Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning."

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. 2. Styret forutsetter at situasjonen i hovedstadsområdet har høyeste ledelsesmessige oppmerksomhet og at arbeidet med tilpasninger, oppfølging og rapportering skjer i tråd med vedtak i styresak Hamar 9. november 2011 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 17

2 1. Administrerende direktørs vurderinger og konklusjon Samlet sett er det en positiv aktivitetsutvikling også i september. Resultatene innen pasientbehandlingen er bedret fra 2010, men foretaksgruppen må fortsatt prioritere arbeidet med sine høye langsiktige mål for tilgjengelighet til tjenestene, som skal nås innen Det er en økt aktivitet i foretaksgruppen og flere pasienter får behandling i 2011 enn i Aktivitetsøkningen innenfor tverrfaglig behandling av rusmiddelavhengige er god, og det er en positiv aktivitetsutvikling også på de andre tjenesteområdene i september. Beregnet årsresultat for DRG-aktivitet i regionen samlet har også økt fra 2010, men er likevel 0,6 prosent lavere enn budsjettert for For gruppen samlet skjer aktivitetsøkningen med en høyere bemanning enn forutsatt, og dette medfører en for svak samlet produktivitet og for svake økonomiske resultater. Fram til 2. tertial utviklet gjennomsnittlig ventetid seg positivt, men i september økte den i helseregionen (alle tjenesteområder med og uten rett) til 84 dager. Per september er ventetiden hittil i år i gjennomsnitt på 74 dager. Disse økningene skyldes økte ventetider for pasienter uten rett. For pasienter med rett til helsehjelp er det en nedgang på alle tjenesteområder sammenlignet med samme periode i For rettighetspasienter er den gjennomsnittlige ventetiden for alle tjenesteområdene per september 70 dager mot 72 dager i Utviklingen på andel fristbrudd har vært positiv, og i september var samlet andel fristbrudd 8,1 prosent, ned fra 10,1 prosent i august. Flere foretak har nå en lav andel fristbrudd, og noen er svært nær målet om null fristbrudd. Det har også vært en positiv utvikling ved de helseforetak som har en høy andel fristbrudd. Fortsatt bidrar Akershus universitetssykehus HF negativt i reduksjonen av andel fristbrudd for foretaksgruppen i Foretaket arbeider aktivt med å redusere antall fristbrudd på alle tjenesteområder. Det er en god utvikling fra august til september, hvor blant annet fristbrudd somatikk ble redusert fra 43 til 31 prosent. Kartlegging av ufrivillig deltid er blitt satt i verk i foretaksgruppen og andel deltid per september er på 38 prosent. Det er utviklet og etablert en ny registrerings- og rapporteringsløsning i HR-systemet i regionen og fra kan alle deltidsansatte selv registrere status, ønsker og gjennomførte endringer. Oppfølgingen her vil skje i dialog mellom den enkelte medarbeider og nærmeste leder for å finne en praktisk løsning på de ønskede endringene. Det forutsettes at foretakene følger opp planlagte tiltak og sørger for at deltid reduseres i samsvar med fastsatte styringskrav. Utviklingen i sykefraværet gjennom året har vært positiv og bryter med den nasjonale trenden hvor sykefraværet øker, spesielt for kvinner. Foretaksgruppen har en nedgang i fraværet. Fraværet følger de normale sesongmessige svingninger, men ser totalt sett ut til å legge seg på et noe lavere nivå i 2011 enn i Reduksjon i antall tapte sykefraværsdagsverk gir ikke full effekt på reduksjon av innleie, men gir Side 2 av 17

3 mer stabilitet i tilgjengelig kompetanse, og derved større kontinuitet som igjen bidrar positivt til pasientsikkerhet. Det negative budsjettavviket i foretaksgruppen er per september på 736 millioner kroner og dette er en forverring fra august på 43 millioner kroner. De fleste helseforetakene har god økonomisk kontroll, men administrerende direktør ser svært alvorlig på situasjonen i hovedstadsområdet hvor den økonomiske utviklingen fortsatt er negativ. Det er som tidligere bemanningsutviklingen i foretaksgruppen som er hovedårsaken til den negative resultatutviklingen. Den samlede veksten i bemanning har fortsatt også i september hvor budsjettavviket er på hele månedsverk totalt og på månedsverk i de tre sykehusene Akershus universitetssykehus HF (-46), Oslo universitetssykehus HF (1 252) og Vestre Viken HF (449), noe som er det største negative månedlige avviket hittil i år. Hittil i år er budsjettavviket på bemanning på 1,3 prosent og utgjør gjennomsnittlig 736 månedsverk. Estimert årsresultat i foretaksgruppen er negativt med 962 millioner kroner og tilnærmet uendret fra 2. tertial. Foretakene i hovedstadsområdet har et samlet estimert årsresultat på minus 1,252 milliarder kroner, som tilsvarer et negativt budsjettavvik på 923 millioner kroner. Estimatet for antall månedsverk i foretaksgruppen ved årets slutt er redusert med 475 til siste måned. Likviditetsprognosen for året viser et negativt budsjettavvik på 1,245 milliarder kroner og prognose for likviditetsreserve per er på 340 millioner kroner. Oslo universitetssykehus HF har i september et positivt budsjettavvik på cirka 18 millioner kroner. Forbedringen er i all hovedsak relatert til gevinst fra salg av eiendom og reduserte estimerte kostnader innenfor IKT-området. Periodens negative avvik knyttet til underliggende drift synes å være i størrelsesorden 30 millioner kroner, om lag som det var i august. Ved foretakene i hovedstadsområdet er det budsjettert med en bemanningsreduksjon i Den gjennomsnittlige reduksjonen på månedsverk ved Oslo universitetssykehus HF hittil i år skyldes i det alt vesentlige overføring av opptaksområde til Akershus universitetssykehus HF. I forhold til budsjettet er det et gjennomsnittlig avvik på 747 månedsverk hittil i år ved Oslo universitetssykehus HF. Ved Vestre Viken HF har økningen i bemanning gjennom 2011 stoppet opp i september og avviket mot budsjettet, som er på 3,3 prosent, er noe redusert fra måneden før. Det er ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF gjennomført en tett oppfølging av forpliktende prognoser for reduksjon i bemanning, variable lønnskostnader og driftskostnader med differensiert oppfølging ned mot avdelingsnivå. Det gjennomføres egne oppfølgingsmøter hver 14. dag med de nevnte foretak. Endringene i årsestimatene for resultat er relativt begrenset fra 2. tertial. Oslo universitetssykehus HF har forbedret sin årsprognose med 80 millioner kroner, men denne endringen er i all hovedsak relatert til gevinst fra salg av eiendom, reduserte estimerte kostnader innenfor IKT-området og tildeling av midler til dekning av ekstrakostnader knyttet til terrorhandlingene i juli. Vestre Viken HF har redusert Side 3 av 17

4 sitt estimerte budsjettavvik fra minus 300 til minus 283 millioner kroner, det vil si en reduksjon på 17 millioner kroner. Tiltakene som er iverksatt må videreføres og utvides for å få kontroll på driften slik at de gir effekt i Det må legges vekt på at tiltak som iverksettes er faglige forsvarlige og ivaretar både pasientenes og de ansattes rettigheter på en god måte samtidig som de bidrar til å sikre målet i hovedstadsområdet som er å gi pasientene et bedre tilbud, og en styrking av Oslo universitetssykehus HF som lokomotivet innen spesialisert behandling, forskning og innovasjon. 2. Hovedmål, krav og status 2.1 Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 2010 Status hittil i år (gj. Snitt) Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 90 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) % Pasienten opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 8,5 % 10% 5% 0% 10% Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % * 3 % 5% 5,3 % 0% Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 71,4 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet ** 400 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (MNOK) Budsjettavvik = ,2-200 *) Rapporteres pr kvartal **) Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen Tabell 1: Status for hovedmål 2011 Mål: Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig andel fristbrudd for pasienter for alle tjenesteområder er per september på 8,5 prosent, en nedgang fra august hvor andelen var på 10,1 prosent. For foretaksgruppen som helhet har andelen fristbrudd vært om lag på samme nivå som i 2010 per september. Ved Akershus universitetssykehus HF som i 2011 har hatt en høy andel fristbrudd er det per september registrert en nedgang fra 45 prosent i august til 32 prosent i september innen somatikk, men foretaket bidrar fremdeles betydelig til et negativt resultat for hele foretaksgruppen. Foretaket arbeider aktivt med tiltak for å redusere antall og andel fristbrudd. Side 4 av 17

5 Sykehuset i Vestfold HF, Sunnaas sykehus HF og Psykiatrien i Vestfold HF er med en andel fristbrudd på 0,8, 1,2 og 1,5 prosent de tre beste enhetene i foretaksgruppen. For øvrig er det en for høy andel fristbrudd ved Oslo universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF, men ved alle tre helseforetakene er det en positiv utvikling med nedgang i andelen fristbrudd så langt i år. Andel fristbrudd hittil i år per september Somatikk PHV TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 27,9 % 27,9 % 9,1 % 27,5 % Oslo universitetssykehus HF 12,8 % 12,0 % 17,7 % 12,9 % Psykiatrien i Vestfold HF 1,5 % 1,3 % 1,5 % Sunnaas sykehus HF 1,2 % 1,2 % Sykehuset i Vestfold HF 0,8 % 0,8 % Sykehuset Innlandet HF 8,8 % 13,8 % 10,7 % 9,2 % Sykehuset Telemark HF 2,5 % 1,9 % 2,6 % 2,4 % Sykehuset Østfold HF 4,0 % 1,8 % 3,2 % 3,5 % Sørlandet sykehus HF 2,0 % 1,0 % 1,3 % 2,0 % Vestre Viken HF 20,3 % 5,0 % 4,4 % 17,9 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 9,1 % 5,6 % 5,4 % 8,8 % Betanien Hospital 0,8 % 0,8 % Diakonhjemmet Sykehus 1,2 % 1,1 % 0,0 % 1,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 6,3 % 1,5 % 0,4 % 5,5 % Martina Hansens Hospital 10,4 % 10,4 % Revmatismesykehuset 1,8 % 1,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 8,9 % 5,3 % 5,2 % 8,5 % Grønn = tre laveste, Rød = tre høyeste Tabell 2:Fristbrudd per foretak Figur 1: Andel fristbrudd per tjenesteområde Side 5 av 17

6 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres fra 2010 nivå Gjennomsnittlig ventetid for spesialisthelsetjenesten (alle tjenesteområder med og uten rett) har i september økt til 84 dager. Dette er en økning på 4 dager fra august 2011 og en økning sammenlignet med september 2010 på 5 dager. Figur 2 viser tilsvarende ventetidsøkninger etter ferieavviklingen i 2009 og 2010, men økningen i 2011 virker noe sterkere, og vi vet at økte ventetider for pasienter uten rett er en viktig del av forklaringen. For pasienter med rett til helsehjelp er det en nedgang på alle tjenesteområder sammenlignet med samme periode i 2010, se Tabell 3, og gjennomsnittet for alle er nå 70 dager. I tillegg er det akkurat nå en ekstra usikkerhet ved sammenlikningen av disse regionale gjennomsnittstallene, fordi NPR gjennomfører en kvalitetssikring av ventetidstall for Oslo universitetssykehus HF. Avvik i uttrekket er identifisert og vil trolig bli rettet til rapporteringen per oktober både på ventetider og nyhenviste. Sept 2010 Sept 2011 Endring Somatikk Psykisk helsevern barn og unge Psykisk helsevern voksne Rusbehandling (TSB) Tabell 3: Sammenligning og endring av gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett, registrert i sept og 2011 Figur 2: Ventetid per måned fordelt på tjenesteområder Side 6 av 17

7 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Alle tjenesteområder - (med og uten rett) Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner Grønn =< 64, Rød > 65 Tabell 4: Gjennomsnittlig ventetid per helseforetak (dager) Hittil i år per september Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Mål: Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Hittil er det kun to foretak som har rapportert på dette målet (Sykehuset Telemark HF og Psykiatrien i Vestfold HF) og nivået som vises er derfor ikke representativt for regionen. Forutsetningen for å kunne trekke ut data for timeavtale er nødvendig tilpasning i de pasientadministrative datasystemene. Alle foretak må oppgradere til DIPS versjon 6.0 for å kunne ta i bruk ny modul. Det pågår nå testing av denne modulen i DIPS ved tre foretak og testresultatene er positive, men det er utfordringer med ytelsen til rapportfunksjonaliteten. Mål: Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent Prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner gjennomføres 4 ganger årlig i regi av Folkehelseinstituttet. For Helse Sør-Øst samlet er prevalensen redusert fra et gjennomsnitt på 6,2 prosent i 2008 til 4,8 prosent i 1. kvartal og 5,3 prosent i 2. kvartal Det er betydelige variasjoner mellom foretakene og sykehusene. Sammenlignet med de andre helseregionene ligger Helse Sør-Øst best an i perioden fra 2009 til 2. kvartal Alle helseforetakene/sykehusene følger egne tiltaksplaner utarbeidet for målet, og i tillegg blir smitteverntiltak et prioritert område i pasientsikkerhetskampanjen. Mål: Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Resultater i forhold til dette målet rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen. Årets undersøkelse vil bli gjennomført i perioden september til november og resultatene vil bli presentert styret i rapporten for 3. tertial. Side 7 av 17

8 (tall i ) (tall i ) Mål: Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Helse Sør-Øst Faktisk Denne periode Hittil i år Endring hittil i år 2011 mot Av v ik buds jett Av v ik i % Fak tis k Av v ik buds jett Av v ik i % Fak tis k Endring Endring i % Basisramme ,2 % ,0 % ,9 % Aktivitetsbaserte inntekter ,0 % ,3 % ,1 % Andre inntekter ,2 % ,6 % ,1 % Sum driftsinntekter ,7 % ,4 % ,2 % Lønn -og innleiekostnader ,9 % ,0 % ,1 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,4 % ,8 % ,9 % Andre driftskostnader ,7 % ,0 % ,8 % Sum driftskostnader ,7 % ,4 % ,9 % Driftsresultat Netto finans ,2 % ,2 % ,5 % Resultat Tabell 5: Resultat for foretaksgruppen (i tusen kroner) Negative budsjettavvik på inntektssiden vises med negative fortegn, mens det på kostnadssiden vises med positive fortegn. (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden Foretaksgruppen - resultatutvikling Hovedstaden - resultatutvikling jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Årsestimat Akk. budsjettavvik Akk. Resultat Akk. budsjett Årsestimat Akk. Budsjettavvik Akk. Resultat Akk. Budsjett Tabell 6: Resultat (i tusen kroner) per helseforetak Side 8 av 17

9 Økonomisk resultat Samlet har foretaksgruppen per september et negativt budsjettavvik på 736 millioner kroner og dette er en forverring fra august på 43 millioner kroner. Av totalt avvik utgjør foretakene i hovedstadsområdet 765 millioner kroner. De største negative budsjettavvikene i september framkommer ved Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. Med unntak av Sykehuset Østfold HF har alle de andre foretakene positive budsjettavvik i september måned. Det er fortsatt bemanningsutviklingen, med tilhørende økte lønnskostnader ved foretakene i hovedstadsområdet, som er hovedårsaken til den negative resultatutviklingen. Årsestimatet for foretaksgruppen er negativt med 962 millioner kroner, en marginal endring for gruppen fra august. Akershus universitetssykehus HF Akershus universitetssykehus HF har per september et negativt budsjettavvik på 104 millioner kroner, en forverring på 8 millioner kroner i september. Det negative avviket er i hovedsak relatert til innleie, gjestepasientkostnader og et negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter. Foretaket har høyere gjestepasientkostnader enn budsjettert med et negativt akkumulert budsjettavvik på 54 millioner kroner. Dette henger sammen med lavere aktivitet enn planlagt og at Oslo universitetssykehus HF fortsatt behandler pasienter som tilhører nytt opptaksområdet for Akershus universitetssykehus HF. Foretaket leverer likevel flere helsetjenester enn i 2010 og det synes som om foretaket nå har bra kontroll på driften. Det er et akkumulert merforbruk på lønn og innleie på 40 millioner kroner. I dette avviket ligger et mindreforbruk på fastlønn på 68 millioner kroner. Totalavviket på lønn må ses i sammenheng med prosessen med rekruttering av fast ansatte. I september er bemanningen kun 46 månedsverk lavere enn budsjettet og utfordringen i rekruttering er nå i forhold til spesielle grupper av ansatte. Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF har per september et negativt budsjettavvik på 433 millioner kroner (inkludert nedskriving av prosjekt Klinisk arbeidsflate på til sammen 125 millioner kroner). Det er en forbedring på cirka 18 millioner kroner i september. Forbedringen i september er i all hovedsak relatert til gevinst fra salg av eiendom og reduserte estimerte kostnader innenfor IKT-området, som også omfatter tidligere måneder. Justert for spesielle forhold som nevnt over vurderes periodens avvik knyttet til underliggende drift å være i størrelsesorden 30 millioner kroner, om lag som det var i august. Oslo universitetssykehus HF har forbedret sin årsprognose med 80 millioner kroner til et underskudd på 920 millioner kroner, det vil si et negativt avvik mot budsjett på 520 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak de nevnte forhold som har gitt det positive resultatet i september, i tillegg til at det er hensyntatt tildeling av midler til dekning av ekstrakostnader knyttet til terrorhandlingene i juli. Når det gjelder bemanning har foretaket hatt en gjennomsnittlig økning på 747 månedsverk i forhold til budsjett. Vestre Viken HF Per september har Vestre Viken HF et negativt resultat på 202 millioner kroner. Dette gir et negativt budsjettavvik på 228 millioner kroner, en forverring på 30 millioner kroner i september. For første gang i år rapporterer foretaket et positivt budsjettavvik knyttet til fastlønn slik at det negative akkumulerte avviket er redusert med 4 millioner kroner til minus 121 millioner kroner per september. Foretaket har en aktivitetssvikt målt i antall DRG-poeng på 3 prosent per september. Det er estimert i overkant av 2 prosent lavere aktivitet for året enn budsjettert. Side 9 av 17

10 Vestre Viken HF avgir et negativt årsestimat på 212 millioner kroner. Dette er en forbedring på 17 millioner kroner fra forrige måned. Forbedringen kommer i hovedsak som følge av tilskudd i forbindelse med terrorangrepet 22. juli samt forbedring på lønnsområdet. Når det gjelder bemanning har foretaket hatt en gjennomsnittlig økning på 219 månedsverk i forhold til budsjett. Likviditet IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likviditet regnskap Likviditetsprognose Likviditets budsjett Driftskreditt ramme Figur 3: Likviditetsutvikling for hele foretaksgruppen Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har ved utgangen av september tilgjengelig millioner kroner av opptrukket driftskreditt på millioner kroner. Dette gir en netto likviditetssituasjon på minus millioner kroner, millioner kroner bedre enn budsjett. Negativ resultatutvikling motsvares delvis av forsinket gjennomføring av investeringer, og periodens positive avvik mot budsjett skyldes i hovedsak periodiseringsutfordringer som ikke vil bedre gruppens likviditet ved utgangen av året. Likviditetsprognosen per september viser en svært anstrengt likviditetssituasjon ved utgangen av året. Forventet nivå er lavere enn foretaksgruppens behov for sikkerhetsmargin. Likviditetsprognosen for året viser et negativt budsjettavvik på millioner kroner. Dette avviket er i hovedsak knyttet til negativ resultatutvikling i fortaksgruppen og økning i pensjonspremier for 2011, men motsvares delvis av estimert reduksjon i utbetalinger til investeringer. Helse Sør-Øst RHF har forutsatt at likviditetseffekter fra pensjon er nøytrale ved at Helse og omsorgsdepartementet utvider gruppens driftskredittramme for å håndtere økte pensjonspremier i 2011, i henhold til Prop. 120 S og tidligere praksis. Dette gir foretaksgruppen en tilgjengelig likviditet på 340 millioner kroner ved utgangen av året. Side 10 av 17

11 2.2 Hovedkrav for 2011 Krav 2011 Krav Utvikling fra januar % Status hittil i år (gjen.s nitt) Det skal normalt ikke være korridorpasienter - somatikk 0 % 1,7 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter - psykisk helsevern 0 % 0,1 % Tabell 7: Status for hovedkrav % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Krav: 100 pst. Av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning Epikriser rapporteres kun per tertial. Krav: Det skal normalt ikke være korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk er redusert fra en topp på 2,1 prosent i februar til 1,7 prosent per september og er nå omtrent på nivå med De fleste foretak har en lav andel eller ingen korridorpasienter. Høy andel korridorpasienter er i hovedsak knyttet til foretakene Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF. Innen psykisk helsevern er problematikken med korridorpasienter nå praktisk talt borte. Figur 4: Korridorpasienter per tjenesteområde Side 11 av 17

12 3. Drift 3.1 Aktivitet Hittil i år HiÅ 2011 mot HiÅ 2010 DRG -poeng Fak tis k Buds jett Av v ik Avvik i prosent Prosent DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,8 % ,4 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,1 % ,2 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret ,9 % ,2 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret ,5 % ,2 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,8 % ,3 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,3 % ,9 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"- ansvaret Tabell 8: Aktivitet somatikk for foretaksgruppen ,7 % ,9 % Hittil i år HiÅ 2011 mot HiÅ 2010 Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,1 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,3 % Antall dagbehandlinger ,6 % ,4 % Antall inntektsgivende polikl. kons ,2 % ,1 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,6 % ,5 % 36 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,5 % 35 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,4 % 39 % Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % ,0 % 87 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,2 % -38-5,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,0 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner ,1 % ,0 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,2 % 441 7,3 % 22 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,6 % 62 % Antall oppholdsdager - dagbeh ,4 % ,0 % 22 % Antall polikliniske konsultasjoner ,7 % ,6 % 15 % Tabell 9: Antall behandlinger Andel DPS Andel privat Somatikk Aktiviteten målt i antall DRG-poeng viser en stabil og god utvikling etter 1. tertial. Det negative budsjettavviket hva gjelder DRG-poeng knyttet til Sørge for -ansvaret for døgn, dag og poliklinikk er redusert, og er per september på minus 0,5 prosent. Dette er en bedring fra minus 0,9 prosent per august. Aktiviteten hittil i år er 1,2 prosent bedre enn samme periode i Negativt budsjettavvik målt i antall DRG-poeng kan til en viss grad knyttes til færre døgnopphold enn periodisert budsjett hittil. Rapportert årsestimat indikerer at man vil ligge 0,6 prosent under budsjett, dette utgjør DRG-poeng. I forhold til årsestimat avgitt per august er det gjort marginale endringer ved helseforetakene. Det er foretatt en Side 12 av 17

13 oppjustering av årsestimatet knyttet til kjøp fra private institusjoner med kjøpsavtale, som nå ligger noe høyere enn budsjettert. I forbindelse med omstillingsprosessen i hovedstaden har foretakene hatt utfordringer med å tilpasse seg nytt aktivitetsnivå med rett bemanningsstruktur. Oslo universitetssykehus HF vil i forkant av oktoberrapporteringen gjøre en oppdatert vurdering av årsestimater knyttet til DRG-poeng totalt og i forhold til andre aktivitetsparametere. Antall DRG-poeng knyttet til sørge for -ansvaret for dyre biologiske legemidler er 6,3 prosent lavere enn budsjettert per september, men er betydelig bedre en på samme tid i Avviket var på minus 6,7 prosent per 1.tertial og minus 4,5 prosent per 2. tertial slik at den positive utviklingen fra første til andre tertial er brutt. Psykisk helsevern For psykisk helsevern voksne (VOP) og barn og ungdom (BUP) er samlet aktivitet nær budsjettmålene hittil. Den polikliniske aktiviteten er 5 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2010 både for VOP og BUP. Årsestimatene innenfor disse områdene indikerer samlet sett budsjettbalanse for poliklinisk aktivitet og litt under budsjett for antall døgnopphold. Utviklingen innen psykisk helsevern tyder på at behandling i større grad dreies mot poliklinisk behandling og i samsvar med målet om en økning på dette omsorgsnivået. Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) Samlet aktivitetsutvikling innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige er tilfredsstillende og over budsjettmålene hittil i år. 3.2 Bemanning Figur 5: Utvikling i månedsverk Foretaksgruppen Helse Sør-Øst har en budsjettert økonomisk ramme som gir rom for en bemanningsvekst på cirka årsverk i 2011 i forhold til nivået for Bemanningsutviklingen hittil i år er ikke i samsvar med det budsjetterte nivået. Veksten i bemanning har fortsatt også i september måned til tross for at det var budsjettert med en reduksjon. Det er et negativt budsjettavvik på månedsverk i september. Budsjettavviket per september er på 1,3 prosent og utgjør gjennomsnittlig 736 månedsverk. Side 13 av 17

14 Sammenlignet med samme periode i fjor er veksten på gjennomsnittlig 878 månedsverk, tilsvarende 1,6 prosent for foretaksgruppen. Hovedutfordringen er som tidligere ved foretakene i hovedstadsområdet hvor det er budsjettert med en bemanningsreduksjon i Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF har samlet økt bemanningen med 4,2 prosent i forhold til budsjett per september. Dette til tross for en nedgang per september på gjennomsnittlig 1016 månedsverk i forhold til i fjor ved Oslo universitetssykehus HF. Denne periode Hittil i år ( snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik HiÅ 2011 mot HiÅ 2010 Denne hittil i periode år (s nitt) 2010 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Tabell 10: Brutto månedsverk per helseforetak Sykehuset Innlandet HF og Sørlandet sykehus HF har samlet budsjettert en bemanningsvekst på cirka 500 årsverk. Veksten ved foretakene er blant annet knyttet til ambulansetjenesten. Sykehuset Innlandet HF ligger noe etter det budsjetterte nivået og har også et positivt budsjettavvik på 81 millioner kroner på lønn og innleie. Sørlandet sykehus HF har per september et overforbruk målt i faktiske månedsverk (gjennomsnitt) og et overforbruk på lønn og innleie på 14 millioner kroner. På lønn og innleie er samlet merforbruk i hovedstadsområdet på 582 millioner kroner som utgjør 3,9 prosent av budsjettet for lønn og innleie. Per september har Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF henholdsvis 40, 423 og 119 millioner kroner i overforbruk knyttet til lønn og innleie. Side 14 av 17

15 Sykefravær Figur 6: Utvikling sykefravær Utviklingen gjennom året har vært positiv og bryter med den nasjonale trenden. Mens sykefraværet øker nasjonalt, og da spesielt for kvinner, registrerer foretaksgruppen med sin store kvinneandel en nedgang i fraværet. Fraværet i foretaksgruppen følger de normale sesongmessige svingninger, men ser totalt sett ut til å legge seg på et noe lavere nivå i 2011 enn i Reduksjon i antall sykefraværsdagsverk gir ikke full effekt på reduksjon av innleie, men gir mer stabilitet i tilgjengelig kompetanse. Alle helseforetak har utviklet konkrete planer med aktivitets- og resultatmål for oppfølging av sykefraværet og ivaretakelse av IA-avtalen. Fraværsoppfølging i foretaksgruppens HR-system (Personalportalen) er endret i henhold til siste regelendringer. Fokus på arbeid med risikoforhold knyttet til Helse, miljø og sikkerhet i foretakene med felles nasjonale indikatorer for HMS innføres i foretakgruppen fra Side 15 av 17

16 Deltid Andel deltid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep HiÅ Andel Antall ansatte i 100% stilling % Antall ansatte 90-99,9% stilling % Antall ansatte 80-89,9% stilling % Antall ansatte 70-79,9% stilling % Antall ansatte 60-69,9% stilling % Antall ansatte 50-59,9% stilling % Antall ansatte 40-49,9% stilling % Antall ansatte 30-39,9% stilling % Antall ansatte 20-29,9% stilling % Antall ansatte 10-19,9% stilling % Antall ansatte 0,1-9,9% stilling % Sum antall ansatte % Antall ansatte på timer Tabell 11: Andel deltid (uten timeansatte) Foretakenes sluttrapporter fra kartlegging av deltid våren 2011 forelå og resultatene ble presentert for styret i Helse Sør-Øst Svarprosenten varierte sterkt og det var stor spredning i andel ansatte som uttrykte at de ønsket heltid. For om lag halvparten av foretakene ønsker mellom prosent av deltidsansatte økt stilling og for øvrige foretak ligger andelen under 15 prosent. Resultatene viser derfor store variasjoner i foretakenes utfordringsbilde. Noen foretak, spesielt i Oslo-området, har relativt få ansatte på ufrivillig deltid, men et flertall av våre virksomheter har likevel betydelige utfordringer. Alle foretak arbeider i samarbeid med ansattes representanter med oppfølging av kartleggingen. Helse Sør-Øst RHF har fulgt foretakenes arbeid tett og det er etablert en egen partssammensatt arbeidsgruppe for videre oppfølging. Det er utviklet og etablert en ny registrerings- og rapporteringsløsning i HR-systemet i regionen (Personalportalen). Fra kan alle deltidsansatte selv registrere status, ønsker og gjennomførte endringer løpende. Dette skjer ved direkte innlegging av aktuelle data i Personalportalen. Tabell 11 viser at det foreløpig er liten samlet effekt å spore av foretakenes tiltak. Andel som jobber deltid har vært stabil på om lag 62 prosent så langt i år. Det forutsettes at foretakene følger opp planlagte tiltak og sørger for at deltid reduseres i samsvar med fastsatte styringskrav. Side 16 av 17

17 Kvalitet Bemanning* Økonomi Aktivitet 4. Nøkkeltall for hovedstadsprosessen per september Nøkkeltallsoversikt hovedstaden: Endring fra September 2011 akkumulert % Antall DRG-poeng iht "Sørge for"-ansvaret ,6 % Døgnbehandling ,3 % Dagbehandling ,5 % Poliklinikk ,4 % Antall utskrevne pasienter ,5 % Antall dagbehandlinger ,4 % Antall polikliniske kons ,2 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,5 % Innleid arbeidskraft ,3 % Lønn til fast ansatte ,6 % Overtid og ekstrahjelp ,5 % Resultat Antall brutto månedsverk ,5 % Overlegeårsverk % Leger i spesialisering % Sykepleieårsverk % Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter - Alle tjenesteområder - (med og uten rett) Antall nyhenvisinger % Tabell 12: Rapportering i hovedstadsprosessen Målet med endringene i hovedstadsområdet er å gi pasientene et bedre tilbud, og Oslo universitetssykehus HF skal styrkes som lokomotivet innen spesialisert behandling, forskning og innovasjon. Helse Sør-Øst RHF er i en svært krevende økonomisk situasjon som følge av utviklingen i hovedstadsområdet, spesielt ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF. De nevnte foretak har høyeste ledelsesmessige oppmerksomhet med egne foretaksmøter og ekstra oppfølgingsmøter som en supplerende arena til ordinære oppfølgingsmøter med fokus på utviklingen i bemanning og kostnader. Det legges vekt på at tiltak som iverksettes er faglige forsvarlige og ivaretar både pasientenes og de ansattes rettigheter på en god måte. Side 17 av 17

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. februar Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på foreløpige tall per desember 2010 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. februar Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på foreløpige tall per desember 2010 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. februar 2011 SAK NR 002-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 027-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer