Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning."

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. 2. Styret forutsetter ekstraordinær oppfølging av og særskilte tiltak ved Akershus universitetssykehus HF for å sikre kapasitet, kvalitet og økonomiske resultater. Hamar 19. juni 2013 Peder Olsen administrerende direktør Side 1 av 1

2 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Status per mai 2013

3 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Samhandlingsreformen 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Hovedstadsområdet 2

4 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk mai Avvik mai Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Kvalitet Ventetid 70,5 72,2 72,1 Fristbrudd 7,0 % 6,8 % 7,2 % Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" Herav kommunal medfinansiering Andel kommunal medfinansiering 49,6 % 1,5 % 48,1 % -0,6 % 48,5 % 48,8 % 48,8 % Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) Sykefravær (forrige måned) 7,1 % 7,8 % 7,9 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat

5 1. Oppsummering Oppsummering Kvalitet Det er lavere gjennomsnittlig ventetid og marginalt lavere andel fristbrudd i mai enn forrige måned. Aktivitet Det negative avviket i DRG-aktivitet (DRG-poeng i henhold til sørge for -ansvaret) målt mot budsjett er redusert med 0,4 prosentpoeng i mai, og ligger per mai kun 0,5 prosent lavere enn budsjettert. Årsestimatet opprettholdes som budsjettert. Den svake utviklingen i aktivitet, spesielt innen TSB, fortsetter. Bemanning Merforbruket av månedsverk gikk noe ned i mai, men ligger fortsatt betydelig over budsjett. Sykefraværet viser fremdeles en positiv utvikling. Økonomi Det er en resultatmessig forverring i mai i forhold til forrige måned, og det negative budsjettavviket øker. 4

6 1. Oppsummering Spesielle utviklingstrekk Gjennom hele året har det vært et merforbruk av månedsverk samtidig som aktiviteten ligger lavere enn budsjettert. Planlagte tiltak for bemanningsreduksjon er forsinket og ikke gjennomført som budsjettert. Det er heller ikke gjennomført ytterligere tilpasning som følge av redusert aktivitet. Reduserte antall DRG-poeng i forhold til budsjett forklares blant annet med endring i pasientsammensetning, nye behandlingsmåter som gir lavere DRG-poeng, mangelfull kapasitet og noe uhensiktsmessig drift i midlertidige lokaler. Innen poliklinikk nevnes årsaker som høyt sykefravær, høyt antall pasienter som ikke møter og vakante stillinger. Forskjellige organisasjonsmessige forhold har også ført til redusert aktivitet en periode (flytting av tilbud, innføring av DIPS). Det gjennomføres flere tiltak for å øke aktivitetsnivået ved foretakene, blant annet med målrettet rekruttering og pasientflytprosjekt som vil bedre de pasientadministrative rutinene og redusere antallet pasienter som ikke møter. 5

7 2. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Krav Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ HiÅ apr mai uten rett Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 6

8 2. Kvalitet Langtidsventende 7

9 2. Kvalitet Antall ventende 1-4 år fordelt på fagområder og omsorgsnivå somatikk i mai

10 2. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Andel fristbrudd per tjenesteområde 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Mai HiÅ Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2013 Akershus universitetssykehus HF 11 % 1 % 1 % 0 % 9 % 9 % Oslo universitetssykehus HF 16 % 6 % 7 % 2 % 16 % 17 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 2 % 0 % 1 % 0 % 2 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 3 % 6 % 4 % 3 % 3 % 3 % Sykehuset Telemark HF 8 % 1 % 12 % 0 % 8 % 5 % Sykehuset Østfold HF 3 % 1 % 8 % 0 % 3 % 5 % Sørlandet sykehus HF 4 % 9 % 3 % 2 % 5 % 4 % Vestre Viken HF 6 % 0 % 6 % 0 % 6 % 5 % Diakonhjemmet Sykehus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 % 7 % 0 % 0 % 3 % 3 % Betanien Hospital 11 % 11 % 6 % Martina Hansens Hospital 2 % 2 % 3 % Revmatismesykehuset 1 % 1 % 2 % Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 10 % 10 % 10 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 7,4 % 3,0 % 4,3 % 3,3 % 7,0 % 6,8 % 9

11 2. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 50 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og HiÅ HiÅ HiÅ apr mai tidspunkt for behandling i samme brev Akershus universitetssykehus HF 49 % 51 % 50 % 46 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 65 % 55 % 51 % 42 % Sykehuset i Vestfold HF* 61 % 60 % 59 % 83 % 70 % Sykehuset Innlandet HF 56 % 51 % 57 % 48 % Sykehuset Telemark HF 78 % 55 % 75 % 77 % 71 % Sykehuset Østfold HF 57 % 55 % 56 % 77 % Sørlandet sykehus HF 55 % 54 % 54 % 57 % Vestre Viken HF 61 % 57 % 58 % 61 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 59 % 55 % 58 % 58 % 71 % Betanien Hospital 73 % 64 % 72 % 49 % Diakonhjemmet Sykehus 70 % 65 % 69 % 86 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 57 % 56 % 57 % 82 % 68 % Martina Hansens Hospital 44 % 51 % 50 % Revmatismesykehuset 52 % 61 % 64 % 25 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 59 % 55 % 58 % 61 % 71 % 10

12 2. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Andel korridorpasienter somatikk 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk apr mai HiÅ HiÅ HiÅ Akershus universitetssykehus HF 4,2 % 3,7 % 4,1 % 2,5 % 3,1 % Oslo universitetssykehus HF 1,1 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,9 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Sykehuset Innlandet HF 0,7 % 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % Sykehuset Telemark HF 3,5 % 0,0 % 3,2 % 4,3 % 2,4 % Sykehuset Østfold HF 4,7 % 3,9 % 4,7 % 3,5 % 4,0 % Sørlandet sykehus HF 0,7 % 0,3 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % Vestre Viken HF 2,3 % 1,7 % 2,1 % 2,2 % 2,9 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 2,0 % 1,4 % 1,9 % 1,6 % 1,8 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,5 % 0,4 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,9 % 1,1 % 1,3 % 0,7 % 2,6 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,9 % 1,4 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 11

13 2. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 7,8 7,0 6,4 9,6 9,1 8,0 Oslo universitetssykehus HF 7,0 6,7 7,3 6,7 7,1 7,0 Sunnaas sykehus HF 8,9 6,1 4,3 8,2 6,2 6,7 Sykehuset i Vestfold HF 3,8 3,2 5,2 4,6 4,7 4,4 Sykehuset Innlandet HF 3,4 2,9 3,6 3,9 2,2 3,2 Sykehuset Telemark HF 1,9 2,2 2,7 2,2 4,1 2,6 Sykehuset Østfold HF 6,6 5,2 8,8 10,4 8,6 7,9 Sørlandet sykehus HF 5,1 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 Vestre Viken HF 3,0 7,0 4,0 4,8 8,3 5,3 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 5,0 5,2 5,4 5,9 6,3 5,6 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 3,3 3,0 3,1 2,7 2,3 2,9 Lovisenberg Diakonale Sykehus 9,7 8,3 9,6 13,4 12,1 10,6 Martina Hansens Hospital 4,7 4,3 4,0 5,1 5,3 4,7 Revmatismesykehuset 1,3 1,5 2,7 2,6 1,2 1,9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,1 5,3 5,4 6,1 6,3 5,6 12

14 2. Kvalitet Antall henvisninger vurdert a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 13

15 2. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF 810 Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 14

16 2. Kvalitet Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2013 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 65 % 62 % 63 % 62 % 62 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 18 % 15 % 26 % 23 % 22 % Sykehuset i Vestfold HF 54 % 55 % 54 % 65 % 69 % Sykehuset Innlandet HF 49 % 46 % 51 % 42 % 44 % Sykehuset Telemark HF 54 % Sykehuset Østfold HF 66 % 58 % 66 % 60 % 61 % Sørlandet sykehus HF 51 % 56 % 54 % 58 % 58 % Vestre Viken HF 33 % 32 % 35 % 37 % 40 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 51 % 50 % 53 % 53 % 54 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 30 % 31 % 30 % 40 % 41 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 19 % 18 % 20 % 15 % 8 % Martina Hansens Hospital 30 % 54 % 42 % 31 % 37 % Revmatismesykehuset 73 % 100 % 60 % 69 % 43 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 48 % 48 % 50 % 50 % 51 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 15

17 2. Kvalitet Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2013 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 23 % 25 % 26 % 26 % 26 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 14 % 12 % 14 % 15 % 15 % Sykehuset i Vestfold HF 25 % 22 % 24 % 16 % 16 % Sykehuset Innlandet HF 24 % 27 % 24 % 28 % 25 % Sykehuset Telemark HF 28 % Sykehuset Østfold HF 11 % 14 % 13 % 12 % 14 % Sørlandet sykehus HF 23 % 20 % 20 % 18 % 19 % Vestre Viken HF 35 % 31 % 29 % 27 % 29 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 25 % 24 % 23 % 23 % 23 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 35 % 35 % 51 % 30 % 28 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 21 % 21 % 20 % 15 % 17 % Martina Hansens Hospital 9 % 6 % 7 % 7 % 6 % Revmatismesykehuset 12 % 40 % 15 % 29 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 25 % 24 % 24 % 23 % 23 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 16

18 2. Kvalitet Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 2013 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF 10 Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 17

19 2. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 18

20 3. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng ,1 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret -2,1 % -0,8 % -1,2 % -0,9 % jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret Antall budsjetterte DRG-poeng (periodisert) Hittil i år per mai DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ HiÅ 2012 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per mai D Bud. % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,2 % 846 0,3 % ,1 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,6 % ,9 % ,5 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret ,4 % ,2 % ,3 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,9 % ,4 % ,2 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,3 % ,3 % ,0 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,1 % -53-0,4 % ,2 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"-ansvaret ,5 % ,4 % ,0 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,2 % ,4 % ,3 % % 19

21 3. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % ,8 % 168 0,5 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % - 0,0 % ,7 % Sunnaas sykehus HF ,3 % - 0,0 % -49-2,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % ,3 % ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,2 % ,7 % Sykehuset Telemark HF ,1 % ,5 % ,4 % Sykehuset Østfold HF ,4 % - 0,0 % -87-0,4 % Sørlandet sykehus HF ,2 % ,1 % ,8 % Vestre Viken HF ,2 % ,6 % 554 1,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,4 % 950 0,1 % 31 0,0 % Betanien Hospital ,8 % -30-0,7 % 122 7,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % 210 1,2 % 133 1,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % 250 1,6 % ,7 % Martina Hansens Hospital ,4 % - 0,0 % -8-0,2 % Revmatismesykehuset ,0 % -30-1,5 % 90 11,9 % Sum private ideelle sykehus ,5 % 400 0,8 % 145 0,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % ,2 % 176 0,1 % Kjøp fra andre helseregioner ,0 % ,6 % ,3 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,5 % ,1 % ,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,9 % ,2 % ,4 % Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ

22 3. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Antall polikliniske konsultasjoner - budsjettavvik per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 Somatikk VoP BUP TSB Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Hittil i år Endring HiÅ Siste måned Årsest. mot årsbud. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Faktisk Budsjett Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,1 % ,4 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,8 % ,5 % Antall dagbehandlinger ,8 % ,6 % ,3 % Antall inntektsgivende polikl. kons ,3 % ,4 % ,3 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,0 % ,9 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,2 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,8 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,8 % ,6 % ,6 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,0 % 9 2 % ,3 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,2 % ,1 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,6 % ,6 % Antall polikliniske konsultasjoner ,3 % ,4 % ,2 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,7 % -30-0,9 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,5 % ,2 % Antall oppholdsdager - dagbeh ,0 % % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % ,3 % ,2 % 21

23 3. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Somatikk VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per fagområde - Budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,9 % ,1 % 330 3,2 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,0 % ,2 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % 424 1,4 % 455 2,1 % ,8 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % 266 0,6 % 855 3,5 % -84-1,0 % Sykehuset Telemark HF ,8 % ,4 % 374 2,8 % ,2 % Sykehuset Østfold HF 907 1,0 % ,0 % ,9 % ,2 % Sørlandet sykehus HF 142 0,1 % ,8 % 184 0,7 % 205 2,0 % Vestre Viken HF ,4 % ,3 % ,4 % 424 4,2 % Helse Sør-Øst RHF ,1 % ,4 % ,6 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,2 % ,6 % 176 0,1 % ,6 % Betanien Hospital -34-0,4 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % ,9 % ,5 % ,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % ,0 % ,4 % 157 2,2 % Martina Hansens Hospital 668 6,0 % Revmatismesykehuset ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % ,8 % ,3 % ,5 % 22

24 4. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter per mnd - Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Faktisk per mnd Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per mai Budsjett per mai Avvik 2012 per Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen mai 23

25 4. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Andel DRG-poeng Faktisk per Budsjett per 2012 per knyttet til KM F av Avvik tot DRG-poeng mai mai mai Akershus universitetssykehus HF % Oslo universitetssykehus HF % Sunnaas sykehus HF % Sykehuset i Vestfold HF % Sykehuset Innlandet HF % Sykehuset Telemark HF % Sykehuset Østfold HF % Sørlandet sykehus HF % Vestre Viken HF % Helse Sør-Øst foretaksgruppen % Betanien Hospital % Diakonhjemmet Sykehus % Lovisenberg Diakonale Sykehus % Martina Hansens Hospital % Revmatismesykehuset % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus % 24

26 5. Bemanning Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. mai Hittil i år per mai (snitt) HiÅ per mai %-vis ansatte Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2012 endring per mai Akershus universitetssykehus HF ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % Sunnaas sykehus HF ,2 % 745 Sykehusapotekene HF ,2 % 758 Sykehuset i Vestfold HF ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % Sykehuset Telemark HF ,9 % Sykehuset Østfold HF ,1 % Sørlandet sykehus HF ,9 % Vestre Viken HF ,3 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,7 % Helse Sør-Øst RHF ,1 % 166 Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3 % Totalt antall 25

27 5. Bemanning Sykefravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2011 Sykefravær 2010 Sykefravær 2012 Sykefravær

28 5. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak april 2013 april 2012 april 2011 Hittil i år 2013 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Akershus universitetssykehus HF 7,4 % 7,0 % 7,0 % 8,4 % 8,7 % 8,0 % Oslo universitetssykehus HF 7,1 % 6,7 % 6,7 % 7,8 % 8,0 % 7,6 % Sunnaas sykehus HF 7,2 % 7,1 % 6,8 % 7,6 % 8,7 % 7,2 % Sykehusapotekene HF 7,6 % 8,2 % 9,1 % 8,0 % 9,2 % 8,9 % Sykehuset i Vestfold HF 6,9 % 6,6 % 6,1 % 7,5 % 7,4 % 7,0 % Sykehuset Innlandet HF 7,1 % 7,1 % 7,6 % 8,0 % 8,1 % 8,3 % Sykehuset Telemark HF 5,5 % 6,6 % 6,6 % 6,8 % 7,5 % 7,2 % Sykehuset Østfold HF 8,1 % 6,9 % 7,5 % 8,6 % 8,2 % 8,4 % Sørlandet sykehus HF 6,3 % 6,1 % 6,2 % 7,2 % 7,0 % 6,9 % Vestre Viken HF 7,7 % 6,7 % 7,5 % 8,1 % 8,1 % 8,4 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 4,8 % 5,5 % 6,4 % 5,5 % 5,7 % 6,7 % Helse Sør-Øst RHF 4,1 % 3,5 % 3,1 % 3,1 % 3,9 % 3,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 7,1 % 6,7 % 6,9 % 7,8 % 7,9 % 7,8 % 27

29 5. Bemanning Bemanning Deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Andel Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Korrigert andel juridisk stillingsprosent stillingsprosent deltid Akershus universitetssykehus HF ,8 % 91,3 % 19,1 % 93,3 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 95,5 % 14,3 % 96,4 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 94,6 % 20,2 % 96,5 % Sykehusapotekene HF ,6 % 92,9 % 11,4 % 96,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % 89,5 % 33,2 % 92,2 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % 88,3 % 29,6 % 92,3 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 88,4 % 33,8 % 91,0 % Sykehuset Østfold HF ,6 % 86,4 % 36,9 % 88,9 % Sørlandet sykehus HF ,6 % 86,8 % 33,1 % 90,6 % Vestre Viken HF ,5 % 91,0 % 31,3 % 92,6 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,5 % 98,1 % 2,2 % 98,2 % Helse Sør-Øst RHF ,7 % 96,2 % 2,0 % 96,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,6 % 91,1 % 24,9 % 93,3 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. 28

30 5. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie- og lønnskostnader per måned 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik innleie 2013 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2013 Innleid arbeidskraft hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 29

31 5. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp TNOK Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstahjelp per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik fast lønn 2013 Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp 2013 Overtid og ekstrahjelp hittil i Fast lønn hittil i år Avvik HiÅ år Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 30

32 6. Økonomi Resultat Per foretak TNOK Resultat per måned (justert for endrede pensjonskostnader) jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik den enkelte måned Resultat per måned (justert for endrede pensjonskostnader) Mai (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per mai Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett- Budsjett- Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,0 % 0 Oslo universitetssykehus HF ,2 % Sunnaas sykehus HF ,2 % Sykehusapotekene HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % Sykehuset Telemark HF ,5 % 0 Sykehuset Østfold HF ,1 % Sørlandet sykehus HF ,9 % Vestre Viken HF ,1 % 0 Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % 0 Sum Helse Sør-Øst ,9 % (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per mai Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett- Budsjett- Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,0 % 0 Oslo universitetssykehus HF ,2 % Vestre Viken HF ,1 % 0 Sum hovedstaden ,6 %

33 6. Økonomi Resultat Per foretak, endring 2012 til 2013 TNOK Resultat per måned (justert for endrede pensjonskostnader) jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) 2013 Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) 2012 Mai (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per mai Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring 12- Endring 12- Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per mai Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring 12- Endring 12- Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden

34 6. Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter TNOK Akkumulert budsjettavvik og resultat (justert for endrede pensjonskostnader) jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert resultat (justert for endrede pensjonskostnader) Foretak Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter Akershus universitetssykehus HF ,0 % -4,0 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % -1,2 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 1,2 % Sykehusapotekene HF ,4 % -0,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 0,1 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % 0,5 % Sykehuset Telemark HF ,3 % -1,5 % Sykehuset Østfold HF ,6 % -1,1 % Sørlandet sykehus HF ,4 % -0,9 % Vestre Viken HF ,1 % -0,1 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,8 % -1,0 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % 0,3 % Resultat Helse Sør-Øst ,8 % -0,9 % 33

35 7. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet samlet Hovedstaden - Hittil i år per mai Område Indikator D D D D i % i % Antall produserte DRG-poeng % % Døgnbehandling % % Dagbehandling % % Aktivitet Poliklinikk % % Somatikk* Antall utskrevne pasienter % % Antall dagbehandlinger % % Antall polikliniske kons % % Sum driftskostnader % % Kjøp av offentlige helsetjenester % % Kjøp av private helsetjenester % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % Økonomi Innleid arbeidskraft % % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasienter) % % Fast lønn % % Overtid og ekstrahjelp % % Resultat HR** Antall brutto månedsverk totalt % 97 0 % *Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner **Per juni 34

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2011 kl 10.00-16.00

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer