettsidene gir lengre reisetid enn den som er beregnet ut fra distanse og fartsgrense. Det er usikkert hva som ligger til grunn for reisetidsberegningene i de ulike kartapplikasjonene i tillegg til fartsgrenser, og det synes klart ut i fra tabellen at det er varierende grunnlag/bakgrunn for beregningene. Eksempelvis er beregnet gjennomsnittsfart i 1881 er for de fire alternativene på henholdsvis 30 km/t, 39 km/t, 20 km/t og 18 km/t. Skjønnsmessig virker det fornuftig at gjennomsnittsfarten i boliggatene er på rundt 20 km/t og på nærmere 40 km/t på den ruten som i hovedsak benytter «hovedveien». Reisetidsberegningene tyder på at de foreslåtte krysningspunktene kan være aktuelle for de som skal til/fra områdene mellom de to kryssene som er merket av i Figur 12 (svarte punkter i figuren). Dette er først og fremst boliger, i tillegg til Vikersund barneskole og Nordre Modum ungdomsskole. For andre målpunkt i Vikersund vil trolig hovedveinettet (Ringeriksveien) være den raskeste kjøreveien. Omfordeling av trafikk Det er tidligere vurdert at trafikken fordeler seg med ca. 30 % i retning nord/nordvest og ca. 70 % i retning sør og øst. Det fører til at det trolig er en større andel av trafikken på nordsiden av jernbanen som vil benytte seg av de nye krysningspunktene enn av trafikken som genereres på sørsiden av jernbanen. For trafikken til/fra området nord for jernbanen er det lagt til grunn at i underkant av halvparten av trafikken vil benytte seg av de nye krysningspunktene. For trafikk til/fra Skolegata fra sørsiden lagt til grunn at ca. en fjerdedel av denne trafikken går via de nye krysningspunktene. Denne omfordelingen av trafikk vil føre til en reduksjon i trafikk på Ringeriksveien. På Ringeriksveien ved «Vikersund sentrum nord» er det anslått at trafikken vil reduseres med ca. ÅDT 700 ved etablering av de tre foreslått krysningspunktene, anslått trafikkmengde er vist i Figur 13.

25 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 25 Figur 13: ÅDT på veinettet ved etablering av alle de tre krysningspunktene uten annen utbygging i Vikersund (bakgrunnskart fra Modum kommune) Reduksjonen blir litt mindre ved etablering av kun krysningspunkt 1 eller 2. Krysningspunkt 3 har ikke innvirkning på fordelingen av dagens trafikk ÅDT-beregninger for 4 veinetts-scenarioer Beregnet økning i ÅDT fra utbyggingsområdene i Vikersund, med tilkoblingspunkt mot veinettet, er vist i Figur 14. Kjøreadkomst til barnehagen er avhengig av om det etableres krysningspunkt over Krøderbanen ved Hovdeveien («krysningspunkt 3»).

26 26 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Figur 14: Økning i ÅDT fra utbyggingsområder (bakgrunnskart fra Modum kommune) Det er videre sett på denne trafikkens fordeling på veinettet for fire forskjellige scenarioer for krysningspunkt over Krøderbanen: Scenario 1: Dagens veinett Scenario 2: Krysningspunkt nr. 1 (Bokfinkveien) Scenario 3: Krysningspunkt nr. 1 (Bokfinkveien) og nr. 2 (Skolegata) Scenario 4: Etablering av alle de tre foreslått krysningspunktene. De tre vurderte krysningspunktene er tidligere vist i Figur 11. Det understrekes at beregnet ÅDT tar utgangspunkt i korttidstellinger, slik at det er en viss usikkerhet knyttet til dette.

27 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 27 Scenario 1 For scenario 1 vil trafikken fordele seg på dagens veinett. Det er anslått at trafikkmengden på veinettet etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 15. Figur 15: ÅDT, scenario 1, 2030 (bakgrunnskart fra Modum kommune) Beregningene tilsier ca kjt/døgn inn Skolegata fra sørsiden, og ca kjt/døgn inn boliggatene på nordsiden av jernbanen. Det er denne trafikken som er aktuell til å bruke de foreslått krysningspunktene i scenario 2-4.

28 28 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Scenario 2 Scenario 2 innebærer etablering av krysningspunkt over Krøderbanen mellom Bokfinkveien på nordsiden og Bokfinkveien på sørsiden. Det er anslått at trafikkmengden på veinettet etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 16. Figur 16: ÅDT, scenario 2, 2030 (bakgrunnskart fra Modum kommune) I dette scenarioet vil noe trafikk i Bokfinkveien på nordsiden av Krøderbanen benytte krysningspunktet og noe trafikk fra sørsiden av Krøderbanen. Sa For den nyskapte trafikken i Vikersund har det nye krysningspunktet kun konsekvenser for boligutbyggingen «Vikersund kurbad».

29 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 29 Scenario 3 Scenario 3 innebærer etablering av krysningspunkt over Krøderbanen mellom Bokfinkveien på nord- og sørsiden og mellom Skolegata på nord- og sørsiden. Det er anslått at trafikkmengden på veinettet etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 17. Figur 17: ÅDT, scenario 3, 2030 (bakgrunnskart fra Modum kommune) I dette scenarioet er det noe større overføring fra Ringeriksveien til lokalveisystemet enn i scenario 2. Det skyldes at krysningspunkt 2 gir mulighet for en god del flere boliger nord for Krøderbanen til å krysse over jernbanen mot Vikersund sentrum.

30 30 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Scenario 4 Scenario 4 innebærer etablering av alle de foreslåtte krysningspunktene over Krøderbanen. Det er anslått at trafikkmengden på veinettet etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 18 Figur 18: ÅDT, scenario 4, 2030 (bakgrunnskart fra Modum kommune) Scenario 4 vil gi omtrent lik avlastning på Ringeriksveien som scenario 3, siden krysningspunkt 3 ikke gir spesiell avlastning på Ringeriksveien. Krysningspunkt 3 har kun innvirkning på fordelingen av trafikken til/fra den foreslåtte barnehagen. Men selv ved etablering av dette krysningspunktet kan det tenkes at noe av denne trafikken har adkomst via Vikersund skole.

31 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Kapasitetsbetraktninger for 4 veinetts-scenarioer Beregningene tilsier en vekst i timetrafikk på ca. 480 kjt/t fra de ulike utbyggingsområdene, fordelt som vist i Figur 19. Figur 19: Beregnet vekst i timetrafikk (kjt/t) i ettermiddagsrush for de ulike utbyggingsområdene. (bakgrunnskart fra Modum kommune) Kjøreadkomst til barnehagen er avhengig av om det etableres krysningspunkt over Krøderbanen ved Hovdeveien («krysningspunkt 3»). Den største økningen i timetrafikk er til/fra «Vikersund sentrum nord». Denne trafikken vil ha liten nytte av de foreslått krysningspunktene.

32 32 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Scenario 1 For scenario 1 vil trafikken fordele seg på dagens veinett. Det er anslått at timetrafikken i kryssområdene etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 20. Anslått timetrafikk og beregnede belastningsgrader i de forskjellige kryssene er vist i vedlegg. Figur 20: Timetrafikk (kjt/t) i ettermiddagsrush for scenario 1, år 2030(bakgrunnskart fra Modum kommune) Timetrafikken i kryssområde E reduseres som sagt sammenlignet med dagens situasjon pga. den nye veiforbindelsen på rv. 35 som tar all gjennomkjøringstrafikken på rv. 35. Størst trafikk er beregnet i kryss B, på ca kjt/t. Beregningene tilsier at belastningen vil øke til B = 0,4. Det vil si at ca. 40 % av den teoretiske kapasiteten er utnyttet, noe som tilsier fortsatt god avvikling. For de andre kryssene er trafikkmengden forholdsvis lav, og kapasitetsberegninger basert på trafikkmengder tilsier tilfredsstillende avvikling. Det er likevel tiltak som kan vurderes for å bedre trafikkflyten. De enkelte kryssene er videre vurdert i kapittel

33 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 33 Scenario 2-4 Det er her kun vist resultater kun for scenario 4. Scenario 2 og 3 vil ligge mellom scenario 1 og 4. Det er anslått at timetrafikken i kryssområdene etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 21. Det er usikkerhet i beregningene, men de gir et bilde av hvilke endringer man kan få ved gjennomføring av de aktuelle tiltakene. Figur 21: Timetrafikk (kjt/t) i ettermiddagsrush for scenario 4, år 2030(bakgrunnskart fra Modum kommune) Timetrafikken reduseres på Ringeriksveien sammenlignet med scenario 1. Kryss C og D er de som får den største økningen sammenlignet med scenario 1, men beregningene tilsier fortsatt tilfredsstillende avvikling.

34 34 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Vurderinger av Skolegata / Bokfinkveien Ved etablering av krysningspunkt over jernbanen vil trafikken i Skolegata sør for jernbanen øke. Dette skyldes at en overvekt av trafikken i Vikersund er rettet mot sentrum og retning sør, slik at trafikken fra boligområdet og skolen nord for jernbanen vil benytte seg av nye krysningspunkt for å kjøre til sentrum. Nord for jernbanen er det vurdert at det kan bli en reduksjon i kryssene mot Ringeriksveien. Dette av samme grunn som ovenfor, at en overvekt av trafikken er rettet mot Vikersund sentrum og retning sør. Det er dermed ikke like stor andel av trafikken fra sørsiden som benytter seg av krysningspunktene som det er fra nordsiden av jernbanen. Skolegata og Bokfinkveien på sørsiden av jernbanen har en bredde på ca. 5,5 meter (målt på flyfoto). Dette er i henhold til Statens vegvesens norm (Håndbok 017) for samlevei i boligområder med ÅDT opp til 1500 kjt/døgn, vist i Figur 22. I scenario 4 tilsier beregningene ca. ÅDT Det er kun fortau på denne ene siden, men det er i Håndbok 017 beskrevet at det er en mulig løsning. Det vil si at dagens veiutforming er å betrakte som akseptabel med beregnet trafikkmengde. Det understrekes at det er en viss usikkerhet i trafikkberegningene. Figur 22: Tverrprofil for samlevei i boligområde, Håndbok 017 For at ikke veien ikke skal benyttes for gjennomkjøringstrafikk fra rv. 35, må fartsnivået i boliggatene holdes nede, dette taler imot en breddeutvidelse av veien. Det kan vurderes flere tiltak for å holde farten nede. Krysningspunkt 1 er mest effektivt til/fra området sør for jernbanen, mens krysningspunkt 2 vil ha direkte adkomst til større deler av boligområdet nord for jernbanen Vurdering av kryssene Det er gjort en grov vurdering av forholdende for biltrafikken og myke trafikanter i kryssene. Kryssområde A Flyfoto over de to T-kryssene er vist i Figur 23.

35 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 35 Figur 23: Flyfoto kryss A (finn.no/kart) Trafikkmengden i Badeveien tilsier at det bør etableres dråpeøy her (Håndbok 263, Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, Statens vegvesen). Veibredden i tilfarten fra Badeveien er på ca. 10 meter. Etablering av dråpeøy vil stramme opp tilfarten, og gjøre det lettere for fotgjengere å krysse Badeveien. I undergangen under jernbanen fra Vikersundgata er det ikke plass til at to biler kan møtes i bredden. Gatebilde fra undergangen er vist i Figur 24. Figur 24: Gatebilde undergang jernbane, Vikersundgata (Google Maps)

36 36 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Krysset er i seg selv ikke beregnet å føre til avviklingsproblemer, men undergangen kan i rushperiodene føre til forsinkelser. Avviklingsproblemer her kan føre til at trafikken flyttes over til krysningspunktet over jernbanen som ligger nordøst for dette. Kryss B Flyfoto over kryss B er vist i Figur 25. Figur 25: Flyfoto kryss B (finn.no/kart) Kryss B er utformet med venstresvingefelt og høyresvingefelt fra hovedveien, og med trafikkøy i sekundærveien. Det er vurdert at dagens utforming er tilstrekkelig for beregnet trafikkmengde i fremtidig situasjon. Kryssområde C Flyfoto over de to T-kryssene er vist i Figur 26.

37 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 37 Figur 26: Flyfoto kryss C (finn.no/kart) Kryss C har en strammere utforming enn kryss A. Trafikkmengden i krysset tilsier god avvikling i T-kryss for alle scenarioene. Hovdeveien og Øvregata har en veibredde på ca. 6 meter inn mot kryssene, målt på flyfoto. Kjørefeltbredden er i henhold til Statens vegvesens kriterier for samlevei i boligområder med ÅDT > Det er ikke sett nærmere på veibredden mellom kryssene. Det er ikke sammenhengende løsning for gående langs hele Øvregata. Med økt trafikkmengde øker behovet for sammenhengende fortau. Kryss D Krysset «Skolegata x Øvregata» er utformet som en Y, flyfoto fra krysset er vist i Figur 27.

38 38 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Figur 27: Flyfoto kryss D (finn.no/kart) Det er lite trafikk i retning nordover i Øvregata, da denne trafikken har egen planovergang mot Ringeriksveien. Det vil si at det meste av trafikken er mellom Øvregata i retning sør og Skolegata. Dette fører til få konflikter og god avvikling i dette krysset. Krysset er imidlertid noe utflytende. Det er ut fra utformingen av krysset ikke tydelig hvilken av veiene som er hovedvei og hvilken som er sekundærvei. Det vil si om det er Skolegata/Øvregata som er hovedvei eller Øvregata/Øvregata. En oppstramming av krysset vil gjøre dette tydeligere. Kryssområde E Kryssområde E vil få redusert trafikk som følge av den nye veiforbindelsen på rv. 35 nordvest for krysset. Veiforbindelsen fører til at gjennomkjøringstrafikk på rv. 35 ikke lenger kjører gjennom dette kryssområdet, noe som reduserer den totale trafikkmengden betydelig.

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS TRAFIKKANALYSE FOR UTBYGGING AV SPENNCON RAIL ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Trafikkmengder

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK I N N H OLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFI KKAN ALYS E ØRE B E KK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 ÅDT 2 2.2 Trafikkavvikling 3 2.3

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

TRAFIKKANALYSE BINGEPLASSEN INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Planområdet 2

TRAFIKKANALYSE BINGEPLASSEN INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Planområdet 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN TRAFIKKANALYSE BINGEPLASSEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2 RUNE KILLIE TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn for oppdraget 1 2 Innledning 2 3 Trafikkdatasammenstilling

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

RV9 BJØRNARÅ - OPTESTØYL INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 3 2.1 Utendørs lydnivå, støysoner 3

RV9 BJØRNARÅ - OPTESTØYL INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 3 2.1 Utendørs lydnivå, støysoner 3 STATENS VEGVESEN REGION SØR RV9 BJØRNARÅ - OPTESTØYL STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 2 1 Innledning 2 2 Forskrifter

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2

BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING INNHOLD. Sammendrag 2. 1 Innledning 2 STATENS VEGVESEN REGION VEST BJØRNAFJORDEN BRU - STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 641 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 0694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 Innledning Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

VIKERSUND STØYUTREDNING INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Innledning 2. 3 Forskrifter og grenseverdier Støy på uteområder Støynivå innendørs 5

VIKERSUND STØYUTREDNING INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Innledning 2. 3 Forskrifter og grenseverdier Støy på uteområder Støynivå innendørs 5 MODUM KOMMUNE VIKERSUND STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 12 Etterstad 05 Oslo TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Innledning 2 3 Forskrifter og grenseverdier 3 3.1 Støy på

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

VIKERSUND KURBAD STØYVURDERING INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Innledning 3

VIKERSUND KURBAD STØYVURDERING INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Innledning 3 VIKERSUND KURBAD VIKERSUND KURBAD STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Innledning 3 3 Forskrifter og grenseverdier

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT. Petterbråten II boligfelt Trafikkutredning. Bakgrunn. Oppsummering Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 604163-01 - Petterbråten II boligfelt Dato: 21.10.2015 Skrevet av: Tomislav Salopek - Asplan Viak AS NOTAT Bakgrunn Petterbråten

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato:

Oppdragsgiver: Lærdal kommune Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603063-02 Rammeavtale Lærdal Reguleringsplan for Håbakken Næringspark Dato: 26.08.2016 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE INNHOLD Innleiing...

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse.

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse. TRAFIKK- OG STØYANALYSE ÅSSIDEN SENTERET DRAMMEN, FEBRUAR 2004 TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3 3 Beskrivelse av tiltaket...3 4 Beregningsgrunnlag...4

Detaljer

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013

Trafikkanalyse Nygårdsviken justert mai 2013 INNHOLD. Metode.... Dagens situasjon..... Arealbruk og planstatus..... Vei og adkomst... 3.3. Dagens trafikksituasjon... 4 Morgentrafikk... 5 Ettermiddagstrafikk... 7 Beregnet turproduksjon... 8 Sammenstilling

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN. Oppdrag Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01. Dato NOTAT Oppdrag 1350021062 Kunde NTI Eiendom Notat nr. 01 Dato 02.03.2017 Til Fra Kopi Jon Døviken, WSP og Tom Bredesen, NTI Eiendom Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKANALYSE LANGÅSEN Dato 02.03.2017

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage FV. 135 SKIBVIK RINGVEI Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Drømmevika naturbarnehage Fv 410 Arendal Tvedestrand Stokken skole Planområdet Fv. 135 Skibvik ringvei 3505\th 07.07.2014

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND

TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT GAMLEVEIEN 82, EIGERSUND Oppdragsgiver: Arc Arkitektur AS Oppdrag: 528098 Trafikkanalyse boligfelt i Gruå Egersund Del: Rapport Dato: 2011-10-06 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ole Martin Lund TRAFIKKANALYSE, BOLIGFELT

Detaljer

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse

Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage. Trafikkanalyse Reguleringsplan Skansemyrveien boliger/barnehage Bergen 24. januar 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 5 4.1. TILKNYTNING TIL HOVEDVEGNETTET...

Detaljer