Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Hovedstadsområdet Styresak - Desember

3 1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk 2012 Årsbudsjett/ mål Avvik Avvik i % 2011 % endring Kvalitet Ventetid 73,3 65,0 74,0 Fristbrudd 7,6 % 0 % Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" ,8 % ,3 % Herav kommunal medfinansiering ,4 % Utført i eget HF ,6 % ,7 % Polikliniske konsultasjoner Somatikk ,2 % ,9 % VoP ,9 % ,0 % BUP ,0 % ,5 % TSB ,0 % ,3 % Bemanning Brutto månedsverk ,5 % ,8 % Innleid arbeidskraft ,3 % ,2 % Overtid og ekstrahjelp ,6 % ,1 % Sykefravær (forrige måned) 7,6 % 7,4 % Økonomi Driftsinntekter ,2 % ,0 % Driftskostnader ,0 % ,3 % Netto finansresultat ,9 % ,0 % Resultat Styresak - Desember

4 1. Oppsummering Kvalitet Antall langtidsventende pasienter er redusert med 349 sammenlignet med forrige måned. Dugnadsprosessen Helse Sør-Øst RHF har med foretakene/sykehusene, fører til at ventelistene blir mer pålitelige, og det er økt bevissthet og fokus rundt ventelisteregistrering. Fagområdene VOP, BUP og TSB oppfyller alle minst målkravet på 65 dager. Andel fristbrudd viser en markant nedgang gjennom årets to siste måneder med om lag 4 prosentpoeng sammenlignet med oktober. Nedgangen er størst innen somatikk. Andel korridorpasienter, hovedsakelig innen somatikk, ligger på 1,6 prosent hittil i år, marginalt lavere enn i Utviklingen i år er ikke tilfredsstillende. Foretakene som har de største utfordringene her er Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til pasienten er ferdig vurdert er hittil i år på 5,9 dager. Dette er godt under dagens lovkrav på 30 dager. Styresak - Desember

5 1. Oppsummering Aktivitet Foretaksgruppen har hatt en noe lavere aktivitet i desember enn budsjettert. Samlet aktivitet utover budsjettet, målt i antall DRG-poeng i henhold til «sørge for»-ansvaret, er redusert til 0,8 prosent fra 1,1 prosent ved utgangen av november. Det har fra 2011 vært en aktivitetsvekst på 1,4 prosent. Øvrige aktivitetsparametere innen alle tjenesteområder er i desember lavere enn budsjettert. Dette gjelder i hovedsak også akkumulert for året. Per desember er antall liggedøgn innen somatikk redusert med om lag fra Likevel har sykehusene behandlet om lag flere døgnpasienter. Gjennomsnittlig liggetid for hele foretaksgruppen er redusert til 4,14 dager i 2012 mot 4,39 i Innen psykisk helsevern og TSB fortsetter trenden med høy poliklinisk aktivitet og en reduksjon innen døgn- og dagbehandling. Den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern er nesten 4 prosent høyere enn i 2011, mens den er 6,3 prosent høyere innen TSB. Antall døgnpasienter er noe høyere enn budsjettert på alle tre områder, og er omtrent på nivå med 2011 for psykisk helse, mens de er noe redusert for TSB. Styresak - Desember

6 1. Oppsummering Samhandlingsreformen Kommunenes evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter er fortsatt svært god. Det har gjennom året vært noen variasjoner fra måned til måned, men kommunene har gjennom hele året mottatt pasienter raskere enn forutsatt i budsjettet. Aktiviteten innen områder med kommunal medfinansiering har gjennom året i snitt vært noe høyere enn budsjettert. Flere kommuner er i gang med å bygge opp tilbud til disse pasientgruppene. Det vil ta noe tid før disse tilbudene er etablert og det er også usikkert hvilken effekt dette vil ha på aktiviteten her. Arbeidet med evaluering eller revidering av tjenesteavtaler pågår mellom foretakene/sykehusene og kommunene. Samarbeid om etablering og drift av kommunalt døgnbasert ø-hjelpstilbud er ett av fokusområdene ved implementering av samhandlingsreformen. Det er en klar forutsetning at disse plassene skal være tilbud til pasienter som ellers ville bli innlagt i sykehus. Det er stor ulikhet i mellom kommunene når det gjelder innleggelsesrate av ø-hjelp. Styresak - Desember

7 1. Oppsummering Bemanning Det negative budsjettavviket for bemanning, målt i brutto månedsverk, øker vesentlig både i november og desember. I desember er det et merforbruk på månedsverk i forhold til budsjett, og Oslo universitetssykehus HF står alene for over halvparten av merforbruket. Tilsvarende avvik for året er gjennomsnittlig 830 månedsverk. Merforbruket er i hovedsak relatert til at planlagte tiltak for nedbemanning ikke er blitt gjennomført som forutsatt. Høyere aktivitet enn budsjettert gir økte inntekter som isolert sett gir rom for noe høyere bemanning enn budsjettert. Videre kan noe av dette skyldes at det har vært en økning i antall årsverk med ekstern finansiering. Deler av økningen i brutto månedsverk fra november til desember skyldes også noe etterregistrering fra tidligere perioder. Det negative avviket i månedsverk avspeiler seg direkte i tilsvarende overskridelser på overtid og ekstrahjelp, samt innleie. Avviket på disse postene er i 2012 på henholdsvis 503 og 167 millioner kroner. De største overskridelser er ved foretakene i hovedstadsområdet. Sykefraværet utvikler seg i henhold til de samme sesongsvingninger som de siste tre årene, men tendensen for 2012 er at fraværet ligger på et høyere nivå enn tidligere. Utfordringen er fortsatt størst ved Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF. Det er samtidig en negativ utvikling ved flere foretak som tidligere har ligget stabilt lavt. Utviklingen i korrigert andel deltid blant de fast ansatte er positiv, og er nå på 25,4 prosent, som er en forbedring på nesten 17 prosent siden desember I hele foretaksgruppen er gjennomsnittlig juridisk stillingsprosent på 91,4 og korrigert stillingsprosent er oppe på 93,7. I januar var tallene henholdsvis 90,0 og 91,0 prosent. Styresak - Desember

8 1. Oppsummering Økonomi Foretaksgruppens foreløpige årsresultat på 56 millioner kroner er en kraftig forbedring siden årsestimat på minus 268 millioner kroner avgitt per november. I dette foreløpige årsresultatet er morselskapets generelle resultatbuffer på 180 millioner kroner hensyntatt og fordelt på foretakene i desember. De relativt lave inntektene i forhold til budsjett skyldes i stor grad at inntekter for utskrivningsklare pasienter er nærmere 190 millioner kroner lavere enn budsjettert. I tillegg har det vært et høyere salg fra Sykehuspartner og Sykehusapotekene, noe som medfører høyere elimineringer enn lagt til grunn i budsjettet. Det er også lavere inntekter enn budsjettert for øremerkede tilskudd, noe som ikke gir resultateffekt. I forhold til 2011 er samlede driftsinntekter økt med 6 prosent. I 2011 var det negative budsjettavviket på 478 millioner kroner. Det er fortsatt foretakene i hovedstadsområdet, samt Sykehuset Østfold HF og Sunnaas sykehus HF som har de største negative budsjettavvikene. Budsjettavviket ved årsslutt ved foretakene i hovedstadsområdet er likevel 382 millioner kroner bedre enn i fjor. Sum tilgjengelig likviditet er ved utgangen av 2012 cirka 3,7 milliarder kroner. Likviditetsbeholdningen per desember viser en netto bankbeholdning på 87 millioner kroner, cirka 1,4 milliarder kroner bedre enn budsjett. I all vesentlighet skyldes dette avviket endringer knyttet til investeringer og endringer i kortsiktig gjeld. Investeringsnivået ved årsslutt er cirka 520 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes forsinkelser i gjennomføring, se kommentarer side 50. Styresak - Desember

9 2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. Styresak - Desember

10 3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Krav for 2011 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ nov des uten rett 2012 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. Antall langtidsventende pasienter er redusert med 349 sammenlignet med forrige måned. For psykisk helsevern og TSB, med og uten rett til nødvendig helsehjelp, er ventetiden stabil og ligger under kravet om 65 dager i desember. Styresak - Desember

11 3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Desember Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2012 Akershus universitetssykehus HF 7 % 1 % 0 % 0 % 6 % 16 % Oslo universitetssykehus HF 14 % 6 % 0 % 0 % 13 % 14 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 2 % 1 % 1 % 4 % 2 % 4 % Sykehuset Telemark HF 2 % 2 % 2 % 0 % 2 % 5 % Sykehuset Østfold HF 2 % 1 % 5 % 0 % 2 % 3 % Sørlandet sykehus HF 3 % 7 % 15 % 2 % 4 % 6 % Vestre Viken HF 3 % 1 % 0 % 0 % 2 % 6 % Diakonhjemmet Sykehus 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 % 4 % 0 % 0 % 3 % 4 % Betanien Hospital 9 % 0 % 0 % 0 % 9 % 5 % Martina Hansens Hospital 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 7 % Revmatismesykehuset 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 5 % Private institusjoner med avtale med Helse Sør- Øst RHF 0 % 0 % 0 % 7 % 7 % 9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 5,1 % 2,1 % 1,3 % 2,6 % 4,8 % 7,6 % HiÅ Andel fristbrudd i 2012 er ikke tilfredsstillende, men utviklingen gjennom året har vist noe bedring. De største utfordringene har: Oslo Universitetssykehus HF innen somatikk og VOP Private avtaleinstitusjoner innen TSB Sørlandet sykehus HF innen BUP Betanien Hospital innen somatikk Styresak - Desember

12 3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 55 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og HiÅ HiÅ nov des tidspunkt for behandling i samme brev Akershus universitetssykehus HF 50 % 46 % 47 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 42 % 31 % 40 % Sykehuset i Vestfold HF* 51 % 49 % 60 % 75 % Sykehuset Innlandet HF 58 % 54 % 52 % Sykehuset Telemark HF 79 % 78 % 78 % 72 % Sykehuset Østfold HF 57 % 52 % 62 % Sørlandet sykehus HF 56 % 51 % 55 % 65 % Vestre Viken HF 54 % 54 % 58 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 58 % 55 % 58 % 71 % Betanien Hospital 70 % 75 % 59 % Diakonhjemmet Sykehus 64 % 66 % 78 % 79 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 56 % 92 % 79 % 69 % Martina Hansens Hospital 39 % 44 % 46 % Revmatismesykehuset 80 % 78 % 49 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 58 % 56 % 60 % 71 % * Sykehuset i Vestfold gjelder bare psykiatrisk virksomhet Styresak - Desember

13 3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Andel korridorpasienter somatikk 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk nov des HiÅ HiÅ Akershus universitetssykehus HF 3,9 % 4,6 % 3,1 % 3,6 % Oslo universitetssykehus HF 1,1 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,5 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % Sykehuset Innlandet HF 0,4 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % Sykehuset Telemark HF 3,0 % 3,8 % 3,9 % 2,6 % Sykehuset Østfold HF 3,9 % 2,5 % 3,4 % 3,6 % Sørlandet sykehus HF 0,5 % 0,8 % 0,5 % 0,4 % Vestre Viken HF 2,4 % 1,5 % 2,1 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 1,0 % 0,5 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,7 % 2,8 % 1,0 % 1,8 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,7 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % Det er gjennom de to siste årene marginale endringer i andel korridorpasienter, og utviklingen i 2012 er ikke tilfredsstillende. Det er hovedsakelig korridorpasienter innen somatikk. Foretakene som har de største utfordringene her er Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Styresak - Desember

14 3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 8,0 6,6 7,3 8,1 7,3 8,1 7,6 5,7 6,3 7,8 5,7 6,2 7,0 Oslo universitetssykehus HF 8,0 7,5 6,8 8,6 7,8 7,6 8,1 7,6 6,5 7,5 7,5 6,7 7,5 Sunnaas sykehus HF 7,3 7,0 9,7 9,3 7,7 6,5 9,7 10,1 6,7 7,0 8,4 9,3 8,1 Sykehuset i Vestfold HF 3,3 2,7 4,0 4,9 5,1 11,0 6,1 4,6 4,2 3,6 3,6 2,7 4,7 Sykehuset Innlandet HF 2,8 2,5 3,4 2,5 2,7 4,0 4,0 3,5 3,4 3,4 3,2 3,4 3,2 Sykehuset Telemark HF 2,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 3,1 2,3 2,2 2,3 2,0 2,4 2,3 Sykehuset Østfold HF 4,4 5,5 8,7 5,2 6,9 5,2 5,2 4,4 10,9 12,2 14,0 15,1 8,4 Sørlandet sykehus HF 3,8 4,2 4,3 5,0 4,9 5,0 3,4 4,0 4,2 4,2 4,9 4,6 4,4 Vestre Viken HF 7,1 2,8 3,0 2,2 4,5 4,4 5,0 2,7 2,6 2,3 2,3 2,9 3,5 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 5,4 4,5 5,2 5,0 5,4 6,0 5,6 4,6 5,1 5,6 5,5 5,6 5,3 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 5,8 6,6 4,5 4,0 4,9 3,0 3,9 4,1 3,7 2,6 2,3 2,6 4,0 Lovisenberg Diakonale Sykehus 7,4 7,0 7,2 5,4 5,3 7,6 7,0 10,5 13,7 8,0 8,1 9,3 7,7 Martina Hansens Hospital 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 2,0 2,2 3,6 3,0 4,3 4,3 3,6 3,5 Revmatismesykehuset 1,4 1,3 1,5 1,1 1,9 1,3 1,4 4,0 2,5 1,6 1,5 1,2 1,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 6,1 5,2 5,9 5,5 5,9 6,6 6,1 5,1 5,9 6,0 6,0 6,1 5,9 Gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til pasienten er ferdig vurdert er i 2012 på 5,9 dager og er godt under dagens lovkrav på 30 dager. Det er foreslått nytt lovkrav som innebærer at alle pasienter skal være ferdig vurdert innen 10 dager. Sykehuset Østfold HF skiller seg ut med en negativ utvikling. Mange av helseforetakene er i gang med opplæring av leger som skal vurdere henvisningene innen sitt spesialområde, noe som også bør lede til sammenlignbare henvisningsvurderinger på de ulike helseforetakene. Styresak - Desember

15 3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. Styresak - Desember

16 3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Rapporteringen på denne indikatoren inneholder en rekke dokumenter som av natur kan ha lengre behandlingstid enn 14 dager. Rapporten gir nok i tillegg et feil bilde for noen foretak/sykehus, og tallene er ikke sammenlignbare. Åpne dokumenter over 14 dager som er registrert på leger, sykepleiere og andre behandlere utgjør 80 prosent av det totale antallet for foretaksgruppen. Det arbeides med å finne ut av hva de resterende 20 prosent er. Tallene her må gjennomgås bedre, slik at det blir en renere rapport. De respektive foretak må se nærmere gjennom rapporten og hva som er registrert. Dette skal tas opp i arbeidssamling med kontaktpersonene i foretak/sykehus i Glemt av sykehuset på nyåret. Styresak - Desember

17 3. Kvalitet Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 43 % 54 % 39 % 41 % 45 % 38 % 44 % 45 % 43 % 47 % 61 % 62 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 18 % 18 % 18 % 18 % 13 % 10 % 11 % 13 % 19 % 16 % 21 % 20 % Sykehuset i Vestfold HF 42 % 42 % 55 % 60 % 57 % 56 % 66 % 58 % 42 % 53 % 61 % 71 % Sykehuset Innlandet HF 45 % 44 % 50 % 48 % 44 % 45 % 46 % 26 % 25 % 21 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 41 % 48 % 45 % 44 % 40 % 44 % 64 % 64 % 55 % 58 % Sørlandet sykehus HF 65 % 63 % 61 % 63 % 60 % 60 % 58 % 50 % 50 % 54 % 49 % 54 % Vestre Viken HF 26 % 27 % 31 % 32 % 43 % 50 % 38 % 38 % 37 % 39 % 36 % 36 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 41 % 35 % 45 % 46 % 49 % 50 % 47 % 44 % 46 % 44 % 45 % 44 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 39 % 39 % 39 % 38 % 38 % 36 % 31 % 35 % 13 % 16 % 27 % 33 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 22 % 13 % 18 % 14 % 35 % 11 % 16 % 13 % 13 % 17 % 12 % 18 % Martina Hansens Hospital 23 % 26 % 29 % 31 % 62 % 45 % 77 % 46 % 40 % 38 % 34 % 35 % Revmatismesykehuset 59 % 68 % 73 % 83 % 80 % 76 % 74 % 55 % 53 % 70 % 47 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 39 % 35 % 43 % 44 % 47 % 46 % 44 % 42 % 42 % 40 % 42 % 43 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Styresak - Desember

18 3. Kvalitet Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 46 % 36 % 47 % 44 % 40 % 49 % 43 % 42 % 42 % 38 % 22 % 22 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 31 % 31 % 31 % 29 % 30 % 29 % 27 % 27 % 45 % 21 % 15 % 12 % Sykehuset i Vestfold HF 23 % 20 % 25 % 21 % 20 % 18 % 18 % 20 % 23 % 20 % 18 % 18 % Sykehuset Innlandet HF 24 % 24 % 22 % 25 % 28 % 27 % 23 % 30 % 30 % 24 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 32 % 28 % 30 % 34 % 39 % 37 % 16 % 18 % 17 % 18 % Sørlandet sykehus HF 14 % 15 % 16 % 15 % 16 % 18 % 20 % 24 % 23 % 21 % 22 % 20 % Vestre Viken HF 40 % 37 % 33 % 34 % 36 % 40 % 37 % 37 % 36 % 30 % 33 % 33 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 32 % 23 % 28 % 28 % 27 % 30 % 31 % 33 % 29 % 28 % 25 % 23 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 37 % 36 % 36 % 36 % 39 % 41 % 46 % 44 % 60 % 54 % 28 % 34 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 32 % 39 % 35 % 40 % 57 % 32 % 33 % 38 % 36 % 26 % 28 % 23 % Martina Hansens Hospital 8 % 8 % 7 % 7 % 4 % 7 % 3 % 7 % 7 % 5 % 5 % 7 % Revmatismesykehuset 12 % 10 % 5 % 3 % 17 % 1 % 1 % 22 % 7 % 47 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 33 % 26 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 % 34 % 32 % 30 % 25 % 23 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Styresak - Desember

19 3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. Indikatoren gir oversikt over antall pasienter som ikke har fått videre oppfølgning i sykehusenes datasystemer. Den gode trenden fortsetter for Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Østfold HF der det er gjort en god ryddejobb. I tillegg har Sørlandet sykehus HF en fin trend og det totale antallet for Helse Sør-Øst er bra. Målet er at alle pasienter enten skal ha en kontrollavtale ved sykehuset eller kontakten med sykehuset skal avsluttes når pasienten reiser hjem. Målet er derfor null pasienter uten ny kontakt. Enkelte foretak har fremdeles en ryddejobb å gjøre. Styresak - Desember

20 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng ,3 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret 1,8 % 2,1 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,7 % 1,1 % 1,4 % 0,8 % 0,6 % jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret Antall budsjetterte DRG-poeng (periodisert) Avviket for 2012 er ytterligere redusert i desember i forhold til måneden før. Hittil i år per desember HiÅ HiÅ 2011 DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,3 % ,1 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,3 % ,1 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret ,4 % ,9 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,6 % ,0 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,4 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,0 % ,2 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"-ansvaret ,8 % ,4 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,4 % ,9 % Styresak - Desember

21 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Hittil i år Endring HiÅ Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF ,5 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % ,4 % Sunnaas sykehus HF ,5 % -65-1,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % 280 0,5 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,4 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,5 % ,4 % Sørlandet sykehus HF ,9 % 91 0,1 % Vestre Viken HF ,5 % ,5 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,6 % ,0 % Betanien Hospital ,9 % ,5 % Diakonhjemmet Sykehus ,5 % 885 5,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,1 % 812 5,2 % Martina Hansens Hospital ,1 % 164 2,1 % Revmatismesykehuset ,6 % -74-4,0 % Sum private ideelle sykehus ,5 % ,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % ,1 % Kjøp fra andre helseregioner ,4 % 720 5,5 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,4 % ,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,6 % ,0 % Med sørge for -ansvaret per utfører menes utført aktivitet ved det enkelte helseforetak/sykehus knyttet til pasienter fra Helse Sør-Øst, i tillegg til aktivitet kjøpt fra andre helseregioner og private aktører Styresak - Desember

22 4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % -20,0 % -30,0 % -40,0 % Antall polikliniske konsultasjoner - budsjettavvik per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Somatikk VoP BUP TSB Det er i desember en ytterligere nedgang i antall liggedøgn somatikk målt mot samme periode i Nedgangen er på om lag i desember. Innen psykisk helsevern og TSB fortsetter trenden med høy poliklinisk aktivitet og en reduksjon for døgn- og dagbehandling i forhold til Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Hittil i år Endring HiÅ Siste måned Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Faktisk Budsjett Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,3 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,5 % Antall dagbehandlinger ,5 % ,7 % Antall inntektsgivende polikl. kons ,2 % ,9 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,6 % 39 0,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,7 % ,1 % Antall polikliniske konsultasjoner ,9 % ,0 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,1 % 51 5 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,6 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,1 % Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % ,5 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,5 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,1 % Antall oppholdsdager - dagbeh ,0 % % Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % ,3 % Styresak - Desember

23 4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Somatikk VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per fagområde - Budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,9 % ,9 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % ,3 % ,6 % ,8 % Sunnaas sykehus HF ,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,4 % 369 0,6 % ,2 % ,5 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,7 % ,5 % 493 2,6 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,3 % ,6 % ,7 % Sykehuset Østfold HF ,7 % ,2 % -61-0,2 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,2 % ,6 % ,3 % Vestre Viken HF ,5 % 144 0,1 % ,7 % 910 4,2 % Helse Sør-Øst RHF ,6 % ,3 % ,8 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,4 % ,2 % ,9 % ,9 % Betanien Hospital ,3 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % ,8 % ,6 % ,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % 354 0,7 % ,3 % 892 5,8 % Martina Hansens Hospital ,8 % Revmatismesykehuset 112 1,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,9 % ,0 % ,0 % Avvikene knyttet til Helse Sør-Øst RHF VOP og TSB skyldes aktivitet utover minimumsnivået i de inngåtte avtalene. Dette har ingen økonomiske konsekvenser. Innen BUP er ikke avtalene til Helse Sør-Øst RHF kvantifiserbare og budsjettet er basert på erfaringstall fra tidligere år. Avtalene her er faste slik at heller ikke på dette området er økonomiske konsekvenser knyttet til meraktiviteten. Styresak - Desember

24 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter per mnd - Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per Budsjett per des des Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Kommunenes evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter er fortsatt langt bedre enn hva foretakene har budsjettert. Styresak - Desember

25 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Faktisk per des Budsjett per des Avvik Andel DRGpoeng knyttet til KM F av tot DRG-poeng Akershus universitetssykehus HF % Oslo universitetssykehus HF % Sunnaas sykehus HF % Sykehuset i Vestfold HF % Sykehuset Innlandet HF % Sykehuset Telemark HF % Sykehuset Østfold HF % Sørlandet sykehus HF % Vestre Viken HF % Helse Sør-Øst foretaksgruppen % Betanien Hospital % Diakonhjemmet Sykehus % Lovisenberg Diakonale Sykehus % Martina Hansens Hospital % Revmatismesykehuset % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus % Aktivitet innen kommunal medfinansiering er i desember igjen noe høyere enn budsjettert. Flere kommuner har nå under etablering tilbud til de store kronikergruppene. Det vil ta tid før tilbudene er etablert og det er usikkert hvilke konsekvenser de vil kunne få for medfinansieringen. Styresak - Desember

26 6. Bemanning Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. HiÅ per Totalt desember Hittil i år per desember (snitt) desember antall %-vis ansatte Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2012 endring per des Akershus universitetssykehus HF ,3 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % Sunnaas sykehus HF ,8 % 744 Sykehusapotekene HF ,1 % 765 Sykehuset i Vestfold HF ,7 % Sykehuset Innlandet HF ,8 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,1 % Sørlandet sykehus HF ,5 % Vestre Viken HF ,0 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,0 % 989 Helse Sør-Øst RHF ,3 % 162 Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3 % Styresak - Desember

27 6. Bemanning Sykefravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2010 Sykefravær 2011 Sykefravær 2012 Styresak - Desember

28 6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak november 2012 november 2011 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Akershus universitetssykehus HF 8,8 % 8,5 % 8,4 % 7,9 % Oslo universitetssykehus HF 8,1 % 7,6 % 7,7 % 7,3 % Sunnaas sykehus HF 6,6 % 8,3 % 7,4 % 7,1 % Sykehusapotekene HF 8,3 % 7,8 % 8,3 % 7,6 % Sykehuset i Vestfold HF 7,5 % 6,4 % 7,2 % 6,5 % Sykehuset Innlandet HF 8,0 % 8,0 % 7,8 % 7,9 % Sykehuset Telemark HF 7,0 % 7,0 % 6,9 % 6,8 % Sykehuset Østfold HF 8,4 % 7,7 % 8,2 % 7,8 % Sørlandet sykehus HF 7,7 % 6,7 % 6,9 % 6,6 % Vestre Viken HF 8,4 % 7,8 % 7,7 % 7,8 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 5,3 % 6,0 % 5,7 % 6,0 % Helse Sør-Øst RHF 3,8 % 3,8 % 3,2 % 3,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 8,0 % 7,6 % 7,6 % 7,4 % Sykefraværet utvikler seg i henhold til de samme sesongsvingninger som i de siste tre årene, men tendensen for 2012 er at fraværet ligger på et høyere nivå enn tidligere. For november er nivået 8,0 prosent mot 7,6 prosent i Hittil i år er sykefraværet på 7,6 prosent mot 7,4 prosent i Utfordringen er størst ved Sykehuset Østfold HF og Akershus universitetssykehus HF. Det er i tillegg en negativ utvikling ved flere foretak som tidligere har ligget stabilt lavt. Styresak - Desember

29 6. Bemanning Bemanning Deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Andel Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Korrigert andel juridisk stillingsprosent stillingsprosent deltid Akershus universitetssykehus HF ,0 % 92,0 % 19,9 % 94,1 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % 96,3 % 14,6 % 97,3 % Sunnaas sykehus HF ,4 % 93,4 % 22,5 % 95,2 % Sykehusapotekene HF ,8 % 94,7 % 11,4 % 97,9 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % 89,7 % 33,3 % 92,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % 87,8 % 30,0 % 92,0 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 88,7 % 34,2 % 91,5 % Sykehuset Østfold HF ,0 % 86,0 % 37,5 % 88,5 % Sørlandet sykehus HF ,8 % 86,6 % 34,2 % 90,5 % Vestre Viken HF ,6 % 91,0 % 31,2 % 92,7 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,7 % 99,2 % 2,4 % 99,3 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 98,6 % 1,3 % 98,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3 % 91,4 % 25,4 % 93,7 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole/universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Indikatorverdiene utvikler seg positivt i forhold til forrige måned. For eksempel er korrigert andel deltid redusert med nesten 17 prosent i Det vurderes fortsatt å være potensial for å redusere bruken av deltid. Oppfølging med helseforetakenes HR- direktører har kartlagt operasjonelle og kulturelle utfordringer som vil bli behandlet i 2013, samtidig som innsatsen utvides til også å inkludere de midlertidig ansatte. Etter bestilling fra HOD vil det i samarbeid med de øvrige helseregionene bli utarbeidet indikatorer for midlertidig ansatte. Styresak - Desember

30 6. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie- og lønnskostnader per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des På innleie- og lønnskostnader er det betydelige beløpsmessige budsjettavvik gjennom 2012, med en økning i nivået de siste månedene. Det er fortsatt foretakene i hovedstadsområdet som beløpsmessig har de største avvikene. Budsjettavvik innleie 2012 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2012 Innleid arbeidskraft hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell Styresak - Desember

31 6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp TNOK Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstahjelp per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik fast lønn 2012 Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp 2012 Oslo universitetssykehus HF har et stort avvik på fast lønn. For foretaksgruppen er det samlet sett kun marginale negative avvik for fast lønn. Det er betydelige negative avvik på overtid og ekstrahjelp for alle helseforetak. Utfordringen her er størst ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Fast lønn hittil i år Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. Styresak - Desember

32 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak TNOK Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan.11 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik den enkelte måned Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Des (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per des Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per des Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden Styresak - Desember

33 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2011 til 2012 TNOK Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) - Sammenligning 2011 og 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2012 Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2011 Des (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per des Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring 11- Endring 11- Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per des Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring 11- Endring 11- Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden Styresak - Desember

34 7. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter TNOK Akkumulert budsjettavvik og resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Foretak Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto drifts-inntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter Akershus universitetssykehus HF ,4 % -1,9 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % -0,8 % Sunnaas sykehus HF ,3 % -15,0 % Sykehusapotekene HF ,0 % -0,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 1,4 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % 1,5 % Sykehuset Telemark HF ,9 % 2,0 % Sykehuset Østfold HF ,5 % -1,2 % Sørlandet sykehus HF ,3 % 0,5 % Vestre Viken HF ,5 % -1,6 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,2 % 3,6 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % 2,7 % Resultat Helse Sør-Øst ,1 % 0,1 % Styresak - Desember

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang, Monsen, Eichler 75 51 29 00 Bodø, 13.12.2016 Styresak 149-2016 Virksomhetsrapport nr. 11-2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer