Ledelsesrapport. Oktober 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelsesrapport. Oktober 2013"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Hovedstadsområdet 9. Vedlegg 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk okt Avvik okt Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 212 HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Kvalitet Ventetid 77, 73, 73, Fristbrudd 7,7% 7,2% 7,9% Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" Herav kommunal medfinansiering Andel kommunal medfinansiering 41,9 % -6,8 % 48,1 % -,9 % 48,8 % 48,5 % 48,8 % Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleid arbeidskraft (tall i 1 kr) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1 kr) Sykefravær (forrige måned), % 7,4 % 7,7 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat *)

4 2. Statusbilde Statusbilde Driftsinntekter 2% DRG-poeng "sørge for" 1% % Driftskostnader -1% -2% DRG-poeng - utført i eget HF -3% Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. DRG-poeng utført i eget helseforetak: Totalt antall DRG-poeng for all behandling utført i eget helseforetak, uavhengig av pasientens bosted. 4

5 3. Kvalitet Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 212 Status hittil i år (gj.snitt) Ventetiden er redusert og pasienter opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) Pasienter opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) % 7,2 % 15, % 1, % 5, %, % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% (oppdatert data per 2. kvartal ) 15, % 1, % 3 % 4,2 % 5, %, % Pasienter får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 1 % 57,3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgning av medarbeider undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet (Årlig rapportering - sist oppdatert høst 212) 49, % Der er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (MNOK) Budsjettavvik =

6 3. Kvalitet 95 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Somatikk VoP - Psykisk helsevern for voksne Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Sep Okt HiÅ HiÅ 212 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinstitusjoner med avtale Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 6

7 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall langtidsventende - somatikk år >4 år 7

8 3. Kvalitet Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år 212 Januar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Trend i Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus Lovisenberg Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Betanien Martina Hansen Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst

9 3. Kvalitet Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Trend 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg Plastikk-kirurgi Øyesykdommer Karkirurgi Nevrologi Gastroenterologisk kirurgi Fordøyelsessykdommer Generell kirurgi Øre-nese-hals sykdommer Hjertesykdommer Urologi Fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinsk genetikk Endokrinologi Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp Lungesykdommer Nevrokirurgi Revmatiske sykdommer

10 3. Kvalitet Antall ventende 1 4 år fordelt på fagområder og omsorgsnivå somatikk i oktober 3 Med rett til nødvendig helsehjelp Uten rett til nødvendig helsehjelp, men med behandlingsbehov i spesialisthelsetjenesten Døgn-behandling Dag-behandling Poliklinikk 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 7 Urologi Døgn-behandling Dag-behandling Poliklinikk 3 Gastroenterologisk kirurgi 4 Karkirurgi 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 9 Plastikk-kirurgi 14 Fordøyelsessykdommer 25 Nevrologi 9 Plastikk-kirurgi 1 Nevrokirurgi 29 Øre-nese-hals sykdommer 3 Øyesykdommer 14 Fordøyelsessykdommer 15 Hjertesykdommer 29 Øre-nese-hals sykdommer 1

11 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall ventende 1-4 år med rett - somatikk Døgn-behandling Dag-behandling Poliklinikk 11

12 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall ventende 1-4 år uten rett - somatikk Døgn-behandling Dag-behandling Poliklinikk 12

13 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Antall ventende 1 4 år med rett fordelt på fagområder, poliklinikk somatikk Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 7 Urologi 9 Plastikk-kirurgi 14 Fordøyelsessykdommer 29 Øre-nese-hals sykdommer Somatisk 13

14 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Antall ventende 1 4 år uten rett fordelt på fagområder, poliklinikk somatikk Gastroenterologisk kirurgi 4 Karkirurgi 5 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 9 Plastikk-kirurgi 25 Nevrologi 3 Øyesykdommer 14

15 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Gjennomsnittlig ventetid ventende med og uten rett for alle somatikk Somatikk med rett Somatikk uten rett 15

16 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall ventende, nyhenviste og ordinært avviklede med rett til nødvendig helsehjelp - Somatikk Antall ventende Antall nyhenviste Antall ordinært avviklede 16

17 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Antall ventende, nyhenviste og ordinært avviklede uten rett til nødvendig helsehjelp - Somatikk Antall ventende Antall nyhenviste Antall ordinært avviklede 17

18 3. Kvalitet Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober Gjennomsnittlig ventetid avviklede - somatikk Med rett Uten rett 18

19 3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Oktober HiÅ HiÅ Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 212 Akershus universitetssykehus HF 14 % 1 % 1 % 2 % 12 % 11 % 17 % Oslo universitetssykehus HF 17 % 2 % 2 % 3 % 17 % 16 % 13 % Sunnaas sykehus HF 17 % % % % 17 % 1 % % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 1 % % % 1 % 1 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 2 % 1 % 13 % 3 % 3 % 3 % 5 % Sykehuset Telemark HF 19 % 2 % 4 % % 18 % 12 % 6 % Sykehuset Østfold HF 2 % 1 % 1 % % 2 % 4 % 3 % Sørlandet sykehus HF 6 % 4 % 8 % 2 % 6 % 5 % 6 % Vestre Viken HF 2 % % 3 % % 2 % 4 % 6 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % % % % 1 % 1 % 2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 % 2 % % % 4 % 4 % 4 % Betanien Hospital 6 % 7 % 5 % Martina Hansens Hospital 3 % 2 % 8 % Revmatismesykehuset 6 % 4 % 5 % Private institusjoner m/avtale 4 % 15 % 6 % 4 % 7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 8,3 % 1,5 % 3,5 % 4,8 % 7,7 % 7,2 % 7,9 % 19

20 3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 64% 62% 6% 58% 56% 54% 52% 5% 48% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Sep Okt HiÅ HiÅ 212 HiÅ 211 Akershus universitetssykehus HF 5 % 49 % 49 % 47 % % Oslo universitetssykehus HF % % % % % Sunnaas sykehus HF 8 % 67 % 6 % 41 % % Sykehuset i Vestfold HF 62 % 59 % 59 % 66 % 73 % Sykehuset Innlandet HF 57 % 57 % 56 % 52 % % Sykehuset Telemark HF 6 % 57 % 66 % 78 % 72 % Sykehuset Østfold HF 59 % 61 % 58 % 64 % % Sørlandet sykehus HF 55 % 56 % 55 % 55 % % Vestre Viken HF 59 % 61 % 58 % 59 % % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57% 57% 57% 58% 72% Betanien Hospital 66 % 63 % 66 % 57 % % Diakonhjemmet Sykehus 67 % 69 % 68 % 81 % % Lovisenberg Diakonale Sykehus 6 % 59 % 58 % 8 % 68 % Martina Hansens Hospital 46 % 46 % 47 % 47 % % Revmatismesykehuset 77 % 58 % 62 % 43 % % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 58% 58% 57% 59% 72% 2

21 3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 %, % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Andel korridorpasienter - somatikk Sep Okt HiÅ HiÅ 212 HiÅ 211 Akershus universitetssykehus HF 3,7 % 3,7 % 3,8 % 2,9 % 3,5 % Oslo universitetssykehus HF,8 % 1, %,9 %,9 % 1,1 % Sunnaas sykehus HF, %, %, %, %, % Sykehuset i Vestfold HF,9 %,9 % 1, %,8 % 1, % Sykehuset Innlandet HF,6 %,8 %,7 %,7 %,8 % Sykehuset Telemark HF 2,2 % 2,1 % 2,8 % 4, % 2,7 % Sykehuset Østfold HF 3,4 % 3,3 % 4, % 3,4 % 3,7 % Sørlandet sykehus HF,5 %,4 %,6 %,5 %,4 % Vestre Viken HF 1, % 1,2 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % Betanien Hospital, %, %, %, %, % Diakonhjemmet Sykehus,6 %,1 %,6 %,5 %,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,1 % 1,8 % 1,2 %,7 % 2, % Martina Hansens Hospital, %, %, %, %, % Revmatismesykehuset, %, %, %, %, % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,4 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 21

22 3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 7,8 7, 6,4 9,6 9,1 7,6 9,9 6,4 1,3 9,2 8,4 Oslo universitetssykehus HF 7, 6,7 7,3 6,7 7,1 7,1 7,6 5,8 5,7 6,1 6,7 Sunnaas sykehus HF 8,9 6,1 4,3 8,2 6,2 6,5 7,7 7,7 8,1 6,9 7, Sykehuset i Vestfold HF 3,8 3,2 5,2 4,6 4,7 3,6 3,1 3,8 4,2 3,9 4, Sykehuset Innlandet HF 3,4 2,9 3,6 3,9 3,2 3,8 3,4 2,7 3, 2,7 3,2 Sykehuset Telemark HF 1,9 2,2 2,7 2,2 4,1 5, 4,2 5,3 4,6 4,6 3,7 Sykehuset Østfold HF 6,4 5,2 8,6 1,3 8,3 6,5 6,3 5,5 4,9 4,8 6,7 Sørlandet Sykehus HF 5,1 4,6 4,3 4,6 4,6 3,9 4,4 3,5 3,6 4,6 4,3 Vestre Viken HF 3, 7, 4, 4,8 8,3 1,8 5,1 4,9 5,4 3,3 5,7 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5, 5,2 5,4 5,9 6,3 6,3 5,8 4,7 5,2 4,8 5,5 Betanien Hospital,,,,, 8,7 1,7 5,9 6,2 8, 7,9 Diakonhjemmet Sykehus 3,3 3, 3,1 2,7 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,8 2,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 9,7 8,3 9,6 13,4 12,1 12, 1,4 14,8 1, 8,9 1,9 Martina Hansens Hospital 4,7 4,3 4, 5,1 5,3 4,3 2, 3,3 3,6 5,1 4,3 Revmatismesykehuset 1,3 1,5 2,7 2,6 1,2 1,3 1,6 4, 1,4,8 1,9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,1 5,2 5,4 6,1 6,4 6,4 5,8 5,1 5,3 5, 5,6 HiÅ 22

23 3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 23

24 3. Kvalitet Andel henvisninger vurdert innen 1 virkedager 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 1 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 87 % 9 % 9 % 84 % 84 % 88 % 89 % 92 % 9 % 86 % Oslo universitetssykehus HF 81 % 83 % 84 % 82 % 85 % 87 % 83 % 89 % 9 % 88 % Sunnaas sykehus HF 82 % 83 % 75 % 82 % 8 % 92 % 79 % 85 % 82 % 88 % Sykehuset i Vestfold HF 88 % 9 % 88 % 89 % 88 % 88 % 84 % 89 % 9 % 89 % Sykehuset Innlandet HF 91 % 93 % 91 % 89 % 92 % 9 % 91 % 94 % 92 % 93 % Sykehuset Telemark HF 96 % 98 % 97 % 96 % 9 % 89 % 96 % 91 % 96 % 97 % Sykehuset Østfold HF 88 % 94 % 94 % 9 % 9 % 92 % 9 % 93 % 94 % 87 % Sørlandet Sykehus HF 89 % 93 % 94 % 93 % 94 % 95 % 95 % 95 % 96 % 95 % Vestre Viken HF 94 % 9 % 97 % 95 % 95 % 95 % 95 % 96 % 97 % 92 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 89 % 9 % 91 % 89 % 89 % 91 % 9 % 93 % 93 % 91 % Betanien Hospital % % % % % 87 % 75 % 94 % 92 % 84 % Diakonhjemmet Sykehus 96 % 96 % 95 % 95 % 97 % 94 % 97 % 97 % 98 % 98 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 68 % 76 % 63 % 5 % 57 % 69 % 69 % 59 % 77 % 82 % Martina Hansens Hospital 94 % 95 % 91 % 97 % 93 % 91 % 98 % 95 % 98 % 86 % Revmatismesykehuset 99 % 99 % 98 % 96 % 98 % 99 % 94 % 91 % 1 % 1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 88 % 9 % 9 % 88 % 89 % 9 % 89 % 91 % 93 % 91 % 24

25 3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 25

26 3. Kvalitet Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn enn 14 dager å få ferdigbehandlet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

27 3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 8b OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 27

28 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ,3 % 1,8 % 2,1 % 1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % 1,1 %,8 %,7 % -,1 % -2,1 % -,8 % -,9 % -,9 % -1, % -1,2 % -1,2 % -1,1 % -1,5 %, %, % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 212 Akkumulert budsjett avvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret Antall budsjetertte DRG-poeng (periodisert) 2,5 % 2, % 1,5 % 1, %,5 %, % -,5 % -1, % -1,5 % -2, % -2,5 % DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % Estimat per okt DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret ,4 % 2 277,5 % ,5 % DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret , % ,4 % ,6 % DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret ,5 % , % ,6 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,1 % 85,1 % , % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,8 % ,2 % ,1 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler "sørge for"-ansvaret , % 955 4,8 % ,3 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) iht. "sørge for"-ansvaret Hittil i år HiÅ mot HiÅ 212 Års.est vs års.bud Avvik budsjett ,6 % 1 85,3 % ,5 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,2 % 565,1 % , % % 28

29 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Hittil i År Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,5 % 85,1 % Oslo universitetssykehus HF ,5 %, % , % Sunnaas sykehus HF ,1 % ,8 % 111 2,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % ,6 % ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % 633,7 % ,4 % Sykehuset Telemark HF ,6 % -2-4,8 % ,4 % Sykehuset Østfold HF ,2 % ,7 % 277,6 % Sørlandet sykehus HF ,8 % ,5 % ,3 % Vestre Viken HF ,1 % ,2 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % ,8 % 1 285,2 % Betanien Hospital ,7 % ,7 % 619 2,5 % Diakonhjemmet Sykehus , % 227 1,3 % 61 4,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % 5 3,2 % ,1 % Martina Hansens Hospital ,8 % 5,6 % 79 1,2 % Revmatismesykehuset , % ,2 % 13 8,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % ,7 % 2 566,4 % Kjøp fra andre helseregioner ,3 % - 9, % ,7 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,3 % ,4 % ,2 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,1 % , % 85,1 % 29

30 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. Oktober HiÅ - HiÅ 212 "Sørge for"- ansvaret Avvik i Faktisk Budsjett Avvik prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,9 % ,8 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 482 2,8 % Sunnaas sykehus HF ,2 % 16 3,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % 141 3,1 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % -65 -,8 % Sykehuset Telemark HF ,8 % 12,3 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 118 2,7 % Sørlandet sykehus HF ,8 % ,6 % Vestre Viken HF , % 45,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen , % 2,3 % Betanien Hospital ,7 % ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,8 % 23 1,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % 54 3,5 % Martina Hansens Hospital ,5 % 47 6,4 % Revmatismesykehuset ,9 % -2-1,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % 47,8 % Kjøp fra andre helseregioner ,1 % 33 5,1 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,7 % ,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % -71-1,1 % 3

31 4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 2, % 15, % 1, % 5, %, % -5, % -1, % -15, % -2, % -25, % Budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Hittil i år Endring HiÅ -212 Siste måned Årsest. mot årsbud. Avvik i prosent D Prosent Faktisk Budsjett D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,4 % ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,9 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling , % ,4 % ,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,2 % ,6 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,1 % ,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,7 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,2 % ,6 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner , % ,7 % ,4 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % 4,4 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,2 % , % Antall oppholdsdager dagbehandling ,9 % ,5 % ,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,3 % ,1 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,2 % - 1, % ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,2 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % , % ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % 256,1 % ,1 % 31

32 4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per fagområde - budsjettavvik per foretak HiÅ per 1 SOM VOP BUP TSB Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,4% ,9% ,% ,4% Oslo universitetssykehus HF ,9% ,9% ,9% ,7% Sunnaas sykehus HF ,3% Sykehuset i Vestfold HF 573,4% ,% ,6% ,6% Sykehuset Innlandet HF ,1% ,5% ,1% ,5% Sykehuset Telemark HF ,7% ,1% ,8% ,4% Sykehuset Østfold HF ,8% ,9% ,3% 629 3,7% Sørlandet sykehus HF 175,1% ,6% ,5% ,5% Vestre Viken HF ,8% ,1% ,% 758 4,% Helse Sør-Øst RHF,% ,7% 93 7,% ,9% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,5% 45,1% ,1% ,3% Betanien Hospital 22,1% Diakonhjemmet Sykehus ,5% ,7% ,% ,6% Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9% 77 1,8% ,% 721 5,2% Martina Hansens Hospital ,5% Revmatismesykehuset 21,3% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8% - 36,% ,3% ,8% 32

33 4. Aktivitet Aktivitet DRG-produktivitet DRG-poeng 4 DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk 2 2,2 1,77 1,46 1,49 1,5 1,6 2,1 1,94 1,99 1,64 1,7 1,82 1,81 1,81 1,89 1,95 1,91 1,56 1,68 1,7 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett Akershus universitetssykehus HF ,77 2,2 -,25 Oslo universitetssykehus HF ,46 1,49 -,3 Sunnaas sykehus HF ,5 1,6, Sykehuset i Vestfold HF ,1 1,94,7 Sykehuset Innlandet HF ,64 1,56,8 Sykehuset Telemark HF ,7 1,82 -,12 Sykehuset Østfold HF ,99 1,81,18 Sørlandet sykehus HF ,81 1,89 -,9 Vestre Viken HF ,95 1,91,3 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,68 1,7 -,2 33

34 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per Okt Budsjett per Okt Avvik 212 per Okt Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen

35 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Faktisk per okt Budsjett per okt Avvik 212 per okt A ndel D R G-po eng knyttet til KM F av to t D R G-po eng Akershus universitetssykehus HF % Oslo universitetssykehus HF % Sunnaas sykehus HF % Sykehuset i Vestfold HF % Sykehuset Innlandet HF % Sykehuset Telemark HF % Sykehuset Østfold HF % Sørlandet sykehus HF % Vestre Viken HF % Helse Sør-Øst foretaksgruppen % Betanien hospital % Diakonhjemmet Sykehus % Lovisenberg Diakonale Sykehus % Martina Hansens Hospital % Revmatismesykehuset % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus % 35

36 6. Bemanning Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. Oktober Hittil i år per okt (snitt) HiÅ per okt Totalt antall Brutto Månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring %-vis endring ansatte per okt (snitt) Akershus universitetssykehus HF ,9% 9 9 Oslo universitetssykehus HF ,% Sunnaas sykehus HF ,7% 749 Sykehusapotekene HF ,% 75 Sykehuset i Vestfold HF ,3% Sykehuset Innlandet HF ,1% Sykehuset Telemark HF ,5% Sykehuset Østfold HF ,6% Sørlandet sykehus HF ,1% 7 9 Vestre Viken HF ,6% 9 35 Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,3% 1 61 Helse Sør-Øst RHF ,8% 167 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5%

37 6. Bemanning Sykef ravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,5 % 9, % 8,5 % 8, % 7,5 % 7, % 6,5 % 6, % 5,5 % 5, % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær Sykefravær 212 Sykefravær

38 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak September September 212 September 211 Hittil i år Hittil i år 212 Hittil i år 211 Akershus universitetssykehus HF 7,8 % 8,6 % 8,2 % 8,2 % 8,5 % 8,3 % Oslo universitetssykehus HF 7, % 7,5 % 7,4 % 7,5 % 7,8 % 7,8 % Sunnaas sykehus HF 6,4 % 6,2 % 6,9 % 7,1 % 7,8 % 7,6 % Sykehusapotekene HF 8,2 % 7,4 % 6,8 % 7,8 % 8,5 % 8,1 % Sykehuset i Vestfold HF 6,4 % 7,2 % 6,1 % 7,1 % 7,4 % 6,9 % Sykehuset Innlandet HF 7,1 % 8,2 % 7,8 % 7,4 % 8, % 8,3 % Sykehuset Telemark HF 6,1 % 6,6 % 6,7 % 6,4 % 7, % 7,1 % Sykehuset Østfold HF 7,7 % 8,9 % 7,6 % 8,5 % 8,4 % 8,1 % Sørlandet sykehus HF 5,7 % 7,3 % 6,4 % 6,6 % 6,9 % 6,9 % Vestre Viken HF 6,9 % 8, % 7,4 % 7,7 % 7,7 % 8,2 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5, % 6,4 % 5,4 % 5,4 % 5,9 % 6,2 % Helse Sør-Øst RHF 2,5 % 2,2 % 4,2 % 3,4 % 3,3 % 3,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 6,9 % 7,7 % 7,3 % 7,4 % 7,7 % 7,8 % 38

39 6. Bemanning Bemanning Deltid Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Andel Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % 91,1 % 19,6 % 92,9 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 93,4 % 14,7 % 94,3 % Sunnaas sykehus HF ,3 % 91,9 % 2,3 % 93,7 % Sykehusapotekene HF ,6 % 94,1 % 11,2 % 97,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 85,8 % 33,1 % 88,3 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 85,9 % 29,7 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF , % 85,8 % 33,7 % 88,4 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 84,3 % 35,9 % 86,8 % Sørlandet sykehus HF ,4 % 83,6 % 32,9 % 87,3 % Vestre Viken HF ,4 % 87,1 % 31,5 % 88,5 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,5 % 99,2 % 2,1 % 99,3 % Helse Sør-Øst RHF ,7 % 98,4 % 3, % 98,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % 88,8 % 24,9 % 9,9 % 39

40 6. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK 8 Budsjettavvik innleie og lønnskostnader per måned jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -4 Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon Innleid arbeidskraft hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,4 % , % Oslo universitetssykehus HF ,6 % ,6 % ,5 % Sunnaas sykehus HF, % 235,1 % 235,1 % Sykehusapotekene HF, % ,7 % ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,2 % ,8 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,9 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 13 26,8 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,3 % , % , % Sørlandet sykehus HF ,2 % 9 725,4 % ,6 % Vestre Viken HF ,4 % ,5 % , % Helse Sør-Øst Sykehuspartner, % ,6 % ,6 % Helse Sør-Øst RHF, % ,4 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,8 % ,5 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 4

41 6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstrahjelp per måned jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon Fast lønn hittil i år Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,6 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,3 % , % Sunnaas sykehus HF ,7 % ,9 % - 42, % Sykehusapotekene HF , % ,1 % ,3 % Sykehuset i Vestfold HF , % ,9 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % ,7 % 8 273,3 % Sykehuset Telemark HF ,7 % ,7 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,6 % ,1 % ,7 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,1 % ,6 % Vestre Viken HF , % ,3 % , % Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,8 % , % ,7 % Helse Sør-Øst RHF , % ,8 % ,9 % Helse Sør-Øst ,2 % , % ,5 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 41

42 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak Budsjettavvik og resultat justert for endrede pensjonskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik 212 Resultat justert for endrede pensjonskostnader 212 Budsjettavvik Resultat justert for endrede pensjonskostnader tall i 1. Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne periode Budsjettavviavviavvik Budsjett- Budsjett- Forrige periode HiÅ Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs. årsbud Resultat Denne periode Budsjett-avvik Forrige periode Budsjett-avvik HiÅ Budsjett-avvik Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum Hovedstadsområdet

43 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 212 til TNOK Resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 212 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat 212 Resultat Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat 212 Endring Avvik 212 Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat 212 Endring Avvik 212 Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden

44 7. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan. feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader tall i 1. Denne periode Hittil i år Hittil i år Resultat Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,5% -3,5% Oslo universitetssykehus HF ,7% -,8% Sunnaas sykehus HF ,1% 1,% Sykehusapotekene HF ,% -,1% Sykehuset i Vestfold HF ,4%,3% Sykehuset Innlandet HF ,%,9% Sykehuset Telemark HF ,5% -,7% Sykehuset Østfold HF ,5% -1,2% Sørlandet sykehus HF ,5% -,5% Vestre Viken HF ,6%,6% Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,5% 1,4% Helse Sør-Øst RHF ,9% 1,9% Resultat Helse Sør-Øst ,% -,2% 44

45 Endring i årsestimat Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

46 7. Økonomi/finans Finans Periodisk likviditetsprognose for Helse Sør-Øst Foretaksgruppen per Oktober viser avvik på TNOK fra DK ramme TNOK Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Oktober Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD - Trukket driftskreditt i Norges Bank Netto bankbeholdning 592 Innskudd bank fratrukket forskudd Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank 17 Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank 3 753

47 7. Økonomi/finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK Bygg & anlegg IKT MTU Andre B212 F212 BHiÅ B RHiÅ E MNOK Investeringer per 21prosjekt Bud HiÅ Årsbudsjett Res HiÅ Estimat for året Akser

48 8. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet samlet Område Indikator Aktivitet Somatikk Økonomi Hovedstaden - hittil i år per Oktober Endring Endring i % Endring Endring i % Antall produserte DRG-poeng % % Døgnbehandling % % Dagbehandling % % Poliklinikk % % Antall utskrevne pasienter % % Antall dagbehandlinger % % Antall polikliniske kons % % Sum driftskostnader % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr % % Innleid arbeidskraft % % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie % % Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Resultat HR Antall brutto månedsverk totalt % 39 1 % Antall produserte DRG-poeng: Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner. 48

49 8. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet Akershus universitetssykehus HF Område Indikator Akershus universitetssykehus HF - hittil i år per Oktober Endring Endring i % Endring Endring i % Antall produserte DRG-poeng % % Døgnbehandling % % Aktivitet Somatikk Dagbehandling % % Poliklinikk % % Antall utskrevne pasienter % % Antall dagbehandlinger % % Antall polikliniske kons % % Sum driftskostnader % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr % % Økonomi Innleid arbeidskraft % % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie % % Lønn til fast ansatte % % Overtid og ekstrahjelp % % Resultat % % Antall brutto månedsverk totalt % % HR Overleger - somatikk % Leger i spesialisering - somatikk % Sykepleiere - somatikk % Kvalitet Produktivitet Gjennomsnittlig ventetid (med og uten rett) - totalt % % Antall nyhenvisninger % DRG-poeng pr. somatisk overlege (brutto månedsverk) 215,4 185,5 185,1 DRG-poeng pr. somatisk lege (brutto månedsverk) 249,8 238,4 233,2 Antall produserte DRG-poeng: Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner. Ventetid viser tall isolert for siste måned. 49

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer