Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport. Aktivitet, bemanning og økonomi juni Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF"

Transkript

1 Månedsrapport Aktivitet, bemanning og økonomi juni 2016 Ekstraordinært styremøte 18. juli 2016 Sykehuset Innlandet HF

2 Innhold Statusbilde Aktivitet Bemanning Økonomi 2

3 Statusbilde 2. Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Polikliniske konsultasjoner (TSB) Driftsinntekter 10% 5% 0% -5% -10% Polikliniske konsultasjoner (PHV) Driftskostnader Månedsverk Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2016 Nullinje Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 3

4 Hele tusen 3. Kvalitet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Resultat pr mnd og akkumulert Resultat korrigert for pensjon Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 4

5 Aktivitet 4. Aktivitet Jun 2016 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett Budsjett Avvik i % Faktisk avvik avvik prosent Estimat Avvik % HiÅ 2015 Endring % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,6 % ,0 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,2 % ,9 % ,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,0 % ,9 % ,3 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,3 % ,0 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,4 % ,0 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,1 % ,8 % ,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % ,3 % ,0 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,1 % ,0 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 2 2 0,0 % 5 5 0,0 % ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,8 % ,3 % ,5 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % ,3 % ,3 % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,0 % ,3 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,5 % ,0 % ,5 % 5

6 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret, akkumulert pr juni 4. Aktivitet Totalt antall DRG- poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht "sørge for"- ansvaret ,9% -0,9% 1,0% -0,2% -0,2% -0,4% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2016 F 2014 F 2015 F

7 Aktivitet DRG-poeng «sørge for» -ansvaret 4. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Jun Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud vs 2016 Budsjettavviavvik Budsjett- Endring % Faktisk % Estimat Avvik % HiÅ % DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling ,2% ,1% ,1% ,7% Dagbehandling ,3% ,9% ,8% ,9% Poliklinisk virksomhet ,7% ,2% ,2% ,9% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret ,2% ,4% ,4% ,1% DRG-poeng dyre biologiske legemidler ,6% ,6% ,0% ,2% DRG-poeng kreftlegemidler ,3% ,0% ,0% 361 Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret ,4% ,7% ,4% ,1% 7

8 Aktivitet Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2016 vs Aktivitet Radetiketter Budsjett Faktisk Budsjett avvik Avvik DRG i % 2015 Endring Endring % B01 Elverum / Hamar ,4% ,7% B02 Gjøvik ,6% ,4% B03 Lillehammer ,4% ,9% B05 Hab/Rehab ,3% ,6% B10 Kongsvinger ,2% ,8% B20 Tynset ,8% ,2% Totalt ,3% ,9% Tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Divisjonene ligger 660 DRG-poeng etter plantall i juni. Dette er ikke inkludert etterkoding knyttet til DRG som divisjonene legger inn i regnskapet i juni. Tar vi hensyn til dette er divisjonene 189 DRG-poeng etter plantall. 8

9 Utskrivningsklare pasienter lnntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per juni 2016 HIÅ Budsjett Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2015 HiÅ Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer Kongsvinger Tynset Sykehuset Innlandet

10 Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk Hittil i år Årsest. mot årsbud. HiÅ Budsjett Avvik i Avvik i Estimat Budsjett Avvik HiÅ 2015 Endring avvik prosent prosent Avvik i prosent 4. Aktivitet Somatikk ,0 % ,0 % ,0 % Psykisk helsevern ,3 % ,5 % ,8 % VOP ,1 % ,8 % ,5 % BUP ,8 % ,3 % ,5 % TSB ,5 % ,0 % ,5 % For foretaksgruppen i HSØ skal det samlet i 2016 planlegges med en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk. Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til at dette målet innfris. SI har i plantallet for 2016 tatt høyde for dette. Den polikliniske aktiviteten er lavere enn budsjett bortsett fra på TSB der den er 10 % høyere enn budsjett. Denne aktiviteten må sees i sammenheng med en høy aktivitet på døgn i juni. Svikten i aktiviteten på VOP/TSB skyldes ledige stillinger. Svikten på den polikliniske aktiviteten på BUP skyldes overgang til DIPS fra BUP data og ledige stillinger. Avdelingene fortsetter arbeidet med å øke produktiviteten i poliklinikkene. 10

11 Bemanning Brutto månedsverk 5. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). Bemanningstallet for SI totalt for juni måned ligger 10 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett for måneden. For de somatiske divisjonene viser bemanningstallene et forbruk som ligger 28 brutto månedsverk høyere enn periodisert bemanningsbudsjett. For foretaket har vi et avvik på 0,80 %, tilsvarende et merforbruk på 59 brutto månedsverk hittil i De 6 første månedene av 2016 viser et bemanningsnivå som ligger 18 brutto månedsverk lavere enn samme periode i fjor. 11

12 Bemanning månedsverk pr divisjon 5. Bemanning Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring Stab ,2 % Elverum-Hamar ,2 % Gjøvik ,8 % Lillehammer ,1 % PHT ,5 % Hab/Rehab ,8 % Med. Service ,2 % Psykisk helsevern ,1 % Eiendom og Intern service ,1 % Kongsvinger ,7 % Tynset ,9 % Forskning ,4 % Sykehuset Innlandet ,5 % 12

13 Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell TNOK Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 5. Bemanning I diagrammet vises besparelse på lønnskostnader som negativt budsjettavvik. Merforbruk på innleie vises som positivt budsjettavvik i tabellen og som rød søyler i diagrammet. Denne periode Hittil i år Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Jun % HiÅ avvik avvik % Lønn til fast ansatte ,7% ,2% Overtid og ekstrahjelp ,9% ,4% Annen lønn ,2% ,6% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft ,9% ,4% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) ,4% ,1% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,3% ,0% Innleid arbeidskraft ,4% ,6% 13

14 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Jun Budsjett - avvik % HiÅ Budsjett - avvik % Estimat Avvik % Basisramme ,0% ,0% ,0% Kvalitetsbasert finansiering ,0% ,0% ,0% ISF-refusjoner ,7% ,5% ,4% Utskrivningsklare pasienter ,8% ,5% ,3% Gjestepasienter ,3% ,1% ,2% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,5% ,4% ,7% Polikliniske inntekter ,7% ,9% ,2% Andre driftsinntekter ,7% ,1% ,0% Sum driftsinntekter ,2% ,2% ,3% Varekostnader ,7% ,1% ,1% Innleid arbeidskraft ,4% ,6% ,7% Lønnskostnader eks pensjon ,4% ,1% ,1% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift ,3% ,0% ,0% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie ,8% ,5% ,0% Andre driftskostnader ,7% ,8% ,7% Sum driftskostnader ,2% ,9% ,3% Driftsresultat ,7% ,9% ,0% Netto finans ,2% ,9% ,0% Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin Korrigert resultat

15 Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Overordnede kommentarer: Resultatet for juni måned viser et negativt resultat på hele 167 mill kr. I forhold til budsjett for måneden, er dette 171 mill kr etter budsjettert resultat. Dette skyldes endring i pensjonskostnader ifht budsjett. Korrigert for endring i pensjonskostnader er resultatet for juni - 3,1 mill kr. Akkumulert har Sykehuset Innlandet et positivt resultat på 3,5 mill kr hittil i år, noe som er 21,5 mill kr etter budsjett. I revidert nasjonalbudsjett er ikke spesialisthelsetjenesten gitt full kompensasjon for merutgifter til pensjon. For SI utgjør denne underdekningen 6 mill kr i Denne svikten er hensyntatt med 6/12 i juni noe som utgjør netto 3 mill kr. Resten av mertrekket i basis tas inn med 1/12 hver måned ut året, det vil si 0,5 mill kr i negativ månedlig effekt. Divisjonene og stab har samlet et negativt resultat akkumulert pr juni på 21,7 mill kr. I juni er det mye periodiseringer knyttet til fast lønn og ferieuttak. I tillegg har divisjonene for juni lagt inn ekstra kostnader knyttet til ferieavviklingen. Det knytter seg noe usikkerhet til resultatet i feriemånedene. De somatiske sykehusene har et negativt resultat på 6,4 mill kr i juni, akkumulert avvik er på -39,5 mill kr. 15

16 Hovedforklaring til de vesentligste avvik følger under: ISF- refusjoner Isolert i juni er det et negativt avvik på 3,1 mill kr knyttet til DRG-inntektene, hittil i år er avviket på + 5,2 mill kr. Det har i juni vært noe lavere aktivitet enn planlagt. Varekostnad og gjestepasientkostnader Kjøp av offentlige helsetjenester under varekostnader og gjestepasientutgifter må sees i sammenheng. Varekostnader totalt har et negativt avvik på 25 mill kr etter juni akkumulert. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering ifht å dekke dette. Det er usikkerhet rundt utviklingen av bruken av disse medikamentene, men tall pr juni tyder på at forbruket er om lag på budsjett hittil i år. Innleid arbeidskraft Det er et negativt avvik på innleie pr juni på 7,3 mill kr. Dette er fordelt på flere divisjoner. Lønnskostnader eksklusive pensjon Pr juni er det et mindreforbruk på lønnsområdet på 1,7 mill kr. Det er variasjoner mellom divisjonene. Det er divisjonene som i hovedsak har et negativt resultat pr juni som har et merforbruk på lønn. Dette gjelder bla divisjon Kongsvinger, Lillehammer, Elverum/Hamar og Gjøvik, og er i hovedsak knyttet til merforbruk på overtid og ekstrahjelp. 16

17 Endring i årsestimat Pr divisjon 6. Økonomi / finans 2016 Estimat - resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Stab Elverum-Hamar Gjøvik Lillehammer PHT Hab/Rehab Med. Service Psykisk helsevern Eiendom og Intern service Kongsvinger Tynset Felles Forskning Sykehuset Innlandet

18 Kommentarer til årsestimat 6. Økonomi / finans Administrerende direktør opprettholder prognosen på 50 mill kr etter juni. Det knytter seg imidlertid en betydelig risiko i forhold til resultatoppnåelse i flere av divisjonene samt innen for enkelte kostnadsarter: Det er en bekymringsfull utvikling i de somatiske divisjonene som utfordrer prognosen på foretaksnivå: Lillehammer Kongsvinger Gjøvik Divisjon Gjøvik er i balanse i juni måned isolert og har vist en positiv utvikling på inntektssiden og i forhold til bemanning. Elverum/Hamar har et negativt resultat i juni som gir divisjonen negativt resultat akkumulert, og resultatene svinger litt fra måned til måned. Det har vært en uforutsett økning i pasientreisekostnader, prognose på 35 mill kr i Sterk økning i kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler. Økning i gjestepasientkostnader. Nettoeffekt pensjon utgjør 6 mill kr i minus for 2016 hensyntas fra juni på fellesområdet. Usikkerhet knyttet til høykostmedisiner. Resultatet etter juni akkumulert er tilnærmet 0 og indikerer at det blir utfordrende å nå prognosen for året på 50 mill kr. Utvikling i kostnadene nevnt over og en svært negativ utvikling i enkelte divisjoner gjør at risikoen for måloppnåelse anses å være svært krevende, og fordrer ytterligere tiltak for å endre driftssituasjonen. Det er helt nødvendig å oppnå positive årsresultater for å få frigjort midler til investeringer. 18

19 Økonomi Resultat pr juni divisjon 6. Økonomi / finans Tabellen under viser en oversikt over resultatet for juni måned, hittil i år pr divisjon. Redusert pensjonskostnad føres på fellesområde og er korrigert for i egen linje under resultatet. Divisjon Denne periode Resultat hittil i år Årsbusdjett Årsprognose Resultat Budsjett Avvik Relativt Relativt Resultat Budsjett Avvik avvik % avvik % Stab ,8 % ,1 % Elverum / Hamar ,6 % ,5 % 0 Gjøvik ,2 % ,6 % Lillehammer ,2 % ,4 % Prehospitale tjenester ,1 % ,9 % Habilitering/rehabilitering ,0 % ,2 % 0 Medisinsk service ,6 % ,2 % 0 Psykisk helsevern ,4 % ,8 % 0 Eiendom og Internservice ,1 % ,0 % Kongsvinger ,1 % ,8 % 0 Tynset ,6 % ,2 % 0 Felles ,9 % ,0 % Forskning ,2 % ,3 % Resultat ,8 % ,5 % Herav endrede pensjonskostnader ifht budsjett Korrigert resultat ,3 % ,5 %

20 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Kommentarer fra utvalgte divisjoner: Divisjon Elverum-Hamar: Divisjon har et negativt driftsresultat i juni på minus 3,8 mill kr og et akkumulert negativt driftsresultat etter første halvår på minus 3,6 mill kr. I juni har det vært færre døgnopphold på de indremedisinske avdelingene og ortopedisk avdeling enn budsjettert. Dette utgjør ca 85 DRG-poeng med verdi 1,8 mill kr. Lønnskostnadene i juni er i hovedsak periodisert og er høyere enn budsjett. Det er registrert kostnader til arbeidet men ikke lønnet tid til ferievikarer og overtid i juni. Divisjonen benytter overtid og innleie av vikarer for å dekke behovet for aktivitet og beredskap. I juni er det benyttet 2,3 mill kr mer enn budsjettert til fast og variabel lønn. I tillegg kommer sosiale kostnader slik at forbruket er ca 3 mill kr mer enn budsjettert. Forbruket skyldes i hovedsak at kostnaden til leger og spesialsykepleiere er høyere enn planlagt som følge av at denne typen arbeidskraft mangler og må leies inn. Etter første halvår 2016 er divisjonens inntekter 6,5 mill kr høyere enn budsjettert. Divisjonens økonomiske resultat er svært avhengig av et høyt aktivitetsnivå og god medisinsk koding. Antall DRG-poeng etter 1. halvår er ca 1,2 % høyere enn planlagt og 2,5 % høyere enn tilsvarende periode i Kostnadene til medisinske forbruksvarer og instrumenter påvirkes av valutakursutviklingen. De siste årene har en sterk kronekurs bidratt til å holde kostnadsnivået relativt stabilt. Situasjonen er forandret i 2016 og kostnadsnivået er svakt økende samtidig som DRG-prisen ikke er kompensert for prisutviklingen. Dette er utfordrende når divisjonen ønsker og er pålagt å tilby moderne pasientbehandling. 20

21 Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Elverum-Hamar fortsetter: Personalkostnadene utgjør ca 84 % av divisjonens budsjett. Etter seks måneders drift er lønnskostnadene 3,1 mill kr høyere eller 0,6 % høyere enn budsjettert. Årsaken til at personalkostnaden er høyere enn budsjettert er ressursbruk til RIS/PACS prosjektet og bruk av legevikarer som følge av ledige legestillinger, tariffestede permisjoner for overleger, svangerskaps/pappapermisjoner og sykdom hos leger og overtid til pleiepersonale som følge av høy aktivitet, høyt belegg og i perioder ressurskrevende pasienter. Ressursbruken til RIS/PACS prosjektet er ikke styrt av divisjonen. Den økonomiske og budsjettmessige situasjonen for divisjon Elverum-Hamar er marginal og krevende. Mindre endringer i pasientvolum, endring i valutakurser, vakanser i legestillinger eller operasjonsrettede spesialsykepleiere kan gjøre til dels store utslag i divisjonens resultat fra måned til måned. Prognosen for 2016 settes til null. Det er imidlertid sentralt å påpeke følgende risiko knyttet til resultatprognosen: 6. Økonomi / finans Installasjon av ny MR på Elverum ble forsinket og skal gjøres i uke 32 til 43. For å opprettholde pasienttilbud og volum må divisjonen leie MR buss i installasjonsperioden. Kostnaden til leie av buss er ikke budsjettert og er på ca 1 mill kr. Det var planlagt bygningsmessige tilpasninger for utbedring av lokaler til dagkirurgi og samlokalisering av intensiv og medisinsk overvåking i Elverum. Vedtaket om finansiering og igangsetting av prosjektet har blitt svært forsinket som følge av forsinket vedtak i ledergruppen i SI. Dette medfører at en budsjettert inntekt fra økt pasientbehandling på 3,5 mill kr i 2016 ikke vil bli realisert. Personalkostnaden til sommerferieavviklingen er usikker. Årsaken til dette er at tilgangen på personalressurser kan påvirkes av sykdom og pasienttyngde i løpet av sommerferieperioden. 21

22 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Gjøvik: Divisjonen har et positivt driftsresultat i juni på 0,1 mill kr. I juni har det vært høy aktivitet i divisjonen, noe som også har medført noe høyere varekostnader enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak medikament-kostnader knyttet til kreftpasienter, samt forbruksmateriell og utstyr knyttet til operasjoner. Lønnskostnadene i juni er 0,5 mill kr høyere enn budsjettert. Det er i regnskapet for juni periodisert inn kostnader til ferievikar opparbeidet i juni, men som utbetales i juli og august. Divisjonen har et akkumulert negativt driftsresultat etter første halvår på minus 10 mill kr. Etter første halvår 2016 er divisjonens inntekter på nivå med budsjett. I forhold til fjoråret er antall DRG-poeng høyere for alle omsorgsnivå pr 1. halvår. Målt mot budsjett er det positivt avvik når det gjelder døgnopphold, og negativt avvik når det gjelder poliklinikk. Dagbehandling er på nivå med budsjett. Etter første halvår er lønnskostnadene 6,1 mill kr høyere enn budsjettert. Avviket gjelder i hovedsak overtid og ekstrahjelp knyttet til høy aktivitet, samt flere svangerskapspermisjoner/overlegepermisjoner osv. enn budsjettet tar høyde for. Ressursbruk til RIS/PACS prosjektet og rekrutterings-kostnader til nye radiologer, har også medført noe ekstra kostnader for avdeling for bildediagnostikk. Prognosen for 2016 settes til 3 mill kr. Dette med bakgrunn i de ekstra-kostnader divisjonen har hatt til rekruttering av radiologer, samt utviklingen i kostnader til kreftlegemidler. Divisjonen vil arbeide for et årsresultat i balanse. Divisjonen har i juni vedtatt en rekke tiltak med effekt fra 1.9 og utover høsten. Dette er i hovedsak kostnadsreduserende tiltak med reduksjon i bemanning. Det gjelder endringer i organisering, drift av poliklinikker/sengeposter, samt en gjennomgang av merkantile tjenester. 22

23 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Lillehammer: Divisjonen har et negativt driftsresultat i juni på minus 2,3 mill kr og minus 15 mill kr hittil i år. I juni har det vært 57 færre heldøgnsopphold ved divisjonen enn budsjettert. Dette utgjør en differanse på 20 DRG poeng, rundt 0,4 mill kr. Det er lagt inn inntektsperiodiseringer som hensyntar etterslep i registreringen av DRG poeng. Divisjonens kostnader til medikamenter, instrumenter, medisinske forbruksvarer og andre driftskostnader er 1,6 mill kr høyere enn budsjettert i juni. I tillegg har divisjonen mangel på onkologer, og leier derfor inn dette via vikarbyrå. Dette registreres som varekostnad i stedet for lønnskostnad. Avviket mot budsjett i juni måned utgjorde 0,2 mill kr kr. Lønnskostnadene i juni er i hovedsak som periodisert og er noe høyere enn budsjett. Det er registrert reell påløpt kostnad i juni til ferievikarer og overtid. Divisjon Lillehammer har et akkumulert negativt driftsresultat etter første halvår på minus 15 mill kr. Etter første halvår 2016 er divisjonens inntekter 4,8 mill kr lavere enn budsjettert. Det har vært fokus på å dreie behandlingen fra døgnopphold til dagbehandling. Selv om divisjonen ligger 9,2 % over planlagt nivå på antall pasienter på dagbehandling, er antall DRG poeng 14,8 % etter budsjettert nivå. Dette skyldes at prisen på DRG poeng ble endret fra 2015 til Av det totale avviket på inntekter på 4,8 mill kr pr juni, utgjør avviket på dagbehandlingen 2,3 mill kr. Divisjonens økonomiske resultat er svært avhengig av et høyt aktivitetsnivå og god medisinsk koding. 23

24 Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Lillehammer fortsetter: 6. Økonomi / finans Personalkostnadene utgjør ca 87 % av divisjonens budsjett pr juni. Etter seks måneders drift er lønnskostnadene 1,6 mill kr eller 0,4 % høyere enn budsjett. Årsaken til at personalkostnaden er høyere enn budsjettert er tariffestede permisjoner for overleger, svangerskaps/pappapermisjoner, sykdom hos leger og overtid. Den økonomiske og budsjettmessige situasjonen for divisjon Lillehammer er marginal og krevende. Mindre endringer i pasientvolum, pasientmiks og pris på de ulike behandlingene kan gi store utslag. Prognosen for 2016 fastholdes på tidligere meldt underskudd på tre mill kr. Divisjonen jobber kontinuerlig med å endre den negative økonomiske utviklingen. Personalkostnaden til sommerferieavviklingen er usikker. Årsaken til dette er at tilgangen på personalressurser kan påvirkes av sykdom og pasienttyngde i løpet av sommerferieperioden. Aktiviteten på høsten er budsjettert høyt. Divisjonen har hatt høy poliklinisk aktivitet hittil i 2. tertial for å få nok pasienter til den budsjettert elektiv aktivitet i høst. Så langt er man optimistisk i forhold til den planlagte aktiviteten. I juni vedtok divisjonen en rekke tiltak på til sammen 13 mill kr som har innslagspunkt fra 1. september. Dette er i hovedsak kostnadsreduserende tiltak, som bemanningsreduksjoner og sammenslåing av kirurgiske sengeposter. Tiltak for 13 mill kr anses allikevel ikke tilstrekkelig til å oppnå et resultat på minus 3 mill kr. Det må derfor jobbes videre med ytterligere tiltak som skal behandles i ekstraordinært avdelingssjefmøte den 17. august. 24

25 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Divisjon Habilitering og rehabilitering: Divisjonens har et negativet resultat isolert i juni på -1,4 mill kr, akkumulert resultat på -1,3 mill kr. Dette skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn planlagt. Når det gjelder aktiviteten mener divisjonen at man må se sommermånedene under ett da det er lave plantall i juli. I tillegg er det et merforbruk på lønn på to avdelinger. Det jobbes med å komme i balanse på lønn. Divisjonen opprettholder prognosen sin på 0. Divisjon Medisinsk service: Divisjonens har et negativet resultat isolert i juni på - 0,6 mill kr, akkumulert resultat på - 0,5 mill kr. Store overskridelser på varekostnader gjør at divisjonen går med et underskudd på 0,6 mill kr i juni. Dette skyldes i hovedsak høy aktivitet. Det er utarbeidet tiltak som delvis får virkning allerede i juli. Årsprognosen settes fremdeles til 0 da divisjonen mener å ha kontroll på situasjonen så framt aktiviteten ikke øker ytterligere. Divisjon Psykisk helsevern: Divisjonen har i juni måned et negativt resultat på 0,6 mil kr. Divisjonen har ved utgangen av juni et akkumulert positivt resultat på 6,8 mill kr. Det negative resultatet i juni skyldes i hovedsak svikt i poliklinikkinntekter. Divisjonen har fortsatt mange ledige stillinger på dette området. Lavere poliklinikkinntekter enn budsjettert skyldes i hovedsak at det er ledige stillinger i poliklinikkene, samtidig som produktiviteten har vært lavere enn forutsatt i budsjett. Besparelsen på lønnskostnader må ses i sammenheng med ledige stillinger. Divisjonen har ved utløpet av juni et positivt budsjettavvik på gjestepasientoppgjøret på 7,7 mill kr. Årsprognosen er satt lik 0. 25

26 Økonomi Resultat pr måned - divisjon Divisjon Kongsvinger: Divisjonen har et negativt resultat på juni på 1,4 mill kr, akkumulert -10,9 mill kr. Den økonomiske situasjonen etter juni er fortsatt krevende. Resultatet i juni måned ble dessverre preget av pasientsvikt innleggelser siste uka i juni. Dette resulterte i et minusresultat i perioden på 1,4 mill kr. Det positive er at kostnadene har vært i balanse de siste månedene. Divisjonen har et akkumulert resultat på minus 10,9 mill kr. Det er forventet effekt av iverksatte tiltak fom ferieperioden. Tiltakene skal gi reduserte lønnsutgifter og vil i så måte kunne veie opp for redusert aktivitet siste halvår. Det er usikkerhet knyttet til årsprognosen, men den settes foreløpig til 0. Felles: Resultatet på fellesområdet får et stort negativt beløp i juni isolert pga korrigering av pensjonskostnader. Akkumulert pr juni viser regnskapet et positivt resultat på fellesområdet på 25,2 mill kr, dvs at felles er omtrent i balanse pr juni. Det er en økt inntekt på dyre biologiske legemidler inkludert kreftlegemidler på til sammen 12,4 mill kr akkumulert i juni i forhold til budsjett. Inntektsføringen av slike H-resepter skjer etter reseptutskrivelse og en gang pr pasient pr år. Dvs inntektene faller utover i året. I budsjettet er dette periodisert flatt gjennom året og det vil derfor bli positivt avvik på begynnelsen av året og mest sannsynlig negativ mot slutten av året. Årsprognosen for dette er lik budsjett. 26

27 Økonomi Resultat pr måned - divisjon 6. Økonomi / finans Felles fortsetter: Underdekningen knyttet til pensjonen på 6 mill kr i 2016 er hensyntatt med 6/12 i juni, noe som utgjør netto 3 mill kr. Det er et merforbruk på pasientreiser hittil i år på ca 16,8 mill kr som er overført fra divisjon PHT til fellesområdet. I juni utgjorde merforbruket 1,4 mill kr. Det er i budsjettet til divisjon Prehospitale tjenester periodisert slik at dette merforbruket ikke er forventet å bli tilsvarende høyt resten av året, men utviklingen er urovekkende og vil spise av resultatet på fellesområdet. Behandlingshjelpemidler har et merforbruk på til sammen 11,7 mill kr hittil i år, og - 4 mill kr i juni isolert. Kostnadene er overført til fellesområdet fra divisjon medisinsk service. Det er på felles tatt høyde for noe merforbruk i budsjettet på fellesområdet knyttet til behandlingshjelpemidler og pasientreiser. I 2016 fikk helseforetakene ansvar for en rekke nye legemidler, og finansiering ifht å dekke dette. Det er usikkerhet rundt utviklingen av bruken av disse medikamentene, men foreløpig ser det ikke ut til at vi får noen kostnadssprekk på dette i inneværende år. Det er ikke påløpt noe kostnader ifht Fritt behandlingsvalg i HSØ tom juni, men vi har periodisert inn ihht budsjett ihht råd fra HSØ. Det er en besparelse på avskrivninger på til sammen 2,4 mill kr i juni og akkumulert pluss 8,6 mill kr. 27

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi juli Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2016 Styremøte 1. september 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi september 2015 Styremøte 23. oktober 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2017 Styremøte 26. april 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - september 2017 Styremøte 20. oktober 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mars Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mars 2016 Styremøte 28. april 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - mai 2017 Styremøte 16. juni 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi november 2015 Styremøte 16. desember 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - September 2016 Styremøte 21. oktober 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6.

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi Oktober 2016 Styremøte 18. november 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mai 2018 Styremøte 22. juni 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport juli Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport juli 2014 Styremøte 4. september 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - november 2017 Styremøte 20. desember 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - februar 2018 Styremøte 21. mars 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - juli 2017 Styremøte 30. august 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - juli 2018 Styremøte 29. august 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2017 Styremøte 30. januar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2013 Styremøte 29. oktober 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative

Detaljer

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport september Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport september 2014 Styremøte 24. oktober 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport november 2013 Styremøte 19. desember 2013 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer