Styresak. November 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. November 2017"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 9. Underlag til målekort - analyse (per oktober) 2

3 1. Oppsummering Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2016 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 56,8 59,4 Fristbrudd 1,6% 1,2% Aktivitet ISF-poeng somatikk "Sørge for" (døgn, dag og polikl.) Legemidler Totalt antall ISF-poeng "sørge for" Utført i eget HF/sykehus ISF-poeng psykisk helsevern og TSB - "sørge for" Psykisk helsevern TSB Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk Innleie helsepersonell Sum lønnskostnad ekskl pensjon Sykefravær (forrige måned) 7,2 % 7,3 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Årsresultat

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Målekort Resultater (ØBAK) Denne periode Hittil i år Året Måloppnåelse Måloppnåelse Faktisk Mål Faktisk Mål Estimat Mål Kvalitet Ventetid alle tjenesteområder 56, , Aktivitet Ventetid - somatikk 58, , Ventetid - VOP 42, , Ventetid - BUP 42, , Ventetid - TSB 32, , Fristbrudd alle tjenesteområder 1,6 % 0 % 1,6 % 0 % 0 % Fristbrudd - somatikk 1,7 % 0 % 1,7 % 0 % 0 % Fristbrudd - VOP 0,4 % 0 % 0,4 % 0 % 0 % Fristbrudd - BUP 0,2 % 0 % 0,5 % 0 % 0 % Fristbrudd - TSB 1,2 % 0 % 0,8 % 0 % 0 % Korridorpasienter somatikk 1,3 % 0 % 1,2 % 0 % 0 % Andel nye pasienter i pakkeforløp 72,5 % 70 % 70 % Andel behandlet innen standard forløpstid - alle behandlingsformer Andel behandlet innen standard forløpstid - kirurgisk behandling ISF-poeng døgn, dag og poliklinikk "sørge for" - somatikk 63,3 % 70 % 70 % 68,3 % 70 % 70 % Bemanning Brutto månedsverk Sykefravær (forrige måned) 7,2 % 7,3 % Økonomi Resultat (tall i kr) Pakkeforløpene er per oktober. Prioriteringsregelen Faktisk HiÅ 2016 Faktisk HiÅ 2017 Ventetid Polikliniske konsultasjoner Bemanning Endring i % Faktisk HiÅ 2016 Faktisk HiÅ 2017 Endring i % Faktisk HiÅ 2016 Faktisk HiÅ 2017 Endring i % Somatikk 60,5 57,7-4,7 % ,2 % ,4 % VOP 45,8 46,9 2,6 % ,9 % ,7 % BUP 50,2 50,4 0,5 % ,0 % ,1 % TSB 36,8 37,4 1,7 % ,0 % ,2 % Bemanning: 220 månedsverk innen somatikk ved OUS som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet er trukket ut i 2017 for å se den reelle utviklingen fra Polikliniske konsultasjoner: Overgang til rapportering av ISF-godkjente opphold medfører at det ikke er sammenlignbarhet mellom aktiviteten i 2016 og 2017 for PHV og TSB. Måloppnåelse Måloppnåelse Måloppnåelse 4

5 2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde ISF-poeng "sørge for" somatikk (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (rød linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. ISF-poeng sørge for somatikk: ISF-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 5

6 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager 80 Ventetid - alle tjenesteområder jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet November 2017 HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 56,3 48,0 43,4 32,0 55,0 57,5 63,1 75,5 62,1 74,7 Oslo universitetssykehus HF 61,9 40,6 52,7 25,1 60,9 60,5 67,1 86,6 66,6 85,3 Sunnaas sykehus HF 67,2 67,2 55,5 52,2 51,6 52,3 51,7 Sykehuset i Vestfold HF 59,2 36,8 39,7 24,0 57,1 54,4 57,0 63,0 56,8 62,7 Sykehuset Innlandet HF 50,1 39,7 46,4 38,4 49,5 49,6 53,8 63,1 53,1 62,3 Sykehuset Telemark HF 53,4 47,9 37,3 33,8 52,9 56,6 53,7 55,6 54,0 55,3 Sykehuset Østfold HF 57,1 49,3 41,1 21,8 56,1 56,1 58,2 70,2 57,6 69,5 Sørlandet sykehus HF 62,0 38,5 27,9 29,6 60,0 56,6 57,8 61,4 57,7 61,2 Vestre Viken HF 57,3 39,6 50,1 29,4 56,1 56,6 58,3 68,7 57,9 67,6 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57,2 42,3 42,2 29,1 56,0 55,9 58,8 69,0 58,4 68,2 Betanien Hospital 69,6 69,6 68,3 68,2 62,6 67,8 61,5 Diakonhjemmet Sykehus 58,5 31,6 35,9 57,0 55,2 53,6 47,5 54,7 47,6 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 86,4 47,5 52,4 37,6 79,0 81,9 87,7 89,7 87,1 89,2 Martina Hansens Hospital 53,2 53,2 52,2 51,1 64,9 50,6 64,4 Revmatismesykehuset 62,9 62,9 63,7 66,8 74,2 65,9 73,2 Private institusjoner m/avtale 43,4 44,5 62,0 55,0 73,6 54,5 72,4 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 58,1 42,3 42,8 32,9 56,8 56,8 59,4 69,2 59,0 68,4 For de private institusjonene er ventetider for somatikk, og psykisk helse (VOP og BUP) med i de totale tallene. Dette er årsaken til at total ventetid her avviker fra ventetiden innen TSB. Volumet innen somatikk, VOP og BUP er lave og det er også en rekke måneder hvor ventetidene ikke finnes på disse tjenesteområdene slik at det er valgt å utelate ventetider for disse i oversikten. 6

7 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB 65 Ventetid VOP 60 Ventetid TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Krav psykisk helsevern og TSB Krav psykisk helsevern og TSB 7

8 3. Kvalitet og pasientbehandling Dager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk Utvikling ventetid for ventende pasienter somatikk i Helse Sør-Øst

9 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Dager Ventetid ventende uten rett - somatikk Utvikling ventetid for ventende pasienter somatikk uten rett til helsehjelp 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Tabellen viser antall ventende uten rett - somatikk 9

10 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet Per fagområde Fagområde Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trend Plastikk-kirurgi Ortopedisk kirurgi (inklusiv revmakirurgi) Øyesykdommer Generell kirurgi Gastroenterologisk kirurgi Urologi Fordøyelsessykdommer Kjevekirurgi og munnhulesykdom Øre-nese-hals sykdommer Nevrologi Hjertesykdommer Revmatiske sykdommer (revmatologi) Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp Karkirurgi Generell indremedisin Øvrige fagområder Total

11 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus Helseforetak/Sykehus Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Trend Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Sykehuset i Vestfold Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus Vestre Viken Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private Helse Sør-Øst Total

12 3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd Tilbake til innholdsfortegnelse 7% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelp påstartet Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 2,3 0,6 0,0 1,6 2,1 3,6 1,4 5,1 1,4 4,8 Oslo universitetssykehus HF 1,0 0,0 1,4 2,3 0,9 1,1 1,0 7,9 1,0 7,4 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 1,1 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,9 0,6 0,8 Sykehuset Innlandet HF 1,4 0,6 0,8 1,9 1,4 1,5 0,9 0,8 0,8 0,7 Sykehuset Telemark HF 1,1 0,0 0,0 5,6 1,1 1,3 1,3 4,5 1,4 4,2 Sykehuset Østfold HF 1,3 0,5 0,0 0,0 1,2 1,7 2,6 1,8 2,5 1,7 Sørlandet sykehus HF 3,4 0,0 0,0 0,0 3,1 2,5 2,2 2,3 2,2 2,4 Vestre Viken HF 3,2 0,5 0,0 0,0 3,0 1,5 0,6 0,6 0,7 0,5 Betanien Hospital 0,2 0,2 0,3 0,2 0,8 0,2 0,7 Diakonhjemmet Sykehus 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,2 0,9 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,5 0,0 0,5 Martina Hansens Hospital 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Revmatismesykehuset 0,7 0,7 1,1 1,1 0,7 1,1 0,7 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 2,3 1,5 1,8 3,1 7,0 3,0 6,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner November 2017 HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ ,7 0,4 0,2 1,2 1,6 1,6 1,2 2,8 1,2 2,7 12

13 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Pasientene opplever ikke fristbrudd 4,5 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - somatikk 2,5 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - BUP 4,0 % 3,5 % 2,0 % 3,0 % 2,5 % 1,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Pasienter med helsehjelpen påstartet - VOP 1,4 % 4,0 % 1,2 % 3,5 % 1,0 % 3,0 % 0,8 % 2,5 % 0,6 % 2,0 % 1,5 % 0,4 % 1,0 % 0,2 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % Pasienter med helsehjelpen påstartet - TSB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

14 Andel fristbrudd 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel fristbrudd for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter Fristbrudd helsehjelp påstartet og ventende 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Helsehjelp påstartet Ventende 14

15 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall og andel passert planlagt tid Helseforetak Helse Sør-Øst Totalt antall planlagte kontakter Kontakter med kke passert planlagt tid Kontakter med passert planlagt tid Andel passert planlagt tid Akershus universitetssykehus ,2 % Oslo universitetssykehus ,3 % Sunnaas sykehus ,7 % Sykehuset i Vestfold ,7 % Sykehuset Innlandet ,6 % Sykehuset Telemark ,2 % Sykehuset Østfold ,7 % Sørlandet sykehus ,0 % Vestre Viken ,3 % Diakonhjemmet Sykehus ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,8 % Totalsum ,3 % 15

16 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling antall kontakter med passert planlagt tid sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Første måling for indikatoren var september 2016 pga overgang til ny og forbedret definisjon, mens det i mai ble inkludert tall fra Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Tall fra de to sykehusene utgjør om lag pasienter per måned. 16

17 3. Kvalitet og pasientbehandling Andel med fast eller tentativ time 6 måneder fram i tid Tilbake til innholdsfortegnelse 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% des jan feb mar apr mai Tentativ dato Tildelt time 17

18 3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med passert planlagt tid Tilbake til innholdsfortegnelse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov Figuren viser antall passerte kontakter og den måneden/året de skulle vært til behandling på. 18

19 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2017 tom oktober) 19

20 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft (2017 tom oktober) 20

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Regional oversikt alle pakkeforløp kreft (2017 tom oktober) 21

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst (2017 tom oktober) 22

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk Okt Nov HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 0,7 % 1,1 % 1,2 % 0,8 % 2,8 % Oslo universitetssykehus HF 0,6 % 0,8 % 0,8 % 1,3 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,9 % 2,5 % 2,1 % 1,4 % 1,6 % Sykehuset Innlandet HF 0,8 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % Sykehuset Telemark HF 0,7 % 0,9 % 0,8 % 1,8 % 2,9 % Sykehuset Østfold HF 3,3 % 3,4 % 2,6 % 1,1 % 2,4 % Sørlandet sykehus HF 0,9 % 1,2 % 1,2 % 0,6 % 0,4 % Vestre Viken HF 1,4 % 1,5 % 1,2 % 1,6 % 2,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,1 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,6 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,1 % 0,7 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,4 % 1,6 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,1 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,5 % 23

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning. Pasient- og brukerrettighetsloven ble endret 1. november Endringene medførte at eksisterende indikator hadde behov for oppdatering for å reflektere endringene. Uttrekk skjer den 15. dagen i måneden etter periodens sluttdato slik at rapporterte data her vil være til og med foregående måned ift aktuell rapporteringsmåned. Timeavtale tildelt innen 10 virkedager fra mottak av henvisning Sep Okt HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 79 % 69 % 75 % 75 % 61 % Oslo universitetssykehus HF 84 % 75 % 82 % 66 % 56 % Sunnaas sykehus HF 88 % 87 % 88 % 77 % 71 % Sykehuset i Vestfold HF 84 % 84 % 81 % 73 % 56 % Sykehuset Innlandet HF 82 % 82 % 83 % 84 % 66 % Sykehuset Telemark HF 88 % 87 % 87 % 78 % 64 % Sykehuset Østfold HF 73 % 74 % 71 % 62 % 56 % Sørlandet sykehus HF 82 % 82 % 76 % 76 % 59 % Vestre Viken HF 85 % 83 % 84 % 83 % 70 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 82 % 78 % 80 % 75 % 61 % Betanien Hospital 85 % 87 % 79 % 76 % 66 % Diakonhjemmet Sykehus 94 % 90 % 92 % 90 % 77 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 63 % 75 % 71 % 83 % 69 % Martina Hansens Hospital 97 % 95 % 97 % 96 % 33 % Revmatismesykehuset 78 % 85 % 84 % 84 % 73 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 82 % 79 % 80 % 76 % 62 % 24

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2017 HiÅ 2016 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,1 4,2 3,7 5,4 5,5 5,4 5,8 5,1 5,3 6,3 4,1 5,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 4,9 4,0 3,5 5,2 5,2 5,2 5,6 4,9 5,1 5,9 3,9 4, Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 93 % 95 % 97 % 92 % 93 % 93 % 92 % 94 % 93 % 94 % 96 % 94 % 96 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 94 % 96 % 97 % 92 % 93 % 93 % 93 % 94 % 94 % 94 % 96 % 94 % 97 % 25

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt representerer et pasientforløp som ikke er avsluttet, men hvor pasienten heller ikke har fått avtalt time eller tid til neste kontakt. 26

27 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger om pasientforløpet/pasientbehandlingen. 27

28 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen status hittil i år per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Helseforetak / sykehus Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF -9,3 % -6,3 % -0,9 % 19,5 % 4,7 % -3,2 % -2,4 % 3,8 % 0,7 % 1,6 % -0,2 % 1,5 % Oslo universitetssykehus HF -10,2 % 2,4 % 8,1 % -21,7 % 1,0 % -8,3 % -5,1 % -2,0 % 0,8 % 0,4 % 3,9 % 1,5 % Sunnaas sykehus HF 6,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF -4,5 % 1,4 % 4,8 % -3,4 % 3,0 % -8,9 % -24,1 % -0,6 % 0,3 % -1,5 % -9,0 % 0,7 % Sykehuset Innlandet HF -8,5 % 5,4 % 4,1 % -1,1 % 4,0 % -7,0 % -4,6 % -13,2 % -0,1 % -1,8 % 3,1 % -1,3 % Sykehuset Telemark HF 5,6 % 4,5 % -2,6 % 13,8 % 2,0 % -7,5 % -11,5 % -30,6 % -2,3 % -1,6 % -0,6 % -18,0 % Sykehuset Østfold HF -4,1 % 5,7 % 2,3 % 3,0 % 5,8 % -1,9 % -5,6 % 3,9 % -0,7 % -0,1 % -2,0 % -3,7 % Sørlandet sykehus HF -2,2 % 9,8 % -5,8 % -0,6 % 3,0 % 3,4 % -2,5 % 10,8 % 1,0 % -0,2 % 3,9 % 1,9 % Vestre Viken HF -3,3 % 1,2 % 1,1 % -10,0 % 4,1 % -3,8 % -17,5 % 4,0 % 1,5 % -3,0 % -2,1 % -1,1 % Helse Sør-Øst RHF 79,3 % 3,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen -5,2 % 2,1 % 1,0 % -1,2 % 3,0 % -3,7 % -9,6 % -0,6 % 0,4 % -0,7 % -0,1 % -0,2 % Betanien Hospital 0,2 % 8,7 % Diakonhjemmet Sykehus 14,3 % -3,7 % 26,3 % 18,6 % 1,2 % -7,2 % -4,2 % -5,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus -6,5 % 4,0 % -16,2 % -12,2 % 10,7 % -5,0 % -1,2 % -5,4 % Martina Hansens Hospital 2,2 % 4,3 % % endring hittil i år Ventetider Polikliniske konsultasjoner Bemanning Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle -4,7 % -1,1 % sykehus -4,7 % 2,6 % 0,5 % 1,7 % 3,2 % -3,9 % -9,0 % -1,0 % 28

29 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2017 HiÅ 2016 Endring Endring i % Somatikk 57,7 60,5-2,9-4,7 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 46,9 45,8 1,2 2,6 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 50,4 50,2 0,2 0,5 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 37,4 36,8 0,6 1,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 56,8 59,4-2,6-4,4 % 29

30 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Ventetid hittil i år Nov 2016 Nov 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 64,5 54,0 50,1 35,5 58,5 50,6 49,6 42,4-9,3 % -6,3 % -0,9 % 19,5 % Oslo universitetssykehus HF 68,1 47,4 58,2 32,8 61,1 48,5 62,9 25,7-10,2 % 2,4 % 8,1 % -21,7 % Sunnaas sykehus HF 52,2 55,5 6,4 % Sykehuset i Vestfold HF 58,5 38,2 43,2 27,3 55,9 38,7 45,3 26,3-4,5 % 1,4 % 4,8 % -3,4 % Sykehuset Innlandet HF 54,6 40,5 47,4 35,8 50,0 42,7 49,4 35,4-8,5 % 5,4 % 4,1 % -1,1 % Sykehuset Telemark HF 54,2 47,0 45,2 32,9 57,2 49,1 44,0 37,4 5,6 % 4,5 % -2,6 % 13,8 % Sykehuset Østfold HF 59,2 49,8 52,4 24,0 56,8 52,7 53,6 24,8-4,1 % 5,7 % 2,3 % 3,0 % Sørlandet sykehus HF 59,1 41,5 38,4 29,2 57,9 45,6 36,2 29,1-2,2 % 9,8 % -5,8 % -0,6 % Vestre Viken HF 59,2 44,7 57,0 42,1 57,3 45,3 57,7 37,9-3,3 % 1,2 % 1,1 % -10,0 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen (vc) 59,8 45,6 49,4 32,2 56,7 46,6 49,9 31,8-5,2 % 2,1 % 1,0 % -1,2 % Betanien Hospital 68,2 68,3 0,2 % Diakonhjemmet Sykehus 49,5 36,4 51,4 38,6 56,6 35,1 64,9 45,7 14,3 % -3,7 % 26,3 % 18,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 95,6 52,6 62,8 52,7 89,4 54,7 52,6 46,3-6,5 % 4,0 % -16,2 % -12,2 % Martina Hansens Hospital 51,1 52,2 2,2 % Revmatismesykehuset 66,8 63,7-4,7 % 30

31 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Ventetider per tjenesteområde - endring fra forrige år Per helseforetak/sykehus Ventetid Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF 63,5 53,6 49,6 35,2 58,5 50,6 49,6 42,4-7,8 % -5,6 % 0,1 % 20,5 % Oslo universitetssykehus HF 67,6 46,8 58,3 32,2 61,1 48,5 62,9 25,7-9,6 % 3,6 % 8,0 % -20,2 % Sunnaas sykehus HF 52,3 55,5 6,1 % Sykehuset i Vestfold HF 58,3 38,5 42,8 28,7 55,9 38,7 45,3 26,3-4,1 % 0,8 % 5,8 % -8,2 % Sykehuset Innlandet HF 53,9 40,4 46,8 35,5 50,0 42,7 49,4 35,4-7,2 % 5,9 % 5,6 % -0,2 % Sykehuset Telemark HF 54,6 47,0 44,6 32,7 57,2 49,1 44,0 37,4 4,8 % 4,4 % -1,4 % 14,4 % Sykehuset Østfold HF 58,5 50,0 52,3 23,9 56,8 52,7 53,6 24,8-3,0 % 5,4 % 2,4 % 3,5 % Sørlandet sykehus HF 59,1 41,7 38,1 29,3 57,9 45,6 36,2 29,1-2,0 % 9,3 % -5,0 % -1,0 % Vestre Viken HF 58,8 44,3 56,8 41,8 57,3 45,3 57,7 37,9-2,5 % 2,1 % 1,5 % -9,4 % Helse Sør-Øst RHF 2016 Hittil i år - Nov 2017 Endring i % 2016 til HiÅ 2017 Betanien Hospital 67,8 68,3 0,7 % Diakonhjemmet Sykehus 49,6 36,5 50,7 38,4 56,6 35,1 64,9 45,7 14,0 % -4,0 % 28,2 % 18,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 94,9 52,2 62,8 52,5 89,4 54,7 52,6 46,3-5,8 % 4,7 % -16,3 % -11,8 % Martina Hansens Hospital 50,6 52,2 3,2 % Revmatismesykehuset 65,9 63,7-3,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 60,1 45,6 49,8 36,7 57,7 46,9 50,4 37,4-4,0 % 3,0 % 1,2 % 2,1 % 31

32 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner HiÅ F årsestimat Endring Avvik i prosent F 2016 Årsestimat 2017 Endring Avvik i prosent Somatikk ,2 % ,6 % VOP ,9 % ,1 % BUP ,0 % ,2 % Psykisk helsevern ,7 % ,5 % TSB ,0 % ,7 % Med virkning fra er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk 2017 er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. Selv om man etter innføring av ISF for PHV og TSB fortsetter å rapportere antall inntektsgivende kontakter som uttrykk for aktivitet, innebærer innføringen av ISF et brudd med hva som blir regnet som aktivitet. Før innføringen av ISF rapporterte man HELFO-godkjente konsultasjoner, mens man etter innføringen rapporterer ISF-godkjente opphold. Bruddet består i hovedsak av at et ISF-godkjent opphold kan bestå av flere konsultasjoner, konsultasjoner som tidligere ble rapportert som selvstendige HELFO-godkjente konsultasjoner. Dette reduserer antall godkjente konsultasjoner. Videre består bruddet av krav til endret registrering av gruppebehandling, etter innføringen av ISF skal hver deltaker i gruppen i hver seanse registreres med selvstendige opphold, mens man tidligere registrerte gruppekonsultasjonen kun på en av deltakerne. Dette trekker antall opphold opp. 32

33 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Per helseforetak/sykehus Polikliniske konsultasjoner Hittil i år 2016 Hittil i år 2017 Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,7 % -3,2 % -2,4 % 3,8 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % -8,3 % -5,1 % -2,0 % Sunnaas sykehus HF ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,0 % -8,9 % -24,1 % -0,6 % Sykehuset Innlandet HF ,0 % -7,0 % -4,6 % -13,2 % Sykehuset Telemark HF ,0 % -7,5 % -11,5 % -30,6 % Sykehuset Østfold HF ,8 % -1,9 % -5,6 % 3,9 % Sørlandet sykehus HF ,0 % 3,4 % -2,5 % 10,8 % Vestre Viken HF ,1 % -3,8 % -17,5 % 4,0 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % 3,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 % -3,7 % -9,6 % -0,6 % Betanien Hospital ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,2 % -7,2 % -4,2 % -5,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % -5,0 % -1,2 % -5,4 % Martina Hansens Hospital ,3 % Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle ,1 % sykehus ,2 % -3,9 % -9,0 % -1,0 % Med virkning fra er avdeling nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ved OUS vedtatt endret fra VOP til somatikk. For å få korrekte endringer fra faktisk 2016 til faktisk 2017 er aktiviteten i 2016 justert. Totalt for året 2016 vil polikliniske konsultasjoner bli lagt til på somatikk og trukket fra på VOP ved OUS. Gjennom året benyttes antallet for den aktuelle periode i 2016 ved denne justeringen. 33

34 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk per tjenesteområde Hittil i år Endring F 2016 til E 2017 Årsestimat Endring Endring i % F 2016 Endring Endring i % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 2017 Somatikk ,4% ,3% VOP ,7% ,4% BUP ,1% ,0% Psykisk helsevern ,6% ,4% Tverrfaglig spesialisert behandling av ,2% ,2% rusmiddelmisbrukere Preshospitale tjenester ,2% ,0% Annet ,9% ,9% TOTAL ,0% ,1% 220 månedsverk innen somatikk ved OUS som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet er trukket ut i 2017 for å se den reelle utviklingen fra

35 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning per helseforetak Månedsverk per tjenesteområde akkumulert mot fjoråret Brutto månedsverk (utbetalt tid) Hittil i år 2016 (snitt) Hittil i år 2017 (snitt) Endring i % 2016 til 2017 Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Somatikk VOP BUP TSB Akershus universitetssykehus HF ,7 % 1,6 % -0,2 % 1,5 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % 0,4 % 3,9 % 1,5 % Sunnaas sykehus HF ,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % -1,5 % -9,0 % 0,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % -1,8 % 3,1 % -1,3 % Sykehuset Telemark HF ,3 % -1,6 % -0,6 % -18,0 % Sykehuset Østfold HF ,7 % -0,1 % -2,0 % -3,7 % Sørlandet sykehus HF ,0 % -0,2 % 3,9 % 1,9 % Vestre Viken HF ,5 % -3,0 % -2,1 % -1,1 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,4 % -0,7 % -0,1 % -0,2 % 220 månedsverk innen somatikk ved OUS som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet er trukket ut i 2017 for å se den reelle utviklingen fra

36 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ISF-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte ISF-poeng ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % ISF-poeng pasientbehandling Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ 2017 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per november Avvik budsjett ISF (døgn) iht. "sørge for" ,5 % 392 0,1 % ,3 % ISF (dag) iht. "sørge for" ,2 % ,5 % ,5 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,6 % ,3 % ,6 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,5 % ,5 % ,3 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,0 % ,0 % ,9 % Nye legemidler ,7 % ,5 % % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,6 % ,0 % ,5 % ,3 % ,5 % ,1 % 36

37 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år ISF-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % ISF-poeng pasientbehandling ISF (døgn) iht. "sørge for" ,1 % ,5 % ISF (dag) iht. "sørge for" ,0 % ,2 % ISF (poliklinikk) iht. "sørge for" ,4 % ,6 % ISF (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" ,3 % ,5 % ISF-poeng legemidler Legemidler ,9 % ,0 % Nye legemidler ,5 % ,7 % Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,6 % ,6 % ,1 % ,3 % 37

38 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % ,4 % ,8 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,2 % ,6 % Sunnaas sykehus HF ,8 % ,4 % 29 0,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,5 % 445 0,9 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,8 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,6 % 200 0,5 % 970 2,7 % Sykehuset Østfold HF ,6 % ,2 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,6 % ,0 % Vestre Viken HF ,5 % ,4 % ,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,1 % ,7 % Betanien Hospital ,7 % ,1 % - 5-0,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,6 % ,5 % ,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,0 % ,9 % 139 0,8 % Martina Hansens Hospital ,2 % ,7 % 15 0,2 % Revmatismesykehuset ,1 % ,8 % ,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,2 % ,5 % Kjøp fra andre helseregioner ,6 % ,0 % 399 5,8 % Kjøp fra private avtaleparter ,6 % ,7 % 344 3,6 % Fritt behandlingsvalg ,9 % ,9 % 48 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,5 % ,4 % ,5 % Legemidler ,0 % ,9 % ,0 % Nye legemidler ,7 % ,5 % Endring HiÅ Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,6 % ,5 % ,0 % 38

39 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (denne periode) ISF-poeng iht. "sørge for"- ansvaret November 2017 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % 321 4,3 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,0 % Sunnaas sykehus HF ,9 % 4 0,9 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % 6 0,1 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 255 7,3 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,5 % 214 3,6 % Vestre Viken HF ,1 % 381 4,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,8 % 113 0,2 % Betanien Hospital ,1 % 15 3,6 % Diakonhjemmet Sykehus ,1 % 66 3,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % 150 9,7 % Martina Hansens Hospital ,2 % 10 1,2 % Revmatismesykehuset ,3 % ,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % 339 0,5 % Kjøp fra andre helseregioner ,1 % ,8 % Kjøp fra private avtaleparter ,5 % ,7 % Fritt behandlingsvalg ,0 % - 54 Sum ISF-poeng (døgn, dag og poliklinikk) ,3 % 74 0,2 % Legemidler ,9 % ,6 % Nye legemidler ,5 % November måned Sum ISF-poeng iht "sørge for"-ansvaret ,6 % ,1 % 39

40 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og TSB - poliklinikk ISF-poeng «sørge for»-ansvaret per utfører (hittil i år) November hittil i år ISF-poeng Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ VOP BUP TSB Avvik Avvik i prosent Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent Akershus universitetssykehus HF ,7 % ,3 % ,5 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % ,1 % ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,8 % ,5 % ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % ,6 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,3 % ,0 % ,3 % Sykehuset Østfold HF ,7 % ,6 % ,2 % Sørlandet sykehus HF ,1 % ,0 % ,2 % Vestre Viken HF ,3 % ,3 % ,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % ,0 % ,0 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % ,3 % ,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % ,6 % ,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % ,9 % ,7 % Kjøp fra andre helseregioner Kjøp fra private institusjoner ,0 % ,0 % ISF- poeng Fritt behandlingsvalg Helse Sør-Øst inkludert kjøp (poliklinikk) ,7 % ,9 % ,6 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik Avvik i prosent 40

41 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner somatikk Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Avvik i Faktisk Budsjett Avvik D Prosent Endring Prosent prosent Akershus universitetssykehus HF ,9 % ,1 % ,7 % Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,3 % ,4 % Sunnaas sykehus HF ,7 % 300 8,4 % 200 6,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,2 % ,0 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,8 % ,0 % Sykehuset Telemark HF ,5 % ,5 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,7 % ,1 % ,8 % Sørlandet sykehus HF ,9 % ,0 % ,0 % Vestre Viken HF ,9 % ,9 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,0 % ,7 % ,1 % Betanien Hospital ,5 % ,6 % ,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,8 % ,8 % 756 1,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % ,2 % ,7 % Martina Hansens Hospital ,8 % ,5 % ,3 % Revmatismesykehuset ,1 % ,0 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % ,8 % ,3 % 41

42 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner VOP Polikliniske konsultasjoner VOP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,8 % ,0 % ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,9 % ,1 % ,2 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,4 % ,8 % ,9 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % ,3 % ,0 % Sykehuset Telemark HF ,2 % ,5 % ,5 % Sykehuset Østfold HF ,4 % ,7 % ,9 % Sørlandet sykehus HF ,2 % ,1 % ,4 % Vestre Viken HF ,9 % ,1 % ,8 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % ,8 % ,3 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,1 % ,2 % ,1 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,4 % ,6 % ,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % ,4 % ,0 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,4 % ,4 % ,3 % 42

43 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,1 % ,0 % ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % ,8 % ,1 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,4 % ,9 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,2 % ,6 % Sykehuset Telemark HF ,2 % ,1 % ,5 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,2 % ,6 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,0 % ,5 % Vestre Viken HF ,0 % ,2 % ,5 % Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,6 % ,8 % ,6 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,9 % ,0 % ,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,9 % ,1 % ,2 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,1 % ,4 % ,0 % 43

44 5. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner TSB Polikliniske konsultasjoner TSB Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,5 % 500 1,8 % 958 3,8 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % ,6 % ,0 % Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF ,1 % ,6 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % ,8 % ,2 % Sykehuset Telemark HF ,3 % ,5 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,1 % 0 0,0 % 976 3,9 % Sørlandet sykehus HF ,3 % ,6 % ,8 % Vestre Viken HF ,1 % ,1 % ,0 % Helse Sør-Øst RHF ,6 % ,3 % ,8 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3 % ,6 % ,6 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus ,3 % ,2 % ,7 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,5 % ,3 % ,4 % Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Hittil i år Årsestimat mot årsbudsjett Endring HiÅ Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,5 % ,9 % ,0 % 44

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR 058-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. august 2018 SAK NR 066-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2018 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt

Kvalitet. Trygghet. Respekt Kvalitet Trygghet Respekt Tredje tertial 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Tertialrapport alle tabeller og figurer... 4 Oversiktstabell... 4 Kvalitet og pasientsikkerhet... 5 Pasientbehandling...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 22.4.2015 Styresak 41-2015 Virksomhetsrapport nr. 3-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig

Detaljer

SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER AUGUST

SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER AUGUST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. september 2018 SAK NR 076-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER AUGUST 2018 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapport

Detaljer

Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft. Vedlegg styresak

Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft. Vedlegg styresak Analyser innen ventetid BUP og pakkeforløp kreft Vedlegg styresak 76-2018 Ventetid BUP Ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet Ventetid avviklede BUP HSØ 2016 2017 2018 Akershus universitetssykehus

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - oktober 2017 Styremøte 16. november 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6.02.2008 SAK NR 005-2008 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT. FORELØPIGE TALL, DESEMBER 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer