Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per oktober 2012 til orientering. Hamar 15. november 2012 Peder Olsen administrerende direktør Side 1 av 1

2 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2012

3 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Hovedstadsområdet 9. Vedlegg 2

4 1. Oppsummering Oppsummering Kvalitet Samlet ventetid for pasienter med og uten rett er for oktober på 77 dager, som er 3 dager færre enn for samme periode i Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 73 dager. Det er ventetiden for somatikk og VOP uten rett til nødvendig helsehjelp som drar den samlede ventetiden over kravet på 65 dager. Andel fristbrudd viser en liten økning i oktober innenfor fagområdene VOP, BUP og TSB, mens somatikk er uendret fra september. Andel fristbrudd er fortsatt høyest innen somatikk, og utfordringen er størst ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Begge foretakene har imidlertid et sterk fokus på å få ned andel fristbrudd. Det pågår et arbeid for å kunne nå målene om 65 dagers ventetid og ingen fristbrudd innen utgangen av året. Det er opprettet midlertidige fagråd i tillegg til at foretakene gjennom brev og tett dialog er bedt om å utarbeide planer for hvordan de skal nå dette målet. Blant tiltakene er økt kjøp fra private samt bruk av ledig kapasitet fra Raskere tilbake for å tilby fristbruddpasienter behandling. Helse Sør-Øst RHF har i denne forbindelse opprettet en styringsdialog med helseforetakene som innebærer hyppige møter og tett oppfølging. Helseforetakene skal aktivt kontakte pasienter som står på ventelisten for å informere pasientene om disse behandlingsmulighetene. Helseforetakenes arbeid med gjennomgang av ventelistene fører til at disse blir mer pålitelige, og det er økt bevissthet og fokus rundt ventelisteregistrering. 3

5 1. Oppsummering Oppsummering Kvalitet (2) Andel korridorpasienter ligger på 1,6 prosent hittil i år. Det er hovedsakelig korridorpasienter innen somatikk. Utviklingen i år er stabil, men ikke tilfredsstillende. Gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til ferdig vurdert er hittil i år på 6,1 dager. Dette er godt under dagens lovkrav på 30 dager og også det nye lovkravet som er foreslått til 10 dager. Resultatene hittil i år viser at de fleste helseforetak i Helse Sør-Øst er innenfor dette målkravet. 4

6 1. Oppsummering Oppsummering Aktivitet Aktiviteten utover budsjettet, målt i antall DRG-poeng i henhold til «sørge for»-ansvaret, er i oktober økt med DRG-poeng (0,3 prosentpoeng) til 1,4 prosent. Årsestimatet er også oppjustert med om lag DRG-poeng siden september, og årsestimatet ligger nå DRG-poeng over budsjett. Det er i tallene ovenfor ikke hensyntatt nedjustering av antall DRG-poeng som følge av Avregningsutvalgets anbefaling om avkorting knyttet til sammedagspasienter, eller det som nå er avdekket knyttet til feilrapportering ved Oslo universitetssykehus HF, slik at antall DRG-poeng for 2012 vil anslagsvis bli redusert med Antall DRG-poeng «sørge for»-ansvaret inkludert dyre biologiske legemidler utenfor sykehus har et budsjettavvik på 1,6 prosent. Dette er en økning på 0,3 prosentpoeng i forhold til september. Antall DRG-poeng knyttet til kommunal medfinansiering (KMF) ligger per oktober 7,2 prosent over budsjettet, en økning på 0,2 prosentpoeng fra september. 5

7 1. Oppsummering Oppsummering Aktivitet (2) Analysen i rapporten for 2. tertial indikerte at det ble skrevet ut flere pasienter enn tidligere, samtidig som antall liggedøgn gikk kraftig ned. Tall for oktober viser at trenden holder seg, men er noe svakere når det gjelder antall utskrevne pasienter. Antall utskrevne pasienter er som per september 1,0 prosent over samme periode i Reduksjonen i antall liggedøgn er endret fra per september til per oktober. Årsakene til dette er at generelt kortere liggetider blir forsterket av effektene av samhandlingsreformen. Reformen gjør at kommunene i langt større grad tar imot utskrivningsklare pasienter vesentlig tidligere. Reduksjonen i antall liggedøgn er også gjeldende innen psykisk helsevern og TSB. Det er et uttalt mål at behandlingen i større grad skal dreie fra døgn- til poliklinisk behandling. Selv om det er en klar økning i polikliniske konsultasjoner i forhold til samme periode i fjor, er foretakene fortsatt et stykke unna å nå budsjettet innen VOP og BUP. Den polikliniske aktiviteten innen alle tjenesteområder er høyere enn budsjettert i oktober. Årsestimatene er oppjustert for TSB, men nedjustert for VOP og BUP. En av årsakene til at oktober kan fremvise høy aktivitet innen poliklinikk VOP er at Vestre Viken HF nå har tatt inn polikliniske konsultasjoner utført ved Modum Bad. Akkumulert per oktober er det konsultasjoner som tidligere ikke er budsjettert eller rapportert. 6

8 1. Oppsummering Oppsummering Samhandlingsreformen Alle helseforetak melder om pågående arbeid med implementering og operasjonalisering av de inngåtte samarbeidsavtalene. Det er god dialog mellom partene i dette arbeidet. Det er fokus på å sikre god kvalitet på etablering av døgnbasert ø-hjelpstilbud. Flere helseforetak har startet arbeidet med revidering av avtalene. Det meldes om noen utfordringer med hensyn til enighet om kriterier for utskrivingsklare pasienter. Det er stor aktivitet i regionen for å etablere og drifte ulike samhandlingstilbud til befolkningen. Kommunene har fortsatt stor evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter. Sykehusapotekene HF vil bidra aktivt i arbeidet med implementering av samhandlingsreformen som del av fokus på pasientsikkerhet i medikamenthåndtering/- bruk. 7

9 1. Oppsummering Oppsummering Bemanning Utviklingen i brutto månedsverk er stort sett stabilisert i oktober sammenlignet med september, og det negative avviket øker kun marginalt. Merforbruket denne måneden er 966 månedsverk i forhold til budsjett mot 928 forrige måned. Gjennomsnittet hittil år er på 723. Sett i forhold til samme periode i 2011 er brutto månedsverk økt med 138. Foretaksgruppen er relativt tett på budsjettet for bemanning, men budsjettoverskridelsene på innleie, overtid og ekstrahjelp viser at innsatsfaktorene ikke er helt i balanse. Feil i data for sykefravær er nå korrigert. Fraværet i 2.tertial er høyere enn de to foregående år og ligger per september på 7,4 prosent. HR-avdelingen i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører derfor i november og desember en oppfølging med foretakene vedrørende sykefraværsinnsatsen for å styrke denne. Korrigert andel deltid blant de fast ansatte er på 25,6 prosent, som er en forbedring på 16,6 prosent siden desember I hele foretaksgruppen er gjennomsnittlig juridisk stillingsprosent på 91,1. Korrigert stillingsprosent ligger uendret på 93,4. I januar var tallene henholdsvis 90,0 og 91,0 prosent. 8

10 1. Oppsummering Oppsummering Økonomi Det er per oktober et akkumulert positivt resultat på 9,9 millioner kroner. I oktober er resultatet 90,3 millioner kroner, noe som i hovedsak er relatert til inntektsføring av tilbakeførte midler knyttet til ø- hjelpstilbudet i kommunene. Det negative budsjettavviket er i oktober redusert med 46,4 millioner kroner, og er akkumulert 57,8 millioner kroner. Etter samme periode i fjor var det negative budsjettavviket 606 millioner kroner. Foretaksgruppens oppdaterte årsestimat er siden forrige periode bedret med ytterligere 70 millioner kroner, og viser nå et samlet negativt resultat på 88 millioner kroner. Varslede bygningsmessige nedskrivninger ved Sunnaas sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF er ikke med i årsestimatet. Det er fortsatt foretakene i hovedstadsområdet, samt Sykehuset Østfold HF som genererer negative budsjettavvik. Det er likevel verdt å merke seg at budsjettavviket per oktober ved foretakene i hovedstadsområdet er 413 millioner kroner bedre enn ved samme periode i fjor. De øvrige foretakene har samlet et positivt budsjettavvik per august på 241millioner kroner. Per oktober viser regnskapene en besparelse innenfor områdene energi og forsikring på om lag 145 millioner kroner. Dette skyldes to forhold; lavere strømpriser enn forutsatt i budsjettet, samt nye og forbedrede forsikringsavtaler gjeldende fra

11 1. Oppsummering Oppsummering Økonomi (2) Det negative budsjettavviket knyttet til overtid og ekstrahjelp øker fortsatt og ligger per september på 392 millioner kroner, en økning i oktober på 48 millioner kroner. Innleie av helsepersonell har et negativt budsjettavvik på 118 millioner kroner, en økning i oktober på 15 millioner kroner. Likviditetsprognosen per oktober viser en likviditetsreserve ved utgangen av året på om lag 2,3 milliarder kroner. Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at likviditetseffekten av pensjon er nøytral. Investeringsnivået per oktober er cirka 640 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes forsinkelser i gjennomføring. Årsestimatet er redusert med cirka 385 millioner kroner på bakgrunn av gjennomføringstakten per oktober. Av dette utgjør cirka 75 millioner kroner nedjusterte investeringsplaner grunnet svak resultatutvikling. 10

12 2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. 11

13 3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Krav for 2011 Ventetiden er tre dager lavere enn for samme periode i fjor. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ sep okt uten rett 2012 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF I Helse Sør-Øst gjennomføres det nå flere tiltak på lokalt og sentralt Helse Sør-Øst foretaksgruppen nivå ulike tiltak som tar sikte på å redusere pasienter med lange Betanien Hospital ventetider og andel fristbrudd. Blant tiltakene som gjennomføres er Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus økt kjøp fra private og av behandlingsplasser gjennom Raskere Martina Hansens Hospital tilbake. Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 12 Det er ventetiden for somatikk og VOP uten rett til nødvendig helsehjelp som drar den samlede ventetiden over kravet på 65 dager. For fagområdene somatikk og VOP med rett, BUP og TSB, ligger ventetiden under 65 dager.

14 3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Oktober Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2012 Akershus universitetssykehus HF 19 % 2 % 2 % 2 % 17 % 17 % Oslo universitetssykehus HF 17 % 8 % 18 % 2 % 17 % 13 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 3 % 4 % 1 % 0 % 3 % 5 % Sykehuset Telemark HF 6 % 1 % 0 % 0 % 6 % 6 % Sykehuset Østfold HF 2 % 2 % 1 % 4 % 2 % 3 % Sørlandet sykehus HF 7 % 15 % 3 % 4 % 7 % 6 % Vestre Viken HF 7 % 1 % 8 % 2 % 7 % 6 % Diakonhjemmet Sykehus 6 % 3 % 0 % 0 % 6 % 2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 % 5 % 0 % 10 % 3 % 4 % Betanien Hospital 8 % 0 % 0 % 0 % 8 % 5 % Martina Hansens Hospital 4 % 0 % 0 % 0 % 4 % 8 % Revmatismesykehuset 3 % 0 % 0 % 0 % 3 % 5 % Private institusjoner med avtale med Helse Sør- Øst RHF 0 % 11 % 0 % 16 % 16 % 9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 9,2 % 4,2 % 3,9 % 5,6 % 8,7 % 8,0 % HiÅ Andel fristbrudd viser en liten økning i oktober. Det er fagområdene VOP, BUP og TSB som viser en liten økning, mens somatikk har ingen endring fra september. Andel fristbrudd er høyest innen somatikk, og utfordringen er størst ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Begge foretakene har imidlertid et sterk fokus på å få ned andel fristbrudd. Det er gjennomført økt kjøp fra private og tatt i bruk midler fra Raskere tilbake, for å redusere andel fristbrudd. Helse Sør-Øst RHF utreder i samarbeid med helseforetakene ytterligere tiltak som skal redusere antall fristbrudd og ventetid på pasienter med spesielt lange ventetider. 13

15 3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 55 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og HiÅ HiÅ sep okt tidspunkt for behandling i samme brev Akershus universitetssykehus HF 49 % 52 % 47 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 42 % 48 % 41 % Sykehuset i Vestfold HF* 80 % 57 % 66 % 73 % Sykehuset Innlandet HF 56 % 58 % 52 % Sykehuset Telemark HF 79 % 80 % 78 % 72 % Sykehuset Østfold HF 54 % 57 % 64 % Sørlandet sykehus HF 54 % 54 % 55 % Vestre Viken HF 55 % 57 % 59 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 59 % 59 % 58 % 72 % Betanien Hospital 84 % 72 % 57 % Diakonhjemmet Sykehus 73 % 67 % 81 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 78 % 62 % 80 % 68 % Martina Hansens Hospital 40 % 63 % 47 % Revmatismesykehuset 75 % 79 % 43 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 60 % 60 % 60 % 72 % * Sykehuset i Vestfold gjelder bare psykiatrisk virksomhet Grunnlaget for indikatoren blir komplett når Oslo universitetssykehus HF etter planen oppgraderer PAS/EPJ i løpet av høsten Sykehuset Telemark HF rapporterer manuelt på indikatoren inntil DIPS er på plass i Mange helseforetak gjennomfører tiltak for å bli bedre på indikatoren. 14

16 3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Andel korridorpasienter somatikk 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk sep okt HiÅ HiÅ Akershus universitetssykehus HF 3,6 % 4,1 % 3,0 % 3,5 % Oslo universitetssykehus HF 1,1 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,6 % 0,3 % 0,8 % 1,0 % Sykehuset Innlandet HF 0,6 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % Sykehuset Telemark HF 3,4 % 2,7 % 4,0 % 2,7 % Sykehuset Østfold HF 2,9 % 2,6 % 3,4 % 3,7 % Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,8 % 0,5 % 0,4 % Vestre Viken HF 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,1 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,0 % 1,2 % 0,7 % 2,0 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % Korridorpasienter finnes hovedsakelig bare innen somatikk. Foretakene med størst andel korridorpasienter jobber aktivt med ulike tiltak for å redusere andelen. Blant tiltakene er bedre planlegging og organisering av sengepostene, bedre utnyttelse av pasienthotell og fortetting av sengeposter. 15

17 3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 8,0 6,6 7,3 8,1 7,3 8,1 7,6 5,7 6,3 7,8 7,3 Oslo universitetssykehus HF 8,0 7,5 6,8 8,6 7,8 7,6 8,1 7,6 6,5 7,5 7,6 Sunnaas sykehus HF 7,5 7,0 9,6 9,5 7,9 6,6 9,6 10,4 7,1 7,2 8,1 Sykehuset i Vestfold HF 3,3 2,7 4,0 4,9 5,1 11,0 6,1 4,6 4,2 3,6 5,0 Sykehuset Innlandet HF 2,8 2,5 3,4 2,5 2,7 4,0 4,0 3,5 3,4 3,4 3,2 Sykehuset Telemark HF 2,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 3,1 2,3 2,2 2,3 2,4 Sykehuset Østfold HF 4,4 5,5 8,7 5,2 6,9 5,2 5,2 4,4 10,9 12,2 7,1 Sørlandet sykehus HF 3,8 4,2 4,3 5,0 4,9 5,0 3,4 4,0 4,2 4,2 4,3 Vestre Viken HF 7,1 2,8 3,0 2,2 4,5 4,4 5,0 2,7 2,6 2,3 3,7 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 5,4 4,5 5,2 5,0 5,4 6,0 5,6 4,6 5,1 5,6 5,2 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 6,6 5,2 4,7 5,0 6,2 4,3 4,7 7,1 5,0 7,4 5,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 7,4 7,0 7,2 5,4 5,3 7,6 7,0 10,5 13,7 8,0 7,6 Martina Hansens Hospital 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 2,0 2,2 3,6 3,0 4,3 3,4 Revmatismesykehuset 1,4 1,3 1,5 1,1 1,9 1,3 1,4 4,0 2,5 1,6 1,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 6,1 5,2 5,9 5,5 5,9 6,6 6,1 5,2 5,9 6,1 5,9 Helse Sør-Øst har en generelt god gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til vurdering er fullført. Regjeringen foreslår å redusere lovpålagt vurderingstid fra 30 dager til 10 dager. Resultatene hittil i år viser at de fleste helseforetak i Helse Sør-Øst er innenfor dette målkravet. Mange av helseforetakene er i gang med opplæring av leger som skal vurdere henvisningene innen sitt spesialområde, noe som også bør lede til sammenlignbare henvisningsvurderinger på de forskjellige helseforetakene og mindre variasjoner fra måned til måned. 16

18 3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 17

19 3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Tall for oktober viser en markant nedgang for Sykehuset Østfold HF og stor nedgang i Vestre Viken HF. Sykehuset Innlandet HF som hadde en økning i september, har en nedgang i oktober. Det er en positiv nedgang i de fleste helseforetak. Det er knyttet stor usikkerhet til indikatoren fordi helseforetakene pt rapporterer på dokumenter som også omfatter dokumenttyper som av natur kan ha lengre behandlingstid i sykehusene enn 14 dager, for eksempel melding til kreftregisteret, komplikasjonsregistreringer og forskjellige testskjemaer, som sykehusene har opprettet. En vurderer derfor ny rutine med uttrekk av dokumenter som ikke har direkte betydning for pasientbehandlingen. Det er likevel grunn til å ha fokus på at tallene indikerer at dokumenter blir liggende for lenge før de blir ferdige og godkjente. Noen er også tomme dokumenter uten tekst som man ikke har klart å slette. Dette bør bli bedre når obligatorisk opplæring i DIPS blir innført. 18

20 3. Kvalitet Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 43 % 54 % 39 % 41 % 45 % 38 % 44 % 45 % 43 % 47 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 18 % 18 % 18 % 18 % 13 % 10 % 11 % 13 % 19 % 16 % Sykehuset i Vestfold HF 42 % 42 % 55 % 60 % 57 % 56 % 66 % 58 % 42 % 53 % Sykehuset Innlandet HF 45 % 44 % 50 % 48 % 44 % 45 % 46 % 26 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 41 % 48 % 45 % 44 % 40 % 44 % 64 % 64 % Sørlandet sykehus HF 65 % 63 % 61 % 63 % 60 % 60 % 58 % 50 % 50 % 54 % Vestre Viken HF 26 % 27 % 31 % 32 % 43 % 50 % 38 % 38 % 37 % 39 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 41 % 35 % 45 % 46 % 49 % 50 % 47 % 44 % 46 % 44 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 39 % 39 % 39 % 38 % 38 % 36 % 31 % 35 % 13 % 16 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 22 % 13 % 18 % 14 % 35 % 11 % 16 % 13 % 13 % 17 % Martina Hansens Hospital 23 % 26 % 29 % 31 % 62 % 45 % 77 % 46 % 40 % 38 % Revmatismesykehuset 59 % 68 % 73 % 83 % 80 % 76 % 74 % 55 % 53 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 39 % 35 % 43 % 44 % 47 % 46 % 44 % 42 % 42 % 40 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 19

21 3. Kvalitet Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 46 % 36 % 47 % 44 % 40 % 49 % 43 % 42 % 42 % 38 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 31 % 31 % 31 % 29 % 30 % 29 % 27 % 27 % 45 % 21 % Sykehuset i Vestfold HF 23 % 20 % 25 % 21 % 20 % 18 % 18 % 20 % 23 % 20 % Sykehuset Innlandet HF 24 % 24 % 22 % 25 % 28 % 27 % 23 % 30 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 32 % 28 % 30 % 34 % 39 % 37 % 16 % 18 % Sørlandet sykehus HF 14 % 15 % 16 % 15 % 16 % 18 % 20 % 24 % 23 % 21 % Vestre Viken HF 40 % 37 % 33 % 34 % 36 % 40 % 37 % 37 % 36 % 30 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 32 % 23 % 28 % 28 % 27 % 30 % 31 % 33 % 29 % 28 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 37 % 36 % 36 % 36 % 39 % 41 % 46 % 44 % 60 % 54 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 32 % 39 % 35 % 40 % 57 % 32 % 33 % 38 % 36 % 26 % Martina Hansens Hospital 8 % 8 % 7 % 7 % 4 % 7 % 3 % 7 % 7 % 5 % Revmatismesykehuset 12 % 10 % 5 % 3 % 17 % 1 % 1 % 22 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 33 % 26 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 % 34 % 32 % 30 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 20

22 3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Indikatoren gir oversikt over antall pasienter som ikke har fått videre oppfølgning i sykehusenes datasystemer. Foretakene har jobbet målbevisst og målet er at alle pasienter enten skal ha en kontrollavtale ved sykehuset eller at kontakten med sykehuset skal avsluttes når pasienten reiser hjem fra sykehuset. Selv om enkelte foretak fremdeles har en ryddejobb å gjøre, har det totale tallet bedret seg betydelig i løpet av året. Sykehuset Østfold HF har foretatt en omfattende ryddeprosess, endret sine registreringsrutiner og har nå en veldig liten andel sammenlignet med tidligere perioder. 21

23 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng ,3 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret 1,8 % 2,1 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,7 % 1,1 % 1,4 % jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret Antall budsjetterte DRG-poeng (periodisert) Antall DRG-poeng «sørge for» viser en økning på 0,3 prosentpoeng fra september. Antall DRG-poeng KMF viser en økning på 0,2 prosentpoeng fra september. Det er ikke foretatt nedjustering ved OUS av antall DRG-poeng som følge av Avregningsutvalgets anbefaling om avkorting eller det som nå er avdekket knyttet til feilrapportering, slik at antall DRG-poeng for 2012 vil anslagsvis bli redusert med DRG-poeng. Hittil i år per oktober DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ HiÅ 2011 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per okt D Bud. % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,8 % ,9 % ,5 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,2 % ,6 % ,0 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret ,2 % 26 0,0 % ,2 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,4 % ,2 % ,5 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,2 % ,3 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,7 % ,3 % ,0 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"-ansvaret ,6 % ,5 % ,7 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,5 % ,3 % ,6 % % 22

24 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,2 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % ,7 % ,6 % Sunnaas sykehus HF ,8 % -70-1,2 % -33-0,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 980 1,9 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % ,5 % ,3 % Sykehuset Telemark HF ,6 % 699 1,7 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,7 % ,9 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,2 % ,1 % 404 0,7 % Vestre Viken HF ,1 % 22 0,0 % ,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3 % ,5 % ,1 % Betanien Hospital ,2 % ,7 % ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % 346 2,1 % 762 5,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % 100 0,6 % 838 6,5 % Martina Hansens Hospital ,4 % 166 2,1 % 292 4,5 % Revmatismesykehuset ,8 % -70-3,8 % -73-4,7 % Sum private ideelle sykehus ,5 % 271 0,6 % ,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % ,4 % ,1 % Kjøp fra andre helseregioner ,4 % 210 2,8 % 345 3,1 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,9 % 663 5,0 % 410 3,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,4 % ,5 % ,2 % Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ

25 4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % Antall polikliniske konsultasjoner - budsjettavvik per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Somatikk VoP BUP TSB Reduksjonen innen antall liggedøgn somatikk fortsetter og det er nå færre liggedøgn enn i samme periode i 2011, tilsvarende en reduksjon på 5,6 prosent. Antall polikliniske konsultasjoner innen VOP og BUP er under budsjett, mens somatikk og TSB er over budsjett. Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Hittil i år Endring HiÅ Siste måned Årsest. mot årsbud. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Faktisk Budsjett Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,1 % ,0 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,6 % ,9 % Antall dagbehandlinger ,4 % ,6 % ,8 % Antall inntektsgivende polikl. kons ,1 % ,1 % ,7 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,0 % 532 2,4 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,5 % ,3 % ,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,3 % ,6 % Antall polikliniske konsultasjoner ,8 % ,1 % ,2 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,2 % 54 7 % ,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,9 % ,0 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,2 % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner ,4 % ,0 % ,1 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,6 % ,5 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,7 % ,6 % Antall oppholdsdager - dagbeh ,4 % % ,6 % Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % ,1 % ,4 %

26 4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Somatikk VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per fagområde - Budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,3 % ,0 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % ,8 % ,5 % ,6 % Sunnaas sykehus HF ,9 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 226 0,4 % ,5 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,7 % 316 0,7 % 47 0,3 % Sykehuset Telemark HF ,0 % ,3 % ,0 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,9 % ,3 % 225 0,7 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,6 % ,5 % ,4 % Vestre Viken HF ,8 % 482 0,6 % ,1 % ,7 % Helse Sør-Øst RHF ,6 % ,8 % ,2 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,2 % ,0 % ,2 % ,6 % Betanien Hospital ,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,5 % 452 1,4 % ,1 % ,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 225 0,6 % 59 0,1 % ,6 % 575 4,4 % Martina Hansens Hospital ,1 % Revmatismesykehuset -9-0,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,1 % ,8 % ,4 % ,5 % 25

27 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter per mnd - Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per Budsjett per okt okt Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Kommunene har fortsatt god evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter. 26

28 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Faktisk per okt Budsjett per okt Avvik Andel DRGpoeng knyttet til KM F av tot DRG-poeng Akershus universitetssykehus HF % Oslo universitetssykehus HF % Sunnaas sykehus HF % Sykehuset i Vestfold HF % Sykehuset Innlandet HF % Sykehuset Telemark HF % Sykehuset Østfold HF % Sørlandet sykehus HF % Vestre Viken HF % Helse Sør-Øst foretaksgruppen % Betanien Hospital % Diakonhjemmet Sykehus % Lovisenberg Diakonale Sykehus % Martina Hansens Hospital % Revmatismesykehuset % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus % Aktiviteten knyttet til KMF er fortsatt noe høyere enn budsjettert. Det kan forventes en nedgang her når kommunene får etablert planlagte tilbud til disse pasientgruppene. 27

29 6. Bemanning Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. HiÅ per Totalt oktober Hittil i år per oktober (snitt) oktober antall %-vis ansatte Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2012 endring per okt Akershus universitetssykehus HF ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % Sunnaas sykehus HF ,3 % 752 Sykehusapotekene HF ,6 % 764 Sykehuset i Vestfold HF ,5 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,2 % Sørlandet sykehus HF ,5 % Vestre Viken HF ,4 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,7 % 963 Helse Sør-Øst RHF ,7 % 164 Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,2 %

30 6. Bemanning Sykefravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2010 Sykefravær 2011 Sykefravær 2012 Kvalitetssikring av tidligere rapporterte fraværstall har dessverre avdekket en feil i data i Profitbase. Fravær knyttet til stillinger som teknisk sett avsluttes har ikke vært medregnet og feilen er nå korrigert. Bortsett fra august er fraværet høyere enn de to foregående år. HR avdelingen i Helse Sør-Øst RHF gjennomfører derfor i november og desember en oppfølging med foretakene vedrørende sykefraværsinnsatsen. De korrigerte data endrer ikke ved det overordnede bilde. Sykefraværet er høyest i den østlige del av regionen. Per september er fraværet 8,7 prosent på Sykehuset Østfold HF, 8,0 prosent på Akershus universitetssykehus HF og 7,9 prosent på Sykehus Innlandet HF. Oslo universitetssykehus HF ligger bedre an enn gjennomsnittet med et fravær på 7,2 prosent. Sykehuset Telemark HF har det laveste fravær med 6,5 prosent, mens Sørlandet sykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF ligger på 6,8 prosent. 29

31 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak september september Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Akershus universitetssykehus HF 8,0 % 8,0 % 8,2 % 7,8 % Oslo universitetssykehus HF 7,2 % 7,0 % 7,5 % 7,3 % Sunnaas sykehus HF 5,7 % 6,1 % 7,5 % 7,0 % Sykehusapotekene HF 7,4 % 6,5 % 8,4 % 7,7 % Sykehuset i Vestfold HF 6,8 % 5,9 % 7,2 % 6,5 % Sykehuset Innlandet HF 7,9 % 7,6 % 7,7 % 7,9 % Sykehuset Telemark HF 6,5 % 6,5 % 7,0 % 6,8 % Sykehuset Østfold HF 8,7 % 7,4 % 8,2 % 7,9 % Sørlandet sykehus HF 6,8 % 6,2 % 6,6 % 6,6 % Vestre Viken HF 7,5 % 7,2 % 7,5 % 7,9 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 5,8 % 5,3 % 5,7 % 6,0 % Helse Sør-Øst RHF 2,0 % 4,1 % 3,2 % 3,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 7,4 % 7,0 % 7,5 % 7,4 % 30

32 6. Bemanning Bemanning Deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Andel Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Korrigert andel juridisk stillingsprosent stillingsprosent deltid Akershus universitetssykehus HF ,3 % 91,4 % 20,0 % 93,5 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % 95,9 % 14,8 % 96,9 % Sunnaas sykehus HF ,2 % 92,4 % 23,2 % 94,1 % Sykehusapotekene HF ,3 % 94,7 % 11,4 % 98,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % 89,5 % 33,7 % 92,4 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % 87,7 % 30,1 % 92,0 % Sykehuset Telemark HF ,5 % 88,3 % 34,5 % 91,1 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 86,1 % 37,6 % 88,6 % Sørlandet sykehus HF ,8 % 86,4 % 34,1 % 90,3 % Vestre Viken HF ,6 % 90,8 % 31,6 % 92,3 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,8 % 99,3 % 2,5 % 99,5 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 98,6 % 1,3 % 98,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,6 % 91,1 % 25,6 % 93,4 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Indikatorverdiene er fortsatt stabile. Dette gjelder både i forhold til samlet andel deltid, korrigert andel deltid, gjennomsnittlig juridisk stillingsprosent og gjennomsnittlig korrigert stillingsprosent for de fast ansatte. Korrigert andel deltid er redusert med 16,6 prosent siden desember Det vurderes fortsatt å være et potensial for å redusere bruken av deltid ytterligere. Det gjennomføres derfor en systematisk oppfølging i samarbeid med helseforetakenes HR- direktører for å opprettholde og forbedre resultatene. Fokus endres fra felles regionale initiativer til oppfølging av tiltak på foretakene med den høyeste deltidsandel og utvides til og å inkludere de midlertidig ansatte. 31

33 6. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie- og lønnskostnader per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des På innleie- og lønnskostnader er det fortsatt betydelige beløpsmessige budsjettavvik. Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF skiller seg ut med de største beløpsmessige avvikene på innleid arbeidskraft. Budsjettavvik innleie 2012 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2012 Lønnskostnad eks. pensjon Innleid arbeidskraft hittil i år Avvik HiÅ hittil i år Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 32

34 6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp TNOK Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstahjelp per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik fast lønn 2012 Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp 2012 Oslo universitetssykehus HF har fortsatt et stort avvik på fast lønn, men avviket er stabilisert i oktober. For foretaksgruppen gruppen er det samlet sett kun marginale negative avvik for fast lønn. Det er betydelige negative avvik på overtid og ekstrahjelp for alle helseforetak. Overtid og ekstrahjelp hittil i Fast lønn hittil i år Avvik HiÅ år Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 33

35 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak TNOK Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan.11 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik den enkelte måned Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Okt (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per okt Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik per okt Forrige Budsjett- Budsjett- Estimat HiÅ periode Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per okt Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik per okt Forrige Budsjett- Budsjett- Estimat HiÅ periode Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden

36 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2011 til 2012 TNOK Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) - Sammenligning 2011 og 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2012 Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2011 Okt (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring 11- Endring 11- Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring 11- Endring 11- Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer