Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi / Finans 7. Innkjøp 2

3 Oppsummering desember Oppsummering Kvalitet Ventetid 51 Fristbrudd 2,5 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsbudsjett Årsestimat Avvik Aktivitet DRG poeng Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB Polikliniske konsultasjoner Somatikk VOP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk (hittil i år - snitt) Lønn til fast ansatte (tall i 1000) Innleie helsepersonell (tall i 1000) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) Sykepengerefusjoner (tall i 1000) Sykefravær i % 7,4 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat

4 Statusbilde 2. Statusbilde ISF-poeng "sørge for" (somatikk) Polikliniske konsultasjoner Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 15% 10% 5% 0% -5% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Månedsverk Bud avvik 2018 Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4

5 Gjennomsnittlig ventetid skal være under 57 dager (40 dager for psykisk helsevern) 3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 des.18 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i desember var 47 dager. Ventetiden for somatikk var 48 dager, 1 dager kortere enn samme måned i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 39 dager, og for TSB var ventetiden på 26 dager i desember. BUP har hatt en positiv utvikling gjennom siste kvartal og har i desember en ventetid på 44 dager, 2 dager kortere enn samme måned i fjor og 19 dager kortere enn september pasienter rapporteres med ventetid over ett år. 5

6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 3. Kvalitet 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Andel fristbrudd jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 des.18 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i desember på 2,8 % for SI samlet (147 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,8 % (243 pasienter). Fristbrudd avviklede og fristbrudd for ventende har økt fra foregående måned. Fordøyelsessykdommer og fysikalsk medisin og rehabilitering viser ytterligere en forbedring fra forrige måned, fysikalsk medisin og rehabilitering hadde ingen fristbrudd avviklede i desember. Hudsykdommer har også en liten forbedring men ligger fortsatt høyt. Fagområdet urologi viser en økning gjennom de siste måneder, dette følges opp med fagmiljøet. 72 pasienter er meldt til HELFO i desember, 25 av disse er i behandling via HELFO. 6

7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % des 17 jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 mai 18 jun 18 jul 18 aug 18 sep 18 okt 18 nov 18 Sist oppdatert: :04: Andel pasienter som fikk fast timeavtale innen 10 dager (14 løpedager) fra mottak av henvisning, var 81 % i november for SI samlet. (Variasjon mellom divisjonene er %). 7

8 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 3. Kvalitet 1,8 % Totalt 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % Totalt 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 des.18 Innen somatikk er 0,8 % av døgnoppholdene i pasientsystemet DIPS registrert som korridorpasienter i desember. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 8

9 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 100 % Epikrisertid < 7 dager 3. Kvalitet 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 des.18 Somatikk VOP BUP TSB Hab/Rehab Somatikk i grafen er inkludert habilitering og rehabilitering. Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 86 % innen somatikk i desember, 84% innen habilitering og rehabilitering, og 72 % for psykisk helsevern, VOP 74 %, BUP 79 % og TSB (rus) 58 %. Habilitering og rehabilitering har blitt spesifisert for å kunne følges opp, ellers ingen særskilt oppmerksomhet på denne indikatoren. 9

10 Pakkeforløp for kreft 3. Kvalitet November 66% November 73% NB! Ulik skala på y-aksen 10

11 Pakkeforløp for kreft med./kir behandling 3. Kvalitet November 65% November 69% NB! Ulik skala på y-aksen 11

12 Pakkeforløp for kreft - strålebehandling 6 pasienter fikk i november strålebehandling som første behandling. November 0% 12

13 Nøkkeltall på foretaksnivå 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 2,8 % 2,5 % Andel fristbrudd somatikk 2,9 % 2,5 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,5 % 0,8 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,0 % 3,8 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,7 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev* 81,0 % 80,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) SI Samlet Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen Ventetid PHV barn og unge Ventetid TSB Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 86 % 86 % Epikrisetid PHV voksen 74 % 81 % Epikrisetid PHV barn og unge 79 % 81 % Epikrisetid TSB 58 % 76 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 0,8 % 0,8 % Kilde: interne data fra SI * Tallene er for november Mål 13

14 Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - desember 2018 Elverum - Hamar Gjøvik - Lillehammer 3. Kvalitet Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 3,8 % 2,8 % 1,9 % 1,6 % 1,7 % Andel fristbrudd PHV voksen 0,5 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,0 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev * 77,0 % 86,0 % 79,0 % 69,0 % 90,0 % 92,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 39 Ventetid PHV barn og unge 44 Ventetid TSB 26 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 83 % 89 % 84 % 72 % 84 % 94 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 0,6 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % Kilde: interne data fra SI * Tallene gjelder for november

15 Bemanning - Brutto månedsverk 4. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). 15

16 Bemanning månedsverk pr divisjon 4. Bemanning 16

17 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell Denne periode Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Faktisk % Faktisk avvik avvik % Lønn til fast ansatte ,4% ,4% Overtid og ekstrahjelp ,1% ,4% Annen lønn ,7% ,0% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,2% ,5% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,5% ,7% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,9% ,3% Innleid arbeidskraft ,6% ,3% 4. Bemanning TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 17

18 Sykefravær 4. Bemanning 18

19 Sykefravær pr divisjon 4. Bemanning 19

20 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 4. Bemanning 20

21 Aktivitet DRG-poeng pr desember Aktivitet Totalt antall ISF- poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,9% -2,9% -3,2% -4,0% -2,7% -2,4% -2,4% -2,4% -2,5% -2,5% -2,8% -3,2% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2018 F 2016 F 2017 F

22 5. Aktivitet ISF-produktivitet somatikk pr desember 2017 og ,00 Drg per brutto månedsverk, pr oktober 2017 og ,50 2,46 2,45 2,00 2,17 2,12 2,15 2,03 2,11 2,04 1, ,00 0,50 0,64 0,53 - B01 Elverum / Hamar B05 Hab/Rehab B06 Gjøvik / Lillehammer B10 Kongsvinger B20 Tynset Grafen over viser utviklingen i DRG-poeng per brutto månedsverk hittil i år sammenlignet med Det er noen forskjeller mellom divisjonene knyttet til fag og oppgavefordeling som kan forklare noe ulikt totalnivå på søylene. Divisjon Elverum Hamar er omtrent på samme nivå som Tynset har hatt en økning sammenlignet med Divisjon Gjøvik Lillehammer, Kongsvinger og habilitering og rehabilitering har hatt en nedgang sammenlignet med samme periode i

23 5. Aktivitet ISF-produktivitet medisinske avdelinger pr desember 2017 og 2018 Drg per brutto månedsverk, pr desember 2017 og ,00 3,50 3,00 3,16 3,43 3,56 3,64 2,99 2,76 3,08 3,05 2,84 2,50 2,39 2,00 1, ,00 0,50 - B0105 Indremedisin Elverum B0106 Indremedisin Hamar B0625 Indremedisin Gjøvik B0626 Indremedisin Lillehammer B1002 Medisinsk avdeling B01 Elverum / Hamar B06 Gjøvik / Lillehammer B10 Kongsvinger Grafen over viser utviklingen i DRG-poeng per brutto månedsverk innen medisinske avdelinger i foretaket i Medisinsk avdeling ved Elverum og Hamar har hatt en økning sammenlignet med Medisinsk avdeling ved Gjøvik og Kongsvinger har en relativ stor nedgang sammenlignet med samme periode i Medisinsk avdeling ved Lillehammer har en liten nedgang sammenlignet med

24 Aktivitet DRG-poeng - somatikk 5. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode Hittil i år 2017 vs 2018 Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett Budsjettavvik Budsjettavvik % HiÅ 2017 DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,2% ,2% ,7% Dagbehandling ,7% ,4% ,3% Poliklinisk virksomhet ,8% ,0% ,8% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,1% ,2% ,5% Legemidler ,9% ,4% ,1% Nye legemidler ,3% ,9% ,0% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,8% ,5% ,4% Endring % 24

25 Aktivitet - somatikk 5. Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2018 vs 2017 Sykehuset Innlandet HF Budsjett Faktisk Budsjett Avvik DRG i Endring 2018-Endring avvik % % Elverum - Hamar ,3 % ,1% Hab/Rehab ,9 % ,6% Gjøvik -Lillehammer ,2 % ,8% Kongsvinger ,7 % ,8% Tynset ,0 % ,5% Totalt % ,3 % I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. I desember ligger foretaket innen somatiske tjenester DRG-poeng etter budsjett ( sørge for - ansvaret). Dette er inkludert etterkoding på 284 DRG-poeng. 25

26 Aktivitet DRG-poeng PHV og TSB Poliklinikk 5. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Periodens bevegelse Hittil i år 2018 vs 2017 Faktisk Budsjett Avvik F og B Avvik % F og B Faktisk Budsjett Avvik F og B Avvik % F og B VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus ,6 % ,7 % ,6 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge ,8 % ,7 % ,4 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi ,0 % ,7 % ,7 % 2017 Endring Endring % Sum ISF- poeng ,7 % ,6 % ,4 % 26

27 Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder 5. Aktivitet Antall inntektsgivende des.18 Hittil i år HiÅ polikliniske Budsjett Avvik i Budsjett Avvik i Avvik i Faktisk Faktisk HiÅ 2017 * Endring konsultasjoner avvik prosent avvik prosent prosent Somatikk ,6 % ,9 % ,6 % Psykisk helsevern ,4 % ,7 % ,7 % VOP ,5 % ,5 % ,2 % BUP ,9 % ,9 % ,6 % TSB ,3 % ,7 % ,0 % * Tallene for 2017 er uten Fekjær 27

28 Aktivitet dag, døgn og poliklinikk Alle tjenesteområder 5. Aktivitet des.18 Hittil i år Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk ** avvik avvik prosent HiÅ 2017 ** Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,9 % ,1 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,4 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,9 % ,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,9 % ,6 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,6 % ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,2 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner * ,5 % ,5 % ,2 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,1 % ,4 % ,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,4 % ,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,9 % ,9 % ,6 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,8 % ,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,1 % ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,7 % ,0 % 28

29 Antall kontakter pr divisjon - somatikk 5. Aktivitet Antall kontakter Sykehuset Innlandet HF Budsjett Hittil i år 2018 vs 2017 Budsjett Endring Endring Faktisk Avvik i % 2017 avvik % Elverum - Hamar ,1 % ,3% Hab/Rehab ,0 % ,4% Gjøvik -Lillehammer ,1 % ,9% Kongsvinger ,9 % ,3% Tynset ,2 % ,6% Totalt ,0 % ,7 % 29

30 5. Aktivitet Antall kontakter dag, døgn og poliklinikk - somatikk Sykehuset Innlandet HF Budsjett Faktisk Budsjett Endring Endring Avvik i % 2017 avvik % Døgnopphold ,1 % ,5% Dagbehandling ,8 % ,9% Pol.klin. kontakt ,9 % ,7% Totalt ,0 % ,7 % 30

31 Utskrivningsklare pasienter Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per desember 2018 HIÅ Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Aktivitet Elverum-Hamar Gjøvik - Lillehammer Kongsvinger Tynset Sykehuset Innlandet lnntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert 2017 Faktisk akkumulert 2018 Budsjett akkumulert

32 6. Økonomi / finans Resultat pr måned og akkumulert foreløpig Resultat pr mnd og akkumulert 2018 Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader Hele tusen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 32

33 Økonomi foreløpig årsresultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer desember 2018 For desember isolert har foretaket et negativt resultat på 38,4 millioner kroner og 46,7 millioner kroner i negativt avvik mot budsjett. Foreløpig årsresultat for 2018 er på minus 78 millioner kroner, som er 178 millioner kroner etter budsjett. Resultatet for 2018 er per nå foreløpig. Endelig ISF inntekter etter 3. tertial vil bli ført når denne foreligger medio februar. I resultatene under har hver divisjon periodisert inn inntekter i tråd med forventet etterkoding av ISFinntekter. Eventuelle andre vesentlige poster som måtte dukke opp før eller under revisjonen i begynnelsen av februar vil også hensyntas i endelig årsregnskap. Det er gjort vurdering og avsetning for følgende årsoppgjørsposter: Avsetning til overlegepermisjoner og permisjoner for psykologspesialister. Det er avsatt til sammen 7 mill kr i dette er i sin helhet bokført på fellesområdet. Avsetning variabel lønn pr Avsetning for overliggende pasienter pr Avsetning for overførte feriedager fra 2018 til 2019 Avsetning til tap på fordringer Telling av varelager 33

34 Økonomi Resultat SI totalt Denne periode 6. Økonomi / finans Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett - Budsjett - % Faktisk avvik avvik % Basisramme ,5% ,6% Kvalitetsbasert finansiering ,8% ,2% ISF-refusjoner ,8% ,5% Utskrivningsklare pasienter ,3% ,8% Gjestepasienter ,9% ,4% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,2% ,2% Polikliniske inntekter ,6% ,8% Andre driftsinntekter ,7% ,1% Sum driftsinntekter ,5% ,4% Varekostnader ,4% ,7% Innleid arbeidskraft ,9% ,8% Lønnskostnader eks pensjon ,8% ,9% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,4% ,1% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,9% ,0% Andre driftskostnader ,00 0, ,00-0,01 Sum driftskostnader ,8% ,8% Driftsresultat ,5% ,7% Netto finans ,7% ,8% Årsresultat ,0% ,0% 34

35 Økonomi Resultat SI totalt Avvik på det enkelte linjenivå i resultatoppstillingen: 6. Økonomi / finans Innsatsstyrt finansiering (ISF)-refusjoner: Somatikk: ISF-refusjoner har et negativt avvik på 24,6 millioner kroner i desember og akkumulert 20,1 millioner kroner pr desember. Det negative avviket i desember isolert skyldes blant annet lavere inntekter knyttet til H-resepter enn forventet. Dette skyldes en feil i innrapporteringen til HSØ fra Oslo universitetssykehus, som er rettet nå i desember. Effekten av denne feilrapporteringen utgjør ca 12 millioner kroner i redusert inntekt for SI i desember. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet har pr desember et positivt avvik på 7,5 millioner kroner, isolert i desember et positivt avvik på 1,3 millioner kroner. Utskrivningsklare pasienter: Nivået på antall utskrivningsklare pasienter er lavere enn budsjettert i 2018 for foretaket som helhet. Det er også lavere inntekter pr desember sammenlignet med samme periode i 2017, ca. 6 millioner kroner. Det er divisjon Gjøvik-Lillehammer som har den største andelen av utskrivningsklare pasienter, men er omtrent på budsjettert nivå for året totalt sett. Salg av konserninterne helsetjenester: Dette skyldes hovedsakelig lave gjestepasientinntekter innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet. Lønnskostnader eks pensjon: Det er et negativt avvik knyttet til lønnskostnader i desember isolert og akkumulert pr desember. Dette gjelder flere divisjoner, men de største avvikene er knyttet til divisjon Elverum-Hamar og divisjon Gjøvik-Lillehammer. 35

36 Foreløpig resultat pr divisjon Økonomi / finans Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Resultat Budsjett Avvik Relativt avvik % Resultat Budsjett Avvik Relativt avvik % Stab ,7 % ,5 % Elverum - Hamar ,6 % ,5 % Prehospitale tjenester ,7 % ,0 % Habilitering/rehabilitering ,3 % ,0 % Gjøvik - Lillehammer ,7 % ,7 % Medisinsk service ,8 % ,7 % Psykisk helsevern ,3 % ,0 % Eiendom og Internservice ,5 % ,0 % Kongsvinger ,7 % ,1 % Tynset ,8 % ,3 % Felles ,6 % ,0 % Forskning ,7 % ,1 % Resultat ,2 % ,1 % 36

37 6. Økonomi / finans Resultat pr desember 2018 fellesområdet: Fellesområdet har et foreløpig resultat i 2018 på 213,8 millioner kroner, det er et resultat som er 113,8 millioner kroner bedre enn budsjettert resultat på 100 millioner kroner. Det positive avviket er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Netto besparelse knyttet til dyre legemidler, inkludert H-resepter, på 14 millioner kroner i Dette er inkludert korrigeringen knyttet til Oslo universitetssykehus på ca 12 millioner kroner. Besparelse som følge av reduserte pasientreisekostnader på 24,6 millioner kroner i Sykehuspartner IKT og Sykehuspartner HR har en besparelse på til sammen 11,5 millioner kroner i 2018 i forhold til budsjett. Lavere avskrivninger enn budsjettert pga reduserte investeringer i 2018, til sammen 17,6 millioner kroner. Besparelse knyttet til gjestepasientkostnader på ca 28 millioner kroner. Det har i 2018 blant annet vært noe lavere kostnader mot Oslo universitetssykehus enn budsjettert, det forklares med tilfeldige variasjoner. Videre er det også en besparelse knyttet til gjestepasientkostnader fra andre regioner. Kompensasjon for merkostnader knyttet til nytt radiologssystem fra Helse Sør-Øst RHF, 15 millioner kroner. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på til sammen 18,2 millioner kroner hittil i år, og 1,9 millioner kroner i desember isolert. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service. Det er ikke benyttet noe av bufferen som ble satt av i budsjettet for 2018 på 30 millioner kroner. 37

38 Rapportering «50 pluss» 6. Økonomi / finans Det er fra mai 2018 vedtatt gjennomføring av prosjekt «50 pluss». Dette prosjeket skal bidra til å komme i økonomisk balanse ved fokus på å redusere kostnader gjennom hverdagssparing. Det er i foretaket innført felles retningslinjer/føringer for de ulike områdene for å sikre tilnærmet lik praksis i samtlige divisjoner og staber. Det er blant annet foretatt en gjennomgang av fullmakter. Dette skal sikre en lik og konsekvent tilpasning til et strengere regime på kontroll av bestillinger og utbetalinger i alle divisjoner. Nedenfor en oversikt over utvalgte områder. Brutto månedsverk mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnitt Endring Tabellen over viser et utdrag for perioden mai-desember 2018 sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser en økning i gjennomsnittlig bemanningsnivå på 55 brutto månedsverk fra i fjor til i år. 38

39 Rapportering 50 pluss Kurs, reiser, vedlikehold mm - SI totalt 6. Økonomi / finans Faktisk mai - desember 17 Faktisk mai - desember 18 Endring Utvalgte kontoer 560 (Kurs. seminarer. kongresser og lignende) (Utstyr og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres) (Reparasjon, vedlikehold og service) (Kontorkostnad, trykksak o.l.) (Kostnad og godtgj. for reise, diett, bil o.l.) SUM Tabell over faktiske kostnader på utvalgte konti i perioden mai-desember 2018 mot Tallene er i hele tusen. Pr desember viser det en nedgang i disse kostnadene på 8,7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor (positive tall er besparelse). Dette viser at det er en positiv effekt av innsparingsprosjektet. 39

40 Rapportering 50 pluss effekt pr mnd for: Total 6. Økonomi / finans Aksetittel Mai 2018 vs Mai 2017 Jun 2018 vs Jun 2017 Jul 2018 vs Jul 2017 Aug 2018 vs Aug (Kostnad og godtgj. for reise, diett, bil o.l.) (Kontorkostnad, trykksak o.l.) (Reparasjon, vedlikehold og service) (Utstyr og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres) (Kurs. seminarer. kongresser og lignende) SUM Tabellen viser et utplukk av poster som er med i tiltakene for «50 pluss». Man ser at det har vært en positiv utvikling i kostnadsnivået innen de fleste postene sammenlignet med samme periode i (Positive tall er besparelse). Sep 2018 vs Sep 2017 Okt 2018 vs Okt 2017 Nov 2018 vs Nov 2017 Des 2018 vs Des 2017 Jan 2019 vs Jan 2018 Feb 2019 vs Feb 2018 Mar 2019 vs Mar 2018 Apr 2019 vs Apr

41 Finans 6. Økonomi / finans Likviditetsprognosen for Sykehuset Innlandet HF viser en utgående likviditetsreserve på MNOK TNOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2018 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen per desember er på 787 millioner kroner. De blå søylene viser virkelige tall. Den grågrønne linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

42 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2017 F2017 BHiÅ B2018 RHiÅ E

43 Investeringer 6. Økonomi / finans Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2018 B2018 Avvik Bygg & anlegg IKT/MTU Andre Sum

44 Avtalelojalitet 7. Innkjøp Faktisk kjøp på avtale 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % Faktisk kjøp på avtale 2017 Faktisk kjøp på avtale ,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des KPP krav er på 80 %. En høy andel av kjøp i desember ble gjort fra avtaleleverandører. 44

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer