Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning."

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Styret har merket seg at det er positiv utvikling i driften i oktober også hensyntatt engangseffekter. Styret forutsetter at situasjonen i hovedstadsområdet fortsetter å ha høy ledelsesmessig oppmerksomhet og at arbeidet med tilpasninger, oppfølging og rapportering skjer i tråd med vedtak i styresak Hamar 13. desember 2011 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 18

2 1. Administrerende direktørs vurderinger og konklusjon Samlet sett har det vært en positiv aktivitetsutvikling også i oktober. Resultatene innen pasientbehandlingen er bedret fra 2010, men foretaksgruppen må fortsatt prioritere arbeidet med de langsiktige målene for tilgjengelighet til tjenestene, som skal nås innen NPRs tall per 2. tertial tyder på at antall nyhenvisninger fortsatt øker innen somatikk fra 2010 til 2011, mens det ser ut som presset på spesialisthelsetjenesten har stabilisert seg innen de øvrige tjenesteområder. Rapportert årsestimat for DRG-aktivitet i regionen samlet indikerer at man vil ligge kun 0,1 prosent lavere enn budsjettert for Den økte aktiviteten i foretaksgruppen gjør at flere pasienter får behandling i 2011 enn i Aktivitetsøkningen er likevel ikke tilstrekkelig til å bedre tilgjengeligheten målt ved gjennomsnittlige ventetider. Fram til 2. tertial utviklet gjennomsnittlig ventetid seg positivt, men den vanlige ventetidsøkningen etter sommerferien har vært mer uttalt i år enn tidligere. Per oktober er ventetiden hittil i år i gjennomsnitt på 75 dager for alle, hvorav rettighetspasientene i snitt ventet 65 dager. Den er lavere enn i 2010 både innen psykisk helsevern og TSB. Det er en gledelig utvikling innen psykisk helsevern barn og unge hvor det aldri har vært kortere ventetider enn det som er registrert i oktober. Den positive utviklingen på andel fristbrudd har fortsatt i oktober og samlet andel fristbrudd i oktober var på 7,0 prosent, ned fra 10,1 prosent i august og 8,1 prosent i september. Flere foretak har nå en lav andel fristbrudd og det har også vært en positiv utvikling ved de helseforetak som har en høy andel fristbrudd. Det er fortsatt Akershus universitetssykehus HF som trekker opp andel fristbrudd for foretaksgruppen i 2011, men utviklingen er god og fra august til oktober er andel fristbrudd somatikk redusert fra 43 til 22 prosent. Kartlegging av ufrivillig deltid er blitt satt i verk i foretaksgruppen og andel heltid er fortsatt på 62 prosent det vil si andel deltidstillinger har vært stabil på 38 prosent gjennom hele prosent av alle ansatte i Helse Sør-Øst arbeider i 70 prosent stilling eller mer. Helse Sør- Øst RHF vil følge opp arbeidet med å redusere ufrivillig deltid, men ennå viktigere for pasientsikkerheten vil det være å sikre kontinuitet i tjenesten ved at det som hovedregel skal være fulltidsansatte i spesialisthelsetjenesten. Tiltak for å øke andelen fulltidsansatte og begrense bruk av ufrivillig deltid og midlertidige ansettelser i helseforetakene skal videreføres av foretakene i 2012 i tråd med vedtatt handlingsplan. Utviklingen i sykefraværet gjennom året har vært positiv og bryter med den nasjonale trenden hvor sykefraværet øker, spesielt for kvinner. Fraværet følger de normale sesongmessige svingninger og er per oktober på 6,73 prosent, men ser totalt sett ut til å legge seg på et noe lavere nivå i 2011 enn i Det negative budsjettavviket i foretaksgruppen er per oktober på 606 millioner kroner og dette er en forbedring fra september på 130 millioner kroner. Av forbedringen skyldes om lag 120 millioner kroner engangsforhold som salg av Søndre Borgen, kompensasjon for 22. juli og økt enhetspris DRG. Utviklingen er fortsatt negativ i hovedstadsområdet og administrerende direktør ser svært alvorlig på situasjonen her. Det er som tidligere bemanningsutviklingen i foretaksgruppen som er hovedårsaken til den negative resultatutviklingen. Hittil i år er budsjettavviket på bemanning på 1,5 prosent og utgjør gjennomsnittlig 816 månedsverk. Det er en reduksjonen i månedsverk fra september til oktober, som i all hovedsak er ved Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF. Det er Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF som samlet sett genererer det negative avviket knyttet til bemanning. Side 2 av 18

3 Estimert årsresultat i foretaksgruppen er negativt med 893 millioner kroner og det er en forbedring på 70 millioner kroner fra september. Akershus universitetssykehus HF har en økning på 10 millioner kroner i sitt negative årsestimat. De største positive endringene i årsestimatene har Sykehuset Telemark HF med 15 millioner kroner, og Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF med 10 millioner kroner, og dette forsterker inntrykket av at de fleste helseforetakene har god økonomisk kontroll. Oslo universitetssykehus HF har i forbindelse med rapporteringen opprettholdt sitt årsestimat fra september med et underskudd på 920 millioner kroner, som gir et negativt avvik mot budsjett på 520 millioner kroner. Foretaket har foretatt en ny vurdering frem mot styremøte den hvor det negative avviket mot budsjett for 2011 er i størrelsesorden 450 til 500 millioner kroner. Likviditetsprognosen per er 560 millioner kroner i tilgjengelig likviditet for foretaksgruppen. Foretakene i hovedstadsområdet har et samlet estimert årsresultat på minus 1,262 milliarder kroner, som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 933 millioner kroner og en økning på 10 millioner fra september måned. Oslo universitetssykehus HF har i oktober et positivt budsjettavvik på cirka 73 millioner kroner. Forbedringen er i all hovedsak relatert til engangsforhold som midler til dekning av kostnader knyttet til 22. juli og økt enhetspris DRG. Det er fortsatt store negative avvik knyttet til løpende drift. Akershus universitetssykehus HF har per oktober et negativt budsjettavvik på 115 millioner kroner, med en forverring på 11 millioner kroner i oktober. Resultatet i oktober og periodisering ut året gjør at foretaket øker det negative årsestimatet med 10 millioner kroner til130 millioner kroner. Per oktober har Vestre Viken HF et negativt resultat på 197 millioner kroner. Dette gir et negativt budsjettavvik på 237 millioner kroner, med en forverring på 9 millioner kroner i perioden. Det er fortsatt en risiko for ytterligere budsjettavvik ved årets slutt, men Vestre Viken HF opprettholder tidligere negative årsestimat på 212 millioner kroner, tilsvarende et negativt budsjettavvik på 283 millioner kroner. Ved foretakene i hovedstadsområdet er det budsjettert med en bemanningsreduksjon i Hittil i år har Oslo universitetssykehus HF et gjennomsnittlig negativt budsjettavvik på 772 månedsverk. Dette er en liten økning fra september, og tilsvarer et negativt budsjettavvik per oktober på 4,6 prosent. Ved Vestre Viken HF har økningen i bemanning gjennom 2011 stoppet opp i september. I oktober er bemanningen redusert med 216 månedsverk og er for første gang i år på nivå med Det er gjennomført en tett oppfølging av forpliktende prognoser for reduksjon i bemanning, variable lønnskostnader og driftskostnader ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Det er viktig at tiltakene som iverksettes for kontroll på driften i 2011 gir en start på 2012 i tråd med budsjett og mål for Det må legges vekt på at tiltak er faglige forsvarlige og ivaretar både pasientenes og de ansattes rettigheter på en god måte samtidig som de bidrar til å sikre målet i hovedstadsområdet. Side 3 av 18

4 2. Hovedmål, krav og status Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 2010 Status hittil i år (gj. Snitt) Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 90 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) % Pasienten opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 8,4 % 10% 5% 0% 10% Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % * 3 % 5% 5,0 % 0% Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 71,6 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet ** 400 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (MNOK) Budsjettavvik = ,4 200 *) Rapporteres pr kvartal **) Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Tabell 1: Status for hovedmål 2011 Mål: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienten opplever ikke fristbrudd Figur 1 viser at fristbruddsandelene for somatikk og TSB ikke har hatt en like positiv utvikling i 2011 som i 2010, mens den gode trendlinjen har fortsatt innen psykisk helsevern. Isolert for oktober er samlet andel fristbrudd på 7 prosent. Det har vært en positiv utvikling de to siste månedene, og hittil i år er resultatet for foretaksgruppen 8,4 prosent. Dette skyldes i stor grad at Vestre Viken HF det siste året har arbeidet svært godt for å redusere sine fristbruddsandeler, samt en fortsatt god utvikling ved Akershus universitetssykehus HF med en nedgang fra 45 prosent i august til 22 prosent i oktober innen somatikk. Tabell 2 viser likevel at disse to foretakene, sammen med Oslo universitetssykehus HF, fremdeles bidrar betydelig til at samlet resultat for foretaksgruppen ikke er lavere. Side 4 av 18

5 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 1: Andel fristbrudd per tjenesteområde Somatikk Psykisk helsevern Tverrfagelig spesialistert rusbehandling (TSB) Andel fristbrudd hittil i år per oktober Somatikk PHV TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 27,2 % 26,3 % 8,9 % 26,8 % Oslo universitetssykehus HF 12,8 % 11,6 % 18,0 % 12,9 % Psykiatrien i Vestfold HF 1,5 % 1,1 % 1,4 % Sunnaas sykehus HF 1,1 % 1,1 % Sykehuset i Vestfold HF 0,9 % 0,9 % Sykehuset Innlandet HF 8,7 % 13,3 % 10,6 % 9,1 % Sykehuset Telemark HF 2,4 % 1,8 % 2,3 % 2,3 % Sykehuset Østfold HF 4,0 % 1,7 % 3,0 % 3,5 % Sørlandet sykehus HF 2,0 % 1,2 % 1,3 % 1,9 % Vestre Viken HF 19,0 % 4,8 % 4,8 % 16,9 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 9,0 % 5,4 % 5,4 % 8,6 % Betanien Hospital 0,7 % 0,7 % Diakonhjemmet Sykehus 1,5 % 1,1 % 0,0 % 1,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 6,5 % 1,6 % 0,3 % 5,6 % Martina Hansens Hospital 10,5 % 10,5 % Revmatismesykehuset 1,9 % 1,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 8,8 % 5,1 % 5,2 % 8,4 % Grønn = tre laveste, Rød = tre høyeste Tabell 2:Fristbrudd per foretak Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010 nivå Foreløpige ventetidstall for alle tjenesteområder (pasienter med og uten rett) viser en nedgang fra 84 dager i september til 79 dager i oktober. Det er en reduksjon i ventetidene på alle tjenesteområder. For somatikk er nedgangen på 3 dager, for BUP 14 dager og for VOP og TSB 5 dager. Tabell 3 viser reduksjonene i ventetidene for rettighetspasienter når en sammenligner oktober 2011 med oktober Side 5 av 18

6 Okt 2010 Okt 2011 Endring Somatikk Psykisk helsevern barn og unge Psykisk helsevern voksne Rusbehandling (TSB) Tabell 3: Sammenligning og endring av gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett, registrert i oktober 2010 og 2011 I samsvar med tidligere rapporteringer viser Figur 2 at vi for somatikk har hatt en kraftigere ventetidsøkning etter ferieavviklingen i 2011 enn i 2009 og Samtidig viser oktobertallene at ventetidsøkningen varer lenger i 2011, selv om det nå er en reduksjon. Den økningen av nyhenviste pasienter som NPR har påvist for somatikk hittil i 2011 kan være en viktig forklaring, som også gjør at noen helseforetak ikke klarer å prioritere pasienter uten rett på egne ventelister. Dette medfører også at antallet ventende pasienter øker innen somatikk jan feb mar 1T mai jun jul 2T sep okt nov 3T jan feb mar 1T mai jun jul 2T sep okt nov 3T jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern voksen Psykisk helsevern barn og unge Tverrfagelig spesialistert rusbehandling (TSB) Krav for 2011 Figur 2: Ventetid per måned fordelt på tjenesteområder Side 6 av 18

7 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Alle tjenesteområder - (med og uten rett) Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner Grønn =< 64, Rød > 65 Tabell 4: Gjennomsnittlig ventetid per helseforetak (dager) Hittil i år per oktober Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Mål: Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Fortsatt er det kun to foretak som har rapportert på dette målet og nivået som vises er derfor ikke representativt for regionen. Forutsetningen for å kunne trekke ut data for timeavtale er nødvendig tilpasning i de pasientadministrative datasystemene. Alle foretak må oppgradere til DIPS versjon 6.0 for å kunne ta i bruk ny modul. Det pågår nå testing av denne modulen i DIPS ved tre foretak og testresultatene er positive, men det er utfordringer med ytelsen til rapportfunksjonaliteten. Mål: Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent Fra og med 2011 gjennomfører helseforetakene og sykehusene i regionen prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner 4 ganger årlig i regi av Folkehelseinstituttet. Siden prevalens er et punktmål en enkelt dag, må en følge trenden i utviklingen over tid. For Helse Sør-Øst viser Figur 3 en positiv trend, ved at prevalensen samlet er redusert fra et gjennomsnitt på 6,2 prosent i 2008 til et snitt på under 5 prosent i Sammenlignet med de andre helseregionene har Helse Sør-Øst hatt de beste resultatene i perioden Årets siste punktmåling skjer 30. november. Side 7 av 18

8 7,0 % 6,0 % 5,0 % 6,0 % 6,3 % 5,3 % 5,6 % 5,0 % 5,5 % 4,8 % 5,3 % 4,6 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2. kvartal 4. kvartal 2. kvartal 4. kvartal 2. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Figur 3: Prevalens sykehusinfeksjoner Helse Sør-Øst Det er betydelige variasjoner i resultatene for foretakene og sykehusene, hvorav noen er naturlige på grunn av ulikheter i pasientsammensetning og funksjoner. Alle helseforetakene/sykehusene følger egne tiltaksplaner utarbeidet for målet, og for 2012 skal de sette egne mål for resultatoppnåelsen. I tillegg blir smitteverntiltak for alle et prioritert område i pasientsikkerhetskampanjen. Mål: Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Årets medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i perioden september til november og resultatene vil bli presentert styret i rapporten for 3. tertial. Mål: Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Helse Sør-Øst Faktisk Denne periode Hittil i år Endring hittil i år 2011 mot Avvik budsjett Avvik i % Faktisk Avvik budsjett Avvik i % Faktisk Endring Endring i % Basisramme ,1 % ,0 % ,9 % Aktivitetsbaserte inntekter ,1 % ,4 % ,5 % Andre inntekter ,1 % ,7 % ,7 % Sum driftsinntekter ,0 % ,4 % ,1 % Lønn -og innleiekostnader ,4 % ,9 % ,9 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,6 % ,2 % ,0 % Andre driftskostnader ,2 % ,6 % ,4 % Sum driftskostnader ,2 % ,0 % ,4 % Driftsresultat Netto finans ,5 % ,5 % ,1 % Resultat Tabell 5: Resultat for foretaksgruppen (i tusen kroner) Negative budsjettavvik på inntektssiden vises med negative fortegn, mens det på kostnadssiden vises med positive fortegn. Side 8 av 18

9 Okt (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Es timat Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Es timat Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden Foretaksgruppen resultatutvikling Hovedstaden resultatutvikling (tall i ) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des (tall i ) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Årsestimat Akk. budsjettavvik Akk. Resultat Akk. budsjett Årsestimat Akk. Budsjettavvik Akk. Resultat Akk. Budsjett Tabell 6: Resultat (i tusen kroner) per helseforetak Økonomisk resultat Samlet har foretaksgruppen per oktober et negativt budsjettavvik på 606 millioner kroner og dette er en forbedring fra september på 130 millioner kroner. Av forbedringen skyldes om lag 120 millioner kroner engangsforhold ved rapporteringen i oktober. Herav utgjør salg av Søndre Borgen 46,6 millioner kroner, kompensasjon for 22. juli 46 millioner kroner og økt enhetspris DRG 19,8 millioner kroner. Foretakene i hovedstadsområdet har et negativt budsjettavvik på 712 millioner kroner. Årsestimatet for foretaksgruppen er negativt med 893 millioner kroner. Dette er en forbedring på 70 millioner kroner fra september. Oslo universitetssykehus HF har i forbindelse med rapporteringen opprettholdt sitt årsestimat fra september med et underskudd på 920 millioner kroner, som gir et negativt avvik mot budsjett på 520 millioner kroner. Akershus universitetssykehus HF er det eneste foretaket med et forverret årsestimat i oktober og de øker avviket med 10 millioner kroner til minus 130 millioner kroner. Av positive endringer i årsestimatet er Sykehuset Telemark HF med 15 millioner kroner og Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF med 10 millioner kroner hver. Akershus universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF har per oktober et negativt budsjettavvik på 115 millioner kroner, en forverring på 11 millioner kroner i oktober. Som tidligere er det negative avviket i hovedsak relatert til innleie, gjestepasientkostnader og et negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter. Foretaket har høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert med et negativt akkumulert budsjettavvik på 55 millioner kroner. Dette henger sammen med lavere aktivitet enn planlagt og at Oslo universitetssykehus HF fortsatt behandler pasienter som tilhører nytt opptaksområdet for Akershus universitetssykehus HF. Side 9 av 18

10 Det er et akkumulert merforbruk på lønn og innleie eksklusiv pensjon på 80 millioner kroner. I dette avviket ligger et mindreforbruk på fastlønn på 69 millioner kroner. Totalavviket på lønn må ses i sammenheng med prosessen med rekruttering av fast ansatte. I oktober er bemanningen kun 35 månedsverk lavere enn budsjettet og utfordringen knyttet til rekruttering gjelder nå spesielle grupper av ansatte. Det negative årsestimatet er økt med 10 millioner kroner til 130 millioner kroner. Årsaken er primært knyttet til resultatutviklingen i oktober og periodiseringen ut året. Foretaket har en positiv utvikling i andel fristbrudd med 43 prosent i august, 32 prosent i september og 22 prosent i oktober. Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF har per oktober et negativt budsjettavvik på cirka 360 millioner kroner (inkludert nedskriving av prosjekt Klinisk arbeidsflate på til sammen 125 millioner kroner). Det er en forbedring på 73 millioner kroner i oktober. Av forbedringen i oktober er cirka 43 millioner kroner relatert til engangsforhold, herunder inntektsføring av midler til dekning av kostnader knyttet til terrorangrepene 22. juli, økt enhetspris DRG og andre ekstraordinære inntekter. I tillegg er det i oktober høyere aktivitet enn budsjettert med tilhørende høyere aktivitetsbaserte inntekter og oppløsning av tidligere avsetning, som bidrar til det positive resultatet for måneden. Det er fortsatt store negative avvik knyttet til underliggende driften. Foretaket har i forbindelse med rapporteringen opprettholdt sitt årsestimat fra september med et underskudd på 920 millioner kroner, som gir et negativt avvik mot budsjett på 520 millioner kroner. Når det gjelder bemanning har foretaket hatt en gjennomsnittlig økning på 772 månedsverk i forhold til budsjett per oktober. Vestre Viken HF Per oktober har foretaket et negativt resultat på 197 millioner kroner. Dette gir et negativt budsjettavvik på 237 millioner kroner, en forverring på 9 millioner kroner i perioden. Foretaket har en aktivitetssvikt målt i antall DRG-poeng på 3,9 prosent per oktober. Det er estimert i overkant av 2,2 prosent lavere aktivitet for året enn budsjettert. Estimatet er ambisiøst, men foretaket velger å opprettholde dette. Foretaket vurderer at det er en risiko for et budsjettavvik opp mot 333 millioner kroner ved årets slutt, men opprettholder et negativt årsestimat på 212 millioner kroner, tilsvarende et budsjettavvik på 283 millioner kroner. Vestre Viken HF hatt en gjennomsnittlig økning på 220 månedsverk i forhold til budsjett per oktober, men det månedlige avviket er redusert fra 449 i september til 230 i oktober. Foretaket har hatt en reduksjon i andel fristbrudd gjennom året og andel fristbrudd somatikk er nede på 7 prosent i oktober. For psykisk helsevern og TSB er fristbrudd i oktober på henholdsvis 2,5 og 8,5 prosent. Side 10 av 18

11 Likviditet IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likviditet regnskap Likviditetsprognose Likviditets budsjett Driftskreditt ramme Figur 4: Likviditetsutvikling for hele foretaksgruppen Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har ved utgangen av oktober tilgjengelig millioner kroner av opptrukket driftskreditt på millioner kroner. Dette gir en netto likviditetssituasjon på minus millioner kroner, 768 millioner kroner bedre enn budsjett. Negativ resultatutvikling motsvares delvis av forsinket og utsatt gjennomføring av investeringer, og periodens positive avvik mot budsjett skyldes i hovedsak periodiseringsutfordringer som ikke forventes å bedre gruppens likviditet ved utgangen av året. Likviditetsprognosen for året viser et negativt budsjettavvik på 416 millioner kroner. Dette avviket er i hovedsak knyttet til negativ resultatutvikling i fortaksgruppen, men motsvares delvis av estimert reduksjon i utbetalinger til investeringer. Likviditetsprognosen per oktober viser tilgjengelig likviditet på 560 millioner kroner ved utgangen av året. Helse og omsorgsdepartementet har fristilt premiefondsmidler fra 2010 til å dekke økte pensjonspremier i Helse Sør-Øst RHF har forutsatt at likviditetseffekter fra pensjon er nøytrale ved at Helse og omsorgsdepartementet utvider gruppens driftskredittramme for å dekke resterende premieøkning i henhold til Prop. 120 S og tidligere praksis. Side 11 av 18

12 Hovedkrav for 2011 Krav 2011 Krav Utvikling fra januar % Status hittil i år (gjen.snitt) Det skal normalt ikke være korridorpasienter - somatikk 0 % 1,7 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter - psykisk helsevern 0 % 0,1 % Tabell 7: Status for hovedkrav 2011 Krav: 100 pst. Av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Epikriser rapporteres kun per tertial. 0% 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Krav: Det skal normalt ikke være korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk er redusert fra en topp på 2,1 prosent i februar til 1,6 prosent i oktober, og er noe lavere enn på samme tid i Det har vært en reduksjon i andel korridorpasienter ved Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF samt Lovisenberg Diakonale sykehus i løpet av året. Ved Sørlandet sykehus HF, Sykehuset Innlandet HF samt Diakonhjemmet Sykehus er andelen under 1 prosent. Ved Akershus universitetssykehus HF har andel korridorpasienter økt i løpet av året og andelen er nå høy og bidrar vesentlig til den totale andel for foretaksgruppen. Innen psykisk helsevern er problematikken med korridorpasienter nå praktisk talt borte. 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern Figur 5: Korridorpasienter per tjenesteområde Side 12 av 18

13 3. Drift Aktivitet Hittil i år HiÅ 2011 mot HiÅ 2010 DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,0 % ,3 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,6 % ,0 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret ,7 % ,0 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret ,7 % ,1 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,0 % ,2 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,0 % ,9 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"- ansvaret Tabell 8: Aktivitet somatikk for foretaksgruppen ,9 % ,8 % Hittil i år HiÅ 2011 mot HiÅ 2010 Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,3 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,5 % Antall dagbehandlinger ,4 % ,8 % Antall inntektsgivende polikl. kons ,2 % ,7 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,6 % -25-0,1 % 36 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,8 % 35 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,9 % ,6 % 39 % Antall polikliniske konsultasjoner ,7 % ,9 % 87 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,2 % -30-3,6 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,7 % 105 0,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner ,4 % ,9 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,4 % 455 6,7 % 22 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,4 % 62 % Antall oppholdsdager - dagbeh ,5 % ,6 % 24 % Antall polikliniske konsultasjoner ,8 % ,1 % 15 % Tabell 9: Antall behandlinger Andel DPS Andel privat Somatikk Aktiviteten målt i antall DRG-poeng viser en stabil og god utvikling etter 1. tertial. Det negative budsjettavviket hva gjelder DRG-poeng knyttet til Sørge for -ansvaret for døgn, dag og poliklinikk er per oktober på minus 0,7 prosent, mot minus 0,5 prosent per september. Aktiviteten hittil i år er 1,1 prosent bedre enn samme periode i Negativt budsjettavvik målt i antall DRG-poeng kan til en viss grad knyttes til færre døgnopphold enn periodisert budsjett hittil. Rapportert årsestimat indikerer at man vil ligge kun 0,1 prosent under budsjett, dette utgjør 504 DRG-poeng. I forhold til årsestimat avgitt forrige måned er det gjort marginale endringer ved helseforetakene, med unntak av Oslo universitetssykehus HF som har justert opp sitt Side 13 av 18

14 årsestimat. Helse Sør-Øst RHF har stilt spørsmål ved de ambisiøse målsetningene for aktiviteten de to siste månedene i år overfor Sykehuset Østfold HF, Vestre Viken HF og Sykehuset Innlandet HF. Foretakene har i sine tilbakemeldinger valgt å opprettholde sine årsestimater. Antall DRG-poeng knyttet til sørge for -ansvaret for dyre biologiske legemidler er 6 prosent lavere enn budsjettert per oktober, marginalt bedre enn per september. Psykisk helsevern For psykisk helsevern voksne (VOP) og barn og ungdom (BUP) er samlet aktivitet nær budsjettmålene hittil. Den polikliniske aktiviteten er 4,9 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2010 for VOP og 3,9 prosent høyere for BUP. Utviklingen innen psykisk helsevern tyder på at behandling i større grad dreies mot poliklinisk behandling og i samsvar med målet om en økning på dette omsorgsnivået. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Samlet aktivitetsutvikling innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er tilfredsstillende og over budsjettmålene hittil i år. Bemanning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Budsjett Figur 6: Utvikling i månedsverk Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har en budsjettert økonomisk ramme som gir rom for en bemanningsvekst på cirka årsverk i 2011 i forhold til nivået for Bemanningsutviklingen hittil i år er ikke i samsvar med det budsjetterte nivået, men i oktober måned er samlet reduksjon i antall månedsverk større enn reduksjonen i det periodiserte budsjettet for måneden. Dette innebærer at det negative budsjettavviket på antall månedsverk er redusert fra i september til i oktober. Veksten fra samme periode sist år er på gjennomsnittlig 893 månedsverk eller om lag 1,6 prosent. Per oktober er gjennomsnittlig antall månedsverk mot et budsjett på og differansen er 1,5 prosent av budsjettert bemanning. Reduksjonen i månedsverk fra september til oktober er i all hovedsak ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF, men det er fortsatt disse to foretakene som i genererer det negative avviket knyttet til bemanning og hovedutfordringen er knyttet til hovedstadsområdet. Side 14 av 18

15 I forbindelse med endret pasientgrunnlag fra ble om lag 561 årsverk virksomhetsoverdratt fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF. I tillegg ble det overført om lag 241 årsverk til Akershus universitetssykehus og om lag 22 årsverk fra til Vestre Viken HF ved frivillig overgang fra Oslo universitetssykehus HF. Totalt fikk 823 årsverk endret tilhørighet fra Denne periode Hittil i år (snitt) HiÅ 2011 mot HiÅ 2010 Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Denne hittil i år periode (snitt) 2010 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Tabell 10: Brutto månedsverk per helseforetak Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF har samlet budsjettert en bemanningsvekst på cirka 500 årsverk. Sykehuset Innlandet HF ligger fortsatt noe etter det budsjetterte nivået og har også et positivt budsjettavvik på 77 millioner kroner på lønn og innleie. Sørlandet sykehus HF har til tross for en budsjettert vekst et overforbruk målt i faktiske månedsverk (gjennomsnitt) og et overforbruk på lønn og innleie på 21 millioner kroner. Side 15 av 18

16 Lønn til ansatte - fast Lønn til ansatte - variabel SUM Tabell 11: Fordeling av lønn fast og variabel (negativt fortegn er lik mindreforbruk i forhold til budsjett) Avvik mot Avvik mot Avvik mot Årsestimat budsjett estimat Avvik mot Års- Foretak HiÅ årsbudsjett HiÅ årsbudsjett budsjett Sum budsjettavvik HiÅ Sum estimatavvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst På lønn og innleie er samlet merforbruk i hovedstadsområdet på 604 millioner kroner, og utgjør 3,6 prosent av budsjettet for lønn og innleie ved de tre foretakene. Per oktober har Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF henholdsvis 43, 436 og 125 millioner kroner i overforbruk knyttet til lønn og innleie. Tabell 11 viser lønnkostnader fordelt på fast og variabel lønn. Det er et lite positivt avvik på fast lønn, mens det er variabel lønn for eksempel overtid og ekstrahjelp som utgjør det negative avviket. I hovedstadsområdet skiller Vestre Viken HF seg ut med et stort negativt avvik på fast lønn, mens både Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF har store avvik på variabel lønn. Det gjøres oppmerksom på at de negative budsjettavvikene samlet sett til en viss grad blir kompensert gjennom høyere refusjon av sykepenger enn budsjettert. Sykefravær 9,0 % ,5 % 8,0 % 7,94 % 8,28 % 8,11 % Sykefravær i prosent 7,5 % 7,0 % 6,5 % 7,08 % 7,15 % 6,99 % 7,30 % 6,14 % 6,73 % Sykefraværsdagsverk 6,0 % 5,5 % ,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 Sykefraværs dagsverk 2011 Sykefravær 2010 Sykefravær 2011 Akkumulert sykefravær 2011 Figur 7: Utvikling sykefravær Side 16 av 18

17 Utviklingen gjennom året har vært positiv og bryter med den nasjonale trenden hvor sykefraværet øker, spesielt for kvinner. Både i august og september ligger sykefraværet godt under fraværet samme periode i 2010 og ser totalt sett ut til å legge seg på et noe lavere nivå i 2011 enn i Deltid Andel deltid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt HiÅ Andel Antall ansatte i 100% stilling % Antall ansatte 90-99,9% stilling % Antall ansatte 80-89,9% stilling % Antall ansatte 70-79,9% stilling % Antall ansatte 60-69,9% stilling % Antall ansatte 50-59,9% stilling % Antall ansatte 40-49,9% stilling % Antall ansatte 30-39,9% stilling % Antall ansatte 20-29,9% stilling % Antall ansatte 10-19,9% stilling % Antall ansatte 0,1-9,9% stilling % Sum antall ansatte % Antall ansatte på timer Tabell 12: Andel deltid (uten timeansatte) Foretakenes sluttrapporter fra kartlegging av deltid våren 2011 ble presentert for styret i Helse Sør-Øst Resultatene viser store variasjoner i foretakenes utfordringsbilde. Noen foretak, spesielt i Oslo-området, har relativt få ansatte på ufrivillig deltid, men et flertall av våre virksomheter har likevel betydelige utfordringer. Alle foretak arbeider i samarbeid med ansattes representanter for å tilpasse tiltak til de enkelte deltidsansattes ønsker og behov. Helse Sør-Øst RHF har gjennom hele året fulgt foretakenes arbeid tett. Aktuelle rammer og føringer drøftes blant annet i HR-direktørmøtene og i samarbeid med de konserntillitsvalgte. Det er nå etablert en ny registrerings- og rapporteringsløsning i HR-systemet (Personalportalen). Fra kan alle deltidsansatte selv registrere status og ønsker om endringer. Ledere vurderer ønskene, gir direkte tilbakemelding og godkjenner eventuelle endringer løpende. Løsningen er mer enn et registrerings- og rapporteringsverktøy og skal gi grunnlag for en direkte dialog mellom ledere og medarbeidere om hensiktsmessige tiltak tilpasset den enkeltes situasjon. Det er også etablert et nasjonalt samarbeid gjennom de regionale HR-direktørene for å dra veksler på erfaringer fra de andre regionene. Tabell 12 viser at det fortsatt er liten samlet effekt å spore av foretakenes tiltak. Andel som jobber deltid har vært stabil på om lag 38 prosent så langt i år. Vi forventer likevel at den nye portalløsningen vil gi ekstra drahjelp for foretakene frem mot nyttår. Samtidig er det nødvendig å arbeide aktivt for å motivere hver av de deltidsansatte til selv å finne frem til tiltak. Dette er et ansvar for ledere på alle nivåer i Helse Sør-Øst. Tiltak for å begrense bruk av ufrivillig deltid og midlertidige ansettelser i helseforetakene skal videreføres i 2012 for å redusere andelen deltidsansatte i tråd med vedtatt handlingsplan. Alle ansatte som har registrert ønske om heltid og som fortsatt står i deltidsstilling per , skal få en vurdering av sine muligheter for økt beskjeftigelse ved foretaket. Det skal fortrinnsvis gis tilbud om 100 prosent fast ansettelse. Dersom dette ikke er mulig, skal det utarbeides en individuell oppfølgningsplan. Side 17 av 18

18 4. Nøkkeltall for hovedstadsprosessen per oktober Nøkkeltallsoversikt hovedstadsområdet per oktober Endring fra 2010 % Antall produserte DRG-poeng ,4 % Døgnbehandling ,3 % Dagbehandling ,2 % Poliklinikk ,6 % Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling ,2 % Antall dagbehandlinger ,6 % Antall polikliniske konsultasjoner ,6 % Varekostnader knyttet til aktiviteten ,8 % Innleid arbeidskraft ,9 % Lønn til fast ansatte ,1 % Overtid og ekstrahjelp ,0 % Resultat Antall brutto månedsverk ,5 % Overlegeårsverk ,9 % Leger i spesialisering ,3 % Sykepleieårsverk ,7 % Gjennomsnitt ventetid ordinært avviklede - somatikk - med og uten rett 84,1 80,5 3,7 4,5 % Antall nyhenvisinger ,5 % Aktivitet somatikk Økonomi Bemanning* Kvalitet** * Akkumulert per november ** Usikkerhet i tallene fra NPR, under kvalitetssikring Tabell 13: Rapportering i hovedstadsprosessen Målet med endringene i hovedstadsområdet er å gi pasientene et bedre tilbud, og Oslo universitetssykehus HF skal styrkes som lokomotivet innen spesialisert behandling, forskning og innovasjon. Hovedstadssykehusenes arbeid med å få et bedre grep om hverdagsdriften og bemanningen er i ferd med å gi resultater selv om en ikke er helt i mål. Det er lagt vekt på en tett oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet og tallene for pasientbehandling viser en positiv utvikling, med stabile eller reduserte ventetider og nedgang i andelen fristbrudd. Den viktigste årsaken til det negative avviket i hovedstadsområdet er at bemanningen og driften ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF ikke har vært justert i tråd med rammene og endringer i opptaksområde. Det er en reduksjon i bemanningen i oktober og reduksjonen skjedde i all hovedsak ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Side 18 av 18

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. februar Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på foreløpige tall per desember 2010 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. februar Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på foreløpige tall per desember 2010 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. februar 2011 SAK NR 002-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 027-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2011 kl 10.00-16.00

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer