VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING"

Transkript

1 MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT

2

3 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET MRHN / ARSK KONTROLLERT EJBA / RGSI GODKJENT MRHN

4

5 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 5 INNHOLD 1 Innledning 7 2 Trafikkvurderinger Dagens situasjon Veinettet Trafikktellinger ÅDT-beregninger Kapasitetsbetraktninger Planlagt utbygging Oversikt Trafikkøkning fra utbyggingsområdene Annen trafikkøkning Retningsfordeling Fremtidig situasjon Generell trafikkvekst Fremtidig veinett Vurdering av veivalg ved nye krysningspunkt over Krøderbanen ÅDT-beregninger for 4 veinetts-scenarioer Kapasitetsbetraktninger for 4 veinetts-scenarioer Vurderinger av Skolegata / Bokfinkveien Vurdering av kryssene 34 3 Støyutredning Forskrifter og grenseverdier Støy på uteområder Støynivå innendørs 40

6 6 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 3.2 Beregninger støy fra vei og jernbane Underlag og metode Veitrafikktall Jernbanetrafikktall Resultat Utendørs støy fra veitrafikk (scenario 1) Utendørs støy fra veitrafikk (scenario 2-4) Utendørs støy fra jernbanetrafikk Mulig skjerping av grenseverdi Vurdering av mulige tiltak Støykonsekvenser for nærområdet Utredninger i senere planfase Sammendrag 51 BILAG Bilag A Timetrafikk og kapasitet A.1 Kryss A A.2 Kryss B A.3 Kryss C A.4 Kryss D A.5 Kryss E A.6 Kryss X Bilag B Trafikkgenereringsfaktorer B.1 Boliger B.2 Kontor B.3 Forretning B.4 Barnehage Bilag C Opprinnelige trafikktall Bilag D Resultater støyberegninger

7 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 7 1 Innledning COWI AS er engasjert av Modum kommune for å gjennomføre trafikkvurderinger og støyutredninger for Vikersund sentrum. Det er planlagt utbygging på tre områder i Vikersund: «Vikersund sentrum nord»: boliger, forretning og kontor «Vikersund Kurbad»: boliger Barnehage i området sør for Vikersund skole I tillegg er det foreslått etablering av nye krysningspunkt over Krøderbanen i Vikersund. Dagens trafikk og nyskapt trafikk er fordelt på veinettet for fire ulike veinettsscenarioer: 1 Dagens veinett 2 Etablering av ett krysningspunkt over Krøderbanen (Bokfinkveien) 3 Etablering av to krysningspunkt over Krøderbanen (Bokfinkveien og Skolegata) 4 Etablering av tre krysningspunkt over Krøderbanen (Bokfinkveien, Skolegata og Hovdeveien mot den planlagte barnehagen) For disse scenarioene er det anslått ÅDT på veinettet i Vikersund og sett på trafikkavviklingen i fem forskjellige kryss. Det er i hovedsak sett på forholdene for biltrafikk. Vurderingene er basert på manuelle trafikktellinger som er gjennomført i seks ulike kryss i Vikersund, over to timer i ettermiddagsrush. Det er foretatt vurderinger av støy fra veitrafikk og jernbanetrafikk ved planlagt nytt utbyggingsområde i «Vikersund Sentrum Nord». Området er definert som hensynssone i Modum kommuneplans arealdel. Dette innebærer krav om felles planlegging for eiendommene. Støyen er blitt beregnet for hvert av de fire veinettsscenarioene. Jernbanestøy er vurdert for å vise veitrafikkstøyen i et helhetligere bilde.

8 8 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 2 Trafikkvurderinger 2.1 Dagens situasjon Veinettet Et oversiktskart over Vikersund er vist i Figur 1. Figur 1: Oversiktskart Vikersund

9 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 9 Gjennom Vikersund går Randsfjordbanen som går fra Drammen og videre nordover mot Hønefoss og til Randsfjorden. Togtrafikk mellom Oslo og Bergen benytter i dagens situasjon denne banen. Over banen er det tre krysningspunkt for lokalveinettet, vist merket av med blå pil i Figur 1. I Vikersund starter også museumsjernbanen Krøderbanen hvor det kjøres veterantog i sommermånedene. Banen ble nedlagt som NSB-bane i Det er ingen krysningspunkt for biltrafikk over Krøderbanen i Vikersund i dagens situasjon Trafikktellinger Det er gjennomført manuelle krysstellinger i seks kryssområder i Vikersund. De seks kryssområdene er merket av i Figur 2. Kryss A E er kryss hvor det skal gjennomføres kapasitetsbetraktninger for fremtidig situasjon. I tillegg er det valgt å gjennomføre telling i kryss X for å få oversikt over trafikkmengden ved utbyggingsområdet «Vikersund sentrum nord» og over jernbanen. Figur 2: Kryssområder hvor det er gjennomført manuelle trafikktellinger (bakgrunnskart fra finn.no/kart)

10 10 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Det er gjennomført telling over to timer i ettermiddagsrush, kl , tirsdag 3. desember 2013 (uke 49). I tillegg er det i kryss C, D og E også gjennomført telling i morgenrush samme dag, kl Det er telt i morgenrush i de kryssene hvor det er forventet at skoletrafikken (til/fra Vikersund barneskole og Nordre Modum barneskole) utgjør en forholdsvis stor del av trafikken, da skoletrafikken erfaringsmessig er størst i morgenrush. Resultater fra tellingene er vist i Bilag A - A.6. Timetrafikk (kjt/t) i ettermiddagsrush i de telte kryssene er vist i Figur 3. Flere av kryssområdene består av flere kryss, her er det vist timetrafikk i hvert av disse kryssene. Figur 3: Timetrafikk (kjt/t) i telte kryssi ettermiddagsrush (bakgrunnskart fra Modum kommune) Kryss C, D og E er også telt i morgenrush. Tellingene viser lavere trafikk enn i ettermiddagsrush, med unntak av i kryss D. I kryss D er det registrert ca. 140 kjt/t i

11 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 11 morgenrush, dette har sammenheng med at det er adkomst til Vikersund barneskole og Nordre Modum ungdomsskole fra dette krysset. Det er også sett på timetrafikken over jernbanen i kryss A, C og X. I ettermiddagsrush er den følgende: A: 230 kjt/t C: 200 kjt/t X: 40 kjt/t ÅDT-beregninger Det er tatt utgangspunkt i korttidstellingene for beregningen av årsdøgntrafikk (ÅDT). For å regne om trafikken i to timer i ettermiddagsrush til årsdøgntrafikk er det lagt til grunn faktorvariasjonskurver fra Statens vegvesens Håndbok 281, Veileder i trafikkdata. Det er lagt til grunn variasjonskurver for M1 By-/boliggate. Det vil si at det er benyttet følgende faktorer for å beregne årsdøgntrafikk: Telt trafikk i perioden kl utgjør 16 % av døgntrafikken den telte hverdagen Telt trafikk i perioden kl utgjør 12 % av døgntrafikken den telte hverdagen Døgntrafikken tirsdag utgjør 110 % av ukedøgntrafikken Ukedøgntrafikken uke 49 utgjør 105 % av årsdøgntrafikken (ÅDT) Det gir at trafikken i to timer i ettermiddagsrush utgjør 18,5 % av gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT = sum trafikk hele året / 365 dager). Det understrekes at det er forholdsvis stor usikkerhet i trafikkmengden basert på korttidstellinger. Beregnet ÅDT for veinettet i dagens situasjon er vist i Figur 4.

12 12 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Figur 4: ÅDT dagens situasjon (bakgrunnskart fra Modum kommunes kartportal) Kapasitetsbetraktninger Metode Kapasitetsberegningene er gjennomført i henhold til metode fra Håndbok 127, Kapasitet i kryss, beregningsmetoder for ikke-signalregulerte kryss (Statens vegvesen, 1985). I kapasitetsberegningene beregnes bl.a. belastningsgraden B, som er forholdstallet mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B = trafikkvolum / kapasitet). En belastningsgrad på B = 1,0 innebærer at 100 % av teoretisk kapasitet er utnyttet med tilhørende dårlig trafikkavvikling. I praksis regner en med at opp mot B = 0,8-0,85 (80-85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling. For belastninger nær kapasitetsgrensen vil det være usikkerhet til tall for kødannelser, osv. Resultater Beregningene tilsier at belastningsgradene i kryssene er lave i dagens situasjon, og det er god avvikling i alle de telte kryssene.

13 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 13 For kryss A, C, D og X gir beregningene en belastningsgrad på B = 0,1, det vil si at ca. 10 % av den teoretiske kapasiteten er utnyttet. For kryss B og E, de to kryssene med størst trafikkmengde, tilsier beregningene en belastningsgrad på B = 0, Planlagt utbygging Oversikt Figur 5 viser områder hvor det planlegges utbygging eller utvidelse i Vikersund. Figur 5: Områder med planer for utbygging i Vikersund (bakgrunnskart fra Modum kommunes kartportal) Område 1-5 er nye utbyggingsprosjekter i Vikersund: 1 Nytt boligfelt, Vikersund Kurbad 2 Vikersund sentrum nord forretning, kontor og bolig 3 Vikersund sentrum nord bolig

14 14 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 4 Vikersund sentrum nord kontor og bolig 5 Vikersund barnehage, 5 avdelinger med ca. 75 planlagte plasser Videre forventes det en utvidelse av elevantallet på to skoler i Vikersund som følge av planlagt utbygging: 6 Vikersund barneskole (pr. dags dato er det 310 elever) 7 Nordre Modum ungdomsskole (pr. dags dato er det 240 elever) I tillegg til disse spesifikke områdene, er det oppgitt at det kan det regnes et tillegg på 100 boliger i skolekretsen for øvrig. Disse vil fordele seg forholdsvis jevnt utover i tettstedet Vikersund Trafikkøkning fra utbyggingsområdene En vurdering av genereringsfaktorer for de ulike formålene er vist i Bilag B. Videre følger en oversikt over beregnet trafikk til/fra de ulike områdene. Område 1: Vikersund kurbad For område 1, Vikersund Kurbad, er det planlagt utbygging av ca. 35 eneboliger. For eneboliger er det anslått en virkedøgntrafikk på 5,1 turer pr bolig. Det er anslått en økning i bosatte og biltrafikk til/fra dette området som vist i Tabell 1. Tabell 1: Område 1 Boliger Bosatte VDT ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Område Område 2, 3 og 4: «Vikersund sentrum nord» En oversikt over planlagt utbygging i «Vikersund sentrum nord» er vist i Tabell 2. Tabell 2: Planlagt utbygging, «Vikersund sentrum nord», område 2, 3 og 4 Bolig Forretning Kontor SUM Område Område Område SUM En illustrasjon over planlagt utbygging er vist i Figur 6.

15 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 15 Figur 6: Illustrasjon «Vikersund sentrum nord» (Modum kommune) Boliger For boligutbyggingen er det lagt til grunn utbygging av blokkbebyggelse. Det er lagt til grunn at det i gjennomsnitt går med 80 m² pr bolig (inkludert fellesareal). Det gir en beregnet økning i boliger, bosatte og biltrafikk som vist i Tabell 3. Tabell 3: Område 2, 3 og 4 Boliger Bosatte VDT ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Område Område Område SUM Forretning Det er planlagt forretningsvirksomhet i område 2. Med gitte forutsetninger blir økningen i biltrafikk som vist i Tabell 4. Tabell 4: Forretning, område 2 Areal VDT ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Område Kontor Det er planlagt kontorvirksomhet i område 2 og 4. Med gitte forutsetninger blir økningen i biltrafikk som vist i Tabell 5.

16 16 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Tabell 5: Kontor, område 2 og 4 Ansatte VDT ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Område Område SUM Sum trafikkvekst område 2, 3 og 4 Den totale beregnede trafikkveksten fra område 2, 3 og 4 er vist i Tabell 6. Tabell 6: Total trafikkvekst område 2, 3 og 4 VDT ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Bolig Forretning Kontor SUM Område 5: Barnehage Beregnet biltrafikk til/fra barnehagen, med gitte forutsetninger, er vist i Tabell 7. Det er lagt til grunn 75 barn og 15 ansatte. Tabell 7: Trafikkvekst barnehage VDT ÅDT Morgen (kjt/t) Ettermiddag (kjt/t) Hente/bringe Ansatte Annet SUM Område 6 og 7: Skoleutbygging Planlagt boligutbygging i Vikersund vil føre til vekst i skoletrafikk. Deler av denne veksten er en del av den veksten som er beregnet til/fra de nye boligene i Vikersund, da de fleste bringe-turene starter i eget hjem. Tilsvarende vil de fleste hente-turene slutte i eget hjem. Den resterende veksten er vurdert å være inkludert i den generelle trafikkveksten som er lagt til fremtidig situasjon (frem til år 2030), hvor det er lagt til grunn 1 % årlig vekst. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 2.3.

17 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Annen trafikkøkning Det er oppgitt at det kan regnes et tillegg på ca. 100 boliger i skolekretsen for øvrig. Denne utbyggingen, sammen med andre mulige utbygginger i og rundt Vikersund, er forutsatt inkludert i den generelle veksten som er lagt til grunn Retningsfordeling Pendlerstrømmer Pendlerstrømmer til og fra Modum kommune er hentet fra SSB (Statistisk sentralbyrå). Tabell 8 viser arbeidskommune for de som bor i Modum. Tabell 8: Arbeidssted for sysselsatte som bor i Modum Arbeidssted Antall Andel Modum % Drammen % Øvre Eiker % Nedre Eiker % Oslo % Ringerike % Kongsberg % Lier % Krødsherad % Sigdal 93 1 % Nærmere 60 % av de som bor i Modum jobber også i samme kommune. Av de som reiser ut av kommunen er det en overvekt som reiser i retning sør mot Drammen og Nedre og Øvre Eiker. Videre viser Tabell 9 bostedskommune for de som arbeider i Modum. Tabell 9: Bosted for sysselsatte som arbeider i Modum Bosted Antall Andel Modum % Øvre Eiker % Ringerike % Sigdal % Drammen % Nedre eiker % Krødsherad 94 2 % Oslo 59 1 % Lier 36 1 % Kongsberg 29 1 %

18 18 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Nærmere 70 % av de som jobber i Modum bor også i Modum. Det er noe pendling fra de nærmeste kommunene, som Øvre Eiker i sør, Ringerike i nord og Sigdal i vest. Også her er det en liten overvekt av pendling i retning sør. Kommunesenteret i kommunen er i Vikersund, slik at en del av arbeidsreisene innad i Modum er til/fra Vikersund. I henhold til SSBs tettstedsdefinisjon er det to andre tettsteder i kommunen, Åmot/Geithus (i praksis to tettsteder, men i henhold til SSBs definisjon er dette ett sammenhengende tettsted) og Sysle. I 2012 hadde Vikersund ca bosatte, Åmot/Geithus ca bosatte og Sysle ca. 250 bosatte. Åmot og Geithus ligger sør for Vikersund, mens Sysle ligger nordvest for Vikersund. Ut fra fordelingen av bosatte i kommunen er det vurdert som sannsynlig at en overvekt av reisene innad i Modum kommune går i retning sør. Trafikkmodellberegninger Det er sett på beregninger gjennomført med RTM (Regional transportmodell), delområdemodell for Buskerud, Telemark og Vestfold. I modellen er det beregnet generert trafikk mellom alle grunnkretser i de tre fylkene, i tillegg inneholder modellen ekstern trafikk til områder utenfor modellområdet. Det er usikkerhet i modellberegningene, men de gir et omtrentlig bilde av trafikkfordelingen på riksog fylkesveiene i modellområdet. Modellen er benyttet til å se på retningsfordelingen for biltrafikk til/fra den største grunnkretsen i Vikersund ( ). Grunnkretsen dekker området innenfor jernbanen, rv. 35 og fv. 284, vist merket som nr i Figur 7. Figur 7: Grunnkretsinndeling i Vikersund (SSB) Et utsnitt fra transportmodellen er vist i Figur 8. Figuren viser hvordan biltrafikk fra den gitte grunnkretsen fordeler seg på veinettet i modellen.

19 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 19 Figur 8: Retningsfordeling for trafikk til/fra grunnkrets sentralt i Vikersund («selected link» med Regional transportmodell, delområdemodell BVT) Det er anslått at i underkant av 75 % av biltrafikken er til andre grunnkretser i Modum kommune. Av den trafikken er ca. 45 % i retning sør, 30 % i retning nord/nordvest og 25 % i retning øst over Vikersundbrua. Av trafikk som går ut av kommunen går mest trafikk i retning sør (ca. 13 %) og retning nord (ca. 10 %). Videre er det ca. 2 % i retning øst og ca. 1 % i retning vest. Anslått retningsfordeling Ut fra pendlerstatistikken og trafikkmodellberegningene er det lagt til grunn retningsfordeling som vist i Figur 9. Det er anslått at den nyskapte trafikken fordeler seg med ca. 20 % over Vikersundbrua, ca. 50 % sør for utbyggingsområdene og ca. 30 % nord for utbyggingsområdene. Størstedelen av denne trafikken er til områder innenfor Modum kommune, og en god del er også internt i Vikersund. Det understrekes at det er en del usikkerhet i retningsfordelingen.

20 20 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Figur 9: Anslått retningsfordeling (bakgrunnskart fra Modum kommunes kartportal) 2.3 Fremtidig situasjon Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på veinettet i Vikersund. Ser man på prognoser for gjennomsnittlig trafikkvekst i Buskerud, tilsier de en vekst på totalt ca. 27 % fra 2013 til Dette er vurdert å være noe høyt på lokalveisystemet i Vikersund, hvor trafikkveksten hovedsakelig skyldes lokal utbygging. Kommuneplanen legger opp til en befolkningsvekst på 0,6 % i året i hele kommunen, men det er ikke målformulert hvor mye større veksten eventuelt blir i tettstedene. I de siste årene har veksten vært større enn 1 % i tettstedene, men lavere over en lengre tidsperiode. Det er valgt å legge til grunn 1 % årlig trafikkvekst fra 2013 til 2030, dvs. totalt ca. 18 % vekst. Det gir en trafikkmengde som vist i Figur 10 (ÅDT). Timetrafikken er

21 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 21 fortsatt forholdsvis lav i alle kryssområdene (< 1000 kjt/t), noe som tilsier god trafikkavvikling. Som vist i Figur 10 er det planlagt ny veiforbindelse på rv. 35 nord for Vikersund, denne er nærmere beskrevet på neste side. Det understrekes at det er usikkerhet knyttet til å benytte lik vekst på alle veiene som er vurdert i Vikersund. Veksten er avhengig av hvilke utbygginger som skjer i området, slik at den vil variere fra område til område. Figur 10: ÅDT etter «generell trafikkvekst» (bakgrunnskart fra Modum kommune)

22 22 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Fremtidig veinett Ny veiforbindelse på rv. 35 Det er vedtatt etablering av rundkjøring i krysset «rv. 35 x fv. 280 x rv. 35 Krøderveien» nord i Vikersund, og etablering av en ny veiforbindelse fra dette krysset opp til rv. 35 nord for Vikersund (vist i Figur 10). Det fører til at trafikken i kryssområde E (tidligere vist i Figur 2) reduseres betydelig (all gjennomkjøringstrafikk på rv. 35 forsvinner fra dette kryssområdet). Det er derfor ikke regnet spesielt på konsekvenser i dette krysset. Nye krysningspunkt over Krøderbanen Det er sett på tre ny krysningspunkt over jernbanen, vist i Figur 11. Figur 11: Nye krysningspunkt (bakgrunnskart fra Modum kommunes kartportal) «Krysningspunkt 1» går fra Bokfinkveien på sørsiden av jernbanen til Bokfinkveien på nordsiden av jernbanen. Det er planlagt at boligutbyggingen ved Vikersund kurbad skal knyttes til Bokfinkveien, ved etablering av et slikt krysningspunkt vil disse få god tilgang til hovedveinettet nord for jernbanen. «Krysningspunkt 2» går fra Skolegata på sørsiden av jernbanen til Skolegata på nordsiden av jernbanen. I dagens situasjoner er det gangbru over jernbanen i dette punktet. «Krysningspunkt 3» krysser jernbanen fra Hovdeveien. Dette krysningspunktet går over til planlagt barnehage på nordsiden av jernbanen.

23 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Vurdering av veivalg ved nye krysningspunkt over Krøderbanen Reisetidsberegninger Krysningspunkt 1 og 2 (se Figur 11) vil redusere kjøreavstanden mellom hovedveinettet på sørsiden av Vikersund og Vikersund sentrum. Det er gjort en vurdering av hvem som kan komme til å benytte seg av de nye krysningspunktene. Det er sett på reisetid mellom rv. 35 på nordsiden av jernbanen og krysset «Øvregata x Skolegata» sør for jernbanen. Det er sett på fire forskjellige rutevalg, vist i Figur 12 nedenfor. Figur 12: Rutevalg (bakgrunnskart fra Modum kommunes kartportal) Det er benyttet internettbaserte kartapplikasjoner for å anslå reisetiden for de tre rutealternativene (etter etablering av krysningspunkt) som er vist i Figur 12. Reisetiden beregnet med Google Maps, 1881.no/kart og gulesider.no/kart er vist i Tabell 10. I tillegg er det gjennomført en beregning av reisetid («beregnet reisetid ut fra fartsgrense»). Her er det lagt til grunn 30 km/t i boliggatene, og videre i

24 24 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Ringeriksveien og Vikersundgata er det lagt til grunn 40 km/t, med unntak av de siste ca. 450 meterne av Ringeriksveien hvor det er lagt til grunn 50 km/t. Tabell 10: Reisetid ved forskjellige rutevalg 1 (ca. 1,4 km) 1b (ca. 1,8 km) 2 (ca. 1,1 km) 3 (ca. 1,1 km) Google 3 min 4 min 2:20 min 3 min :50 min 2:48 min 3:08 min 3:40 min Gule sider 3 min 3 min 3:20 min 4 min Beregnet reisetid ut fra fartsgrense 2:12 min 2:23 min 2:08 min 2:14 min Reisetidsberegninger med 1881 og Gule sider tilsier at det er noe raskere å benytte Ringeriksveien enn rute 2 og 3. I følge Google Maps er det raskest å kjøre rute 2, og omtrent likt mellom rute 1 og 3. Alle internettsidene gir lengre reisetid enn den som er beregnet ut fra distanse og fartsgrense. Det er usikkert hva som ligger til grunn for reisetidsberegningene i de ulike kartapplikasjonene i tillegg til fartsgrenser, og det synes klart ut i fra tabellen at det er varierende grunnlag/bakgrunn for beregningene. Eksempelvis er beregnet gjennomsnittsfart i 1881 er for de fire alternativene på henholdsvis 30 km/t, 39 km/t, 20 km/t og 18 km/t. Skjønnsmessig virker det fornuftig at gjennomsnittsfarten i boliggatene er på rundt 20 km/t og på nærmere 40 km/t på den ruten som i hovedsak benytter «hovedveien». Reisetidsberegningene tyder på at de foreslåtte krysningspunktene kan være aktuelle for de som skal til/fra områdene mellom de to kryssene som er merket av i Figur 12 (svarte punkter i figuren). Dette er først og fremst boliger, i tillegg til Vikersund barneskole og Nordre Modum ungdomsskole. For andre målpunkt i Vikersund vil trolig hovedveinettet (Ringeriksveien) være den raskeste kjøreveien. Omfordeling av trafikk Det er tidligere vurdert at trafikken fordeler seg med ca. 30 % i retning nord/nordvest og ca. 70 % i retning sør og øst. Det fører til at det trolig er en større andel av trafikken på nordsiden av jernbanen som vil benytte seg av de nye krysningspunktene enn av trafikken som genereres på sørsiden av jernbanen. For trafikken til/fra området nord for jernbanen er det lagt til grunn at i underkant av halvparten av trafikken vil benytte seg av de nye krysningspunktene. For trafikk til/fra Skolegata fra sørsiden lagt til grunn at ca. en fjerdedel av denne trafikken går via de nye krysningspunktene. Denne omfordelingen av trafikk vil føre til en reduksjon i trafikk på Ringeriksveien. På Ringeriksveien ved «Vikersund sentrum nord» er det anslått at trafikken vil reduseres med ca. ÅDT 700 ved etablering av de tre foreslått krysningspunktene, anslått trafikkmengde er vist i Figur 13.

25 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 25 Figur 13: ÅDT på veinettet ved etablering av alle de tre krysningspunktene uten annen utbygging i Vikersund (bakgrunnskart fra Modum kommune) Reduksjonen blir litt mindre ved etablering av kun krysningspunkt 1 eller 2. Krysningspunkt 3 har ikke innvirkning på fordelingen av dagens trafikk ÅDT-beregninger for 4 veinetts-scenarioer Beregnet økning i ÅDT fra utbyggingsområdene i Vikersund, med tilkoblingspunkt mot veinettet, er vist i Figur 14. Kjøreadkomst til barnehagen er avhengig av om det etableres krysningspunkt over Krøderbanen ved Hovdeveien («krysningspunkt 3»).

26 26 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Figur 14: Økning i ÅDT fra utbyggingsområder (bakgrunnskart fra Modum kommune) Det er videre sett på denne trafikkens fordeling på veinettet for fire forskjellige scenarioer for krysningspunkt over Krøderbanen: Scenario 1: Dagens veinett Scenario 2: Krysningspunkt nr. 1 (Bokfinkveien) Scenario 3: Krysningspunkt nr. 1 (Bokfinkveien) og nr. 2 (Skolegata) Scenario 4: Etablering av alle de tre foreslått krysningspunktene. De tre vurderte krysningspunktene er tidligere vist i Figur 11. Det understrekes at beregnet ÅDT tar utgangspunkt i korttidstellinger, slik at det er en viss usikkerhet knyttet til dette.

27 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 27 Scenario 1 For scenario 1 vil trafikken fordele seg på dagens veinett. Det er anslått at trafikkmengden på veinettet etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 15. Figur 15: ÅDT, scenario 1, 2030 (bakgrunnskart fra Modum kommune) Beregningene tilsier ca kjt/døgn inn Skolegata fra sørsiden, og ca kjt/døgn inn boliggatene på nordsiden av jernbanen. Det er denne trafikken som er aktuell til å bruke de foreslått krysningspunktene i scenario 2-4.

28 28 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Scenario 2 Scenario 2 innebærer etablering av krysningspunkt over Krøderbanen mellom Bokfinkveien på nordsiden og Bokfinkveien på sørsiden. Det er anslått at trafikkmengden på veinettet etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 16. Figur 16: ÅDT, scenario 2, 2030 (bakgrunnskart fra Modum kommune) I dette scenarioet vil noe trafikk i Bokfinkveien på nordsiden av Krøderbanen benytte krysningspunktet og noe trafikk fra sørsiden av Krøderbanen. Sa For den nyskapte trafikken i Vikersund har det nye krysningspunktet kun konsekvenser for boligutbyggingen «Vikersund kurbad».

29 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 29 Scenario 3 Scenario 3 innebærer etablering av krysningspunkt over Krøderbanen mellom Bokfinkveien på nord- og sørsiden og mellom Skolegata på nord- og sørsiden. Det er anslått at trafikkmengden på veinettet etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 17. Figur 17: ÅDT, scenario 3, 2030 (bakgrunnskart fra Modum kommune) I dette scenarioet er det noe større overføring fra Ringeriksveien til lokalveisystemet enn i scenario 2. Det skyldes at krysningspunkt 2 gir mulighet for en god del flere boliger nord for Krøderbanen til å krysse over jernbanen mot Vikersund sentrum.

30 30 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Scenario 4 Scenario 4 innebærer etablering av alle de foreslåtte krysningspunktene over Krøderbanen. Det er anslått at trafikkmengden på veinettet etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 18 Figur 18: ÅDT, scenario 4, 2030 (bakgrunnskart fra Modum kommune) Scenario 4 vil gi omtrent lik avlastning på Ringeriksveien som scenario 3, siden krysningspunkt 3 ikke gir spesiell avlastning på Ringeriksveien. Krysningspunkt 3 har kun innvirkning på fordelingen av trafikken til/fra den foreslåtte barnehagen. Men selv ved etablering av dette krysningspunktet kan det tenkes at noe av denne trafikken har adkomst via Vikersund skole.

31 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Kapasitetsbetraktninger for 4 veinetts-scenarioer Beregningene tilsier en vekst i timetrafikk på ca. 480 kjt/t fra de ulike utbyggingsområdene, fordelt som vist i Figur 19. Figur 19: Beregnet vekst i timetrafikk (kjt/t) i ettermiddagsrush for de ulike utbyggingsområdene. (bakgrunnskart fra Modum kommune) Kjøreadkomst til barnehagen er avhengig av om det etableres krysningspunkt over Krøderbanen ved Hovdeveien («krysningspunkt 3»). Den største økningen i timetrafikk er til/fra «Vikersund sentrum nord». Denne trafikken vil ha liten nytte av de foreslått krysningspunktene.

32 32 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Scenario 1 For scenario 1 vil trafikken fordele seg på dagens veinett. Det er anslått at timetrafikken i kryssområdene etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 20. Anslått timetrafikk og beregnede belastningsgrader i de forskjellige kryssene er vist i vedlegg. Figur 20: Timetrafikk (kjt/t) i ettermiddagsrush for scenario 1, år 2030(bakgrunnskart fra Modum kommune) Timetrafikken i kryssområde E reduseres som sagt sammenlignet med dagens situasjon pga. den nye veiforbindelsen på rv. 35 som tar all gjennomkjøringstrafikken på rv. 35. Størst trafikk er beregnet i kryss B, på ca kjt/t. Beregningene tilsier at belastningen vil øke til B = 0,4. Det vil si at ca. 40 % av den teoretiske kapasiteten er utnyttet, noe som tilsier fortsatt god avvikling. For de andre kryssene er trafikkmengden forholdsvis lav, og kapasitetsberegninger basert på trafikkmengder tilsier tilfredsstillende avvikling. Det er likevel tiltak som kan vurderes for å bedre trafikkflyten. De enkelte kryssene er videre vurdert i kapittel

33 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 33 Scenario 2-4 Det er her kun vist resultater kun for scenario 4. Scenario 2 og 3 vil ligge mellom scenario 1 og 4. Det er anslått at timetrafikken i kryssområdene etter planlagt utbygging blir som vist i Figur 21. Det er usikkerhet i beregningene, men de gir et bilde av hvilke endringer man kan få ved gjennomføring av de aktuelle tiltakene. Figur 21: Timetrafikk (kjt/t) i ettermiddagsrush for scenario 4, år 2030(bakgrunnskart fra Modum kommune) Timetrafikken reduseres på Ringeriksveien sammenlignet med scenario 1. Kryss C og D er de som får den største økningen sammenlignet med scenario 1, men beregningene tilsier fortsatt tilfredsstillende avvikling.

34 34 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Vurderinger av Skolegata / Bokfinkveien Ved etablering av krysningspunkt over jernbanen vil trafikken i Skolegata sør for jernbanen øke. Dette skyldes at en overvekt av trafikken i Vikersund er rettet mot sentrum og retning sør, slik at trafikken fra boligområdet og skolen nord for jernbanen vil benytte seg av nye krysningspunkt for å kjøre til sentrum. Nord for jernbanen er det vurdert at det kan bli en reduksjon i kryssene mot Ringeriksveien. Dette av samme grunn som ovenfor, at en overvekt av trafikken er rettet mot Vikersund sentrum og retning sør. Det er dermed ikke like stor andel av trafikken fra sørsiden som benytter seg av krysningspunktene som det er fra nordsiden av jernbanen. Skolegata og Bokfinkveien på sørsiden av jernbanen har en bredde på ca. 5,5 meter (målt på flyfoto). Dette er i henhold til Statens vegvesens norm (Håndbok 017) for samlevei i boligområder med ÅDT opp til 1500 kjt/døgn, vist i Figur 22. I scenario 4 tilsier beregningene ca. ÅDT Det er kun fortau på denne ene siden, men det er i Håndbok 017 beskrevet at det er en mulig løsning. Det vil si at dagens veiutforming er å betrakte som akseptabel med beregnet trafikkmengde. Det understrekes at det er en viss usikkerhet i trafikkberegningene. Figur 22: Tverrprofil for samlevei i boligområde, Håndbok 017 For at ikke veien ikke skal benyttes for gjennomkjøringstrafikk fra rv. 35, må fartsnivået i boliggatene holdes nede, dette taler imot en breddeutvidelse av veien. Det kan vurderes flere tiltak for å holde farten nede. Krysningspunkt 1 er mest effektivt til/fra området sør for jernbanen, mens krysningspunkt 2 vil ha direkte adkomst til større deler av boligområdet nord for jernbanen Vurdering av kryssene Det er gjort en grov vurdering av forholdende for biltrafikken og myke trafikanter i kryssene. Kryssområde A Flyfoto over de to T-kryssene er vist i Figur 23.

35 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 35 Figur 23: Flyfoto kryss A (finn.no/kart) Trafikkmengden i Badeveien tilsier at det bør etableres dråpeøy her (Håndbok 263, Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, Statens vegvesen). Veibredden i tilfarten fra Badeveien er på ca. 10 meter. Etablering av dråpeøy vil stramme opp tilfarten, og gjøre det lettere for fotgjengere å krysse Badeveien. I undergangen under jernbanen fra Vikersundgata er det ikke plass til at to biler kan møtes i bredden. Gatebilde fra undergangen er vist i Figur 24. Figur 24: Gatebilde undergang jernbane, Vikersundgata (Google Maps)

36 36 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Krysset er i seg selv ikke beregnet å føre til avviklingsproblemer, men undergangen kan i rushperiodene føre til forsinkelser. Avviklingsproblemer her kan føre til at trafikken flyttes over til krysningspunktet over jernbanen som ligger nordøst for dette. Kryss B Flyfoto over kryss B er vist i Figur 25. Figur 25: Flyfoto kryss B (finn.no/kart) Kryss B er utformet med venstresvingefelt og høyresvingefelt fra hovedveien, og med trafikkøy i sekundærveien. Det er vurdert at dagens utforming er tilstrekkelig for beregnet trafikkmengde i fremtidig situasjon. Kryssområde C Flyfoto over de to T-kryssene er vist i Figur 26.

37 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING 37 Figur 26: Flyfoto kryss C (finn.no/kart) Kryss C har en strammere utforming enn kryss A. Trafikkmengden i krysset tilsier god avvikling i T-kryss for alle scenarioene. Hovdeveien og Øvregata har en veibredde på ca. 6 meter inn mot kryssene, målt på flyfoto. Kjørefeltbredden er i henhold til Statens vegvesens kriterier for samlevei i boligområder med ÅDT > Det er ikke sett nærmere på veibredden mellom kryssene. Det er ikke sammenhengende løsning for gående langs hele Øvregata. Med økt trafikkmengde øker behovet for sammenhengende fortau. Kryss D Krysset «Skolegata x Øvregata» er utformet som en Y, flyfoto fra krysset er vist i Figur 27.

38 38 VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING Figur 27: Flyfoto kryss D (finn.no/kart) Det er lite trafikk i retning nordover i Øvregata, da denne trafikken har egen planovergang mot Ringeriksveien. Det vil si at det meste av trafikken er mellom Øvregata i retning sør og Skolegata. Dette fører til få konflikter og god avvikling i dette krysset. Krysset er imidlertid noe utflytende. Det er ut fra utformingen av krysset ikke tydelig hvilken av veiene som er hovedvei og hvilken som er sekundærvei. Det vil si om det er Skolegata/Øvregata som er hovedvei eller Øvregata/Øvregata. En oppstramming av krysset vil gjøre dette tydeligere. Kryssområde E Kryssområde E vil få redusert trafikk som følge av den nye veiforbindelsen på rv. 35 nordvest for krysset. Veiforbindelsen fører til at gjennomkjøringstrafikk på rv. 35 ikke lenger kjører gjennom dette kryssområdet, noe som reduserer den totale trafikkmengden betydelig.

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet.

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet. 4. Trafikkanalyse Trafikkanalysen er gjort med en transportmodell. Transportmodeller beskriver transporttilbudet og - etterspørselen i et avgrenset område, og brukes til å finne ut hvordan befolkningen

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9: Finansiering Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9 Fagrapport: FINANSIERING Dato: 19. september 2012 COWI AS Grensev. 88

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer