Kvalitet. Trygghet. Respekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet. Trygghet. Respekt"

Transkript

1 Kvalitet Trygghet Respekt Tredje tertial 1

2 1. Innledning Hovedmål Tertialrapport alle tabeller og figurer... 4 Oversiktstabell... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 5 Pasientbehandling Forskning og innovasjon Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling og god økonomistyring Samhandlingsreformen Nøkkeltall per foretak hittil i år Særskilte satsingsområder

3 1. Innledning Denne tertialrapporten er kun en oversikt med tabeller og figurer per tredje tertial. For kommentarer på resultatene ved utgangen av vises det til styresakene Saksframlegg - Foreløpige resultater per desember, Saksframlegg - Årlig melding for Helse Sør-Øst RHF og Saksframlegg - Årsberetning og årsregnskap. Risikovurdering er lagt frem for styret som en del av administrerende direktørs driftsorienteringer i møte den 30. april Hovedmål Hovedmål 2011 Mål Utvikling fra Status hittil i år (gj.snitt) Ventetiden er redusert og pasienter opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) Pasienter opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 6,3 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% (oppdatert data per 2. ) 3 % 3,6 % Pasienter får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 58,4 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgning av medarbeider undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet (Årlig rapportering sist oppdatert høst ) 55,0 % Der er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (tall i 1000 kr) Budsjettavvik = Tabell 1: Hovedmål og status 3

4 Figur 1: Utvikling på prosentandel involvering i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 3. Tertialrapport alle tabeller og figurer Der hvor det ikke er oppgitt kilde er data hentet fra intern rapportering fra helseforetakene/sykehusene til Helse Sør-Øst RHF. Oversiktstabell Kvalitet Tabell 2: Oversiktstabell Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ Ventetid 72,7 73,4 Fristbrudd 6,3% 7,1% Aktivitet DRG poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler Totalt antall DRG poeng "sørge for" Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleie helsepersonell (tall i 1000 kr) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) Sykefravær (forrige måned) 7,5 % 7,5 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad Korrigert resultat

5 Kvalitet og pasientsikkerhet Ventetid 95 Ventetid alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP Psykisk helsevern for barn og unge VoP Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Figur 2: Gjennomsnittlig ventetid og Helse Sør-Øst inkludert private ideelle sykehus og private institusjoner Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Figur 3: Ventetider alle regioner 2012 til 2012 Helse Midt Norge RHF Helse Nord RHF Helse Vest RHF Helse Sør Øst 5

6 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Nov Des HiÅ HiÅ Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinstitusjoner med avtale Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner Tabell 3: Gjennomsnittlig ventetid per helseforetak og sykehus (dager) 10 Generell kirurgi 350 Geriatri 300 Øyesykdommer Barnekirurgi (<15) 30 Gastroenterologisk kirurgi 290 Øre nese hals sykdommer Karkirurgi 250 Nevrologi Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 230 Fysikalsk medisin og rehabilitering 220 Barnesykdommer Urologi 80 Kjevekirurgi og munnhulesykdom 200 Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 90 Plastikk kirurgi 190 Revmatiske sykdommer 100 Nevrokirurgi 180 Nyresykdommer 110 Generell indremedisin 170 Lungesykdommer 120 Blodsykdommer 150 Hjertesykdommer 130 Endokrinologi 140 Fordøyelsessykdommer Figur 4: Ventetid rettighetspasienter og fagområde somatikk (alle omsorgsnivå) per desember og 6

7 Med og uten rett Med rett Figur 5: Antall langtidsventende (ventet mer enn ett år) somatikk Tallene for langtidsventende viser status ved utgangen av hvert år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet Sykehus HF Vestre Viken HF Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst Tabell 4: Antall langtidsventende somatikk samlet 1 4 år og over 4 år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Generell kirurgi 30 Gastroenterologisk kirurgi 50 Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurg 80 Kjevekirurgi og munnhulesykdom 90 Plastikk kirurgi 150 Hjertesykdommer Figur 6: Antall rettighetspasienter ventet over ett år og utvalgte fagområder innen somatikk 2012 til 7

8 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern BUP Psykisk helsevern VOP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Figur 7: Andel fristbrudd avviklede pasienter Helse Sør-Øst inkludert private ideelle sykehus og private institusjoner Desember HiÅ HiÅ Prosentandel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 5,8 1,1 0,0 4,2 5,1 8,1 10,8 Oslo universitetssykehus HF 17,6 2,9 2,1 0,0 16,7 14,6 15,9 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 Sykehuset i Vestfold HF 0,7 0,0 1,2 2,5 0,7 2,4 1,1 Sykehuset Innlandet HF 1,7 0,7 0,0 0,0 1,6 2,7 2,8 Sykehuset Telemark HF 5,2 0,0 2,3 0,0 4,8 13,3 13,3 Sykehuset Østfold HF 4,0 0,9 0,0 0,0 3,7 3,1 3,8 Sørlandet sykehus HF 2,5 1,9 0,0 0,0 2,4 5,3 4,5 Vestre Viken HF 1,8 0,0 0,0 2,9 1,6 1,7 3,4 Diakonhjemmet Sykehus 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,5 Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,4 6,5 0,0 0,0 3,3 3,4 3,9 Betanien Hospital 2,7 2,7 2,8 6,8 Martina Hansens Hospital 0,4 0,4 0,9 2,5 Revmatismesykehuset 2,4 2,4 1,8 3,4 Private institusjoner m/avtale 1,1 0,0 0,0 8,2 2,2 4,1 5,2 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 5,2 1,0 0,4 2,7 4,9 6,3 7,1 Tabell 5: Fristbrudd avviklede pasienter per helseforetak i desember og samlet hittil i år og Andel fristbrudd 1. tertial 2. tertial Somatikk 6,4 7,1 Helse Sør-Øst VOP 2,8 2,5 BUP 2,5 2,8 TSB 5,3 3,7 Somatikk 2,7 3,9 Helse Vest VOP 2,0 4,5 BUP 1,0 4,5 TSB 5,1 3,0 Somatikk 3,9 4,5 Helse Midt-Norge VOP 2,1 2,8 BUP 2,8 2,3 TSB 7,7 6,5 Somatikk 7,6 6,6 Helse Nord VOP 5,7 4,4 BUP 4,7 7,9 TSB 4,2 2,0 Tabell 6: Andel fristbrudd 1. og 2. tertial per tjenesteområde og helseregion 8

9 Kreftsforløpstider T1 T2 Figur 8: Andel startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager Kilde: Norsk pasientregister Tykktarmkreft Andel pasienter behandlet innen 20 virkedager 2. tertial tertial 2. tertial Akershus universitetssykehus HF 42,4 45,9 69,2 Oslo universitetssykehus HF 50,0 49,0 41,0 Sykehuset i Vestfold HF 46,7 60,6 60,0 Sykehuset Innlandet HF 69,1 70,6 55,4 Sykehuset i Telemark HF 68,8 52,2 52,9 Sykehuset i Østfold HF 68,3 41,9 51,4 Sørlandet sykehus HF 61,7 48,6 53,3 Vestre Viken HF 61,0 56,8 41,8 Diakonhjemmet sykehus AS 69,2 35,7 64,7 Helse Sør-Øst inkl private ideelle sykehus 61,0 54,8 53,3 Tabell 7 : Andel startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager per 2. tertial 2012 til Kilde: Norsk pasientregister T1 T2 Helse Midt-Norge 67,8 59,9 71,4 60,1 65,0 66,3 Helse Nord 56,5 60,7 56,0 51,0 62,7 54,1 Helse Sør-Øst 61,3 59,6 57,3 54,3 55,2 53,3 Helse Vest 57,9 55,4 55,0 59,5 64,4 69,7 Hele landet 61,3 59,0 59,1 55,8 58,6 59,0 Tabell 8: Andel pasienter behandlet innen 20 virkedager tykktarmkreft Kilde: Norsk pasientregister 9

10 T1 T2 Figur 9: Andel startet behandling innen 20 virkedager lungekreft Kilde: Norsk pasientregister Lungekreft Andel pasienter behandlet innen 20 virkedager 2. tertial tertial 2. tertial Akershus universitetssykehus HF 41,2 32,4 34,0 Oslo universitetssykehus HF 17,4 21,6 26,4 Sykehuset i Vestfold HF 61,5 29,4 50,0 Sykehuset Innlandet HF 48,7 51,2 36,1 Sykehuset Telemark HF 83,3 71,4 Sykehuset Østfold HF 41,7 61,5 37,9 Sørlandet sykehus HF 43,5 63,6 50,0 Vestre Viken HF 47,1 25,0 56,0 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 32,1 33,6 34,5 Lovisenberg Diakonale Sykehus 28,6 Tabell 9 : Andel startet behandling innen 20 virkedager lungekreft 2. tertial 2012 til Kilde: Norsk pasientregister T1 T2 Helse Midt-Norge 39,7 32,7 37,5 38,3 41,9 40,0 Helse Nord 48,1 36,2 46,4 50,8 52,7 44,7 Helse Sør-Øst 39,9 32,0 32,6 32,8 31,6 34,5 Helse Vest 49,7 47,5 40,1 52,1 42,6 48,1 Hele landet 42,7 35,2 36,3 39,5 38,0 38,9 Tabell 10: Andel startet behandling innen 20 virkedager lungekreft Kilde: Norsk pasientregister 10

11 Figur 10: Andel startet behandling innen 20 virkedager brystkreft Kilde: Norsk pasientregister Tabell 11: Andel startet behandling innen 20 virkedager brystkreft Kilde: Norsk pasientregister Tabell 12: Andel startet behandling innen 20 virkedager brystkreft Kilde: Norsk pasientregister T1 T2 Brystkreft Andel pasienter behandlet innen 20 virkedager 2. tert tert 2. tert Akershus universitetssykehus HF 89,1 86,4 82,6 Oslo universitetssykehus HF 62,8 52,5 33,7 Sykehuset Telemark HF 72,4 100,0 62,5 Sykehuset i Vestfold HF 81,6 46,2 17,4 Sykehuset Innlandet HF 50,0 54,0 58,3 Sykehuset Østfold HF 70,3 73,2 59,3 Sørlandet sykehus HF 54,3 38,2 27,1 Vestre Viken HF 81,8 62,3 51,5 Helse SørØst foretaksgruppen 68,1 60,0 48, tertial 2. tertial Helse Midt-Norge 69,0 66,8 64,1 68,0 67,8 74,6 Helse Nord 62,6 54,1 58,0 69,7 63,8 59,4 Helse Sør-Øst 68,1 67,1 69,0 63,0 49,9 48,1 Helse Vest 58,4 66,3 66,2 55,5 51,4 43,8 Hele landet 65,7 65,7 66,8 62,9 53,9 52,1 11

12 Nyhenviste Nyhenviste somatikk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 11: Antall nyhenviste somatikk Helse Sør-Øst inkludert private ideelle sykehus og private institusjoner Nyhenviste VOP, BUP og TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Psykisk helsevern BUP Psykisk helsevern VOP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Figur 12: Antall nyhenviste VOP, BUP og TSB Helse Sør-Øst inkludert private ideelle sykehus og private institusjoner Utskrivningsklare pasienter Somatikk VOP Andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter hittil i år Akershus universitetssykehus HF 1,5 % 1,2 % 0,9 % 1,2 % Oslo universitetssykehus HF 0,2 % 0,3 % 6,2 % 4,1 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 4,0 % 2,9 % 1,3 % 1,4 % Sykehuset Innlandet HF 2,6 % 2,2 % 0,8 % 2,4 % Sykehuset Telemark HF 2,4 % 1,1 % 1,5 % 2,3 % Sykehuset Østfold HF 1,7 % 0,8 % 2,8 % 1,3 % Sørlandet sykehus HF 0,4 % 0,2 % 1,1 % 1,3 % Vestre Viken HF 1,4 % 1,4 % 0,9 % 0,1 % Diakonhjemmet Sykehus 6,0 % 5,5 % 1,2 % 3,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,6 % 0,5 % 5,0 % 3,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 1,5 % 1,2 % 2,2 % 1,9 % Tabell 13: Andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter per andre tertial og 12

13 Korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 13: Andel korridorpasienter somatikk Andel korridorpasienter - somatikk Nov Des HiÅ HiÅ HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 4,5 % 3,7 % 3,1 % 3,8 % 3,1 % Oslo universitetssykehus HF 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,6 % 2,4 % 1,5 % 1,1 % 1,5 % Sykehuset Innlandet HF 1,1 % 1,1 % 1,0 % 0,8 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 1,9 % 2,4 % 2,3 % 2,7 % 2,3 % Sykehuset Østfold HF 1,8 % 3,4 % 2,8 % 3,9 % 2,8 % Sørlandet sykehus HF 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % Vestre Viken HF 1,7 % 1,4 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,5 % 1,7 % 1,8 % 1,2 % 1,8 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,6 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % Tabell 14: Andel korridorpasienter somatikk per foretak T T T T T T T1 T2 T2 T1 Helse Midt-Norge 0,8 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 1,0 % 0,9 % 0,6 % 0,7 % Helse Nord 2,7 % 1,8 % 2,0 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,8 % 1,2 % 1,7 % 1,2 % Helse Sør-Øst 1,9 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,9 % 1,7 % 2,0 % 1,5 % 1,4 % 1,5 % Helse Vest 3,9 % 3,7 % 2,7 % 2,8 % 2,2 % 2,1 % 2,5 % 2,1 % 1,8 % 1,8 % Hele landet 2,2 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,6 % 1,9 % 1,5 % 1,4 % 1,5 % Tabell 15: Korridorpasienter 2011 til 1. tertial per helseregion 13

14 Epikrisetid 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 2012 Somatikk Psykisk helsevern TSB Figur 14: Andel epikriser sendt innen 7 dager Helse Sør-Øst inkludert private ideelle sykehus og private institusjoner Somatikk Psykisk helsevern TSB Andel epikriser sendt innen 7 dager hittil i år Akershus universitetssykehus HF 77,5 % 74,3 % 83,7 % 79,4 % 89,6 % 89,1 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 89,6 % 89,7 % Sykehuset i Vestfold HF 88,9 % 89,8 % 89,8 % 87,8 % 86,7 % 85,0 % Sykehuset Innlandet HF 86,7 % 86,7 % 84,3 % 80,6 % 83,7 % 74,8 % Sykehuset Telemark HF 73,5 % 72,1 % 58,1 % 65,1 % Sykehuset Østfold HF 85,3 % 83,6 % 86,1 % 86,3 % 97,6 % 89,7 % Sørlandet sykehus HF 83,3 % 82,7 % 84,3 % 84,8 % 81,1 % 75,9 % Vestre Viken HF 85,9 % 83,3 % 81,1 % 84,8 % 80,9 % 85,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 83,4 % 81,9 % 85,2 % 82,9 % 86,4 % 83,0 % Betanien Hospital 75,5 % 56,7 % Diakonhjemmet Sykehus 88,2 % 86,7 % 82,0 % 75,2 % 97,2 % 82,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 87,2 % 87,8 % 94,5 % 94,2 % 93,2 % 95,8 % Martina Hansens Hospital 82,0 % 83,3 % Revmatismesykehuset 87,3 % 74,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 83,7 % 82,1 % 85,8 % 83,3 % 87,1 % 83,3 % Tabell 16: Epikrisetid per 3. tertial og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. T T T T T T T1 T2 T2 T1 Helse Midt-Norge 97,2 % 99,6 % 94,2 % 73,7 % Helse Nord 70,1 % 68,3 % 68,5 % 74,8 % 76,9 % 73,2 % 77,0 % 78,5 % 79,3 % 75,9 % Helse Sør-Øst 82,8 % 83,4 % 74,3 % 86,0 % 86,8 % 83,5 % 87,4 % 87,7 % 87,2 % 77,0 % Helse Vest 75,4 % 75,3 % 73,8 % 76,9 % 77,5 % 73,1 % 80,4 % 83,2 % 83,6 % 77,9 % Hele landet 79,2 % 79,1 % 73,5 % 82,0 % 82,9 % 79,3 % 84,0 % 85,3 % 85,2 % 76,9 % Tabell 17: Epikrisetid 2011 til 1. tertial per helseregion 14

15 Sykehusinfeksjoner Hele landet Helse Midt Norge Helse Nord Helse Sør Øst Helse Vest mai 2011 nov 2011 mai 2012 nov 2012 mai nov mai Figur 12: Sykehusinfeksjoner per helseregion Sykehusinfeksjoner registreres ved såkalt prevalensmåling (endagsmåling) to ganger årlig i regi av Folkehelseinstituttet. Andel sykehusinfeksjoner nov 2011 mai 2012 nov 2012 mai nov mai Akershus universitets-sykehus HF 3,2 2,2 3,7 2,4 2,4 2,7 Oslo universitets-sykehus HF 5,9 5,5 5,5 3,6 5,9 5,1 Sunnaas sykehus 9,2 9,4 9,3 10,2 10,4 8,7 Sykehuset i Vestfold HF 5,6 4,3 3,0 4,9 1,5 5,4 Sykehuset Innlandet HF 5,9 3,7 5,0 3,5 4,4 4,6 Sykehuset Telemark HF 3,5 6,1 9,4 7,0 5,6 4,4 Sykehuset Østfold 6,4 5,0 8,1 4,0 4,5 6,7 Sørlandet sykehus HF 6,7 6,7 7,2 6,1 6,4 5,6 Vestre Viken HF 9,2 3,8 5,2 6,3 4,1 4,9 Betanien Hospital 0,0 15,4 7,7 4,2 Diakonhjemmet Sykehus 5,2 3,6 8,1 4,2 0,0 3,3 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,4 4,3 2,3 3,1 3,2 Martina Hansens Hospital 8,5 4,2 5,8 6,4 Revmatismesykehuset 0,0 0,0 4,5 0,0 4,4 Helse Sør-Øst 5,8 4,7 5,7 4,2 4,7 4,9 Tabell 18: Sykehusinfeksjoner per foretak 2011 til Det er ikke alle sykehus som har levert på denne indikatoren hvert halvår. 15

16 Avvik etter tilsyn tredje tertial Tilsynsmyndighet Statens Helsetilsyn og Fylkesmannens helseavdeling År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF 2 Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system 1 Stedlig tilsyn ved Gastrokirurgisk avdeling Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Sykehuset i Vestfold HF 1 Rapport foreligger ikke pr Tilsynet ved DPS Nedre Telemark og ved Sykehuset Telemark HF akuttmottaket er hjemlet i både Vestre Viken HF 1 x Avventer tilbakemelding. Diakonhjemmet Sykehus * Antall Tabell 19: Antall tilsyn Statens Helsetilsyn og Fylkesmannens helseavdeling Følgende gjelder alle tabeller knyttet til tilsyn: * Alvorlige avvik som har medført sanksjoner i form av tvangsmulkt eller stenging av virksomhet samt avvik fra tidligere år som ikke er lukket etter seks måneder, bør kort kommenteres i en liste på et eget ark. ** Dersom et avvik inkluderer flere IK-områder, velges det et og kommenteres hvilke andre som er berørt Tilsyn med blodbanksvirksomheten ved DS i 1.tert. ble avsluttet i september Tilsynsmyndighet Helsedirektoratet År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Oslo universitetssykehus HF Antall Tabell 20: Antall tilsyn Helsedirektoratet 16

17 Tilsynsmyndighet Statens legemiddelverk År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Akershus universitetssykehus HF 1 Siste avvik ved blodbanken, etter tilsyn i, er lukket etter innsendt Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sørlandet sykehus HF 1 Vestre Viken HF Antall Tabell 21: Antall tilsyn Statens legemiddelverk Tilsyn mars 2012: Bygging av ny produksjonsmudul til Apoteket har tatt Gjennomført sept 14, lukking under arbeid, egne frister og Tilsynsmyndighet Datatilsynet År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Sykehuset Innlandet HF Vedtak om 2 pålegg og endelig kontrollrapport fra Datatilsynet med frist for gjennonføring av påleggene til 1.mars Sykehuset Telemark HF 1 1 Antall Tabell 22: Antall tilsyn Datatilsynet 17

18 Tabell 23: Antall tilsyn Mattilsynet Tilsynsmyndighet Arbeidstilsynet År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Akershus universitetssykehus HF 2 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet sykehus HF 1 Vestre Viken HF x Antall Tabell 24: Antall tilsyn Arbeidstilsynet Lukking av avvik pågår, skal rapporteres til styret i mars 15. Tilsyn febr 2012: Arbeidsplan for legene. Venter svar fra Arbeidstilsynet etter siste Gjennomført uke 45, lukking under arbeid. Frist

19 Tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunns sikkerhet og beredskap DSB År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF 5 5 Frist for lukking er 1.november. Sykehuset Telemark HF Betanien 1 3 Martina Hansens Hospital Antall Tabell 25: Antall tilsyn DSB Tilsynsmyndighet Lokalt el tilsyn År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Oslo universitetssykehus HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Antall Tabell 26: Antall tilsyn Lokalt el-tilsyn Tilsynsmyndighet Fylkesmannen miljøavd. År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Diakonhjemmet Sykehus * Tiltaksplan er gjennomført. Antall Tabell 27: Antall tilsyn Fylkesmannens miljøavdeling 19

20 Tilsynsmyndighet Statens strålevern År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Akershus universitetssykehus HF 1 Oslo universitetssykehus HF 2 Sykehuset Innlandet HF Martina Hansens Hospital Antall Tabell 28: Antall tilsyn Statens strålevern Tilsynsmyndighet Kommunalt brannvesen År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Akershus universitetssykehus x x HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 2 1 Antall avvik i tertial Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Sunnaas' tilbakesvar med tiltak for å lukke avvik er godkjent av tilsyns myndigheten. Avvik lukket innen gitt frist. Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF 4 Lukking av avvik pågår. Tilsyn 2012: Dokumentasjon på Sørlandet sykehus HF X oppbevaring av farlig stoff. Fullføres for Vestre Viken HF x x Gjennomført mar/april, lukket. Betanien 1 0 Martina Hansens Hospital 1 Antall Tabell 29: Antall tilsyn Kommunalt brannvesen 20

21 Tilsynsmyndighet Riksrevisjonen År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Akershus universitetssykehus HF Vestre Viken HF 1 1 Oppstart av undersøkelse om kontroll av informasjonssikkerhet i medisinskteknisk utstyr Varsel datert Gjennomføres i flere etapper, innhenting fra Antall 2 Tabell 30: Antall tilsyn Riksrevisjonen Tilsynsmyndighet Konsernrevisjonen År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Akershus universitetssykehus HF 1 Det er gjennomført revisjon av områdene virksomhetsstyring, kompetansestyring og utskrivning. Sluttmøte med gjennomgang av utkast til rapport er berammet til Antall 1 Tabell 31: Antall tilsyn konsernrevisjonen Tilsynsmyndighet Internrevisjon sengepost År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Betanien Frist for lukking er satt til 1. juni 2015 Antall Tabell 32: Antall tilsyn internrevisjon sengepost 21

22 Tilsynsmyndighet Internrevisjon kjøkken År: Antall ikke lukkede avvik Avvik i tertialet med bakgrunn i internkontrollkrav** Helseforetak/sykehus: Antall tilsyn i tertialet Antall avvik i tertial I dette tertialet Tidligere tertial/år* Mål, organisering, ansvar, myndighet Arbeidstakeres kunnskap, ferdigheter, medvirkning Brukererfaringer, medvirkning Fare for svikt / lovbrudd, risikovurdering/ styring Avvik, avdekke, rette opp, forebygge Nødv. rutiner, dokumenter, dokumentstyring Intern revisjon, gjennomgang av system Bygg/anlegg/utstyr Kommentar Betanien 1 0 Antall 1 Skjemaer er utfylt av: Tabell 33: Antall tilsyn internrevisjon kjøkken Dato: Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Mottatte saker Figur 15: Antall mottatte saker totalt for Helse Sør-Øst per Kilde: NPE 22

23 Medhold Avslag Avvist/Henlagt Figur 16: Vedtak Helse Sør-Øst per Kilde: NPE Erstatning Egenandel Figur 17: Utbetalt erstatning Helse Sør-Øst per Kilde: NPE 23

24 Pasientinnkalling Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for HiÅ HiÅ HiÅ 2012 behandling i samme brev Akershus universitetssykehus HF 55 % 49 % 47 % Oslo universitetssykehus HF 0 % 0 % 0 % Sunnaas sykehus HF 77 % 62 % 40 % Sykehuset i Vestfold HF 53 % 58 % 60 % Sykehuset Innlandet HF 61 % 56 % 52 % Sykehuset Telemark HF 60 % 64 % 78 % Sykehuset Østfold HF 56 % 58 % 62 % Sørlandet sykehus HF 56 % 54 % 55 % Vestre Viken HF 61 % 58 % 58 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58% 57% 58% Betanien Hospital 70 % 66 % 59 % Diakonhjemmet Sykehus 71 % 67 % 79 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 65 % 57 % 79 % Martina Hansens Hospital 54 % 45 % 46 % Revmatismesykehuset 69 % 62 % 49 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 58% 57% 59% Tabell 34: Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt i samme brev per 3. tertial 2012 til Tolkesamtaler T T T T1 T2 T3 T1 T2 T3 Antall tolkesamtaler Kostnader til tolketjenesten (1000) Figur 18: Utvikling i antall tolkesamtaler og kostnader fra

25 Pasientsikkerhetskampanjen Oversikt over spredning og gjennomføring av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen og innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet. Figurene viser status per desember. Foretak/sykehus PSKU Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen gjennomført m/ (PSKU) gjennomført ; oppfølgning av resultater svar % Akershus universitetssykehus HF 52 % Tabell 35: Status PSKU Tabell 36: Betydning for innsatsområde PSKU diskutert toppledelsen PSKU fulgt opp m/mellomleder PSKU presentert for medarbeidere PSKU presentert for styret PSKU presentert for brukere Oslo universitetssykehus HF 53 % for 27 % av medarb Sunnaas sykehus HF 81 % Sykehuset i Vestfold HF 67 % Sykehuset Innlandet HF 44 % Sykehuset Telemark HF 70 % Sørlandet sykehus HF 62 % publisert på nett publisert på nett Ves tre Viken HF 65 % Sykehuset Østfold HF 48 % Betanien Hospital 69 % Martina Hansens Hospital 82 % Diakonhjemmet Sykehus 83 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 72 % Revmatismesykehuset 80 % Gjennomført Delvis gjennomført Ikke gjennomført eller ikke besvart INNSATSOMRÅDER PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET ANDEL SPREDNING TIL RELEVANTE ENHETER Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sykehuset Østfold HF Betanien Hospital Martina Hansens Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Revmatismesykehuset Tabell 37: Fremdrift per sykehus Trygg kirurgi + AB, klipp, temp Hjerneslag Samst Legemiddellister Urinveisinfeksjon SVK Trykksår Fall Forebygge selvmord Forebygge overdose 2/2 = 100% 2/20 = 10% 1/1 = 100% 1/21 = 5% 0/20 =0 % (start 2015) 1/20= 5% 1/20 = 5% 1/1 = 100% 0/1 = 0% 0/0 = 0% 37/51=73% 64/97=66% arbeides med 48/72=58% 48/66=73% 40/72=56% 44/72=61% 25/31=81% 11/17=65% 8/8 100% 7/7 = 100% 3/5= 60% 8/8 = 100% 3/3 = 100% 18/33 = 54% 1/1 = 100% 18/33 = 54% 18/33 = 54% 18/33 = 54% 18/33=54% 11/11 = 100% 3/? =?% 17/18=94 % 13/27= 48 % 15/17= 88 % 19/31= 61% 1/25=4% 5/28 = 18 % 23/34= 68% 11/17= 65% 1/16 =17 % 3/3 = 100% 12/33 =36% 4/4 = 100% 13/13 =100% 16/16=100% 10/12= 83% 15/15 = 100% 2/2=100% 3/3 = 100% 5/27 = 19% 3/3 = 100% 6/24= 25% 6/24= 25% 6/27 = 22% 6/24= 25% 2/2 = 100% 2/2 = 100% 42/42 = 100% 39/68= 29% 8/8=100% 28/55 = 51% 11/11 = 100% 26/47= 55% 24/40= 60% 11/18 = 61% 4/4 = 100% 5/5 = 100% 1/16 = 6% 6/6 = 100% 0/16 = 0% 1/2= 50% 1/16= 6% 4/16 = 25% 4/4 = 100% 7/7=100% 2/2 = 100% 2/2 = 100% 2/2=100% 1/2=50% 2/2= 100% 3/3 = 100% 3/3=100% 3/3=010% 2/2 = 100 % 1/20= 5% 1/2 = 50% 3/9 = 33% 1/1 = 100% 5/11= 45% 3/7=43% 2/2 = 100% 10/10 =100% 0/10= 0% 2/2 = 100% 0/7 = 0% 1/1= 100 % 2/7= 29% 3/9 = 33% 0/6 = 0% 0/0 = % 2/2 = 100% Innsatsområdet er implementert og følges med målinger Innsatsområdet er i spredning til relevante avdelinger Innsatsområdet er ikke igangsatt Innsatsområdet er ikke aktuelt Tabell 38: Betydning fargekoder 25

26 Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativ arbeid også kalt Glemt av sykehuset Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ HiÅ 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,4 5,1 4,8 5,0 4,8 5,0 5,1 4,7 4,6 5,8 6,1 5,8 5,2 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,6 5,1 5,0 5,2 4,9 5,0 5,0 4,8 4,5 5,6 5,8 5,7 5,2 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 92 % 94 % 94 % 93 % 93 % 93 % 93 % 94 % 95 % 94 % 92 % 93 % 93 % 90 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 91 % 94 % 94 % 93 % 93 % 93 % 93 % 93 % 95 % 94 % 92 % 93 % 93 % 90 % Tabell 39: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Tabell 40: Antall åpne dokumenter EPJ, > 14 dager gamle (totalt, uansett tidspunkt for opprettelse) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Antall Desember Andel legedokumenter Andel sykepleiedokumenter Akershus universitetssykehus HF ,2 % 31,3 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF ,6 % 25,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 17,5 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % 16,3 % Sykehuset Telemark HF ,9 % 29,5 % Sykehuset Østfold HF ,5 % 18,4 % Sørlandet Sykehus HF ,1 % 14,8 % Vestre Viken HF ,1 % 26,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,9 % 22,8 % Betanien Hospital ,3 % 8,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % 42,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % 15,2 % Martina Hansens Hospital ,9 % 5,9 % Revmatismesykehuset 18 77,8 % 22,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % 22,7 % Tabell 41: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle og andel lege- og sykepleiedokumenter av dette 26

27 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Tabell 42: Antall åpne henvisningsperioder,uten avtalt ny kontakt Andel trombolysebehandling Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen 1. tertial tertial tertial 2012 Tabell 43: Trombolysebehandling ved hjerneinfarkt per 1. tertial 2012 til 2. tertial Kilde: Norsk pasientregister. 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial Akershus universitetssykehus HF 11,4 14,5 7,2 8,0 19,6 18,7 13,5 9,9 Oslo universitetssykehus HF 5,8 14,3 15,3 21,1 20,6 25,3 19,5 13,3 Sykehuset i Vestfold HF 8,4 11,3 11,7 24,2 16,7 20,0 11,3 15,3 Sykehuset Innlandet HF 2,0 6,6 6,3 6,4 7,2 16,7 12,2 6,7 Sykehuset Telemark HF 18,2 7,2 10,7 14,0 18,0 24,6 25,0 22,5 Sykehuset Østfold HF 1,9 3,3 2,7 19,1 18,1 21,0 14,4 9,7 Sørlandet sykehus HF 17,5 12,6 23,4 16,5 27,0 32,1 16,5 24,7 Vestre Viken HF 9,3 7,3 11,7 14,1 19,0 16,2 14,0 12,5 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 8,3 9,3 9,9 13,0 14,2 19,8 14,4 12,2 27

28 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Figur 19: Andel trombolyse fra 2011 til 1. tertial Kilde: Norsk pasientregister T1 Andel ventetider på nettsidene til Fritt sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker T T T T T1 T2 T3 T1 Hele landet Helse Midt Norge Helse Nord Helse Sør Øst Helse Vest Figur 20: Andel oppdaterte ventetidertil fritt sykehusvalg, 3. tertial tertial 28

29 Pasientbehandling Aktivitet somatikk Hittil i år HiÅ mot HiÅ Års.est vs års.bud DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) iht. "sørge for"-ansvaret ,9 % ,4 % ,9 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,7 % ,6 % ,7 % Tabell 44: Antall DRG-poeng for foretaksgruppeninkl private ideelle sykehus per desember Aktivitet somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Estimat per desember Avvik budsjett DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret ,2 % ,0 % ,2 % DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret ,4 % 371 0,7 % ,5 % DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret ,8 % ,1 % ,8 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,7 % ,5 % ,7 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,1 % ,1 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler "sørge for"-ansvaret ,8 % 461 1,9 % ,8 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Hittil i år Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Endring HiÅ - Prosent Faktisk Budsjett Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,2 % ,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,1 % ,9 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,3 % ,9 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,7 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,1 % ,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,8 % ,5 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,6 % 313 3,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,9 % ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % ,5 % Tabell 45: Nøkkeltall for pasientbehandlinger per desember % Desember 29

30 Forskning og innovasjon Forskning Forskning (alle beløp i 1000 kroner) 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. Driftskostnader til forskning i alt Driftskostnader til forskning i alt Herav somatikk Herav psykisk helsevern Herav TSB Lønnskostnader til forskning Herav somatikk Herav psykisk helsevern Herav TSB Andre driftskostnader til forskning Herav somatikk Herav psykisk helsevern Herav TSB Avskrivninger Kjøp/anskaffelse av instrumenter/utstyr Kjøp/anskaffelse av instrumenter/uts Herav somatikk Herav psykisk helsevern Herav TSB Antall utførte forskningsårsverk Antall utførte forskningsårsverk Herav somatikk Herav psykisk helsevern Herav TSB Antall overlege Herav somatikk Herav psykisk helsevern Herav TSB Ant. forskere, post docs, stipendiater, psykologer Herav somatikk Herav psykisk helsevern Herav TSB Antall øvrig sykehuspersonale Herav somatikk Herav psykisk helsevern Herav TSB Tabell 46: Forskning per tertial og Innovasjon 30

31 Innovasjon DOFI Patent Lisens/bedrift FORNY INNOMED Tabell 47: Nøkkelindikator totalt og OFU kontrakter er offentlige forskning og utviklingskontrakter Kilde: Inven2 og Innovasjon Norge Organisering og utvikling av fellestjenester Innkjøp og logistikk Tabell 48:Nøkkelindikatorer for innkjøp og logistikk Kilde: Helse Sør-Øst Budsjettet knyttet til indikator 3 er korrigert fra og med andre tertial på grunn av forsinkelser i anskaffelsesplaner. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS OFUkontrakter Foretak Inven2 totalt Helse Sør-Øst totalt Akershus universitetssykehus HF Oslo univeristetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF 3 Sykehuset i Vestfold HF 1 1 Sykehuset Innlandet HF 4 Sykehuset Telemark HF 1 1 Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF 3 Helse Sør-Øst RHF 1 Betanien Hospital 4 4 Diakonhjemmet Sykehus 1 Lovisenberg Diakonale sykehus 1 Indikator 1. tertial tertial tertial Faktisk kjøp på avtale 65,7 % 68,3 % 68,9 % 69,5 % 69,3 % 68,3 % 64,2 % 70,4 % 75,2 % >60% 2. Utnyttelse av elektronisk best.system 54,1 % 51,6 % 62,6 % 54,9 % 48,2 % 56,2 % 61,9 % 65,4 % 67,6 % >60% 3. Kjøp fra felles forsyningssenter 98,8 % 91,6 % 90,8 % 107,5 % 90,5 % 89,4 % 94,0 % 92,0 % 109,2 % >100% 4. Bruk av elektroniske produktkataloger 69,3 % 67,8 % 68,8 % 70,8 % 70,4 % 72,0 % 67,9 % 70,4 % 71,7 % >90% 5. Utnyttelse av aktiv forsyning 55,2 % 52,4 % 59,2 % 56,2 % 56,5 % 58,8 % 63,0 % 66,9 % 59,6 % tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial Mål Figur 21: Saksinngang og Kilde: Pasientreiser 31

32 Antall dager Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Helse Sør Øst Gjennomsnitt saksbehandlingstid landet Mål Figur 22: Saksbehandlingstid og Kilde: Pasientreiser Mobilisering av medarbeidere og ledere Helse Sør Øst foretaksgruppen Helse Sør Øst RHF Sykehuspartner Vestre Viken HF Sykehuset Sørlandet HF Sykehuset Østfold HF* Sykehuset Telemark HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehusapotekene Sunnaas HF Oslo universitetssykehus HF ** Akershus universitetssykehus HF Figur 23: Skåre på overordnet mål om involvering 2011 til * Sykehuset Østfold HF kjørt ikke undersøkelsen i

33 Indikatorer Deltakelse Jobbrelatert fravær* Engasjement (jobbtilfredsh et) Opplevd oppfølging av MU Akershus universitetssykehus HF 79 % % Oslo universitetssykehus (Stab, OSS, og KDI) 74 % % Sunnaas sykehus HF 82 % % Sykehusapotekene 90 % % Sykehuset i Vestfold HF 74 % % Sykehuset Innlandet HF 74 % % Sykehuset Telemark HF 73 % % Sykehuset Østfold HF 79 % %** Sørlandet sykehus HF 77 % % Vestre Viken HF 75 % % Sykehuspartner 95 % % Helse Sør-Øst RHF 95 % % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 77 % % Figur 24: Indikatorer medarbeiderundersøkelsen * 100 er lik ingen tilfeller av jobbrelatert fravær ** Sykehuset Østfold HF kjørt ikke undersøkelsen i Utvikling skåre på overordnet mål involvering Bemanningsutvikling og sykefravær jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur25: Bemanningsutvikling (brutto månedsverk) Kilde: Sykehuspartner Budsjett

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Ventelister mars 2008

Ventelister mars 2008 Ventelister mars 28 Gjennomsnittlig ventetid (for pasienter som står på venteliste) 31.12.7 11 dager 31.1.8 16 dager 29.2.8 15 dager 31.3.8 12 dager Jauuar 21 Mars 28 Antall på venteliste 31.12.7 4.9 pasienter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR 058-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer