Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi / Finans 7. Innkjøp 2

3 Oppsummering oktober Oppsummering Kvalitet Ventetid 50 Fristbrudd 1,6 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Avvik Aktivitet DRG poeng Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk (hittil i år - snitt) Lønn til fast ansatte (tall i 1000) Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) Sykepengerefusjoner (tall i 1000) Sykefravær i % 7,5 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat

4 Statusbilde 2. Statusbilde ISF-poeng "sørge for" (somatikk) Polikliniske konsultasjoner (somatikk) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 5% 0% -5% -10% -15% -20% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Månedsverk Bud avvik 2017 Nullinje Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) Gjennomsnittlig ventetid 3. Kvalitet nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i oktober var 54 dager. Ventetiden for somatikk var 55 dager, 4 dager kortere enn samme måned i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 42 dager, og for TSB var gjennomsnittlig ventetid på 29 dager i oktober. Det er tilsynelatende en økning i antall langtidsventende over ett år (37). De aller fleste av disse er feilregistrerte oppfølginger av pasienter som er overført fra andre foretak. Det kan være teknisk utfordrende å registrere disse på riktig måte. Det er gitt tilbakemelding til aktuelle avdelinger. 5

6 3. Kvalitet Andel fristbrudd 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i oktober på 2,2 % for SI samlet (155 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,2 % (166 pasienter). Dette er en liten nedgang sammenlignet med de to foregående månedene i år. Det er fagområdene fordøyelsessykdommer, øyesykdommer og fysikalsk medisin og rehabilitering som har de største utfordringer. Det er satt i gang tiltak for å bedre situasjonen. 16 pasienter er meldt til HELFO i oktober, 3 av disse er i behandling via HELFO. 6

7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % okt 16 nov 16 des 16 jan 17 feb 17 mar 17 apr 17 mai 17 jun 17 jul 17 aug 17 sep 17 Sist oppdatert: :16: Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for september er 82 %, samme som forrige måned. Rapportering av denne indikatoren ligger en måned på etterskudd, med måletidspunkt den 15. i måneden. 7

8 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 3. Kvalitet (Alle) 2,0 % Totalt 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % Totalt 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 Innen somatikk er 0,8 % av døgnoppholdene i pasientsystemet registrert som korridorpasienter i oktober. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 8

9 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 3. Kvalitet 100 % Epikrisertid < 7 dager 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 Somatikk VOP BUP TSB Hab/Rehab Somatikk i grafen er inkludert divisjon Habilitering og rehabilitering. Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 86 % innen somatikk i oktober, 51 % innen hab-rehab og 82 % for psykisk helsevern VOP 83 %, BUP 90 % og TSB (rus) 76 %. Hab-rehab har blitt spesifisert for å kunne følges opp, ellers ingen særskilt oppmerksomhet på denne indikatoren. 9

10 Pakkeforløp for kreft 3. Kvalitet NB! Ulik skala på y-aksen 10

11 Pakkeforløp for kreft med./kir behandling 3. Kvalitet NB! Ulik skala på y-aksen 11

12 Nøkkeltall på foretaksnivå 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 2,2 % 1,6 % Andel fristbrudd somatikk 2,2 % 1,6 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,3 % 0,3 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 8,9 % 2,8 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,7 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev* 82,0 % 82,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 86 % 87 % Epikrisetid PHV voksen 83 % 81 % Epikrisetid PHV barn og unge 90 % 84 % Epikrisetid TSB 76 % 88 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,8 % 1,0 % Kilde: interne data fra SI Mål 12

13 3. Kvalitet Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - oktober 2017 Elverum - Hamar Gjøvik - Lillehammer Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 2,0 % 2,2 % 13,1 % 0,5 % 2,9 % Andel fristbrudd PHV voksen 3,0 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 8,9 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev * 79,0 % 84,0 % 92,0 % 84,0 % 82,0 % 90,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 42 Ventetid PHV barn og unge 45 Ventetid TSB 29 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 83 % 90 % 51 % 83 % 81 % 92 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 3,0 % 1,4 % 0,4 % 0,0 % Kilde: interne data fra SI * Tallene gjelderfor september 13

14 Bemanning - Brutto månedsverk 4. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). 14

15 Bemanning månedsverk pr divisjon 4. Bemanning Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring 2016 %-vis endring Stab ,0 % Elverum-Hamar ,1 % Gjøvik - Lillehammer ,1 % PHT ,4 % Hab/Rehab ,2 % Med. Service ,0 % Psykisk helsevern ,1 % Eiendom og Intern service ,2 % Kongsvinger ,4 % Tynset ,1 % Forskning ,4 % Sykehuset Innlandet ,6 % 15

16 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned 4. Bemanning I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Faktisk % Faktisk avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte ,0% ,4% ,1% Overtid og ekstrahjelp ,8% ,9% ,4% Annen lønn ,8% ,6% ,4% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,6% ,1% ,0% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,6% ,3% ,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,5% ,8% ,7% Innleid arbeidskraft ,9% ,6% ,3% 16

17 Sykefravær 4. Bemanning 17

18 Sykefravær pr divisjon 4. Bemanning Sykefravær Divisjon sep.17 sep.16 sep.15 Hittil i år Hittil i år Hittil i år Stab 5,8 % 6,3 % 2,6 % 5,6 % 5,9 % 3,4 % Elverum-Hamar 5,4 % 6,3 % 5,3 % 6,0 % 6,4 % 6,7 % Gjøvik - Lillehammer 6,7 % 5,4 % 6,4 % 6,8 % 6,3 % 6,9 % PHT 6,0 % 7,1 % 7,5 % 7,0 % 7,1 % 7,8 % Hab/Rehab 7,0 % 7,4 % 6,0 % 7,8 % 7,2 % 5,7 % Med. Service 5,3 % 5,0 % 7,0 % 6,0 % 5,4 % 7,0 % Psykisk helsevern 9,2 % 8,7 % 7,7 % 9,4 % 8,5 % 8,3 % Eiendom og Intern service 8,5 % 10,4 % 7,1 % 9,6 % 8,7 % 7,5 % Kongsvinger 6,9 % 6,0 % 7,1 % 7,6 % 6,8 % 7,3 % Tynset 8,7 % 5,7 % 5,5 % 6,0 % 7,2 % 6,0 % Forskning 4,3 % 4,3 % 4,4 % 5,0 % 4,7 % - Sykehuset Innlandet 7,1 % 7,0 % 6,6 % 7,5 % 7,2 % 7,2 % 18

19 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 4. Bemanning 19

20 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret pr oktober Aktivitet Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,3% 0,1% 0,8% -0,7% -0,5% -0,2% -1,0% -1,0% -1,1% -1,5% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2017 F 2015 F 2016 F

21 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 5. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2017 Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett Budsjettavvik Budsjettavvik % Estimat Budsjett Avvik % HiÅ 2016 DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,8% ,8% ,5% ,5% Dagbehandling ,9% ,2% ,4% ,9% Poliklinisk virksomhet ,1% ,2% ,8% ,8% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,4% ,5% ,1% ,6% Legemidler ,3% ,2% ,0% ,3% Nye legemidler ,1% ,6% ,5% 751 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,0% ,5% ,9% ,5% Endring % 21

22 Aktivitet - somatikk 5. Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2017 vs 2016 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2016 Endring Endring % Elverum - Hamar ,8 % ,6% Gjøvik -Lillehammer ,1 % ,2% Hab/Rehab ,5 % ,7% Kongsvinger ,0 % ,4% Tynset ,1 % ,6% Totalt ,1 % ,1% I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger DRG-poeng etter plantall pr oktober. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i oktober. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 451 DRG-poeng etter plantall. 22

23 Aktivitet DRG-poeng PHV og TSB Poliklinikk 5. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode Budsjettavvik F 2017 B 2017 Hittil i år Budsjettavvik % F 2017 B 2017 VOP - Psykisk helsevern for voksne ,7 % ,2 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge ,9 % ,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi ,0 % ,4 % Sum ,2 % ,2 % % Kostnadsvektene for DRG-er innen psykisk helsevern er justert nasjonalt. Dette er ikke med i regnskapet pr oktober. Foreløpig beregning per oktober viser at dette utgjør 3,2 mill kr for SI, estimert til totalt 3,8 mill kr for

24 Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk 5. Aktivitet okt.17 Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ Budsjett Avvik i Budsjett Avvik i Avvik i Avvik i Faktisk Estimat Avvik HiÅ 2016 Endring avvik prosent avvik prosent prosent prosent Somatikk ,6 % ,7 % ,8 % ,3 % Psykisk helsevern ,4 % ,6 % ,6 % ,7 % VOP ,3 % ,2 % ,3 % ,8 % BUP ,9 % ,6 % ,6 % ,0 % TSB ,3 % ,5 % ,6 % ,4 % For foretaksgruppen i HSØ skal det i 2017 være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Distriktspsykiatriene sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. SI har i plantallet for 2017 tatt høyde for dette. Selv om man etter innføring av ISF for PHV og TSB fortsetter å rapportere antall inntektsgivende kontakter som uttrykk for aktivitet, innebærer innføringen av ISF et brudd med hva som blir regnet som aktivitet. Før innføringen av ISF rapporterte man HELFO-godkjente konsultasjoner, mens man etter innføringen rapporterer ISF-godkjente opphold. Bruddet består i hovedsak av at et ISF-godkjent opphold kan bestå av flere konsultasjoner, konsultasjoner som tidligere ble rapportert som selvstendige HELFO-godkjente konsultasjoner. Dette reduserer antall godkjente konsultasjoner. Videre består bruddet av krav til endret registrering av gruppebehandling. Etter innføringen av ISF skal hver deltaker i gruppen i hver seanse registreres med selvstendige opphold, mens man tidligere registrerte gruppekonsultasjonen kun på en av deltakerne. Dette trekker antall opphold opp. Dersom vi likevel sammenligner aktiviteten med foregående år har antall hovedtakster i poliklinikkene økt fra takster i 2016 til i 2017, som er en økning på 1 %. Divisjonen fortsetter arbeidet med å øke produktiviteten i poliklinikkene. 24

25 Aktivitet dag, døgn og poliklinikk Alle tjenesteområder 5. Aktivitet okt.17 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2016 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,1 % ,1 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,3 % ,0 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % ,7 % ,1 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,7 % ,8 % ,3 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % ,9 % ,7 % ,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,0 % ,3 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,2 % ,3 % ,8 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,5 % ,2 % ,1 % ,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,6 % ,2 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,6 % ,6 % ,0 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,0 % ,6 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,1 % ,2 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,5 % ,6 % ,4 % 25

26 Utskrivningsklare pasienter 5. Aktivitet Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per oktober 2017 HIÅ Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ 2016 Elverum-Hamar Gjøvik - Lillehammer Kongsvinger Tynset Sykehuset Innlandet lnntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert 2016 Faktisk akkumulert 2017 Budsjett akkumulert

27 6. Økonomi / finans Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Hele tusen Resultat pr mnd og akkumulert 2017 Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 27

28 Økonomi - Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer september 2017 Resultatet i oktober isolert er på minus 3,9 mill kr som er 10,6 mill kr etter budsjettet for denne måneden. Pr oktober viser regnskapet et positivt akkumulert resultat hittil i år på 56,8 mill kr som er -9,8 mill kr etter budsjett. Oktober har økonomisk vært en krevende måned for divisjonene. Dette skyldes bl.a lavere aktivitet enn planlagt og merforbruk på varekostnader og lønn. Divisjonene og stab har i oktober isolert et negativt resultat på til sammen 23,8 mill kr, akkumulert er det et negativt resultat på - 52 mill kr. De somatiske sykehusene har et negativt avvik akkumulert på 67,1 mill kr pr oktober. Divisjonene har i oktober fått overført fra fellesområde til dekning av følgende poster: De somatiske divisjonene: Dekning av merkostnader økt ressursbruk ifbm innføringen av røntgensystemet Ris/pacs på 1,3 mill kr, akkumulert er beløpet på 12,5 mill kr. De somatiske divisjonene: Dekning av høykostmedisiner på 0,9 mill kr i oktober, akkumulert er beløpet på 8,8 mill kr. Divisjonene har i oktober fått overført til sammen 5,7 mill kr knyttet til omstillingsmidler 2017, akkumulert er beløpet 9,3 mill kr. Hittil i år har de somatiske divisjoner, Eiendom og internservice, divisjon Psykisk helsevern og prehospitale tjenester fått overført til sammen 31 mill som følge av besparelse på pasientreisekostnader på fellesområdet. 28

29 Økonomi - Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett - Budsjett - % Faktisk avvik avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,4% ,8% ,6% Utskrivningsklare pasienter ,2% ,5% ,6% Gjestepasienter ,7% ,1% ,5% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,7% ,0% ,1% Polikliniske inntekter ,2% ,1% ,7% Andre driftsinntekter ,9% ,1% ,0% Sum driftsinntekter ,1% ,9% ,7% Varekostnader ,6% ,2% ,2% Innleid arbeidskraft ,9% ,6% ,3% Lønnskostnader eks pensjon ,6% ,3% ,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,5% ,8% ,7% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,4% ,0% ,0% Andre driftskostnader ,2% ,0% ,1% Sum driftskostnader ,5% ,7% ,9% Driftsresultat ,5% ,1% ,8% Netto finans ,0% ,9% ,2% Årsresultat

30 Økonomi Resultat SI totalt Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: 6. Økonomi / finans Basis: Basisinntekter fra HSØ er redusert med 46 mill kr hittil i år. Dette som følge av reduserte pensjonskostnader. Innsatsstyrt finansiering (ISF)- refusjoner: Somatikk: ISF-refusjoner har et negativt avvik på - 47,8 mill kr akkumulert pr oktober. Dette skyldes bl.a. lavere inntekter knyttet til H- resepter på fellesområdet enn budsjettert. Det følges opp både internt i foretaket og opp mot Helse Sør-Øst RHF. Tilsvarende avvik finnes i de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst, og er bl.a. knyttet til at enkelte legemidler som benyttes pr nå ikke gir ISF-refusjon. Det arbeides mot Helse- og omsorgsdepartementet for å få endret dette. Videre er det enkelte divisjoner som har lavere aktivitet enn planlagt. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet (TSB): Akkumulert har foretaket et negativt avvik på - 8,5 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til BUP. Innen for distriktspsykiatriene sentre og sentralsykehus ser man en positiv utvikling. Varekostnader: Varekostnader har et positivt avvik på 29,3 mill kr pr oktober. Det er i hovedsak besparelse på medikamenter som er budsjettert på fellesområdet. Innleid arbeidskraft: Foretaket har et merforbruk pr oktober på 30,1 mill kr knyttet til innleid arbeidskraft. Dette er fordelt på flere divisjoner. Lønnskostnader eks pensjon: Det er et merforbruk på lønn på - 11,2 mill kr pr oktober. De somatiske sykehusene har et merforbruk på til sammen på -79,5 mill kr. Fellesområdet har et positivt avvik på 57,3 mill kr. Avviket er knyttet til avsatte midler til omstilling og buffer for å kompensere uforutsette kostnader i innværende år 30

31 Årsprognose og tiltak Foretaket opprettholder årsprognosen lik budsjett på 80 millioner kroner. 6. Økonomi / finans Divisjon Resultat pr oktober 2017 Årsprognose 2017 Stab Elverum / Hamar Gjøvik / Lillehammer Prehospitale tjenester Habilitering/rehabilitering Medisinsk service Psykisk helsevern Eiendom og Internservice Kongsvinger Tynset Forskning Resultat/styringsfart divisjoner og stab Fellesområdet Pasientreiser/buffer Ufordelte omstillingskostnader Besparelse pensjon Gjestepasienter/medikamenter Resultat mot budsjett/årsprognose fellesområdet Budsjettert positivt resultat - fellesområdet Resultat pr september - Foretak Årsprognose foretak De somatiske sykehusene og divisjon Psykisk helsevern ligger an til et negativt resultat i 2017 på ca 97 mill kr hvis ikke planlagte tiltak får ønsket effekt utover året. Det er viktig at foretaket får bremset farten for å sikre prognosen på 80 mill kr og redusere farten inn i

32 Økonomi Resultat pr oktober divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % Stab ,0 % ,4 % Elverum - Hamar ,2 % ,1 % Gjøvik - Lillehammer ,1 % ,9 % Prehospitale tjenester ,2 % ,6 % Habilitering/rehabilitering ,1 % ,2 % Medisinsk service ,2 % ,0 % Psykisk helsevern ,0 % ,3 % Eiendom og Internservice ,5 % ,7 % Kongsvinger ,4 % ,9 % Tynset ,4 % ,2 % Felles ,4 % ,2 % Forskning ,6 % ,3 % Resultat ,5 % ,1 % 32

33 Økonomi Resultat pr oktober divisjon Kommentarer til enkelte divisjoner: 6. Økonomi / finans Divisjon Elverum-Hamar: Divisjonen har et negativt resultat i oktober på 8,4 mill kr. Årsaken er lavere aktivitet enn budsjettert i oktober på 5,5 mill kr, høyere lønnskostnader/kostnader til innleie fra vikarbyrå enn planlagt på 2,7 mill kr og høyere kostnader til forbruksmateriell og medikamenter på 2,2 mill kr. Andre inntekter er 2 mill kr høyere enn budsjettert i hovedsak som følge av at det er tilført omstillingsmidler til divisjonen. Aktiviteten i oktober er lavere enn planlagt som en kombinasjon av avvikling av høstferie, kirurgisk høstmøte og mindre akuttinnleggelser på indremedisin og barn enn estimert. Akkumulert har divisjonen et negativt resultat på 11,2 mill kr. Divisjonens største utfordring er at personalkostnadene samlet sett er 27 mill kr høyere enn budsjettert Dette er inkludert leie fra byråer. Hovedårsaken til avviket er variabel lønn. Nivået på personalkostnadene er også høyere enn budsjettert fordi enkelte av tiltakene som er relatert til reduksjon av personalkostnader i 2017 ikke er innfridd. Antall pasienter behandlet av divisjonen er samlet sett høyere enn planlagt. Dette gir høyere ISF-refusjoner på 3 mill kr mer enn budsjettert. Inntektene er ikke store nok til å dekke divisjonens kostnader slik driften i dag er strukturert og innrettet. Prognosen for 2017 settes til minus - 15 mill kr. 33

34 Økonomi Resultat pr oktober divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Gjøvik - Lillehammer: Divisjonen har et negativt resultat - 9,9 mill kr i oktober, akkumulert er resultatet på minus - 46,9 mill kr. Avviket i oktober skyldes i all hovedsak overforbruk på lønn. Resultatet for Gjøvik i september er -2,2 mill kr målt mot budsjett. Akkumulert resultat etter oktober er -6,9 mill kr. Det har i oktober vært aktivitet på nivå med budsjett samlet for alle omsorgsnivå. Det er et merforbruk på vareforbruk og lønnskostnader. Lønnsavviket er i hovedsak knyttet til avdelingene for indremedisin og kirurgi. Gjøvik har i oktober fått overført 0,25 mill kr fra fellesområdet til dekning av merkostnader i forbindelse med økt ressursbruk ved innføringen av nytt Ris/Pacs, 0,1 mill kr til dyre legemidler samt 0,6 mill kr i omstillingsmidler. Prognosen for året justeres til 7 mill kr. Det ble et negativt resultat for Lillehammer på - 7,7 mill kr i oktober, akkumulert resultat er nå på minus - 40 mill kr. Det forventes en prognose for året på -46 mill kr for Lillehammer isolert. Lønnskostnadene står for majoriteten av avviket i oktober, dette utgjorde 5,4 mill kr av det totale avviket på 7,7 mill kr. Det har vært et stort antall utskrivningsklare pasienter i oktober, det har i gjennomsnitt blitt brukt 9,5 senger hver dag til denne pasientgruppen. Det har i tillegg vært behov for fastvakt til enkelte av disse pasientene, noe som bidrar til ekstra overtid og innleie. Ledelsen har en tett dialog med kommunene for å få pasientene overført på et tidligere tidspunkt. Lillehammer har i oktober fått overført 0,25 mill kr fra fellesområdet til dekning av merkostnader i forbindelse med økt ressursbruk ved innføringen av nytt Ris/Pacs, 0,3 mill kr til dyre legemidler samt 1,2 mill kr i omstillingsmidler. Årsprognose for divisjon Gjøvik Lillehammer er på minus - 53 mill kr. 34

35 Økonomi Resultat pr oktober divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Habilitering/Rehabilitering: Divisjonen har et negativt resultat isolert i oktober på 0,6 mill kr. Akkumulert er resultatet på minus 0,3 mill kr. Avdeling Fysikalsk Medisin og rehabilitering er 0,9 mill kr i minus i oktober og minus 3,6 mill kr totalt. Avregningsutvalget har hatt en gjennomgang knyttet til kodepraksis for opphold i Sykehuset Innlandet innen kompleks rehabilitering. Det er stilt spørsmål ved kodepraksis for behandling av pasienter med «muskel- og skjelettsmerter». Endelig resultat av behandling i avregningsutvalget er ikke mottatt og eventuelt trekk / tilbakebetaling er pr nå uavklart. Divisjonen har endre kodepraksis i tråd med avregningsutvalgets signaler. Årsprognosen på minus - 2 mill kr opprettholdes. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har et akkumulert et negativt resultat på - 16,3 mill kr pr oktober. Hovedårsaken til det negative resultatet er lavere ISF-inntekter enn budsjettert, svikt i gjestepasientoppgjør TSB, høyere kostnader på omstillingsenheten enn forutsatt i budsjett og høye kostnader på akuttpostene og sikkerhetsposten på sentralsykehus. I tillegg til dette har driftsavtalen med Fekjær, som i budsjettet var forutsatt avviklet i 2016, gitt merkostnader på 6 mill kr. Når det gjelder svikten i ISF-inntektene har Helsedirektoratet varslet en gjennomgang av refusjonsordningen som sannsynligvis vil gi divisjonen høyere inntekter. Svikten i gjestepasientinntekter TSB knytter seg i hovedsak til lavere inntekter til den regionale Enheten for gravide og familie. I tilknytning til dette er HSØ bedt om å øke sitt driftstilskudd. Dette er akseptert av HSØ, men først med virkning for Årsprognosen settes til minus -18,6 mill kr. Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et resultat i balanse i oktober og et akkumulert resultat på -5,9 mill kr. Årsaken til divisjonens resultat er relatert til økt andel Ahus-pasienter med en effekt på ca. 2 mill kr i oktober. Prognosen er satt til minus 7,2 mill kr. Det er ventet en planlagt økning i lønn ut året. Denne økningen er knyttet til kvalitetsarbeid. 35

36 Økonomi Resultat pr oktober divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Tynset: Divisjonen har et negativt resultat isolert i oktober på - 0,9 mill kr, akkumulert er resultat på minus - 3,1 mill kr. Merforbruk på 0,9 mill skyldes merkostnader på variabel lønn (sykdom/innleie). I tillegg til noe pukkelkostnad knyttet til postbariatrisk plastikkirurgi. Prognosen på minus - 3,1 mill kr opprettholdes. Fellesområdet: Budsjettavviket akkumulert på fellesområdet skyldes i hovedsak: Positivt avvik knyttet til endrede pensjonskostnader. Samlet reduksjon i pensjonskostnader for SI pr oktober er på 13,2 mill kr. For 2017 er reduksjon av pensjonskostnader samlet på 15,8 mill kr. H-resepter er inntektsført etter erfaringstall fra tidligere år, samt tilbakemelding over antall DRG-poeng per september 2017 fra HSØ. Pr oktober ligger foretaket fortsatt etter budsjett på de nye legemidlene som ble overført til ISF-systemet fra Vi vil følge med på utviklingen av nye legemidler fremover og det blir viktig å følge opp kodingen både på nye og gamle H-resepter. Det er knyttet stor usikkerhet til dette området. 36

37 Økonomi - Resultat pr oktober divisjon 6. Økonomi / finans Utviklingen i kostnader på høykostmedisiner blir fulgt opp fortløpende og det er spesielt høykostmedisiner som det er størst usikkerhet rundt. Foreløpig er det en besparelse på 28 millioner kroner på høykostmedisiner hittil i år i forhold til budsjett. Det er stor sannsynlighet for at det positive avviket blir mindre utover året på grunn av at nye kreftlegemidler er overført til H-resept ordningen fra 1. mai i Foretaket har fått overført midler til dette fra Helse Sør-Øst RHF men det er allikevel stor usikkerhet til nivået. Dette er legemidler som har høy pris og større forbruk en forventet vil gi store kostnader. Besparelse på høykostmedisiner må også sees opp mot mindreinntekter på H-resepter på inntektssiden. Kostnader knyttet til gjestepasienter inklusive fritt behandlingsvalg ligger foreløpig lavere enn budsjett. Kostnadene er i stor grad avsatt etter erfaringstall fra tidligere år samt mottatte data fra Norsk pasientregister pr september. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på til sammen - 23,7 mill kr hittil i år, og - 3,9 mill kr i oktober isolert. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service. Trenden viser en økning i kostnader de siste måneder. Dette må følges opp nærmere. Det er nå et negativt avvik på - 2 mill kr på felles hittil i år. Pasientreiser har en positiv utvikling fra tidligere år. Imidlertid er det et merforbruk i oktober på - 1,5 mill kr, kostnaden er overført til fellesområdet. Budsjettet på fellesområde for å for å dekke evt. merforbruk på pasientreisekostnader er på til sammen 40 mill kr. Den store besparelsen er overført til divisjonene, til sammen er det overført 31 mill kr hittil i år. Det er et positivt avvik på lønnsområdet. Dette er i hovedsak knyttet til avsatte midler til omstilling kort sikt og buffer for å kompensere uforutsette kostnader i innværende år. Årsprognosen til fellesområdet er justert til pluss 153,9 mill kr. Totalt for SI opprettholdes prognosen lik årsbudsjett på 80 mill kr. 37

38 Finans 6. Økonomi / finans Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på MNOK TNOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2017 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen i oktober er på 808 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

39 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2016 F2016 BHiÅ B2017 RHiÅ E

40 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2017 B2017 Avvik Bygg & anlegg IKT/MTU Andre Sum

41 Avtalelojalitet 7. Innkjøp KPI-område KPI-krav nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 Faktisk kjøp på avtale 80,0 % 83,5 % 88,9 % 75,7 % 88,1 % 86,2 % 80,2 % 91,8 % 96,2 % 93,0 % 92,2 % 82,1 % 90,9 % Oktober er nok en måned med høy aktivitet og mye av kjøpet er fra de største leverandørene. 41

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer