Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer hovedtallene for virksomheten i Helse Sør-Øst. Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per september 2012 til orientering. Hamar 19. oktober 2012 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 1

2 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2012

3 Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi / finans 8. Hovedstadsområdet 2

4 1. Oppsummering Oppsummering Kvalitet Samlet ventetid for pasienter med og uten rett økte i september til 82 dager, opp 3 dager fra siste måling. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er på 72 dager og altså svakere enn foretaksgruppens målsetning om 65 dager. Økningen i ventetid er knyttet til somatikk, mens det for de andre fagområdene er ingen endring eller svak nedgang. Andel fristbrudd viser en nedgang i september til 8,6 prosent samlet for alle fagområdene. Det er høyest andel fristbrudd innen somatikk med 9,2 prosent, hvor Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF har de største utfordringene. Innen VOP har Sørlandet sykehus HF redusert sin fristbruddandel betydelig i forhold til tidligere målinger, men ligger fortsatt høyt. Foretaket melder at de jobber bevisst for å få ned antall fristbrudd og at de fleste fristbruddpasienter som regel får tilbud ganske raskt i etterkant av fristbruddet. Det pågår et arbeid for å kunne nå målene om 65 dagers ventetid og ingen fristbrudd innen utgangen av året. Det er opprettet midlertidige fagråd i tillegg til at foretakene gjennom brev og tett dialog er bedt om å utarbeide planer for hvordan de skal nå dette målet. Blant tiltakene er økt kjøp fra private samt bruk av ledig kapasitet fra Raskere tilbake for å tilby fristbruddpasienter behandling. 3

5 1. Oppsummering Oppsummering Kvalitet (2) Andel korridorpasienter ligger på 1,6 prosent hittil i år. Det er hovedsakelig korridorpasienter innen somatikk. Utviklingen i år er stabil, og det er fortsatt Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Telemark HF som ligger høyt. Det jobbes aktivt ved begge foretak med å redusere andel korridorpasienter, hvor bedre planlegging og fortetting av pasienter er blant tiltakene som gjennomføres. Gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til ferdig vurdert er hittil i år i Helse Sør-Øst 5,2 dager. Dette er godt under dagens lovkrav på 30 dager og også det nye lovkravet som er foreslått til 10 dager. 4

6 1. Oppsummering Oppsummering Aktivitet Aktiviteten målt i antall DRG-poeng har avtatt i september, og avgitte årsestimat indikerer en aktivitet på 1,4 prosent over budsjett. Dette inkluderer dyre biologiske legemidler utenfor sykehus. Per september er budsjettavviket i DRG-poeng inkludert biologiske legemidler på 1,3 prosent («sørge for»-ansvaret). Dette er en nedgang på 0,6 prosentpoeng i forhold til august. Antall DRG-poeng knyttet til kommunal medfinansiering (KMF) ligger per september 7,0 prosent over budsjettet, en nedgang på 0,8 prosentpoeng siden august. 5

7 1. Oppsummering Oppsummering Aktivitet (2) Analysen i rapporten for 2. tertial indikerte at det ble skrevet ut flere pasienter enn tidligere, samtidig som antall liggedøgn gikk kraftig ned. Tall for september viser at trenden holder seg, men er noe svakere når det gjelder antall utskrevne pasienter. Antall utskrevne pasienter er nå 1,0 prosent over samme periode i 2011 (reduksjon fra 1,8 prosent per august) og reduksjonen i antall liggedøgn har økt fra til (5,4 prosent). Årsakene til dette er at generelt kortere liggetider blir forsterket av effektene av samhandlingsreformen. Reformen gjør at kommunene i langt større grad tar imot utskrivningsklare pasienter vesentlig tidligere. Reduksjonen på liggedøgn er også gjeldende innen psykisk helsevern og TSB. Det er et uttalt mål at behandlingen i større grad skal dreie fra døgn til poliklinisk behandling. Selv om det er en klar økning i polikliniske konsultasjoner i forhold til samme periode i fjor, er foretakene fortsatt et stykke unna å nå budsjettet. 6

8 1. Oppsummering Oppsummering Samhandlingsreformen Alle helseforetak melder om pågående arbeid med implementering og operasjonalisering av de inngåtte samarbeidsavtalene. Det er god dialog mellom partene i dette arbeidet. Det meldes om utfordringer knyttet til følgende delavtaler: Veiledning og kompetanseutveksling; omfang av veiledningsaktivitet og kostnader knyttet til mer omfattende kompetanseheving. Kommunalt døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbud; sikring av kvalitet og at tilbudet blir et godt alternativ til sykehusinnleggelse. Delavtale 8 - følgetjeneste med hensyn til fødselsomsorgen; omfang og kostnader knyttet til beredskap. Det er gjennomført konferanse med 140 deltagere fra helseforetak, kommuner, høyskoler og universitet om forskning på samhandling. Flere helseforetak melder at kommunene i området nå er i gang med forberedelse /oppstart av tilbud til pasienter som kommer inn under medfinansiering. Kommunene har fortsatt stor evne til å ta imot utskrivingsklare pasienter. 7

9 1. Oppsummering Oppsummering Bemanning Utviklingen i brutto månedsverk forverres i september sammenlignet med august, og det negative avviket øker. Merforbruket i september er 928 månedsverk i forhold til budsjett, mens gjennomsnittet hittil år er på 696. Sett i forhold til samme periode i 2011 er brutto månedsverk økt med 153. Relativt sett er dette en liten økning, men den må sees i sammenheng med budsjettoverskridelsene på innleie, overtid og ekstrahjelp. Data for sykefravær er rapportert på for lavt nivå i forbindelse med septemberrapporteringen. Feilen vil bli rettet og fraværet blir beregnet på nytt. Korrekte data forventes å foreligge til styremøtet. Korrigert andel deltid blant de fast ansatte er på 25,6 prosent, som er en forbedring på 16,6 prosent siden desember I hele foretaksgruppen er gjennomsnittlig juridisk stillingsprosent på 91,1. Korrigert stillingsprosent ligger uendret på 93,4. I januar var tallene henholdsvis 90,0 og 91,0 prosent. 8

10 1. Oppsummering Oppsummering Økonomi Faktisk resultat per september er 80,5 millioner kroner. Det negative budsjettavviket er i september økt med 28,7 millioner kroner, og er akkumulert 104,2 millioner kroner. Etter samme periode i fjor var det faktiske resultatet -676 millioner kroner, og det negative budsjettavviket 736 millioner kroner. Oslo universitetssykehus HF har redusert inntektene som følge av Avregningsutvalgets avkorting grunnet foretakets registrering av flere konsultasjoner samme dag. Dette utgjør for 2011 og hittil i år 37 millioner kroner. Det er i hovedsak foretakene i hovedstadsområdet og Sykehuset Østfold HF som generer negative budsjettavvik. Det er likevel verdt å merke seg at resultatet per september ved foretakene i hovedstadsområdet er 484 millioner kroner bedre enn ved samme periode i fjor. De øvrige foretakene har samlet et positivt budsjettavvik per august på 176 millioner kroner. Per september viser regnskapene en besparelse innenfor områdene energi og forsikring på om lag 130 millioner kroner. Dette skyldes to forhold; lavere strømpriser enn forutsatt i budsjettet, samt nye og forbedrede forsikringsavtaler gjeldende fra Foretaksgruppens oppdaterte årsestimat er siden forrige periode bedret med 82 millioner kroner, og viser nå et samlet negativt resultat på 156 millioner kroner. Varslede bygningsmessige nedskrivninger ved Sunnaas sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF er ikke med i årsestimatet. Det positive resultatet i morselskapet er i all hovedsak knyttet til lavere prognose for kostnader knyttet til NPE. 9

11 1. Oppsummering Oppsummering Økonomi (2) Det negative budsjettavviket knyttet til overtid og ekstrahjelp øker fortsatt og ligger per september på 344 millioner kroner; en økning i september på 50 millioner kroner. Innleie av helsepersonell har et negativt budsjettavvik på 103 millioner kroner; en økning i september på 13 millioner kroner. Likviditetsprognosen per september viser en likviditetsreserve ved utgangen av 2012 på om lag 2,2 milliarder kroner. Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at likviditetseffekten av pensjon er nøytral. Investeringsnivået per september er cirka 640 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes forsinkelser i gjennomføring. Årsestimatet er redusert med cirka 300 millioner kroner på bakgrunn av gjennomføringstakten per september. 10

12 2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng - utført i eget HF DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Polikliniske konsultasjoner (PHV) Budsjettavvik i prosent hittil i år Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. 11

13 3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - voksen Psykisk helsevern - barn og unge Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Krav for 2011 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ aug sep uten rett 2012 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Private rusinst. m/avtale med Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. Ventetiden er for september på 82 dager, som er høyere enn for samme periode i Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 72 dager. Økningen i ventetid gjelder bare for somatikk, mens det er nedgang i fagområdene VOP, BUP og TSB. Psykisk helsevern oppfyller kravet om ventetid under 65 dager, mens TSB ligger marginalt over. I Helse Sør-Øst gjennomføres det nå flere tiltak på lokalt og sentralt nivå ulike tiltak som tar sikte på å redusere pasienter med lange ventetider og andel fristbrudd. Blant tiltakene som gjennomføres er økt kjøp fra private og av behandlingsplasser gjennom Raskere tilbake. 12

14 3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - VOP Psykisk helsevern - BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) September Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2012 Akershus universitetssykehus HF 23 % 3 % 1 % 4 % 20 % 17 % Oslo universitetssykehus HF 15 % 13 % 7 % 3 % 15 % 13 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 0 % 2 % 0 % 1 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 5 % 5 % 0 % 3 % 5 % 5 % Sykehuset Telemark HF 9 % 2 % 0 % 0 % 9 % 6 % Sykehuset Østfold HF 2 % 1 % 0 % 2 % 1 % 3 % Sørlandet sykehus HF 6 % 10 % 6 % 4 % 6 % 6 % Vestre Viken HF 7 % 2 % 6 % 5 % 7 % 6 % Diakonhjemmet Sykehus 3 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 % 0 % 3 % 0 % 3 % 4 % Betanien Hospital 6 % 0 % 0 % 0 % 6 % 4 % Martina Hansens Hospital 9 % 0 % 0 % 0 % 9 % 8 % Revmatismesykehuset 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 6 % Private institusjoner med avtale med Helse Sør- Øst RHF 0 % 14 % 0 % 10 % 10 % 8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private inst. 9,2 % 3,8 % 2,6 % 5,3 % 8,6 % 7,9 % HiÅ Andel fristbrudd viser en liten forbedring i september med nedgang i alle fagområdene. Sett i forhold til samme periode i 2011 er det også en klar forbedring i alle fagområder med unntak av TSB. Andel fristbrudd er høyest innen somatikk, og utfordringen er størst ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. Begge foretakene har imidlertid et sterk fokus på å få ned andel fristbrudd og viser framgang i forhold til siste måling i august. Det er gjennomført økt kjøp fra private og tatt i bruk midler fra Raskere tilbake, for å redusere andel fristbrudd. Helse Sør-Øst RHF utreder i samarbeid med helseforetakene ytterligere tiltak som skal redusere antall fristbrudd og ventetid på pasienter med spesielt lange ventetider. 13

15 3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 55 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel pasienter som får bekreftelse og HiÅ HiÅ aug sep tidspunkt for behandling i samme brev Akershus universitetssykehus HF 49 % 49 % 46 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 52 % 42 % 40 % Sykehuset i Vestfold HF* 55 % 80 % 70 % 74 % Sykehuset Innlandet HF 57 % 56 % 51 % Sykehuset Telemark HF 78 % 79 % 77 % 72 % Sykehuset Østfold HF 56 % 54 % 65 % Sørlandet sykehus HF 57 % 54 % 55 % Vestre Viken HF 59 % 55 % 60 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 59 % 59 % 58 % 72 % Betanien Hospital 62 % 84 % 56 % Diakonhjemmet Sykehus 61 % 110 % 84 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 66 % 78 % 81 % 67 % Martina Hansens Hospital 65 % 40 % 44 % Revmatismesykehuset 48 % 75 % 38 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 59 % 65 % 60 % 71 % * Sykehuset i Vestfold gjelder bare psykiatrisk virksomhet Grunnlaget for indikatoren blir komplett når Oslo universitetssykehus HF etter planen oppgraderer PAS/EPJ i løpet av høsten Sykehuset Telemark HF rapporterer manuelt på indikatoren inntil DIPS er på plass i Mange helseforetak gjennomfører tiltak for å bli bedre på indikatoren. Diakonhjemmet Sykehus har korrigert feilrapportering fra tidligere perioder. 14

16 3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Andel korridorpasienter somatikk 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Andel korridorpasienter - somatikk aug sep HiÅ HiÅ Akershus universitetssykehus HF 2,8 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 1,1 % 0,9 % 1,1 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,0 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % Sykehuset Innlandet HF 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % Sykehuset Telemark HF 3,5 % 3,4 % 4,1 % 2,7 % Sykehuset Østfold HF 2,9 % 2,9 % 3,5 % 3,8 % Sørlandet sykehus HF 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % Vestre Viken HF 2,1 % 1,6 % 2,1 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,2 % 0,1 % 0,5 % 0,4 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,2 % 1,0 % 0,7 % 2,2 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % Korridorpasienter finnes hovedsakelig bare innen somatikk i Helse Sør-Øst. Foretakene med størst andel korridorpasienter jobber aktivt med ulike tiltak for å redusere andelen. Blant tiltakene er bedre planlegging og organisering av sengepostene, bedre utnyttelse av pasienthotell og fortetting av sengeposter. 15

17 3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 8,0 6,6 7,3 8,1 7,3 8,1 7,6 5,7 6,3 7,2 Oslo universitetssykehus HF 8,0 7,5 6,8 8,6 7,8 7,6 8,1 7,6 6,5 7,6 Sunnaas sykehus HF 7,5 7,0 9,6 9,5 7,9 6,6 9,6 10,4 7,1 8,2 Sykehuset i Vestfold HF 3,3 2,7 4,0 4,9 5,1 11,0 6,1 4,6 4,2 5,2 Sykehuset Innlandet HF 2,8 2,5 3,4 2,5 2,7 4,0 4,0 3,5 3,4 3,1 Sykehuset Telemark HF 2,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 3,1 2,3 2,2 2,4 Sykehuset Østfold HF 4,4 5,5 8,7 5,2 6,9 5,2 5,2 4,4 10,9 6,4 Sørlandet sykehus HF 3,8 4,2 4,3 5,0 4,9 5,0 3,4 4,0 4,2 4,3 Vestre Viken HF 7,1 2,8 3,0 2,2 4,5 4,4 5,0 2,7 2,6 3,8 Helse Sør-Øst foretaksgruppen 5,4 4,5 5,2 5,0 5,4 6,0 5,6 4,6 5,1 5,2 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 6,6 5,2 4,7 5,0 6,2 4,3 4,7 7,1 5,0 5,4 Lovisenberg Diakonale Sykehus 7,4 7,0 7,2 5,4 5,3 7,6 7,0 10,5 13,7 7,6 Martina Hansens Hospital 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 2,0 2,2 3,6 3,0 3,3 Revmatismesykehuset 1,4 1,3 1,5 1,1 1,9 1,3 1,4 4,0 2,5 1,7 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 6,1 5,2 5,9 5,5 5,9 6,6 6,1 5,2 5,9 5,8 Helse Sør-Øst har en generelt god gjennomsnittstid fra mottatt henvisning til vurdering er fullført. Regjeringen foreslår å redusere lovpålagt vurderingstid fra 30 dager til 10 dager. Resultatene hittil i år viser at alle helseforetak i Helse Sør-Øst er innenfor dette målkravet. 16

18 3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode, det vil si antall nyhenviste. 17

19 3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) b OBD: antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren. Dette skyldes at de ikke har DIPS. Tall for september viser stor nedgang for Sunnaas sykehus HF og Diakonhjemmet Sykehus, mens Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Innlandet HF øker tilsvarende. Det er knyttet stor usikkerhet til indikatoren mht rapporteringskvalitet, grunnet manglende og ufullstendig rapportering av indikatoren fra mange helseforetak. 18

20 3. Kvalitet Andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel legedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 43 % 54 % 39 % 41 % 45 % 38 % 44 % 45 % 43 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 18 % 18 % 18 % 18 % 13 % 10 % 11 % 13 % 19 % Sykehuset i Vestfold HF 42 % 42 % 55 % 60 % 57 % 56 % 66 % 58 % 42 % Sykehuset Innlandet HF 45 % 44 % 50 % 48 % 44 % 45 % 46 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 41 % 48 % 45 % 44 % 40 % 44 % 64 % Sørlandet sykehus HF 65 % 63 % 61 % 63 % 60 % 60 % 58 % 50 % 50 % Vestre Viken HF 26 % 27 % 31 % 32 % 43 % 50 % 38 % 38 % 37 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 41 % 35 % 45 % 46 % 49 % 50 % 47 % 44 % 46 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 39 % 39 % 39 % 38 % 38 % 36 % 31 % 35 % 13 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 22 % 13 % 18 % 14 % 35 % 11 % 16 % 13 % 13 % Martina Hansens Hospital 23 % 26 % 29 % 31 % 62 % 45 % 77 % 46 % 40 % Revmatismesykehuset 59 % 68 % 73 % 83 % 80 % 76 % 74 % 55 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 39 % 35 % 43 % 44 % 47 % 46 % 44 % 42 % 42 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 19

21 3. Kvalitet Andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 8b OBD: andel sykepleiedokumenter av åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF 46 % 36 % 47 % 44 % 40 % 49 % 43 % 42 % 42 % Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 31 % 31 % 31 % 29 % 30 % 29 % 27 % 27 % 45 % Sykehuset i Vestfold HF 23 % 20 % 25 % 21 % 20 % 18 % 18 % 20 % 23 % Sykehuset Innlandet HF 24 % 24 % 22 % 25 % 28 % 27 % 23 % Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF 32 % 28 % 30 % 34 % 39 % 37 % 16 % Sørlandet sykehus HF 14 % 15 % 16 % 15 % 16 % 18 % 20 % 24 % 23 % Vestre Viken HF 40 % 37 % 33 % 34 % 36 % 40 % 37 % 37 % 36 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 32 % 23 % 28 % 28 % 27 % 30 % 31 % 33 % 29 % Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 37 % 36 % 36 % 36 % 39 % 41 % 46 % 44 % 60 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 32 % 39 % 35 % 40 % 57 % 32 % 33 % 38 % 36 % Martina Hansens Hospital 8 % 8 % 7 % 7 % 4 % 7 % 3 % 7 % 7 % Revmatismesykehuset 12 % 10 % 5 % 3 % 17 % 1 % 1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 33 % 26 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 % 34 % 32 % Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 20

22 3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt c OBD: antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient son ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren. Dette skyldes at de ikke har DIPS. Det er knyttet stor usikkerhet til indikatoren mht rapporteringskvalitet, grunnet manglende og ufullstendig rapportering av indikatoren fra mange helseforetak. 21

23 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng ,3 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret 1,8 % 2,1 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,7 % 1,1 % jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"-ansvaret Antall budsjetterte DRG-poeng (periodisert) Det akkumulerte avviket HiÅ inkludert biologiske legemidler viser en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra august til september. Estimatene for DRG-poeng biologiske legemidler er blitt oppjustert i september med cirka 500 DRG-poeng. Hittil i år per september DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ HiÅ 2011 Årsestimat vs årsbudsjett Estimat per sep D Bud. % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,5 % ,5 % ,5 % DRG-poeng (dagbehandling) "Sørge for"-ansvaret ,6 % ,5 % ,9 % DRG-poeng (poliklinikk) "Sørge for"-ansvaret ,7 % ,9 % ,0 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,1 % ,7 % ,5 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,0 % ,7 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng biologiske legemidler "Sørge for"-ansvaret ,9 % ,7 % ,3 % Totale DRG-poeng inkludert biologiske legemidler Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) "Sørge for"-ansvaret ,3 % ,0 % ,6 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,2 % ,8 % ,5 % % 22

24 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) Somatikk DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- Avvik i Faktisk Budsjett Avvik ansvaret prosent Prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF ,6 % ,2 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,7 % ,7 % ,3 % Sunnaas sykehus HF ,9 % -20-0,4 % -46-1,2 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % ,5 % ,1 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % ,5 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,3 % 700 1,7 % ,6 % Sykehuset Østfold HF ,7 % ,9 % ,1 % Sørlandet sykehus HF ,0 % ,1 % 234 0,5 % Vestre Viken HF ,1 % 222 0,3 % ,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,2 % ,6 % ,7 % Betanien Hospital ,0 % ,2 % ,1 % Diakonhjemmet Sykehus ,5 % 346 2,1 % 654 5,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,2 % 100 0,6 % 696 6,1 % Martina Hansens Hospital ,4 % 166 2,1 % 269 4,6 % Revmatismesykehuset ,3 % -70-3,8 % -90-6,5 % Sum private ideelle sykehus ,4 % 374 0,8 % ,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,5 % ,8 % Kjøp fra andre helseregioner ,9 % 421 5,7 % 394 4,1 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre ,5 % ,1 % ,9 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,1 % ,5 % ,7 % Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ

25 4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % Antall polikliniske konsultasjoner - akkumulert budsjettavvik per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Somatikk VoP BUP TSB Hittil i år Endring HiÅ Årsest. mot årsbud. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Prosent Somatikk Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,0 % ,0 % 321 0,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,4 % ,8 % Antall dagbehandlinger ,1 % ,0 % 531 0,2 % Antall inntektsgivende polikl. kons ,6 % ,6 % ,9 % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,3 % 172 0,9 % -21-0,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,4 % ,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,8 % 679 5,6 % Antall polikliniske konsultasjoner ,1 % ,6 % ,2 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,6 % % ,9 % Antall liggedøgn - døgnbehandling ,8 % ,6 % 169 0,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,4 % ,7 % ,9 % Antall polikliniske konsultasjoner ,6 % ,5 % ,4 % Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Antall utskrevne pasienter døgnbeh ,9 % ,1 % 77 1,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,6 % ,1 % ,6 % Antall oppholdsdager - dagbeh ,3 % % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner ,8 % ,9 % ,1 % Reduksjonen innen antall liggedøgn somatikk fortsetter og det er nå færre liggedøgn enn i samme periode i 2011, tilsvarende en reduksjon på 5,4 prosent. Polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern er under budsjett, mens somatikk og TSB er over budsjett. 24

26 4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Somatikk VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per fagområde - Budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF ,3 % ,4 % ,9 % ,0 % Oslo universitetssykehus HF ,4 % ,5 % ,3 % ,6 % Sunnaas sykehus HF ,8 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % ,8 % ,9 % ,6 % Sykehuset Innlandet HF ,1 % ,2 % -93-0,2 % -48-0,3 % Sykehuset Telemark HF ,0 % ,3 % ,0 % ,0 % Sykehuset Østfold HF ,4 % ,7 % 347 1,2 % ,7 % Sørlandet sykehus HF ,8 % ,1 % ,8 % ,1 % Vestre Viken HF ,9 % ,2 % ,9 % 959 6,0 % Helse Sør-Øst RHF ,5 % ,5 % ,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,7 % ,4 % ,3 % ,0 % Betanien Hospital ,9 % Diakonhjemmet Sykehus ,3 % 421 1,5 % ,2 % ,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 199 0,6 % ,8 % ,6 % 285 2,4 % Martina Hansens Hospital ,7 % Revmatismesykehuset ,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,6 % ,1 % ,6 % ,8 % 25

27 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen TNOK Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter per mnd - Foretaksgruppen jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Faktisk per Budsjett per sep sep Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst foretaksgruppen Kommunene tar fortsatt imot et stort antall utskrivingsklare pasienter. 26

28 5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des TNOK DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Faktisk per sep Budsjett per sep Avvik Andel DRGpoeng knyttet til KM F av tot DRG-poeng Akershus universitetssykehus HF % Oslo universitetssykehus HF % Sunnaas sykehus HF % Sykehuset i Vestfold HF % Sykehuset Innlandet HF % Sykehuset Telemark HF % Sykehuset Østfold HF % Sørlandet sykehus HF % Vestre Viken HF % Helse Sør-Øst foretaksgruppen % Betanien Hospital % Diakonhjemmet Sykehus % Lovisenberg Diakonale Sykehus % Martina Hansens Hospital % Revmatismesykehuset % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus % Antall DRG-poeng knyttet til kommunal medfinansiering (KMF) ligger per september 7,0 prosent over budsjettet, en nedgang på 0,8 prosentpoeng siden august. Dette kan være en effekt av at kommunene nå begynner å bygge opp tilbud til pasientgrupper som inngår i medfinansieringen. 27

29 6. Bemanning Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. HiÅ per Totalt september Hittil i år per september (snitt) september antall %-vis ansatte Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2012 endring per sep Akershus universitetssykehus HF ,4 % Oslo universitetssykehus HF ,2 % Sunnaas sykehus HF ,5 % 757 Sykehusapotekene HF ,9 % 759 Sykehuset i Vestfold HF ,5 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % Sykehuset Telemark HF ,6 % Sykehuset Østfold HF ,3 % Sørlandet sykehus HF ,6 % Vestre Viken HF ,6 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,0 % 951 Helse Sør-Øst RHF ,9 % 163 Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,3 %

30 6. Bemanning Bemanning Deltid Deltid - Fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Andel Gj.snittlig Gj.snittlig korr. Korrigert andel juridisk stillingsprosent stillingsprosent deltid Akershus universitetssykehus HF ,2 % 91,6 % 19,8 % 93,8 % Oslo universitetssykehus HF ,8 % 96,1 % 14,9 % 97,1 % Sunnaas sykehus HF ,3 % 92,3 % 23,3 % 94,1 % Sykehusapotekene HF ,1 % 94,6 % 11,4 % 98,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % 89,4 % 33,7 % 92,3 % Sykehuset Innlandet HF ,4 % 87,5 % 30,0 % 91,9 % Sykehuset Telemark HF ,4 % 88,3 % 34,4 % 91,1 % Sykehuset Østfold HF ,0 % 85,8 % 37,3 % 88,3 % Sørlandet sykehus HF ,9 % 86,4 % 34,3 % 90,3 % Vestre Viken HF ,6 % 90,9 % 31,6 % 92,5 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,9 % 99,2 % 2,5 % 99,4 % Helse Sør-Øst RHF ,0 % 98,6 % 1,3 % 98,7 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen ,6 % 91,1 % 25,6 % 93,4 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Indikatorverdiene ligger i september stabilt. Dette gjelder både i forhold til samlet andel deltid, korrigert andel deltid, gjennomsnittlig juridisk stillingsprosent og gjennomsnittlig korrigert stillingsprosent for de fast ansatte. Korrigert andel deltid er redusert med 16,6 prosent siden desember Det vurderes fortsatt å være et potensial for å redusere bruken av deltid ytterligere. Det gjennomføres derfor en systematisk oppfølging i samarbeid med helseforetakenes HR- direktører for å opprettholde og forbedre resultatene. Fokus endres fra felles regionale initiativer til oppfølgning av tiltak på foretakene med den høyeste deltidsandel. 29

31 6. Bemanning Bemanning Innleie- og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie- og lønnskostnader per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I forhold til innleie- og lønnskostnader er det fortsatt betydelige budsjettavvik på samme nivå som forrige måned. Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF skiller seg ut med de største avvik på innleid arbeidskraft. Budsjettavvik innleie 2012 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2012 Lønnskostnad eks. pensjon Innleid arbeidskraft hittil i år Avvik HiÅ hittil i år Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. Med innleid arbeidskraft menes innleie av helsepersonell 30

32 6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp TNOK Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstahjelp per måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjettavvik fast lønn 2012 Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp 2012 Fast lønn hittil i år Oslo universitetssykehus HF har fortsatt et stort avvik på fast lønn, men avviket forverres ikke ytterligere i september. For gruppen er det kun marginale negative avvik for fast lønn. Det er betydelige negative avvik på overtid og ekstrahjelp for alle helseforetak. Overtid og ekstrahjelp hittil i Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % år Avvik HiÅ Akershus universitetssykehus HF % % % Oslo universitetssykehus HF % % % Sunnaas sykehus HF % % % Sykehusapotekene HF % % % Sykehuset i Vestfold HF % % % Sykehuset Innlandet HF % % % Sykehuset Telemark HF % % % Sykehuset Østfold HF % % % Sørlandet sykehus HF % % % Vestre Viken HF % % % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner % % % Helse Sør-Øst RHF % % % Helse Sør-Øst % % % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 31

33 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak TNOK Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan.11 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik den enkelte måned Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Sep (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per sep Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik per sep Forrige Budsjett- Budsjett- Estimat HiÅ periode Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per sep Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik per sep Forrige Budsjett- Budsjett- Estimat HiÅ periode Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden

34 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2011 til 2012 TNOK Resultat per måned (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) - Sammenligning 2011 og 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2012 Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) 2011 Sep (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per sep Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring 11- Endring 11- Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst (tall i 1.000) Denne periode Hittil i år per sep Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring 11- Endring 11- Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sum hovedstaden

35 7. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter TNOK Akkumulert budsjettavvik og resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar -juni) jan.12 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) Foretak Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto drifts-inntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter Akershus universitetssykehus HF ,1 % -1,6 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % -0,9 % Sunnaas sykehus HF ,2 % 1,4 % Sykehusapotekene HF ,4 % 0,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % 1,1 % Sykehuset Innlandet HF ,9 % 1,7 % Sykehuset Telemark HF ,4 % 0,6 % Sykehuset Østfold HF ,0 % -1,0 % Sørlandet sykehus HF ,9 % -0,1 % Vestre Viken HF ,6 % -1,8 % Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner ,4 % 2,0 % Helse Sør-Øst RHF ,3 % 0,5 % Resultat Helse Sør-Øst ,2 % -0,2 % 34

36 7. Økonomi/finans Utvikling i årsestimat Estimat - Resultat (justert for ekstraordinære pensjonskostnader januar-juni) jan feb mar apr mai jun jul aug sep Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

37 7. Økonomi/finans Finans IB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likviditetsbeholdningen per september viser en netto bankbeholdning på 2,1 milliarder kroner, cirka 2 milliarder kroner bedre enn budsjett. Likviditetsprognosen for året viser en utgående likviditetsbeholdning på 1,1 milliarder kroner, cirka 260 millioner kroner bedre enn budsjett. I all vesentlighet skyldes dette avviket endrede estimat på årsresultat, pensjon og investeringer Likviditet regnskap Likviditetsprognose Likviditets budsjett Driftskreditt ramme Foretaksgruppen UB sept Likviditetsprognosen gir en reell likviditetsreserve ved årsslutt på om lag 2,2 milliarder kroner. Bankinnskudd alle banker Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank Netto bankbeholdning Innskudd bank fratrukket forskudd Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank 137 Reell likviditetsreserve Innvilget driftskredittramme i Norges Bank 3 938

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall

Styresak. Desember 2012 Foreløpige tall Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2012 Foreløpige tall

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Mars 2013

Styresak Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 028-2013 Mars 2013 Innhold 1.

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert på forenklet rapportering per januar 2012 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 011-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport basert

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 SAK NR 003-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar 2018 Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011. 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per september 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 077-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l

K v a l i t e t. T r y g g h e t. R e s p e k t. T r e d j e t e r t i a l K v a l i t e t T r y g g h e t R e s p e k t T r e d j e t e r t i a l 2 0 1 2 1 1. Innledning... 3 2. Hovedmål... 3 3. Drift... 4 Kvalitet... 4 Pasientbehandling... 17 Forskning og innovasjon... 18 Organisering

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK:

SAK NR ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.05.13 SAK NR 044 2013 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. mai 2012 SAK NR 033-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 juli 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - desember 2018 Styremøte 31. januar 2019 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6.

Detaljer