Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6."

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2017 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 59,1 56,0 Fristbrudd 1,8% 1,2% Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polikl.) Legemidler Totalt antall ISF-poeng "sørge for" Utført i eget HF/sykehus ISF-poeng psykisk helsevern og TSB - "sørge for" Psykisk helsevern TSB Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Sum lønnskostnad ekskl pensjon Sykefravær (forrige måned) 8,1 % 8,3 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger Korrigert resultat

4 1. Oppsummering Målekort Resultater (ØBAK) Pakkeforløpene er per januar. Prioriteringsregelen Faktisk HiÅ 2017 Faktisk HiÅ 2018 Ventetid Endring i % Faktisk HiÅ 2017 Polikliniske konsultasjoner Faktisk HiÅ 2018 Endring i % Somatikk 56,7 59,9 5,6 % ,5 % VOP 47,8 51,4 7,5 % ,8 % BUP 51,7 53,0 2,6 % ,2 % TSB 38,7 40,9 5,6 % ,3 % Denne periode Hittil i år Året Måloppnåelse Måloppnåelse Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål Kvalitet Ventetid - somatikk 59, , Aktivitet Ventetid - VOP 51, , Ventetid - BUP 53, , Ventetid - TSB 40, , Fristbrudd - somatikk 1,9 % 0 % 1,9 % 0 % 0 % Fristbrudd - VOP 0,5 % 0 % 0,5 % 0 % 0 % Fristbrudd - BUP 0,4 % 0 % 0,4 % 0 % 0 % Fristbrudd - TSB 1,3 % 0 % 1,3 % 0 % 0 % Korridorpasienter somatikk 1,9 % 0 % 1,9 % 0 % 0 % Andel kontakter passert planlagt tid 8,1 % 0 % 0 % Andel nye pasienter i pakkeforløp 73,1 % 70 % 70 % Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer Andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" - somatikk 64,3 % 70 % 70 % 69,4 % 70 % 70 % Bemanning Brutto månedsverk Sykefravær (forrige måned) 8,1 % 7,4 % Økonomi Resultat (tall i kr) Måloppnåelse Måloppnåelse 4

5 2. Statusbilde Statusbilde Driftsinntekter 4,0 % ISF-poeng "sørge for" somatikk (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 57 dager 85 Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Januar 2018 HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 59,9 55,4 55,8 44,4 59,3 59,3 54,8 66,9 57,5 62,1 Oslo universitetssykehus HF 60,6 48,8 60,6 44,3 60,1 60,1 63,7 73,1 60,3 66,6 Sunnaas sykehus HF 60,0 60,0 60,0 51,0 58,2 55,5 52,3 Sykehuset i Vestfold HF 59,5 67,1 48,6 30,3 59,3 59,3 56,3 58,6 54,7 56,8 Sykehuset Innlandet HF 55,1 43,8 52,1 44,0 54,5 54,5 48,3 59,5 49,5 53,1 Sykehuset Telemark HF 57,3 53,7 46,0 47,1 56,9 56,9 56,4 57,4 56,6 54,0 Sykehuset Østfold HF 57,6 53,2 54,6 25,6 56,9 56,9 53,5 62,1 55,8 57,6 Sørlandet sykehus HF 57,8 47,9 41,2 33,0 56,7 56,7 55,7 62,2 56,6 57,7 Vestre Viken HF 61,6 45,2 54,0 41,5 60,3 60,3 53,7 62,4 56,6 57,9 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58,8 50,9 52,1 37,9 58,1 58,1 55,3 63,2 55,8 58,4 Betanien Hospital 73,3 73,3 73,3 57,6 56,0 68,0 67,8 Diakonhjemmet Sykehus 55,9 43,0 73,7 42,8 54,8 54,8 48,0 48,8 53,3 47,6 Lovisenberg Diakonale Sykehus 90,1 58,2 58,2 46,8 83,7 83,7 80,8 89,6 81,6 87,1 Martina Hansens Hospital 58,2 58,2 58,2 53,5 60,2 52,1 50,6 Revmatismesykehuset 66,1 66,1 66,1 64,5 72,0 63,3 65,9 Private institusjoner m/avtale 53,7 62,4 62,4 66,1 67,4 60,3 54,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB 59,9 51,4 53,0 40,9 59,1 59,1 56,0 63,6 56,7 59,0 For de private institusjonene med avtale er ventetider for somatikk og psykisk helsevern (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes på disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 57 dager 70 Ventetid somatikk 65 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB 60 Ventetid VOP 50 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 25 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav psykisk helsevern og TSB Krav psykisk helsevern og TSB 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Dager Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk Utvikling ventetid for ventende pasienter somatikk i Helse Sør-Øst Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Dager Ventetid ventende uten rett - somatikk 900 Utvikling ventetid for ventende pasienter somatikk uten rett til helsehjelp Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per fagområde Fagområde Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trend Plastikk-kirurgi Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) Øyesykdommer Generell kirurgi Gastroenterologisk kirurgi Urologi Fordøyelsessykdommer Kjevekirurgi og munnhulesykdom Øre-nese-hals sykdommer Nevrologi Hjertesykdommer Revmatiske sykdommer (revmatologi) Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp Karkirurgi Generell indremedisin Øvrige fagområder Total

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus Helseforetak/Sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trend Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Sunnaas sykehus 1 Sykehuset i Vestfold Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus Vestre Viken Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private Helse Sør-Øst Total

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 3% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 2,6 1,0 1,0 3,0 2,4 2,4 1,2 1,4 3,4 1,4 Oslo universitetssykehus HF 1,2 0,8 1,0 1,8 1,2 1,2 0,8 1,2 1,1 1,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Sykehuset i Vestfold HF 2,5 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3 1,8 0,3 1,0 0,6 Sykehuset Innlandet HF 2,1 0,6 1,2 0,0 2,0 2,0 0,9 0,6 1,4 0,8 Sykehuset Telemark HF 1,5 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4 1,6 1,0 1,3 1,4 Sykehuset Østfold HF 1,2 1,3 0,0 0,0 1,1 1,1 1,7 2,5 1,7 2,5 Sørlandet sykehus HF 1,9 0,0 0,0 5,4 1,9 1,9 2,3 2,6 2,4 2,2 Vestre Viken HF 3,3 0,2 0,0 0,0 3,0 3,0 0,9 0,2 1,6 0,7 Betanien Hospital 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 Diakonhjemmet Sykehus 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Martina Hansens Hospital 1,5 1,5 1,5 0,1 0,5 0,2 0,3 Revmatismesykehuset 1,3 1,3 1,3 0,7 0,7 1,0 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,7 1,8 3,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Januar 2018 HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ ,9 0,5 0,4 1,3 1,8 1,8 1,2 1,1 1,6 1,2 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter Fristbrudd helsehjelp påstartet og ventende 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Helsehjelp påstartet Ventende 13

14 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall og andel passert planlagt tid Helseforetak Helse Sør-Øst Totalt antall planlagte kontakter Kontakter med ikke passert planlagt tid Kontakter med passert planlagt tid Andel passert planlagt tid Akershus universitetssykehus ,3 % Oslo universitetssykehus ,7 % Sunnaas sykehus ,8 % Sykehuset i Vestfold ,0 % Sykehuset Innlandet ,6 % Sykehuset Telemark ,8 % Sykehuset Østfold ,1 % Sørlandet sykehus ,9 % Vestre Viken ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % Totalsum ,1 % 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Utvikling antall kontakter med passert planlagt tid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Første måling for indikatoren var september 2016 p.g.a overgang til ny og forbedret definisjon, mens det i mai 2017 ble inkludert tall fra Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Tall fra de to sykehusene utgjør om lag pasienter per måned. 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel med fast eller tentativ time 6 måneder fram i tid 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Tentativ dato Tildelt time feb mar apr mai jun jul

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med passert planlagt tid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Figuren viser antall pasienter med passert planlagt tid og den måneden/året kontakten skulle vært avholdt. 17

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (Januar 2017 tom januar 2018) 18

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (Januar 2017 tom januar 2018) 19

20 3. Kvalitet og pasientbehandling Regional oversikt alle pakkeforløp kreft (Januar 2017 tom januar 2018) 20

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 21

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 22

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 23

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 24

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 25

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 26

27 3. Kvalitet og pasientbehandling Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 27

28 3. Kvalitet og pasientbehandling Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 28

29 3. Kvalitet og pasientbehandling Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst (Januar 2017 tom januar 2018) 29

30 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Des Jan HiÅ 2018 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Akershus universitetssykehus HF 0,9 % 2,7 % 2,7 % 2,2 % 1,5 % Oslo universitetssykehus HF 0,5 % 0,6 % 0,6 % 1,1 % 1,4 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 2,7 % 3,7 % 3,7 % 1,8 % 2,3 % Sykehuset Innlandet HF 0,6 % 1,2 % 1,2 % 1,8 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 0,6 % 1,0 % 1,0 % 1,5 % 3,3 % Sykehuset Østfold HF 3,8 % 5,0 % 5,0 % 1,7 % 2,1 % Sørlandet sykehus HF 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 0,3 % Vestre Viken HF 1,5 % 3,3 % 3,3 % 1,9 % 2,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,2 % 2,0 % 2,0 % 1,6 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 0,9 % 0,9 % 0,3 % 1,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,9 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 2,5 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,2 % 1,9 % 1,9 % 1,5 % 1,6 % 30

31 3. Kvalitet og pasientbehandling Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Nov Des HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 71 % 75 % 76 % 75 % 64 % Oslo universitetssykehus HF 80 % 80 % 83 % 67 % 57 % Sunnaas sykehus HF 90 % 97 % 89 % 76 % 74 % Sykehuset i Vestfold HF 81 % 81 % 81 % 73 % 61 % Sykehuset Innlandet HF 78 % 76 % 82 % 83 % 69 % Sykehuset Telemark HF 84 % 85 % 86 % 77 % 65 % Sykehuset Østfold HF 73 % 75 % 72 % 62 % 57 % Sørlandet sykehus HF 79 % 79 % 77 % 76 % 62 % Vestre Viken HF 86 % 85 % 84 % 83 % 72 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 79 % 79 % 80 % 75 % 63 % Betanien Hospital 88 % 86 % 80 % 74 % 66 % Diakonhjemmet Sykehus 94 % 91 % 93 % 90 % 79 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 64 % 76 % 71 % 82 % 72 % Martina Hansens Hospital 98 % 97 % 97 % 96 % 47 % Revmatismesykehuset 87 % 84 % 84 % 83 % 74 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 79 % 80 % 80 % 76 % 64 % 31

32 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2018 HiÅ 2017 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,3 4,3 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 4,1 4, Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 96 % 93 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 96 % 94 % 32

33 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 273 Sykehuset i Vestfold HF 924 Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 727 Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 119 Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 33

34 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 618 Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital 59 Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital 686 Revmatismesykehuset 7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 34

35 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Ventetider % endring hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 8,7 % 2,8 % 16,4 % -9,6 % -2,1 % -4,3 % -2,3 % -1,1 % Oslo universitetssykehus HF -6,1 % 0,6 % -8,2 % 58,1 % -1,0 % 0,7 % -3,4 % 1,0 % Sunnaas sykehus HF 17,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 40,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 3,1 % 74,8 % -11,0 % 1,7 % 6,3 % 18,5 % -13,6 % -6,2 % Sykehuset Innlandet HF 13,7 % -0,7 % 4,6 % -6,7 % 1,7 % -5,2 % 0,8 % 3,0 % Sykehuset Telemark HF 0,4 % 9,2 % 2,6 % 40,9 % -1,0 % -15,9 % -9,8 % -12,5 % Sykehuset Østfold HF 6,5 % 10,3 % -6,4 % -4,3 % 0,6 % -13,4 % -9,0 % -3,0 % Sørlandet sykehus HF 1,0 % 9,3 % 2,1 % 21,1 % 4,7 % 4,2 % 2,8 % 3,3 % Vestre Viken HF 13,6 % 1,1 % -3,9 % -0,7 % 3,5 % 13,0 % -6,4 % -5,4 % Helse Sør-Øst RHF -46,9 % -5,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,0 % 9,3 % 1,0 % 8,3 % 1,3 % -0,5 % -4,4 % -2,2 % Betanien Hospital 27,4 % 35,7 % Diakonhjemmet Sykehus 13,9 % 9,4 % 12,3 % -9,0 % -2,8 % -14,0 % 2,5 % -6,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,5 % -3,0 % 19,6 % -12,1 % 12,7 % 36,3 % 19,3 % -0,7 % Martina Hansens Hospital 9,3 % -6,9 % Polikliniske konsultasjoner Revmatismesykehuset 2,6 % -26,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,6 % 7,5 % 2,6 % 5,6 % 1,5 % 1,8 % -3,2 % -2,3 % 35

36 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2018 HiÅ 2017 Endring Endring i % Somatikk 59,9 56,7 3,2 5,6 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 51,4 47,8 3,6 7,5 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 53,0 51,7 1,3 2,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 40,9 38,7 2,2 5,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 59,1 56,0 3,1 5,6 % 36

37 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Jan 2017 Jan 2018 Endring i % 2017 til 2018 Ventetid hittil i år Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 55,1 53,9 48,0 49,1 59,9 55,4 55,8 44,4 8,7 % 2,8 % 16,4 % -9,6 % Oslo universitetssykehus HF 64,5 48,5 66,0 28,0 60,6 48,8 60,6 44,3-6,1 % 0,6 % -8,2 % 58,1 % Sunnaas sykehus HF 51,0 60,0 17,7 % Sykehuset i Vestfold HF 57,7 38,4 54,6 29,8 59,5 67,1 48,6 30,3 3,1 % 74,8 % -11,0 % 1,7 % Sykehuset Innlandet HF 48,5 44,1 49,8 47,1 55,1 43,8 52,1 44,0 13,7 % -0,7 % 4,6 % -6,7 % Sykehuset Telemark HF 57,1 49,1 44,8 33,4 57,3 53,7 46,0 47,1 0,4 % 9,2 % 2,6 % 40,9 % Sykehuset Østfold HF 54,1 48,3 58,4 26,8 57,6 53,2 54,6 25,6 6,5 % 10,3 % -6,4 % -4,3 % Sørlandet sykehus HF 57,2 43,8 40,3 27,2 57,8 47,9 41,2 33,0 1,0 % 9,3 % 2,1 % 21,1 % Vestre Viken HF 54,2 44,7 56,1 41,8 61,6 45,2 54,0 41,5 13,6 % 1,1 % -3,9 % -0,7 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 56,0 46,6 51,6 34,9 58,8 50,9 52,1 37,9 5,0 % 9,3 % 1,0 % 8,3 % Betanien Hospital 57,6 73,3 27,4 % Diakonhjemmet Sykehus 49,1 39,3 65,7 47,0 55,9 43,0 73,7 42,8 13,9 % 9,4 % 12,3 % -9,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 87,1 60,0 48,6 53,3 90,1 58,2 58,2 46,8 3,5 % -3,0 % 19,6 % -12,1 % Martina Hansens Hospital 53,3 58,2 9,3 % Revmatismesykehuset 64,5 66,1 2,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 56,7 47,8 51,7 38,7 59,9 51,4 53,0 40,9 5,6 % 7,5 % 2,6 % 5,6 % 37

38 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområde - endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 58,4 50,8 49,4 41,9 59,9 55,4 55,8 44,4 2,5 % 9,0 % 13,0 % 6,1 % Oslo universitetssykehus HF 60,9 48,0 62,9 25,8 60,6 48,8 60,6 44,3-0,5 % 1,7 % -3,7 % 71,9 % Sunnaas sykehus HF 55,5 60,0 8,0 % Sykehuset i Vestfold HF 56,2 38,5 44,7 25,8 59,5 67,1 48,6 30,3 5,9 % 74,2 % 8,7 % 17,5 % Sykehuset Innlandet HF 49,9 42,6 49,1 34,5 55,1 43,8 52,1 44,0 10,5 % 2,8 % 6,1 % 27,4 % Sykehuset Telemark HF 57,3 49,0 43,8 36,8 57,3 53,7 46,0 47,1 0,1 % 9,5 % 5,0 % 28,0 % Sykehuset Østfold HF 56,5 52,0 53,6 24,4 57,6 53,2 54,6 25,6 2,1 % 2,4 % 1,9 % 4,8 % Sørlandet sykehus HF 57,9 45,3 35,8 29,2 57,8 47,9 41,2 33,0-0,2 % 5,6 % 15,0 % 13,0 % Vestre Viken HF 57,3 45,0 57,0 37,5 61,6 45,2 54,0 41,5 7,4 % 0,4 % -5,3 % 10,7 % Helse Sør-Øst RHF 2017 Hittil i år - Jan 2018 Endring i % 2017 til HiÅ 2018 Betanien Hospital 68,0 73,3 7,9 % Diakonhjemmet Sykehus 56,3 35,0 62,7 45,2 55,9 43,0 73,7 42,8-0,6 % 22,8 % 17,7 % -5,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 89,0 54,5 52,4 46,1 90,1 58,2 58,2 46,8 1,3 % 6,7 % 10,9 % 1,6 % Martina Hansens Hospital 52,1 58,2 11,8 % Revmatismesykehuset 63,3 66,1 4,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 57,6 46,7 50,0 36,8 59,9 51,4 53,0 40,9 4,0 % 10,1 % 5,9 % 11,0 % 38

39 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ F årsestimat Endring Endring i prosent F 2017 Årsestimat 2018 Endring Endring i prosent Somatikk ,5 % ,6 % VOP ,8 % ,0 % BUP ,2 % ,9 % Psykisk helsevern ,1 % ,6 % TSB ,3 % ,7 % 39

40 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Hittil i år 2017 Hittil i år 2018 Endring i % 2017 til 2018 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,1 % -4,3 % -2,3 % -1,1 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0,7 % -3,4 % 1,0 % Sunnaas sykehus HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 18,5 % -13,6 % -6,2 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % -5,2 % 0,8 % 3,0 % Sykehuset Telemark HF ,0 % -15,9 % -9,8 % -12,5 % Sykehuset Østfold HF ,6 % -13,4 % -9,0 % -3,0 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 4,2 % 2,8 % 3,3 % Vestre Viken HF ,5 % 13,0 % -6,4 % -5,4 % Helse Sør-Øst RHF ,9 % -5,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % -0,5 % -4,4 % -2,2 % Betanien Hospital ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,8 % -14,0 % 2,5 % -6,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % 36,3 % 19,3 % -0,7 % Martina Hansens Hospital ,9 % Revmatismesykehuset ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % 1,8 % -3,2 % -2,3 % 40

41 5. Aktivitet Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2017 mot HiÅ 2018 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per januar Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" ,3 % 896 1,7 % ,0 % ISF (dag) iht. "sørge for" ,5 % ,8 % ,0 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,6 % 904 7,1 % ,0 % Herav ISF- poeng Raskere tilbake ,7 % ,7 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,3 % ,4 % ,0 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,5 % ,3 % ,0 % Nye legemidler ,8 % ,0 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,3 % ,9 % ,0 % ,5 % ,1 % ,0 % 41

42 5. Aktivitet Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % 91 1,2 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % 0 0,0 % 179 0,9 % Sunnaas sykehus HF ,6 % 0 0,0 % 58 14,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 0 0,0 % 316 6,4 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % 0 0,0 % 592 6,7 % Sykehuset Telemark HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 0 0,0 % ,5 % Sørlandet sykehus HF ,1 % 0 0,0 % 241 3,9 % Vestre Viken HF ,9 % 0 0,0 % 331 3,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % 0 0,0 % ,6 % Betanien Hospital ,1 % 0 0,0 % 20 5,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % 116 6,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % 0 0,0 % 93 5,9 % Martina Hansens Hospital ,8 % 0 0,0 % ,2 % Revmatismesykehuset ,6 % - 1-0,1 % 3 2,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % - 1 0,0 % ,6 % Kjøp fra andre helseregioner ,1 % 0 0,0 % 41 6,6 % Kjøp fra private avtaleparter ,3 % 0 0,0 % ,9 % Fritt behandlingsvalg ,0 % 0 0,0 % 2 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,3 % - 1 0,0 % ,4 % Legemidler ,5 % 0 0,0 % ,3 % Nye legemidler ,8 % 0 0,0 % Endring HiÅ Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,3 % - 1 0,0 % ,9 % 42

43 5. Aktivitet Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) Januar hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,2 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,5 % ,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % ,2 % ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % ,2 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,3 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,2 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,0 % ,0 % Vestre Viken HF ,1 % ,0 % ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,6 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % ,1 % ,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,7 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,3 % ,4 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,2 % ,3 % ,2 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 43

44 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,1 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % ,0 % Sunnaas sykehus HF ,6 % 0 0,0 % ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % 0 0,0 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % 0 0,0 % 533 1,7 % Sykehuset Telemark HF ,0 % 0 0,0 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,6 % 0 0,0 % 139 0,6 % Sørlandet sykehus HF ,7 % 0 0,0 % ,7 % Vestre Viken HF ,4 % 0 0,0 % ,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % 0 0,0 % ,3 % Betanien Hospital ,7 % 0 0,0 % ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % ,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % 0 0,0 % ,7 % Martina Hansens Hospital ,8 % 0 0,0 % ,9 % Revmatismesykehuset ,6 % 0 0,0 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % 0 0,0 % ,5 % 44

45 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,4 % 0 0,0 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % 0 0,0 % 60 0,7 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,3 % 0 0,0 % ,5 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 0 0,0 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,7 % 0 0,0 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,6 % 0 0,0 % 422 4,2 % Vestre Viken HF ,9 % 0 0,0 % ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 0,0 % ,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % 0 0,0 % ,5 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % ,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 0 0,0 % ,3 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % 0 0,0 % ,8 % 45

46 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % ,4 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,5 % 0 0,0 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 0 0,0 % 36 0,8 % Sykehuset Telemark HF ,6 % 0 0,0 % ,8 % Sykehuset Østfold HF ,7 % 0 0,0 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,0 % 0 0,0 % 131 2,8 % Vestre Viken HF ,1 % 0 0,0 % ,4 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % 0 0,0 % ,4 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,0 % 0 0,0 % 28 2,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 0 0,0 % ,3 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,6 % 0 0,0 % ,2 % 46

47 5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,6 % 0 0,0 % -29-1,1 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % 0 0,0 % 21 1,0 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,3 % ,2 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % 1 0,0 % 63 3,0 % Sykehuset Telemark HF ,1 % 0 0,0 % ,5 % Sykehuset Østfold HF ,9 % 0 0,0 % -79-3,0 % Sørlandet sykehus HF ,0 % 0 0,0 % 113 3,3 % Vestre Viken HF ,3 % 0 0,0 % ,4 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 0 0,0 % ,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % ,7 % ,2 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 0 0,0 % -52-6,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % 0 0,0 % -6-0,7 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,6 % ,3 % 47

48 5. Aktivitet Aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) - alle tjenesteområder 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.18 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Januar 2018 Endring HiÅ Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,5 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % D Prosent D Prosent ,4 % 0 0,0 % ,5 % 0 0,0 % ,3 % 0 0,0 % ,5 % 0 0,0 % ,8 % 1 0,0 % ,3 % 0 0,0 % ,5 % 0 0,0 % ,8 % 0 0,0 % 19 18,1 % 0 0,0 % ,2 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % ,2 % 0 0,0 % ,8 % 0 0,0 % ,2 % 0 0,0 % 4 2,9 % 0 0,0 % ,3 % ,6 % 48

49 5. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF ,4% ,4% ,8% ,6% Oslo universitetssykehus HF 0 0,0% 1 0,0% ,8% ,8% Sunnaas sykehus HF 48 11,6% Sykehuset i Vestfold HF ,1% 166 2,4% ,5% ,2% Sykehuset Innlandet HF ,0% ,8% ,8% ,8% Sykehuset Telemark HF ,0% ,3% ,6% ,1% Sykehuset Østfold HF ,6% ,8% ,7% ,9% Sørlandet sykehus HF ,7% 59 0,6% 0 0,0% 0 0,0% Vestre Viken HF ,4% 223 1,9% ,1% ,3% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 0 0 0,0% Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3% ,0% ,3% ,6% Betanien Hospital ,7% Diakonhjemmet Sykehus 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% Lovisenberg Diakonale Sykehus 423 6,8% ,3% ,4% - 2-0,2% Martina Hansens Hospital ,8% Revmatismesykehuset ,6% SOM VOP BUP TSB Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5% ,1% ,6% ,0% 49

50 5. Aktivitet ISF-poeng psykisk helsevern og TSB budsjettavvik hittil i år Januar hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,2 % ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,5 % ,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,1 % ,2 % ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % ,2 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,9 % ,3 % ,1 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,2 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,0 % ,0 % Vestre Viken HF ,1 % ,0 % ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,6 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,0 % ,1 % ,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,7 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,3 % ,4 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 50

51 6. Bemanning Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Januar 2018 Hittil i år per jan (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ per jan Endring Akershus universitetssykehus HF ,5 % ,5 % ,5% Oslo universitetssykehus HF ,6 % ,6 % 230 1,2% Sunnaas sykehus HF ,5 % ,5 % ,3% 774 Sykehusapotekene HF ,7 % ,7 % 15 2,1% 829 Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,2 % ,7% Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,5 % - 7-0,1% Sykehuset Telemark HF ,6 % ,6 % ,5% Sykehuset Østfold HF ,9 % ,9 % 31 0,6% Sykehuspartner HF ,8 % ,8 % ,2% Sørlandet sykehus HF ,5 % ,5 % 13 0,2% Vestre Viken HF ,5 % ,5 % 15 0,2% Helse Sør-Øst RHF ,9 % ,9 % 6 3,6% 177 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % ,4 % 83 0,1% %-vis endring Totalt antall ansatte per jan (snitt) 51

52 6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Månedlig budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2018 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ innleie og lønn Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF ,5 % ,4 % ,6 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % ,6 % ,5 % Sunnaas sykehus HF ,0 % ,7 % ,8 % Sykehusapotekene HF ,0 % ,1 % ,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,7 % ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,1 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,9 % ,9 % Sykehuset Østfold HF ,1 % ,1 % ,2 % Sykehuspartner HF ,0 % ,0 % ,0 % Sørlandet sykehus HF ,7 % ,1 % ,1 % Vestre Viken HF ,9 % ,5 % ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % ,1 % ,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,2 % ,1 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 52

53 6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK Månedlig budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2018 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2017 Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag-, vakt-, UTA- (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Akershus universitetssykehus HF ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,6 % Sunnaas sykehus HF ,7 % Sykehusapotekene HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % Sykehuset Telemark HF ,9 % Sykehuset Østfold HF ,1 % Sykehuspartner HF ,0 % Sørlandet sykehus HF ,1 % Vestre Viken HF ,5 % Helse Sør-Øst RHF ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år 53

54 6. Bemanning Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

55 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Desember 2017 Desember 2016 Desember 2015 Hittil i år 2017 Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Akershus universitetssykehus HF 8,4 % 9,9 % 8,5 % 7,9 % 8,3 % 8,3 % Oslo universitetssykehus HF 8,1 % 8,6 % 7,8 % 7,4 % 7,4 % 7,5 % Sunnaas sykehus HF 6,8 % 9,3 % 7,4 % 8,3 % 7,3 % 6,7 % Sykehusapotekene HF 7,2 % 8,6 % 7,8 % 6,9 % 6,8 % 8,9 % Sykehuset i Vestfold HF 8,0 % 8,5 % 7,8 % 7,2 % 7,0 % 7,1 % Sykehuset Innlandet HF 8,4 % 8,8 % 7,4 % 7,7 % 7,5 % 7,3 % Sykehuset Telemark HF 7,8 % 8,1 % 7,1 % 6,8 % 6,9 % 7,0 % Sykehuset Østfold HF 8,3 % 8,8 % 9,3 % 7,6 % 8,2 % 7,7 % Sykehuspartner HF 6,4 % 7,5 % 5,8 % 6,4 % Sørlandet sykehus HF 7,5 % 7,7 % 6,6 % 6,9 % 6,6 % 6,5 % Vestre Viken HF 8,5 % 9,2 % 7,7 % 7,9 % 7,5 % 7,4 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,6 % 5,3 % Helse Sør-Øst RHF 4,4 % 4,3 % 3,6 % 2,8 % 3,4 % 2,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8,1 % 8,7 % 7,8 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 55

56 6. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Fast ansatte Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % 90,7 % 21,9 % 91,6 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % 93,8 % 14,0 % 94,4 % Sunnaas sykehus HF ,8 % 91,2 % 18,8 % 92,5 % Sykehusapotekene HF ,0 % 95,5 % 10,1 % 97,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % 86,5 % 31,3 % 88,3 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % 87,4 % 30,7 % 89,6 % Sykehuset Telemark HF ,0 % 87,4 % 33,0 % 88,9 % Sykehuset Østfold HF ,3 % 86,2 % 35,2 % 87,5 % Sykehuspartner HF ,1 % 99,1 % 1,9 % 99,1 % Sørlandet sykehus HF ,8 % 86,7 % 29,7 % 89,0 % Vestre Viken HF ,1 % 89,4 % 28,2 % 90,6 % Helse Sør-Øst RHF ,8 % 99,3 % 1,2 % 99,5 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % 90,1 % 23,9 % 91,4 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre, for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 56

57 8. Økonomi/finans Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode Resultat Faktisk Budsjettavvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Årsestimat vs. Årsbudsjett Estimat Budsjett Avvik

58 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Denne periode Resultat Faktisk Budsjettavvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Hittil i år Resultat ift. Budsjettavvik brutto ift. brutto driftsinntekter driftsinntekter (faktisk) (faktisk) 1,2% 0,0% -0,8% -1,5% 7,0% 4,2% 0,8% 0,9% 2,3% 0,0% 1,2% 0,1% -2,0% -2,8% -3,5% -0,1% 4,9% 1,9% 0,9% -0,3% 2,1% -0,2% 1,6% 0,0% 0,6% -0,4% 58

59 7. Produktivitet Akkumulerte driftsinntekter tall i Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Budsjettavvik Basisramme faktisk ISFrefusjoner faktisk Driftsinntekter Herav basisramme og ISF-refusjoner hittil i år ISFrefusjoner budjsett Budsjettavvik ISFrefusjoner Årsbudsjett basisramme Årsbudsjett ISF-refusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Elimineringer Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst

60 8. Økonomi/finans Tusen kroner Likviditetsutvikling Likviditetsprognosen for foretaksgruppen Helse Sør-Øst viser en utgående likviditetsreserve på 4613 millioner kroner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Estimat UB likviditet Faktisk UB budsjett Driftskredittramme 2018 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Januar 2018 Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD - Innestående på driftskredittkonto i Norges Bank Netto bankbeholdning Innskudd bank fratrukket forskudd Sum ubenyttet trekk og innestående på driftskredittkonto i Norges Bank Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank

61 8. Økonomi/finans Investeringer hittil i år og årsestimat 61

62 8. Økonomi/finans Tusen kroner Finansiell leie Utvikling over tid Leieavtaler som klassifiseres som finansielle E Balanseføring av finansielle leiekontrakter (årlig) Betaling på eksisterende leiekontrakter (årlig) Balanseført forpliktelse (akkumulert) Leieavtaler klassifisert som finansiell leie Balanseføring av finansielle leiekontrakter (årlig) Betaling på eksisterende leiekontrakter (årlig) Balanseført forpliktelse (akkumulert) E E * Sykehuspartner HF Vestre Viken HF Sykehuset Innlandet HF Oslo universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF Sykehuset Telemark HF Sum Tabellen viser leieavtaler som klassifiseres som finansiell leie. Kolonnene "Balanseføring av finansielle leiekontrakter" viser balanseføring av nye kontrakter tidligere år, samt årsestimat for "Betaling på eksisterende leiekontrakter" viser hva som er betalt ned på balanseførte leiekontrakter tidligere år, samt årsestimat for "Balanseført forpliktelse" viser totalt balanseført forpliktelse (Fjorårets balanseførte verdier + nye opptak i år - nedbetaling på eksisterende avtaler) ved utgangen av året for tidligere år. For 2018 vises estimert balanseført verdi per årsslutt. Tall for i Sykehuset tusen kroner Telemark HF er ikke sammenlighbare år for år da finansiell leie for foretaket ble tatt opp før gjeldende godkjenningsregime i Helse Sør-Øst RHF. 62

63 8. Økonomi/finans Finansiell leie Investeringer

64 8. Økonomi/finans Finansiell leie - Oversikter over innvilgede fullmakter 64

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR 058-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR 066-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Tredje tertial 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Tertialrapport alle tabeller og figurer... 4 Oversiktstabell... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 5 Pasientbehandling...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 22.4.2015 Styresak 41-2015 Virksomhetsrapport nr. 3-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - mars 2018 Styremøte 27. april 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft. Vedlegg styresak

Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft. Vedlegg styresak Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft Vedlegg styresak 76-2018 Ventetid BUP Ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet Ventetid avviklede BUP HSØ 2016 2017 2018 Akershus universitetssykehus

Detaljer