SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Brumunddal, 23. mai 2013 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: administrasjonsleder Linda E. Nyfløt

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det vil bli gitt en orientering om følgende saker: 1. Bekymringen for utviklingen i Sykehuset Innlandet - brev fra pensjonistforbundet i Oppland 2. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF Orientering til styret om medikamententell behandling av ondartet føflekkreft i SI. 4. Årsmelding klinisk etikk komiteer Omstillinger i divisjon Psykisk helsevern brev til kommunene i Hedmark og Oppland 6. Stortingsmelding 29 ( ) om morgendagens omsorg 7. Årlig melding Innhenting av tilleggsopplysninger i forbindelse med godkjenning 8. Informasjon om avviklingen av kvotefordelingssystemet for leger 9. Oppfølging av tilsyn oppfyllelse av pålegg 10. Lokalisering av partikkelterapisenter i Norge kommentarer fra Sykehuset Innlandet 11. Ledelsesrapport fra Helse Sør-Øst RHF april Reguleringsplan Langes gate Tekstilvask Innlandet AS muntlig orientering 14. Logoped-tjenesten muntlig orientering 15. Opptaksområder og endringer (Nes) muntlig orientering 2

3 Vedlegg: 1. Bekymringen for utviklingen i Sykehuset Innlandet - brev fra pensjonistforbundet i Oppland 2. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF Orientering til styret om medikamententell behandling av ondartet føflekkreft i SI. 4. Årsmelding klinisk etikk komiteer Omstillinger i divisjon Psykisk helsevern brev til kommunene i Hedmark og Oppland 6. Stortingsmelding 29 ( ) om morgendagens omsorg 7. Årlig melding Innhenting av tilleggsopplysninger i forbindelse med godkjenning 8. Informasjon om avviklingen av kvotefordelingssystemet for leger 9. Oppfølging av tilsyn oppfyllelse av pålegg 10. Lokalisering av partikkelterapisenter i Norge kommentarer fra Sykehuset Innlandet 11. Ledelsesrapport fra Helse Sør-Øst RHF april Reguleringsplan Langes gate 27 3

4

5

6

7

8 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 25. april 2013 Tidspunkt: Kl Saker som ble behandlet: AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2013 Styrets enstemmige V E D T A K Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per februar 2013 til etterretning AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2013 Styrets enstemmige V E D T A K 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mars 2013 til etterretning. 2. Styret forutsetter at helseforetakene med de største negative økonomiske resultatene og budsjettavvik følges opp når det gjelder gjennomføring av tiltak for å sikre årets økonomiske resultat. 3. Styret ber om særskilt oppfølging av og støtte til Akershus universitetssykehus HF, ved at det utarbeides og følges opp månedlige prognoser for resultatutviklingen, hvor tiltak for forbedring av det økonomiske resultatet er innarbeidet. 1

9 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 Styrets enstemmige V E D T A K 1. Styret godkjenner årsberetning og regnskap for Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen

10 NOTAT Til: Fra: Adm.direktør Morten Lang Ree Fagdirektør Toril Kolås Dato: Referanse: Sak: Behandling av ondartet føflekkreft i Sykehuset Innlandet Legemiddelet Ipilimumab er registrert i Norge for annenlinjebehandling av ondartet føflekkreft (metastaserende kutant malignt melanom), men er ikke tatt inn som standard behandling i det nasjonale handlingsprogrammet for sykdommen. Som kjent besluttet helse- og omsorgsministeren at det skal gjennomføres en forskningsstudie knyttet til bruk av legemiddelet Ipilimumab. Det er anslått at rundt 50 pasienter årlig vil være aktuelle for behandling med Ipilimumab i Helse Sør-Øst, og at Oslo universitetssykehus HF, som er det helseforetaket som til nå har mest erfaring på området, vil komme til å behandle majoriteten av pasientene i oppstartfasen. Med bakgrunn i det begrensede behandlingsvolumet som er estimert rundt 50 pasienter i året totalt i regionen, anser Helse Sør-Øst RHF at innføringen av behandlingen innstil videre begrenses til Oslo universitetssykehus HF og Sørlandet sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Innlandet HF, forutsatt at de faglige krav oppfylles og at helseforetaket ønsker å utføre behandlingen stedlig og at behandlingen samles til en lokalisasjon innen samme helseforetak. Krav til onkologisk enhet (forutsettes samlet på ett sted i helseforetaket) som kan gi Ipilimumab: Robust enhet med flere onkologer med kompetanse og erfaring i vurdering av indikasjon, gjennomføring og behandling av bivirkninger Medisinsk eller onkologisk vakt 24/7. I fall medisinsk vakt, bør onkolog ha beredskap Tett kontakt med pasientene slik at de kan kontakte sykehuset 24/7 Intensivenhet i sykehuset Bruk av godkjent informasjonsmateriell for pasienter og behandlere Ut fra kravene som er satt tilfredsstiller både SI Gjøvik og SI Hamar oppretting av et tilbud på de onkologiske enhetene. Forespørsel fra fagdirektør om oppretting av tilbud har gått til Gjøvik pga. erfaring med hematologiske pasienter. Gjøvik har sagt seg villig til å starte opp behandlingen med Ipilimumab.. BESØKSADRESSE POSTADRESSE Org.nr

11 Budsjettmessige konsekvenser I Helse- og omsorgsdepartementets brev datert står det at de budsjettmessige konsekvensene knyttet til igangsetting og gjennomføring av studien skal håndteres i forbindelse med revidert budsjett for Spørsmål om utgiftsdekning vil bli fulgt opp i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og på regionalt nivå i den videre budsjettprosessen. 2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Kommunene i Hedmark og Oppland ved ordfører og rådmann Fastleger i Hedmark og Oppland Vår ref.: IS Brumunddal, 30. april 2013 Deres ref.: [Deres ref.] OMSTILLINGER I DIVISJON PSYKISK HELSEVERN Det vises til orienteringer om prosjekt Psykisk helsevern gitt i møter mellom de distriktspsykiatriske sentraene (DPSene) og deres opptakskommuner i juni og dialogmøtet med alle kommunene i Hedmark og Oppland i oktober Styret i Sykehuset Innlandet gjorde 20. desember 2012 vedtak om faglige og strukturelle endringer i psykisk helsevern. DPSene skal være veien inn og ut av psykisk helsevern og skal utvikles til å være det stedet de fleste voksne pasienter får behandling og oppfølging. Sentralsykehustilbudet skal ivareta sikkerhetspsykiatrien, øyeblikkelig hjelp, alle lukkede døgnposter og noen spesialiserte døgntilbud. Sentralsykehusavdelingene skal støtte DPSene med kompetanse og ressurser. Den viktigste faglige omstillingen vil være å sette DPSene i stand til å ivareta sitt befolkningsansvar og etablere tilfredsstillende akuttjenester i tråd med nasjonale føringer. Dette medfører faglige omstillinger på DPSene og sentralsykehusene samt krevende endringer i ressursfordelingen innenfor behandlingstilbudet for voksne. Divisjonen vil ikke kunne innfri de nasjonale føringene om et ambulant akuttilbud 24/7 ved de fem DPSene i pga manglende økonomiske ressurser. Divisjonsledelsen har akseptert at DPSenes ambulante akutteam vil ha ulik åpningstid ved oppstart høsten Informasjon om teamenes åpningstid vil bli gitt i dialogmøtene, se nedenfor. Målet er å opprette ett telefonnummer for henvisninger til hvert av DPSene uavhengig av når på døgnet primærhelsetjenesten ønsker bistand. Innleggelser der det er åpenbart at pasienten trenger innleggelse i lukket akuttavdeling, for eksempel ved tvang, skal henvises direkte til hhv SI Reinsvoll og SI Sanderud. Det vil innen 1. juli 2013 bli sendt ut informasjonsmateriell til kommuner og fastleger som forklarer detaljene i ny henvisningsrutine. DPSene har ulik størrelse, ulikt befolkningsgrunnlag og ulik geografi i sitt opptaksområde. Dette medfører ulik grad av spesialistdekning og ulike muligheter for differensiering av pasienttilbudet. DPSene skal uavhengig av størrelse gi et mest mulig likeverdig pasienttilbud til den voksne delen av befolkningen. Divisjonsledelsen vil ha fokus på pasientflyten mellom DPSene og sentralsykehusene. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Telefax: Org.nr Furnesveien 26 Postboks Brumunddal 2381 Brumunddal

32 Videre skal tilbudet til barn og familie omstruktureres faglig og organisatorisk ved å slå sammen Hagen behandlingsenhet og Familieenheten på Gjøvik. Den nye enheten vil få fire-seks plasser med primær målgruppe barn 6-12 år. Tilbudet må først og fremst være for de barna som har størst vansker og i saker der det trengs døgntilbud som hjelp til å forstå. Som følge av styrets vedtak vil følgende strukturelle endringer bli gjennomført: BUP Døgn Elverum samlokaliseres med BUP Akutt for ungdom på Sanderud 1. september Hagen behandlingsenhet og Familieenheten på Gjøvik skal samlokaliseres lokalisasjon besluttes innen 1. juli Enhet for affektive lidelser (1B) avvikles 1. juli Enhet for spiseforstyrrelser (1C) flyttes fra Reinsvoll til DPS Gjøvik 1. september Avdeling for alderspsykiatri samlokaliseres på Sanderud 1. september Alle døgnenhetene ved DPS Hamar vurderes samlokalisert på Løbakk beslutning vil foreligge innen 1. juli Enhet for gravide og familie flyttes fra Hov til Reinsvoll i april Divisjonen og avdelingene vil fortløpende orientere kommuner og fastleger om eventuelle konsekvenser av de strukturelle endringene. Divisjonsledelsen vil sammen med avdelingsledelsen ved DPSene invitere kommuner og fastleger til dialogmøter etter denne planen: 23. mai DPS Tynset 24. mai DPS Kongsvinger 27. mai DPS Gjøvik 28. mai DPS Lillehammer 4. juni DPS Hamar Agenda for møtene vil være: Velkommen og presentasjon ved avdelingssjef Orientering om omstillinger i psykisk helsevern ved divisjonsledelsen Endringer i pasienttilbudet ved DPSet ved avdelingssjef Dialog primærhelsetjeneste og DPS møteleder avdelingssjef Oppsummering konklusjon ved avdelingssjef Det vises ellers til invitasjon sendt fra avdelingssjef ved de respektive DPSene. Med hilsen Gunn Gotland Bakke (sign) Divisjonsdirektør

33

34

35

36 Helse Sør-Øst RHF Postboks HAMAR Deres ref.: 12/ Vår ref.: 2011/ /025/ Silseth Dato: ÅRLIG MELDING INNHENTING AV TILLEGGSOPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED GODKJENNING Det vises til brev der Sykehuset Innlandet er bedt om utdypende informasjon på 3 spørsmål før Årlig Melding 2012 formelt godkjennes. Ledelsen på alle nivå sikrer velfungerende systemer for melding og håndtering av uønskede hendelser. Sykehuset Innlandet har systemer og rutiner for håndtering av uønskede hendelser, men antallet meldinger har gått ned. Opplevelse av manglende tilbakemeldinger er identifisert som en årsak til nedgangen. Tilbakemeldinger fra de kliniske avdelingene er at det er for dårlig tid til å bearbeide hendelsene. Det er også behov for å bedre kompetansen for oppfølging av saker. Tilleggsopplysninger: Sykehuset Innlandet har igangsatt arbeid med forbedring av meldekulturen. Dette innebærer oppfølging av uønskede hendelser i lederavtaler, oppfølgingsmøter og rapporteringer. Åpenhet og læring av uønskede hendelser er jevnlig tema i sykehusets kvalitet og pasientsikkerhetsutvalg og er fast tema på direktørens pasientsikkerhetsvisitter. Det er fokus på åpenhet rundt uønskede hendelser gjennom bl.a. publisering av uønskede hendelser (igangsatt i løpet av 2013), og det er tema på nyansatt dager. I tillegg vil SI øke kompetanse hos ansatte for å vurdere uønskede hendelser i et systemperspektiv ved å bruke årsaksanalyse som metode. Helseforetaket skal sikre at personalet får opplæring til å håndtere de spesielle utfordringer som ligger i å gi minoritetsgrupper et likeverdig tilbud. Sykehuset Innlandet tilbyr likeverdige tjenester til alle. Tilleggsopplysninger: Sykehuset Innlandet har ikke mange pasienter med minoritetsbakgrunn så utfordringen er liten. De pasientene som har minoritetsbakgrunn blir godt ivaretatt av den enkelte kliniske avdeling, både når det gjelder tilrettelegging for trosretning, mat og spesielle forhold rundt hygiene og sykdom. Det er ikke mottatt klager på at SI ikke ivaretar dette på en god måte. Det skal legges til rette for gjennomføring av videreutdanning i henhold til kriteriene for den nasjonale piloten i kompetanseområde palliativ medisin. Avventer styringssignaler i henhold til kompetanseområde palliativ medisin. Tilleggsopplysninger: BESØKSADRESSE POSTADRESSE Tlf: Faks: Org.nr Furnesveien 26 Postboks 104 E-post: 2381 Brumunddal 2381 Brumunddal

37 Sykehuset Innlandet ved divisjon Gjøvik har søkt om godkjenning som Palliativt senter til Helsedirektoratet. Det avklares i løpet av våren 2013 hvorvidt divisjonen får godkjenning. Divisjonen tilfredsstiller de krav som er satt for å kunne utdanne leger innenfor spesialiteten palliativ medisin. Med vennlig hilsen Morten Lang-Ree adm.direktør Toril Kolås fagdirektør 2

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2013

47 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Hovedstadsområdet 9. Vedlegg 2

48 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk april Avvik april Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2012 HiÅ Årsestimat Årsbudsjett Kvalitet Ventetid 73,1 72,6 72,7 Fristbrudd 7,5 % 6,8 % 7,0 % Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" Herav kommunal medfinansiering Andel kommunal medfinansiering 50,2 % 0,8 % 47,7 % -1,2 % 48,0 % 48,7 % 48,8 % Utført i eget HF Polikliniske konsultasjoner Somatikk VoP BUP TSB Bemanning Brutto månedsverk Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) Sykefravær (forrige måned) 7,4 % 8,0 % 8,3 % Økonomi Driftsinntekter Driftskostnader Netto finansresultat Resultat

49 2. Statusbilde Tilbake til innholdsfortegnelse Statusbilde DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 2% 1% 0% -1% Driftskostnader -2% DRG-poeng - utført i eget HF -3% -4% Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. 4

50 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Hovedmål Hovedmål Mål Utvikling fra 2011 Status hittil i år (gj. Snitt) Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 90 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager (alle tjenesteområder) % Pasienten opplever ikke fristbrudd (alle tjenesteområder) 0 % 6,8 % 10% 5% 0% 10% Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % * (sist oppdatert per 3. kvartal 2012, OUS har ikke rapportert) 3 % 5% 4,3 % 0% Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 100 % 59,3 % Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet ** 49 % 200 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (MNOK) Budsjettavvik = ,0-200 *) Rapporteres pr kvartal **) Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen 5

51 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Krav Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ HiÅ mar apr uten rett Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 6

52 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Langtidsventende 7

53 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende 1-4 år fordelt på fagområder og omsorgsnivå somatikk i april

54 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Andel fristbrudd per tjenesteområde 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) April HiÅ Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2013 Akershus universitetssykehus HF 15 % 1 % 1 % 0 % 13 % 9 % Oslo universitetssykehus HF 17 % 4 % 0 % 4 % 17 % 17 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 3 % 6 % 8 % 3 % 4 % 3 % Sykehuset Telemark HF 7 % 2 % 2 % 9 % 7 % 5 % Sykehuset Østfold HF 7 % 1 % 5 % 0 % 6 % 5 % Sørlandet sykehus HF 3 % 12 % 0 % 3 % 4 % 4 % Vestre Viken HF 4 % 0 % 5 % 0 % 4 % 4 % Diakonhjemmet Sykehus 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 % 3 % 0 % 0 % 4 % 3 % Betanien Hospital 5 % 5 % 5 % Martina Hansens Hospital 2 % 2 % 3 % Revmatismesykehuset 1 % 1 % 2 % Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst 7 % 7 % 9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 8,0 % 3,0 % 3,3 % 2,9 % 7,5 % 6,8 % 9

55 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 55 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og HiÅ HiÅ HiÅ mar apr tidspunkt for behandling i samme brev Akershus universitetssykehus HF 47 % 49 % 49 % 45 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 41 % 65 % 50 % 40 % Sykehuset i Vestfold HF* 56 % 61 % 59 % 83 % 67 % Sykehuset Innlandet HF 55 % 56 % 58 % 49 % Sykehuset Telemark HF 79 % 78 % 79 % 77 % 73 % Sykehuset Østfold HF 55 % 57 % 57 % 76 % Sørlandet sykehus HF 51 % 55 % 55 % 56 % Vestre Viken HF 58 % 61 % 59 % 61 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 57 % 59 % 59 % 58 % 72 % Betanien Hospital 74 % 73 % 76 % 48 % Diakonhjemmet Sykehus 69 % 70 % 70 % 87 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 53 % 57 % 57 % 82 % 70 % Martina Hansens Hospital 43 % 44 % 50 % Revmatismesykehuset 58 % 52 % 64 % 22 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 57 % 59 % 59 % 61 % 72 % 10

56 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Andel korridorpasienter somatikk 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk mar apr HiÅ HiÅ HiÅ Akershus universitetssykehus HF 4,9 % 4,2 % 4,2 % 2,6 % 3,0 % Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 1,2 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % Sykehuset Innlandet HF 0,8 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % Sykehuset Telemark HF 3,4 % 3,5 % 4,0 % 4,0 % 2,6 % Sykehuset Østfold HF 4,8 % 4,7 % 4,9 % 3,4 % 4,2 % Sørlandet sykehus HF 0,7 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % Vestre Viken HF 2,2 % 2,3 % 2,2 % 2,3 % 3,1 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,6 % 1,8 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 1,0 % 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,4 % 0,9 % 1,3 % 0,7 % 2,7 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % 1,8 % 11

57 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 7,8 7,0 6,4 9,6 7,8 Oslo universitetssykehus HF 7,0 6,7 7,3 6,7 6,9 Sunnaas sykehus HF 8,9 6,1 4,3 8,2 6,8 Sykehuset i Vestfold HF 3,8 3,2 5,2 4,6 4,3 Sykehuset Innlandet HF 3,4 2,9 3,6 3,9 3,5 Sykehuset Telemark HF 1,9 2,2 2,7 2,2 2,2 Sykehuset Østfold HF 6,6 5,2 8,8 10,4 7,8 Sørlandet sykehus HF 5,1 4,6 4,3 4,6 4,7 Vestre Viken HF 3,0 7,0 4,0 4,8 4,6 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 5,0 5,2 5,4 5,9 5,4 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 3,3 3,0 3,1 2,7 3,0 Lovisenberg Diakonale Sykehus 9,7 8,3 9,6 13,4 10,3 Martina Hansens Hospital 4,7 4,3 4,0 5,1 4,6 Revmatismesykehuset 1,3 1,5 2,7 2,6 2,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,5 5,7 5,9 6,6 5,9 12

58 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall henvisninger vurdert a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 13

59 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 14

60 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2013 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 65 % 62 % 63 % 62 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 18 % 15 % 26 % 23 % Sykehuset i Vestfold HF 54 % 55 % 54 % 65 % Sykehuset Innlandet HF 49 % 46 % 51 % 42 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 66 % 58 % 66 % 60 % Sørlandet sykehus HF 51 % 56 % 54 % 58 % Vestre Viken HF 33 % 32 % 35 % 37 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 51 % 50 % 53 % 53 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 30 % 31 % 30 % 40 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 19 % 18 % 20 % 15 % Martina Hansens Hospital 30 % 54 % 42 % 31 % Revmatismesykehuset 73 % 100 % 60 % 69 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 48 % 48 % 50 % 50 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 15

61 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2013 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 23 % 25 % 26 % 26 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 14 % 12 % 14 % 15 % Sykehuset i Vestfold HF 25 % 22 % 24 % 16 % Sykehuset Innlandet HF 24 % 27 % 24 % 28 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 11 % 14 % 13 % 12 % Sørlandet sykehus HF 23 % 20 % 20 % 18 % Vestre Viken HF 35 % 31 % 29 % 27 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 25 % 24 % 23 % 23 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 35 % 35 % 51 % 30 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 21 % 21 % 20 % 15 % Martina Hansens Hospital 9 % 6 % 7 % 7 % Revmatismesykehuset 12 % 40 % 15 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 25 % 24 % 24 % 23 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 16

62 3. Kvalitet Tilbake til innholdsfortegnelse Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 2013 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF 567 Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 17

63 3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2013 Tilbake til innholdsfortegnelse 8c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 18

64 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng ,1 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret -2,1 % -0,8 % -1,2 % jan.13 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret Antall budsjetterte DRG-poeng (periodisert) Hittil i år per april DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ HiÅ 2012 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per apr D Bud. % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,7 % ,1 % ,2 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,8 % ,3 % ,7 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret ,8 % ,2 % ,2 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,2 % ,2 % ,3 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,4 % ,9 % ,3 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,3 % ,0 % ,0 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"-ansvaret ,9 % ,2 % ,2 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,1 % 523 0,2 % ,0 % % 19

65 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % ,2 % ,9 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % - 0,0 % ,6 % Sunnaas sykehus HF ,3 % - 0,0 % -76-4,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,3 % ,3 % Sykehuset Innlandet HF ,2 % ,2 % 71 0,2 % Sykehuset Telemark HF ,2 % ,5 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,7 % - 0,0 % 94 0,5 % Sørlandet sykehus HF ,4 % ,1 % ,5 % Vestre Viken HF ,5 % 900 1,0 % 512 1,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,8 % 170 0,0 % 358 0,2 % Betanien Hospital ,0 % 50 1,1 % 45 3,2 % Diakonhjemmet Sykehus ,5 % 210 1,2 % 207 3,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % 250 1,6 % -61-1,1 % Martina Hansens Hospital ,1 % - 0,0 % 42 1,5 % Revmatismesykehuset ,0 % -30-1,5 % 58 9,5 % Sum private ideelle sykehus ,8 % 480 1,0 % 291 1,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,7 % 650 0,1 % 649 0,3 % Kjøp fra andre helseregioner ,5 % ,6 % ,0 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,6 % ,7 % ,0 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,2 % ,3 % ,2 % Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ

66 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) april Endring fra apr 2012 Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF ,9 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % ,1 % Sunnaas sykehus HF ,9 % 52 14,7 % Sykehuset i Vestfold HF ,3 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % ,9 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,2 % Sykehuset Østfold HF ,0 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,4 % 515 9,6 % Vestre Viken HF ,2 % ,6 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,7 % ,4 % Betanien Hospital ,6 % ,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,4 % ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,3 % ,7 % Martina Hansens Hospital ,9 % ,9 % Revmatismesykehuset ,2 % 21 15,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,8 % ,0 % Kjøp fra andre helseregioner ,9 % ,1 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,8 % ,9 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,6 % ,7 % 21

67 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -20,0 % Antall polikliniske konsultasjoner - budsjettavvik per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 Somatikk VoP BUP TSB Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Hittil i år Endring HiÅ Siste måned Årsest. mot årsbud. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Faktisk Budsjett Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,6 % 159 0,1 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,1 % ,2 % Antall dagbehandlinger ,5 % ,2 % ,8 % Antall inntektsgivende polikl. kons ,0 % ,7 % ,8 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,0 % ,4 % ,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,5 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,2 % ,6 % ,3 % Antall polikliniske konsultasjoner ,0 % ,9 % ,0 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,8 % % ,1 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,6 % ,9 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,9 % ,0 % ,3 % Antall polikliniske konsultasjoner ,1 % ,8 % ,3 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,4 % -77-2,9 % ,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,9 % ,2 % Antall oppholdsdager - dagbeh ,5 % % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner ,9 % ,2 % ,1 % 22

68 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Somatikk VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per fagområde - Budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,2 % ,3 % ,6 % 135 1,6 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % ,3 % ,9 % ,0 % Sunnaas sykehus HF ,2 % Sykehuset i Vestfold HF -61-0,1 % 652 2,7 % 580 3,3 % ,8 % Sykehuset Innlandet HF ,7 % ,0 % ,1 % 73 1,1 % Sykehuset Telemark HF 24 0,0 % ,8 % ,2 % ,9 % Sykehuset Østfold HF 739 1,1 % ,2 % ,6 % ,6 % Sørlandet sykehus HF 823 0,9 % 674 2,2 % -80-0,4 % -72-0,9 % Vestre Viken HF ,4 % ,5 % ,3 % 353 4,4 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % ,9 % ,2 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,8 % 825 0,3 % 702 0,4 % ,3 % Betanien Hospital 68 0,9 % Diakonhjemmet Sykehus ,1 % ,9 % ,0 % ,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,4 % 261 1,6 % ,1 % 331 6,0 % Martina Hansens Hospital 646 7,4 % Revmatismesykehuset ,7 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,0 % 9 0,0 % 156 0,1 % ,9 % 23

69 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet DRG-produktivitet DRG-poeng 4 DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk 2 2,09 1,83 1,48 1,54 1,01 1,05 2,07 2,01 2,06 1,81 1,82 1,89 1,87 1,90 1,97 2,04 2,02 1,64 1,75 1,77 0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ somatikk (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet utført i eget foretak Hittil i År (faktisk) Aktivitet utført i eget foretak Hittil i År (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ somatikk (budsjett) Avvik mot budsjett Akershus universitetssykehus HF ,83 2,09-0,26 Oslo universitetssykehus HF ,48 1,54-0,06 Sunnaas sykehus HF* ,01 1,05-0,04 Sykehuset i Vestfold HF ,07 2,01 0,06 Sykehuset Innlandet HF ,81 1,64 0,16 Sykehuset Telemark HF ,82 1,89-0,08 Sykehuset Østfold HF ,06 1,87 0,19 Sørlandet sykehus HF ,90 1,97-0,07 Vestre Viken HF ,04 2,02 0,02 Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,75 1,77-0,02 24

70 4. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet DRG-produktivitet DRG-poeng DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 DRG-poeng per brutto månedsverk faktisk DRG-poeng per brutto månedsverk budsjett 25

71 5. Samhandlingsreformen Tilbake til innholdsfortegnelse Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter per mnd - Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Faktisk per mnd Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per apr Budsjett per apr Avvik 2012 per Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen apr 26

72 5. Samhandlingsreformen Tilbake til innholdsfortegnelse Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter 2013 Antall utskrivningsklare pasienter totalt (somatikk) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus

73 5. Samhandlingsreformen Tilbake til innholdsfortegnelse Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Andel DRG-poeng Faktisk per Budsjett per 2012 per knyttet til KM F av Avvik tot DRG-poeng apr apr apr Akershus universitetssykehus HF % Oslo universitetssykehus HF % Sunnaas sykehus HF % Sykehuset i Vestfold HF % Sykehuset Innlandet HF % Sykehuset Telemark HF % Sykehuset Østfold HF % Sørlandet sykehus HF % Vestre Viken HF % Helse Sør-Øst foretaksgruppen % Betanien Hospital % Diakonhjemmet Sykehus % Lovisenberg Diakonale Sykehus % Martina Hansens Hospital % Revmatismesykehuset % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus % 28

74 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. HiÅ per Totalt april Hittil i år per april (snitt) april antall %-vis ansatte Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2012 endring per apr Akershus universitetssykehus HF ,6 % Oslo universitetssykehus HF ,5 % Sunnaas sykehus HF ,5 % 736 Sykehusapotekene HF ,3 % 753 Sykehuset i Vestfold HF ,0 % Sykehuset Innlandet HF ,6 % Sykehuset Telemark HF ,0 % Sykehuset Østfold HF ,2 % Sørlandet sykehus HF ,7 % Vestre Viken HF ,3 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,9 % Helse Sør-Øst RHF ,2 % 163 Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,1 %

75 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Sykefravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2011 Sykefravær 2010 Sykefravær 2012 Sykefravær

76 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak mars 2013 mars 2012 mars 2011 Hittil i år 2013 Hittil i år 2012 Hittil i år 2011 Akershus universitetssykehus HF 8,0 % 9,0 % 8,3 % 8,7 % 9,2 % 8,3 % Oslo universitetssykehus HF 7,4 % 7,9 % 7,9 % 8,0 % 8,4 % 7,9 % Sunnaas sykehus HF 7,1 % 8,3 % 8,2 % 7,7 % 9,1 % 7,4 % Sykehusapotekene HF 8,0 % 9,2 % 8,8 % 8,1 % 9,6 % 8,8 % Sykehuset i Vestfold HF 7,1 % 7,9 % 7,1 % 7,6 % 7,7 % 7,3 % Sykehuset Innlandet HF 7,6 % 8,3 % 8,4 % 8,2 % 8,4 % 8,6 % Sykehuset Telemark HF 6,8 % 7,5 % 7,4 % 7,2 % 7,7 % 7,4 % Sykehuset Østfold HF 8,4 % 8,6 % 8,9 % 8,8 % 8,7 % 8,7 % Sørlandet sykehus HF 6,8 % 7,1 % 7,1 % 7,5 % 7,2 % 7,2 % Vestre Viken HF 7,4 % 8,2 % 8,7 % 8,2 % 8,5 % 8,8 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner 4,4 % 5,4 % 6,6 % 5,7 % 5,7 % 6,8 % Helse Sør-Øst RHF 1,9 % 4,0 % 3,9 % 2,7 % 4,0 % 3,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 7,4 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,3 % 8,1 % 31

77 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Andel Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Korrigert andel juridisk stillingsprosent stillingsprosent deltid Akershus universitetssykehus HF ,2 % 92,0 % 19,5 % 94,0 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % 96,4 % 14,5 % 97,3 % Sunnaas sykehus HF ,1 % 95,4 % 20,4 % 97,5 % Sykehusapotekene HF ,9 % 93,9 % 11,6 % 97,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % 89,9 % 33,4 % 92,7 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % 88,5 % 29,8 % 92,5 % Sykehuset Telemark HF ,2 % 88,8 % 33,8 % 91,3 % Sykehuset Østfold HF ,8 % 86,5 % 37,1 % 89,1 % Sørlandet sykehus HF ,8 % 86,8 % 33,2 % 90,7 % Vestre Viken HF ,8 % 91,2 % 31,6 % 92,9 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,5 % 99,2 % 2,2 % 99,3 % Helse Sør-Øst RHF ,7 % 98,2 % 2,0 % 98,3 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,8 % 91,6 % 25,1 % 93,8 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. 32

78 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie- og lønnskostnader per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik innleie 2013 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2013 Innleid arbeidskraft hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnad.er. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 33

79 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp TNOK Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstahjelp per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik fast lønn 2013 Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp 2013 Overtid og ekstrahjelp hittil i Fast lønn hittil i år Avvik HiÅ år Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 34

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post:

Helse Sør-Øst RHF Postboks Hamar Telefon: Telefax: e-post: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2011 kl 10.00-16.00

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer