Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer Likviditet Investeringer 2

3 Oppsummering februar 2015 Aktivitet - somatikk Antall DRG-poeng ligger noe etter budsjetterte DRG-poeng iht. sørge for -ansvaret Økning i DRG-poeng fra 2014 til 2015 Antall utskrevne døgnpasienter i 2015 ligger litt over nivået Økning i antall liggedøgn fra 2014 til 2015 Kvalitet Andel fristbrudd for avviklede kontakter i februar er 2,0 prosent Bemanning Bemanningstallet for februar måned ligger høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden Totale lønnskostnader ligger under budsjett Økonomi For februar viser regnskapet et positivt resultat på 13,7 mill kr, som er 7,9 mill kr bedre enn budsjett 3

4 Statusbilde februar 2015 Aktivitet og ISF- refusjoner ligger under budsjett. Lønnskostnader ligger under budsjett Månedsverk snitt per februar ligger høyere enn budsjett Antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern ligger under budsjett. Antall polikliniske konsultasjoner innen TSB ligger under budsjett. DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Månedsverk Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2015 Nullinje Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik. 4

5 Hovedmål - kvalitet Hovedmål Mål Utvikling fra 2014 Status i år 12 mnd løpende siste måned gjennomsnitt 100 SI samlet 65,3 68, Somatikk 66,4 68, Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager PHV voksen < ,3 52,4 100 PHV barn og unge 0 42,0 47,0 100 TSB 0 32,8 45,5 5,0 % SI samlet 0,0 % 2,0 % 2,3 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 5,0 % Somatikk 0,0 % 2,0 % 2,2 % 10,0 % PHV voksen 0 % 0,0 % 2,2 % 2,3 % 20,0 % PHV barn og unge 0,0 % 0,0 % 2,7 % 10,0 % TSB 0,0 % 3,4 % 4,8 % 2,0 % Somatikk 0,0 % 1,2 % 1,3 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 2 % PHV 0,0 % 0,0 % % 5

6 Hovedmål Hovedmål - kvalitet Utvikling fra 2014 Status i år Mål 12 mnd løpende siste måned gjennomsnitt 100 % Somatikk 85,0 % 86,0 % 0 % Epikrisetid < 7 dager 100,0 % PHV voksen 88,3 % 87,1 % 0,0 % 100 % 100,0 % PHV barn og unge 92,2 % 82,2 % 0,0 % 100,0 % TSB 0,0 % 82,4 % 76,7 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % (SI samlet) < 3% <3% Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100,0 % 100 % 50,0 % 67,0 % 63,0 % 0,0 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Her vises resultat pr mnd og akkumulert til nå i år, kr Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

7 Kvalitetsindikatorer Utvikling i ventetider og fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VOP BUP TSB 25% Prosent Andel fristbrudd per tjenesteområde 20% 15% 10% 5% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VOP BUP TSB 7

8 Nøkkeltall pr divisjon - februar Bemanning Mål Hovedmål per divisjon nøkkeltall februar 2015 Elverum- Hamar Gjøvik Lillehammer Prehospital Hab-Rehab Med service Psykiatri Eiendom og internservice Kongsvinger Tynset Stab Felles SUM Andel fristbrudd somatikk 1,5 % 2,1 % 2,4 % 0,0 % 3,8 % 1,9 % Andel fristbrudd PHV voksen 7 % 2,2 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 0,0 % Andel fristbrudd TSB 3,4 % Andel innkalt i brev om rett til helsehjelp 58 % 65 % 68 % 48 % 71 % 79 % 87 % Resultat, denne mnd kr Resultat, HIÅ kr Ventetid somatikk Ventetid PHV voksen 39 Ventetid PHV barn og unge 42 Ventetid TSB 33 Epikrisetid 80 % 88 % 90 % 52 % 90 % 81 % 98 % Korridorpasienter 0,4 % 1,4 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % Sykefravær i % hiå (januar) 8,3 % 8,1 % 6,5 % 8,0 % 7,9 % 7,6 % 9,3 % 8,6 % 6,7 % 5,8 % 3,8 % Gj.snitt forbruk bemanning hiå februar Gj.snitt periodisert bemanningsbudsjett hiå feb Budsjettavvik på lønn (inkl pensjon), denne periode Budsjettavvik på lønn (inkl pensjon), HIÅ Kilden: interne data fra SI 8

9 Hovedmål kommentarer (1 av 2) Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet (både med og uten rett) i februar var 65,3 dager. Tilsvarende var ventetiden for somatikk 66,4 dager og for voksenpsykiatri 39,3 dager. Ventetid for TSB i februar var på 32,8 dager. De to fagområdene som bidrar mest til lange ventetider er øye og kjeve. Det lages egne handlingsplaner for hvordan en skal få redusert etterslepet av ventende pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i februar på 2,0 % for SI samlet (58 fristbrudd). Dette er våre interne tall. Fristbrudd for øyesykdommer er redusert til 5 i februar. Fristbrudd for ventende pasienter var 1,2 %, opp 0,3 % fra januar.. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Innen somatikk er 1,2 % av døgnoppholdene i DIPS registrert som korridorpasienter i februar, dvs. fortsatt stabilt på samme nivå over tid. Det er medisinske avdelinger som står for hoveddelen av korridorpasientene. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. Gjennomsnittlig beleggsprosent var 68 %, og 9 poster (5 medisinske) hadde mer enn 90 % belegg. 9

10 Hovedmål kommentarer (2 av 2) 100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 85 % av epikrisene innenfor somatikk var sendt ut innen syv dager etter utskrivning. For psykisk helsevern var 89,5 % sendt ut (VOP 88,3% og BUP 92,2% og TSB 82,4%.) Epikrisetiden viste en bedring innenfor psykisk helsevern, men tallene varierer noe fra måned til måned uten at det er noen spesiell trend over tid. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel av pasienter som har mottatt bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev for februar er 67 % (spredning 48 % 87 %), dvs. den svake bedringen har fortsatt. Dette er også et område som omfattes av egen handlingsplan for Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Etter utgangen av februar har SI et positivt resultat på 21,6 mill kr, som er 9,9 mill kr bedre enn budsjett. Dette er ikke inkludert økte pensjonskostnader. I budsjettet for 2015 er det budsjettert med et overskudd (dvs. midler til investering) på 70 mill kr. Positiv økonomisk resultat i driften i 2015 vil bli benyttet til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og annet. 10

11 Aktivitet Antall pasienter Feb 2015 Hittil i år Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent HiÅ 2014 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,3 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,5 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,2 % ,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,3 % ,9 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,5 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,4 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,4 % ,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % ,3 % ,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,9 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,6 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 6 6 0,0 % 6 6 0,0 % 0 6 #DIV/0! Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,6 % ,9 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % ,5 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,8 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,7 % ,7 % 11

12 Aktivitet psykisk helsevern VOP - Psykisk helsevern for voksne: Divisjonen har behandlet færre pasienter og med flere liggedøgn enn budsjettert. Antall oppholdsdager dagbehandling er lavere enn budsjett, men er på samme nivå som i fjor. Antall polikliniske behandlinger ligger betydelig lavere enn budsjett, men har hatt en økning på 4,5 % sammenlignet med i fjor. Dette skyldes ledige behandlerstillinger samt at divisjonen i mindre grad enn forventet har fått til den økning i antall behandlinger pr dag pr behandler som ble lagt til grunn i budsjettet. Det arbeides intensivt med å få til en forbedring her. BUP - Psykisk helsevern for barn og unge: Divisjonen har behandlet færre pasienter enn budsjett, men har hatt flere liggedøgn enn i samme periode i Gjennomsnittlig liggetid har økt med 60 % i forhold til i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er lavere enn budsjetter, men viser en økning sammenlignet med TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer: Antall pasienter er som budsjettert, men med færre liggedøgn enn budsjettert. Gjennomsnittlig liggetid har dermed økt med 7 %. Det har vært lav aktivitet i februar ved alle enheter ved avdeling for TSB. Den polikliniske aktiviteten har vært betydelig lavere enn budsjettert. Dette har samme årsak som for voksenpsykiatri. 12

13 Aktivitet DRG-poeng totalt Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,3% -0,7% 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2015 F 2013 F 2014 F

14 Aktivitet DRG-poeng totalt Sykehuset Innlandet HF Feb Denne periode Hittil i år 2015 vs 2014 Budsjettavviavvik Budsjett- Endring % Faktisk % HiÅ % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,2% ,5% ,0% Dagbehandling ,4% ,8% ,1% Poliklinisk virksomhet ,2% ,6% ,0% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,6% ,7% ,9% DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,2% ,3% ,8% DRG-poeng kreftlegemidler ,8% ,0% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"- ansvaret ,4% ,7% ,6% Pr februar ligger aktiviteten 122 DRG - poeng etter plantallene ( sørge for - ansvaret). Foretaket har produsert flere DRG-poeng sammenlignet med samme periode i Divisjonene hadde i 2014 en forholdsvis lav aktivitet i starten av året men hadde en positiv økning utover året. 14

15 Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2015 vs 2014 Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2014 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar % ,0 % B02 Gjøvik % ,7 % B03 Lillehammer % ,5 % B05 Hab/Rehab % ,0 % B10 Kongsvinger % ,8 % B20 Tynset % ,7 % Totalt ,5 % ,2 % I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 323 DRG-poeng etter plantall for Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet pr februar. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 90 DRG-poeng etter budsjett. 15

16 TNO Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie I diagrammet og tabellen under vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Sykehuset Innlandet HF Feb Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte ,1% ,3% ,0% Overtid og ekstrahjelp ,1% ,7% ,0% Annen lønn ,9% ,6% ,0% Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf ,4% ,2% ,0% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,0% ,1% ,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,6% ,3% ,8% Innleid arbeidskraft ,5% ,1% ,0% 16

17 Bemanning Månedsverk - februar Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for februar måned ligger 43 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. Under ett viser månedene januar og februar bemanningstall som i gjennomsnitt ligger 80 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene for månedene januar og februar et forbruk som i gjennomsnitt ligger 69 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi målt i % et avvik på 1,10% mellom faktiske og budsjetterte brutto årsverk hittil i Bemanningstallene for mars foreligger og de viser et noe høyere avvik. 17

18 Sykefravær Sykefraværsprosenten for januar 2015 er beregnet til 7,95%, mens den i januar 2014 var 7,65%. Det jobbes systematisk med IA-arbeidet og Helsefremmende arbeidsplasser i foretaket. 18

19 Brudd på arbeidsmiljøloven For foretaket sett under ett viser antall Aml-brudd i februar i underkant av 1400 brudd. Det er fortsatt fokus på tiltakene i den styrevedtatte handlingsplanen for å hindre brudd, samt oppfølging av de divisjonsvise aksjonsplanene som ble iverksatt høsten Brudd på overenskomstfestede arbeidstidsbestemmelser for leger er ikke inkludert i søylediagrammene. Det er lagt inn en bruddgrense for maks timer per dag på 13 timer. For ambulansetjenesten er bruddgrensen satt til 26,06 som en følge av normallengden på vakter. 19

20 Økonomi resultat SI totalt Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Feb Budsjett - Budsjett - % HiÅ avvik avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,4% ,7% ,1% Utskrivningsklare pasienter ,7% ,0% ,0% Gjestepasienter ,8% ,6% ,0% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,9% ,7% ,0% Polikliniske inntekter ,9% ,0% ,0% Andre driftsinntekter ,1% ,5% ,0% Sum driftsinntekter ,1% ,0% ,0% Varekostnader ,3% ,6% ,0% Innleid arbeidskraft ,5% ,1% ,0% Lønnskostnader eks pensjon ,0% ,1% ,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,6% ,3% ,8% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,3% ,2% ,0% Andre driftskostnader ,2% ,2% ,1% Sum driftskostnader ,9% ,2% ,0% Driftsresultat ,3% ,6% ,4% Netto finans ,1% ,7% ,0% Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad Korrigert resultat

21 Økonomi resultat SI totalt Overordnede kommentarer: For februar isolert har foretaket et negativt resultat på 1,3 mill kr og 7,2 mill kr i negativt avvik mot budsjett. Akkumulert har foretaket et positivt resultat på 6,5 mill kr som er -5,1 mill kr etter budsjett. SI mottok i januar ny aktuarberegning fra KLP. Pensjon for 2015 er økt med til sammen 90 mill kr ifht det som ble lagt til grunn i budsjettet. Det er i februar bokført 15 mill kr knyttet til dette. Justerer vi for de økte kostnadene knyttet til pensjon på 15 mill kr pr februar har SI et positivt avvik mot budsjett på 9,9 mill kr. I juni vil vi få tilbakemelding fra HSØ om vi vil få kompensert for hele eller deler av beløpet på 90 mill kr. Foretakets prognose er satt lik årsbudsjett. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til regnskapet pr februar. Bl.a. er det fortsatt stor usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader så tidlig på året, så her er det periodisert iht budsjett og erfaringstall. Divisjonene og stab har samlet et positivt resultat pr februar på 4,6 mill kr. 21

22 Økonomi resultat SI totalt Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Det er et negativt avvik på 2,5 mill kr hittil i år. Dette skyldes noe lavere aktivitet enn planlagt på flere av sykehusene. SI har tatt i bruk ny grouper på DRG - aktiviteten for Beregninger viser at grupperingseffekten for 2015 gir lite endring for Sykehuset Innlandet samlet. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 9,8 mill kr pr februar. Gjestepasientkostnader og kjøp av offentlige helsetjenester har et positivt avvik på 1,4 mill kr pr februar. Varekostnader knyttet til aktiviteten har et merforbruk på 4,6 mill kr. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr februar på 4,3 mill kr. Dette er i hovedsak knyttet til divisjon Psykisk helsevern. Årsaken skyldes vakante stillinger. Lønnskostnader eks pensjon Det er positivt avvik ift budsjett på lønnsområdet på 8,7 mill kr. Dette må delvis ses i sammenheng med merforbruket på innleie. De fleste divisjoner har besparelser på lønnsområdet. Divisjon psykisk helsevern har det største positive avviket, 3 mill kr. Tilsvarende har divisjonen et negativt avvik på 2,3 mill kr på innleie. 22

23 Økonomi Resultat pr februar pr divisjon Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % B00 Stab SI HF ,5 % ,7 % B01 Elverum / Hamar ,0 % ,1 % 0 B02 Gjøvik ,3 % ,3 % B03 Lillehammer ,4 % ,0 % 0 B04 Prehospitale tjenester ,6 % ,9 % 0 B05 Hab/Rehab ,2 % ,9 % 0 B07 Med service ,0 % ,0 % 0 B08 Psykiatri ,0 % ,6 % 0 B09 Eiendom og Internservice ,7 % ,0 % B10 Kongsvinger ,6 % ,6 % B20 Tynset ,7 % ,9 % 0 B90 Felles SI HF ,6 % ,6 % Resultat ,2 % ,4 % Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett Res korrigert for pensjon ,9 % ,5 % Kommentarer til enkelte divisjoner: Divisjon Elverum/Hamar: Resultatet er omtrent i balanse pr februar. Det er postert inntekter fra etterkoding på 1 mill kr. Det er færre gjestepasienter og utskrivningsklare pasienter enn budsjettert pr februar. Sammen med lavere inntekter fra egenandeler enn planlagt gir dette ca 1 mill kr i lavere inntekter enn budsjettert. Personalkostnadene er ca 1 mill kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes at refusjonene for langtidssykemeldte og svangerskapspermiterte er større enn forventet. Divisjonen har revidert og igangsatt tiltak med sikte på å oppnå drift i økonomisk balanse i Budsjettsituasjonen i 2015 er krevende i en divisjon med 70 % inntekter utenom basisfinansiering. Målsettingen til aktivitet de følgende 10 måneder i løpet av året er krevende. Årsprognosen for resultat 2015 settes lik budsjett (balanse) etter februar. 23

24 Økonomi Resultat pr februar - divisjon Divisjon Gjøvik: Divisjonen har et resultat på 0,2 mill kr i februar og det skyldes hovedsakelig lavere ISF-inntekter enn forutsatt. Resultatet er -1,5 mill kr hittil i år og årsprognosen settes foreløpig til -5 mill kr. Det knyttes mest usikkerhet rundt prognosen på ISF-inntekter og til kostnadene til medikamentell kreftbehandling, der utviklingstrenden har vært en sterk økning i kostnadsnivået de siste månedene. Divisjonen har ikke kommet i mål i forhold til budsjettkravet. Det settes derfor i gang et omstilling- og utviklingsarbeid som skal møte restutfordringen samt bidra inn i budsjettarbeidet for Hovedmålet med omstilling- og utviklingsarbeidet vil være: God pasientbehandling innen de rammene divisjonen har Videreutvikle en robust og bærekraftig spesialisthelsehelsetjeneste i Gjøvik regionen, Skape økonomisk handlingsrom til investeringer Det utarbeides egen prosjektplan for dette arbeidet. Effektivisering av drift og reduksjon av kostnader står sentralt i arbeidet Divisjon Lillehammer: Akkumulert resultat pr februar er et underskudd på ca 5,8 mill kr. Det vesentligste av underskuddet kom i januar, februar resultatet ble på 280 tusen. Februar viser en bedre trend på kostnadssiden. Det er en stor andel tiltak som vil tre i kraft utover våren og sommeren, slik at årsprognosen er satt til 0. Divisjon Lillehammer leverer i mars en tiltakspakke som summeres opp til 33,1 mill kr. Dette skal bidra til å justere den negative trenden som divisjonen har hatt de siste årene. I tillegg vil det bli iverksatt kostnadsbesparende tiltak for ca 20 mill kr gjennom året. Pasienthotell etableres fra 1. mai Dette fører til en reduksjon av 19 senger og 13 årsverk. Øvrig reduksjon i årsverk relatert til andre tiltak summeres opp til 11,5, slik at total reduksjon av årsverk er beregnet til 24,5 for Divisjon Medisinsk Service: Divisjonen har et resultat pr februar på -1,5 mill kr. Pr februar har Behandlingshjelpemidler et merforbruk 2,4 mill kr. Kostnadene knyttet til dette er overført til fellesområdet. Divisjonen jobber med å få resultatet i balanse ved årets slutt. Årsprognosen settes til lik 0. 24

25 Økonomi Resultat pr februar - divisjon Divisjon Eiendom og internservice: Divisjonen hadde et overskudd på driften på 0,4 mill kr i februar Det ble i februar overført 6,9 mill kr til fellesområdet som skyldes mindreforbruk av energi pr februar. Akkumulert resultat pr februar er på +3,5 mill kr. Dette overskuddet består i hovedsak av underforbruk av lønnsmidler, noe renovasjon, samt at en del vedlikehold er under planlegging og ikke kostnadsført ennå. Akkumulert sett er varekostnaden ca en mill under budsjett. Årsprognosen settes til +7 mill kr. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har et negativt avvik akkumulert på -1,8 mill kr. Det er etter regnskapsavslutning funnet at lønnskostnadene skulle vært 3,8 mill kr lavere og resultatet dermed tilsvarende bedre, dvs at divisjonen har et overskudd på 2,1 mill kr. Salg av konserninterne gjestepasientinntekter er 2,7 mill kr lavere enn budsjett. Det er svikt i inntekter både for VOP og TSB. Svikt i polikliniske inntekter skyldes ledige behandlerstillinger og for lav aktivitet pr behandler pr dag. Sparte lønnskostnader på ledige stillinger er større en den tilhørende inntektssvikten. Andre driftsinntekter er lavere enn budsjett. Dette skyldes at det i budsjettet er lagt inn inntekter i tilknytning til Fjellregionen, mens dette samarbeidet ikke har startet opp enda. Varekostnader er 1,5 mill kr lavere enn budsjett, hovedsakelig pga lave kostnader til kjøp av LAR medisiner og kostnader til gjestepasientopphold hos andre regioner. Kostnader til innleie av spesialister er 2,3 mill kr høyere enn budsjett. Dette skyldes innleie av spesialister pga ledige stillinger og må sees i sammenheng med lavere lønnskostnader enn budsjett. Lønnskostnader er 3,7 mill kr lavere enn budsjett. Dette skyldes ledige stillinger. Årsprognosen settes lik 0. Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et akkumulert resultat pr februar på pluss 6 mill kr. Svært høy aktivitet er hovedårsaken til det positive avviket. Divisjonen har lagt opp til strengere aktivitetskrav 2. halvår enn 1. halvår. Divisjonen kan derfor ikke vente tilsvarende positive avvik i kommende måneder. Årsprognosen settes til +7 mill kr. Felles: På fellesområdet er det et negativt avvik akkumulert på 9,7 mill kr. Dette skyldes i hovedsak økte pensjonskostnader utover forutsetningene i budsjettet 2015 på 15 mill kr pr februar. Videre er det i februar en besparelse på strøm på 6,9 mill kr som er overført fra divisjon EIS. Behandlingshjelpemidler hadde et merforbruk på til sammen 2,4 mill kr akkumulert pr februar. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service. Det knytter seg fortsatt noe usikkerhet til noen av postene på fellesområdet. Bl.a. er det fortsatt stor usikkerhet og etterslep knyttet til gjestepasientkostnader så tidlig på året, så her er det periodisert iht budsjett og erfaringstall. 25

26 Investeringer Likviditetsutvikling: Påløpt vs akkumulert budsjett Post Res HiÅ Bud HiÅ Avvik (res hiå - bud hiå) Investeringer Pr februar 2015 ligger investeringsnivået i SI omtrent som budsjettert. Det er gjort budsjettkorrigeringer slik at etterslep i investeringer pr februar er hensyntatt i prognose for resten av året. Dette gjelder bl.a. kjøp av MR-maskin på Kongsvinger, som er forsinket i leveransen. 26

27 Investeringer pr type Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2014 F2014 BHiÅ B2015 RHiÅ E2015 Investeringer per kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2015 B2015 Avvik Bygg & anlegg IKT MTU Andre Sum

28 Likviditet TNOK Periodisk likviditetsprognose for Sykehuset Innlandet HF pr Februar 2015 viser avvik på TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2015 Likviditetsoversikten viser at likviditetsbeholdningen pr februar er på 49 mill kr. De blå søylene viser virkelige tall. Den blålilla linjen viser budsjettert likviditetsbeholdning, og den røde linjen driftskredittrammen for

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer