Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen"

Transkript

1 Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni

2 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2

3 Innledning: Presentasjonen gir en oppsummering av utvikling og økonomisk status like etter regnskapsavslutning Presentasjon stemmer med rapporteringspakken til HSØ Målsettingen er å gi en bilde av økonomien og utvikling så rask som mulig etter regnskapsavslutning sforklaringer og avvikshåndtering kommenteres ikke her, men kommer som en del av virksomhetsrapportering til styret Pga korte frister kan det gjenstå noe kvalitetssikring 3

4 Kommentarer pr mai 2013 Resultat pr mai viser et positiv avvik mot budsjett på 9,1 MNOK Resultat fra ordinær drift inkluderer redusert kostnader knyttet til tidlig pensjon (AFP). Resultat i mai isolert fra ordinær drift viser et overskudd (positiv avvik mot budsjett) på 2,6 MNOK. Totale driftsinntekter er 30,8 MNOK foran budsjett ISF inntekter er 11,7 MNOK foran budsjett Gjestepasient området totalt er 8,1 MNOK bedre enn budsjett Gjestepasient inntekter er 7,9 MNOK foran budsjett Gjestepasient kostnader er i tråde med budsjett Varekostnader er 7,2 MNOK mer enn budsjettert Lønnskostnader er 23,9 MNOK mer enn budsjett fra ordinær drift 4

5 pr mai 2013 Resultat hittil 2013 hittil 2013 hittil 2013 Resultat pr mai er 9,1 MNOK foran budsjett, og 134,2 MNOK foran samme periode i fjor. Resultat inkluderer effektene av ny aktuar beregning pr januar Resultat fra ordinær drift viser et underskudd på 1,8 MNOK. Resultat fra ordinær drift i mai isolert viser et overskudd på 2,6 MNOK. Resultat fra ordinær drift er justert hittil i år til å inkludere den forholdsvis andel av redusert pensjonskostnader knyttet til tidlig pensjon (AFP). Resultat fra ordinær drift er 123,3 MNOK foran samme periode i fjor. 5 s % hittil i fjor Basisramme % % ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Inntekter % % % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % SUM Driftskostnader % % Netto finanskostnader % % Resultat % Herav redusert pensjonskostnader Resultat fra ordinær drift %

6 pr mai 2013 Inntekter hittil 2013 hittil 2013 hittil 2013 s % hittil i fjor ISF egne pasienter % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler % % ISF-refusjon kommunal medfinansiering % % ISF inntekter % % Gjestepasientinntekter % % Konserninterne gjestepasientinntekter % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % % Andre øremerkede tilskudd % % Utskrivningsklare pasienter % % Andre driftsinntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM INNTEKTER (eks basisramme) % % % endring i år ift i fjor Sum inntekter pr mai er 30,7 MNOK foran budsjett ISF inntekter totalt er 11,7 MNOK foran budsjett. ISF er 23,7 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientinntekt er 7,9 MNOK foran budsjett og 3,1 MNOK foran samme periode i fjor. Inntekter for utskrivningsklare pasienter er 4,8 MNOK over budsjett og er 0,5 MNOK foran samme periode i fjor. Øvrige driftsinntekter totalt er 11,1 MNOK foran budsjett, men 2,1 MNOK bak samme periode i fjor inntekter inkludere gevinst ved salg av eiendom på 34 MNOK. Sum inntekter eks. basisramme er 30,7 MNOK foran budsjett. Sum inntekter eksklusiv gevinst ved salg av eiendom er 58,6 MNOK foran samme periode i fjor. 6

7 Varekostnader, kjøp av helsetjenester og øvrige driftskostnader pr mai 2013 hittil 2013 hittil 2013 hittil 2013 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Kjøp av offentlige helsetjenester, stat % % Kjøp av private helsetjenester % % Konserninterne gjestepasientkostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % SUM Varekost og øvrige driftskostnader % % Totale kostnader er 12,4 MNOK mer enn budsjettert, men er 3,2 MNOK mindre enn samme periode i fjor - Varekostnadene er 7,3 MNOK høyere enn budsjettert Biologiske legemidler (TNF-hemmere og MS medikamenter) er ca 2,0 MNOK kr mindre enn budsjettert Det er et overforbruk på medikamenter, laboratorierekvisita, og implantanter Varekostnader er 19,8 MNOK mer enn ved samme periode i fjor. Høye kostnader må sees i sammenheng med økte aktivitet -Kjøp av offentlige og private helsetjenester er til sammen 2,9 MNOK over budsjett -Konserninterne gjestepasientkostnader er i tråd med budsjett - Innleid arbeidskraft er i 7,9 MNOK mer enn budsjett - Avskrivninger er 1,12MNOK mer enn budsjett - Andre driftskostnader er 3,7 MNOK mindre enn budsjettert - Andre driftskostnader inkludere avsetninger foretatt i-fm månedsavslutning 7

8 pr mai 2013 Lønn hittil 2013 hittil 2013 hittil 2013 Overforbruket på lønn pr mai på 23,9 MNOK eksklusiv redusert pensjonskostnader, et avvik på ca -1,1% Overforbruk fastlønn: 29,4 MNOK Overforbruk overtid og ekstrahjelp: 22,2 MNOK Offentlig tilskudd og refusjoner: 9,2 MNOK mer enn budsjettert. Økt refusjoner må sees i sammenheng med høy sykefravær Overforbruk annen lønn: 2,7 MNOK Pensjonskostnader er redusert som resultat av ny aktuar beregning pr februar Februar aktuarberegningen er foretatt med endret forutsetninger for AFP uttak, og høyere diskonteringsrente (fra 3,8% til 4,05%). Den ny aktuarberegningen gir en kostnadsreduksjon på 77,4 MNOK for året, og 25,8 MNOK. Av totalt reduksjon kan 51 MNOK knyttes til endret forutsetninger i-fm tidlig pensjon (AFP). Reduksjonen knyttet til tidlig pensjon inkluderes f.o.m. mai rapportering som en del av ordinær drift. Dette er en endring fra tidligere perioder. I tidligere perioder ble hele reduksjon på 77,4 MNOK holdt utenfor ordinær drift. Overforbruk på lønn eksklusiv redusert pensjonskostnader er 23,92 MNOK, et avvik på 1,1% i forhold til budsjett. 8 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % % Annen lønn % % Lønnskostnader % % Herav redusert pensjonskostnader SUM Lønn eksklusiv redusert pensjon ,1 % %

9 pr mai 2013 Innleie og konsulenter ift budsjett i fjor Jan Feb Mars April Mai % avvik % endring Endring fra 2012 Drammen Sykehus % % Bærum Sykehus % % 833 Ringerike Sykehus % % Kongsberg Sykehus % % Intern Serivce - inkl. E-helse % % Psykisk Helse % % Prehospitale Tjenester % % - 18 Medisinsk Diagnostikk % % Stab og øvrige klinikkene % % Totalt % % pr mai 2013 % avvik hittil 2012 Endring ift 2012 Innleie av helsepersonell % % Sykehuspartner % % Konsulenter % % Totalt konsulenter og innleie % % Hittil i år er det brukt 146,4 MNOK på innleie og konsulenter - Dette er 1,3 mer enn budsjettert og 8 MNOK mindre enn ved samme periode i fjor - Innleie av helsepersonell er 7,9 MNOK over budsjett - Bruk av konsulenter er er i tråd med budsjett - Kostnader fra Sykehuspartner er 6,3 MNOK mindre enn budsjett hittil i år (30,1 MNOK mindre enn ved samme periode i fjor) 9

10 Estimat 2013 pr mai Estimat 2013 s % Basisramme % Driftsinntekter % SUM Inntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Avskrivninger % Andre driftskostnader % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % Resultat Estimat pr mai viser et overskudd på 51 MNOK i Overskuddet er resultatet av redusert pensjonskostnader i 2013 i forhold til budsjett. Estimat inkluderer forventet effekter av igangsatte og planlagte tiltak i Estimat pr mai er uendret i sum fra april estimat, men det er noen justeringer mellom linjer 10

11 Økonomisk avvik per klinikk pr mai 2013 Inntekter Kostnader RESULTAT % avvik - Drammen, Bærum, Kongsberg og Prehospitale Tjenester viser negativ avvik mot budsjett som er 2% eller mer. Klinikker med avvik på mer enn 3% vises med rødt. - Ringerike, Medisinsk Diagnostikk, Stabene og Overordnet VVHF viser positiv resultatavvik pr mai - Overordnet VVHF inkluderer sentralisert budsjett risiko, samt risiko i-fm gjestepasient-kostnader innenfor somatikk og redusert pensjonskostnader med mer. Avsetninger i-fm månedsoppgjør bokføres også her. % avvik som % av total budsjett Drammen Sykehus % % ,3 % Bærum Sykehus % % ,2 % Ringerike Sykehus % % ,6 % Kongsberg Sykehus % % ,5 % Intern Service % % ,8 % Psykisk Helse og Rus % % ,6 % Prehospitale Tjenester % % ,3 % Medisinsk Diagnostikk % % ,3 % Stabene % % ,8 % Overordnet VVHF % % ,7 % Totalt ekls. redusert pensjonskostnader % % ,1 % Reduserte pensjonskostnader 0 % ,4 % Totalt resultat % % ,3 % 11

12 Utvikling pr måned pr klinikk mot budsjett pr måned Januar Februar Mars April Mai Hittil i år 10 - Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD Stabene Økonomisk overordnede Resultat fra ordinær drift Andel av redusert pensjonskostnader som holdes utenfor ordinær drift SUM resultat Resultat fra ordinær drift inkluderer redusert pensjonskostnader knyttet til tidlig pensjon (AFP). Kun Drammen viser et negat avvik mot budsjett i mai måned på mer enn 1 MNOK. Mai måned er den tredje måned på rad med positiv avvik mot budsjett 12

13 pr mai 2013 Lønnsavvik pr klinikk Fast lønn Overtid Offentlig Tilskudd Annen lønn Pensjon SUM Lønn % avvik Drammen Sykehus ,1 % Bærum Sykehus ,7 % Ringerike Sykehus ,0 % Kongsberg Sykehus ,6 % Intern Service ,8 % Psykisk Helse og Rus ,1 % Prehospitale Tjenester ,6 % Medisinsk Service ,3 % Stabene ,2 % Overordnet VVHF Totalt fra ordinær drift ,1 % % avvik ift budsjett -2,0 % -40,0 % 9,7 % -1,0 % -1,1 % - Lønnskostnader inkluderer redusert pensjonskostnader knyttet til endringer i tidlig pensjon (AFP) totalt 51 MNOK for året - Det er et overforbrukt på fastlønn på 29,4 MNOK - Bruk av overtid og variable lønn er 22,1 MNOK mer enn budsjettert, et avvik på 40% ift budsjett. - Offentlig refusjoner og tilskudd er 9,2 MNOK over budsjett. Høye refusjoner kan knyttes til høyt sykefravær de siste måneder - Drammen, Bærum og Prehospitale Tjenester viser negativ avvik mot budsjett på mer enn 3% 13

14 Brutto månedsverk trend Bruttomånedsverk er uendret fra april til juni og ligger flat på ca 6700 årsverk Bruttomånedsverk i juni 156 månedsverk over plan, og 76 månedsverk høyere enn ved samme periode i fjor Hittil i år er det forbruk 147 månedsverk mer enn plan pr juni 2013 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Hittil i år Endring Sum VVHF Endring fra forrige måned Plan i forhold til plan Utvikling Endring i 2013 ift samme periode f

15 Trend siste 12 måneder Variable månedsverk er noe redusert i juni i forhold til april og mai 2013 (en reduksjon på ca 13 månedsverk) Juni 2013 har 28 variable månedsverk mindre enn ved samme periode i fjor. Fast årsverk er økte med 10 månedsverk fra mai til juni, og er uendret fra forrige måned. Fast årsverk pr juni 2013 er 104 månedsverk mer enn ved samme periode i fjor.

16 Bruttomånedsverk pr klinikk pr juni 2013 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Hittil i år Endring Endring fra forrige måned mot budsjett Drammen Sykehus Bærum Sykehus Ringerike Sykehus Kongsberg Sykehus Klinikk for Intern Service Psykisk Helse og Rus Prehospitale Tjenester Medisinsk Diagnostikk Stabene Sum VVHF Gjennomsnittlig brutto månedsverk er uendret målt mot 2012 gjennomsnitt Det er budsjettert med en reduksjon på 95 månedsverk fra mai til juni Juni månedsverk er kun redusert med 4 fra mai. Kun Ringerike og PHR viser reduksjoner på mer enn 5 årsverk fra mai til juni. Hittil i år er det forbruk 147 flere månedsverk enn budsjettert. er på samme nivå som pr mai

17 Sykefravær 2013 pr juni 2013 Jan Feb Mar Apr Hittil i år Endring Drammen Sykehus 8,4 % 8,1 % 6,9 % 7,6 % 7,8 % -0,6 % Bærum Sykehus 8,6 % 8,8 % 7,5 % 7,7 % 8,2 % 1,1 % Ringerike Sykehus 8,2 % 8,4 % 6,4 % 6,2 % 7,3 % -1,0 % Kongsberg Sykehus 6,1 % 6,4 % 7,3 % 7,3 % 6,8 % -1,0 % Klinikk for Intern Service 12,1 % 12,1 % 11,3 % 11,2 % 11,7 % 1,3 % Psykisk Helse og Rus 9,1 % 8,7 % 7,9 % 7,6 % 8,3 % 0,5 % Prehospitale Tjenester 8,1 % 8,5 % 7,7 % 7,8 % 8,0 % 0,6 % Medisinsk Diagnostikk 7,8 % 8,6 % 7,5 % 7,4 % 7,8 % 0,4 % Stabene 6,1 % 6,4 % 5,4 % 6,0 % 6,0 % 2,2 % Sum VVHF 8,6 % 8,6 % 7,6 % 7,7 % 8,1 % 0,3 % Endring fra forrige måned 0,8 % 0,0 % -1,0 % 0,1 % Sykefraværet er over plan og over samme periode i fjor Sykefraværet er redusert med ca 1,1% fra februar til mars Sykefravær pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder 17

18 pr mai 2013 Drammen Sykehus hittil % i år Basisramme % ISF egne pasienter % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Polikliniske inntekter % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % Utskrivningsklare pasienter % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % 13 Resultat

19 pr mai 2013 Bærum Sykehus hittil % i år Basisramme % ISF egne pasienter % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Polikliniske inntekter % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % Utskrivningsklare pasienter % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % Resultat

20 pr mai 2013 Ringerike Sykehus hittil % i år Basisramme % ISF egne pasienter % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Polikliniske inntekter % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % - 34 Utskrivningsklare pasienter % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tj % Innleid arbeidskraft % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader 1 54 % 2 Resultat

21 pr mai 2013 Kongsberg Sykehus hittil i år Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF inntekter Gjestepasient inntekter Polikliniske inntekter Andre øremerkede tilskudd Utskrivningsklare pasienter Andre driftsinntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar Annen lønn Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Resultat

22 pr mai 2013 Prehospitale Tjenester hittil % i år Basisramme % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % - 12 Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % 656 Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Resultat

23 Intern Service pr mai 2013 hittil % i år Basisramme % Andre øremerkede tilskudd % - 92 Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % - 13 Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Avskrivninger 7-7 Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader Resultat

24 pr mai 2013 Psykisk Helse og Rus hittil % i år Basisramme % Gjestepasient inntekter % Polikliniske inntekter % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % 3 Resultat

25 pr mai 2013 Medisinsk Diagnostikk hittil % i år Basisramme % Gjestepasient inntekter % Polikliniske inntekter % Andre øremerkede tilskudd % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Avskrivninger Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % - 1 Resultat

26 Stabene pr mai 2013 hittil % i år Basisramme % Gjestepasient inntekter Polikliniske inntekter % 11 Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % 687 Innleid arbeidskraft % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % Annen lønn % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % 50 Resultat

27 pr mai 2013 Overordnet, sentrale avsetninger hittil % i år Basisramme % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % Andre øremerkede tilskudd % Utskrivningsklare pasienter % Andre driftsinntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Lønn til fast ansatte % Overtid og ekstrahjelp % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Annen lønn % Lønnskostnader % Avskrivninger % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % Resultat Herav redusert pensjonskostnader Resultat eks. redusert pensjonkostnader Inkluderer alle sentraliserte poster: gjestepasientkostnader, finans, avskrivning, og dyre biologiske legemidler (H-recepter). Inkluderer også avsetninger foretatt i-fm månedsavslutning på foretaksnivå og stenging av aktivitetsregnskap somatikk, samt redusert pensjonskostnader ift ny aktuarberegning. 27

28 pr mai 2013 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk Denne måned mot budsjett Hittil i år mot budsjett - Totale DRG-poeng sørge-for pr mai er 741 foran budsjett, og 318 poeng foran samme periode i fjor. Aktivitet i mai isolert er 358poeng foran budsjett. - Totale DRG-poeng for aktivitet utført i eget foretak er 886 poeng foran budsjett, og 827 poeng foran samme periode i fjor. Grupper for 2013 gir en reduksjon på ca 1% ift 2012 grupper. - Gjennomsnittlig liggetid er i tråd med plan, og på samme nivå som i fjor. Mai isolert har litt høyere liggetid enn plan. - Antall liggedøgn er 1852 foran plan, og er 1266 foran samme periode i fjor - Antall dagopphold er 1233 bak plan, og 1380 bak samme periode i fjor 28 - Antall poliklinisk konsultasjoner er 5347 foran plan, og 3862 foran samme periode i fjor % avvik Hittil i 2012 % endring ift 2012 Vurdering Trend Årsbudsjett Årsestimat DRG poeng dag og døgn "sørge for" % % ,2 % DRG poeng poliklinikk "sørge for" % % ,3 % SUM DRG-poeng "sørge for" % % ,5 % Herav utført i eget foretak % % ,8 % Gjennomsnittlig liggetid 4,0-0,1 3,9-0,1-2 % 3,9 0 % 3,9 3,9 0,0 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling % % ,0 % Antall liggedøgn - døgnbehandling % % ,8 % Antall dagopphold % % ,7 % Antall polikliniske konsultasjoner % % ,7 % % avvik

29 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk pr mai 2013 Jan Feb Mars April Mai Hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % avvik Døgnbehandling Antall liggedøgn døgnbehandling (Total) Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (Total) ,8 % ,2 % ,8 % ,2 % ,1 % ,0 % Gjennomsnittilig liggetid 4,1 3,9 3,6 4,0 4,0 3,9 3,9 0,1 1,6 % 3,9 1,5 % 3,9 3,9 Sum DRG-poeng (Døgnbehandling) ,0 % ,9 % ,1 % DRG-poeng Døgn - egen produksjon ,3 % ,0 % ,3 % Dagbehandling Antall oppholdsdager ,2 % ,2 % ,7 % dsum bdrg-poeng h dl (Dagbehandling) ( l) ,8 % ,1 % ,1 % DRG-poeng - egen produksjon ,1 % ,8 % ,5 % Totalt antall DRG-poeng (døgn og dag) iht. "sørge for"-ansvaret ,7 % ,3 % ,2 % SUM antall opphold ,5 % ,1 % ,0 % DRG-poeng for døgn- og dag behandling egen produksjon er 681 poeng foran plan, og 584 poeng foran samme periode i fjor. Egen produksjon av DRG-poeng for døgn behandling er 953 foran plan og dag behandling er 272. bak plan. Antall sørge-for DRG-poeng er 542 foran plan og 92 poeng foran i fjor. Antall liggedøgn er 1852 foran plan, og 1266 foran samme periode i fjor 29 Antall dagopphold er 1233 bak plan, og 1380 lavere enn i fjor

30 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk pr mai 2013 Jan Feb Mars April Mai Hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % avvik POLIKLINISK VIRKSOMHET Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,4 % ,1 % ,7 % ( Totalt antall l) DRG-poeng (Poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret (Pasienter ,8 % ,3 % ,3 % SUM DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) for aktivitet utført i eget helseforetak ,0 % ,9 % ,5 % ,4 % ,2 % ,8 % BIOLOGISKE LEGEMIDLER Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler for pasienter bosatt i eget opptaksområde, uavhengig av Total DRG-poeng "sørge-for" inkl. biologisk legemidler ,2 % ,6 % ,0 % ,9 % ,8 % ,4 % Sum DRG-poeng for polikliniske virksomhet er 199 foran plan, og 226 poeng foran samme periode i fjor Total DRG-poeng for aktivitet utført i eget HF er 886 poeng foran plan, og 827 poeng foran samme periode i fjor. DRG-poeng for biologiske legemidler iht. sørge for ansvaret er i tråd med plan, men er 13 poeng bak ved samme periode i fjor. Pris reduksjoner på medikamentene er budsjettert til å gi en reduksjon i DRG-refusjon på ca 9% i 2013 sammenlignet med i Total DRG-poeng sørge for inkl. biologiske legemidler er 750 poeng foran plan. 30

31 Utvikling total DRG-poeng Totalt ant DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner Total antall DRG-poeng er 810 poeng foran budsjett, et avvik på 2,2 % 31

32 SUM DRG-poeng pr klinikk pr måned AO 32

33 Stenging av 1.T somatikk Klinikk Jan Feb Mars Apr Stenging 1T SUM pr 1.T Total DRG-poeng avvik mot budsjett rapportert pr måned Drammen Bærum Ringerike Kongsberg SUM AO VVHF SO Etterkoding har gitt 285 DRG-poeng for klinikkene regnet som avdelingsopphold (AO). Etter stenging viser DS og RS positiv avvik mot budsjett, mens BS og KS viser negativ avvik. Økning på 285 poeng inkluderes i mai resultat. Sykehus opphold (SO) for VVHF totalt er etter stenging 719 poeng foran plan. Etterkoding for 1.T ga totalt 225 poeng. Poengene inkluderes i mai resultat. 33

34 - Polikliniske aktivitet samlet sett er 1777 konsultasjoner bak plan, og 3934 konsultasjoner foran samme periode i fjor Aktivitet PHR pr mai 2013 Hittil % Hittil % Estimat Årsbudsjett Jan Feb Mars April Mai i år avvik i fjor avvik for året Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter ,7 % ,4 % dantall b liggedøgn h dli døgnbehandling ,6 % ,6 % Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) ,0 % ,3 % Antall polikliniske konsultasjoner ,4 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter Antall liggedøgn døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) ,2 % 43 9,3 % ,4 % ,1 % ,4 % ,6 % ,1 % 250-9,6 % ,3 % ,3 % ,2 % ,6 % Antall liggedøgn samlet sett er i tråd med plan, men 1962 lavere en samme periode i fjor 34

35 Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling siste år Status 31.5 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd: Gjennomsnittlig ventetid let for alle pasienter < 65d 78 Ikke fristbrudd (ny) 0% 5,9% Sykehusinfeksjoner (prevalens, måles kvartalsvis) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt i samme brev < 3% 5,2 3,8 6,7 5,1 3,5 % 1. kvt % 57,3% Medarbeiderne involveres i oppfølgning av medarbeidersamtale og tiltak Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer investeringskraft Etablert systemer som legger til rette for ivaretakelse Jobber med konkrete tiltak for sikre drift i balanse i 2013 Gjennom føres Resultat hiå ,3 mill

36 Ventetid avviklet helsehjelp Alle pasienter med og uten rett Ventetid for let helsehjelp VV jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 Gj.snitt Totalt Med rett til nødvendig helsehjelp Uten rett til nødvendig helsehjelp pr klinikk jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 Drammen Sykehus Bærum Sykehus Ringerike Sykehus Kongsberg Sykehus Psykiatrisk klinikk

37 Andel fristbrudd avviklet ny definisjon jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 Gj.snitt Vestre Viken HF 4,7 % 3,3 % 2,9 % 4,1 % 5,9 % 4,2 % Somatikk 5,1 % 3,5 % 3,0 % 4,3 % 6,3 % 4,4 % Psykiatri 1,0 % 1,3 % 2,2 % 3,0 % 2,1 % 1,9 % Viser andel fristbrudd avviklet i * Tall pr måned er tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS)

38 Andel epikriser sendt innen 7 dager Snitt 12 m Feb Mars Apr Mai Vestre Viken 82,3 % 83,3 % 83,3 % 81,2 % 82,7 % Drammen 80,7 % 80,7 % 77,7% 78,9 % 80,1 % Bærum 86,4 % 90,4 % 87,8 % 87,2 % 85,9 % Ringerike 80,4 % 80,4 % 79,64 % 77,6 % 81,3 % Kongsberg 83,7 % 85,5 % 82,4 % 83,2 % 88,0 % PHR 81,1 % 80,4 % 85,9 % 83,0 % 84,2 %

39 Korridorpasienter somatikk Snitt 12 m Feb Mars Apr Mai VV somatikk 2,1 % 2,2 % 2,2 % 2,4 % 1,8% Drammen 2,0 % 2,1 % 1,7 % 2,4 % 1,7 % Bærum 0,8 % 1,0 % 2,0 % 2,2 % 1,4 % Ringerike 4,7 % 4,1 % 5,3 % 3,3 % 2,6 % Kongsberg 2,1 % 2,5 % 1,4% 1,2 % 1,7 %

40 Samhandlingsreformen Tall tom mai Antall liggedøgn utskrivningsklare fakturert DRG, kommunal Medfinansiering % % VV ,8 % ,9 % Drammen ,5 % ,4 % Bærum ,3 % ,0 % Ringerike ,5 % ,9 % Kongsberg ,2 % Reduksjonen i liggedøgn tilsvarer ca 16 senger forutsatt 100 % belegg (18 med 85 % belegg) Reduksjonen i antall liggedøgn for Bærum tilsvarer 6 senger med 100% belegg, og 7 senger med 85% belegg. Drammen viser en økning i antall liggedøgn utskrivningsklare i 2013 ift samme periode i fjor.

41 Antall ventende over 1-år totalt Klinikker 1 Klinikk Drammen sykehus 2 Klinikk Bærum sykehus 3 Klinikk Ringerike sykehus 4 Klinikk Kongsberg sykehus 60 Klinikk for psykisk helse og rus Jun2012 Jul2012 Aug2012 Sep2012 Okt2012 Nov2012 Des2012 Jan2013 Feb2013 Mar2013 Apr2013 Mai

42 Antall ventende over 1-år - rettighetspasienter Klinikker 1 Klinikk Drammen sykehus 2 Klinikk Bærum sykehus 3 Klinikk Ringerike sykehus 4 Klinikk Kongsberg sykehus 60 Klinikk for psykisk helse og rus Jun2012 Jul2012 Aug2012 Sep2012 Okt2012 Nov2012 Des2012 Jan2013 Feb2013 Mar2013 Apr2013 Mai

43 Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter - Viser antall liggedøgn fakturerte kommunene, pr klinikk og pr år -Akser og Bærum kommune står for ca 37 % av totalen, Drammen står for ca 26 % - Det er en økning i antall døgn i 2013 i forhold til 2012 i samme periode i fjor - Drammen sykehus og Bærum sykehus fakturerer mest. 43

44 Belegg: Vestre Viken siste 6 måneder Belegget er beregnet ex fravær og "tekniske" senger. Fravær gjelder f.eks. pasienter som er ute i permisjon lørdag og søndag. Tekniske senger gjelder senger i akuttmottak, intensivsenger, postoperative senger etc.

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 5 1.4

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 25. januar Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 25. januar Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 01. 2016 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 25. januar Vår ref. Styresekretær Møtetype: Ekstraordinært styremøte Møtedato: 28. januar Møtetid: kl.13.00-

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013 Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport November 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013 Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport Oktober 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer