Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen"

Transkript

1 Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1

2 Innhold Økonomisk status pr 30. november 2015 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2

3 Innledning Presentasjonen viser utvikling og økonomisk status like etter regnskapsavslutning. Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ Målsettingen er å gi et bilde av økonomien og utvikling så raskt som mulig etter regnskapsavslutning. sforklaringer og avvikshåndtering kommenteres ikke her, men kommer som en del av virksomhetsrapportering til styret. Pga korte frister gjenstår det noe kvalitetssikring. 3

4 Kommentarer pr november 2015 Resultat viser et overskudd på 203,0 MNOK. Dette er 19,7 MNOK foran budsjett, og 62,8 MNOK foran samme periode i fjor. Totale driftsinntekter (eks basisramme) er 61,8 MNOK foran budsjett og 256,3 MNOK foran samme periode i fjor. Totale driftskostnader inkl. finansområdet er 42,1 MNOK mer enn budsjettert, et avvik på -0,5 %. Det negative avviket er i hovedsak knyttet varekost, gjestepasientkostnader, innleie og lønnsområdet. Resultat i november måned viser et overskudd på 20 MNOK. Dette er 3,3 MNOK bedre enn budsjettet. Resultat pr november inkluderer om lag 35 MNOK i beregnet besparelse på årets lønnsoppgjør (ca 5 MNOK i november måned). 4

5 Lønnsoppgjøret friske penger Lønnsvekst i 2015 er beregnet til 2,7% totalt. Lønnsoppgjøret inkluderer friske penger, overheng og glidning. Den total besparelsen (inkl. glidning og overheng) for årets lønnsoppgjør i forhold til budsjettforutsetninger er estimert til ca 18 MNOK. Av dette vil årets oppgjør for friske penger gi en lønnsøkning som utbetales i løpet av året på som er om lag 40,7 MNOK mindre enn budsjettert. Besparelsen i forhold til budsjett på friske penger er beregnet til ca 35 MNOK. Reduksjonen i årets oppgjør i forhold til budsjett vil vises i klinikkenes resultater når oppgjør utbetales/effektueres (hovedsakelig i september og oktober). 5

6 Revidert budsjett som følge av økte pensjonskostnader Årsbudsjett for 2015 er korrigert pr juli for å inkludere økte pensjonskostnader som følge av mars aktuaren, og finansiering av pensjonsøkningen over revidert nasjonal budsjett (tilleggs basisramme tildeling mottatt fra HSØ den ). I revidert budsjett er basisramme økte med 347,8 MNOK, og pensjon med 341,3 MNOK. Basisfinansiering ut over pensjonsøkning reduserer sentralisert budsjett risiko med 6,4 MNOK. Resultatkrav er uendret, og viser forstsatt et resultat på 200 MNOK for året. endringer er periodisert med 7/12 i juli, og 1/12 pr måned ut året. Resultat viser ingen budsjettavvik på pensjonsområdet. Fra og med august måned er det ikke avvik på pensjonsområdet. Økning pensjonskostnader sfa mars aktuar Økt basis sfa RNB Redusert sentralisert budsjett risiko

7 Måltavle VVHF Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig Driftsresultat i KR. (1.000) Mål AKTIVITET Somatikk DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" ANTALL I fjor Virkelig AKTIVITET PHR Polikliniske konsultasjoner ANTALL Mål I fjor Virkelig HR Brutto månedsverk ANTALL (t.o.m. neste måned) Mål I fjor Virkelig HR Sykefravær i PROSENT (etterskuddsvis) Mål I fjor Virkelig 6,6 7,2 7,0 KVALITET Gj.snitt. ventetid avviklet for pasienter totalt DAGER Mål 6,9 7,0 7,0-0,3 0,2-0,0 I fjor 7,4 7,4 7,5 6 Virkelig KVALITET Fristbrudd for rettighetspasienter ANDEL Mål I fjor Virkelig 0,7 % 1,1 % 0,0 % Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 1,1 % 0,0 % I fjor 2,0 % 1,8 % 1,8 % Verdi pr måned i år og i fjor (grå) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 7

8 2015 pr klinikk Måltavle alle klinikker DS BS RS KS PHR KMD PHT KIS Stab 1 ØKONOMI Virkelig Driftsresultat i KR. (1.000) Mål I fjor HR Virkelig Brutto månedsverk Mål ANTALL (t.o.m. neste måned) I fjor HR Virkelig 7,5 6,6 6,0 6,4 7,7 7,2 8,1 9,0 4,4 Sykefravær i PROSENT Mål 7,3 7,1 6,5 6,2 6,9 6,2 8,1 8,9 4,4 (etterskuddsvis) 0,1-0,5-0,5 0,2 0,8 1,0-0,0 0,1 0,0 I fjor 7,9 6,6 6,8 6,4 7,8 6,2 9,5 9,0 3,6 4 KVALITET Virkelig Gj.snitt. ventetid avviklet for Mål pasienter totalt DAGER I fjor KVALITET Virkelig 0,8 % 2,4 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % Fristbrudd for Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % rettighetspasienter 0,8 % 2,4 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % ANDEL I fjor 2,1 % 1,7 % 0,6 % 1,3 % 1,0 % 6 AKTIVITET Somatikk & PHR Virkelig Somatikk = antall DRG-poeng produsert eget HF PHR = antall poliklinikk konsultasjoner Mål I fjor

9 Resultat pr november 2015 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme % % ISF inntekter % % Gjestepasient inntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader ,2 % % Avskrivninger og nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % SUM Driftskostnader % % Netto finanskostnader % % Resultat % % Resultat viser et overskudd på 203 MNOK. Dette er 19,7 MNOK bedre enn budsjett. Resultat i november måned viser et overskudd på 20,0 MNOK. Dette er 3,3 MNOK foran budsjett. 9

10 Prognose pr november pr november Estimat 2015 s % Basisramme % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Inntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Avskrivninger og nedskrivninger % Andre driftskostnader % Netto finanskostnader % SUM Driftskostnader inkl. finans % Resultatet % Prognose pr november viser et overskudd på 220 MNOK. Dette er 20 MNOK bedre enn budsjett, og 20 MNOK bedre enn prognose pr september. 10

11 Inntekter pr november 2015 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor ISF egne pasienter % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler % % ISF-refusjon kommunal medfinansiering % ISF inntekter % % Gjestepasientinntekter % % Konserninterne gjestepasientinntekter % % Gjestepasient inntekter % % Polikliniske inntekter % % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % % Andre øremerkede tilskudd % % Utskrivningsklare pasienter % % Andre driftsinntekter % % Øvrige driftsinntekter % % SUM INNTEKTER (eks basisramme) % % Sum inntekter er 61,8 MNOK foran budsjett. Inntekter i november 1,0 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter er 9,1 MNOK over budsjett, og er 137 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientinntekter er 11 MNOK foran budsjett, og er på nivå per november i fjor. Øvrige driftsinntekter er 41,7 MNOK foran budsjett og 119,5 MNOK foran samme periode i fjor. Andre driftsinntekter inkluderer gevinst ved salg av eiendom på til sammen 48 MNOK. Inntekter knyttet til egenandeler og salg viser også positiv avvik mot budsjett. 11

12 Varekost og øvrige driftskostnader pr november 2015 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader % % Kjøp av offentlige helsetjenester, stat % % Kjøp av private helsetjenester % % Konserninterne gjestepasientkostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Avskrivninger og nedskrivninger % % Andre driftskostnader % % SUM Varekost og øvrige driftskostnader % % Sum vare- og øvrige driftskostnader er 49 MNOK over budsjett. Vare- og øvrige driftskostnader er 9,6 MNOK mer enn budsjett i november måned. Varekostnader er 22,2 MNOK over budsjett. Varekostnader i november er 6,5 MNOK over budsjett. Kostnader knyttet til biologiske legemidler og kreftmedisiner er 0,2 MNOK mindre enn budsjettert i november måned. Gjestepasientkostnader er 17,4 MNOK mer enn budsjettert, og er 31 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientkostnader i november er 5,5 MNOK høyere enn budsjettert. Innleie er 11,2 MNOK mer enn budsjettet i år, og 3,3 MNOK over samme periode i fjor. Innleie i november er 1 MNOK over budsjett. Avskrivninger er 2,1 MNOK over budsjett. Inkludert i avskrivninger er nedskrivning på 1,1 MNOK bokført i september. Fra og med oktober avskrives de nye operasjonssaler på DS med ca 1 MNOK pr måned. Andre driftskostnader er 4 MNOK lavere enn budsjett. Andre driftskostnader måned er 0,5 MNOK under budsjett. 12

13 Lønn pr november 2015 s % hittil i fjor % endring i år ift i fjor Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr ar % % Annen lønn % % Lønnskostnader ,2 % % Lønn er 8,6 MNOK bedre enn budsjettet, et avvik på 0,2 % Lønn til fast ansatte er i tråd med budsjett. Det er et overforbruk på overtid og ekstrahjelp på 16,5 MNOK. Refusjoner er 14,9 MNOK mer enn budsjett og må sees i sammenheng med sykefravær. Annen lønn er 10,3 MNOK lavere enn budsjettert. Lønnskostnader i november er 11,3 MNOK mindre enn budsjett inklusiv besparelser på årets lønnsoppgjør på om lag 5 MNOK (35 MNOK hittil i år). Fra og med juni måned er lønnskostnader mindre enn eller i tråd med budsjettet. 13

14 Innleie pr november 2015 Regn Jan 15 Regn Feb 15 Regn Mar 15 Regn Apr 15 Regn Mai 15 Hittil i år er det brukt 38,5 MNOK på innleie Forbruket er 11,2 MNOK mer enn budsjettert, og ligger 3,3 MNOK over samme periode i fjor. Forbruket i november er over budsjett og over november i fjor. Regn Jun Klinikk Drammen sykehus % Klinikk Bærum sykehus % Klinikk Ringerike sykehus % Klinikk Kongsberg sykehus % Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) % Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) % Stabene og overordnet % Totalt % Regn Jul 15 Regn Aug 15 Regn Sep 15 Regn Okt 15 Regn Nov 15 Hittil 2015 hittil 2015 % avvik Hittil 2014 Endring fra 2014 Overforbruk i alle klinikker ift. budsjett med unntak av Drammen sykehus. Flere klinikker har lavere forbruk i fjor Drammen, Kongsberg og PHR har lavere forbruk i år enn ved samme periode i fjor. 14

15 Brutto månedsverk Brutto månedsverk er 36 over plan i desember måned. Brutto månedsverk er 27 mer enn plan. Brutto månedsverk er 158 over samme periode i fjor. pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Sum VVHF Endring fra forrige måned Plan i forhold til plan Utvikling Endring i år ift samme periode

16 Trend siste 12 måneder Variable månedsverk er økt med 26 månedsverk fra november til desember. Desember 2015 har 23 færre variable månedsverk enn samme periode i fjor. Faste månedsverk er økt med 10 månedsverk fra november til desember. Faste månedsverk i desember 2015 er 148 over desember i fjor. 16

17 Brutto månedsverk pr klinikk pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år mot budsjett % avvik Total utbetalt brutto månedsverk Drammen Sykehus ,6 % Bærum Sykehus ,5 % Ringerike Sykehus ,7 % Kongsberg Sykehus ,0 % Intern Service ,7 % Psykisk Helse og Rus ,8 % Prehospitale Tjenester ,8 % Medisinsk Diagnostikk ,2 % Stabene ,2 % Sum VVHF ,4 % Endring fra forrige måned Brutto månedsverk 27 mer enn budsjettert, et overforbruk på 0,4 %. Prehospital tjenester, Kongsberg sykehus, Drammen sykehus og Stabene har overforbruk mot budsjett målt i antall månedsverk på mer enn 1 %. Somatikk samlet sett har et overforbruk på 34 månedsverk. Ringerike sykehus, Intern Service, Psykisk Helse og Rus, og Medisinsk Diagnostikk har årsverk som er lavere enn eller i tråd med budsjett 17

18 Sykefravær 2015 pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Sum VVHF 8,0 % 9,2 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 7,0 % 6,8 % 6,3 % 6,7 % 6,6 % 7,2 % -0,2 % Endring fra forrige måned 0,5 % 1,2 % -1,3 % -1,1 % 0,2 % 0,0 % -0,2 % -0,5 % 0,4 % -0,1 % Plan 7,6 % 7,9 % 7,2 % 6,9 % 6,7 % 6,7 % 7,1 % 6,2 % 6,7 % 6,9 % 7,0 % 0,2 % ift plan 0,4 % 1,3 % 0,7 % -0,1 % 0,3 % 0,3 % -0,3 % 0,1 % 0,0 % -0,3 % 0,2 % Hittil i år Endring hittil i år Sykefravær i oktober er på 6,6 %. Dette er 0,1 % lavere enn i september, og 0,3 % lavere enn plan. Sykefravær i oktober er 0,8 % under samme periode i fjor. Sykefravær er 0,2 % over plan. Sykefravær pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder. 18

19 Sykefravær 2015 pr klinikk pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Hittil i år Endring hittil i år Endring fra forrige måned Drammen Sykehus 7,2 % 9,2 % 8,1 % 7,1 % 7,3 % 7,4 % 7,3 % 7,0 % 7,2 % 6,8 % 7,5 % -0,3 % -0,4 % 7,3 % 0,2 % Bærum Sykehus 7,4 % 8,6 % 7,9 % 6,1 % 6,4 % 6,1 % 5,8 % 5,5 % 6,0 % 5,9 % 6,6 % -0,1 % -0,1 % 7,1 % -0,6 % Ringerike Sykehus 7,5 % 8,5 % 6,6 % 6,0 % 5,4 % 5,2 % 4,6 % 4,7 % 5,2 % 6,0 % 6,0 % -0,9 % 0,8 % 6,4 % -0,5 % Kongsberg Sykehus 8,4 % 9,4 % 7,7 % 6,4 % 7,5 % 5,9 % 5,1 % 5,6 % 4,2 % 4,1 % 6,4 % -0,3 % -0,1 % 6,4 % 0,0 % Intern Service 10,3 % 12,3 % 9,5 % 8,0 % 8,0 % 9,7 % 7,7 % 7,9 % 8,7 % 7,9 % 9,0 % 0,0 % -0,8 % 9,0 % 0,0 % Psykisk Helse og Rus 8,5 % 9,4 % 7,9 % 7,1 % 7,4 % 7,3 % 7,9 % 6,7 % 7,7 % 7,5 % 7,7 % -0,1 % -0,2 % 6,9 % 0,8 % Prehospitale Tjenester 11,0 % 9,4 % 8,6 % 9,0 % 9,0 % 7,7 % 6,4 % 6,0 % 6,1 % 7,4 % 8,1 % -1,6 % 1,3 % 8,0 % 0,1 % Medisinsk Diagnostikk 7,9 % 8,8 % 7,7 % 6,5 % 6,6 % 7,6 % 7,6 % 6,2 % 6,4 % 6,9 % 7,2 % 0,8 % 0,5 % 6,3 % 0,9 % Stabene 4,4 % 6,8 % 5,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % 5,2 % 3,8 % 3,8 % 2,6 % 4,4 % 0,7 % -1,2 % 3,3 % 1,1 % Sum VVHF 8,0 % 9,2 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 7,0 % 6,8 % 6,3 % 6,7 % 6,6 % 7,2 % -0,2 % -0,1 % 7,0 % 0,2 % mot budsjett Bærum og Ringerike har sykefravær som er lavere enn budsjett. Stabene har sykefravær som er mer enn 1% over plantall. 19

20 AML, brudd på arbeidstidsbestemmelsene Klinikk Sum Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) Administrasjon Sum Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i år er over nivået fra samme periode i fjor, men vesentlig lavere enn i Brudd i november måned er under samme periode i fjor. Brudd registreres automatisk i GAT for følgende forhold: Maks timer per dag, Maks planlagte timer per uke, Søndager på rad, Ukefri, AML timer per uke, AML timer per 4 uker, AML timer per år og Maks timer i snitt. 20

21 AML brudd trend 21

22 Investeringer pr oktober Tall i hele 1000 kr hittil 2015 hittil 2015 hittil Prognose 2015 Investeringer omstillingsprosjeter psyk Konseptfase nytt VV sykehus Investeringer Drammen Sykehus Øvrige Bygginvesteringer - - Klinikk BS Klinikk KS Klinikk RS Klinikk PHR Sum øvrige bygginvesteringer Andre investeringer - - MTU Beh.hj.midler Ambulanser Planlegging BRK Rustfritt og rullende Overskuddsdisp. av klinikker Sum andre investeringer Hittil i år er det investert for 253,3 MNOK. Dette er 27,3 MNOK mindre enn periodisert budsjett Prognosen for året gir investeringer på totalt 313 MNOK, i tråd med budsjett et for 2015 er justert som følge av styrevedtak i februar Gavefinansierte investeringer Sum bokførte investeringer VVHF IKT-ordinære investeringer IKT-overskuddsdisp. Av klinikker IKT-investeringer Egenkapital innskudd pensjon Sum investeringsramme VVHF

23 Resultat pr måned pr klinikk Resultat pr klinikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Hittil i år Drammen Bærum Ringerike Kongsberg Intern service Psykisk helse og rus Prehospital tjenester Medisinsk diagostikk Stabene Felles økonomi Ordinær Drift Resultatkrav mot budsjett Resultat pr måned i 2015 er lavere enn budsjett frem til april, men er foran budsjett fra og med mai måned. Resultat pr måned er foran samme periode i fjor i alle måneder unntatt mars og april. 23

24 avvik per klinikk pr november 2015 Inntekter Kostnader RESULTAT LYS grenser 2015 som % av total budsjett % avvik % avvik Drammen sykehus % % ,6 % Bærum sykehus % % ,9 % Ringerike sykehus % % ,1 % Kongsberg sykehus % % ,0 % Intern Service % % ,0 % Psykisk Helse og Rus % % ,1 % Prehospitale Tjenester % % ,0 % Medisinsk Diagnostikk % 42 0 % ,1 % Stabene % % ,0 % Overordnet VVHF % % ,3 % mot budsjett % % ,2 % Klinikker markert med grønt har resultater som er bedre enn eller i tråd med budsjett. Klinikker markert med gult har avvik mot budsjett som er mindre enn -0,5%, målt som prosent av totale budsjettert driftskostnader i. Klinikker med avvik på mer enn ca 0,5 % vises med rødt. Per november viser Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Intern Service rødt. 24

25 Lønnsavvik per klinikk pr november 2015 Fast lønn Overtid Offentlig Refusjoner Annen lønn SUM Lønn % avvik Drammen Sykehus ,0 % Bærum Sykehus ,6 % Ringerike Sykehus ,0 % Kongsberg Sykehus ,3 % Intern Service ,4 % Psykisk Helse og Rus ,6 % Prehospitale Tjenester ,2 % Medisinsk Diagnostikk ,8 % Stabene ,2 % Overordnet VVHF ,4 % Totalt fra ordinær drift ,2 % % avvik ift budsjett 0,0 % -9,8 % 6,8 % 1,7 % 0,2 % Totale lønnskostnader er 8,6 MNOK under budsjett (avvik på 0,1 %) Klinikker med negativ avvik på mer enn ca 1 % vises med rødt. Klinikker med negativ avvik mellom 0,3 % og 1 % vises med gult. Klinikker med positivt avvik eller negativt avvik som er mindre enn 0,3 % vises grønt. 25

26 Drammen Sykehus pr november 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme ,9 % % ISF inntekter ,4 % % Gjestepasient inntekter ,6 % % Øvrige driftsinntekter ,9 % % SUM Driftsinntekter ,2 % % Varekostnader ,2 % % Kjøp av helsetjeneste ,2 % % Innleid arbeidskraft ,4 % % Lønnskostnader ,0 % % Andre driftskostnader ,5 % % Netto finanskostnader ,5 % SUM Driftskostnader inkl. finans ,8 % % Resultat ,6 %

27 Bærum Sykehus pr november 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme ,2 % % ISF inntekter ,1 % % Gjestepasient inntekter ,5 % % Øvrige driftsinntekter ,2 % % SUM Driftsinntekter ,1 % % Varekostnader ,6 % % Kjøp av helsetjeneste ,7 % % Innleid arbeidskraft ,9 % % Lønnskostnader ,6 % % Andre driftskostnader ,5 % % Netto finanskostnader SUM Driftskostnader inkl. finans ,0 % % Resultat ,9 %

28 Ringerike Sykehus pr november 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme ,3 % % ISF inntekter ,6 % % Gjestepasient inntekter ,9 % % Øvrige driftsinntekter ,5 % % SUM Driftsinntekter ,3 % % Varekostnader ,3 % % Kjøp av helsetjeneste ,0 % % Innleid arbeidskraft ,1 % % Lønnskostnader ,0 % % Andre driftskostnader ,0 % % Netto finanskostnader ,5 % SUM Driftskostnader inkl. finans ,2 % % Resultat ,1 %

29 Kongsberg Sykehus pr november 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme ,0 % % ISF inntekter ,2 % % Gjestepasient inntekter ,8 % % Øvrige driftsinntekter ,8 % % SUM Driftsinntekter ,7 % % Varekostnader ,9 % % Kjøp av helsetjeneste ,8 % % Innleid arbeidskraft ,5 % % Lønnskostnader ,3 % % Andre driftskostnader ,8 % % Netto finanskostnader ,5 % SUM Driftskostnader inkl. finans ,7 % % Resultat ,0 %

30 Intern Service pr november 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme ,2 % % Øvrige driftsinntekter ,1 % % SUM Driftsinntekter ,3 % % Varekostnader ,7 % % Lønnskostnader ,4 % % Andre driftskostnader ,9 % % Netto finanskostnader ,5 % % SUM Driftskostnader inkl. finans ,3 % % Resultat ,0 %

31 Psykisk Helse og Rus pr november 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme ,0 % % Gjestepasient inntekter ,0 % % Øvrige driftsinntekter ,7 % % SUM Driftsinntekter ,3 % % Varekostnader ,6 % % Gjestepasientkostnader ,1 % % Innleid arbeidskraft ,8 % % Lønnskostnader ,6 % % Andre driftskostnader ,6 % % Netto finanskostnader ,5 % % SUM Driftskostnader inkl. finans ,1 % % Resultat ,1 %

32 Prehospitale Tjenester pr november 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme ,0 % % Øvrige driftsinntekter ,5 % % SUM Driftsinntekter ,9 % % Varekostnader ,6 % % Kjøp av tjenester ,9 % % Lønnskostnader ,2 % % Andre driftskostnader ,4 % % SUM Driftskostnader inkl. finans ,9 % % Resultat ,0 %

33 Medisinsk Diagnostikk pr november 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme ,0 % % Gjestepasient inntekter ,2 % % Øvrige driftsinntekter ,5 % % SUM Driftsinntekter ,1 % % Varekostnader ,2 % % Kjøp av helestjenester ,2 % % Innleid arbeidskraft ,0 % % Lønnskostnader ,8 % % Andre driftskostnader ,8 % % Netto finanskostnader SUM Driftskostnader inkl. finans ,0 % % Resultat ,1 %

34 Stabene pr november 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme ,0 % % Øvrige driftsinntekter ,1 % % SUM Driftsinntekter ,1 % % Varekostnader ,1 % % Kjøp av helsetjenester ,0 % % Innleid arbeidskraft ,0 % % Lønnskostnader ,2 % % Andre driftskostnader ,5 % % Netto finanskostnader ,3 % % SUM Driftskostnader inkl. finans ,1 % % Resultat ,0 %

35 Overordnet, sentrale avsetninger pr november 2015 hittil % i år Prognose forrige måned % Basisramme ,8 % % ISF inntekter ,7 % % Gjestepasient inntekter ,0 % % Øvrige driftsinntekter ,1 % % SUM Driftsinntekter ,8 % % Varekostnader ,6 % % Gjestepasientkostnader ,9 % % Innleid arbeidskraft 0,0 % Lønnskostnader ,4 % % Andre driftskostnader ,0 % % SUM Driftskostnader ,5 % % Netto finanskostnader ,8 % % Resultat ,3 % % Overordnet område inkluderer alle sentraliserte poster: gjestepasientkostnader somatikk, finans, avskrivning og dyre biologiske legemidler og kreftmedisiner (H-recepter). Det inkluderer også avsetninger foretatt i-fm månedsavslutning på foretaksnivå. 35

36 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk pr november 2015 Denne måned mot budsjett % avvik Hittil i år mot budsjett % avvik Status hiå Hittil i fjor % ift i fjor Årsbudsjett Årsestimat % avvik Status Estimat DRG poeng dag og døgn "sørge for" ,2 % ,6 % ,7 % ,9 % DRG poeng poliklinikk "sørge for" ,4 % ,6 % ,9 % ,6 % SUM DRG-poeng "sørge for" døgn, dag og poliklinikk ,2 % ,6 % ,9 % ,8 % DRG poeng DBL og kreftmedisiner ,9 % ,1 % ,3 % ,0 % Utført i eget foretak ,4 % ,5 % ,0 % ,6 % Gjennomsnittlig liggetid 3,5 0,2 4,4 % 3,6 0,1 2,2 % 3,8 5,9 % 3,7 3,6 2,3 % Antall utskrevne pasienter døgn ,9 % ,2 % ,9 % ,4 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,7 % ,0 % ,1 % ,0 % Antall dagopphold ,8 % ,0 % ,6 % ,9 % Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % ,5 % ,8 % ,6 % I november er DRG-poeng sørge for 190 bak budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre biologisk legemidler og kreftmedisiner 201 poeng bak budsjett, og aktivitet utført i eget HF er 118 poeng bak budsjett. Hittil i år er total sørge for DRG poeng 528 foran budsjett. Antall DRG-poeng utført i eget foretak er 469 poeng foran budsjett. DRG produksjon er omlag 4,9 % foran samme periode i fjor. Årsestimat for DRG-produksjon for totale sørge for aktivitet er 781 foran budsjett. Årsestimat knyttet til biologisk legemidler og kreftmedisiner er 259 poeng bak budsjett. Antall behandlinger er foran budsjett, og foran samme periode i fjor, med unntak av liggedøgn som er på 36 nivå med samme periode i fjor og er 1,0 % bak budsjett.

37 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk pr november T. 2 T. Sep Okt Nov Hittil i år hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % avvik Døgnbehandling Antall utskrivninger døgnbehandling % % % Antall liggedøgn døgnbehandling % % % Gjennomsnittilig liggetid 3,7 3,6 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7-2 % 3,8-2 % 3,6 3,7 2 % DRG (døgn) iht. "sørge for" % % % Dagbehandling Antall oppholdsdager dagbehandling % % % DRG (dag) iht. "sørge for" % % % DRG (døgn og dag) iht. "sørge for" % % % Poliklinisk virksomhet Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner % % % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" % % % Antall DRG-poeng sørge for for døgn og poliklinikk er i tråd med budsjett pr november. Sørge for poeng for dagbehandling er foran budsjett. Antall DRG-poeng for alle kategorier er foran samme periode i fjor. Antall døgn behandlinger er i tråd med budsjett. Antall dagbehandling og antall polikliniske konsultasjoner er foran budsjett. Årsestimat for døgnbehandling og poliklinikk er i tråd med budsjett. Estimat for dagbehandlinger er foran budsjett. 37

38 Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk pr november 2015 SUM DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" 1 T. 2 T. Sep Okt Nov Hittil i år hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % % ,8 % % avvik DRG (døgn, dag og poli) total eget HF % % ,6 % DRG (døgn, dag og poli) totalt % % ,7 % BIOLOGISKE LEGEMIDLER Dyre biologsike medisiner % % % Kreftmedisier % % SUM DBL og kreftmedisiner % % % DRG (døgn, dag, poli og DBL) "sørge for" % % ,5 % DRG-poeng for døgn, dag og poliklinikk totalt er 528 poeng foran budsjett. Prognose for året gir DRG-produksjon er 781 poeng foran budsjett. DRG-poeng for døgn, dag og poliklinikk er 5% foran samme periode i fjor. DRG-refusjoner for biologiske medisiner og kreftmedisiner totalt er i tråd med budsjett. Prognosen er 100 poeng bak budsjett for kreftmedisiner. 38

39 VVHF totale antall DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner 39

40 Sum DRG-poeng pr klinikk pr måned AO DRG-poeng inkl. glidning DS DRG-poeng inkl. glidning BS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor Faktisk I fjor DRG-poeng inkl. glidning RS DRG-poeng inkl. glidning KS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 400 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor Faktisk I fjor 40

41 Antall døgn opphold pr klinikk pr måned AO Antall døgn opphold DS Antall døgn opphold BS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor Faktisk I fjor Antall døgn opphold RS Antall døgn opphold KS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor 41

42 Total antall opphold pr klinikk pr måned døgn, dag og poliklinikk AO Total antall opphold DS Total antall opphold BS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor Faktisk I fjor Total antall opphold RS Total antall opphold KS Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor 420 Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk I fjor 42

43 DRG pr bruttomånedsverk - somatikk DRG pr månedsverk Drammen DRG pr månedsverk Bærum 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des budsjett faktisk i fjor budsjett faktisk i fjor DRG pr månedsverk Ringerike DRG pr månedsverk Kongsberg 3,0 2,6 2,4 2,5 2,2 2,0 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 1,0 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des budsjett faktisk i fjor budsjett faktisk i fjor 43

44 Aktivitet - PHR pr november 2015 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling totalt Denne måned mot budsjett % avvik Hittil i år mot budsjett % avvik Status hiå Hittil i fjor % ift i fjor Årsbudsjett Årsestimat % avvik ,0-20,3 % ,4 % ,1 % ,4 % Status Estimat Antall liggedøgn samlet totalt ,1 % ,1 % ,2 % ,1 % Antall polikliniske konsultasjoner totalt ,1 % ,3 % ,6 % ,8 % TOTALT antall behandlinger ,7 % ,0 % ,5 % ,3 % Total antall polikliniske konsultasjoner ligger 5,3 % foran budsjett, og 8,6 % foran samme periode i fjor. Prognosen for året gir en økning på i forhold til budsjett. Totale antall utskrevne pasienter er 10,4 % over budsjett, og 7,1 % over samme periode i fjor. Prognosen for året gir en økning på 355 i forhold til budsjett. Total antall liggedøgn er 4,1 % foran plan, og 2,2 % foran samme periode i fjor. Prognosen gir 3148 flere liggedøgn enn budsjett. 44

45 Aktivitet PHR pr november T. 2 T. Sep Okt Nov Hittil i år hittil i år % avvik Hittil i fjor % avvik Estimat for året Årsbudsjett % avvik Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) % % % Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) % % % Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) % % % Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) Barne- og ungdomspsykiatri % % % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) % % % Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) % % % Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) % % % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) % % % Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) % % % Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) % % % Aktivitet innfor alle områder er foran eller i tråd med budsjett og foran samme periode i fjor. VOP polikliniske konsultasjoner er 2 % foran budsjett. Prognosen er 2 % foran budsjett. BUP antall polikliniske konsultasjoner er 12 % foran budsjett. Prognosen viser en økning på 8680 konsultasjoner i forhold til budsjett. TSB antall polikliniske konsultasjoner er i tråd med budsjett. Prognosen for året er også i tråd med budsjett. 45

46 Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling siste år Status Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd: Gjennomsnittlig ventetid let for alle pasienter < 65d 64 dager i november (69 dager gj.snitt. siste 12 mnd) Ikke fristbrudd 0 % 0,7 % i november (1,1 % gj.snitt siste 12 mnd) Sykehusinfeksjoner (prevalens %, måles kvartalsvis) < 3 % 3,5 3. kvt ,1 4. kvt ,5 1. kvt ,7 2. kvt ,9 % pr 3 kvt Pasienten får bekreftelse og tidspunkt i samme brev 100 % 81 % i november Medarbeiderne involveres i oppfølgning av medarbeidersamtale og tiltak Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer investeringskraft Etablert systemer som legger til rette for ivaretakelse Jobber med konkrete tiltak for sikre drift i balanse i 2015 Gjennomføres Resultat pr nov MNOK 46

47 Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp, Alle pasienter med og uten rett Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Ventetid for avviklet helsehjelp Vestre Viken HF totalt Med rett til nødvendig helsehjelp Uten rett til nødvendig helsehjelp pr klinikk Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Psykisk helse og rus Ventetid i november er totalt 64 dager. Ventetid for pasienter med rett er 48 dager. Målet er at ventetid totalt skal være mindre enn 65 dager innen utgangen av året. Gj.snitt 12 mndr Ventetid i november er 13 dager lavere enn samme periode i fjor. 47

48 Andel fristbrudd avviklet Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Andel avviklet fristbrudd Vestre Viken HF totalt 1,7 % 1,4 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,7 % 1,1 % Somatikk 1,9 % 1,4 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 0,9 % 1,7 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 0,7 % 1,1 % Psykisk helsevern og rus 0,3 % 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 1,0 % pr klinikk Drammen sykehus 1,1 % 1,5 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 1,4 % 0,5 % 0,8 % Bærum sykehus 5,0 % 2,1 % 1,7 % 1,4 % 1,1 % 3,4 % 3,1 % 8,0 % 2,2 % 1,7 % 0,9 % 1,2 % 2,6 % Ringerike sykehus 0,8 % 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 1,4 % 0,8 % Kongsberg sykehus 0,5 % 0,4 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 3,1 % 0,5 % 1,2 % 0,3 % 0,7 % Psykisk helse og rus 0,3 % 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 1,0 % Andel fristbrudd i november var på 0,7 %, en reduksjon på 0,5 % fra okt. Andel fristbrudd i nov i fjor var 1,9 %. De to ventende på BS tilhører LMS og skal egentlig sortere under sentral stab. Korrigert andel fristbrudd for BS blir da 1,0 %. Andel fristbrudd hittil i 2015 er lavere enn ved samme periode i fjor. Gj.snitt 12 mndr Andel fristbrudd avviklet i, og tall pr måned er tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS). 48

49 Andel epikriser sendt innen 7 dager Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Andel epikriser innen 7 dager VV totalt 87 % 86 % 86 % 87 % 86 % 87 % 88 % 88 % 87 % 88 % 87 % 88 % 87 % Drammen sykehus 83 % 83 % 84 % 85 % 83 % 83 % 85 % 85 % 86 % 84 % 85 % 87 % 84 % Bærum sykehus 89 % 89 % 87 % 90 % 89 % 90 % 91 % 91 % 87 % 91 % 87 % 87 % 89 % Ringerike sykehus 91 % 90 % 91 % 91 % 90 % 92 % 91 % 93 % 90 % 92 % 93 % 91 % 91 % Kongsberg sykehus 93 % 92 % 95 % 94 % 94 % 95 % 93 % 91 % 93 % 92 % 93 % 90 % 93 % Psykisk helse og rus 75 % 78 % 77 % 78 % 80 % 78 % 83 % 83 % 82 % 81 % 80 % 85 % 80 % Gj.snitt 12 mndr Andel epikriser sendt innen 7 dager er 88 % i november. Målet er 90% Definisjonskatalogen fra Helse Sør- Øst er det fra november gjort en forandring for epikriser: Antall epikriser sendt/gitt på utskrivingsdagen og andel av inneholder nå også 1 dag. 49

50 Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Timeavtale sammen med bekreftelse VV totalt 59 % 65 % 67 % 69 % 70 % 66 % 70 % 69 % 71 % 74 % 76 % 81 % 70 % Drammen sykehus 46 % 54 % 59 % 62 % 63 % 59 % 65 % 64 % 66 % 69 % 73 % 78 % 63 % Bærum sykehus 66 % 71 % 72 % 78 % 81 % 75 % 76 % 71 % 72 % 77 % 80 % 87 % 75 % Ringerike sykehus 77 % 80 % 80 % 74 % 73 % 65 % 75 % 72 % 79 % 82 % 72 % 86 % 76 % Kongsberg sykehus 71 % 72 % 70 % 70 % 71 % 74 % 72 % 81 % 75 % 77 % 80 % 77 % 74 % Psykisk helse og rus 75 % 79 % 78 % 78 % 82 % 78 % 82 % 83 % 87 % 83 % 83 % 83 % 81 % Andel timeavtale sammen med bekreftelses av mottatt henvisning er 81 % i november. Hittil i år er andel 70 %. Målet er 90 %. Gj.snitt 12 mndr 50

51 Andel korridorpasienter somatikk Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Andel korridorpasienter somatikk Somatikk 1,4 % 3,3 % 3,3 % 2,0 % 1,5 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % Drammen sykehus 1,5 % 2,5 % 3,3 % 1,8 % 1,1 % 0,9 % 1,9 % 0,9 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % Bærum sykehus 1,1 % 2,9 % 1,5 % 1,4 % 0,9 % 1,7 % 1,2 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,5 % Ringerike sykehus 1,7 % 6,6 % 6,0 % 3,3 % 3,7 % 3,4 % 6,1 % 5,9 % 3,2 % 2,0 % 1,3 % 2,4 % 3,8 % Kongsberg sykehus 1,6 % 2,8 % 3,7 % 2,1 % 1,7 % 2,5 % 2,6 % 0,6 % 1,4 % 2,0 % 2,9 % 2,2 % 2,2 % Gj.snitt 12 mndr Andel korridorpasienter somatikk er på 1,7 % i november. Andel i november i fjor var også 1,7 %. 51

52 Antall ventende over 1 år totalt Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Antall ventende over 12 måneder totalt VV totalt Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Psykisk helse og rus Gj.snitt 12 mndr Antall ventende over ett år viser en synkende trend siste 12 måneder. 52

53 Antall ventende over 1 år - rettighetspasienter Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Antall ventende over 12 måneder med rett til prioritert helsehjelp VV totalt Drammen sykehus Bærum sykehus Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Psykisk helse og rus Det er per november 3 ventende over 12 måneder. Gj.snitt 12 mndr 53

54 Fakturert liggedøgn utskrivningsklare pasienter Grafene viser antall liggedøgn fakturerte kommunene, pr klinikk og pr år. Antall fakturert døgn er på sitt laveste nivå i mai November 2015 er på et lavere nivå enn i samme periode i fjor. Klinikkene Drammen og Bærum har 75,2 % av alle fakturerte døgn. Røyken, Asker, Drammen og Bærum kommunene står for om lag 57 % av total fakturert døgn. 54

55 Belegg siste 12 måneder Belegg innenfor somatikk i november 2015 er på nivå med oktober, med Kongsberg med en økning. Belegg er på nivå med samme periode i fjor. Det er store variasjoner mellom sykehusene. Belegg innenfor psykisk helse og rus er i november 2015 høyere enn i oktober, og noe over november i fjor. Belegget er beregnet ex fravær og "tekniske" senger. Fravær gjelder f.eks. pasienter som er ute i permisjon lørdag og søndag. Tekniske senger gjelder senger i akuttmottak, intensivsenger, postoperative senger etc. 55

56 Medieomtale av Vestre Viken 57

57 Kjøp på avtale november 2015: 73%

58 Systemdekning november 2015: 66 %

59 Egenandeler andel kort bruk Akk. Kort. Akkumulert kortbruk pr siste avsluttet periode Mål for kortandel ved bet. Av egenandel i VV 90 % Ävstand fra mål 13,76 % Akkumulert snitt kort ved prosjektstart (2012) 53,00 % Akkumulert snitt år ,04 % Akkumulert snitt år ,07 % Akkumulert snitt kort hiå ,24 % Endring fra i fjor 3,17 % Endring siden oppstart 2012 vs. hiå 23,24 % Vestre Viken hadde per november 2015 en kortandel på 76,24 % som er over samme periode i fjor, og men omkring nivået de siste måneder. Det var i 2013 og 2014 en fallende trend utover året i andel kortbruk. Men for 2015 har andelen kortbruk holdt seg utover i året. Netto likv. Eff for foretaket pr avsluttet periode vs Egenandel 315 Økt antall betalinger med kort pr avsluttet periode Netto likv. Eff for foretaket (gitt samme aktivitet som 2014) Sum konsultasjoner som genererer egenandel(ref 2014) andel beregnet med kort 2015 gitt dagens nivå andel beregnet med kort 2012 andel (53%) = beregnet likviditetseffekt 2015 vs = økt antall som betaler med kort år 2015 vs Kostnad pr faktura - ref HSØ prosjekt kr 71,28 Arbeidskostnad spart med økt ant.bet med kort kr

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 25. januar Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 25. januar Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 01. 2016 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 25. januar Vår ref. Styresekretær Møtetype: Ekstraordinært styremøte Møtedato: 28. januar Møtetid: kl.13.00-

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Møteinnkalling for Styret i Vestre Viken

Møteinnkalling for Styret i Vestre Viken 1 Møteinnkalling for Styret i Vestre Viken Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 19. august 2019 Vår ref. Styresekretær Møte 8. 2019 Møtetype: Styremøte Møtedato: 26. august 2019 Møtetid: kl. 15.00

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Møtedato:..18.06.2019 Arkivnr.: 19/1666 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 12.06.2019 Styresak 54-2019 Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 5 1.4

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer